Universitatea de stat din moldova


Lista capitolelor din monografii apărute în ţarăYüklə 3,4 Mb.
səhifə24/32
tarix01.11.2017
ölçüsü3,4 Mb.
#24692
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   32

Lista capitolelor din monografii apărute în ţară.

2006

CERBU A. - Capitolul IV, Secţiunea a II-a, Recursul Ordinar; Chişinău: Cartdidact, 2006. 1.8 c.a.


2007

GRIBINCEA LILEAI. Studiu de analiză a cadrului legislativ privind organizaţiile necomerciale din Republica Moldova, UNDP, Chişinău, 2007, coautori N.Roşca, O. Efrim, S. Ceauş.
Capitolul I: Introducere

Capitolul II: Definirea conceptului de organizaţie neccomercială. Clasificarea organizaţiilor.

Capitolul III: Categoriile de organizaţii necomerciale care constituie obiectul prezentului studiu.

Capitolul IV: Înfiinţarea organizaţiilor necomerciale.

Capitolul V: Analiza structurii organizatorice a organizaţiei necomerciale.

Capitolul VI: Raportul dintre un membru şi organizaţia necomercială.

Capitolul VII: Reorganizarea organizaţiilor necomerciale.

Capitolul VIII: Dizolvarea şi lichidarea organizaţiilor necomerciale.

Capitolul IX: Colaborarea statului cu organizaţiile necomerciale.

Capitolul X: Suportul din partea statului pentru organizaţiile necomerciale.

Capitolul XI: Analiza dispoziţiilor legale privind modul de asegurare a funcţionării organizaţiilor necomerciale cu bază tehnico – materială.

Capitolul XII: Utilitatea studiului şi concluzii finale.


II. Protecţia proprietăţii intelectuale. Drept concurenţial. Procedura insolvabilităţii.

Suport de curs, Cartea XII, Institutul Naţional al Justiţiei, PNUD, Editura Elan INC, 2009, coautori CHIROŞCA D., RUSU Iu., BARBA V., MACOVEI Gh.

Capitolul I: Consideraţii generale asupra dreptului de proprietate intelectuală.

Capitolul II: Consideraţii generale privind dreptul de autor.

Capitolul III: Transmiterea contractuală a dreptului de autor.

Capitolul IV: Drepturi conexe.

Capitolul V: Gestiunea şi apărarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

Capitolul VI: Consideraţii generale privind dreptul brevetului.

Capitolul VII: Protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale.

Capitolul VIII: Protecţia juridică a mărcilor.

Capitolul IX: Protecţia juridică a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate.

Capitolul X: Protecţia juridică a obiectelor netradiţionale ale proprietăţii intelectuale.

Capitolul XI: Apărarea drepturilor de proprietate industrială.2009

CERBU A. Capitolul II- Izvoarele dreptului procesual penal; Capitolul III, Secţiunea I, Secţiunea a II-a, §1, 2, 8, 14, 16, 18, 20; Capitolul XIII, Secţiunea a II-a- Recursul Ordinar; Chişinău: Cartier, 2009.2 c.a.


2010

Violeta COJOCARU, Indrumar juridic elementar, Capitolul VI: Dreptul familiei, Capitolul VII: Mostenirea, Capitolul VIII: Protectia consumatorului


7.8. Lista articolelor ştiinţifice publicate în culegeri.
2006

 1. Baieşu Segiu , Unele aspecte teoretice privind fundamentarea uzucapiunii ca mod de dobîndire a dreptului de proprietate: analiza comparată a prevederilor codurilor civile ale Republicii Moldova, Ucrainei şi Federaţiei Ruse, Conferinţa „Dezvoltarea legislaţiei civile a statelor membre a Comunităţii Statelor Independente în perioada actuală”, Belgorod, Federaţia Rusă 2006.

 2. Băieşu S. Prezumţia proprietăţii – efect al posesiunii ca stare de fapt Conferinţa Ştiiunţifică Internaţională: Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă. Chşinău 2006

 3. Băieşu S., Buna-credinţă - condiţie de dobîndire a dreptului de proprietate asupra fructelor de către posesor Conferinţa Ştiiunţifică Internaţională: Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă. Chişinău 2006

 4. Băieşu Sergiu ,Importanţa dreptului privat roman pentu instituţia posesiunii din Codul Civil al Republicii Moldova, Conferinţa internaţională „Al XI-lea Colocviu al Romaniştilor din Europa Centro-orientală şi din Asia”, Craiova, România 2006.

 5. Bănărescu Iulia , Confirmarea dreptului la moştenire, Conferinţa Ştiiunţifică Internaţională: Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă,Chişinău 2006

 6. Bănărescu Iulia, Executarea testamentului, Conferinţa Ştiiunţifică Internaţională: Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă, Chişinău 2006

 7. Cazac Octavian , Viciile de conformitate şi garanţiile la vînzare Conferinţa Internaţională “Protecţia Juridică a Consumatorilor”, Chişinău, USM 2006.

 8. Cebotari V., Aspecte teoretice şi practice a decăderii din drepturile părinteşti Conferinţa Ştiiunţifică In­ter­naţională: Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă., Chşinău 2006

 9. Chelaru Oleg, Reglementarea juridică a raporturilor de franchising Conferinţa Ştiiunţifică In­ter­na­ţională: Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă, Chişinău 2006

 10. Chibac Gh., Colectiv de autori Ghidul judecătorului în materie civilă şi comercială a Republicii Moldova (ediţie revăzută şi completată), Factoringul Cartier juridic, Chişinău 2006

 11. Chibac Natalia “Законодательство Республики Молдова о туризме: проблемы и перспективы” Conferinţa „Dezvoltarea legislaţiei civile a statelor membre a Comunităţii Statelor Independente în perioada actuală”, Belgorod, Federaţia Rusă 2006.

 12. D.Cimil, Colectiv de autori Ghjidul judecătorului în materie civilă Particularităţile examinării litigiilor ce apar din prestarea serviciilor juridice Cartier juridic, Chişinău

 13. Gheorghe Chibac , “Состояние гражданского законодательства Республики Молдова после обре­те­ния независимости”, Conferinţa „Dezvoltarea legislaţiei civile a statelor membre a Comunităţii Statelor Independente în perioada actuală”, Belgorod, Federaţia Rusă 2006.

 14. Mîţu Gheorghe, Actul cu sine însuşi şi dubla reprezentare, Conferinţa Ştiiunţifică Internaţională: Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă, Chişinău 2006

 15. Mîţu Gheorghe, Noţiunea şi elementele definitorii ale reprezentării convenţionale, Conferinţa Ştiin­ţi­fi­că Internaţională: Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă, Chi­şi­nău 2006

 16. O. Efrim, Colectiv de autori Ghjidul judecătorului în materie civilă „Particularităţile examinării cau­ze­lor civile cu privire la îmbogăţirea fără justă cauză”, „Indexarea sumelor adjudecate prin hotărîrile ins­tan­ţelor judecătoreşti” Cartier juridic, Chişinău 2006

 17. S.Maimescu ,,Взаимодействие опера-тивных подразделении ор-ганов внутренних дел Рес-публики Молдова со сред-ствами СМИ в области борьбы с преступностю. „Институт взаи­мо­дейс­твия орга-нов внутренних дел и судов со средствами массовой информации в борьбе с прес­туп­ностю”. 62-89 p., (2.5 c.a).

 18. T. Tabuncic , Particularităţile gajării întreprinderii – complex matrimonial unic Conferinţa Ştiiunţifică Internaţională: Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă, Chişinău 2006

 19. V.Rusu ,,Evaluarea potenţialului fiscal al teritoriilor”, Elaborat de un colectiv de autori în cadrul programului Institution Building Partnership Programme, 375 p. (3 c.a).

2007

 1. Băieşu Segiu , Unele aspecte teoretice privind fundamentarea uzucapiunii ca mod de dobîndire a dreptului de proprietate: analiza comparată a prevederilor codurilor civile ale Republicii Moldova, Ucrainei şi Federaţiei Ruse Conferinţa „Dezvoltarea legislaţiei civile a statelor membre a Comunităţii Statelor Independente în perioada actuală”, Belgorod, Federaţia Rusă 2007.

 2. Băieşu Sergiu , Importanţa dreptului privat roman pentu instituţia posesiunii din Codul Civil al Republicii Moldova, Conferinţa internaţională „Al XI-lea Colocviu al Romaniştilor din Europa Centro-orientală şi din Asia”, Craiova, România 2007.

 3. Cazac Octavian, Viciile de conformitate şi garanţiile la vînzare Conferinţa Internaţională “Protecţia Juridică a Consumatorilor”, Chişinău, USM 2007.

 4. Chibac Natalia, “Законодательство Республики Молдова о туризме: проблемы и перс­пек­ти­вы”, Conferinţa „Dezvoltarea legislaţiei civile a statelor membre a Comunităţii Statelor In­de­pen­den­te în perioada actuală”, Belgorod, Federaţia Rusă 2007.

 5. Gheorghe Chibac, “Состояние гражданского законодательства Республики Молдова после обретения независимости”, Conferinţa „Dezvoltarea legislaţiei civile a statelor membre a Co­mu­nităţii Statelor Independente în perioada actuală”, Belgorod, Federaţia Rusă 2007.

 6. I.Guceac ,,Cîteva consideraţii cu privire la conceptul organului de stat şi caracteristicile acestuia”, Adminsitraţia publică în perspectiva integrării europene; Materiale ale sesiunii de comunicări ştiinţifice, Tipogr. Elena – V.I. SRL, p. 269-272, (0.4 c.a).

 7. Zamfir Natalia. Конституционное право на благоприятную окружающую среду: теоретические конструкции, Актуальные проблемы современности: научный поиск и пути их решения. Ито­говая научная конференция студентов, молодых преподавателей и аспирантов при Славянском Университете Республики Молдова. Сборник статей. Выпуск 13. 25-27 апреля 2007, 0.4c.a.

 8. Zamfir Natalia. Особенности имплементации в законодательство Республики Молдова экологических конвенций, основанных на принципах «Декларации Рио». Сборник статей. Юбилейный выпуск Вестника Славянского Университета. Выпуск 13, Кишинэу 2007, 0,8 c.a.


2008

 1. Băieşu Sergiu , „Fundamentarea teoretică a naturii juridice a posesiunii”, Conferinţa In­ternaţională ştiinţifico-practică , „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008.

 2. Băieşu Sergiu, „Posesiunea – instituţie utilă şi practică” , Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008.

 3. Băieşu Sergiu, Aquisition de la propriété d΄un non dominus (quelques idées sur la propriété appa­rente), Conferinţa internaţională „Recodificarea şi tendinţele actuale ale dreptului privat”,Bălţi, 9-12 octombrie 2008.

 4. Bănărescu Iulia ,Succesiunea testamentară în obiceiul pămîntului ,Conferinţa „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omu­lui”, cu genericul „Succesiunea testamentară în obiceiul pămîntului”, Chişinău, 12 decembrie 2008.

 5. Bănărescu Iulia, Deschiderea succesiunii şi a procedurii succesorale, Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008.

 6. Bănărescu Iulia, Noţiunea şi formele de acceptare a succesiunii ,Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008.

 7. Cara Aliona, Importanţa Notarului prin prisma Codului Civil Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008.

 8. Cara Aliona, Procesul electoral şi drepturile omului Conferinţa Internaţională dedicată „10 ani de activitate al Centrului de Americanistică”, Decembrie 2008.

 9. Cazac Octavian, Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor conform noului Cod, Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008.

 10. Chelaru Oleg , Formele şi tipurile de bază a raporturilor de franchising , Conferinţa Internaţională Ştiin­ţifico-practică „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist eu­ro­pean” consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea, Chisinau, CEP, USEM, 2008

 11. Chibac Gheorghe „Unele aspecte cu privire la evoluţia elaborării aprobării noului Cod Civil”

 12. Chibac Gheorghe, Chibac Natalia, Законодательство Республики Молдова о туризме: проблемы и перспективы, Междунородная конференция «Развитие гражданского за­ко­но­да­тельства стран-участниц содружества независимых государств на современном этапе», Белгород 2008.

 13. Chibac Gheorghe, Unele probleme cu privire la evoluţia legislaţiei civile după aprobarea noului Cod Civil, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist European”, Chişinău 2008

 14. Chibac Natalia ,Evoluţia legislaţiei RM cu privire la contractul de servicii turistice, Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008.

 15. Chibac Natalia, Preţul – clauză esenţială a contractului de servicii turistice, Conferinţa „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului”, cu genericul „Succesiunea testamentară în obiceiul pămîntului”, Chişinău, 12 decembrie 2008

 16. Cimil Dorin, Calificarea juridico-civilă a raporturilor de creditare în temeiul legislaţiei Reepublicii Moldova ,Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contecstul procesului integraţionist european”, Chişinău, 2008.

 17. Cimil Dorin ,Reglementarea raporturilor contractuale în sistemul Codului Civil, Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008.

 18. Cojocaru Violeta. Le role de la femme est-europeenne dans le monde des sciences. Culegere de articole: Colocviu ştiinţific „Egalite de sexes dans le monde francophone”, CIFDUF, Franţa, 2008. 1,0 c.a.

 19. Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008.

 20. Constantinescu Elena, Administrarea averii succesorale. Probleme. Soluţii., Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008

 21. Creţu Ion, Protecţia dreptului la executarea obligaţiei ,Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008.

 22. Furtună Iulia, Autoapărarea, mijloc nou de apărare a drepturilor civile Conferinţa Internaţională ştiin­ţi­fi­co-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008.

 23. Măţu Gheorghe, Analiza juridică a conceptului de mandat aparent în reglementările codului civil din 2002 ,Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008

 24. Mîţu Gheorghe, Instituţiile reprezentării şi intermedierii în lumina prevederilor codului civil din 2002 ,Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008.

 25. Pistriuga Vitalie ,Autentificarea notarială a contractelor garantul dreptului de proprietate Con­fe­rinţa „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului”, cu genericul „Succesiunea testamentară în obiceiul pămîntului”, Chişinău, 12 decembrie 2008.

 26. Pistriuga Vitalie ,Dispoziţia mortis causae în succesiune conform noului cod civil: un pas înainte sau doi înapoi Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008.

 27. Ţonova Irina, Noţiunea şi clasificarea raporturilor civile în Internet conform normelor Codului Civil al Republicii Moldova, Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008.

 28. Ţonova Irina ,Analiza teoretică generală a funcţionării reţelei Internet, influenţa ei asupra relaţiilor sociale Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008.

 29. Ţonova Irina, Reglementarea drepturilor personale nepatrimoniale în conformitate cunormele Codului Civil al Republicii Moldova, Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008.

 30. Velişco Lilian , Natura juridică a certificatului de depozit Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Cod Civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare – probleme, realizări şi perspective” care a avut loc la Chişinău, în perioada 18-19 septembrie 2008

 31. Zamfir Natalia. Обеспечение экологических прав – фактор устойчивого развития на современном этапе, „Права человека и права национальных меньшинств в Республике Молдова” Международная конференция Cлавянский Университет. Вестник Славянского Университета, Кишинев 16- 17 апреля 2008г., 0,7 c.a.

2009

 1. Bănărescu Iulia ,Substituirea succesorului ,Materialele conferinţei ştiinţifice. din 16.10.09, Chişinău, 2009.

 2. Bănărescu Iulia, Transmisia succesorală, Materialele conferinţei ştiinţifice. din 16.10.09, Chişinău, 2009.

 3. Cara Aliona, ”Controlul activitatii notariale de catre organele competente”, Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, Nr. 4, Chişinău, 2009

 4. Chelaru Oleg, Subiecţii raportului de franchising, Materialele conferinţei ştiinţifice din 16.10.09, Chişinău, 2009

 5. Cimil Dorin, Critici aduse contractului administrativ, Materialele conferinţei ştiinţifice. din 16.10.09 , Chişinău, 2009

 6. Cimil Dorin, Natura juridică a răspunderii subsidiare, Revista Naţională de Drept Nr. 4-5, Chişinău, 2009

 7. Constantinescu Elena Rezerva succesorală. Probleme.soluţii Materialele conferinţei ştiinţifice din 16.10.09 , Chişinău 2009

 8. Croitor E. Cerinţa de admisibilitate a probei administrate prin interceptarea comunicărilor elec­tro­nice. Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor, 23 septembrie Chişinău 2009.1,2 c.a.

 9. Markova Natalia, Responsabilitatea medicală în contextul răspunderii civile, Materialele conferinţei ştiinţifice din 16.10.09 ,Chişinău 2009.

 10. Mîţu Gheorghe, Reprezentarea legală în materia obligaţiilor civile ,Materialele conferinţei ştiinţifice din 16.10.09, Chişinău ,2009.

 11. Ştefăneţ Tatiana , Proprietatea ca şi categorie economică ,Materialele conferinţei ştiinţifice din 16.10.09 , Chişinău 2009

 12. Ţonova Irina, Dreptul în cadrul internetului, Materialele conferinţei ştiinţifice din 16.10.09, Chişinău, 2009

 13. Velişco Lilian, Natura juridică a recipisei de magazinaj ,Materialele conferinţei ştiinţifice din 16.10.09, Chişinău 2009.

 14. Vlaicu Inga, Aspecte legate de apariţia şi evoluţia taxei pe valoare adăugată. Materialele conferinţei ştiinţifice din 14-15 martie,Chişinău, 2009.

2010

 1. Croitor E. Asigurarea dreptului fundamental la inviolabilitatea vieţii private în Culegerea materialelor Conferinţei în legătură cu 15 ani a constituirii Curţii Constituţionale.0,8 c.a.

 2. Gheorghiţă M. Diagnoza violenţei cu pril. invest. infracţiunilor cu urmări deosebit de grave. Ana­le­le Universităţii Spiru Haret. Seria Ştiinţe juridice şi administrative. Nr. 1., p.7-11. 2010, 0,55 c.a.

 3. Iordanov Rodica, Cadrul politic în domeniul managementului apelor în Republica Moldova, Culegere de publicaţii Armonizarea cadrului normativ privind valorificarea durabilă şi ma­na­ge­men­tul resurselor de apă a Republicii Moldova la dreptul european, Chişinău, Centrul editoral-poligrafic al USM, 0.5 c.a.

 4. Iordanov Rodica, Esenţa dreptului la apă – ca un drept al omului, Culegere de publicaţii Armo­ni­za­rea cadrului normativ privind valorificarea durabilă şi managementul resurselor de apă a Republicii Moldova la dreptul european, Chişinău, Centrul editoral-poligrafic al USM, 0.5 c.a.


7.9.Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3 pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în străinătate.

2006

 1. Arhiliuc Victoria. Acte unilaterale ale statelor cu efect juridic internaţional. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 28 septembrie 2006. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice, Vol.II, CEP USM, Chişinău. 2006. 0,2 c.a.

 2. Arhiliuc Victoria. Dinamica relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană şi unele măsuri or­ga­nizatorice de consolidare a lor. Materialele Conferinţei ştiinţifice Internaţionale „Reformele instituţionale în Republica Moldova în contextul integrării europene” // 25 octombrie 2006, Chişinău. 0,3 c.a.

 3. Arhiliuc Victoria. Integrarea ca formă de colaborare a statelor. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 28 septembrie 2006. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice, Vol.II, CEP USM, Chişinău. 2006. 0,2 c.a.

 4. Babără Valeriu. Operaţiunea calificării analizată prin prisma dreptului conflictual al Republicii Moldova. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 28 septembrie 2006. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice, Vol.II, CEP USM, Chişinău. 2006. 0,2 c.a.

 5. Babără Valeriu. Unele aspecte privind excepţia de ordine publică în practica judecătorească internaţională. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 28 septembrie 2006. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe sociou­ma­nis­tice, Vol.II, CEP USM, Chişinău. 2006. 0,2 c.a.

 6. Babără Valeriu. Unele reflecţii referitoare la importanţa uzanţelor în dreptul conflictual al Republicii Moldova. Conferinţa teoretico-ştiinţifică internaţională „Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene”. Chişinău. Materialele conferinţei. 28.01.2006. 0,2 c.a.

 7. Baieş, „Prezumţia proprietăţii - efect al posesiunii ca stare de fapt", Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă. Chişinău.CEP USM p.415 - 417.( 0,2 c.a.).

 8. Băieşu Aurel. Reglementări internaţionale în domeniul dreptului contractelor. Conferinţa ştiinţifică in­ter­naţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 28 sep­tem­b­rie 2006. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice, Vol.II, CEP USM, Chişinău. 2006. 0,2 c.a.

 9. Bănărescu Iu," Confirmarea dreptului la moştenire”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă, Chişinău.CEP USM p.( 0,1 c.a.).

 10. Bănărescu Iu," Executarea testamentului", Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă, Chişinău.CEP USM p.( 0,1 c.a.).

 11. Brînză Sergiu. Ridicarea calităţii Părţii Speciale a legii penale: între posibilitate şi realitate. Rezumatele comunic. Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul: „Învăţămîntul superior şi cercetarea-piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Chişinău, Vol.II, 28 septembrie 2006, p.285-287 (0,1 c.a);

 12. Buruiană Mihai. Aplicarea dreptului străin de către instanţele judecătoreşti interne în cauzele civile cu element de extranietate. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 28 septembrie 2006. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice, Vol.II, CEP USM, Chişinău. 0,2 c.a

 13. Cojocaru Violeta. Acţiunea în exequatur proprie hotărârilor judecătoreşti străine. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 28 septembrie 2006. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice, Vol.II, CEP USM, Chişinău. 2006. 0,1 c.a.

 14. Cojocaru Violeta. Competenţa jurisdicţională în litigiile privind persoanele juridice străine. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Problemele actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene”, Republica Moldova, Chişinău. 28 ianuarie 2006. 0,12 c.a.

 15. Cojocaru Violeta. Evoluţia dreptului procesual internaţional ca un institut al dreptului internaţional privat. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 28 septembrie 2006.Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice, Vol.II, CEP USM, Chişinău, 2006. 0,1 c.a.

 16. Cojocaru Violeta. L’internationalisation, l’européanisation et la globalisation du droit. Effets et interprétations. Conferinţă ţinută în cadrul Universităţii de vară „L’ Europe à venir: sécularisation, justice, démocratie”,România, Cluj-Napoca, 3-13 septembrie 2006.

 17. Cojocaru Violeta. Legea aplicabilă protecţiei minorilor. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Problemele actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene”. Republica Moldova, Chişinău. 28 ianuarie 2006. 0,15 c.a.

 18. Cojuhari Alexandru „Ajustarea legislaţiei procedurale civile a Republicii Moldova la standardele eu­ro­pene”// la Conferinţa Internaţională cu genericul „Tradiţie şi progres în modificările legilor europene” la Universitatea Maria Curie – Sclodowskiej din Lublin, Polonia (24-26 noiembrie 2006), 0.5 c.a.

 19. Dorul Olga. Neutralitatea permanentă a Elveţiei în cadrul sistemului universal de securitate colectivă. Conferinţa tehnico-ştiinţifică Internaţională. 28 ianuarie 2006, 0,4c.a.

 20. Dorul Olga. Права и обязанности нейтральных государств. Conferinţa dedicată jubileului de 100 de ani a Dumei de Stat din Moscova. 2006, 0,2 c.a.

 21. Gh. Mîţu, "Actul cu sine însuşi şi dubla reprezentare",Conferinţa Ştiinţifică Internaţională:Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă, Chişinău. CEP USM p.( 0,1 c.a.).

 22. Gh.Mîţu." Noţiunea şi elementele definitorii ale reprezentării convenţionale",Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă, Chişinău.CEP USM p.( 0,1 c.a.).

 23. Gherasimenco Violeta. Violenţa în familie. Rezumatele comunic. Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul: „Învăţămîntul superior şi cercetarea-piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Chişinău, Vol.II, 28 septembrie 2006, p. 303-305 (0,1 c.a.);

 24. Golubenco Gh. Chişinău, 23-24 decembrie 2006. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională organizată de Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova cu genericul “Dreptul naţional în contextul proceselor integraţioniste europene”. Raport: Structura serviciului criminalistic al Ministerului Afacerilor Interne: perspective europene.

 25. Grama Mariana. Expulzarea-măsură de siguranţă. Rezumatele comunic. Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul: „Învăţămîntul superior şi cercetarea-piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Chişinău, Vol.II, 28 septembrie 2006, p. 287-289 (0,1 c.a.);

 26. Iordanov Iordanca-Rodica, ICT tool for trained in field of Access to Justice in environmental matter, Reports International Conference Task Force on Acces to Justice, Geneva 16-17/02/2006, Comunicare ştiinţifică, 0.2 c.a.

 27. Iordanov Iordanca-Rodica, Participarea publicului – condiţie determinantă în promovarea drepturilor ecologice, Materialele Conferinţei Internaţionale Spre o societate civilă democratică prin drept , p. 50 – 58. Chişinău, USM, 2006, Comunicare ştiinţifică, 0.3 c.a.

 28. Iordanov Iordanca-Rodica, Sandra Molenkamp, Elemination of the acute risks of obsolete pesticide in Moldova, Armenia and Georgia, Abstracts, Conferinţa Internaţional 8th International HCH and pesticide Forum, p. 51-52 Sofia, Bulgaria, 2005, Comunicare ştiinţifică, 0.5 c.a.

 29. Martin Daniel. Standardele internaţionale cu privire la măsurile alternative privaţiunii de libertate. Re­zu­matele comunic. Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul: „Învăţămîntul superior şi cercetarea-piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Chişinău, Vol.II, 28 septembrie 2006, p.301-303 (0,1 c.a.);

 30. Moraru Victor. Concepţia infracţional-penală a suicidului. Rezumatele comunic. Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul: „Învăţămîntul superior şi cercetarea-piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Chişinău, Vol.II, 28 septembrie 2006, p.291-293 (0,1 c.a.);

 31. Munteanu A. Limitele judecării recursului împotriva deciziilor instanţei de apel. Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională (2006, Chişinău). Rezumatele comunicărilor. Vol. II. – Chişinău: CEP USM, 2006, 0,5 c.a.;.

 32. Mutu-Strulea Maria. Dreptul penal naţional spre un drept penal european. Rezumatele comunic. Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul: „Învăţămîntul superior şi cercetarea-piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Chişinău, Vol.II, 28 septembrie 2006, p. 295-297 (0,1 c.a.);

 33. O. Chelaru," Reglementarea juridică a raporturilor de franchising", Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă, Chişinău.CEP USM p.157.( 0,14 c.a.).

 34. Osmochescu Nicolae. Constituirea Republicii Moldova ca subiect de drept internaţional public contemporan. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 28 septembrie 2006. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe sociou­ma­nis­ti­ce, Vol.II, CEP USM, Chişinău. 2006. 0,2 c.a.

 35. Osmochescu Nicolae. Realizările Republicii Moldova în calitate de subiect de drept internaţional public. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 28 septembrie 2006. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice, Vol.II, CEP USM, Chişinău. 2006. 0,2 c.a.

 36. Osmochescu Nicolae. Влияние обычных норм на образование и толкование некоторых положений международного гуманитарного права. Conferinţa Internaţională I.I.S.P. Universitatea „PERSPECTIVA-INT”. Chişinău. 28 mai 2006. 0,3c.a.

 37. S. Baieş, „ Buna credinţă - condiţie de dobîndire a dreptului de proprietate asupra fructelor de către posesor",Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă. ,Chişinău.CEP USM p.417 - 419.( 0,2 c.a.).

 38. Sîrcu Diana. Unele reflecţii cu privire la executarea hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice, Vol.II, CEP USM, Chişinău, 2006. 28 septembrie 2006. 0,2 c.a.

 39. Spoială Alexandru. Deficienţe în executarea sancţiunii de probaţiune. Rezumatele comunic. Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul: „Învăţămîntul superior şi cercetarea-piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Chişinău, Vol.II, 28 septembrie 2006, p. 297-299 (0,1 c.a.);

 40. Spoială Alexandru. Trăsăturile caracteristice sancţiunii de probaţiune. Rezumatele comunic. Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul: „Învăţămîntul superior şi cercetarea-piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Chişinău, Vol.II, 28 septembrie 2006, p. 297-299 (0,1 c.a.);

 41. Stati Vitalie. Problemele tehnico-legislative de interpretare şi aplicare a normelor privind infracţiunile economice. Rezumatele comunic. Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul: „Învăţămîntul superior şi cercetarea-piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Chişinău, Vol.II, 28 septembrie 2006, p. 289-291 (0,1 c.a.);

 42. Suceveanu Natalia. Construcţia europeană şi drepturile fundamentale: de la indiferenţă la diferenţă. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 28 septembrie 2006. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice, Vol.II, CEP USM, Chişinău. 0,2 c.a.

 43. T. Tabuncic, "Particularităţile gajării întreprinderii - compex matrimonial unic", Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă, Chişinău.CEP USM p.420 - 425.( 0,2 c.a.).

 44. Ţurcan Ion. Subiectul infracţiunii de corupere pasivă. Rezumatele comunic. Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul: „Învăţămîntul superior şi cercetarea-piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Chişinău, Vol.II, 28 septembrie 2006, p. 293-295 (0,1 c.a.);

 45. V. Cebotari," Aspecte teoretice şi practice a decăderii din drepturile părinteşti", Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe buna credinţă.,Chişinău.CEP USM p.413 - 414.( 0,3 c.a.).

 46. Zinaida Lupascu ,,Conceptul investigării cazurilor de încălcare a normelor cu caracter vamal,,(pag.918-924)Conferinţa teoretico-ştiinţifică internaţională ,, Problemele actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene,, 28 ianuarie 2006 Chisinau 2006, Î.S.F.E.-P.Tipografia Centrală, -1056 p.

 47. Zinaida Lupascu ,,Suportul juridic reciproc în procesul investigării cazurilor de contravenţii vamale a ţărilor post-sovietice şi ţărilor străine,,(pag.778-781)Conferinţa teoretico-ştiinţifică internaţională ,, Problemele actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene,, 28 ianuarie 2006 Chisinau 2006, Î.S.F.E.-P.Tipografia Centrală, -1056 paginiYüklə 3,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə