Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayıYüklə 68,73 Kb.
tarix20.05.2018
ölçüsü68,73 Kb.
növüMühazirə
Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

AZLL 105: Azərbaycan ədəbiyyatı (Universitet tələbi.) 3 kredit

Departament

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

2015, yaz semestri

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Dos. Elmira Məmmədova-Kekec

E-mail:

mamedovaelmira4@gmail.com

Telefon:

(+99451) 8167674, (+99455) 82954 73

Mühazirə otağı/Cədvəl

201N

Məsləhət saatları

Şənbə, saat 17.00-18.00

Prerekvizitlər

AZLL 101

Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri:

1.  Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi: 6 cilddə. I c. (Ən qədim zamanlardan       ХIV əsrə qədər). – B.: “Elm” n. Azərb. MЕA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu nəşri. 2004. - 706 s.


2. Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi: 6 cilddə. II c. (ХIV - XVII əsrlər). – B.: “Elm” n. Azərb. MЕA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu nəşri. 2007.

3. Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi: (6 cilddə). III c. . –B.: Elm, 2009.

4.B. Əhmədov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. (3 cilddə), I c., B., Elm və Təhsil, 2011.

5. B. Əhmədov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. (3 cilddə), II c., B., Elm və Təhsil, 2010.

6. Səfərli Ə.; Yusifli B. Qədim və оrta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. -  B.: Maarif, 1982.-
7. Qasımzadə F. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi. - B., 1981. – 420 s.
8. Köçərli F. Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi.I cild. - B., 1976. – 420 s.
9. Köçərli F. Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi. II cild. - B., 1981. – 460 s.
10. Əfəndiyеv P. Azərbaycan şifahi хalq ədəbiyyatı. - B., 1988.

11.Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002. 740 səh.

12.Cəfərov N. Klassiklərdən müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004.272 səh.
İstifadə oluna biləcək digər mənbələr:

1.www.anl.az.-Milli kitabxana

2.www.kultaz.com.-azəridilli mədəniyyət və ədəbiyyat saytı.

3.www.lit.az.-azəridilli ədəbiyyat saytı.

4.www.kitabxana.net- elektron kitabxana.

5.az.wikipediya.org.- azəridilli ensiklopediya

6.www.azmif.net.-ədəbiyyatımızın ilkin qatlarıyla bağlı e-kitabxana.

7.www.azeribooks.aznet.org.-Azərbaycan şair və yazıçılarının əsərləri.

8.www.elm.az-AMEA portal

10.www.azyb.net.- Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı.

11.www.edebiyyatqazeti.com.-“Ədəbiyyat” qəzetinin saytı.

12.www.alatotan.org.-Azad Yazarlar ocağının saytı və eyniadlı dərginin e-variantı.
Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

Mühazirə

Qrup müzakirəsi

Qrup müzakirəsi

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki məsələnin təhlili

-

Digər

-

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30

Davamiyyət
10

Fəallıq
10

Tapşırıq və testlər
-

Kurs işi (Layihə)
10

Prezentasiya/Qrup müzakirə
-

Final imtahanı
40

Digər
-

Yekun
100

Kursun təsviri

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kursunda ən qədim dövrlərdən başlamış müasir dövrə qədər Azərbaycan ədəbiyyatının tariхi inkişaf mərhələləri öyrənilir, xalqımızın mədəniyyətində mühüm yеri оlan görkəmli şair və yazıçıların həyat və yaradıcılığı, оnların yaratdıqları bir sıra ədəbi əsərlər təhlil оlunur.


Kursun məqsədləri

Bu kurs qeyri-ixtisas tələbələri üçün nəzərdə tutulduğundan, onun tədrisində məqsəd elmi informasiyanın bolluğundan daha çox, daxili-mənəvi mədəniyyətin və əxlaqi-insani kamilliyin səviyyəsini yüksəltməkdir. Fənnin tədrisində məqsəd həm də tələbəyə hazır mühakimə əzbərlətmək yox, mühakimə yürütməyi öyrətməkdir.

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Kursun sonunda tələbələr Azərbaycan folklorunun və ən qədim dövrdən başlamış yazılı ədəbiyyatımızın seçilmiş nümayəndələrinin həyat və yaradıcılıqları haqqında ən ümumi şəkildə məlumat alacaq, seçilmiş konkret nümunələrlə tanışlıq əldə edəcəklər. Hər bir mədəni Azərbaycan vətəndaşı kimi Azərbyacan ədəbiyyatı xəzinəsinə bələd olacaq, oradakı aparıcı ideya və dəyərləri mənimsəyəcək, ədəbiyyatımız haqqında mühakimə yürütmək bacarığı formalaşacaq, mənəvi baxımdan daha da təkmilləşəcəklər.Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Fəallığa görə veriləcək bal tələbənin müzakirələrdə iştirakına, mətn təhlilində göstərdiyi fəallığa, semetsr boyu həftəlik dərs proqramına hazırlaşmalarına, yeni və əlavə ədəbiyyatlara göstərdiyi marağa görə veriləcəkdir. Davamiyyətə görə bal verilməsində tələbənin dərsdə ardıcıl iştirakı və dərsdə özünü qaydalara uyğun aparması nəzərə alınacaqdır. Üzürsüz buraxılan hər dərs üçün 1 (bir) bal çıxılacaq.
İmtahan haqqında:

1. İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin iş planında göstərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrə də müraciət etmək lazımdır.

2. İstifadə ediləcək ədəbiyyatın bir qismi tərəfimizdən təmin ediləcəkdir.

3.Aralıq və Final imtahanlarının hər ikisində suallar test və ya klassik ola bilər.Cəzalandırma forması:

Dərsə gecikənlər və dərsi pozmağa təşəbbüs edənlər dərsə buraxılmırlar.Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar27. 01.2015

27. 01.2015


Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı.

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi I cild, B. 2004, s. 15-50

www.dede-qorqud.iatp.az.-“Kitabi-Dədə Qorqud” haqq.sayt

03. 02.2015

03. 02.2015


Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf istiqamətləri.

N.Gəncəvinin “Xəmsə”si (“Xosrov və Şirin”). İzzəddin Həsənoğlunun qəzəlləriAzərb. ədəbiyyatı tarixi (6 cilddə). II c., B., 2007, s. 470-524
10. 02.2015

10. 02.2015


Azərbaycan təsəvvüf ədəbiyyatı.Nəsimi lirikasının əsas istiqamətləri.(“Ağrımaz” qəzəli)

Xətayinin yaradıcılığı.(Qəzəlləri,bayatıları,

qoşma və gəraylıları.)


Azərb. ədəbiyyatı tarixi (6 cilddə). III c., B., 2009, s. 363-385
17.02.2015

17.02.2015

Füzuli yaradıcılığı türk-islam intibahının zirvəsi kimi.(“Leyli və Məcnun”poeması, “Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var” qəzəli.)

Azərb. ədəbiyyatı tarixi (6 cilddə). III c., B., 2009, s. 385-444
03.03.2015

03.03.2015

Aşıq sənəti.Qurbani,A.Tufarqanlı,

X.Qasım.A.Ələsgərin yaradıcılığı.

Qoşmaları,bayatıları,

gəraylıları.Azərb. ədəbiyyatı tarixi (6 cilddə). I c., B., 2004, s. 463-482; s. 529-556; s.568-581.
10.03.2015

10.03.2015

Azərbaycan ədəbiyyatında realizm mərhələsi. Vaqif yaradıcılığı. Qəzəlləri,qoşmaları.

Q.Zakir yaradıcılığının əsas istiqamətləri.Azərb. ədəbiyyatı tarixi (6 cilddə). III c., B., 2009, s. 650-679.

Cəfərov N.Klassiklərdən müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004,s.141.

17.03.2015

17.03.2015

Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi-realizm mərhələsi.

M.F.Axundzadə maarifçi-realist sənətkar kimi.(“Hekayəti-Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli şah”)Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002. s.165-274.

8.

01.04.2015

01.04.2015

Aralıq imtahanı

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan

ədəbiyyatının inkişaf istiqamətləri.

C.Məmmədquluzadənin bədii nəsri və dramaturgiyası(“Poçt qutusu”, “Ölülər”.)B. Əhmədov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. (3 cilddə), I c., B., Elm və Təhsil, 2011.s.258-301.

Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002,s.284-391.


9.

24.03.2015

24.03.2015

M.Ə.Sabir. “Hophopnamə”dən seçmələr.

H.Cavidin dramaturgiyası. “Afət”
B. Əhmədov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. (3 cilddə), I c., B., Elm və Təhsil, 2011. s. 258-301; s.132-159.

Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002,s.401-414,

s.443- 458,s.527-556,s.572-584.

www.hophop.name-M.Ə.Sabirin həyat və yaradıcılığı haqq.sayt.

www.sabir-türkce.bloqspot.com.-M.Ə.Sabir haqq.müxtəlif yazıların yer aldığı sayt.

www.cavid.qen.az.-H.Cavidin həyat və yaradıcılığı haqq.sayt.

www.hüseyncavid.com.- H.Cavidin ev muzeyi


10.

31.03.2015

31.03.2015

Cümhuriyyət dövründə Azərbaycan ədəbiyyatı. M.Ə.Rəsulzadənin və Ə.Hüseynzadənin poeziyası(“Mayıs duyğuları”; “Hali-vətən”)

Ə.Cavad Cümhuriyyət şairi kimi

(“Himn”,”Çırpınırdı Qara dəniz”)


B. Əhmədov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. (3 cilddə), I c., B., Elm və Təhsil, 2011. s. 375-433.

Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002,s.415-443,

s.462-483,s.483-498


11.

07.04.2015

07.04.2015

XX əsrin 40-50-ci illərində Azərbaycan ədəbiyyatı.

S.Vurğunun poeziyası.

(“Azərbaycan”).

M.Müşfiq”Yenə o bağ olaydı” İ.Əfəndiyev “Sən həmişə mənimləsən”
B. Əhmədov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. (3 cilddə), II c., B., Elm və Təhsil, 2010. s.254-267; s.185-192.

Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002,s.585-634. www.mikayilmushfiq.azeribliq.com.-M.Müşfiqin həyat və yaradıcılığı haqq.sayt.

www.samedvurqun.com.-S.Vurğuna həsr olunmuş sayt www.ilyasafandiyev.az.-İ.Əfəndiyevə həsr olunmuş sayt.


12.

14.04.2015

14.04.2015

Azərbaycan ədəbiyyatında yeni mərhələ-60-cı illər.

B.Vahabzadənin poeziyası (“Gülüstan”poeması)

İ.Hüseynovun nəsri. “Tütək səsi”


Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002,645-674 www.vahabzade.net.-B.Vahabzadə haqq.sayt.

13.

21.04.2015

21.04.2015

Azərbaycan yeni nəsri.

Anar “Otel otağı”
Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər. B.,Elm,2002,663-674

www.Anar.az.-Anarın personal saytı.14.

28.04.2015

28.04.2015

Çağdaş Azərbaycan poeziyası.

M. İsmayıl, M.Yaqub, R.Rövşən, V.Səmədoğlunun poeziyası.
Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər .B.,Elm,2002,675-704.


15.

05.05.2015

05.05.2015


Çağdaş Azərbaycan dramaturgiyası.

Əli Əmirlinin yaradıcılığı.
Final imtahanı
Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 68,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə