Universitatea de stat din moldovaYüklə 3,4 Mb.
səhifə1/32
tarix01.11.2017
ölçüsü3,4 Mb.
#24692
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVAAPROB

Rectorul USM,

doctor habilitat,

profesor universitar

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________ Gheorghe Ciocanu

____ _____________ 2011
RAPORT DE AUTOEVALUARE 2006-2010
PROFILUL
Geneza evoluţiei dreptului naţional racordat la standardele

inter­naţionale şi europene”
Aprobat la şedinţa Senatului USM din 01.03.2011 (proces verbal nr.6)

şi şedinţa Consiliului de Administraţie al USM din 22.03.2011(proces verbal nr.6)Gheorghe AVORNIC

dr. hab., prof. univ.,

Preşedintele Comisiei pentru profilul

Geneza evoluţiei dreptului naţional racordat lastandardele inter­naţionale şi europene”
__________________________

CHIŞINĂU 2011

CUPRINS


1.

DATE GENERALE ……………………………………………………………………....

5

1.1.

Istoricul organizaţiei…………………………………………………………………….....

5

1.2.

Statutul juridic actual şi subordinea sectorială………………………………………..........

5

1.3.

Misiunea organizaţiei……………………………………………........................................

5

1.4.

Elementele cheie ale programului managerial, expuse la concursul de suplinire a funcţiei vacante de director al organizaţiei ……………………………………………...................

6


1.5.

Obiectivele realizate ale proiectului managerial…………………………………….......…

6


2.


CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSE……………………………….…

7


2.1.

Cadrul tematic şi instituţional de cercetare………………………………………….......…

7

2.1.1.

Structura instituţională…………………………………………………………………......

7

2.1.2.

Direcţiile principale de cercetare ale organizaţiei…………………………………….........

7

2.1.3.

Proiectele internaţionale……………………………………………………………....……

17

2.2.

Personalul uman.................................................................... ………………………...……

21

2.2.1.

Componenţa nominală a personalului de conducere............................................................

21

2.2.2.

Lista personalului din sfera ştiinţei şi inovării......................................................................

25

2.2.3.

Lista personalului auxiliar.....................................................................................................

59

2.3.

Mijloacele financiare disponibile..........................................................................................

60

2.4.

Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare..................................................................

60


3.


REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA, IMPACTUL………………………………………………………………………………

61


3.1.

Rezultatele ştiinţifice mai importante...................................................................................

61

3.2.

Publicaţii de performanţă......................................................................................................

67


4.


ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII..........................................

68


4.1.

Cercetători implicaţi în procesul de instruire în alte universităţi..........................................

68

4.2.

Ponderea cercetătorilor implicaţi în procesul de instruire…………………………........…

69

4.3.

Raportul nr.teze de licenţă/nr.cercetători şi nr. teze de master/nr.cercetători……...........…

69

4.4.

Antrenarea în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare……..........….

69

4.5.

Preşedinţi şi membri ai Comisiei examenelor......................................................................

69

4.6.

Premii, distincţii şi titluri......................................................................................................

69

4.7.

Experţi ai unor proiecte şi/sau membri ai unei activităţi ştiinţifice de peste hotare.............

71

4.8.

Membri ai unor societăţi ştiinţifice internaţionale................................................................

72

4.9.

Membri ai colegiilor de redacţiei ale ediţiilor ştiinţifice din ţară.........................................

72

4.10.

Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice de peste hotare...............................

72

4.11.

Membri şi experţi ai CSŞDT, CNAA...................................................................................

73

4.12.

Membri ai comisiilor specializate de evaluare în scopul acreditării organizaţiilor…..........

73

4.13.

Participare în activitatea comisiilor instituite de Preşedinte, Parlament, Guvern, ministere, departamente…....................................................................................................

73


4.14.

Conducători ai proiectelor de cercetare....................................................................………

73

4.15.

Membri ai Comitetelor de program la manifestări ştiinţifice naţionale cu participare inter­na­ţio­nală, la manifestări ştiinţifice internaţionale…………..............................................……….

74


4.16.

Seminare ştiinţifice...............................................................................................................

74

4.17.

Preşedinte, secretar, membri, referenţi ai Consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor/doctor habilitat…...……………………….........................……………..

75


4.18.

Alte activităţi…………………………………………………...………………………….

80


5.


COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE..................................................

81


5.1.

Cooperare în cadrul naţional.................................................................................................

81

5.1.1.

Acordurile de colaborare................................................ …..................................................

81

5.1.2.

Rezultate mai importante obţinute în colaborare..................................................................

82

5.1.3.

Date privind colaborarea cu organele centrale de specialitate..............................................

82

5.2.

Cooperare internaţională.......................................................................................................

83

5.2.1.

Tematica de cercetare a doctoranzilor şi masteranzilor străini sau naţionali peste hotare ..

83

5.2.2.

Rezultate mai importante obţinute în colaborare..................................................................

84


6.


FIŞA STATISTICĂ A ORGANIZAŢIEI DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII.......

86

Informaţii generale........................................................................................... ……....……

86
Resurse umane......................................................................................................……....…

87
Resurse financiare....................................................................................…….................…

88
Potenţial logistic........................................................................................................………

89
Rezultate ale activităţii directe de cercetare şi inovare.........................................................

90
Antrenare în activităţi conexe cercetării...................................................…................……

93
Cooperări naţionale şi internaţionale....................................................................................

93


7.


LISTA MATERIALELOR SOLICITATE ORGANIZAŢIILOR DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE…….….………

95


7.1.

Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu..................................................

95

7.1.1.

Proiecte pentru tineri cercetători.....................................................……..........................…

95

7.2.

Lista lucrărilor apărute în edituri străine...............................................................................

96

7.2.1.

Monografii............................................................................................................... ………

96

7.2.2.

Culegeri.................................................................................................................... ………

96

7.3.

Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară.............................................................................

97

7.3.1.

Monografii.............................................................................................................................

97
7.3.2. Culegeri........................................................................................................ ..………

99

7.4.

Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate.........................

100
7.4.1. Reviste ISI................................................................................................... ...………

100

7.4.2.

Alte reviste atestate...............................................................................................................

100

7.5.

Lista capitolelor din monografii apărute în străinătate..................................... ….......……

104

7.6.

Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară....................................

105

7.6.1.

Reviste categoria B...................................................................................................………

105

7.6.2.

Reviste categoria C...........................................................................................…........……

105

7.6.3.

Alte reviste etc.……………………………… ………………..………………..………….

141

7.7.

Lista capitolelor din monografii apărute în ţară........................................... ……............…

145

7.8.

Lista articolelor ştiinţifice publicate în culegeri ...................................................................

146

7.9.

Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3 pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în străinătate. ............................................................................................................................

150


7.10.

Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate integral……

161

7.11.

Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integral...............

176

7.12.

Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3 pagini). În această listă se includ şi exemplarele semnal apărute în ţară...........................................

181


7.13.

Lista manifestărilor ştiinţifice organizate (denumirea, participarea, perioada, locul desfăşurării) ....................... ..................................................................................................

184


7.13.1.

Naţionale................................................................................................................................

184

7.13.2.

Naţionale cu participare internaţională..................................................................................

184

7.13.3.

Internaţionale................................................................................................. …….....…..…

188

7.14.

Lista studiilor, referatelor publicate pe Internet (se indică organizaţia editor)….............…

191

7.15.

Lista manualelor pentru învăţământul universitar.................................................................

192

7.16.

Lista capitolelor în manuale..................................................................................................

194

7.17.

Lista lucrărilor instructiv-metodice.......................................................................................

196

7.17.1.

Lucrărilor metodice...............................................................................................................

196

7.17.2.

Notelor de curs......................................................................................................................

200

7.18.

Lista documentelor de politici elaborate şi aprobate.............................................................

201

7.19.

Lista avizelor la proiecte de legi sau de alte acte normative (precizat).................................

201

7.20.

Lista cărţilor de popularizare a ştiinţei..................................................................................

205

7.21.

Participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei, inovării, educaţiei, culturii etc. .......

205

7.22.

Lista manifestărilor organizate pentru utilizatori................................................. ….......….

205

7.23

Lista organismelor ştiinţifice, în activitatea cărora este antrenată organizaţia......................

206

7.24.

Activităţile de consultanţă acordată persoanelor juridice şi/sau fizice..................................

206

7.25.

Experţi în proiecte de acte normative etc. ............................................................................

207 1. DATE GENERALE
  1. Istoricul organizaţiei.

Cercetările ştiinţifice în cadrul profilului “Geneza evoluţiei dreptului naţional racordat la standardele internaţionale şi europene” au fost abordate la Universităţii de Stat din Moldova, începând cu 1 octombrie 1959, în baza Filialei din Chişinău a Institutului Juridic Unional. Iniţial investigaţiile s-au concetrat, formând cîteva direcţii principale promovate de colective de cercetători: Dreptul de Stat, Dreptul şi Procesul Civil, Dreptul Penal şi Criminalistica.

Necesitatea unei astfel de profil era dictată de sarcinile consolidării în continuare a legislaţiei în republică şi ale perfecţionării aparatului de stat.

În primii ani de activitate a profilului dat numărul studenţilor la invatamint de zi era neînsemnat - o grupă academică cu 23 studenţi, însă un număr mare de persoane învăţau la secţia serală, care a fost deschisă în acelaşi an - 1959.

În anul 1962, în legătură cu numărul mic de studenţi de la profil, ea a fost comasată cu un alt profil.

O atenţie deosebită se acorda completării catedrelor cu specialişti. Dacă în primii ani de activitate nucleul corpului profesoral - didactic îl constituiau profesorii invitaţi din Moscova şi din alte oraşe ale URSS, începând cu prima promoţie în procesul ştiinţifico - didactic se încadrează şi absolvenţi ai facultăţii: A. Cojuhari, A. Televca, C. Florea, V. Volcinschi, V. Lavric, C. Roşca, G. Gusco şi alţii.

La sfârşitul anilor '80 începutul anilor '90 se înscrie o nouă perioadă în istoria profilului, ea este determinată de schimbările ce aveau loc în viaţa societăţii şi anume legate de constituirea noii statalităţi a Republicii Moldova.

În această perioadă au fost introduse discipline şi cursuri noi: Dreptul Constituţional al Republicii Moldova, Dreptul Comerţului Internaţional, Istoria Filosofiei Dreptului, Dreptul Comercial, Dreptul Fiscal, Dreptul Diplomatic şi Consular, Dreptul Proprietăţii Intelectule şi Dreptul Internaţional Privat.

În perioada de tranziţie schimbări esenţiale a suferit şi structura acestui profil: au fost desfiinţate unele direcţii şi create altele noi.

Decanatul realizează funcţii de dirijare a activităţii didactico – ştiinţifice a cadrelor didactice şi a studenţilor.

Unul dintre principiile specifice acestui domeniu este strânsa colaborare cu organele de drept de vârf ale Republicii Moldova: • Ministerul Justiţiei, întru elaborarea şi perfectarea legislaţiei Republicii Moldova – a Codului penal al Republicii Moldova, Codului civil, Codului de procedură civilă, Codului de procedură penală etc., a unui şir de proiecte de legi – examinarea propunerilor experţilor Consi­liului Europei privind corespunderea lor prevederilor în materie de protecţie a drepturilor omului;

 • Curtea Supremă de Justiţie, întru elaborarea proiectelor Hotărârilor Plenului Curţii Supreme de Justiţie;

 • Curtea Constituţională etc.
  1. Statutul juridic actual şi subordonarea sectorială

Profilul “Geneza evoluţiei dreptului naţional racordat la standardele internaţionale şi europene” este sub­ordonat din punct de vedere strategic Departamentului de Cercetare al USM, iar din punct de vedere me­todologic - Facultăţii de Drept. Este instituţie publică, finanţată din bugetul de stat care deţine ştam­pi­lă.


  1. Misiunea organizaţiei

Dreptul cuprinde ansamblul normelor juridice care fixează cadrul juridic de organizare a societăţii şi care reglementează cele mai importante relaţii sociale, stabilind căile şi mijloacele de apărare, consolidare şi dezvoltare a ordinii şi a raporurilor sociale.

În acest context, specialitatea Drept urmăreşte realizarea obiectivele sale prin: • formarea competenţelor profesionale în baza pregătirii teoretice şi practice în domeniul dreptului.

 • formarea abilităţilor de cercetare în domeniul jurisprudenţei, pregătirea specialistului în scopul investigării problemelor contradictorii din jurisprudenţă, dezvoltării bazei metodologice a evoluţiei ştiinţei de ramură.

 • asigurarea condiţiilor de dezvoltare a viitorului specialist, formarea poziţiei civice şi dimensiunii etice a personalităţii.

Specialitatea Drept are menirea de a crea specialişti în domeniul jurisprudenţei, reprezintînd specialitatea care oferă o viziune de ansamblu, cunoştinţe teoretice şi practice despre mecanismele funcţionării dreptului.

Misiunea specialităţii drept este de o formare profesională iniţială eficientă în domeniu, creînd domenii sigure de integrare socio-profesională, de promovarea persoanelor specializate în drept în activităţile sistemului de drept din Republica Moldova, precum şi posibilitatea realizării profesionale peste hotarele ţării.

Realizarea eficientă a obiectivelor specialităţii drept le permite absolvenţilor o integrare socio-pro­fe­sională. Specialiştii instruiţi la specialitatea drept, deţinători ai diplomei de licenţă în drept pot activa în cadrul instan­ţelor judecătoreşti, organelor procuraturii; avo­caturii; Ministerului Justiţiei; Ministerul Afa­ce­rilor Interne; inisterul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; direcţiilor şi secţiilor juridice ale au­to­ri­tăţilor administraţiei publice centrale şi locale, ale instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice şi pr­ivate; Curţii Constituţionale; aparatului Avocaţilor parlamentari; instituţiilor de expertiză judiciară; or­ga­nizaţiilor non-guvernamentale de triere şi mediere a litigiilor; organizaţiilor non-guvernamentale spe­cia­li­zate în apărarea drepturilor omului; organelor Republi­cii Moldova peste hotare; organizaţiilor gu­ver­na­mentale inter­naţionale şi regionale, precum şi în oricare alte domenii care necesită pro­tejarea, sup­ra­ve­ghe­rea, respec­tarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor persoa­nelor sau a valorilor ocrotite de lege.

Misiunea profilului constă în pregătirea specialiştilor de calificare înaltă în domeniul dreptului; pro­mo­varea programelor educaţionale şi de cercetare racordate la standarde europene în domeniul juris­pru­den­ţei.
  1. Elementele cheie ale programului managerial, expuse la concursul de suplinire a funcţiei vacante de director al organizaţiei

A prognoza dezvoltarea unui profil, a elabora programa de activitate în calitate de pretendent la funcţia de decan al unei facultăţi este, de fapt, identificarea politicii de dezvoltare a profilului şi a direcţiilor ştiinţifice ale acestuia prin vizorul vectorului dezvoltării ştiinţei, necesităţilor ţării şi nivelului de pregătire ştiinţifică a colectivului facultăţii.

Totodată, a prognoza dezvoltarea unui sau altui domeniu al ştiinţei este foarte dificil, în special a unui asemenea domeniu ca jurisprudenţa, care reprezintă o ştiinţă complexă. Şi totuşi, participând activ la crearea jurisprudenţei şi posedând o anumită practică ştiinţifică şi managerială voi încerca să estimez dezvoltarea jurisprudenţei în baza concepţiei şi premiselor, ce au determinat apariţia şi evoluţia ei.

Printre obiectivele programului managerial a fost:


 1. Susţinerea tinerilor cercetători;

 2. Colaborarea cu centrele ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

 3. Organizarea conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

 4. O atenţie deosebită se va acorda elaborării tezelor de doctor şi doctor habilitat;
  1. Obiectivele realizate ale proiectului managerial

Obiectivele concepţiei dezvoltării profilului în perioada 2006-2010 în mare măsură au fost realizate. Toţi colaboratorii profilului activează în scopul realizării unui singur obiectiv – efectuarea cercetărilor ştiinţifice şi implementarea acestora studenţilor, masteranzilor cât şi atragerea acestora în cercetarea ştiinţifică comună cât şi de sine stătătoare. Colaboratorii şi-au intensificat activitatea în vederea dobândirii proiectelor pentru susţinerea tinerilor cercetători.

De asemenea s-a intensificat activitatea în vederea dobândirii granturilor internaţionale, proiectelor internaţionale, participării la conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Pe parcursul anilor 2006-2010 li s-a creat tinerilor cercetători condiţii favorabile cercetării; s-au efectuat un şir de stagieri ale acestora peste hotare; s-au încheiat un şir de acorduri de colaborare cu centrele ştiinţifice din lume; s-au susţinut un şir de teze de doctor, de doctor habilitat cât şi s-au organizat un şir de mese rotunde, conferinţe naţionale şi internaţionale, seminare etc.2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSE

2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare

2.1.1. Structura instituţională

2.1.2. Direcţiile principale de cercetare ale organizaţiei

La profilul dat investigaţiile ţin de toate ramurile ştiinţei dreptului: istoria statului şi dreptului; dreptul constituţional; dreptul administrativ; dreptul financiar; dreptul vamal; dreptul ecologic; dreptul civil; dreptul familiei; dreptul procesual civil; dreptul afacerilor; dreptul fiscal; dreptul muncii; dreptul penal; criminologie; dreptul procesual penal; criminalistică; dreptul internaţional public; dreptul internaţional privat etc.


Teoria şi istoria statului şi dreptului

Denumirea temei

Conducătorul

durata

participanţii

obiectivele generale

impactul ştiinţific, economic, social

2006-2007

Problemele democratizării societăţii contemporane în Republica Moldova

Aramă Elena, doc­tor habilitat, pro­fesor uni­ver­sitar; Negru Boris, doctor, con­fe­ren­ţiar universitar

2006-2007

Avornic Ghe­o­rg­he; Ara­­mă Elena;

Coptileţ Va­len­ti­na, Negru Andrei, Lu­paşcu Zinaida, Ch­irtoacă Lilia, Lavric Vla­di­mir, Feodorv Gri­gore.Eficientizarea activismului juridic şi politic al cetăţenilor

Unele prevederi din teza de doctor habilitat a dnlui Avornic Gheorghe au fost luate în consideraţie şi implimentate în activitatea legiuitoare a Pralamentului Republicii Moldova (fapt confirmat prin certificatul prezentat de dl Avornic în CNAA)

2007-2008

Probleme teoretice şi practice ale per­fec­ţionării sis­te­mu­lui judecătoresc în contextul realizării prin­­cipiului se­pa­ra­ţiei puterilor în Stat

Aramă Elena, doc­­tor habilitat, pro­f. uni­­­ver­sitar; Neg­­­r­u Bo­ris, doctor con­f. uni­ver­si­tar, Avo­r­nic Gheo­r­­ghe, doc­tor habi­li­tat, pro­f­e­sor uni­­ver­sitar; Neg­­ru And­rei, doc­tor, con­­­f. uni­ver­sitar

2007-2008

Zaharia Victor,

Neg­ru Boris, Neg­ru An­drei, Cop­ti­leţ Va­­l­en­tina, Lu­paş­cu Zi­naida, Chir­toacă Lilia, Lavric Vla­di­mir, Feodorv Gri­go­re, Avornic Ghe­or­­ghe; Aramă ElenaPerfecţionarea sis­te­mului judecătores din Re­publica Mol­do­va, ajus­tarea pu­terii ju­de­că­toreşti la stan­dar­de­le co­mu­­nitare şi in­ter­na­ţio­nale

Unele prevederi din teza de doctor a dnlui Zaharaia Victor au fost luate în consideraţie şi implimentate de memebrii Catedrei Teoria şi istoria dreptului Avornic Gheorghe;

Aramă Elena; Negru Boris- care activează în Consiliul Consultativ de pe lăngă Curtea Constituţională a Republicii Moldova, în activitatea Curţii Constituiţiobael a Republiciii Moldova şi a instanţelor judecătoreşti. (fapt confirmat prin certificatul prezentat de CNAA).2008-2009

Ajustarea legislaţiei Republicii Moldova la standaredele co­mu­nitarea şi in­ter­na­­ţionale

Aramă Elena, doc­tor habilitat, pro­fesor uni­ver­si­tar; Negru Boris, doctor con­­fe­ren­ţiar uni­ver­sitar, Avornic Gheor­ghe, doctor ha­bilitat, pro­fesor univ­ersitar;

Negru Andrei, doctor con­fe­ren­ţiar universitar2008-2009

Negru Boris, Neg­ru Andrei, Cop­tileţ Va­len­ti­na, Lu­paşcu Zi­nai­da, Chirtoacă Lilia, Lavric Vla­di­mir, Feodorv Gri­gore, Avornic Gheo­rghe; Ara­mă Elena, Za­ha­ria Victor.

Eficientizarea ac­ti­vi­tăţii legiui­toare a Re­publicii Mol­do­va în contextul in­teg­rării eu­­ropene a Re­publicii Mol­do­va

Uele sugestii şi propuneri şi-au găsit reflectare prin intermediul membrilor catedrei (Negru Boris, Andrei Negru, Avornic Gheorghe) în proiectele de legi supuse avizării în Consiliul Superior al Magistraturii şi în Consiliul Superior al Procurorilor

2009-2010

Responsabilitatea şi răspunderea socială şi juridică- condiţie indispensabilă a statului de drept.

Aramă Elena, doc­tor habilitat, pro­fe­sor universitar; Neg­ru Boris, doctor con­­fe­ren­ţiar uni­ver­si­tar Avor­nic Ghe­o­r­­ghe, doctor ha­bili­tat, pro­fe­sor uni­ver­sitar; Negru Andrei, doctor con­fe­ren­ţiar universitar

2009-2010

Chicu Oleg, Negru Boris, Negru And­rei, Coptileţ Valen­tina, Lupaşcu Zi­nai­da, Chirtoacă Li­lia, Lavric Vla­di­mir, Feodorv Gri­go­re, Avornic Ghe­o­r­­ghe; Aramă Elena, Zaharia Vic­tor.

Armonizarea prob­lemelor res­pon­sabilităţii şi răs­­punderii în le­gis­laţia naţională

Unele prevederi din teza de doctor a dnlui Chicu Oleg au fost luate în consideraţie şi implimentate în activitatea legiuitoare a Pralamentului Republicii Moldova (fapt confirmat prin certificatul prezentat de CNAA)


Drept constituţional

Denumirea temei

Conducătorul

durata

participanţii

obiectivele generale

impactul ştiinţific, economic, social

2006

Administraţia publică locală în Republica Mol­dova

S.Cobăneanu

2006-2009

Gr. Rusu

E.Bobeico
să cerceteze

Studiul reprezintă o nouă tratare a problemei în domeniu.

2007

„Rolul Curţii Cons­ti­tuţionale în sis­te­mul pro­tecţiei drep­tu­rilor omu­lui şi res­pectarea CEDO şi jurisprudenţei Cur­­­ţii Europene pent­ru drep­turile omu­­lui în juris­pru­den­ţa şi le­gis­la­ţia na­­ţională”, 2008-2009

Sergiu Cobăneanu,


2007-2009

Veaceslav Zaporojan,

Alexandru Arseni,Teodor Cârnaţ.

 • studiu comparat

 Rezultatele investigaţiilor vor contribui la dezvoltarea continuă a ştiinţei dreptului constituţional, la protecţia juridică a drepturilor omului şi, în special, la aprofundarea cunoştinţelor teoretice asupra formelor de discriminare.


2008

„Probleme con­cep­tua­le şi me­tod­ol­o­gi­ce în Dreptul Admi­nistrativ”

Tudor Roşca,

2008 - 2009

Doina Sochircă, Viorel Rusu, Liliana Ţurcan

 • să cerceteze

 • să analizeze

Este important din punct de vedere ştiinţific deorece este argumentată evoluţia ştiinţei dreptului administrativ în Republica Moldova prin prisma evenimentelor

2009

„Concepţii actuale în Dreptul Ac­ti­vi­tă­ţii Vamale”

Sava Maimescu

2009-2010
 • Editarea monografii

Lucrarea este importană deoarece poartă un caracter aplicativ, va completa spaţiul neexplorat în acest domeniu şi va fi utilă în procesul de legiferare a noilor prevederi, considerate în lucrare inevitabile, avînd în vedere noile exigenţe ale timpului şi aspiraţia.

2010

 • Drept administrativ

S.Cobăneanu

2010-2011

E.Bobeico Viorel Rusu

 • editarea manualului

Manualul poate fi folosit ca sursă de inspiraţie pentru persoanele care fac doctoratul, masteratul în domeniul dreptului public, deoarece sunt abordate din punct de videre doctrinar mai multe categorii juridice ce ţin de dreptul administrativ.


Dreptul antreprenoriatului

Denumirea temei

Conducătorul

durata

participanţii

obiectivele generale

impactul ştiinţific, economic, social

2006-2007

Armonizarea Legii pri­­vind dreptul de autor şi drepturile conexe a Re­pub­licii Moldova cu di­rec­tivele europene din do­me­niul res­pec­tiv.

Victor Volcinschi

noiembrie 2007

Dorian Chiroşca

Igor Chiroşca


Proiect de modificare a Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Reglementarea ju­ridică a răs­punderii pen­tru în­căl­car­ea le­gislaţiei fis­ca­le. (în proces de rea­li­­za­r­e)
aprilie 2007

A.Rotaru

Compararea cu alte tipuri de răspundere juridică.

Analiza naturii juridice a răspunderii pentru încălcarea legislaţiei fiscale.

2007-2008

Reglementarea ju­ri­di­că a vînzării-cum­pă­rării în­t­reprinderii ca un com­­­plex pat­ri­mo­nial unic
Martie 2008

Silvia Marian

Determinarea:

1) organului de în­re­gis­tra­re a con­trac­tu­lui şi, res­pectiv, a tran­zac­ţiei;2) momentului cons­ti­tuirii dreptului de proprietate.

Cercetarea aspectelor privind întreprinderea – obiect al contractului de vînzare-cumpărare.

Reglementarea juridică a relaţiilor eco­nomiei de piaţă pre­văzute de le­gis­la­ţia Republicii Moldova
Mai 2008


Cojocari E.

 • să studieze

 • să determine
Determinarea naturii juridice a activităţilor economice a ne­rezidenţilor pe teritoriul Republicii Moldova desfăşurate prin intermediul unei baze fixe de afaceri.

Reglementarea ju­ri­dic­ă a re­la­ţiilor fis­cale cu element de ex­tra­nie­ta­te pre­­vă­zu­te de le­gis­la­ţia Republicii Mol­­­do­­va
Mai 2008

A.Rotaru

 • să determine efec­tele fiscale ale acestei activităţi.

Determinarea naturii juridice a activităţilor economice a nerezidenţilor pe teritoriul R.Moldova desfăşurate prin intermediul unei baze fixe de afaceri şi prin intermediul «şantierului de construcţii» ca Bază fixă de afaceri.

Modalitatea de trans­mitere a aportului la capitalul social
Februarie – mai 2008

Pituşcan Cristina

Cercetarea în plan com­­pa­­ra­tiv a reg­i­mu­lui ju­ri­dic al capitalului so­cial în le­gis­laţiile di­fet­or sta­te

Depistarea lacunelor din legislaţie

Drept civil

Denumirea temei

Conducătorul

durata

participanţii

obiectivele generale

impactul ştiinţific, economic, social

2006-2009

Perfectarea reg­le­mentărilor din noul Cod Civil şi alte acte normative civile

Chibac Gheorghe

2006-2009

Chibac Gheorghe

Băieşu Sergiu

Cimil Dorin


 • Studierea legislaţiei ci­vi­le şi a aplicării acs­teia de către organele ju­­ris­dic­ţio­nale ale Re­pub­licii Moldova

Identificarea prob­le­me­lor de bază în aplicarea practică a reg­le­men­tărilor normative civile

Depistarea lacunelor şi propunerea modalităţilor eficiente de lichidare a lor.

2009

 • Studierea problemelor perfecţionării legislaţiei civile

 • Chibac Gheorghe

2009- 2010

Chibac Gheorghe

Băieşu Sergiu

Cebotari Valentina


 • Participarea la ela­bo­ra­rea actelor normative ce ţin de ramura drep­tului civil;

 • Participarea la ex­per­tiza ac­te­lor normative ce ţin de ra­mura dreptului civil

 • Participarea la ela­bo­rarea şi expertizarea ho­tărîrilor Ple­na­rei Curţii Supreme de Jus­ti­ţie din domeniul dreptului ci­vil

Depistarea lacunelor şi propunerea modalităţilor eficiente de lichidare a lor.

2010

Codul Civil al RM: Probleme, realizări, perspective

 • Băieşu Sergiu

2010-2012

Băieşu Sergiu

Chibac Gheorghe

Cebotari Valentina

Constantinescu Elena

Cimil Dorin


 • Fundamentarea teo­re­ti­că a noilor instituţii din Codul Civil al RM

 • Aprecierea apli­ca­bi­lită­ţii practice a inovaţiilor noului Cod Civil

 • Determinarea tendinţelor actuale ale dreptului civil în RM

Depistarea lacunelor şi propunerea modalităţilor eficiente de lichidare a lor.


Dreptul muncii

Denumirea temei

Conducătorul

durata

participanţii

obiectivele generale

impactul ştiinţific, economic, social

2008-2010

 • Probleme actuale în reglementarea re­laţiilor de muncă în contextul integrării europene

Romandaş Nicolae

2008-2012

N.Sadovei, D.Josanu, F.Păscăluţă,

O.Secrieru,

D.Demenciuc,

A.Lungu


 • Studierea legislaţiei na­ţio­nale şi internaţionale şi înaintarea pro­pu­ne­rilor pri­vind per­fec­ţio­narea cadrului nor­mativ ce ţine de reg­le­men­­ta­rea relaţiilor de mun­că;

 • Determinarea statutului ju­­ridic al subiecţilor ra­portului juridic de muncă în reg­lementarea relaţiilor de muncă în perioada trecerii la economia de piaţă

În rezultatul lucrului efectuat au fost evidenţiate lacunele în le­gis­la­ţia muncii, în alte acte normative şi s-au făct propuneri de lege ferenda privind modificarea şi completarea Codului muncii. Aşa bu­năoară, în anul 2008 membrii catedrei au contribuit la per­fec­ţio­na­rea cadrului legislativ în Codul muncii prin Legea din martie 2008 şi Legea din septembrie 2010. Au fost atraşi în evoluarea se­mi­narelor la nivel republican şi teritorial privitor la problemele actuale ce ţin de csupravegherea şi controlul legislaţiei muncii (Institutul muncii în colaborare cu Confederaţia naţională a Sin­di­ca­telor, seminare teritoriale cu cadrele didactice din toate sec­toa­re­le mun.Chişinău, din Rezina, Orhei, cu liderii sindicali ai Aso­ciaţiei Sindicale a funcţionarilor publici). În domeniul dat au fost realizate de către membrii catedrei publicaţii ştiinţifice (manuale, note de curs, participări la conferinţe ştiinţifice, simpozioane etc.)


Drept penal

Denumirea temei

Conducătorul

durata

participanţii

obiectivele generale

impactul ştiinţific, economic, social

2006

Asigurarea in­ter­pre-tării şi aplicării Legii Penale în strictă con­for­mitate cu cadrul ju­ri­dic in­ter­naţional şi eu­­ropean

Sergiu Brînză

2006-2010

Membrii catedrei

 • să studieze;

 • să analizeze;

 • să compare;

 • interpreteze;

Interpretarea Legii penale în strictă conformitate cu cadrul juridic internaţional şi european reprezintă influenţa directă asupra bunei funcţionări a sistemului de drept din Republica Moldova. Oricare ar fi principiul adoptat de legea pozitivă, oricare ar fi teoria preconizată de legiuitor, oricare ar fi sistemul codificării, toate acestea sunt analizate, astfel încît interpretul este în măsură să afle sensul, întinderea şi conţinutul fiecărei dispoziţii de lege.

2007

Infracţiunile săvîrşite în sfera activităţii m­e­di­cale

Sergiu Brînză

2007-2008

Gîrla Lilia;

Vidaicu Mihaela;

Eşanu Adriana;


 • să studieze;

 • să analizeze;

 • - să elaboreze ma­te­ria­le metodico-di­dac­ti­ce;

Merită o apreciere deosebită cercetarea profundă din domeniul ext­ra­­penalului, or „ infracţiunile săvîrşite în sfera activităţii medicale „implică pe lîngă aspectele juridico-penale şi aspectele de ordin etic şi medical, ceea ce denotă incontestabil caracterul in­ter­dis­cip­li­nar al studiului. Printre punctele forte ale studiului putem men­ţio­na: sin­te­ti­za­rea materialul doctrinar cu trecerea acestuia prin pris­ma reg­le­men­tărilor legii penale; profunzimea ideilor expri­ma­te;analiza rapoartelor in­vestigative ale fenomenului de trafic de or­ga­ne în Republica Moldova, înaintarea soluţiilor teoretice, apte a fi imp­lementate în practica autohtonă; înaintarea propunerilor de lege ferenda.

2008

Drept Penal Eu­ro­pean

Victor Moraru

2008-2010

Victor Moraru

Maria Mutu-Strulea

Vidaicu Mihaela


 • să studieze;

 • să analizeze;

 • să propună;

 • să sintetizeze;

Necesitatea cooperării penale europene decurge din nevoia de a răs­pun­de cu mijloace adecvate dezvoltării şi diversificării cri­minalităţii pe continent.Cooperarea europeană a avut şi are de depăşit obstacole în­temeiate pe suveranitatea naţională, tradiţiile şi politicile penale spe­cifice unor culturi. Prin urmare studierea instrumentelor prin­ci­pa­le a coo­perării, analiza jurisprudenţei CEDO, dar şi elucidarea im­por­tan­ţei unor principii ca legalitatea incriminării, cooperarea loială, sub­si­dia­ri­ta­tea şi proporţionalitatea, studierea ap­ro­fundată a drep­tu­rilor fun­da­mentale ale omului reprezintă ac­tua­l­mente o importanţă no­torie în domeniul dreptului penal European. Ana­liza în acelaşi timp a viziunii fundamentării dreptului penal (de esenţă inst­ru­men­ta­lis­tă, funcţională, sau etică, morală) pe ambele di­rec­ţii de acţiune în drep­tul penal european(cooperarea – pe ori­zon­ta­lă, şi ar­monizarea – pe verticală.

2009

Evaluarea bazei ju­ri­di­ce incriminatoare în concordanţă cu ce­rin­ţele de legalitate la nivel de incri­mi­na­re înaintate de juris­pru­denţa CEDO

Sergiu Brînză

2009-2011

Gheorghe Ulianovschi;

Adriana Eşanu;

Vitalie Stati;


 • sa studieze;

 • sa analizeze;

 • sa compare;

 • sa evalueze;

Determinarea sferei ilicitului penal apare ca o caracteristică suverană a dreptului naţional. Instrumentul european lasă libere statele să califice dacă o acţiune sau omisiune constituie infracţiune, determinînd totodată şi elementele sale constitutive. Aşa cum a fost conceput şi interpretat de către Convenţie, principiul legalităţii incriminării şi pedepselor apare ca un principiu cardinal al dreptului penal, unul dintre fundamentele statului democratic. Prin urmare cercetarea tematicii date tinde să coreleze legislaţia naţională cu prevederile CEDO în vederea acoperirii lacunelor din legislaţia naţională şi asigurării unui cadru legislativ eficace.

2010

Extrădarea– instituţie a dreptului penal

Gheorghe Ulianovschi

2010

Gheorghe Ulianovschi;

Mariana Grama; • să cerceteze;

 • să determine;

 • sa elaboreze;

Importanţa şi relevanţa cercetării reiese din faptul că extrădarea este una dintre formele de asistenţă juridică internaţională atribuită materiei penale la care statele decurg foarte des în activitatea de prevenire şi reprimare a infracţiunilor.

Lucrarea de faţă constituie o cercetare teoretico-ştiinţifică a ins­titu­ţiei extrădării: definiţia, trăsăturile, evoluţia, sursele de regle­men­tare; instituţiile apropiate extrădării; condiţiile de fond şi procedura extră­dării (condiţiile de formă); extrădarea în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului fiind para­met­rii pe care s-a axat investigarea pentru a o prezenta ca pe un tot uni­tar elementele că­rora se află într-o interdependenţă reciprocă, fapt care poate genera diverse interpretări şi tratate ale instituţieie ext­ră­dării ca instituţiei de drept situată în zona de interferenţă a mai mul­tor discipline juridice (drept penal,drept procesual penal, drept in­ternaţional).
Drept procesual penal

Denumirea temei

Conducătorul

durata

participanţii

obiectivele generale

impactul ştiinţific, economic, social

2006-2010

Protecţia drepturilor omului în justiţia penală.

Igor Dolea

2006-2010

Dumitru Roman

Tatiana Vizdoagă

Vasile Rotaru


Să reformeze legislaţia.

Depistarea lacunelor şi propunerea modalităţilor eficiente de lichidare a lor.Yüklə 3,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə