Ümumiməlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayıYüklə 91,39 Kb.
tarix25.10.2017
ölçüsü91,39 Kb.Ümumiməlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

AZLL 101: Azərbaycan dili(Universitet tələbi.)

3 kredit
Departament

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr
Tədris semestri

2014, yaz semestri
Fənni tədris edən müəllim (lər)

Dos. Elza İsmayılova
E-mail:

elzaxanim@yahoo.com
Telefon:

(+99470) 354 10 60
Mühazirəotağı/Cədvəl

306 N
Məsləhətsaatları

Cümə, saat 13.00-15.00
Prerekvizitlər

AZLL 101
Tədrisdili

Azərbaycan dili
Fənninnövü

(məc­buri,

seçmə)

Məcburi
Dərsliklərvəəlavəədəbiyyat


Əsas ədəbiyyat:


 1. Abdullayev Ə., Seyidov Y., Həsənov A. Müasir Azər­baycan dili. –B.: Şərq-Qərb, 2007.

 2. Abdullayev Ə.Z.,SeyidovY.M., Həsənov A.T. – Müasir Azərbaycan dili (IV hissə). – B.: Maarif,1985.

 3. Kazımov Q.Müasir Azərbaycan dili.Sintaksis. – B.: Ün­siyyət, 2002.


Əlavə ədəbiyyat


 1. Abdullayev Ə.Z.Müasir Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlələr. –B., 1964.

 2. Abdullayeva N.C. Müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi üzrə xüsusi seminar materialları. – B.,1975.

 3. Azərbaycan dilinin qrammatikası, I c. –B.,1960.

 4. Budaqova Z. Azərbaycan dilində durğu işarələri. –B.,1977.

 5. Budaqova Z. Azərbaycan ədəbi dilində sadə cümlə.– B., 1963.

 6. Kazımov Q. Müasir Azərbaycan dili.Sintaksis. –B., 2000.

 7. Müasir Azərbaycan dili ( Sintaksis). – B.,1961.

 8. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis, I kitab. – B.,1959.

 9. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis, II kitab.– B., 1962.

 10. Seyidov M.Y.Azərbaycan ədəbi dilində söz birləşmələri.– B., 1966.KursunvebsaytıTədrismetodları

Mühazirə

mühazirə, müsahibə, çalışmalar üzərində iş
Qrupmüzakirəsi

Qrup müzakirəsi
Praktikitapşırıqlar

Praktiki tapşırıqlar
Praktikiməsələnintəhlili

-
Digər

-
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)
Aralıqimtahanı
30
Davamiyyət
10
İmla
10
Fəallıq
10
Prezentasiya

/Qrupmüza­kirə
-
Final imtahanı
40
Digər
-
Yekun
100


Kursuntəsviri

Bu kursmüasirAzərbaycanədəbidilninsintaksisbölməsiniəhatəedir. Buradasintaksisvəonunpredmeti, sintaktik əlaqələr, söz birləşmələri, söz birləşmələri ilə cümlənin fərqi, cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri öyrənilir, cümlə üzvləri, əlavələr, həmcins üzv­lər, xi­tab, ara sözlər, əlavə cümlələr, vasitəsiz nitq, mürəkkəb cümlələr, durğu işarələri və s. barədə sistemli məlumat verilir.
Kursunməqsədləri

Fənnin məqsədi orta məktəbdə keçilən Azərbaycan dili fənninin mövzuları­nın məz­mu­nunu genişləndirmək, Аzərbаycаn dilini tələbələrə prакtiк şəкildə öyrətməк,tələbələrin şifаhi və yаzılı nitqini inкişаf еtdirməк, onlаrın lüğət еhtiyаtını zəngin­ləş­dirməк, düzgün yazı qaydalarına alışmalarını təmin etmək və onlarda mədəni nitq vərdişləri yaratmaq, tələ­bə­lərə düzgün tələffüz və intоnаsiyа vərdişləri аşı­lamаq, Аzərbаycаn dili təlimi zаmаnı tələbələrdə bu dilə mаrаq hissi оyаtmаq
Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Kursun sonunda tələbələr Azərbaycan dilinin sintaktik quruluşunu öyrənəcək, cüm­­­lə qu­ruluşunda sözlərin sıralanma qaydalarını, məntiqi vurğunun cümlədə ye­rini müəy­yənləş­dirməyi bacaracaq və durğu işarələrinin işlənməsi qaydalarını mə­nimsəyəcəklər.Tələ­bə­lərə müstəqil işləmək, biliklərə müstəqil yiyələnmək və onları praktik işlərə tətbiq etmək baca­rığı aşılanacaq, onların ifadəli oxu vərdişləri inkişaf etdiriləcəkdir.

Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Fəallığa görə veriləcək bal tələbənin semetsr boyu həftəlik dərs proqramına ha­zır­laş­ma­sına görə veriləcəkdir. Davamiyyətə görə veriləcək 10 bal dərsdə ardıcıl iş­ti­raka və dərsdə özünü qaydalara uyğun apardığına görə veriləcək. Üzrsüz buaxılan hər dərs üçün 1 (bir) bal çıxılıacaq.
İmtahan haqqında:

1. İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin iş planında göstərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrə də mü­raciət etmək lazımdır.

2. İstifadə ediləcək ədəbiyyatın bir qismi tərəfimizdən təmin ediləcəkdir.

3. Aralıq və final imtahanlarının hər ikisində suallar test və ya çalışmalar şəklində ola bilər.Cəzalandırma forması:

Dərsə gecikənlər və dərsi pozmağa təşəbbüs edənlər dərsə buraxılmırlar.Cədvəl (dəyişdiriləbilər)
Fənninmövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar


13. 02.2014

Sintaksis.Sintaksis qram­mati­ka­nın şöbə­lərin­dən biri ki­mi.Sin­taktik əlaqələr. Sin­taktik əlaqə­lərin növ­lə­ri: tabesizlik və tabe­li­lik əlaqələri. Tabelilik əlaqəsinin növləri: uzlaşma, idarə və ya­naşma.Ə.Abdullayev, Y.Se­yi­dov, A.Həsənov. Müasir Azərbaycan dili. IV his­sə. Sin­tak­sis. Bakı:Şərq-Qərb, 2007, s.5-34.

Çalışmalar.Bədii ədəbiyyat­dan nü­munələr üzərində iş.

20.02.2014


Söz birləşmələri. Söz birləş­mə­sinin qu­ruluşu. Əsas tərəfin ifa­də­sinə gö­rə söz birləş­mə­lərinin növləri.

İsmi birləşmələr. Tə­yi­ni söz bir­ləşmələ­rinin for­ma və məna xü­su­­siy­yət­lərinə gö­­­rə növləri: Feli birləş­mələr. Əsas tərəfin ifadə va­­sitəsinə görə feli bir­­­ləşmə­lə­rin növ­­­ləri: feli si­fət, feli bağ­lama və məs­dər birl­əş­mə­ləri.
Ə.Abdullayev, Y.Se­yi­dov, A.Həsənov. Müasir Azərbaycan dili. IV his­sə. Sin­tak­sis. Bakı:Şərq-Qərb, 2007, s.5-34.

Q.Kazımov.Müasir Azər­baycan dili.Sintak­sis. Bakı:Ünsiyyət, 2000,s.8-25.Çalışmalar.Bədii ədəbiyyat­dan nü­munələr üzərində iş.İmla.


27.02.2014


Cümlə.Məqsəd və intonasiyaya gö­rə növ­lə­ri.Cümlənin quruluşca növləri. Cümlə üzvləri, bölgüsü: baş üzvlər, ikinci dərəcəli üzvlər.

Mübtəda, ifa­də vasitələri. Mübtədanın quru­luşu; sadə və mü­rəkkəb mü­b­təda.


Ə.Abdullayev, Y.Se­yi­dov, A.Həsənov. Müasir Azərbaycan dili. IV his­sə. Sintak­sis.Bakı:Şərq-Qərb, 2007, s.35-74.Q.Kazımov.Müasir Azər­baycan dili. Sintak­sis. Bakı:Ünsiyyət, 2000, s.34-61.Bədii ədəbiyyat­dan nümunələr üzərində iş.


06.03.2014


Xəbər, ifadə vasitələri.Xəbərin quruluşu: sadə və mü­rəkkəb xəbərlər. Xə­bərin müb­təda ilə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaş­ması.

Cümlənin ikinci dərəcəli üzv­lə­ri: ta­mam­­lıq, tə­yin, zərf­lik.Ta­mamlıq, ifa­də vasi­tələri. Tamamlığın növ­ləri: va­si­təsiz və va­si­təlita­mam­lıqlar.Ta­ma­m­lığın quru­lu­şu: sadə və mü­rək­kəb ta­mam­lıqlar.Ə.Abdullayev, Y.Se­yi­­­dov, A.Həsənov. M­ü­a­sir Azər­bay­­can dili. IV hissə. Sin­tak­sis. Bakı: Şərq-Qərb, 2007, s.75-114.Q.Kazımov.Müasir Azər­baycan dili.Sin­tak­sis.Ba­kı:Ünsiyyət, 2000, s.76-109.

Çalışmalar.Bədii ədəbiyyat­dan nü­munələr üzərində iş.


13.03.2014


Təyin. Təyinin ifa­də vasitə­ləri. Təyinin quruluşu : sadə və mü­rəkkəb təyinlər.

Zərflik. Zərf­liyin ifa­də vasitə­lə­ri. Zərf­li­yin mə­naca növləri. Zərfliyin quru­lu­şu: sadə və mü­rəkkəb zərf­liklər.
Ə.Abdullayev,Y.Seyi­­dov, A.Həsənov. Mü­asir Azər­baycan dili. IV hissə. Sintak­sis. Bakı:Şərq-Qərb, 2007, s.114-140.Q.Kazımov.Müasir Azər­baycan dili. Sintak­sis. Bakı:Ünsiyyət, 2000, s.109-128.Bədii ədəbiyyat­dan nü­munələr üzərində iş.Sərbəst yazı.
27.03.2014


Əlavələr. Əla­vənin quru­luşu: mü­x­­təsər və geniş əlavələr. Əla­vələr­də durğu işarələri.

Sadə cümlədə söz­lərin sırası və mən­tiqi vu­rğu. Cüm­lə­də ifadə olu­nan fikrin daha dəqiq çatdırıl­ma­sın­­da mən­tiqi vur­ğunun rolu.
Ə.Abdullayev,Y.Seyi­dov, A.Həsənov. Mü­a­sir Azər­bay­can dili .IV hissə. Sin­tak­sis. Bakı:Şərq-Qərb, 2007, s.140-170.Q.Kazımov.Müasir Azər­baycan dili.Sin­tak­sis,s.128-134.Bədii ədəbiyyat­dan nü­munələr üzərində iş.Çalışmalar


03.04.2014


Sadə cümləni geniş­ləndirən vasitə­lər.

Həmcins üzvlü cümlələr. Həm­cins üzv­lərdə üm­u­­­­­­mi­ləş­di­rici sözlər. Həm­­cins üzvlərdə ix­­ti­sarlar. Xəbərin həm­cins mü­­b­­­tədalarla uz­laş­ması.

Sadə cümlələrin tip­ləri.Cüt­tər­kib­­li və təktər­kibli sadə cümlə­lər.


Ə.Abdullayev, Y.Se­yi­­­dov, A.Hə­sə­nov. Müasir Azərbaycan dili. IV hissə. Sintak­sis.Bakı:Şərq-Qərb, 2007, s.195-216.Q.Kazımov.Müasir Azər­baycan dili.Sin­taksis. Bakı:Ünsiyyət, 2000,s.155-162.

Çalışmalar.Bədii ədəbiyyat­dan nü­mu­nələr üzərində iş.
10.04.2014

Təktərkibli sadə cümlələr. Tək­tər­kibli cüm­lə­lərin növləri. Xəbər əsasında for­malaşan tək­tərkibli cümlələrin növləri: şə­­xs­siz cüm­lələr, qeyri-müəyyən şəxsli cüm­lə­lər,ümu­mi şəxsli cümlələr.Şəxssiz cümlə. Qeyri-müəy­yən şəxsli cüm­lələr.


Ə.Abdullayev, Y.Se­yi­dov, A.Hə­sə­nov. Müasir Azərbaycan dili. IV hissə. Sintak­sis.B.,:Şərq-Qərb, 2007, s.170-186.Q.Ka­­zımov.Müasir Azər­baycan dili. Bakı: Ünsiy­yət, 2000, s.162-170.Bədii ədəbiyyat­dan nü­munələr üzə­rində iş.Çalışmalar.

17.04.2014


Ümumi şəxsli cümlə. Mübtəda əsa­sında for­ma­laşan təktərkibli cüm­lə.Adlıq cüm­­­lə­lər. Söz-cümlə an­la­yışı. Söz-cüm­lələrin ifadə va­sitələri.

Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlər.

Xitab.Ara sözlər. Əlavə cümlələr.


Ə.Abdullayev, Y.Se­yi­dov, A.Həsənov. Müasir Azərbaycan dili. IV hissə. Sintak­sis.Bakı:Şərq-Qərb, 2007, s.235-245.Q.Kazımov.Müasir Azər­­baycan dili.Sin­taksis.Bakı:Ünsiyyət, 2000,s.174-177.

Bədii ədəbiyyat­dan nü­munələr üzə­­rində iş. Sərbəst yazı.

24.04.2014

Aralıq imtahan

İmla
01.05.2014


Mürəkkəb cümlə. Mürəkkəb cümlə­nin növləri: ta­be­siz və tabeli mü­rək­kəb cümlə­lər.

Tabesiz mürəkkəb cümlələr. Tabesiz mürək­kəb cümlələrin tərkib hissələrini bağ­layan vasi­tələr. Tabesiz mürəkkəb cümlə­lərdə məna əla­qə­ləri.


Ə.Abdullayev, Y.Se­yi­dov, A.Həsənov. Müasir Azərbaycan dili.IV hissə. Sintak­sis.Bakı:Şərq-Qərb, 2007, s.216-234.Q.Kazımov.Müasir Azərbaycan dili.Sin­taksis.B.,Ünsiyyət, 2000, s.237-28.

Çalışmalar.Bədii ədəbiyyat­dan nü­munələr.

08.05.2014

Tabeli mürəkkəb cümlələr. Tabeli mürək­kəb cümlənin tər­kib hissələri ara­sında ta­belilik əla­qəsinin olması. Baş və budaq cüm­­lə­lər. Müb­təda, xəbər budaq cümlələri.Ə.Abdullayev, Y.Se­yi­­dov, A.Həsənov. Mü­asir Azərbaycan dili.IV his­sə. Sin­tak­sis.B.,Şərq-Qərb, 2007, s.268-294.

Q.Kazımov.Müasir Azərbaycan dili. Sin­tak­sis.Ba­kı:Ün­siy­yət, 2000,s.281-299.Sərbəst yazı.15.05.2014

Ta­mam­lıq budaq cüm­ləsi.

Təyin budaq cümləsi.

Zərflik (tərz, dərəcə , za­man, yer) budaq cümlələri.

Ə.Abdullayev, Y.Se­yi­dov, A.Həsənov. Mü­asir Azərbaycan dili.IV hissə. Sin­tak­sis.Ba­kı:Şərq-Qərb, 2007, s.294-317.Q.Kazımov.Müasir Azər­baycan dili. Sin­taksis. Bakı: Ünsiyyət, 2000,s.299- 340.İmla. Çalışmalar.

22.05.2014

Zərflik (kəmiy­yət, səbəb, məqsəd) budaq cümlələri Şərt, qar­şılaşdırma budaq cüm­lələri.

Tabeli mü­rəkkəb cüm­lələrdə durğu işa­rələri.
Ə.Abdullayev, Y.Se­yi­dov, A.Hə­sə­nov. Müasir Azərbaycan di­li.IV hissə. Sintak­sis.Bakı:Şərq-Qərb, 2007, s.317-369.Q.Kazımov.Müasir Azər­baycan dili.Sintaksis.B., 2000, s.340- 372.


29.05.2014

Özgə nitqi və onun ve­ril­məsi üsulları. Vasitəsiz nitq, durğu işarələri.

Vasitəli nitq.

Sitat­lar. Durğu işarələri.

Ə.Abdullayev, Y.Se­­­yi­­dov, A.Həsə­nov. Mü­asir Azər­baycan dili. IV his­sə. Sin­tak­sis.Ba­kı: Şərq-Qərb, 2007, s.407-419.Q.Kazımov.Müasir Azər­baycan dili.Sin­taksis, s.372 -397.Çalışmalar.Bədii ədəbiyyatdan nümu­nələr.
Final imtahan
Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 91,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə