Universitatea de stat din moldova


Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătateYüklə 3,4 Mb.
səhifə19/32
tarix01.11.2017
ölçüsü3,4 Mb.
#24692
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   32

7.4. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate.

7.4.1. Reviste ISI.
7.4.2.Alte reviste atestate.

2006

 1. Aramă Elena.Abordări teoretice ale standardelor în drept. Revista Studii de drept românesc, Bucureşti , 2006, Nr.2/Articol/0.5c.a

 2. Avornic Gheorghe. La democratie eletronique en Republique de Moldova, E-gouvernement et e-democratie, Esperia Publications Ltd, London, 2006/articol/0.5 c.a.

 3. Brînză Sergiu, Oportunitatea legalizării eutanasiei în Republica Moldova. Asociaţia Română de Ştiinţe Pe­­nale, Revista de Drept Penale, Anuar. Anul XIII, Bucureşti, nr.2, aprilie-iunie 2006, p.139-147 (0,8 c.a.);

 4. Brînză Sergiu, Уголовная ответственность за генетические манипуляции в законодательстве Румынии. Научные труды РАЮН РФ. Москва: Юрист, Вып. 6., Т. 2., 2006, стр. 278-282 (0,4 c.a.);

 5. Cojocaru Violeta. Le nouveau systeme de la reconnaissance et de l’execution des jugements etrangers en Republique de Moldavie. Cahiers de l’Ecole Doctorale, Montepellier 1, Fac. De Droit, nr.5, 2006, pag.205-240. 2,13 c.a.

 6. Dorian Chiroşca, Conţinutul şi natura juri­di­că a dreptului subiectiv la difuzarea operei în legis­laţia Republicii Moldova. Evoluţie şi perspective, Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale. – 2006. – Nr. 4 (9) . – P. 16-29, c.a.0,65;

 7. I.Guceac ,,Права и обязанности постоянно нейтрального государства в современном международном праве”, Научные труды Российская Академия юридических нау, Выпуск 6. Том 2. Москва: Юрист. p. 382-385 (0.5 c.a).

 8. S.Maimescu ,,Контрабанда культурных ценности совершaемoй на территории Республики Молдова”, Revista „Вестник Кали-нинградского юриди-ческого института МВД России”. Nr.5 17-26 p. (0.92 c.a).

 9. S.Maimescu ,,Совокупность преступле-ний, совершаемых на го-сударственной таможе-нной границе Республики Молдова при перемеще-нии товаров, грузов, пред-метов, провозимых на автомобильном, железно-дорожном и воздушном транспорте, и пассажиров”, Revista „Вестник Кали-нинградского юриди-ческого института МВД России”. Nr.3 32-43 p. (1 c.a).

 10. Sosna Alexandru, Павлюк А.Н., Защита права собственности в Европейском Суде по правам человека. Москва, «Научные труды», выпуск 6, том 2, Моска, 2006 г. c.a.0,1


2007


 1. Aramă Elena. Верховенство Конституции и деятельность Конституционного Суда Р.Молдова (1995-2005). Конституционное и муниципальное право nr.6, 2007, с.30-34, Мос­ква./ar­ti­col/1.25c.a.

 2. Avornic Gh., Aramă Elena . Unele reflecţii privind abordarea axiologică în drept. Revistă de filosofie şi teorie a dreptului nr.1, 2007, Timişoara./articol/1c.a.

 3. Avornic Gheorghe. Актуальные проблемы правового обеспечения приоритетных национальных проектов стран СНГ Научные труды, Выпуск 7, том 2, Москва, Издательво Юрист, 2007. 0,3 с.a.

 4. Băieşu Aurel. Правовое регулирование неисполнения договора в международном коммерческом праве. Москва, «Юрист», №2, 2007. 0,3 c.a.

 5. Brînză Sergiu. Protecţia penală a sănătăţii reproduceii. Controverse şi soluţii. Asociaţia Română de Ştiinţe Penale. Revista de Drept Penal. Bucureşti, Anul XIV, nr.2, aprilie-iunie 2007, p.144-152 (0,4 c.a.);

 6. Brînză Sergiu. Уголовное обеспечение прав пациентов как составляющая национального проекта в сфере здравоохранения. Научные труды РАЮН РФ, Москва: Юрист, Вып.7. Т.2. 2007, с.369-374 (0,4 c.a.);

 7. Burian Alexandru. Геополитические ориентиры молдавской государственности «Историческое пространство (проблемы истории стран СНГ)», № 1, 2007 г. 0,5 c.a.

 8. Chiroşca Igor, Problemele definirii operei de artă în dreptul de autor al Republicii Moldova”, „Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale”. – Bucureşti, 2007 – Nr. 4. – p. 62-72. – 0,57 c. a.

 9. Cojocaru Violeta. Drept internaţional privat şi drept comunitar : realităţi şi perspective. Revista Dialogi Juridici, Univ.”Al.I.Cuza”, Iaşi, 2007. 0,5 c.a.

 10. Cojocaru Violeta. Statut des enseignants – facteur d’integration europeene. Lucrare colectivă în cadrul RIFEFF „La formation des enseighants dans la fracophonie”. Bibl. et Archives. Canada, 2007. 0,25 c.a.

 11. Cojocaru Violeta. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве. Внешнеторговое право, Москва, ed. „Юрист”, 2007. 0,4 c.a.

 12. Cojocaru Violeta.Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine : accepţiuni teoretice. Analele Universităţii „Spiru Haret”. Bucureşti, 2007. 0,5 c.a.

 13. Demenciuc Daniela, Уголовное и процессуальное право в средневековый период в румынских княжествах, Научные труды 7, Том №1, Москва, 2007, articol ştiinţific, 0.2 c.a.

 14. Dorian Chiroşca ,,Copia privată – o limită a exercitării dreptului de autor în legislaţia Republicii Moldova”, Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale. – 2007. – Nr. 3. – P. 15-27, c.a. 0,6.

 15. Dorian Chiroşca, V. Volchinschi ,,Problemele definirii dreptului de autor” Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale. – 2007. – Nr. 2. – P. 58-70 , c.a.0,6.

 16. Gamurari Vitalie. Răspunderea pentru comiterea crimelor de război în cadrul conflictelor armate non-internaţionale: studiu asupra practicii statelor şi a instanţelor judiciare internaţionale. „Reglementări juridice naţionale şi comunitare în Europa începutului de secol XXI”. Constanţa: Editura „Europolis” (România), 2007. 0,6 c.a.

 17. I.Guceac ,,Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в Республике Мол­до­­ва и Украине” Социальное и пенсионное правоб Научно-практический журнал, №1, p. 45-48 (0.4 c.a).

 18. Nicolae Roşca ,, Insolvabilitatea în dreptul Republicii Moldova – o instituţie modernizată a procedurii „ven­detio bonorum” din dreptul roman.”, Revista de Ştiinţe Juridice, Craiova, 2007, nr.4 pag.71-76; c.a. 0,75;

 19. Nicolae Roşca ,, Particularităţile dizolvării şi lichidării societăţilor comerciale în legislaţia Republicii Moldova”, Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţională cu genericul „Dezvoltarea le­gis­la­ţiei civile a statelor CSI în perioada contemporană” Belgorod, Federaţia Rusă 15-16 noiembrie 2007;c.a.0,6.

 20. S.Maimescu ,,Проблемы теоретико-контрактуального и прикладного характера по вопросом формы государственного устройства Республики Молдова”, Вестник Калининградского юридического института МВД России № 2(14), pag.8-9, (0,25 c.a.).

 21. Stati Vitalie. Пути совершенствования уголовного законодательства Республики Молдова, обес­пе­чивающего охрану экономических интересов. Научные труды. Российская Академия Юри­ди­чес­ких Наук., Москва, Юрист, Вып. 8. Том3, 2008, р.435-439 (0,3 c.a.);


2008

     1. Aramă Elena, Avornic Gheorghe. Certains aspects du rôle du contrôle de la proportionnalité dans la pratique judiciaire. Revista de Teorie şi Filozofie a dreptului, Timişoara, 2008, (articol) 0,5 c.a.

     2. Aramă Elena, G.Coca. Dreptul de proprietate şi interesul general: configurarea unor reguli privind compatibilizarea lor. Revista de drept public Bucureşti, nr.1, 2008,an.XIV (34)serie nouă (articol) 0.5c.a.

     3. Aramă Elena, G.Coca. Scurt istoric privind apariţia şi evoluţia conceptului de drepturi fundamentale ale omului. Lex, revista consilierilor juridici din armată Bucureşti, Nr1(13) 2008,(articol)0,5 c.a.

     4. Avornic Gheorghe, Raisa Grecu. Ideea drepturilor şi libertăţilor omului în opera juridică a lui Constantin Stere. Timişoara, Revista de Teorie şi Filozofie a dreptului, Nr.4, 2008/articol/1,0 c.a.

     5. Chifa Felicia ” Particularităţile repartizării sarcinii probaţiei in pricinile privind dreptul de autor şi drepturile conexe” Revista Română de Dreptul Proprietăţii intelectuale, nr.3 Bucureşti (România) 2008

     6. Chifa Felicia „The effects of the european court decisions of human rights on the legislation and national judicial practice” Annales Universitas Apulensis (Serias jurisprudentia) nr.11, Alba-Iulia, România 2008

     7. Cojocaru Violeta. L’internationalisation, l’européanisation et la globalisation du droit. Effets et interprétations Revista ARCHES, tome 6, 2008, ed. IDEA Design&Print, Cluj. 0,75 c.a.

     8. Dorian Chiroşca ,, Rolul organelor administrative şi al societăţilor de gestiune colectivă în promovarea creativităţii şi a industriilor bazate pe dreptul de autor”, Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale. – 2008. – Nr. 3. c.a.0,8.

     9. Mihalache Iurie ,,Natura juridică a răspunderii civile a cărăuşului aerian în Republica Moldova”, publicat în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, (România, Cluj-Napoca), 2008, nr.1, p.199-208., c.a.0,3.

     10. S.Cobăneanu ,,Увальнение в связи с сокращением численности или штата работников ор­га­ни­за­ции, индивидуального предпринимателеа”, Российская академия юридических наук ,,Научные труды” том 2 p. 842-848, (0.5 c.a).

     11. Sosna Alexandru ,, Роль Европейского суда по правам человека в защите права собственности.” Москва, журнал «Международное и частное право», № 4, 2008 г. c.a.0,2.

     12. Vidaicu Mihaela. Răspunderea penală pentru eutanasie în legislaţia diferitelor state, Jurnal de studii juridice al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Anul III, 2008, Nr.3-4, p. 9-27 (1,7 c.a.);


2009

 1. Barat Iuliana. Incidenţa noţiunii convenţionale de genocid. Jurnalul de studii juridice, Casa de Editură: Venus, Iaşi, România, Anul IV, nr.1-2, 2009, p.26-38 (0,85 c.a.);

 2. Bolocan-Holban Augustina. Jurisprudenta CEDO ce vizeaza cazurile contra R.M.in materia torturii si a tratamentului inuman si degradant. Jurnalul de studii juridice, Casa de Editură: Venus, Iaşi, România, Anul IV, nr.1-2, 2009, p.192-202 (0,7 c.a.);

 3. Bolocan-Holban Augustina. Reglementarea torturii şi a tratamentului inuman şi degradant prin prisma actelor naţionale şi internaţionale. Jurnalul de studii juridice, Casa de Editură: Venus, Iaşi, România, Anul IV, nr.3-4, 2009, p.133-141 (0,7 c.a.);

 4. Brînză Sergiu, Stati Vitalie. Delimitarea traficului de fiinţe umane şi traficului de copii de infracţiunile conexe: experienţa Republicii Moldova. Jurnalul de studii juridice, Casa de Editură: Venus, Iaşi, România, Anul IV, nr.1-2, 2009, p.39-58 (1,7 c.a.);

 5. Brînză Sergiu. Botezatu Igor. Evoluţia reglementărilor privitoare la infracţiunea de escrocherie pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Jurnalul de studii juridice, Casa de Editură: Venus, Iaşi, România, Anul IV, nr.3-4, 2009, p.141-157 (1,4 c.a.);

 6. Brînză Sergiu. Omorul săvîrşit cu premeditare în reglementarea legii penale a Republicii Moldova. Jur­na­lul de studii juridice, Casa de Editură: Venus, Iaşi, România, Anul IV, nr.1-2, 2009, p.69-83 (1,3 c.a.);

 7. Brînză Sergiu. Omorul săvîrşit din interes material în reglementarea legii penale a Republicii Moldova. Jurnalul de studii juridice, Casa de Editură: Venus, Iaşi, România, Anul IV, nr.3-4, 2009, p.87-101 (0,3 c.a.);

 8. Brînză Sergiu. Необходимые меры по усовершенствованию норм, обеспечивающих защиту прав с свобод человека, содержащихся в уголовном законодательстве Р.М. Научные труды РАЮН РФ. Вып. 9, Т. 3. Москва: Юрист – 2009, стр. 405 – 410 (0,5 c.a.)

 9. Chiroşca Igor ,, The work of fine-art – a source of potential conflicts between the author and the owner of the material support of the work. Overview of the moldavian copyright legislation”, „Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale”. – Bucureşti. 2009 – Nr. 1. p. 28-42., 0,91 c. a.

 10. Gamurari Vitalie. Современные тенденции в определении ответственности действующих дол­жно­стных лиц за международные преступления. Российский ежегодник международного права. 2008. Специальный выпуск. Санкт-Петербург. 2009. 0,7 c.a.

 11. Gheorghiţă M., Alecu Gh., Cercetarea criminalistică a unor fraude informatice. Revista romînă de Criminalistică, nr. 5, p. 204-208, 2009. 0,7 c.a.

 12. Gheorghiţă M., Alecu Gh., Interpretarea contemporană a crim. organizate. Revista Romînă de Criminalistică. Nr. 6, p.247-250, 2009. 0,52 c.a.

 13. Mutu-Strulea Maria, Vidacicu Mihaela. Juxtapunerea legii penale interne a Republicii Moldova la pre­vederile Convenţiei Europene pentru apărarea Drepturilor Omului şi la jurisprudenţa CEDO. Jurnalul de studii juridice, Casa de Editură: Venus, Iaşi, România, Anul IV, nr.3-4, 2009, p.37-51 (1,3 c.a.);

 14. S.Maimescu ,,Особенность законодательства Республики молдова в борьбе с контрабандой”, Та­мо­женное обозрение – информационно-аналитический журнал, Москва, Nr.1, pag.56-60, (0,75 c.a).

 15. Sosna Alexandru, Боршевский А. «Бессарабские областные (губернские) ведомости» как ценный источник исследования деятельности мировой юстиции Бессарабии 60-70-е годы XIX в., Москва, журнал «Мировой судья», № 6, 2009 г., стр. 2-4, c.a. 0,2;

 16. Sosna Alexandru, Боршевский А. ,,Гражданское судопроизводство в мировых съездах Бес­са­ра­бии (60-70-е годы XIX в.)”, Москва, журнал «Мировой судья», № 3, 2009 г., стр. 2-5, c.a. 0,2;

 17. Sosna Alexandru, Боршевский А. ,,Мировые съезды Бессарабии (конец 60-х-70-е годы XIX в.). Москва, журнал «Мировой судья», № 7, 2009 г., c.a. 0,2.

 18. Sosna Alexandru, Боршевский А. ,,О некоторых проблемах защиты основных прав и свобод Европейским судом по правам человека.”, Москва, журнал «Международное публичное и частное право», № 2, 2009 г., c.a. 0,2;

 19. Sosna Alexandru, Боршевский А. ,,Права национальных меньшинств: международное зако­но­да­тельство.” Москва, журнал «Международное публичное и частное право», № 3, 2009 г., c.a. 0,2;

 20. Sosna Alexandru, Боршевский А. ,,Приговор в уголовном процессе в мировых судах Бессарабии (в кон­це 60-70-х годов XIX в.)”, Москва, журнал «Уголовное судопроизводство», № 2, 2009 г., c.a. 0,2;

 21. Spoială Alexandru. Instituţia supravegherii posteliberatorii: cazul Republicii Moldova. Jurnalul de studii juridice, Casa de Editură: Venus, Iaşi, România, Anul IV, nr.3-4, 2009, p.69-87 (1,6 c.a.);

 22. Stati Vitalie. Infracţiunea de fabricare sau punere în circulaţie a cardurilor sau a altor carnete de plată falsă în legea penală a Republicii Moldova. Jurnalul de studii juridice, Casa de Editură: Venus, Iaşi, România, Anul IV, nr.3-4, 2009, p.51-69 (1,6 c.a.);

 23. Stati Vitalie. Răspunderea penală pentru infracţiunea de concurenţă neloială conform legii penale a Republicii Moldova. Jurnalul de studii juridice, Casa de Editură: Venus, Iaşi, România, Anul IV, nr.1-2, 2009, p.84-106 (2,1 c.a.);

2010

 1. Brînză Sergiu. Problemele interpretării unor prevederi din legea penală a Republicii Moldova, vizînd circumstanţele agravante ale infracţiunilor privind viaţa sexuală . Jurnalul de studii juridice, Editura: Lumen, Iaşi, România, Anul V, nr. 1-2, 2010, p. 45-61, (1,4 c.a.);

 2. Brînză Sergiu. Sugestii în legătură cu redefinirea noţiunii de viol în legislaţia penală a Republicii Mol­do­va. Jurnalul de studii juridice, Editura: Lumen, Iaşi, România, Anul V, nr. 1-2, 2010, p. 127-142 (1,5 c.a.);

 3. Brînză Sergiu. Проблемы ответственности за половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, по уголовному законодательству Республики Молдова. Научные труды РАЮН РФ. Вып.10, Т. 3. Москва : Юрист – 2010, стр. 366–370, (0,3 c.a.);

 4. Chifa Felicia „The determination and the sources of the object of probation” Revista Drept (Serias jurisprudentia) nr.13, Alba-Iulia (România) 2010.

 5. Chiroşca Igor ,, Evoluţia istorică a reglementărilor juridice a relaţiilor ce ţin de operele de artă plastică. (Partea I)”, „Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale”. – Bucureşti, 2010 – Nr. 1. – p. 161-168, c.a. 0,3.

 6. Chiroşca Igor ,, Evoluţia istorică a reglementărilor juridice a relaţiilor ce ţin de operele de artă plastică. (Partea II)”, „Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale”. – Bucureşti, 2010 – Nr. 4. – p., c.a. 0,3.

 7. Mihalache Iurie ,, Contractul de transport auto de mărfuri din legislaţia Republicii Moldova. Aspecte de drept comparat”, publicat în Revista Română de Drept Privat, 2010, nr.4, p.56-69., c.a.0,5.

 8. Mihalache Iurie ,, Dreptul transporturilor în Republica Moldova - ramură de drept sau disciplină de studiu în cadrul facultăţilor de drept?”, publicat în Studia Universitatis Babeş-Bolyai (România, Cluj-Napoca), 2010, nr.2, p.113-134., c.a.0,5.

 9. Moraru Victor. Modificările recente a conceptului „starea de neputinţă a victimei” în doctrina şi legislaţia penală a Republicii Moldova. Jurnalul de studii juridice, Editura: Lumen, Iaşi, România, Anul V, nr. 1-2, 2010, p. 189-200, (1,0 c.a.);

 10. Romandaş Nicolae, Comparaţie între răspunderea funcţionarului public din România şi răspunderea funcţionarului public european, Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, seria ştiinţifică, socio-umană şi juridică, vol.LXII nr.1/2010, articol ştiinţific în l.engleză, 1.0 c.a.

 11. Stati Vitalie. Analiza de drept penal a infracţiunii de răpire a mijlocului de transport: experienţa Republicii Moldova . Jurnalul de studii juridice, Editura: Lumen, Iaşi, România, Anul V, nr. 1-2, 2010, p. 61-77 (1,5 c.a.);

 12. Stati Vitalie. Interzicerea discriminării (art. 14 al Convenţiei pentru apărarea Drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale) : Realizarea unei concepţii europene în legea penală a Republicii Moldova. Jurnalul de studii juridice, Editura: Lumen, Iaşi, România, Anul V, nr. 1-2, 2010, p. 155-172 (1,5 c.a.);

 13. Stati Vitalie. О некоторых спорных вопросах ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Научные труды РАЮН РФ. Вып.10, Т. 3. Москва : Юрист – 2010, стр. 670-674, (0,3 c.a.).

 14. Suceveanu N. Buiuic S. Angajamentele Republicii Moldova – Uniunea Europeană cu privire la armonizarea legislaţiei şi priorităţile naţionale în cadrul armonizării legislaţiei // Anuarul Universităţii ,,Petre Andrei” din Iaşi 2010 (0,75 c.a.).

7.5. Lista capitolelor din monografii apărute în străinătate.

2006

 1. S.Maimescu ,,Некоторые аспекты взаимодействия органов внутренних дел Республики Молдова со средствами массовой информации в борьбе с преступностью: плюсы и минусы”, Монография «Институт взаимодействия органов внутренних дел и судов со средствами массовой информации в борьбе с преступностью». Калининградский юридический институт, Ка­ли­нинг­рад, 2006, pag. 123-147, (3,5 c.a).

2007

 1. S.Maimescu ,,Институт защиты судей в Республики Молдова: правовые, теоретические и практические аспекты. Монография «Институт защиты судей». Калининградский юридический институт, Калининград, 2007, pag. 101-112, (1,5 c.a).

 2. Osmochescu Nicolae. Aspecte teoretice şi practice ale teritoriului de stat şi frontierelor în dreptul internaţional. Ed. AXA, or. Botoşani, 2007. 295 pag. 9,25 c.a.

Cap. I: Evoluţia conceptului de teritoriu şi a modificărilor traiectoriei de stat.

Cap. II: Modificarea de teritorii statale. Protejarea teritoriului de stat şi interzicerea modificărilor teritoriale ilicite în dreptul internaţional contemporan.

Cap. III: Integritatea teritorială a statelor şi inviolabilitatea frontierelor – principiu fundamental al dreptului internaţional contemporan.

Cap. IV: Regimuri juridice ale frontierei de stat.


7.6. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară.

7.7.1. Reviste categoria B.

1. Chifa Felicia Particularitatile determinarii obiectului probatiunii in pricinile privind apararea drepturilor de autor si drepturilor conexe // Lecturi AGEPI. - Chisinau: AGEPI. - 2008. 0,7 c.a.;

2. Dorian Chiroşca, V. Volcinschi ,,Conţinutul şi natura juridică a drepturilor autorului la paternitate şi la nume”, Comunicări prezentate la simpo­zio­nul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii inte­lec­tuale ,,Lecturi AGEPI”, 19-20 aprilie 2007- Chişinău, p.127-136, c.a.0,6

3. Cojocaru Violeta. Dreptul la citare – protejat de doctrina şi practica judiciară. Simpozion anual internaţional ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale. Lecturi AGEPI. – Chişinău, 2007.0,3 c.a.

4. Bodiu Tatiana ,, Правовые вопросы использования товарных знаков на современном этапе”, Lecturi AGEPI. Comunicări prezentate la simpozionul anual şt.-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale. Editura AGEPI. Chiţinău, 2008. c.a.0,2

5. Negru Cristina ,,Problemele reglementării juridice privind transmiterea drepturilor patrimoniale asupra obiectelor proprietăţii intelectuale ca aport la capitalul social în cadrul societăţilor pe acţiuni.”, 21-22 aprilie 2010 Simpozionul ştiinţifico-practic anual Lecturi AGEPI 2010, ediţia a XII, c.a. 0,2


7.7.2. Reviste categoria C.

2006

 1. S.Cobăneanu ,,O pârghie populară de care sunt lipsiţi cetăţenii”, Revista Naţională de Drept, nr. 4, Chişinău, 2006, p.25-28. (0.25 c.a).

 2. T.Cârnaţ ,,Apariţia evoluţia conceptului de descriminare”, Revista Naţională de Drept, nr.10, 23-28 p. (0.3 c.a).

 3. Arseni ,,Libertatea individuală şi siguranţa persoanei: teorie şi practică”, Analele ştiinţifice a Ediţiei Jubiliare, USM , nr.10, 15-22 p, (0.5 c.a).

 4. Chiriac, S. Brumă, ”Evoluţia istorică – răspunderi subsidiare cu legislaţia Europeană camera comparativă”, Revista Naţională de Drept, Nr. 8. Chişinău. (0,3 c.a.).

 5. Aramă Elena. Activitatea ştiinţifică a Catedrei Teoria şi Istoria Dreptului ( 1996-2006). Analele ştiinţifice ale USM. 2006-0.7c.a

 6. Aramă Elena. Mecanisme ale pieţii vitivinicole europene. Revista Naţională de Drept, nr.12, 2006-1.25c.a

 7. Aramă Elena. Principiile generale ale dreptului în jurisprudenţa germană şi comunitară. Analele ştiinţifice ale USM. 2006,14 p.-1c.a

 8. Aramă Elena. Reconsiderarea raporturilor dintre stat, societate, persoană în cadrul tranziţiei spre o societate democratică. Revista naţională de drept nr.12, 2006, p.14-16.-0.5 c. a

 9. Aramă Elena.Reglementări juridice ale pieţii vitivinicole europene. Revista Naţională de Drept nr.11, 2006-0,5c.a

 10. Arhiliuc Victoria. Actele organizaţiilor internaţionale. Noţiunea, clasificarea şi efectul lor juridic. Ana­le­le ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.112-118. 0,6 c.a.

 11. Avornic Gheorghe (catedra Drept Civil) Statul de drept, Analele Ştiinţifice ale Facultăţii de Drept a USM,2006-0.2 c.a.

 12. Avornic Gheorghe (catedra Drept Antreprenoriat). Coeziunea istorică dintre democraţie şi statul de drept (studiul teoretic). Analele Ştiinţifice ale USM, ediţie jubilară., Vol.I, 2006, 13-17p.-0.2c.a

 13. Avornic Gheorghe, (catedra Drept Procesual Civil). О некоторых проблемах правового ре­гу­ли­ро­вания взыскания задолженности за коммунальные услуги. Закон и жизнь. 2006. №11,- 0.2 c.a.

 14. Avornic Gheorghe, Dumitru Postovan. Dreptul discreţionar-o nouă direcţie de cercetare ştiinţifică în teoria generală a dreptului. Analele Ştiinţifice ale USM, ediţie jubilară, Vol.I.,2006, 17-19p.-0.3c.a

 15. Avornic Gheorghe, Ioan Humă. Învăţămîntul juridic din Moldova şi din România între condiţia tehnică şi vocaţia umanistă. Analele Ştiinţifice ale USM, ediţie jubilară, Vol.I.,2006, 29-33p.-0.5c.a

 16. Avornic Gheorghe, Lucia Bînzaru,Le droit a l,execution des decisions de justice (article 6 p.1 CEDH) dans la jurisprudence de Moldova a la Cour Europeenne des Droits de l,Homme // Revista Naţională de Drept, Nr.5 2006,8p.- 0.3c.a.

 17. Avornic Gheorghe, Sosna Boris. Приминение законодательства об исковой давности юристами, руководителями предприятий, бухгалтерами. Сontabilitate şi audit, Nr.11, Chişinău, 2006.-0.4 c.a.

 18. Avornic Gheorghe,( catedra Drept Procesual Civil). Drepturile ecologice ale omului, Revista Naţională de Drept, 2006, Nr.11.-0.2 c.a.

 19. Avornic Gheorghe. Caracteristicele unei societăţi civile, democratice. Noţiunea şi principiile de bază ale democraţiei. Masă rotundă „Spre o societate civilă, democratică prin drept”, Revista Naţională de Drept, Nr.12, 2006.-0.3c.a.

 20. Avornic Gheorghe. Conştiinţa şi cultura juridică – condiţie indispensabilă a activismului juridic al cetăţenilor. Revista Naţională de Drept, Nr.2, 2006, 10 p.-1c.a.

 21. Avornic Gheorghe. Conştiinţa şi cultura juridică - condiţii obligatorii ale activismului juridic al ce­tă­ţe­ni­lor: prerogative ale timpului. Analele Ştiinţifice ale USM şi USEM, 2006.-0.3c.a.

 22. Avornic Gheorghe. Republica Moldova între Rusia şi Europa.Revista Naţională de Drept, Nr.1 2006.-0.2c.a.

 23. Babără Valeriu. Aspecte ale principiului Lex voluntatis în desemnarea legii aplicabile contractelor. Revista Naţională de Drept, nr.1. Chişinău, 2006, pag.29-33. 0,4 c.a.

 24. Babără Valeriu. Imunitatea de jurisdicţie a statelor în procesele de drept internaţional privat. Revista ştiinţifico-practică „Avocatul Poporului”, nr.3. Chişinău, 2006, pag.21-23. 0,2 c.a.

 25. Babără Valeriu. Legea aplicabilă contractelor în lipsa lui lex voluntatis. Revista Naţională de Drept, nr.5. Chişinău, 2006, pag.23-27. 0,4 c.a.

 26. Babără Valeriu. Legea aplicabilă procedurii de judecată, domeniul de aplicare a legii forului şi regimul probelor în procesele de drept internaţional privat. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.118-124. 0,5 c.a.

 27. Babără Valeriu. Limitele libertăţii contractuale în determinarea legii aplicabile. Revista Naţională de Drept, nr.3. Chişinău, 2006, pag.45-49. 0,4 c.a.

 28. Babără Valeriu. Particularităţile normelor conflictuale. Revista Naţională de Drept, nr.4. Chişinău, 2006, pag.35-39. 0,4 c.a.

 29. Babără Valeriu. Particularităţile uzanţelor comerciale analizate prin prisma dreptului internaţional privat al Republicii Moldova. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.124-128. 0,5 c.a.

 30. Babără Valeriu. Procedura de recunoaştere şi executare a hotărîrilor judecătoreşti străine în Republica Moldova. Revista ştiinţifico-practică „Avocatul Poporului”, nr.5. Chişinău, 2006, pag.15-18. 0,3 c.a.

 31. Babără Valeriu. Sentinţele arbitrale străine: Recunoaşterea şi executarea acestora în Republica Moldova. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.128-133. 0,5 c.a.

 32. Babără Valeriu. Unele aspecte ale conflictelor de jurisdicţii analizate prin prisma dreptului internaţional al Republicii Moldova. Revista ştiinţifico-practică „Avocatul Poporului”, nr.2. Chişinău, 2006, pag.17-19. 0,2 c.a.

 33. Balan Andrei. Probleme actuale referitoare la categoriile de hotărîri arbitrale. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.133-137. 0,4 c.a.

 34. Balan Andrei. Reflecţii pe marginea Societăţii Europene ca formă de organizare juridică în Uniunea Europeană. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.138-141. 0,6 c.a.

 35. Barat Iuliana. Tortura-sfidarea dreptului la inviolabilitatea fizică şi psihică a persoanei. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 371-376 (0,5 c.a.) ;

 36. Băieşu Aurel. Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile. Procedura cu element de extranietate (cap.2, titlul IV). Chişinău, 2006. 0,6 c.a.

 37. Băieşu Aurel. Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile. Procedura de recunoaştere şi executare a hotărîrilor judecătoreşti şi hotărîrilor arbitrale străine (cap.3, titlul IV, coautor – D.Visterniceanu) Chişinău, 2006. 0,68 c.a.

 38. Băieşu Aurel. Regimul neexecutării contractului în Convenţia de la Viena asupra contractelor de vînzare internaţională de mărfuri. Revista Naţională de Drept, nr.12, 2006. 0,57 c.a.

 39. Băieşu Aurel. Regimul neexecutării contractului în Principiile Dreptului European al Contractelor şi în Principiile UNIDROIT referitoare la contractele de comerţ internaţional. Revista Naţională de Drept, nr.11, 2006. 0,51 c.a.

 40. Băieşu Aurel. Reglementări în materia neexecutării contractelor de comerţ internaţional. Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. 2006, nr.1-2. 0,4 c.a.

 41. Băieşu Aurel. Unificarea dreptului contractelor în Europa: evoluţii şi perspective. Revista Naţională de Drept, nr.4. Chişinău, 2006, pag.21-28. 0,7 c.a.

 42. Bolocan Augastina. Eutanasia privită prin prisma unor ţări europene. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 383-386 (0,4 c.a.) ;

 43. Botezatu Igor. Analiza juridico-comparativă a reglementărilor privind escrocheria în legislaţia Ucrainei şi Bulgariei. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.9, 2006 p.52-56 (0,4 c.a.) ;

 44. Botezatu Igor. Documentele de plată ca mijloace de săvîrşire a infracţiunii de escrocherie. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006, p. 379-383 (0,4 c.a.) ;

 45. Botezatu Igor. Modelele german şi elveţian de perfecţionare a reglementărilor penale naţionale privind escrocheria. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 376-379 (0,4 c.a.) ;

 46. Botezatu Igor. Noi procedee de săvîrşire a infracţiunii de escrocherie. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.7, 2006 p.77-80 (0,3 c.a.);

 47. Brînză Sergiu. Analiza juridico-istorică şi juridico-comparativă a faptelor îndreptate proprietăţii intelectuale. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.7, 2006, p.10-18 (0,7 c.a.);

 48. Brînză Sergiu. Asistarea bligat a reproducerii umane în atenţia legii penale. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P.359-365 (0,6 c.a.);

 49. Brînză Sergiu. Consideraţii asupra obiectului infracţiunilor săvîrşite prin distrugere sau tulburare de posesie prevăzute în legea penală a Republicii Moldova şi a României. Institutul de Reforme Penale, Revista de Ştiinţe Penale, Anuar. Anul II, Chişinău, 2006, p.62-70 (0,8 c.a.);

 50. Brînză Sergiu. Evoluţia ştiinţei dreptului penal la hotar de milenii. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, seria „Ştiinţe socioumanistice” Lucrări de sinteză 1996-2006, Chişinău, 2006, p.140-150 (0,6 c.a.);

 51. Brînză Sergiu. Experienţa istorică-factor motivaţional în combaterea juridico-penală a încălcării drepturilor în domeniul proprietăţii intelectuale. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Probleme actuale al protecţiei dreptului de autor şi drepturilor conexe în Republica Moldova, Chişinău, 2006, p. 110-119 (0,9 c.a.);

 52. Brînză Sergiu. Experienţa istorică-factor motivaţional în combaterea juridico-penală a încălcării drepturilor în domeniul proprietăţii intelectuale. Revista de Proprietate Intelectuală „Intelectus”, nr.4, 2006, p.22-27 (0,5 c.a.);

 53. Brînză Sergiu. Infracţiunile contra proprietăţii intelectuale prevăzute la art.142 şi 143 din Legea României privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.10, 2006, p.10-19 (0,7 c.a.);

 54. Brînză Sergiu. Invenţiile, modelele de utilitate şi noile soiuri de plante în atenţia legii penale a Republicii Moldova şi a României. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.11, 2006, p. 10-20 (0,8 c.a.);

 55. Brînză Sergiu. Legalizarea actului de eutanasie : argumente pro şi contra. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P.365-371 (0,5 c.a.);

 56. Brînză Sergiu. Modele de elevaţie juridică pentru elaborarea concepţiei naţionale de combatere juridico-penală a încălcării drepturilor în domeniul proprietăţii intelectuale. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Probleme actuale al protecţiei dreptului de autor şi drepturilor conexe în Republica Moldova, Chişinău, 2006, p. 119-127 (0,8 c.a.);

 57. Brînză Sergiu. Natura juridică a dreptului de autor şi a drepturilor conexe. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Probleme actuale al protecţiei dreptului de autor şi drepturilor conexe în Republica Moldova, Chişinău, 2006, p. 22-31 (0,9 c.a.);

 58. Brînză Sergiu. Noţiunea de proprietate intelectuală şi caracterizarea acesteia în bligatory apărării juridico-penale. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.4, 2006, p.2-10 (0,6 c.a.);

 59. Brînză Sergiu. Obiectul juridic al infracţiunilor contra patrimoniului, săvîrşite prin fraudă, prevăzute în legea penală a R.M. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.1, 2006, p.8-18 (1,0 c.a.);

 60. Brînză Sergiu. Obiectul material al infracţiunilor contra patrimoniului, săvîrşite prin fraudă, prevăzute în legea penală a R.M. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.2, 2006, p.18-26 (0,8 c.a.) ;

 61. Brînză Sergiu. Proprietatea bligatory ca valoare bliga apărată de legea penală. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.6, 2006, p.2-15 (1,0 c.a.) ;

 62. Brînză Sergiu. Proprietatea artistică, ştiinţifică şi literară în contextul ocrotirii juridico-penale. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.4, 2006, p.8-14 (0,5 c.a.) ;

 63. Brînză Sergiu. Răspunderea pentru infracţiunile contra proprietăţii intelectuale conform Codului penal blig din 1968. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.8, 2006, p.10-18 (0,7 c.a.) ;

 64. Brînză Sergiu. Valeriu Ojog. Analiza juridico-penală a vătămării grave ori medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii săvîrşite în stare de afect. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P.499-505 (0,6 c.a.) ;

 65. Brînză Sergiu. Valorile sociale apărate de legea penală împotriva infracţiunilor săvîrşite prin distrugere sau tulburate de posesie. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.3, 2006, p.11-18 (0,5 c.a.) ;

 66. Burac Victor. Geneza şi evoluţia istorică a instituţiei falimentului. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.147-154. 0,7 c.a.

 67. Buruiană Mihai. Aspecte teoretice şi practice ale aplicării, stabilirii conţinutului şi interpretării dreptului străin de către instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova în cauzele civile cu element de extranietate. Revista Naţională de Drept, nr.5-6. Chişinău, 2006, pag.66-70; pag.66-71. 0,9 c.a.

 68. Buruiană Mihai. Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile. Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de gaj şi registrul bunurilor imobile (cap.9) Chişinău, 2006. 3,2c.a.

 69. Calenic Alexandru ,,Актуальные проблемы конкурентного права”, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Vol. I. – Chişinău: CEP USM, 2006. С. 339 - 341. c.a. 0,3.

 70. Calenic Alexandru ,,К вопросу о необходимости Предпринимательского кодекса”, Бизнес-Право. 2006. № 11. С. 20-28. c.a.0,8.

 71. Calenic Alexandru ,,К понятию о предприятии в гражданском, предпринимательском и коммер­чес­ком праве”, Закон и жизнь. 2006. № 5. С. 42–46. c.a. 0,5

 72. Calenic Alexandru ,,О практических проблемах правового статуса обществ с ограниченной ответственностью”, Бизнес-Право. 2006. № 3. С. 55. c.a.0,4.

 73. Calenic Alexandru ,,Общее понятие о предприятии как имущественном комплексе”, Закон и жизнь. 2006. № 1, с. 24. c.a. 0,5.

 74. Calenic Alexandru ,,Понятие и подведомственность экономических споров”, Закон и жизнь. 2006. № 6. С. 43-47. c.a. 0,5.

 75. Calenic Alexandru ,, Проблемы правового регулирования конкурентных отношений”, Закон и жизнь. 2006. № 9. С. 24-28. c.a. 0,5.

 76. Calenic Alexandru ,,Проблемы правового регулирования учредительных документов хозяйственных”, Бизнес-Право. 2006. № 1. С. 25. c.a. 0,7

 77. Calenic Alexandru ,,Свобода договора и обязанность заключить договор при осуществлении предпринимательской деятельности”, Бизнес-Право. 2006. № 4. С. 19-23. c.a.0,55.

 78. Calenic Alexandru ,,Современные проблемы защиты предпринимателей от монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции”, Бизнес-Право. 2006. № 7. С. 24-30. c.a. 0,67

 79. Căpăţînă Ion. Soluţionarea conflictului de legi în antichitate şi în perioada invaziilor barbare. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.147-154. 0,5 c.a.

 80. Cerbu A. „Măsuri premergătoare judecării recursului ordinar”, în Revista de ştiinţe penale, Anuar, Anul II, Chişinău, 2006. 1 c.a.

 81. Cerbu A.,,Termenul de declarare a recursului ordinar în procesul penal”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Ediţie Jubiliară, Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Volumul I, Chişinău, 2006. 0.8 c.a.

 82. Cerbu A.,,Titularii dreptului de recurs ordinar în procesul penal şi întinderea acestui drept”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Ediţie Jubiliară, Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Volumul I, Chişinău, 2006. 0.1 c.a.

 83. Chiroşca Dorian ,, Probleme actuale ale protecţiei dreptului de autor şi drepturilor conexe”, Biblioteca de proprietate intelectuală, Chişinău, 2006, editura AGEPI, 2006, c.a.0,2.

 84. Chisari Aliona, Noţiunea şi clasificarea serviciilor sociale destinate copilului sau familiei cu copii, Revista Naţională de Drept nr. 2, 2006, p. 85-88, Articol ştiinţific, 0.5 c.a.

 85. Chisari Aliona, Reglementări juridice privind serviciile sociale de zi destinate copilului sau familiei cu copii aflaţi în situaţie de risc social, Legea şi viaţa nr. 2, 2006, p. 46-48, Articol ştiinţific, 0.3 c.a.

 86. Chisari Aliona, Statutul copilului aflat în situaţie de risc social, Legea şi viaţa nr. 3, 2006, p.54-55, Articol ştiinţific, 0.1 c.a.Ciobanu Igor. Factorii ereditari (antropologici) ai criminalităţii. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.6, 2006 p.15-18, (0,3 c.a.) 

 87. Ciobanu Igor. Factorii socioculturali şi rolul lor în generarea criminalităţii. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.11, 2006, p. 26-36 (0,9 c.a.);

 88. Ciobanu Igor. Groza Iulian. Noţiuni şi concepte ale traficului de fiinţe umane. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 386-391 (0,5 c.a.);

 89. Ciobanu Igor. Groza Iulian. Unele aspecte criminologice ale traficului de fiinţe umane. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 391-396 (0,5 c.a.);

 90. Ciobanu Igor. Nastas Ion. Conceptul corupţiei privit prin prisma reglementărilor interne şi ale celor internaţionale. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. p. 396-402 (0,6 c.a.);

 91. Ciobanu Igor. Pedeapsa cu închisoarea sau cu pedeapsa cu moartea: opinii şi controverse. Legea şi Viaţa, Chişinău, nr.4 (172), 2006, p.17-21 (0,4 c.a.);

 92. Ciobanu Igor. Recidiva: cauzalitate, prevenire. Legea şi Viaţa, Chişinău, nr.6 (174), 2006, p. 21-25 (0,4 c.a.);

 93. Ciobanu Igor. Referiri la criminalitatea din alte ţări şi tendinţele acesteia. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.4, 2006, p. 21-25 (0,4 c.a.);

 94. Ciobanu Igor. Rolul creştinismului în lupta împotriva criminalităţii. Revista de Ştiinţe Penale, Anuar. Anul II, 2005, IRP, Chişinău, 2006, p. (1,0 c.a.);

 95. Cojocaru Olga „Documentaţia – prima etapă a evidenţei contabile”, Analele USM, vol. Ştiinţe socio-umanistice, 2006 , (c.a. 0,8).

 96. Cojocaru Violeta, Babără Valeriu. Determinarea competenţei în dreptul internaţional privat. Revista Naţională de Drept, nr.2, pag. 30-34. Chişinău, 2006. 0,41 c.a.

 97. Cojocaru Violeta. Asigurarea asistenţei judiciare în cadrul procesului arbitral: aspect comparativ. Analele ştiinţifice ale Academiei MAI al Republicii Moldova, nr.5, 2006. 0,26 c.a.

 98. Cojocaru Violeta. Criteriile ordinare de control al competenţei deciziilor străine în provincia Quebec. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.176-180. 0,4 c.a

 99. Cojocaru Violeta. L’exequatur des decisions judiciaries etrangeres. Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. Chişinău, 2006, nr.1-2. 0,53 c.a.

 100. Cojocaru Violeta. Noţiunea, efectele şi constatarea recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti străine. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.169-176. 0,7 c.a.

 101. Cojocaru Violeta. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine în Italia, potrivit dis­po­zi­ţiilor Legii nr.218 din 31 mai 1995 Reforma sistemului italian de drept internaţional privat, titlul I „Edificarea hotărârilor şi actelor străine”. Analele ştiinţifice ale Academiei MAI al Republicii Moldova, nr.5, 2006. 0,27 c.a.

 102. Constantinescu E,” Etapa de pregătire determină succesul tranzacţiei”, Revista „Profit”,nr.7-8, Chişinău. ( 0,1 c.a.).

 103. Constantinescu E.,”Legea cu privire la notariat, trei ani de aplicare”, Revista „Profit”,nr.10, Chişinău. ( 0,1 c.a.)

 104. Constantinescu E.”Cum să evităm tranzacţii ilegale”. Revista „Profit”,nr.10, Chişinău. ( 0,1 c.a.)

 105. Coptileţ Valentina. Secvenţe istorice asupra instituţiei notariatului în Basarabia sub ocupaţia ţaristă. Analele Ştiinţifice ale USM, ediţie jubilară, Vol.I.,2006, 19-24p.-0.5c.a

 106. Coşleţ Olga. Experienţe ale altor state în problema prevenirii şi combaterii criminalităţii în rîndurile minorilor. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 402-407 (0,5 c.a.) ;

 107. Coşleţ Olga. Factorii dezvoltării psihice a personalităţii infractorului minor. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.2, 2006 p.83-85 (0,2 c.a.) ;

 108. Coşleţ Olga. Influenţa băuturilor alcoolice şi a stupefiantelor asupra comportamentului deviant al minorilor. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 407-410 (0,3 c.a.) ;

 109. Coşleţ Olga. Vîrsta ca una dinte coordonatele bio-psihosociale de bază ale formării personalităţii infractorului minor. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.4, 2006 p.71-74 (0,3 c.a.) ;

 110. Croitor E. Argumentarea admisibilităţii înregistrărilor audio/video din perspectiva drepturilor fundamentale. Revista Naţională de Drept, nr. 6, IREN. Chişinău 2006.1.5 c.a.

 111. Cuzneţov Alexandru ,, Problemele democratizării societăţii şi a procesului de educaţie a tinerei generaţii într-un stat de drept”, Revista Naţională de Drept, Ediţie specială Masa rotundă „Spre o societate civilă, democratică prin drept”, Nr.12, decembrie 2006, Chişinău, ediţie special, ISSN 1811-0770, c.a.0,2.

 112. Cuzneţov Alexandru, Gheorghe Avornic ,, Coeziunea istorică dintre Democraţie şi Statul de Drept (studiu teoretic)”, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova Ediţie jubiliară Seria „Ştiinţe socio-umanistice”, Vol.I, Chişinău 2006, ISSN 1811-2668, ISBN 978-9975-70-671-1, c.a.0,2.

 113. Cuzneţov Alexandru, Vladislav Palamarciuc ,, Traficul de fiinţe umane – una din problemele justiţiei (studiu teoretic)”, Revista Naţională de Drept, nr.7, iulie 2006, ISSN 1811-0770, c.a. 0,2.

 114. D. Ţurcanu ,, Caracterul legal, general, inalienabil şi de egalitate al capacităţii juridice civile de folosinţă a persoanei fizice.”, Revista Naţională de Drept, 2006, nr. 1 p. 67, c.a. 0,4.

 115. D. Ţurcanu ,, Cu privire la capacitatea de exerciţiu a minorului în vîrstă de la 14 la 18 ani.”, Revista Naţională de Drept, 2006, nr. 5 p. 46, c.a.0,5.

 116. D. Ţurcanu ,, Emanciparea – novelă importantă a legislaţiei civile a Republicii Moldova.”, Revista Naţională de Drept, 2006, nr. 2 p. 75, c.a.0,4.

 117. Demenciuc Daniela, DREPTURILE subiective şi obligaţiile juridice ale victimei în cadrul justiţiei penale, Revista Naţională de Drept Nr. 10, 2006 , Articol ştiinţific, 0.2 c.a.

 118. Demenciuc Daniela, MEDIEREA pe cauzele penale – perspectivă de viitor, Analele Ştiinţifice ale USM, 2006, Articol ştiinţific, 0.1 c.a.

 119. Demenciuc Daniela, Unele aspecte ale implicării autorităţilor publice în susţinerea victimelor infracţiunii, Caietul Ştiinţific al ISA, Nr.1, 2006, Articol ştiinţific, 0.1 c.a.

 120. Demenciuc Daniela, VICTIMA infracţiunii – aspecte criminologice de drept penal şi procesual penal, Revista Naţională de Drept Nr. 9, 2006, Articol ştiinţific, 0.2 c.a.

 121. Dolea I. Consideratii privind dreptul acuzatului la tacere in procedura penala, Analele stiintifice USM, Vol -1, 2006, p.604-613, 0,5 c.a;

 122. Dolea I. Prezumţiile în probaţiunea penală. Revista de ştiinte penale, 2006, p.42-61, 1,00 c.a;

 123. Dorul Olga. Poziţia statelor neutre în procesul de integrare europeană în materie de securitate. Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. 2006, nr.1-2. 0,5 c.a.

 124. Dumneanu Ludmila. Legea-supusă ordinării de dreptul penal. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 415-420 (0,5 c.a.) ;

 125. Dumneanu Ludmila. Ordinile, cutumele şi doctrina: surse secundare de drept penal comparat. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 420-424 (0,4 c.a.) ;

 126. E.Constantinescu,“E greu să fii notar, dar nu mai greu decît să fii OM”, Revista Naţională de Drept, Nr. 7. ,Chişinău.p. 40-43 ( 0,38 c.a.).

 127. Eşanu Adriana. Impactul ambiguităţii normei de incriminare asupra limitelor interzisului în legea penală a RM. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.5, 2006 p.56-60 (0,6 c.a.) ;

 128. Eşanu Adriana. Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în reglementarea legii penale a RM. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 424-430 (0,6 c.a.) ;

 129. Gherasimenco Violeta. Formele de manifestare a violenţei în familie. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.7, 2006 p.55-59 (0,4 c.a.) ;

 130. Gherasimenco Violeta. Particularităţile violenţei sexuale şi problema violului marital. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.11, 2006, p. 66-69 (0,3 c.a.);

 131. Gîrla Lilia. Conceptul stării de neputinţă a victimei în doctrina penală. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 430-436 (0,3 c.a.) ;

 132. Gîrla Lilia. Palic Zinaida. Unele probleme privind delimitarea pruncuciderii de omorul intenţionat săvîrşit profitînd de starea de neputinţă a victimei şi de lăsarea în primejdie care a condus la decesul victimei. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.6, 2006 p.30-35 (0,5 c.a.) ;

 133. Gîrla Lilia. Unele probleme privind latura subiectivă a pruncuciderii. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.12, 2005 p.21-24 (0,3 c.a.) ;

 134. Gîrla Lilia. Преступления против семьи и несовершеннолетних в уголовном законодательстве Российской Федерации, Румынии, Украины и Республики Молдова. Сравнительно-правовой анализ. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 436-448 (0,3 c.a.) ;

 135. Golubenco Gh. Şcoala sovietică de criminalistică: evoluţie istorică, baze conceptuale. În: Analele ştiinţifice ale ULIM, seria Drept, V.7, Chişinău, 2007, p. 61-67, (0,7 c.a.); ISBN 9789975-934-06-0;

 136. Golubenco Gh. Criminalistica la răscrucea secolelor XX-XXI: obiect, sarcini, sistem. În: Analele ULIM, seria Drept, Vol.6, Chişinău, 2006, p.51-60, 0,8 c.a. ISBN 9789975-934-06-0;

 137. Golubenco Gh. Criminalistica: geneză, date şi destine istorice. În: Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică., nr.3-4. Chişinău, 2006, 1,0 c.a.,

 138. Graur Ioan. Esenţa pedepsei penale. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.10, 2006 p.82-84 (0,2 c.a.);

 139. Grosu Vladimir. Legitima apărare: experienţa statelor străine, standarde internaţionale şi drepturile omului. Institutul de Reforme Penale, Revista de Ştiinţe Penale, Anuar. Anul II, Chişinău, 2006, p. 90-100 (0,9 c.a.);

 140. Guţu Sergiu. Reglementarea uniformă a conflictelor de legi în domeniul contractelor internaţionale. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene”, Ed. Tipografia centrală, Chişinău, 2006, p. 523-524. 0,1 c.a.

      1. Ţonova,” Принцыпы осуществления субьекгивных прав с использованием сети Интернет”. // Revista Naţională de Drept,Chişinău.p. 55-62 ( 0,5 c.a.).

 141. I.Guceac ,,Democraţia ca condiţie sine qua non a respectării drepturilor omului”, Revista naţională de drept. Ediţie specială, nr. 12, p. 58-21 (0.3 c.a).

 142. I.Guceac ,,Edificarea unei societăţi democratice în condiţiile constituţionalismului contemporan”, Revista naţională de drept. Ediţie specială, nr. 12, p. 17-21 (0.4 c.a).

 143. Iordanov-Iordanca Rodica, Dreptul fundamental la un mediu sănătos, Revista Naţională de Drept,– 2006 nr.11, p. 52 – 55, Articol ştiinţific, 0.9 c.a.

 144. Iu. Bănărescu,” Aspecte generale privind noţiunea, caracterele juridice şi Conţinutul testamentului”.,Revista Naţională de Drept, Nr. 6. ,Chişinău. ( 0,2 c.a.).

 145. Iu. Bănărescu,” Condiţiile de valabilitate a testamentului. Condiţiile generale de formă a testamentului”, Analele ştiinţifice ale USM, Seria „ Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău. ( 0,4c.a.).

 146. Iu. Bănărescu,” Felurile moştenirii. Coexistenţa moştenirii legale cu cea testamentară”, Revista Naţională de Drept, Chişinău. ( 0,2 c.a.).

 147. Iu. Bănărescu,” Forma testamentului conform Codului Civil al R.M.”. // Analele ştiinţifice ale USM, Seria „ Ştiinţe socioumanistice”,Chişinău, ( 0,6 c.a.).

 148. Iu. Bănărescu,” Noţiunea de moştenire vacantă şi natura juridică”. // Revista Naţională de Drept, Chişinău. ( 0,15 c.a.).

 149. L. Velişco,” Importanţa juridică a relaţiilor de deposit pentru dezvoltarea, în general a relaţiilor economice ca parte al circuitului civil”, Revista Naţională de Drept, Chişinău. ( 0,1 c.a.).

 150. M. Bojoga,” Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase”. Ghidul judecătorului în materie civilă şi comercială a Republicii Moldova. Instituţii selectate. Ediţie revăzută şi completată, Chişinău: Rolsi Media S.R.L., p.405-419, ( 0,5 c.a.).

 151. Marian Silvia ,, Înscrierea dreptului de proprietate al persoanelor juridice – abordări modern”, Revista Legea şi Viaţa, 2006, nr. 5, c.a.0,2.

 152. Marian Silvia ,, Unele aspecte privind înscrierea altor drepturi reale”, Revista Legea şi Viaţa, 2006, nr. 6, c.a.0,2.

 153. Martin Daniel. Alternativele privaţiunii de liberate-vogă sau realitate? Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P.464-469 (0,5 c.a.);

 154. Martin Daniel. Conceptul măsurilor alternative privaţiunii de libertate. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P.469-475 (0,6 c.a.);

 155. Midrigan Vitalie. Conceptul de risc întemeiat (aspect juridic şi psihologic). Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.7, 2006 p.65-70 (0,3 c.a.);

 156. Midrigan Vitalie. Condiţiile legalităţii riscului medical. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.10, 2006 p.75-78 (0,3 c.a.) ;

 157. Moiseev Dumitru. Delimitarea şantajului de infracţiunea prevăzută la art.247 CP RM: asemănări şi deosebiri privind obiectul infracţiunii. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P.469-475 (0,6 c.a.);

 158. Moiseev Dumitru. Infracţiunile economice şi infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii persoanei: corelare reflectată la calificare. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM. V.1, 2006. P.480-484 (0,6 c.a.) ;

 159. Moiseev Dumitru. Îmbunătăţirea calităţii definiţiei legislative a noţiunii de şantaj: controverse şi soluţii. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.8, 2006 p.46-49 (0,3 c.a.) ;

 160. Moiseev Dumitru. Noţiunile „şantaj”, „extorcare” şi „racket” în legea penală şi în conştiinţe comună. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.9, 2006 p.67-70 (0,3 c.a.) ;

 161. Moraru Victor. Guzun Mihai. Informaţia şi securitatea informaţională ca obiect al protecţiei juridico-penală. Institutul de Reforme Penale, Revista de Ştiinţe Penale, Anuar. Anul II, Chişinău, 2006, p.150-160 (0,9 c.a.);

 162. Moscalciuc Irina. Apărarea juridico-penală a drepturilor şi intereselor consumatorilor serviciilor de sănătate. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006, p. 484-489 (0,5 c.a.) ;

 163. Moscalciuc Irina. Infracţiunele săvîrşite în sfera consumului de bunuri, servicii şi lucrări în reglementarea legii penale norvegiene, daneze, olandeze şi poloneze (analiză juridico-comparativă). Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.7, 2006 p.70-74 (0,4 c.a.) ;

 164. Moscalciuc Irina. Necesitatea incriminării comercializării de medicamente contrafăcute sau cu termenul de valabilitate expirat în CP al RM. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 489-493 (0,4 c.a.) ;

 165. Moscalciuc Irina. Răspunderea penală pentru infracţiunile în sfera consumului de bunuri, servicii şi lucrări în reglementarea legislaţiei penale chineze şi turce (analiză juridico-comparativă). Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.8, 2006 p.39-44 (0,5 c.a.) ;

 166. Moscaliciuc Irina. Conceptul de piaţă şi rolul acestuia în apărarea ordinii de drept împotriva infracţiunilor. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.11, 2006, p. 48-52 (0,4 c.a.);

 167. Mutu-Strulea Maria. Aspecte tangenţiale între încălcarea inviolabilităţii vieţii personale în aspect naţional şi european. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 493-496 (0,3 c.a.) ;

 168. Mutu-Strulea Maria. Diversitatea dreptului penal european. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 496-499 (0,3 c.a.) ;

 169. Mutu-Strulea Maria. Incriminarea spălării banilor în Statele Unite. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.6, 2006, p.23-26 (0,3 c.a.) ;

 170. Mutu-Strulea Maria. Spălarea banilor în legislaţia penală a Germaniei. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.8, 2006, p.21-25 (0,3 c.a.) ;

 171. N. Chibac,” Contractul de servicii turistice”, Revista Naţională de Drept, nr.6 Chişinău. p.43-45 ( 0,1 c.a.).

 172. Negru Andrei. Organizarea şi competenţa Consiliului Superior al Magistraturii. Noţiuni generale. Aspect comparat. Revista Naţională de Drept, nr. 12, Chişinău, 2006-0,12 c.a.

 173. Nicolae Roşca ,,Parametrii calitativi ai legislaţiei şi justiţiei - factori decisivi pentru dezvoltarea antreprenoriatului”, Justiţia Constituţională, 2006, nr.2, pag.18, c.a.0,2.

 174. Nicolae Roşca ,,Precizări teoretice privind înaintarea şi admiterea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate”, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de stat din Moldova, Seria „Ştiinţe sociou­ma­nis­tice” Volumul I, Chişinău, 2006, p.349-352., c.a. 0,2.

 175. O. Mîţa ,,Cовершенствование законодательства в средствах массовой информации в целях усиления защиты основных прав человека.”, Chişinău revista «Закон и жизнь», № 6, 2006, c.a. 0,4.

 176. Osmochescu Nicolae. Aplicarea dreptului internaţional în ordinea juridică internă a Republicii Mol­dova: aspecte juridico-practice. Revista Naţională de Drept, nr.3. Chişinău, 2006, pag.21-29. 0,8 c.a.

 177. Osmochescu Nicolae. Extinderea Uniunii Europene şi regimul juridic al frontierelor statelor membre. Revista Avocatul Poporului, nr.5-6. Chişinău, 2006, pag.21-23; pag.17-20. 0,5 c.a.

 178. Osmochescu Nicolae. Integritatea teritorială a statelor şi inviolabilitatea frontierelor – principii fundamentale ale dreptului internaţional contemporan. Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. Lucrări de sinteză. 1996-2006. CEP USM, Chişinău. 2006, pag.168-185. 1,5 c.a.

 179. Osmochescu Nicolae. Regimul juridic bilateral al frontierelor de stat. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.241-247. 0,6 c.a.

 180. Osmochescu Nicolae. Regimul juridic internaţional al frontierelor de stat. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol. I, pag.236-241. 0,5 c.a.

 181. Pavel Ţurcan ,,Conceptul de politică vamală”, Revista Curierul Vamal, Nr.22 9-13 (0.2 c.a).

 182. Pavel Ţurcan ,,Politica vamală parte componentă a politicii fiscal – comerciale”, Revista Curierul Vamal. Nr.21 21-25 p. (0.3 c.a).

 183. Pavel Ţurcan ,,Reglementarea juridică a trecerii mărfurilor peste frontiera vamală de către persoanele fizice”, Revista Curierul Vamal. Nr.23 12-16 p., (0.3 c.a).

 184. R. Gladei, O. Cazac.” Creditul bancar şi garanţia bancară”. Ghidul judecătorului în materie civilă şi comercială a Republicii Moldova. Instituţii selectate. Ediţie revăzută şi completată, Chişinău: Rolsi Media S.R.L., p.332-352, ( 1,5 c.a.).

 185. Rîbca Eugen. Accesul la informaţiile oficiale: cum se realizează”, // „Dialog şi acţiune”, Chişinău, 2006- 0.107c.a.

 186. Rîbca Eugen. Legislaţia audiovizualului – evoluţie şi involuţie”, // „Mass-media”, –Chişinău, 2006 - 0,107 c.a.

 187. Romandaş Nicolae, Armonizarea legislaţiei naţionale privind securitatea, sănătatea în muncă a tinerilor salariaţi cu prevederile legislaţiei europene, Revista AAP “Administrarea publică”, 4/ 2006, Articol ştiinţific, 0.5 c.a.

 188. Romandaş Nicolae, Modul de perfectare a ordinului de angajare, Revista ştiinţifico-practică „Dreptul muncii”, 12.2006, Articol ştiinţific, 0.4 c.a.

 189. S. Baieş, „ Uzucapiunea”, Ghidul judecătorului în materie civilă şi comercială a Republicii Moldova. Instituţii selectate. Ediţie revăzută şi completată, Chişinău, Rolsi Media S.R.L., p.19-31, ( 1,5 c.a.).

 190. S. Baieş. „ Posesiunea”. Ghidul judecătorului în materie civilă şi comercială a Republicii Moldova. Instituţii selectate. Ediţie revăzută şi completată, Chişinău, Rolsi Media S.R.L., p.1-18, ( 1,5 c.a.).

 191. S.Cobăneanu ,,Precedentul judiciar” Revista Avocatul poporului, 41-47 p., (0.5 c.a).

 192. S.Maimescu ,,Cummulative smuggling and customs evasion under the criminal legislation of the Republic of Moldova (limba engleză) // Revista Naţională de Drept nr.11, pag.85-88, (0,92 c.a).

 193. Sadovei Nicolae, „Modalităţi de apărare a drepturilor salariaţilor”, articol, nr. 12/2006 al revistei „Dreptul muncii”, p.31 – 37, Articol ştiinţific, 0.5 c.a.

 194. Sadovei Nicolae, «Выход участника из ООО: юридические, финансово-бухгалтерские и налоговые аспекты», articol, publicat în revista practico-ştiinţifică „Contabilitate şi audit”, nr.3/2006, (în coautorat cu N. Ţiriulnicova), p.24-34, Articol ştiinţific, 0.8 c.a.

 195. Sedleţchi I., Magherescu D., Prevederile internaţionale în legătură cu contractul de transport aerian. Chişinău:-Revista Naţională de Drept.- 2006, nr.3, p.18-20, (3p.); 0,19 c.a.

 196. Sîrcu Diana. Incidenţa mecanismelor internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale asupra ordinii juridice interne. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.247-251. 0,4 c.a.

 197. Sîrcu Diana. Limita marjei de apreciere a statului potrivit Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.251-254. 0,3 c.a.

 198. Sîrcu Diana. Necesitatea şi constituirea jurisdicţiei internaţionale penale permanente. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.254-258. 0,4 c.a.

 199. Sosna Alexandru ,, Защита Европейским судом по правам человека на свободу слова.”, Кишинев, журнал «Закон и жизнь», № 2, 2006 г., c.a.0,2.

 200. Sosna Alexandru ,, Защита права на свободу выражения мнения Европейским судом по правам человека.”, Кишинев, журнал «Закон и жизнь», № 5, 2006 г., c.a.0,2.

 201. Sosna Alexandru ,, О защите прав и свобод в Европейском суде по правам человека.”, Кишинев, журнал «Закон и жизнь», № 1, 2006 г., c.a.0,2.

 202. Sosna Alexandru ,,О некоторых проблемах рассмотрения жалоб Европейским судом по правам человека.”, Кишинев, журнал «Закон и жизнь», № 3, 2006 г., c.a.0,2.

 203. Sosna Alexandru ,,Рассмотрение споров Европейским судом по правам человека.”, Кишинев, Revista de filosofie şi drept, № 1-2, 2006 г., c.a.0,2.

 204. Sosna Alexandru, Мыца О. ,,Юридическая ответственность за нарушения налогового законодательства.”, Кишинев, журнал «Contabilitate şi audit», октябрь, 2006 г., c.a.0,2.

 205. Sosna Alexandru, Мыца О. ,,Защита прав юридических лиц Европейским судом по правам человека.”, Кишинев, журнал «Закон и жизнь», № 7, 2006 г., c.a.0,2.

 206. Stati Vitalie. Analiza juridico-penală a infracţiunii de răspîndire a bolilor epidemice. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.5, 2006 p.27-29 (0,3 c.a.) ;

 207. Stati Vitalie. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a monumentelor de istorie şi cultură: elementele constitutive ale infracţiunii. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.10, 2006 p.26-28 (0,2 c.a.) ;

 208. Stati Vitalie. Infracţiunea de contrabandă în legislaţia penală a RM şi a României: Analiza juridică comparativă. Institutul de Reforme Penale, Revista de Ştiinţe Penale, Anuar. Anul II, Chişinău, 2006, p. 160-172 (1,1 c.a.);

 209. Stati Vitalie. Infracţiunile în sfera practicării medicinii şi activităţii farmaceutice în legea penală a RM. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.4, 2006 p.42-45 (0,3 c.a.) ;

 210. Stati Vitalie. Necesitatea apărării penale a vieţii private. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 538-547 (0,9 c.a.) ;

 211. Stati Vitalie. Noţiunea, caracterizarea generală şi tipurile infracţiunilor contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.1, 2006 p.33-35 (0,2 c.a.) ;

 212. Stati Vitalie. Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope (analiză juridico-penală). Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.8, 2006 p.25-27 (0,2 c.a.) ;

 213. Stati Vitalie. Participarea de proxenitism în legea penală a RM. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.9, 2006 p.21-23 (0,2 c.a.) ;

 214. Stati Vitalie. Producerea (falsificarea), transportarea, păstrarea, comercializarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, periculoase pentru viaţa sau sănătatea consumatorilor (Analiza juridico-penală). Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.6, 2006 p.26-30 (0,4 c.a.) ;

 215. Stati Vitalie. Răspunderea penală pentru operaţiunile cu plantele care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 547-554 (0,7 c.a.) ;

 216. Stati Vitalie. Răspunderea penală pentru prescrierea ilegală a preparatelor narcotice sau psihotrope. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.7, 2006 p.22-24 (0,2 c.a.) ;

 217. Stati Vitalie. Răspunderea penală pentru violarea de domiciliu (art.179 CP RM). Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.11, 2005 p.34-36 (0,2 c.a.) ;

 218. Stati Vitalie. Răspunderea penală pentru violarea dreptului la secretul corespondenţei (art.178 CP RM). Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.12, 2005 p.12-14 (0,2c.a.) ;

 219. Stati Vitalie. Transmiterea unei boli vanarice şi contaminarea cu maladia SIDA în legea penală a RM. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.2, 2006 p.52-55 (0,3 c.a.) ;

 220. Strulea Maria. Reglementarea sălării banilor în Franţa. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.11, 2006, p. 41-43 (0,2 c.a.);

 221. Suceveanu Natalia. Competenţa CJCE în vederea asigurării respectului pentru drepturile omului. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.262-265. 0,3 c.a.

 222. Suceveanu Natalia. Internaţionalizarea autoarelor în cazul catastrofelor naturale. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.258-262. 0,4 c.a.

 223. Suceveanu Natalia. Respectul pentru drepturile omului în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.265-269. 0,4 c.a.

 224. Şeremet Igor. Condiţia juridică a străinului în dreptul succesoral. Analele ştiinţifice ale USM. Ediţie jubiliară. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. CEP USM, Chişinău. 2006, Vol.I, pag.269-274. 0,5 c.a.

 225. Şian Olga, „ Форма составления завещания.”, Revista „Бизнес - Право” nr.10, Chişinău. ( 0,3 c.a.).

 226. T. Bodiul ,, Защита прав на товарный знак.”, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Vol. I. – Chişinău: CEP USM. 2006 p. 314-318, c.a. 0,4.

 227. T. Gujuman ,, Răspunderea juridică din domeniul impozitelor şi taxelor.”, Revista „Fin Consultant” 4 mai 2006, c.a. 0,5.

 228. T. Gujuman ,, Unele aspecte conceptuale privind răspunderea juridică în dreptul fiscal.”, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Vol. I. – Chişinău: CEP USM. 2006 p. 334, c.a.0,5.

 229. T. Tabuncic,” Particularităţille gajării drepturilor patrimoniale”, Analele ştiinţifice ale USM, Chişinău.p. 22-26 ( 0,94 c.a.).

 230. Ursu S. „Aspecte de drept comparat al instituţiei controlului judecătoresc în faza prejudiciară”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Ediţie Jubiliară, Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Volumul I, Chişinău, 2006.0.1 c.a.

 231. Ursu S. “Contestarea şi verificarea hotărîrilor judecătorului de instrucţie”, Studiu comparat, în Revista de ştiinţe penale, Anuar, Anul II, Chişinău, 2006.0.8c.a.

 232. Ursu S. „Controlul judiciar asupra legalităţii aplicării măsurilor preventive şi a reţinerii”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Ediţie Jubiliară, Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Volumul I, Chişinău, 2006.0.2 c.a.

 233. Ursu S. Capitolul II, „Controlul judiciar al procedurii prejudiciare”; Chişinău: Cartdidact, 2006. 1.8c.a.

 234. V. Carauş ,, Clauza de herdship în contractul de comerţ internaţional.”, ASE, Chişinău. 2006 c.a. 0,25.

 235. V. Carauş ,, Forţa majoră – aspecte de drept comparat.”, ASE, Chişinău. 2006 c.a. 0,25.

 236. V.Creţu «Рассмотрение судами дел об усыновлении (удочерении) ребенка» Закон и жизнь, 2006, нр.6, 8, 1.4 c.a.

 237. V.Creţu «Судебное установления факта несчастого случая» Закон и жизнь, 2006, нр.6, 8, 1.4 c.a.

 238. V.Creţu «Судебное установления факта принадлежности правоустанавливающих документов» Закон и жизнь, 2006, нр.4, 0.9 c.a.

 239. V.Mocanu ,,Costul şi administrarea serviciilor publice locale de interes general”, Editura Bons-Office, 31-49 p., (1 c.a).

 240. Vidaicu Mihaela. Eutanasia şi suicidul asistat. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.10, 2006 p.65-69 (0,4 c.a.);

 241. Vidaicu Mihaela. Evoluţia istorico-juridico a conceptului de eutanasie. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.7, 2006 p.52-55 (0,3 c.a.) ;

 242. Vidaicu Mihaela. Obiectul infracţiunii de eutanasie. Importanţa determinării momentului de început şi sfîrşit al vieţii în cazul infracţiunii de eutanasie. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P. 564-570 (0,4 c.a.) ;

 243. Volcinschi Victor, Ţurcan Daniela ,, Conceptul de persoană fizică şi esenţa ei juridoco-civilă”, Revista Naţională de Drept, nr.1, 2006, c.a. 0,2.

 244. Volcinschi Victor, Ţurcanu Daniela ,, Intangibilitatea – caracter definitoriu al capacităţii de folosinţă”, Revista Naţională de Drept, 2006, nr. 3 p. 49, c.a. 0,25.

 245. Volcinschi Victor, Ţurcanu Daniela ,, Realizarea dreptului de autor de către minorii în vîrstă de la 14 la 18 ani în contextul capacităţii lor de exerciţiu.”, Analele USM, Seria „Ştiinţe socioumanistice” vol, I Ediţia Jubiliară, Chişinău, 2006, p. 353-359, c.a. 0,5.

 246. Volcinschi Victor, Ţurcanu Daniela ,,Conceptul de persoană fizică şi esenţa ei juridico-civilă.”, Revista Naţională de Drept, 2006, nr. 1 p. 46, c.a.0,4.

 247. Xenofon Ulianovschi. Bioterorismul – o particularitate a terorismului internaţional. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr. 2, februarie 2006, p. 55-62 (0,6 c.a.);

 248. Xenofon Ulianovschi. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prevăzute de cap. XVIII Cod penal Republica Moldova “Infracţiuni militare”. Revista de studii şi cercetări juridice “Eurodreptul”, Chişinău, nr. 2/2006, aprilie-iunie, p. 16-55 ( 3,0 c.a.);

 249. Xenofon Ulianovschi. Cazurile de exonerare a persoanelor care exercită serviciul militar de răspunderea penală pentru infracţiunile militare. Analele ULIM, Drept, Chişinău, Anul 2005, vol. 6, p. 66-81 (1,3 c.a.);

 250. Xenofon Ulianovschi. Consideraţiuni generale cu privire la subiectul special al infracţiunilor militare. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr. 3, martie 2006, p. 49-55 (0,5 c.a.);

 251. Xenofon Ulianovschi. Dreptul militar şi legislaţia militar-penală în sistemul de drept al Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr. 11, noiembrie 2006, p. 43-47 (0,5 c.a.)

 252. Xenofon Ulianovschi. Executarea ordinului ca circumstanţă ce exclude caracterul penal al faptei. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr. 6, iunie 2006, p. 35-43 (0,5 c.a.);

 253. Xenofon Ulianovschi. Maxime juridice latine. Revista de ştiinţe penale, Anuar. Anul II, Chişinău 2006, p. 339-341 (0,07 c.a.);

 254. Xenofon Ulianovschi. Persoana fizică şi vârsta, - semne principale ale subiectului infracţiunii militare. Revista de ştiinţe penale, Anuar, Anul II,Chişinău,2006, p. 100-116 (0,8 c.a.);

 255. Xenofon Ulianovschi. Subiectul infracţiunii militare în legislaţia penală a altor ţări. Revista “Avocatul Poporului”, nr. 2, Chişinău, 2006, p. 1-7 (0,6 c.a.), ( coautorat);

 256. Xenofon Ulianovschi. Unele aspecte privind latura subiectivă a infracţiunii militare. Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică, Supliment la revista “Legea şi viaţa”, Chişinău, nr. 3-4 (13-14), 2006, pag. 30-41 (0,5 c.a.);

 257. Xenofon Ulianovschi. Способы совершения мошенничества, формы и средства мошеннического обмана. Anuarul ştiinţific, Ediţia a VII, Academia “Ştefan cel Mare”, MAI RM, Chişinău, 2006, p. 278-287(0,5 c.a. ),(coautorat );

 258. Zaharia Victor. Reţeaua de para-jurişti – o modalitate de apropiere a justiţiei de comunitate. Revista de Ştiinţe Penale, Chişinău 2006, anuar, anul 2, p.172– 178, - 0.5c.a.

 259. Zamfir Pavel, Aбид Насир Хусейн, Право – как эффективный инструмент охраны окружающей среды, Закон и жизнь, №1. 2007, р.15-17, Articol ştiinţific, 0.5 c.a.

 260. Zamfir Pavel, Aбид Насир Хусейн, Реализация экологических прав граждан, Avocatul poporului, 9-10/2006, pag.31-32, Articol ştiinţific, 0.2 c.a.

 261. Zaporojan Iancu. Probleme privind definirea noţiunii de sustragere şi natura juridică a delapidării averii străine. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006. P.570-574 (0,4 c.a.) ;

 262. Zaporojan Iancu. Sugestii asupra delimitării delapidării averii străine de infracţiunele conexe. Analele ştiinţifice аle Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, USM, V.1, 2006, p.574-578 (0,4 c.a.) ;

 263. Zaporojan Inacu. Pregătirea de infracţiune a averii străine. Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr.1, 2006 p.74-76 (0,2 c.a.) ;

 264. Zinaida Lupascu ,,Conceptul de investigare a cazurilor de încălcare a normelor cu caracter vamal,,(pag.34-37), Legea şi viaţa(publicaţie ştiinţifico-practică),aprilie 2006.0.1c.a
Yüklə 3,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə