Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: sanayi dalgiçLIĞi yönetmelikl taslağIYüklə 126,15 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü126,15 Kb.
#20933Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
SANAYİ DALGIÇLIĞI YÖNETMELİKL TASLAĞI
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, T.C. karasuları ile göller ve nehirlerde yapılacak sanayi ve su ürünlerini kapsayan sualtı çalışmalarında profesyonel olarak çalışan kişi ve kuruluşların eğitim, belgelendirme, çalışma yöntem ve sorumluluklarını belirlemeyi amaçlar.
Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, T.C. karasuları ile göller ve nehirlerde sualtı çalışması yapacak Sanayi Dalgıçları yeterlikleri ile bu çalışmalarda kullanılan dalış takımlarının muayene ve kontrollerini ve eğitim standartlarını kapsar. Rekreasyonel, Sportif Federasyonlar ile Amatör kulüp ve dernekler ve bunların kendi branşlarında belgelendirdiği kişiler ile bilimsel dalışlar bu kapsam dışındadır.
Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 618 sayılı Limanlar Kanununun 6 ncı maddesi ve 815 sayılı Kabotaj kanununun 3 üncü maddesi ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İdare: Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

Müdürlüğünü,

b) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: Bağlısı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı kanalıyla sualtı ile ilgili her

türlü konuda eğitim ve öğretim veren makamı,

c) Sahil Güvenlik Komutanlığı: Sanayi Dalış Yönetmeliğine göre Ülkemiz karasuları içerisinde sanayi dalışı yapan kişi ve kuruluşların, “Yeterlik Belgelerini”,”Takım Muayene Belgelerini” ve dalış yapılan mevkii koordinatlarının ve faaliyetin ilgili Liman Başkanlığından alınan tasdikli “Sualtı İşi Dalış Planı”na uygunluğunu, dalış usul ve şartlarını kontrol eden, Yönetmelik maddelerine uygun olmayan dalış takımlarını müsadere ederek durumu adli makamlara ve ilgili Liman Başkanlığına bildirilen makamı,

ç) Liman Başkanlığı: sorumlu oldukları liman sınırları içerisinde yapılacak olan sualtı çalışmalarında ve kendi limanlarına kayıtlı sanayi dalgıçları ile ilgili işlemleri yapan, diğer ilgili kuruluşlarla koordineli olarak çalışan merciyi,

d) Sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp ana bilim dalı başkanlıkları; sanayi dalgıçlarının sağlık konularında teşhis ve tedavilerinde faaliyet yürüten sağlık kuruluşlarını,

e) Sualtı Teknolojisi Bölümü; Üniversitelerin fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarına bağlı sualtı teknolojisi, sanayi dalgıçlığı ve basınç odası operatörlüğü konularında eğitim ve öğretim veren kuruluşları,

f) Profesyonel Sualtıadamları Dernekleri; Türkiye sularında faaliyet gösteren sanayi dalgıçlarını, sualtı hekimleri ve basınç odası operatörlerini bünyesinde bulunduran ve sanayi dalgıçlığı konusunda eğitsel ve denetleme faaliyetini yürüten kuruluşları,

g) Sanayi Dalgıcı: T.C karasuları ile göller ve nehirlerde sanayi amaçlı dalış yapan kişiler ile su ürünleri yetiştiriciliği dalgıçlığı ve bireysel su ürünleri dalgıçlığı yapan kişi/kişileri,

h) Dalış amiri (supervisor); Yasal olarak dalışlardan sorumlu kişi/kişileri,

ı) Dalış Öğretmeni; Sanayi Dalgıçlığı Eğitim ve Sınav Yönergesinde yer alan şartları sağlayarak verilecek eğitimin türüne göre belgelendirilmiş kişi/kişileri,

i) Sualtı hekimi; deniz ve sualtı hekimliği ile sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanı hekimlerini,

j) Dalış Sağlık teknisyeni; Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış, Sağlık Meslek Okullarından mezun olanve Deniz Sualtı Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanlıklarında gördükleri eğitimleri belgeleyen kişiler ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında açılan Sağlık Dalgıç Astsubay kursunu başarıyla tamamlayan personeli,

k) Basınç odası operatörü: Basınç odasını idare eden ve sorumlu olan kişi/kişileri,

l) Sanayi Dalgıçlığı Kursları: Milli Eğitim Bakanlığından kurum açma izni alarak İdare tarafından sanayi dalgıçlığı eğitimi vermek üzere yetkilendirilen eğitim kurum ve/veya kuruluşları

m) Dalış firması: Ticaret kanununa göre kurulmuş, İdare’den yapacağı işin türüne göre yetki belgesi almış kurum ve/veya kuruluşları,

n)Yönerge: Sanayi Dalgıcı Yeterlik Belgeleri seviyesine ilişkin sınav, eğitici ve araç-gereç ile ilgili standartları belirleyen Sanayi Dalgıçlığı Eğitim ve Sınav Yönergesini,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Yetki, Görev ve Sorumluluklar
MADDE 5-

(1) Liman Başkanlığı aşağıdaki görevleri icra eder:

a) Sorumluluğu altında bulunan yerlerde yapılacak sualtı çalışmalarında görev yapacak sanayi

dalgıçlarına ve dalış firmalara çalışma izni vermek.

b)İdare tarafından görevlendirilmesi halinde, takım muayenelerini koordine etmek ve belgelerini süresi içerisinde muhafaza etmek,

c)Sanayi dalgıçlarının periyodik sağlık muayenelerini yaptırmak,

ç)İdare tarafından görevlendirilmesi halinde, sanayi dalgıçlığı ile ilgili tüm sınavları programlamak ve

koordine etmek,


(2) Dalış Amiri aşağıdaki görevleri icra eder :

a) Dalış öncesi ve sonrası tüm dalış operasyonunun güvenlik tedbirlerini almak ve yürütmekle

yükümlüdür,

b) Yapılan çalışmaların mevzuata göre uygunluğunu yürütmek ve denetlemekle görevlidir.

c) Dalış amiri, bir alt yeterlikte de dalış amirliği yapabilir.

(3) Sanayi Dalgıçlığı Kursları aşağıdaki görevleri icra eder:

a) Satıhtan İkmalli Hava Dalgıcı,

b) Balıkadam ,

c) Su Ürünleri Yetiştiriciliği Dalgıcı,

ç) Bireysel su ürünleri avcılığı,

eğitimlerini düzenler.
(5) Dalış Firması : A sınıfı dalış firması 90 metre, B sınıfı dalış firması 50 metre, C sınıfı dalış firması: 30 metre derinliğe kadar insanlı sualtı işi yapar.
(6)Sualtı Hekimi aşağıdaki görevleri icra eder:

a) Sanayi dalgıçlarının, dalışa uygunlukla ilgili sağlık muayenelerini yapar,

b) Kişilerin dalışa uygun olmaları halinde 'dalabilir raporu'nu verir. Dalışa bağlı oluşan hastalıkları tedavi eder.

c) Satıhtan ikmalli Dalış Sistemi ile yapılan dalışlarda bulunur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Dereceleri, Yeterlik Belgesi Alma Şartları, İntibak ve Çalışma Koşulları
Yeterlik dereceleri

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğe göre sanayi dalgıçlarına verilecek yeterlik belgeleri bu maddede belirlenmiştir.

(2)Satıhtan İkmalli Karışım Gaz Dalgıcı : Sualtı Teknolojisi Bölümlerinden mezun olanlara sınav ve staj şartlarından muaf olarak, 40 yaşını aşmamış olmak şartı ile satıhtan ikmalli karışım gaz dalgıcı yeterlilik belgesi verilir. Ancak, öğrenimleri süresince toplam 50 saat dalış yaptıklarını okuldan alacakları tasdikli dalış kayıt defteri ile ilgili liman başkanlıklarına ibraz etmeleri ve onaylatmaları şarttır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında 1. Sınıf dalgıç kursu görenlere sınav ve staj şartlarından muaf olarak, yaş sınırı gözetmeksizin satıhtan ikmalli karışım gaz dalgıcı yeterlilik belgesi verilir.

(3)Satıhtan İkmalli Hava Dalgıcı: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında er 2. Sınıf dalgıç kursu gördüğünü;

a)kurs sonrasında en az 10 ay askerlik görevini dalgıç er olarak yaptığını,

b)kurs sonrasında askerlik görevini dalgıç er olarak yapmayanlardan, bir dalış firmasına bağlı olarak sanayi dalgıcı yanında en az 10 ay staj yaptığını sualtı çalışanı primleri yatırılmış sigorta bildirge belgesi ile ispatlayan ve liman başkanlığından tasdikli 100 saat dalış kayıt defterini,

belgeleyenlere 40 yaşını aşmış olmamak şartı ile Satıhtan İkmalli Hava Dalgıcı yeterlik belgesi verilir.
(4) Balıkadam:

a) İdare tarafından yetkilendirilen örgün ve yaygın eğitim kurumlarından Yönergeye uygun eğitim alan ve Balıkadam sınavında başarılı olan kişilere,

b) Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) personelinden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında er balıkadam kursu gördüğünü belgeleyenlere, sınav ve staj şartlarından muaf olarak,

Balıkadam yeterlik belgesi verilir.


(5)Su Ürünleri Yetiştiriciliği Dalgıcı : İdare tarafından yetkilendirilen örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Yönergeye uygun eğitim alan ve İdare tarafından düzenlenen Su Ürünleri Yetiştiriciliği Dalgıcı sınavında başarılı olan kişilere Su Ürünleri Yetiştiriciliği Dalgıcı yeterlik belgesi verilir. Bu belge ile su ürünleri çiftlikleri dışında çalışılamaz.
(6)Bireysel Su Ürünleri Dalgıcı : En az ilköğretim okulu mezunu olup, temel balıkadam eğitimini veya herhangi bir dalış sisteminde dalış yaptığını, en az altı ay balık üretme çiftliklerinde çalıştığını veya su ürünleri istihsali yaptığını belgeleyenlerden, İdare tarafından yetkilendirilen örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Yönergeye uygun eğitim alan kişilere sınavsız, yaş sınırı olmaksızın Bireysel Su Ürünleri Avcılığı yeterlik belgesi verilir.
(7)Basınç odası operatörü: En az Satıhtan ikmalli Karışımgaz Dalgıcı Dalış Öğretmeni ve Satıhtan ikmalli Hava Dalgıcı Dalış Öğretmeni olup, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalında dalış sağlığı ve hiperbarik sistemler ve tedavileri dersini görenlere, Sualtı Teknolojisi Bölümlerinde dalış sağlığı ve hiperbarik sistemler ve tedavileri dersini gören mezunlar ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında açılan 1.sınıf dalgıç eğitimini gördüğünü diploma ile ibraz eden kişilere verilir.
(8)Sualtı Hekimi: Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalında uzmanlığını tamamlayan hekimlere verilir.
(9) Dalış Amiri:

a) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında 1. Sınıf dalgıç Dalış Amiri olduğunu belgeleyenlere sınav ve staj şartlarından muaf olarak,yaş sınırı gözetmeksizin satıhtan ikmalli karışım gaz dalgıcı dalış amiri verilir.

b) En az lise yada dengi okul mezunu olup 3 yıl sanayi dalgıcı olarak çalışan ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı, primlerinin sualtı çalışanı olarak yatırıldığını gösterir belge ile 0 – 30m arasında 300 saat, 30 Metreden derine en az 100 saat dalış yaptığını liman başkanlığından aldığı tasdikli dalış kayıt defteri ile ispatlayanlara, sahip olduğu yeterlilik belgesine istinaden, Satıhtan İkmalli Hava Dalgıcı Dalış Amiri yada Satıhtan İkmalli Karışım Gaz Dalgıcı Dalış Amiri yeterlik belgesi verilir.
(10)Dalış Öğretmeni:

a) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında Dalış Öğretmeni olduğunu belgeleyenlere sınava ve staja lüzum görülmeksizin ve yaş sınırı gözetmeksizin satıhtan ikmalli karışım gaz dalgıcı dalış öğretmeni yeterlilik belgesi verilir.

b) En az lise yada dengi okul mezunu olup 3 yıl dalış amiri olarak çalışan ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı, primlerinin sualtı çalışanı olarak yatırıldığını gösterir belge ile 0 – 30m 300 saat ve 30 Metreden derine en az 100 saat dalış operasyonunda dalış amirliği yaptığını liman başkanlığından aldığı tasdikli dalış kayıt defteri ile ispatlayan ve Yönergede belirtilen Dalış Öğretmeni şartlarını sağlayan kişilere sahip olduğu yeterlik belgesine istinaden Satıhtan İkmalli Hava Dalgıcı Dalış Öğretmeni yada Satıhtan İkmalli Karışım Gaz Dalgıcı Dalış Öğretmeni yeterlik belgesi verilir. Dalış öğretmeni bir alt yeterlilikte de eğitim verebilir.
(11) Satıhtan İkmalli Hava Dalgıcı Aday Belgesi:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında er 2. Sınıf dalgıç kursu gördüğünü belgeleyerek kurs sonrasında askerlik görevini dalgıç er olarak yapmayanlara, bir yıl süre ile bir dalış firmasına bağlı olarak sanayi dalgıcı yanında staj yapabilmesi için verilir.


(12)Dalış Firması :

a) A sınıfı dalış firması yeterlilik şartları: En az bir satıhtan ikmalli karışım gaz dalış amiri belgesine sahip sanayi dalgıcı ile noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi yapmış ve aşağıdaki belirtilen dalış ekipmanlarına sahip olmak: 1. Çift kişilik çift bölmeli en az 60 inç çapında medikal sertifikalı, CE sertifikalı taşınabilir basınç odası,

 2. Karışım gaz kontrol paneli

 3. Hava dalış kontrol paneli

 4. İki adet 130 metre 4 kollu (haberleşme, gaz, ışık-kamera, numo ) hortum grubu

 5. 135 metre ve daha uzun 4 kollu (haberleşme, gaz, ışık-kamera, numo ) hortum grubu

 6. Açık-ıslak çan

 7. Sert başlık

 8. 2 adet Band Maske

 9. Helyum, oksijen analizörleri

 10. 10 adet 15 It’den büyük dalış tüpü

 11. 3 adet harness (Dalış emniyet kemeri)

 12. 5 adet BCD

 13. 5 adet derin su regülatörü ahtapot, 2 li konsol

 14. 5 takım maske palet şnorkel

 15. 5 adet kuru tip elbise

 16. CCTV sistemleri

 17. Helyum dalışlarına uygun intercom telefon

 18. Hava dalışlarına uygun intercom telefon

 19. Yüksek basınç hava kompresörü min 110 It/dk

 20. Alçak basınç kompresörü min 500 It/dk

 21. 3’lü Filitre sistemleri (CE belgeli 1 micron-0,5 ppm, 0,1 micron-0,01 ppm, 0,008 ppm değerlerine sahip 3 lü filtre)

 22. 2 adet 10 It Saf Medikal Oksijen Tüpü ve rezervuarlı maske

 23. Dalış Kazaları için gerekli İlkyardım Çantası ( medikal aspiratör, ambu seti, pulse oksimetre yetişkin laringoskop seti, airvay, …………….)

 24. Hızlı cankurtarma botu min 4,5 metre

 25. Dalış ekibinin çalışma esnasında gemide yâda karada zorunlu olarak kullanması gereken yeterli sayıda baret, can yeleği, çelik burunlu iş ayakkabısı ve iş gözlüğü

b) B sınıfı dalış firması yeterlilik şartları: En az bir satıhtan ikmalli hava dalış amiri belgesine sahip sanayi dalgıcı ile noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi yapmış ve aşağıdaki belirtilen dalış ekipmanlarına sahip olmak:

 1. Çift kişilik çift bölmeli en az 60 inç çapında medikal sertifikalı, ce sertifikalı taşınabilir basınç odası

 2. Hava dalış kontrol paneli

 3. İki adet 100 metre 4 kollu (haberleşme, gaz, ışık-kamera, numo ) hortum grubu

 4. 105 metre ve daha uzun 4 kollu (haberleşme, gaz, ışık-kamera, numo ) hortum grubu

 5. Açık-ıslak çan

 6. Sert başlık

 7. 2 adet band maske

 8. 10 adet 15 It’den büyük dalış tüpü

 9. 3 adet harness (Dalış emniyet kemeri)

 10. 5 adet BCD,

 11. 5 adet derin su regülâtörü ahtapot, 2 li konsol

 12. 5 takım maske palet şnorkel

 13. 5 adet kuru tip elbise

 14. CCTV sistemleri

 15. Hava dalışlarına uygun intercom telefon

 16. Yüksek basınç hava kompresörü min 110 It/dk

 17. Alçak basınç kompresörü min 500 It/dk

 18. 3’lü Filitre sistemleri (CE belgeli 1 micron-0,5 ppm, 0,1 micron-0,01 ppm, 0,008 ppm değerlerine sahip 3 lü filtre)

 19. 2 adet 10 ıt saf medikal oksijen tüpü ve rezervuarlı maske

 20. Dalış Kazaları için gerekli İlkyardım Çantası ( medikal aspiratör, ambu seti, pulse oksimetre yetişkin laringoskop seti, airvay, …………….)

 21. Hızlı cankurtarma botu min 4,5 metre

 22. Dalış ekibinin çalışma esnasında gemide yada karada zorunlu olarak kullanması gereken yeterli sayıda baret, can yeleği, çelik burunlu iş ayakkabısı ve iş gözlüğü

c) C sınıfı dalış firması yeterlilik şartları: En az bir satıhtan ikmalli hava dalış amiri belgesine sahip sanayi dalgıcı ile noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi yapmış ve aşağıdaki belirtilen dalış ekipmanlarına sahip olmak:

1)Hava dalış kontrol paneli

2)İki adet 100 metre 4 kollu (haberleşme, gaz, ışık-kamera, numo ) umbirical

3)105 metre ve daha uzun 4 kollu (haberleşme, gaz, ışık-kamera, numo ) hava hortum grubu

4)Sert başlık

5)Band maske

6)10 adet 15 It’den büyük dalış tüpü

7)3 adet harness (Dalış emniyet kemeri)

8)5 adet bcd,

9)5 adet derin su regülâtörü ahtapot, 2 li konsol

10)5 takım maske palet şnorkel

11) 5 adet kuru tip elbise

12)CCTV sistemleri

13)Hava dalışlarına uygun intercom telefon

14)Yüksek basınç hava kompresörü min 110 It/dk

15)Alçak basınç kompresörü min 500 It/dk

16)3 lü Filtre sistemleri ( CE belgeli 1 micron-0,5 ppm, 0,1 micron-0,01 ppm , 0,008 ppm değerlerine sahip 3 lü filitre)

17)2 adet 10 It Saf Medikal Oksijen Tüpü ve rezervuarlı maske

18)Dalış Kazaları için gerekli İlkyardım Çantası ( medikal aspiratör, ambu seti, pulse oksimetre yetişkin laringoskop seti, airvay, …………….)

19)Hızlı cankurtarma botu min 4,5 metre

20)Dalış ekibinin çalışma esnasında gemide yada karada zorunlu olarak kullanması gereken yeterli sayıda baret, can yeleği, çelik burunlu iş ayakabısı ve iş gözlüğü


Yeterlik belgesi alma şartları

MADDE 7- (1) Türkiye Cumhuriyeti karasuları ile göller ve nehirlerde sanayi dalgıcı olarak mesleğini icra edebilmek için;

a)Türk vatandaşı ve en az lise ve dengi okul mezunu olmak, (su ürünleri yetiştiriciliği dalgıçlığı ve

bireysel su ürünleri dalgıçlığı için en az ilkokul mezunu olmak yeterlidir)

b) Sağlık bakımından sanayi dalgıçlığı hizmetine elverişli bulunduğunu bu Yönetmelikte belirtilen

sağlık hükümlerine göre belgelendirmek,

c) Aşağıda sayılan suçların herhangi birinden mahkûm olmamak;

1- Taksirli suçlar dışında ve tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere bir yıl yahut daha fazla hapis

cezasıyla mahkûm olmamak.

2- Tecil edilmiş veya affa uğramış olsa bile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü

maddesinde sayılan suçların herhangi birinden mahkûm olmamak.

3 - Tecil edilmiş veya affa uğramış olsa bile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci

kısmında düzenlenen suçlar ile dördüncü kısmının dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci

bölümlerinde sayılan suçların herhangi birinden mahkûm olmamak.

ç) 18 yaşını bitirmiş ve mesleğe yeni başlayacaklar için 40 yaşından gün almamış olmak,

d) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak sanayi dalgıcı yeterlik belgesine sahip olmak,

gerekir.
Başvuruda bulunulacak yerler ve işlemlerMADDE 8- (1)Sanayi dalgıçlığı yeterlik belgesi almak isteyenler dilekçeyle ilgili liman başkanlıklarına başvuruda bulunurlar. Bu dilekçeye;

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

c) 4 adet vesikalık renkli fotoğraf,

eklenir.

(2) Sanayi dalgıcı olmak için müracaatta bulunan adaylar ilgili liman başkanlıkları tarafından, sağlık raporu düzenlenmesi amacıyla bünyesinde basınç odası ve sualtı hekimi bulunduran resmî kuruluşlara veya Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bünyesinde basınç odası ile sualtı hekimi bulunduran özel sağlık kuruluşlarına sevk olunarak bu Yönetmelikte yazılı sağlık hükümlerine göre muayene ettirilir.

(3) 7 nci maddede yer alan nitelikleri haiz olup liman başkanlıklarına müracaat edenler, liman başkanlıklarınca tutulan Sanayi Dalgıçları Kütüğüne kaydedilir.

(4) Sanayi dalgıçlığı kurslarında, Yönergeye uygun eğitim gördüğünü belgeleyenler eğitim gördükleri yeterliğin sınavına alınırlar.

(5) Sınavı kazananların sağlık raporları ve sınav kazanma belgeleri ile iki adet fotoğrafı liman başkanlıkları tarafından İdare’ye gönderilir. İdare tarafından düzenlenen yeterlik belgeleri liman başkanlıklarına gönderilir. Belgeler liman başkanlıklarınca Sanayi Dalgıçları Kütüğüne işlendikten sonra imza karşılığında sahiplerine verilir. Altyapısı uygun olan liman başkanlıklarına belge düzenleme yetkisi devredilebilir.
İntibak İşlemlerinde uygulanacak esaslar

MADDE 9- (1) Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğine göre yeterlik belgesi almış olan hak sahipleri adına aşağıda belirtilen yeterlik belgeleri düzenlenecek olup, eski yeterlik belgelerinin intibak işlemleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacaktır. Bir yıl sonunda belgesini yenilemeyenler beş yıl içinde bu Yönetmeliğin 7 inci ve 8 inci maddesinde belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Beş yıl sonunda eski belgelerinin intibak işlemlerini yaptırmayanların yeterlik belgeleri iptal edilir.

a)Satıhtan ikmalli karışım gaz dalış amiri; 1.sınıf dalgıç dalış amirlerine verilir.

b)Satıhtan ikmalli karışım gaz dalgıcı; 1.sınıf dalgıç belgesi olanlara verilir.

c)Satıhtan ikmalli hava dalışı dalış amiri; İkinci sınıf dalgıç dalış amiri belgesi olanlara verilir.

ç) Satıhtan ikmalli hava dalgıcı; İkinci sınıf dalgıç belgesi olanlara verilir.

d)Dalış Öğretmeni; kendi geçiş yaptığı belge türünde dalış öğretmeni belgesi alır.

e)Basınç Odası Operatörü; basınç odası operatörlüğü belgesi olanlara verilir. Profesyonel Sualtı adamı olmayanlara, kurs düzenlenerek verilmiş olan basınç odası operatörlüğü belgeleri bu kapsam dışındadır.

f)Balıkadam; Balıkadam yeterlilik belgesine sahip olup mevcut belgelerini ibraz etmeleri halinde

sınavsız olarak verilir.

g)Aday balıkadam; Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde, İdare tarafından yetkilendirilen örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Yönergeye uygun eğitim alan ve İdarenin yapacağı Balıkadam sınavında başarılı olanlara Balıkadam yeterliği verilir. Başarısız olanların iki sınav hakkı vardır. Tekrar başarısız olunması halinde aday balıkadam belgeleri geçersiz olur, yeni belge düzenlenmez. Aday Balıkadam belgesi ile eğitim aldıkları kurumda yaptıkları dalışlar esas alınır. Aday balıkadamlar, şirketlerde çalışamazlar.

ğ)Balıkadam Gaz Karışım belgesi ; Kurtarma ve Sualtı komutanlığından aldıkları eğitime göre sahip oldukları diplomaya istinaden Balıkadam belgesi verilir. Ancak, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığından satıhtan ikmalli dalış eğitimi aldıklarını diploma ile belgelemeleri halinde, 9 uncu maddenin b veya ç bendine göre değerlendirilerek belgelendirilirler.
Çalışabilme koşulları

MADDE 10- (1) Sanayi dalgıçlığı yeterlik belgesi alan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti karasuları içerisinde ticari alanda faaliyet göstermek istemeleri hâlinde ilgili liman başkanlıklarından dalış müsaadesi alabilmeleri için, aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri şarttır.

a) Yapılacak işin derinliğine uygun Sanayi Dalgıcı Yeterlik belgesi,

b) Dalış Şirketi yetki belgesi, Bireysel Su ürünleri Dalgıçlığı yapanlardan bu belge istenmez

c) Sualtı işi dalış planı ek-4’te olduğu gibidir,

ç) Onaylı dalış defteri ek-6’da olduğu gibidir,

d)Sualtıadamlarının sigorta bildirgesi beyanı (Ferdi olarak su ürünleri istihsali yapanlardan bu belge istenmez.),

(2) Sanayi Dalgıcı olarak Türkiye Cumhuriyeti karasularında yapılacak dalışlarda ek-2’de açıklanan personel miktarına göre dalış operasyonları planlaması zorunludur.

(3) Sanayi dalış operasyonlarına katılan sanayi dalgıçlarının ek-5’te belirtilen hususları yerine getirmeleri zorunlu olup, bu hususlar Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince kontrol edilir.

(4) Sanayi dalışlarda kullanılacak dalış takımları ile yapabilecekleri dalış derinlik limitleri ek-1’de gösterilmiştir. Bu derinliklere uyulması sorumluluğu, dalış operasyonundan sorumlu kişiye aittir.

(5) Türkiye Cumhuriyeti karasuları ile göller ve nehirlerde su ürünleri toplamak maksadıyla dalış yapacakların Bireysel Su ürünleri Dalgıcı, su ürünleri çiftliklerinde çalışacakların Su Ürünleri Yetiştiriciliği Dalgıcı yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir.

(6) Her yeterlik, bulunulan yeterlik derecesinin bir alt sınıfında çalışabilir.

(7) Liman başkanlığından dalış iznini alan şirket, yapılan tüm dalış çalışmalarının güvenliği ve standartlara uygunluğunu, dalış amirinin çalışmalarını denetlemekle sorumludur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Takım Muayeneleri
Sınav komisyonu, sınav yerleri ve sınav şekli

MADDE 11- (1) Sanayi dalgıçlığı yeterlik sınavları, her yılın mayıs ve eylül aylarında, ayrıca İdarenin uygun gördüğü tarihlerde ve yerlerde yapılır.

(2) Sanayi dalgıçlığı yeterlik sınavları, sınav yapmak üzere İdare tarafından görevlendirilen liman başkanlıklarında, liman başkanı veya görevlendireceği bir liman başkanlığı personelinin başkanlığında, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı temsilcisi, Sualtı Teknolojisi Bölümlerinden ve sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp ana bilim dalı başkanlıkları ile ilgili diğer kuruluşlardan, derneklerden dönüşümlü birer yetkili uzmandan oluşacak komisyon tarafından yapılır.

(3) Eğitimini tamamlayıp sınava girmeye hak kazanan adayların üç kez sınava girme hakkı vardır. Üçüncü defa da sınavda başarısız olan adaylar yaş sınırı hariç yeniden bu Yönetmelik gereklerini sağlayarak eğitim almak zorundadır.

(4) Sınavlar, Yönergede belirtilen kurallara göre yapılır.

(5) İdare tarafından sınavları yapma yetkisi, protokol ile Sanayi Dalgıçlığı ile ilgili kurum/kuruluşlara devredilebilir.

(6) Sınav komisyonlarında, Satıhtan İkmalli Hava Dalgıcı veya Satıhtan İkmalli Karışımgaz Dalgıcı Dalış Öğretmeni yetkisine haiz en az bir kişi olmalıdır.


Takım muayeneleri

MADDE 12- (1) Sualtıyla ilgili dalış takım ve teçhizatın yeterliliği aşağıda açıklandığı şekilde ve belirlenen komisyonca her iki yılda bir muayene yapılarak denetlenir. İdare dalış takım muayenelerini yapma yetkisini protokol ile sanayi dalgıçlığı ile ilgili kurum/kuruluşlara yada derneklere devredebilir.

(2) Sanayi dalış firmaları ile bu mesleklerle iştigal edenler, sınavlardan önce sınavı yapan ilgili liman başkanlıklarına bu denetlemeyi yaptırmak üzere dilekçeyle müracaat etmek zorundadır.

(3) Yeni olduğu seri numaraları belirtilerek yazılmış faturayla belgelenen araç gereçlerin takım muayeneleri, fatura tarihinden iki yıl sonra yapılır. Ancak fatura ile birlikte fatura kesilen malzemenin, satan firmaca onaylanmış garanti belgesinin ibrazı zorunludur. Bu şekilde ibraz edilen malzeme, sonraki ilk takım muayenesine getirilerek muayene ettirilmek zorundadır. Bu malzemelerin ibraz edilmemesi durumunda şirketin muayenesi yapılamaz ve bu malzemeler ile dalışa izin verilmez.

(4) Dalış takım muayeneleri sınavlar bölümünde açıklanan merkezlerde, sınavları müteakip sınav komisyonu tarafından yapılır. Ayrıca, dalış takımı bulunduran şirketlerin talebi hâlinde, İdare uygun gördüğü takdirde sınavlardan bağımsız olarak dalış takım muayeneleri yerinde yapılabilir.

(5) Dalış takım muayeneleri, sanayi dalgıcı çalıştıran sualtı şirketleri ile dalış birimlerine sahip inşaat şirketlerinin bünyesindeki dalış takımı teçhizatı varsa basınç odaları ek-3’te belirtilen dalış takımları muayene formlarındaki hükümler doğrultusunda yapılır. Bahse konu formlarda belirtilen teçhizatın tam ve standartlara uygun olması sorumluluğu dalış takımı bulunduran şirketlere aittir.

(6) Muayene sonunda yeterlilik belgesi verilmeyen takım ve teçhizatın kullanılmasına müsaade olunmaz. Bu belgelerin mahalli liman başkanlıklarına ibrazı mecburidir ve bu hallerde ilgili firmanın yetki belgesi askıya alınarak üyesi bulunduğu ticaret odasına ve liman başkanlıklarına bildirilir.

(7) Kompresör çıkışından alınan hava numunesi, aşağıdaki standartlara uygun olmalıdır. Kompresörlerden alınacak hava numunelerinin bu standartlara uygunluğu takım muayeneleri esnasında yapılacak analizle tespit edilebileceği gibi son iki ay içinde resmî kuruluşlardan alınmış hava analiz raporu ile de belgelenebilir.

a) Oksijen konsantrasyonu         : %20-22 arasında,

b) Karbondioksit                           : 600 ppm (*) üst sınır,

c) Karbonmonoksit                      : 10 ppm üst sınır,

ç) Yağ durumu                              : 5 mg/m3 üst sınır,

d) Koku                                          : Yok,

e) Tat                                              : Yok.

(*) ppm: Hacim başına milyonda kısım

f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kişisel, Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği dalış ekipmanlarında Avrupa Birliği CE belgesi standardının bulunması zorunludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Eğitim Standartları
Madde 11- (1) Eğitim standartları, sınavlar, denetimler, eğitici şartları, araç-gereç ve müfredatlar ile ilgili standartlar Yönerge ile belirlenir.

(2) İdare tarafından yetkilendirilen örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denetimleri bu yönetmeliğin yayınlanmasından itibaren bir yıl içinde, periyodik denetimleri iki yılda bir, yeni yetkilendirilecek eğitim kurum/kuruluşların denetimleri yetkilendirme öncesinde, Yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Denetim sonucunun olumsuz olması durumunda, eğitim kurumlarının bağlı olduğu İdare’ye bilgi verilir.

(3) Denetimler esnasında, uygulanan müfredat, araç, gereç ve eğitici ölçütlerinin karşılanmasında eksikliklerin tespit edilmesi durumunda, eksikliklerin giderilmesi için süre verilir ve geçici olarak belgelendirme yapılmaz. Bu süre sonunda eksikliklerini tamamlamayan eğitim kurumlarının İdare tarafından verilen izinleri iptal edilir.
ALTINCI BÖLÜM

Sağlık İle İlgili Kurallar

Sağlık yoklaması


MADDE 13- (1) Her ne suretle olursa olsun, profesyonel sualtı adamlığı yeterlik belgesi almak isteyenlerle bu meslekte çalışanların bu bölümde yazılı niteliklere sahip olmaları şarttır. Sağlık yoklamaları, bu bölüm hükümleri dâhilinde bünyesinde tazyik odası ile sualtı hekimi bulunan sağlık kuruluşlarında yapılır. Sağlık durumları uygun olmayanlara sanayi dalgıçlığı yeterlik belgesi verilmeyeceği gibi bu meslekte çalışmalarına da izin verilmez.
Muayene

MADDE 14- (1) Profesyonel Sualtıadamları, ikişer yıllık aralarla Liman başkanlıkları tarafında, bünyesinde Tazyik odası ve Sualtı Hekimi bulunduran Deniz ve Sualtı Hekimliği Kliniklerine sevk olunarak muayene ettirilir. Muayene sürelerinin başlangıcı; yeterlik belgesi tarihi, müteakip muayeneler için ise bir önceki muayene tarihidir.

 1. Ek-8-a’da yer alan form Liman Başkanlıkları'nın dalgıcı ya da aday dalgıcı bir Hiperbarik Tedavi

Merkezi ya da bir Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp A.D. na sevk ederken kullanılacaktır.

 1. Ek-8-b’de yer alan form numaralı bir evrak olmayacak ve muayene isteğinde bulunan kişinin istediği merkezin adı yazılarak verilecektir. Evrak numarası ve sevk edilen merkezin adı iman Başkanlıklarınca saklanacak, evrakın kayıp edilmesi halinde yine aynı merkeze sevk edilecektir.

c) Süresi geçen yeterlik belgelerinin, sağlık raporu için sağlık kuruluşlarına sevk ederek formları dolduran liman başkanlıklarınca rapor sonucu gelene kadar belge sahibinden geri alınacaktır.

ç) Sevk edildiği merkezden rapor alamayan dalgıcın başka bir merkeze gitmesini önlemek için üç nüsha olarak hazırlanan sevk formunun her üç nüshasına sevk edilen sağlık kuruluşunun adı yazılacaktır.

d) Bir merkezden dalışa uygunluk rapor alamayan bir dalgıcı, başka bir merkeze gönderirken, daha önce başka sağlık kuruluşunca olumsuz olarak verilmiş form, yeni sağlık kuruluşunca görülüp onaylanacaktır.

e) Muayene sonunda sağlık durumları dalış yapmaya elverişli olmadığı anlaşılan sanayi dalgıçlarının yeterlik belgelerine ve sicil kütüklerine “DALIŞ YAPAMAZ” kaydı konulur. Bu durumlarda Dalış Amirliği veya Dalış Öğretmenliği (teorik) yapma hakları saklıdır. 1. Yeterlik Belgeleri ile sicil kütüklerine dalış yapamaz kaydı konulan sanayi dalgıçlarının sağlık durumunun düzelmesi halinde, bünyesinde Basınç Odası ve Sualtı Hekimi bulunduran Deniz ve Sualtı Hekimliği Kliniklerinden alacakları resmi rapor ile sabit olanların sicil kayıtları ile Yeterlik Belgelerindeki Dalış yapamaz kaydı kaldırılır.

 2. Sanayi dalgıçlarının sağlık kontrolleri, normal olarak iki yıllık aralarla bünyesinde basınç odası bulunan Deniz ve Sualtı Hekimliği Kliniklerinde yaptırılacaksa da şüphe halinde veya sualtıadamının isteği halinde her zaman tekrarlanabilir


Sanayi dalgıçlığında sağlık yeterliği bakımından aranılacak özellikler

MADDE 15- (1) Aşağıda yazılı hastalıkları olanların sanayi dalgıcı olmalarına izin verilmez.

a) Solunum Sistemi: sanayi dalgıçlarının solunum sistemlerinde restriktif ve obstriktif bir kısıtlılık, hava hapsine yol açacak bir lezyon (kist, kavern, kavite v.b.) bulunmamalıdır. İlk ve kontrol muayenelerinde Akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testleri yaptırılması zorunludur.

b) Dolaşım Sistemi: Kardiak kapasiteyi sınırlayan herhangi bir kalp hastalığı (doğumsal Hipertansif, kapaksal, ileti, aterosklerotik) olanlar ile kanda oksijen ve karbondioksit taşınma kapasitesini bozan hastalıkları olanlar ve kronik anemisi hemoglabinopatisi, koagulopatisi bulunanlar sanayi dalgıcı olamazlar. Kan basıncı üst sınırı 150/90 mm Hg’dir. Sanayi dalgıçlarının ilk ve kontrol muayenelerinde EKG, hemogram, biokimya ve kardovasküler performans testleri yapılması zorunludur.

 c) Sinir Sistemi: sanayi dalgıçlığı kusursuz bilinçlilik ile duyusal ve motor yeterlilik gerektirir. Aşağıda yer alan hastalıkları bulunanlar sanayi dalgıcı olamazlar.

ç) İlaçlarla kontrol altına alınıp alınmadığına bakılmaksızın çocuk çağı febril konvülsiyonları hariç her türlü nöbet epizodları, norofilis, beyin ve modülla spinalis tmörleri, demyelizan hastalıklar, geçirilmiş 24 saatten uzun bilinç kaybının eşlik ettiği kafa travmaları, çökme tarzı kafa kırıkları, intrakranyal hemoroji, ciddi beyin kontüzyonları ya da süregen nörolojik veya EEGanormallikleri, nankolepsi, katelepsi vb.durumlar, dalışa bağlı kalıcı MSS sekelleri, açıklanamayan geçici bilinç kayıplar, görme kaybı, bilinç kaybı, kusma ve hemipleji ile seyreden migren atakları.

d) Sindirim Sistemi : Kronik sindirim sistemi hastalıkları, crohn hastalığı, ülseratif kalit gibi enteropailer ve aktif peptik ulkusu ve kardia disfonksiyonu bulunanlar sanayi dalgıçlığı yapamazlar.

e) Kas-İskelet Sistemi: sanayi dalgıçlarının tüm ekstremiteleri tam ve ekstremite hareketleri normal sınırları içinde bulunmalıdır. İlk ve kontrol muayenelerinde disbarik asteonekroz yönünden radyolojik tetkiklerin yapılması zorunludur.

f) Vücut Ağırlığı: Vücut ağırlığı nomogramlara göre %20’nin üzerinde olanlar sınava alınmazlar, meslekteki sanayi dalgıçları ise normal kilolarına dönene kadar dekompresyonlu dalışlarına izin verilmez.

g) Sağlık muayenelerinde Psikomotor testler sonucunda bir rahatsızlığı saptananlar sanayi dalgıcı olamazlar.

h) Sağlık durumları, sanayi dalgıç uygun olmayanlar sınava alınmaz.


İşitme gücü koşulları

MADDE 16- (1) Kulak-Burun-Boğaz Sistemi:Ora kulak basınç eşitlesini engelleyen patolojiler ile orta kulak cerrahi operasyonu geçirmiş (stapedektomi, protez vb.) olanlar; işitme frekanslarında her iki kulakta ortalama 30 dB.tek kulakta 50 dB kaybı olanlar dalamazlar. İlk ve kontrol muayenelerinrde odiolojik vestibüler ve odiometrik muayene zorunludur.
Görme gücü koşulları

MADDE 17- (1) Gözler: Renk Körlüğü, gece körlüğü ve glokomu olanlar ile görme keskinliği her iki gözde 8/10’un altında olanlar sanayi dalgıcı olamazlar.
Yaş sınırı

MADDE 18- (1) Sanayi dalgıcı olmak için on sekiz yaşını bitirmiş ve kırk yaşından gün almamış olmak gerekir. Kontrol muayenelerinde tıbbi bir engel olmadıkça çalışma yaşı üst sınırı yoktur.
YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Basınç odası bulundurma zorunluluğu

MADDE 19- (1) 30 – 40 metre arası yapılan dalışlarda basınç odası bulundurulması zorunludur. Basınç odası satıhta bulundurulamıyorsa en çok 30 dakika içinde dalgıcın basınç altına alınabileceği bir mesafe ve ulaşım imkanı dahilinde bulunmalıdır.

(2) 40 metreden derine yapılacak dalışlarda dalışın yapıldığı yerde basınç odası ve basınç odası operatörü bulundurmak zorunludur.

(3) 50 metre’den derine yapılan tüm dalışlarda, dalış yapılan bölgede, dalış süresince basınç odası ve bir sualtı hekimi bulundurulması zorunludur.

İlkyardım seti bulundurma zorunluluğu

MADDE 20- (1) Yapılacak her türlü dalış için, Dalış yapılan platform veya teknelerde dalış bağlı oluşabilecek hastalıklar için saf oksijen soluma düzeneği ve tankı (pulmanatör) ile dalış takım muayenelerinde onaylanmış ilk yardım seti bulundurulması zorunludur.
Hastalık/kaza rapor formu

MADDE 21 – (1) Dalış yapılan platform veya teknelerde dalışa bağlı oluşabilecek hastalık ve kazalarda olay, ek-7’de örneği bulunan Hastalık/kaza Rapor Formu ile derhal ilgili Liman Başkanlığına bildirilecek, oradan da İdare’ye iletilecektir.
Eğitim Dalışları

MADDE 22- (1) İdare tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurum/kuruluşları, eğitim öğretim dönemi başında en yakın liman başkanlığına öğrenci, eğitmen listesi ile dalış bölgeleri bildirmek kaydıyla her türlü eğitim dalışlarını yapabilir.

(2) Sualtı teknolojisi bölümü öğrencilerinin mesleki zorunlu yaz stajlarında, staj yaptıkları kurumların kontrolünde staj belgesi ile dalış yapabilirler. Ancak, dalış yapılacak staj dönemleri, eğitim kurumunun bağlı olduğu liman başkanlığına bildirilmek zorundadır.


Yabancı dalış şirketlerinin çalışabilme koşulları

MADDE 23- (1) İdare tarafından yetkilendirilen Türk şirketleri tarafından gerçekleştirilemeyen dalış sistemleri ile yapılacak sualtı işi için, dalış sistemini kullanacak olan yabancı sualtı şirketinin, İdare tarafından A sınıfı Dalış Şirketi Yetki Belgesi ile yetkilendirilmiş Türk Şirketi ile çalışma süresi ve şartlarına ilişkin protokol yapması gereklidir.

(2) Bu tür dalışlarda yer alacak sanayi dalgıçlarının İdare tarafından verilmiş sanayi dalgıcı yeterlik belgesine ve yapılacak işe haiz uluslararası geçerliği bulunan yeterlik belgesine sahip olması zorunludur. Bu dalışların yetkilendirilmesi ve kontrolü İdare veya İdare tarafından görevlendirilen komisyon veya kurum/kuruluşlar tarafından yapılır.


Dalış izinleri

MADDE 24 – (1) Dalış şartlarında bir değişiklik olmadığı sürece su ürünleri çiftliklerinde çalışan veya su ürünleri istihsali yapanlara liman başkanlığı tarafından en fazla 6 ay süreli dalış müsaadesi verilir. Su ürünleri istihsalinde diğer mevzuat ile getirilen hükümler saklıdır. Diğer sualtı çalışmalarında dalış süresi, yapılacak işin süresi kadardır.
Yabancı ülkelerden alınan belgelerin denkliği

MADDE 25- (1) Yabancı ülkelerden alınmış sanayi dalgıcı yeterlik belgelerinin bu Yönetmelikte belirtilen yeterlik derecelerinden hangilerine denk olduğu, gerekli hâllerde sağlıkla ilgili uzmanlık dallarında Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak İdare tarafından belirlenir.

(2) Yabancı ülkelerden alınan sanayi dalgıcı yeterlik belgelerinin ülkemizdeki denkliğinin belirlenmesi

amacıyla başvuru sahibinin;

a) Yurtdışında eğitim gördüğü kurumdan alınmış kurs başarı belgesinin aslı veya noter tasdikli örneğini,

b) Yurtdışında eğitim gördüğü kurumdan almış olduğu eğitimin müfredat içeriği ve süresini,

c) Yurtdışında görmüş olduğu eğitim tarihlerinde yurtdışında olduğuna dair pasaport

giriş/çıkış kayıt örneklerini,

ç) Yurtdışından almış olduğu yeterlik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneğini,

ibraz etmesi gerekmektedir.

(3) Türkiye Cumhuriyeti karasuları dışında yabancı bir ülkede yapılan dalışlar, Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından onaylanması hâlinde geçerli sayılır.


Sanayi dalgıcı olmaktan vazgeçenler, ölenler ve yeterlik belgelerini kaybedenler

MADDE 26- (1) Sanayi dalgıcı olmaktan vazgeçenler; bu isteklerini herhangi bir liman başkanlığına bir dilekçe ile bildirirler. Liman başkanlığı, ilgilinin sanayi dalgıcı olmaktan vazgeçtiğini kütük defterine kayıt eder ve yeterlik belgesini, iptal edilmek üzere İdare’ye gönderilir.

(2) Ölen sanayi dalgıcının yeterlik belgesi; çalıştığı şirket ya da ailesi tarafından en yakın liman başkanlığına teslim edilir. Liman başkanlığı, sanayi dalgıcının öldüğünü kütük defterine kayıt eder ve yeterlik belgesini, iptal edilmek üzere İdare’ye gönderir.

(3) Yeterlik belgesini kaybeden sanayi dalgıçları , T.C. kimlik numarasını içeren bir dilekçe ile birlikte kayıtlı olduğu sicil limanına başvurur. Liman başkanlığı, Cumhuriyet Savcılığı soruşturmasını ve süresi dolmuşsa sağlık yoklamasını yaptırarak belgelerini iki adet fotoğraf ile İdare’ye gönderir. Sanayi dalgıçlığı yeterlik belgesi düzenlenmesi ve ilgiliye teslimi bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yapılır.

(4) Sanayi dalgıçların yeterlik belgesinin kullanılamayacak ölçüde eskimesi ya da yıpranması durumunda Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaları dışında (c) bendinde belirtilen tüm işlemler aynen yapılarak yeterlik belgesi yenilenir.


Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 27- (1) 2/9/1997 tarih ve 23098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yüklə 126,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə