ÜLke ve bölge iÇERİSİndeki yeri Kentin Ülke Ve Bölge İçerisindeki Yeri 2


Planlama Alanına Esas Kurum GörüşleriYüklə 283,72 Kb.
səhifə4/6
tarix31.10.2017
ölçüsü283,72 Kb.
1   2   3   4   5   6

4. Planlama Alanına Esas Kurum Görüşleri


 1. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 12.032014 tarih 44088 sayılı yazısı gereği; ilgili yazıya konu olan RES Planlama Bölgesi kısmı Şamlı-Ilıca-Balya yoluna komşu olmakla beraber karayolu güzergahları dışındadır.

 2. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 22.12.2014 tarih ve 246568 sayılı yazısı gereği; bahse konu RES projesi alanının, 2364 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen herhangi bir Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) ve Turizm Merkezi (TM) kapsamında kalmadığı tespit edilmiş olup, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

 3. Balıkesir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 22.10.2014 tarih ve 1258 sayılı yazısı gereği; sınırları belirtilen alanlar içerisinde alınmış herhangi bir Afete Maruz Bölge kararı bulunmamaktadır.

 4. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 21.08.2014 tarih ve 10767 sayılı yazısı gereği; seyrüsefer hizmet sağlayıcısı olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne görüş için başvurulması ve ayrıca konuya ilişkin olarak söz konusu Genel Müdürlüğün yetki ve sorumluluğu kapsamında yer alan diğer konularda da görüş alınması gerekmektedir.

 5. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 08.09.2014 tarih ve 87957 sayılı yazısı gereği;

Elektronik sistemler açısından; söz konusu Rüzgar Enerji Santrali Projesi kapsamında tesis edilmesi planlanan türbinlerin ilgi yazı eki .kml uzantılı Google earth görüntü dosyasında gösterilen koordinatlarda tesis edilmesinin, türbinlerin koordinatlarının, yüksekliklerinin ve türbin teknik özelliklerinin değişmesi durumunda kuruluşa müsaade için tekrar başvuruda bulunulması kaydı ile elektronik sistemlerin sinyal performansı açısından mahsuru olmayacağı;

İşletme kriterleri açısından; söz konusu RES proje alanlarının havalimanları mania planı kapsamı dışında kaldığı,

Hava seyrüsefer usulleri açısından; bahse konu RES proje sahasının en yakın noktasının, Balıkesir Merkez Havalimanına yaklaşık 10.5 NM mesafede olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu RES projesi kapsamında tesis edilecek türbinlerin adı geçen Havalimanı için ilan edilmiş mevcut usuller açısından olumsuz bir etkisinin olmayacağı,

Bununla birlikte, adı geçen Havalimanının sivil/asker müşterek kullanımına açık alması ve hava trafik kontrol hizmetlerinin askeri ünitelerce verilmesi nedeniyle, Askeri Otorite görüşlerinin de alınması gerektiği,Sonuç olarak; Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mania Kriterleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda incelenen Tatlıpınar Rüzgar Elektrik Santrali Projesinin ilgi yazıda belirtilen bölgeye kurulmasında, yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi kaydıyla bir mahsur bulunmamaktadır.

 1. Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı 22.04.2014 tarih ve 336 sayılı yazsısı gereği; söz konusu planlama sahasında askeri alan, askeri güvenlik bölgesi, askeri yasak bölge ve NATO akaryakıt boru hattı bulunmadığı tespit edilmiştir.

 2. Balıkesir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü 18.12.2014 tarih ve 5755 sayılı yazısı gereği; RES alanında yapılması planlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına Hazine hak ve menfaatleri açısından itiraz hakkı saklı kalmak kaydı ile herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca planlama sonrası RES alanında kalan Hazine taşınmazlarına irtifak hakkı talep edilmesi gerekmektedir.

 3. Balıkesir Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 06.01.2015 tarih ve 167 sayılı yazı gereği; ‘Tatlıpınar RES Projesi’ kapsamında bahse konu olan alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması için tarım dışı amaçla kullanılması uygun görüldüğü ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmiştir.

 4. Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19.12.2014 tarih ve 8884 sayılı yazı gereği; Tatlıpınar Rüzgar Enerji Santrali projesi yatırımı için 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı hazırlanması işlemlerinin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda İdaresince değerlendirilmesinde sakınca olmadığı bildirilmiştir.

 5. Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 1981 sayılı yazısı gereği; 125 MW kapasiteli Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı için Galata Wind Enerji Ltd,Ştii adına 13.01.2012 tarih ve 373 karar no ile ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verilmiş olup, söz konusu proje için verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı 06.03.2014 tarih ve 1456 sayılı yazımız ile Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.’ ne devredilmiştir. Ayrıca işlem yapılacak olan parselin 2863 (644-648 sayılı KHK) ve 3621/ 3830 sayılı Kanunların Kurumumuza verdiği yetkiler kapsamındaki yerlerden olmadığı, yapılacak işlemlerin Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

 6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 30.12.2014 tarih ve 21018 sayılı yazı gereği; Çevre Düzeni Planının ‘8.4.1. Tarım Alanları’, ‘8.4.3.Mera Alanları’, ‘8.4.4. Orman Alanları’, ‘8.4.5. Ağaçlandırılacak Alanlar’ ve ‘8.10.5. Enerji Üretim Alanları’ başlığı altında yer alan hükümleri doğrultusunda, öncelikle 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında gerekli izinlerin alınarak ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak uygun görüşler doğrultusunda, çevre düzeni planı değişikliğine gerek olmaksızın, hazırlanacak imar planlarına ilişkin iş ve işlemlerin meri mevzuat kapsamında ilgili idaresince yürütülebilecektir.

 7. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü 25.08.2014 sayı ve 525140 sayılı yazısı gereği; yazı ekinde koordinatları belirtilerek görüş istenen alanda, türbin noktaları dışında planlanacak olan herhangi bir sabit tesis veya iletim hattı vs. gibi tesisler yer almamalıdır. Koordinatları belirtilen türbin noktaları, göletin göl alanı ve sulama sahası dışında kalmaktadır.Bu yüzden türbin noktalarının konumu açısından bir sakınca yoktur. Taşınmazın bulunduğu yerde su altı problemi yoktur. Ancak gerekli izinler alınabildiği takdirde tesisin su ihtiyacının yeraltı suyundan sağlanmak istenmesi durumunda 167 sayılı yasa uyarınca DSİ'den izin alınmalıdır.

 8. Orman ve Su İşleri Bakanlığı III. Bölge Müdürlüğü 11.12.2014 tarih ve 255508 sayılı yazısı gereği; söz konusu alanla ilgili Balıkesir İl Şube Müdürlüğü personelince gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak bölgede herhangi bir koruma statülü alan olmadığı ve söz konusu RES projesinin, 03.03.2014 tarihinde yürürlüğe giren 'Biyolojik Çeşitliği ve Korunan Alanları Etkilemesi Muhtemel Faaliyetlerle İlgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bağlı Birimleri Tarafından Yapılacak Değerlendirmelere İlişkin 2014/1 sayılı Genelge' kapsamı dışında bulunduğu bildirilmiştir.

 9. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Balıkesir Orman Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü 01.07.2014 tarih ve 1368 sayılı yazısı gereği; Orman kanunun 17/3 maddesine göre Bakanlıktan izin alındıktan yapılmak, izin sınırları ile sınırlı olmak ve izin amacına uygun olmak şartı ile İmar Planı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.

 10. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı 21.10.2014 tarih ve 240 olur no’lu yazı gereği; ön izin oluru alınmıştır.

 11. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 15.12.2014 tarih ve 3190 sayılı yazısı gereği; Tatlıpınar RES projesi için 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılmasında sakınca görülmemektedir ancak; yapılacak çalışmalarda korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde herhangi bir buluntuya rastlanması halinde, 2863 sayılı yasanın 'Haber verme zorunluluğu' başlıklı 4. maddesi uyarınca ilgili Müze Müdürlüğüne haber verilmesi gerekmektedir.

 12. Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 04.04.2014 tarih ve 1544 sayılı kanun gereği; Tatlıpınar Rüzgar Enerji Santrali amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılmasında 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 13. Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kuva-yi Milliye Müzesi Müdürlüğü 01.04.2014 tarih ve 453 sayılı yazısı gereği; 2863 sayılı yasa kapsamına giren herhangi bir arkeolojik bulgu veya veriye rastlanmamıştır. Ayrıca Rüzgar Enerji Santrallerinin kurulacağı noktalar ve çevresi öncesinde tescil edilmiş arkeolojik sit alanlarından da değildir. Ancak kurulum aşamasında ve yapılacak faaliyetler sırasında anılan yasa kapsamına giren arkeolojik bir bulgu veya veriye rastlanması durumunda bilgi verilmesi koşulu ile yapılacak faaliyetlerde bir sakınca görülmemektedir.

 14. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 2. İletim ve İşletme Genel Grup Müdürlüğü 17.03.2014 tarih ve 1424 sayılı yazısı gereği; Tatlıpınar Rüzgar Santralinin verilen koordinatlarda tesis edilmesinde bir sakınca görülmemektedir.

 15. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje Birimi 21.03.2014 tarih ve 7986 sayılı yazısı gereği; Tedaş Genel Müdürlüğüne ait mevcut enerji nakil hatlarının korunarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları üzerinde gösterilmesi istenmiştir.

 16. Türk Telekomünikasyon A.Ş. Balıkesir İl Müdürlüğü Batı II Bölge Müdürlüğü 03.04.2014 tarih ve 71287 sayılı yazısı gereği; ifade edilen arazide telekomünikasyon tesisi geçtiği tespit edilmiş olup, krokide işaretlenmiştir. Yapılacak çalışmalar sırasında tesisin hasar görmemesi için her türlü önlemin alınmış olması gerekmekte olup, bunu teminen mutlaka çalışma öncesi kurum personelleriyle irtibata geçilmesi belirtilmiştir.

 17. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı 29.12.2014 tarih ve 1752 sayılı görüşünde T23, T31, T39, T38, T43, T44 ve T51 türbinlerinin mahalle yollarına yakın konumlarından dolayı uygun görülmediği belirtildiğinden dolayı, bu türbinler planlama alanından kaldırılmıştır. Diğer türbinler için bir sakınca belirtilmemiştir.

 18. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü 14.07.2009 tarih ve 4835 (205889) sayılı yazısı gereği; İR:7619 sayılı maden(altın) işletme ruhsat sahasında işletilmesi planlanan cevher damarı ile çakışan eski T.54, T.55, T.56 ve T.57 no'lu türbinlerin yeni T43 ve T44 türbinlerinin belirlenen alanlarda kurulmaması ve RES alanı dışarısında tutulması kaydıyla, Genel Müdürlüğümüzce verilmiş ruhsat sahalarında kaynak kaybına yol açmayacağı ve ruhsat sahalarında yapılacak madencilik faaliyetlerini engellemeyeceği anlaşıldığından; Tatlıpınar RES projesinin gerçekleştirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Bu doğtultuda T43 ve T44 türbinlerin planlama alanı dışında bırakılmıştır.

 19. Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Arazi İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı 26.08.2014 tarih ve 25969 sayılı yazısı gereği; proje alanına ait alanda mevcut ya da planlanan bir proje bulunmadığı bildirilmiştir.

 20. Balıkesir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 10.12.2014 tarih ve 10247 sayılı yazısı gereği; Tatlıpınar Rüzgar Enerjisi Santrali projesi ile ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 21. Balıkesir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü 10.12.2014 tarih ve 11930 sayılı yazısı gereği; Planlama alanı içerisinde projenin inşaat süresince ve işletmeye başlandıktan sonra bakım onarım gibi işlemler için tesis edilecek altyapı ve üst yapı tesislerinin su ve kanalizasyon planlarının yapılması ve bu planların İmar Planı ana kararlarını bozmayacak şekilde olması sağlanmalıdır. Projenin inşaat ve işletme aşamalarında kullanılacak olan suların 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' standartlarına uygun olması sağlanmalı, proje kapsamında kanalizasyon sistemi yer almıyor ise 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik' hükümlerine uyulmalıdır. Koordinat bilgileri aynı kalmak kaydıyla imar planlarının yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.

 22. Balıkesir Valiliği Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 14.03.2014 tarih ve 284 sayılı yazısı gereği; 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmasına esas teşkil edecek planlanmış bir sanayi bölgesi ve mecburi standart kapsamında tesis olmadığından uygulamaya yönelik görüş olmadığı bildirilmiştir.

 23. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı 04.02.2015 tarih ve 1778 sayılı yazısı gereği; herhangi bir baraj koruma havzası, dere mutlak koruma alanı ve su kaynaklarının koruma alanına girmediği tespit edilmiş olup, 'Tatlıpınar Rüzgar Enerji Santral Projesi' yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 24. Balıkesir İli Balya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 30.01.2015 tarih ve 127 sayılı yazı gereği; Tatlıpınar Rüzgar Enerji Santrali kurulmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

 25. Karesi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 11.12.2014 tarih ve 4123 sayılı yazısı gereği; söz konusu alana planlanan bir çalışma olmadığı bildirilmiştir.

 26. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 17.12.2014 tarih ve 2105260 sayılı yazısı gereği; BASKİ Genel Müdürlüğü ve ilgili Daire Başkanlıklarına (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı) görüş sorulması, ÇED raporunun hazırlanması ve yürürlükteki yasal mevzuat hükümlerine uyulması şartıyla, flora-fauna ve elektromanyetik etkilerin değerlendirilmesi hariç olmak üzere faaliyetin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınca görülmemiştir.

 27. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 06.02.2015 tarih ve 349 sayılı yazısında istenen taahhüdün verildiğini ve kurum görüşlerinin uygun olduğunu yazmıştır.

 28. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı 10.12.2014 tarih ve 2105260 sayılı yazısı gereği; Tatlıpınar RES Projesinin uygulanmasında sakınca bulunmamaktadır.

 29. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 02.12.2014 tarih 198 sayılı yazısı gereği; bahse konu olan taşınmazlar herhangi bir sulama, drenaj, toprak muhafaza veya toplulaştırma projesi kapsamında yer almamakta olup, söz konusu tesisin yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 30. Tatlıpınar Üretim A.Ş. 26.11.2014 tarih ve 28949 sayılı yazısı gereği; taahhüt senedinde yazılı hususlara aynen uyulacağı kayıtsız ve şartsız olarak kabul edilmiştir.


Yüklə 283,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə