Umumi FİHRİsTYüklə 217,81 Kb.
tarix20.08.2018
ölçüsü217,81 Kb.

UMUMİ FİHRİsTSahife

K anu.nlar . . . . . .. .. .. . .. . . . , . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . .. .. .. . .. .. . . .. .. 3---:-342

Nizamname ve talimatnameler """"""""""""""""""""" 343-423

1956 YORK ve ANVERS kaideleri 424-434Iktisat ve Ticaret Vekdleti Tamimleri """"'"'''''''''''''''''''''' 435-452 Temyiz Mahkemesi, Şllrayı Devlet ve Uyuşmazlık Mahke­

mesi kararları ... , , 453-580

Iktisat ve Ticaret Vekdletince tasdik ~dilmiş olan belli başlı

sigorta mukavelelerine aid umumi şartlar ve sigorta muka­

velelerine ilsak olunan klozlar 581-693

Sigorta Lügatı 695-795,MÜFREDAT İTİBARI İLE FİHRİsT

Maddeler

sahife

Kitapta kulanılan kısaltma işaretleri

1

KANUNLAR:

Ticaret Kanunu esbabı mucibe layihasının sigorta bölümlerine ait kısmı..................... Adliye Encümeni Mazbatasının sigorta ile il­gili kısmı. . . . .. . .. .. . . . .. .. .. .. ... .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 6762 sayılı Ticaret Kanununda sigorta ile il­gili h ükü mler, , .. . .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. A - Ticari işletme II ticarethane ve fabrika

Ticaret işleri tellallığı .

Acentelik , ,.......

Limited Şirket , ..........

Emtia senetleri sigorta ....

5-9

9- 18.

12 100-115 116-134

503


759

19-108

19 20- 23 23- 27

27

28


Deniz Ticaret Kısmı

Gemi ipoteğinin tescil ve muhtevası ......... İnşaat halindeki gemiler üzerine ipotek ...

901-908

943


28- 30

30


791

­


'<:

..Maddeler

Ko:tışimento , ,., "" .." , 1116

Deniz aşın sa tış mukaveleleri 1139- lı50Deniz K azalan

Müşterek ve hususi a varyalar 11 79-1215

çatma. ."... ,., ',"'''''''''' 1216-1221

Kurtarma ve yardım 1222-1234

Ticaret Kanunu Sigortalar Kısmı Beşinci Kitap Sigorta Hukuku Umumi Hilkilmler

A. Sigorta mukavelesi .., 1263-1264

1 - Tarifi , , 1263 \

, '

2 - Tatbik olunacak hükümler ve amir, hükümler , ' .."....

B. Sigorta poliçesi ve lInuvakkat ilmühaber

1 - Umu.mi olarak , ,........

2 - Muhtevası..................................... 3 - Poliçeyi verme mükellefiyeti.........

C. Müruruzaman " , ".......

1264 1265-1267 1265

1266 1267 1268Mal Sigortası

A. Sigortaedilen menfat 1269-1276

1 - Menf.a t sahibi 1269

2 - Diğer bir kimsenin nam ve hesabına

yapılan sigorta 1270-1271

3 - Alacaklınm menfaatı 1272-1274

4 - Müşterek menfaatlerin sigortası ... 1275

5 i Mükerrer sigorta (reassürans) 1276

B. Riziko .,.. ,.. .., ... ,.., , " ,..' 1277-1282

1 - Meşru olması 1277-1278

2 - Riziko'nun gerçekleşmiş olması ... 1279-1280

3 - Vüs'at ve şümulü ~ 1281-1282

C. Tazminat esası 1283-1289

1 - Aşkm sigorta 1283-1284

2 ~ Birden çok sigorta 1285-1287798

~

~ E:""

r,;;;t'"

1

sahife

30- 31

31-'32


33- 46 46- 47 47- 51

\

52- 53

53- 5~

54

54- 56

,."

56- 57

~.

~


I

~

"

'

.

'

"

11

!

t~..57- 59


'1"'=* "=,,,.. ~~

i.

rı il

"

3 ~ Menfat değerinin altın~a bulunan

si gortalar . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .

4 - Sigortaeının tahkik seHilıiy~ti ......

D. Sigorta ettirenin mükellefiyeti ve borçları

1 - İhbar mükellefiyeti........................

2 - Koruma tedbirleri. .. .. ..

3 -Prim ödeme boreu ........................

E. Sigortaeının sigorta bedelini ödeme boreu

1 - Boreun şümulü ve muaeeel olma za­

manı .............................................

2 - Halefiyet .. .. . ..........

F. Aeze düşme hali "''''''''''''''''''''''''''''

G. Sigortalı malın sahibinin değişmesi......

i

fı:.


Yangın sigortası

';

A. Rizikonun şümulü .................................

1 - Umumi olarak "'"'''''''''''''''''' .:.

2 - Hususi haller.................................

B. Poİiçe . , . .. . ..." ..,.....

C. Hasar ve tazminat .................................

1 :. Tesbit ve tazmin şekli .....................

2 - Bırakma hakkının bulunmaması...

D. M.&.u1i:~~t. ~(n:t.as\. """""'''''''''''''''''''''''

1 - Şartlar ve şümulü ........................... 2 - Faydalanan kimse........................

r,

fJ i.

1\

Maddeler

1288 1289

1290-1298 1290-1292 1293

1294-1298 1299-1301

1299-1300 1301

1302


1303

1304-1305

1304 1305 1306

1307-1308 1307

1308 1309-1310

1309

1310


'ı'

sahife

59- 62

62- 63

63- 64

64


"

64

65 65

6f>- 66

Karada ve iç sularda taşıma rizikolarına karşı sigorta

A. Tatbik olunacak hükümler 1311

B. Rizikonun şümulü 1312

C. Sigorta bedeli .." 1313

D. Poliçe . : 1314

E. Taşımanın durdurulıması 1315

Zirai Sigorta

A. Menfaat ve riziko : 1316

B. Müddet """""""'." 1317-1318

1 - Müddet içnde vaki olan hasarlar... 1317

2 - Karşılıklı sigortalar 131866 66

66


66

66- 67


67

67 67 67 67

799

~=

\

po


---.

"

.......

._"..~~ ~-­

-- - "". ­

Maddeler

C. Zararın tesbiti 1319

Hırsızlığa karşı sigorta : 1320

Hayat Sigortası

Cam Sigortası

A. Menfaat , 1321-1323

1 - Sigortaettirilebileeek kimse 1321

2 - Ölüm ve yaşama ihtimalleri """'" 1322

3 - Çifte sigorta .' 1323

B. Poliçe """"'"'''''''''''''''''''''''''''''''' 1324

C. Primin ödenmemesi 1325-1327

1 - Tarafların hakları 1325

2 - Prim ödenmesinden muaf sigortalar 1326

3 - Satınalma ve ödünç verme 1327

D. tntihar '"'''''''''''''' ""'"'''''''''''' 1328

E. Faydalanan kimselerin hakları 1329c--1331

1 - üçüncü şahıs lehine şart . 1329

2 - Değiştirme ~ 1330

3 - Sigortaeının iflıisı halinde 1331

F. Rizikonun şümulü ve ihbarı ve sigorta be­

delinin muaeeel olması 1332

G. Ton tin . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . . . 1333

Kazaya karşı sigorta

A,. Tarif...................................................

B. Menfaat ''''''''''''''''''''

,

C. Tazminatın şÜmulü ve muaeeel oluşu ... 1 - Umumi olarak .............................. 2 - Tedavi masrafları ........................D. Kusurlu olan kimseye karşı dava hakkı ...

1334 1335

1336~1337 1336

1337

1338 \


Denizcilik rizkolarına karşı sigortalar Umumi hükümler

A. Menfaat .~...........

1 - Umumi olarak ..............................

2 - Mevzuu . ... . . . ... .. . .......

3 - Menfaatin sahibi...........................

B. Rizikonun gerçekleşmiş olması ...............

800

1339-1343 1339 1340-1341 1342-1343 1344

sahife

67 68

68

69 69

69 70

70 71

72 72

72- 73


73

73- 75

75
C. Sigorta değeri.. .....................................

1 - Aşkın sigorta.. .".. ..." ........

2 - Çifte sigorta................................. 3 - Menfaat değerinin altında olan si­

gorta ""'"'''''''''''''' .......

4 - Takselenmiş poliçe ........................

5 -- Hususi haller.. ''''0'' ......

D. Halefiyet """"""""""'" ........

E. Sigortalı alacağın devri...........................


Maddeler

sahife

1345-1360

75- 79

1345
1346-1348 .
1349
1350-1351
1352-1360
1361

79

1362

79


Mukavelenin yapıldığı sıradaki ihbar Mllkellefiyeti

A. Mükellefiyetin şümulü ,.. o..

1 - Umumi olarak ".........

2 - Başkası hesabına sigorta halinde...

B. Mükellefiyetin ihla.I.i """"""''''''''''''''''''

1 - Cayma ~ .......

2 - Primin arttırılması ve cayma hakkı

nın düşmesi """"'" , 1369

3 - Hile halinde 13701363-1364 1363

1364 1365-1370 1365-136880

Bo- 82

Sigortal1Anın sigorta mukavelesinden doğan borçları

A. Prim ödeme borcu ve primi geri isteme

hakkı " 1371

B. Rizikoyu değiştirmemek borcu """""'"'' 1372-1376

1 - Yolculuğun değişmesi 1372

2 - Yolculuğun gecikmesi gibi rizikoyu

arttıran filler..............................

3 - Kaptanın şahsının bildirilmesi......

4 - Geminin tayini.. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . ..

C. Rizikonun gerçekleşmesi halinde mükelle­fiyetler ...................................................

1 ,..- İhbar mükellefiyeti ".............

2 - Koruma tedbirleri "........

Rizikonun şllrr"ulll

82 82- 84

1373 1374

1375-13761377-1378 1377

1378


84

A. Rizikonun mahiyeti 1379-1381

Sigorta Mevzuatı: F. sı

84- 86

801

Maddeler


1 - Umumilik esası 1379

2 - İstisnalar 1380

3 - üçüncü şahıslann zarardan dolayı

mesuliyeti ....

B. Rizikonun müddeti .' ''''

1 - Rizikonun başlangıcı ve sonu """

2 - Devam müddeti ..............................

3 - Müddet üzerine sigorta ..................

C. Rizikonun yeri ................................

1 - Limanı seçme hakkı ........................

2 - Uğranacak limanlar sırası ............

D. Müşterek avarya ....................................

1 - Umumi .olarak ..............................

2 - Dispeçin hükmü ...........................

E. Sigortacının mesuliyeti ,.................

1 - En yüksek haddi ........................... 2 - Mesuliyetin tahdidi ........................ 3 - Sigorta değerinin .altında sigorta ha­

linde 1402

4 - Sonraki kazalar üzerine '"'''''''''''' 1403

5 -'- Muaflık 1404-1406

6 - Hususi kayıtlar 1407--1412Zararın şilmul1l

1381 1382,--1390 1382-1385

1386-1388 1389-1390 1391-1392 1391

1392 \ 1393-1398 1393 1394-1398 1399-1412 1399 1400-1401

A. Tam ziya ...........................

1 - Haller.......................................... 2 - Tazminat .......................................

3 - Bırakma ..............

B. Kısmi hasar ................

1 - Gemide ........

2 - Yükte "'"'''''''''''''''''''' .......

3 - Navlunda """'"''''''''''''''''''''''''''''''

4 - Umulan ka.r veya komisyonda......

5 - Deniz ÔdÜllCÜ veya avarya parala­

rında 1439

6 - Tazminatın şumulü , 1440

Zararın ödenmesi

1413-1430 1413-1416 1417-1419 1420-1430 1431~1440 1431-4433

1434-1436 1437

1438

A. Sigortacının borçlannın muacceliyeti ve za­

rarın tazmini şartları 1441-1444802

- - -- ..

,

sa:hife

86- 89

89

89- 91

91- 95

95-100

100.-103

103-104
A. Ristorno .. ." """""'" 1453-1456

1 - Ris torno hakkın 1453

2 - Primin indirilmesi """"'''''''''''''''' 1454

3 - Mukavelenin sigortacı için hüküm­

süz kalması halinde ..............................

4 - Rizikonun başlamış olması halinde

B. Sigortacının aczi....................................

C. Sigorta edilen şeyin temliki. .. . .. .. .. .. ..

1 - Umumi olarak.............................. 2 - Geminin veya payının temliki halin­

de """""""""""'''''''''''''''''''''''''' 1 459Türk Ticaret Kanununun Meriyeti ve tatbik

Şekli Hakkında Kanun ...........................

Mülga 865 sayılı Ticaret Kanununun Sigor­

talar faslı................................................ Mülga 1440 sayılı Deniz Ticaret Kanunu

A varyalar . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Deniz yolculuğu .rizikolarına karşı sigorta... Medeni Kanunda mevcut sigorta ile ilgili hü­kümler .....................

Borçlar Kanununda mevcut sigortaya ait hü­

kümler "., ........

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun si­gorta ile ilgili hükümleri........................... lcra ve Iflas Kanununun sigorta 'ile ilgili hiJ,..

:r::ıle;oru~;;;;'" 'K~~~~~~~~' '~i~~rl~' 'ii?if;iii'

hükümleri ................................................. K/328 sayılı karar.......................................

..,

1 -=- Muacceliyet ve zararı ispat külfeti

2 - Vesikaların mahiyetleri .. . .. .. .. .. . ..

3 - İspat külfetinden muaflık kaydı...

B. Başkasının hesabına sigorta ..................... 1 - Sigo.rtalının hakları........................ 2 - Sigorta ettirenin hakları """"""'"

3 - Takas. """"""'"'''''''''''''''' .......... 4 - Tazminat alacağının devri ............ 5 - Avans vermek mükellefiyeti

Çeşitli hükümler

Maddeler

sahife

1441-1442 1443

1444


1445-1452 1445 1446-1448 1449

1450 1451-1452104-106

106-107

1455 1456 1457

1458-1459 1458107 108
(tamamen)

109-125

932-1013

126-141

1241-1280

142-151

1319-1441

151-179

(Muh telif)

180-183

(Muhtelif)

184-187

(muhtelif)

189-192

(muhtelif)

189-192

13

193-194
194-196
803

."........!\il

Maddeler

K/786 sayılı karar .................................... Turk Çeza Kanununun sigorta ile ilgili hu­

kumleri (Muhtelif)

Ticaret Vekdletinin teşkilat ve vazifelerine

dair kanun. "" (muhtelif)

Sigorta Şirketler.inin teftiş 've murakabesi

hakkında kanunlar

1149 sayılı kanun , (tamamen)

1173 sayılı kanun , (tamamen)

3392 sayılı kanunun esbabı mucibe layihası

ve İktisat ve Adliye Encümenleri mazba taları

3392 sayılı kanun "... (tamamen)Mukerrer sigorta inhisarı hakkında kanun... (tamamen) Turk parasının kıymetini koruma hakkında

kanun , (tamaJInen)

14 sayılı karar ..:... .............

14 sayılı karara ait Maliye Vek§leti tebliğleri 13 sayılı karara ait Maliye Vektlleti tebliği ... Ödunç para verme işleri hakkında kanun ve

tadilleri ; (tamamen)

Gelir Vergisi K anununda sigorta ile ilgili hü­

i

hükümler.. , (muhtelif)Kurumlar Vergisi Kanununun sigorta ile il­

gili hukumleri (muhtelif)

Maliye Vekdleti gelir vergisi genel tebliğleri ­

6582 sayılı kanun (tamamen)

6582 sayılı kanuna ait genel tebliğ ­Gider Vergisi Kanununda sigorj;a ile ilgili hu­

, kumler (muhtelif)

Muamele vergisi genel tebliğleri ­

Damga resmi kanu/fl,unda sigorta ile ilgili hll­

kiunJer ..." , (muhtelif)

Damga resmi genel tebliğleri ­

Harçlar Kanununda mevcut sigorta ile ilgili.

hukumler .., ..,.., , (muhtelif)

Veraset ve intikal Vergisi Kanununda sigor­

ta ile ilgili hukumler' """,""""'''''''''''''''''! (muhtelif) Veraset vergisinin nispeti hakkında izahat

ve umumi tebliğler : ­Kara Yolları Trafik Kanununda sigorta ile

ilgili hukumler (muhtelif)

804

sahife

196--197

198-200

201

202-208

208


209-216 217-224 225-226

227-232 233-242

242-247 247-248249-254

255--260

261-267 268-272 272-274 274-287

288-291 291-293

~93-299~

299-315


316

317-320

321-326

327-329

""


.f

(.1 4


Maddeler

Lozan Sulh Muahedesinin sigorta ile ilgili la

yihası . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Avukatlık kanununda sigorta ile ilgili hil­

kumler (muhtelif)

Tutun ve tiltun inhisarı kanununun sigorta­

ya ait maddeleri ­

Belediye Gelirleri Kanununda sigorta ile ilgi­

li hilkumler (muhtelif)

Bina vergisi kanunu ve' ekinde sigorta ile aıa­

kaZı hukilmler (muhtelif)

İktisadi milesseselerde mecburi Tilrkçe kula­

nılması hakk1mda kanun (tamamen)

Sigortacılık mutehassısı celbi hakkında ka­

nun ve buna ait anlaşma. (tamamen)

3293 sayılı, mutehassıs yetiştirilmesi hakkın­da kanun ve kararnamesi (tamamen)

Almanya ile harp haline nihayet verilmesine

dair kanun : (tamamen)

NİZAMNAME VE TALİMATNAMELER

y

Ticaret Vekdleti Teftiş Heyeti Nizamname ve Talimatnamesinin sigorta ile ilgili hüküm­

leri ..........................

Bina vergisi nizamnamesinin sigorta ile ilgi-'

li hükümleri.. '"'''''''''''''''''''''' ''''''''''''

Veraset ve İntikal Vergisi Nızamnamesi ve tadillerinin sigorta ile iligili h ükümleri...... Kara yolları Trafik Nizamnamesinin sigorta ile ilgili hükümleri """'''''''''''''''''''''''''''''' Devairi belediyelerce ihdas olunacak gaz depo­

larına dair nizamname ..............................

Türkiye, sigorta ve Reassüran.s Şirketleri Bir­liği nizamnameşi "'"'''''''''''''''''''''''''''''''''' Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkında 1149 sayılı kanunun sureti tatbiki­

ni mübeyin talimatname ve tadilleri ............ Sigorta prodüktörleri hakkındaki talimatna­menin mucip sebepleri ve talimatname......

tstihsalcilik imtihan talimatnamesi """"""

i

Mükerrer sigorta murakabe talimatnamesi1

sahife

329-331

332-333

333

333-334

334-335

336

337-339

340-341

342

345-370

371-385

386--400

400

400

401-405

405-412

413-417 417-418 419-423

805

....__.


!Maddeler

sahife

'"

ReasÜrans inhisan muka ve1esinih tecdidi hakkında kararname................................. 1950 YORK VE ANVERS KAİDELERİ ""'"''

İKTİsAT VE TİCARET VEKALETİ TAMİM­

LERİ ,....

TEMYİZ MAHKEMESİ, ŞÜRAYI DEVLET VE

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARı

Temyiz Mahkemesi kararları ".''''

Tevhidi İçtihad kararları.............................. Ticaret Dairesi Emsal Kararları.................. Şilrai Devlet Kararları................................. Ddva daireleri genel kurul kararları ............ Devlet Şurası daire emsal kararları............ Uyuşmazlık mahkemesi karan..................... SİGORTA UMUMI ŞARTıLARı VE KLOZLAR Yangın poliçesi umumi şartları .. .. ... .. . .. .. . .. . 7 senlik yangın mukavelesi klozu ............... Kıymeti 10.000 lirayı geçmeyen ikametgdh­ların yangın sigortalarına ilsak olunan kloz Pamuk sigortaları hususi şartları '"''''''''''''

Denizyolu ile nakliyatta mal sigorta1arına mahsus poliçe umumi şartları ..................... İnstitutecargo clauses (W.A) ..................... İnstitute cargo clauses (W.A) nın tercümesi İnstitute cargo clauses (F.P.A) '"'''''''''''''''''' İnstitute cargo clauses (extended cover) in

tercümesi ."..

İnstitute war clauses'in tercümesi """"'"''''

Harp rizikosu ro üddet klozu " .. .. .. .. .. . .

İnstitute strike clauses ,

Kamyon klozu :............

Demir yolu klozu .., ................

Depodan depoya klozu :................................ İkame klozu «Replacement dause)) ............

Ademi teslim rizikosu klozu "....

Bütün bir dengin ademi teslimi ve bütün bir Kolinin tamamen çalınması klozu ...............

Kırılma rizikosu klozu '"''''''''''''''''''''''''''''''

Vinç rizikosu klozu .. ,.....

Tam ziya klozu .............

423 424-434

435-452

453-580 455-552 455-478 479-552 552-579 552-566 567-578 579-580 581-693 583-594

594


594 595-598

599-607 608-609 610--613

613


614

614-616


616

616-617


617 618 618 619 619

619 619

620


620

806

"~~.~-~" -"­

~~ ~~-,",

Maddeler

sahile

ir'

i~

i :JKüspe nakleden teknelerin poliçelerine ilsak ,

olunacak kloz '"'''' ...........

Kısmen veya tamamen çalınma rizikosu klo­

zu ,. ,. '''''''''''''' ....

Emtia sigortası «klasifikasyon klozu» ......... Dağılıp saçılma riziko su klozu ..................... Tekne poliçesi umumi şartlan..................... İnstitute Time clauses - hulls .....................

institute Time clauses - hulls - excess all

claims (other than total or c.T loss) ............... İnstitute time clauses -hulls F.P.A abs ......... İnstitute voyage clauses - freight ............... İnstitute voyage clauses - hulls. F.P.A Abs ...

İnstitute Voyage Clauses - hul1s "..........

Abonman mukavelesi şartlan ve klozu ......... Kıymetli mersulat ve mal sigortası umumi

şartları.. . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . ','

Hayat sigortalan umumi şartları "....

Motorlu kara nakil vasıtaları mukavelesi uımumi şartları ve klozları ...........................

Ferdi kaza sigorta mukavelesi umumi şartlan Mesai kazalarına karşı kollektif sigorta mu­kavelenamesi umumi şartlan..................... Hırsızlık sigortası umumi şartlan............... Cam, kırılması sigortası umumi şartlan......

SİGORTA LÜGATI ...............

BİBLİYOGRAFYA ENDEKSİ .

FİHRİsT ...............

Y ANLIŞ DOGRU COOVELİ """"'"'''''''''''' .

620

i

i j


i

620

621 621


622-626 627-636

63(}-639

639~640 640-641 641-642

642

643-648


649-652 653-657

658-664 665-674674-Q83 683-688 689-693 695-795

796


797-807 808-810

i'

i.

i;,-­

I

807

~"

..


Yüklə 217,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə