Universitatea de stat din moldovaYüklə 3,4 Mb.
səhifə27/32
tarix01.11.2017
ölçüsü3,4 Mb.
#24692
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Zaharia Victor, Probation – a new approach to justice. Materials of the Forum „Juvenile Justice in Eastern and South Eastern Europe”, Chişinău, Rep. Of Moldova, Sept. 14 -16, 2005 – Chişinău: Inst. de Reforme Penale, 2006, p 173 – 193, 320 p., 0.8 c.a.

 • Zaharia Victor, Probaţiunea – o nouă abordare a justiţiei juvenile. Materialele Forumului „Justiţia Juvenilă în Estul şi Sud-Estul Europei”, 14-16 sept. 2005 – Ch.: Inst. de Reforme Penale, 2006, 304 p., 0.8c.a.  2007

  1. Arhiliuc Victoria. Din practica unor ţări cu privire la pregătirea cadrelor în relaţiile internaţionale. În: Formaea profesională a specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale: noi dimensiuni. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2007. Chişinău, SEP USM, 2007, 0,9 c.a.

  2. Arhiliuc Victoria. Hotărârea Curţii Constituţionale privind ratificarea Statutului Curţii Penale Internaţionale de către Republica Moldova. În: Materialele Seminarului Internaţional „Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru drepturile omului in jurisprudenţa şi legislaţia naţională.” Chişinău, 13-14 decembrie 2007. 0,4 c.a.

  3. Avornic Gheorghe. Conştiinţa juridică şi cultura juridică, coraportul lor. Nihilismul juridic – categorie juridică Materialele conferinţei internaţionale „Cultura juridică şi prevenirea corupţiei” Chişinău, 1 noiembrie 2007. ,1.1c.a.

  4. Avornic Gheorghe.Formarea iniţială a specialiştilor în domeniul dreptului şi educaţia juridică în învăţămîntul superior din RM. Materialele Conferinţei naţionale „Instruirea juriştilor în sistemul educaţional al Republicii Moldova”, Chişinău, 27.04.2007, 0,4c.a.

  5. Botnaru Stela. Măsurile de siguranţă din dreptul penal al Republicii Moldovei în raport cu alte sisteme şi perspectiva evoluţiei acestora. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul: „Probleme actucale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european” consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea, USEM, Chişinău, 15 decembrie 2007 (0,2 c.a.);

  6. Brînză Sergiu. Evaluarea critică a prevederilor Părţii speciale a Codului penal, care permit dubla interpretare şi aplicarea lor inadecvată: obiectiv al europenizării dreptului penal al Republicii Moldova. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul: „Probleme actucale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european” consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea, USEM, Chişinău, 15 decembrie 2007, (0,4 c.a.);

  7. Carauş V. ,,Unele aspecte ale forţei majore în dreptul comparat”, Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere”, ASEM, Chişinău, 2007. c.a. 0,25

  8. Carauş V. ,,Unele consideraţii privind riscul în raporturile de comerţ internaţional”, Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere”, ASEM, Chişinău, 2007. c.a. 0,25

  9. Cebotari Serghei ,, „Revision (Modification) of the Constitution”., Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu genericul „The Need of Constitutional Revision in Balkan and Black Sea Countries”, petrecute la 19.04.2007-22.04.2007 în or. Komotini, Grecia, parte componentă a Kikones Project la care participă ca partener U.S.M, Facultatea Drept., 2007; c.a. 0,5

  10. Ciobanu Igor. Asistenţa juridică garantată de stat în Republica Moldova – aspecte problematice în contextul integraţionist european. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul: „Probleme actucale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european” consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea, USEM, Chişinău, 15 decembrie 2007 (0,5 c.a.);

  11. Cojocaru Olga, „Problematica definirii noţiunii de întreprinzător individual”, Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice cu tema „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european”, desfăşurate în cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova, 2007, c.a.0,465.

  12. Cojocaru Violeta. Drept internaţional şi drept comunitar: realităţi şi perspective. Patrulaterul Facultăţilor de Drept, Sesiune internaţională de comunicări, or. Iaşi, 21-25 noiembrie 2007. 0,5 c.a.

  13. Cojocaru Violeta. Espaces publics. Universite Europeene D’Ete „Actualites du concept d’espace: philosophie, arts, sciences humaines”. Franţa, Lyon, 12-21 iulie 2007. 1,0 c.a.

  14. Cojocaru Violeta. Le role de la femme est-europeenne dans le monde des sciences. Colocviu ştiinţific internaţional „Egalite de sexes dans le monde francophone”. Hanoi, 5-6 noiembrie 2007. 1,0 c.a.

  15. Cojocaru Violeta. Квалификация юридических понятий коллизионной нормы Oбщероссийская научно- практическая конференция „Современное законодательство: законотворчество и правоприменение. Federaţia Rusă, Moscova, 7-8.12.2007. 1,0 c.a.

  16. D. Ţurcanu ,,Concurenţa neloială în Republica Moldova”, „Cultura juridică şi prevenirea corupţiei” Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică (noiem-brie 2007), c.a. 0,25

  17. Demcenco M. Aspecte metodico – ştiinţifice ale expertizei judiciare. Culegere ale materialelor simpozionului internaţional. P. 30-37. 2007.

  18. Dolea I. Достижения, проблематика, перспективы внедрения системы ювенальной юстиции в Молдове. Международный научно-практический семинар «Опыт внедрения ювенальной юстиции в странах постсоциалистического режима». Киев Bidрождение, 16-17 января 2007, p.137-142, 0,5 c.a;

  19. Gîrla Lilia. Уголовная ответственность за изготовление с целью сбыта или сбыта поддельных кредитных карт или иных платежных документов (стю237 УК РМ). Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul: „Probleme actucale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european” consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea, USEM, Chişinău, 15 decembrie 2007 (0,5 c.a.);

  20. Golubenco Gh. Particularităţi generale de investigare a unor genuri de accidente rutiere. În: Materialele Simpozionului Internaţional cu genericul “Investigarea criminalistică a accidentelor rutiere. Contribuţia mass-media în prevenirea acestora” din 30-31 octombrie 2007. Bucureşti:Luceafărul, 2008, p.124-130, ISBN 973-0-02442-0 (0,3 c.a.)

  21. I.Guceac ,,Mecanisme naţionale de protecţie a drepturilor copilului”, Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană, Materiale ale Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, p. 36-50, (1 c.a).

  22. I.Guceac ,,National Sovereignty of the Republic of Moldova in the perspective of European Integration”, Suveranitatea şi structura de stat în condiţiile ţărilor plurietnice, Conferinţa internaţională, p.228-235, (0.7 c.a).

  23. I.Guceac ,,Puterea judecătorească în statul de drept”, Tendinţe globale şi regionaloe ale terorismului la etapa contemporană. Problem de cooperare a poliţiei în contracararea terorismului, Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, p. 57-60, (0.3 c.a).

  24. I.Guceac ,,Национальный суверенитет Республики Молдова в перспективе европейской интеграции”, Суверенитет и государственное устройство в условиях полиэтнических стран, p. 107 – 114, (0.6 c.a).

  25. Moraru Victor. Pedeapsa penală – obiect de studiu al penologiei. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul: „Probleme actucale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european” consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea, USEM, Chişinău, 15 decembrie 2007 (0,3 c.a.);

  26. Osmochescu Nicolae, Gamurari Vitalie. Hotărîrile instanţelor judiciare şi rolul lor în codificarea progresivă a dreptului internaţional contemporan. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice”. Chişinău, 29.09.2007. Revista Naţională de Drept. Ediţie specială. 0,9 c.a.

  27. Osmochescu Nicolae. Drepturile omului în Republica Moldova: mecanisme naţionale de protecţie. Conferinţa Internaţională „Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru drepturile omului în jurisprudenţă”. Chişinău, 13-14 decembrie 2007. 1,0 c.a.

  28. S.Maimescu ,,Контрабанда в сфере внешнеэкономической деятельности Республики Молдова, совершаемая региональными организованными преступными группировками”, prezentată la Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională avută loc în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice a problemelor de întărire a legislaţiei şi ordinii de drept de pe lângă Procuratura Generală din Federaţia Rusă sub genericul „Преступность криминология, криминологическая защита”, petrecută în or.Suzdali, regiunea Vladimir, Federaţia Rusă, Материалы конференции „Преступность криминология, криминологическая защита”, p.320-325, (0,92 c.a).

  29. S.Maimescu ,,Проблемы теоретико-концептуального и прикладного характера по вопросам формы государственного устройства Республики Молдова, prezentată la Coferinţa internaţională ştiin­ţifico-practică sub genericul „Теория и практйка првоохранительной деятельности”, convocată de către Institutul Juridic din or.Kalinigrad din cadrul MAI al Federaţiei Ruse // Материалы меж­ду­на­род­ной научно-практической конференции 18 мая 2007 г., выпуск 5, часть I, Калининградский юридический институт Министерство Внутренних Дел Российской Федерации, калининград, p.55-60, (0,71 c.a).

  30. Stati Vitalie. Interzicerea discriminării (art.14 CEDO): realizarea unei concepţii în legea penală a RM. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul: „Probleme actucale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european” consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea, USEM, Chişinău, 15 decembrie 2007 (0,4 c.a.);

  31. Ulianovschi Xenofon. Probleme actuale ale legislaţiei penal-militare. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul: „Probleme actucale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european” consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea, USEM, Chişinău, 15 decembrie 2007 (0,4 c.a.);

  32. Vlaicu Vlad ,, Corelaţia dintre dreptul la învăţătură, educaţie şi protecţia mediului”, „Dreptul naţional în contextul proceselor integraţioniste europene”. Materiale ale conferinţei şt. int., Chişinău, Editura U.S.M., 2007, p.498-500.c.a.0,2.

  33. Vlaicu Vlad ,, Corelaţia dintre dreptul la viaţă, la integritate fizică şi psihică şi protecţia mediului”, „Dreptul naţional în contextul proceselor integraţioniste europene”. Materiale ale conferinţei şt. int., Chişinău, Editura U.S.M., 2007, p.541-545.c.a.0,2.

  34. Volcinschi Victor ,, Natura juridică a servituţii prediale în Dreptul Privat Roman şi în noul Cod civil al RM”, Materialele Conferinţei internaţionale a romaniştilor, Craiova, 2007.c.a.0,2.

  35. Zaharia Victor.Scurtă retrospectivă a activităţilor Institutului de Reforme Penale în domeniul reformei instituţiilor penitenciare . Publicat în „Strategia de dezvoltare a centrelor de justiţie comunitară”. – Ch. : „Cartea Juridică”, 2007 (Tipogr. „Bons Offices”).- 88 p. 0,5

  36. Zamfir Natalia, Participarea în cadrul Conferinţei Internaţionale «Decentralisation policy what works», denumirea comunicării «Организационно-правовые проблемы экологического управления в условиях административной реформы» 4-5 декабря 2007 Palatul Republicii mun. Кишинэу, 0,7 c.a.

  37. Zinaida Lupascu Процесс вступления Республики Молдова во Всемирную таможенную организацию - 10-14 .12.2007, Международная научно-практическая конференция,Москва, 0.5c.a.

  38. Zinaida Lupascu Таргово-таможенные правоотношения с европейскими странами во время формирование румынского единого государство- 10-14 .12.2007, Международная научно-практическая конференция,Москва.0.5c.a  2008

  1. Aramă Elena, Elemente metodologice ale aplicarii principiilor generale ale dreptului. Simpozion 4 iulie 2008, Constanţa./articol/0,5c.a.

  2. Aramă Elena. Aportul deciziilor interpretative la constituţionalizarea dreptului. De la aderare, la integrarea României în Uniunea Europeană, vol.2 Contribuţii ale ştiinţelor juridice la dezvoltarea durabilă a României. Sesiune de comunicări ştiiinţifice a Univ. Spiru Haret, Fac.Drept, Braşov, 2008, p.19-29./articol/ 0,5

  3. Aramă Elena. Aportul deciziilor interpretative la constituţionalizarea dreptului. De la aderare, la integrarea României în Uniunea Europeană, vol.2 Contribuţii ale ştiinţelor juridice la dezvoltarea durabilă a României. Sesiune de comunicări ştiiinţifice a Univ. Spiru Haret, Fac.Drept, Braşov, 2008, p.19-29.0.5c.a.

  4. Aramă Elena. Contribuţii europene la evaluarea principiilor generale ale dreptului. Simpozionul internaţional al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe administrative a Universităţii Ovidius Constanţa cu tema Dreptul european şi Dreptul naţional din data de 4 iulie 2008/articol/0.5c.a.

  5. Aramă Elena. Repere metodologice ale jurisprudentei europene. De la aderare, la integrarea României în Uniunea Europeană, vol.1 Sesiune de comunicări ştiiinţifice a Univ. Spiru Haret, Fac.Drept, Braşov, 2008, p.51-58./articol/ 0.5

  6. Aramă Elena. Repere metodologice ale jurisprudentei europene. De la aderare, la integrarea României în Uniunea Europeană, vol.1 Sesiune de comunicări ştiiinţifice a Univ. Spiru Haret, Fac.Drept, Braşov, 2008, p.51-58.0.3c.a

  7. Avornic Gheorghe, Ioan Humă. Învăţămîntul juridic din Moldova şi Romănia, între condiţia tehnică şi vocaţia umanistă. Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Integrarea europeana: realitati si perspective”, Galaţi, 16-17 mai 2008./articol/1c.a.

  8. Avornic Gheorghe, Ioan Humă. Învăţămîntul juridic din Moldova şi Romănia, între condiţia tehnică şi vocaţia umanistă.Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Integrarea europeana: realitati si perspective”, Galaţi, 16-17 mai 2008.1c.a.

  9. Barat Iuliana. Infracţiunile internaţionale – crimele tuturor crimelor. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul: Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a drepturilor omului”, USEM, CSM, BAM, Chişinău, 12 decembrie 2008, p.20-26 (0,4 c.a.);

  10. Bolocan Augustina. Consideraţii generale privind tortura, tratamentul inuman şi degradant în sensul art.3 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul: Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a drepturilor omului”, USEM, CSM, BAM, Chişinău, 12 decembrie 2008, p.55-61 (0,4 c.a.);

  11. Brînză Sergiu. Infracţiunea de organizare a migraţiunii ilegale în legea penală a Republicii Moldova. Comunicările Conferinţei „Tradiţie şi reformă în dreptul românesc”, Iaşi, casa de editură Denis, 2008, p. 224-240 (1,5 c.a.);

  12. Brînză Sergiu. Infracţiunile ce ţin de încălcarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii de catre demnitarii de stat, judecători, procurori, funcţionari publici şi unele persoane cu funcţie de conducere: răspundere conform legii penale a Republicii Moldova. Comunicările Conferinţei „Tradiţie şi reformă în dreptul românesc”, Iaşi, casa de editură Denis, 2008, p. 240-254 (1,2 c.a.);

  13. Brînză Sergiu. Necesitatea perfecţionării reglementărilor din Capitolul V al Părţii Speciale a Codului penal al Republicii Moldova, dedicate apărării drepturilor constituţionale ale cetăţenilor. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul: Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a drepturilor omului”, USEM, CSM, BAM, Chişinău, 12 decembrie 2008, p.64-68 (0,4 c.a.);

  14. Chicu Oleg. Aspecte istorico-teoretice privind răspunderea juridică. În: “Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor funfamentale ale omului la 60 ani de la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului” Materialele conferinţei practico-ştiinţifice, Chişinău, 10 decembrie 2008, p.93-98.0.2 c.a

  15. Chisari - Lungu Oxana.Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică. ,,Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului” organizatori Uniunea juriştilor, USEM Moldlex. 2008. Aspecte istorice ale realizării dreptului la justiţie în Basarabia în a II-a jum. A sec. XIX /articol/0.5c.a.

  16. Ciobanu Rodica. Recurs metodo-logic asupra drepturilor omului. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai declaraţiei universale a drepturilor omului”, Chişinău, 2008.1,0 c.a.

  17. Ciobanu Rodica.Recurs metodo-logic asupra drepturilor omului. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai declaraţiei universale a drepturilor omului”, Chişinău, 2008./articol/1,0 c.a.

  18. Cojocaru Olga „Unele precizări privind condiţiile de dobândire a calităţii de întreprinzător individual în legislaţia naţională”, materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Drept european şi drept naţional”, desfăşurată la 3-4 iulie 2008 la Universitatea Ovidius din Constanţa, România, 2008, c.a. 0,7.

  19. Coptileţ Valentina. Modernizarea justiţiei în Principatul Moldovei în baza Regulamentului Organic. Conferinţa ştiinţifică anuală „Tradiţie şi reformă în dreptul românesc” Universitatea Petre Andrei din Iaşi, mai, 2008 /articol/ 0.5c.a.

  20. Coptileţ Valentina. Unele aspecte ale organizării judecătoreşti în Basarabia după anexarea la Imperiul Rus. Simpozionul internaţional al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe administrative a Universităţii Ovidius Constanţa cu tema Dreptul european şi Dreptul naţional din data de 4 iulie 2008/articol/0.5c.a.

  21. Costaş Ruslan. Unele aspecte ale evoluţiei limbajului juridic .Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică. ,,Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului” organizatori Uniunea juriştilor, USEM Moldlex. 2008, 0.5

  22. Costaş Ruslan.Unele aspecte ale evoluţiei limbajului juridic .Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică. ,,Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului” organizatori Uniunea juriştilor, USEM Moldlex. 2008./articol/0.5c.a.

  23. Cuzneţov Alexandru ,, Теоретические проблемы определения реализации права в правовом госу-дарстве”, „Sistemul legal, societatea civilă şi statul”, Conferinţa VI-a Ştiinţifică Internaţională a studenţilor şi a doctoranzilor (18-20 aprilie 2008) Culegere a articolelor ştiinţifice, Lvov 2008, 340 paginic.a.0,2.

  24. Dumneanu Ludmila. Institutul probaţiunii şi liberării condiţionate de executare a pedepsei în dreptul penal comparat: condiţii de fixare şi executare, temeiurile de aplicare. Comunicările Conferinţei „Tradiţie şi reformă în dreptul românesc”, Iaşi, casa de editură Denis, 2008, p. 263-277 (1,2 c.a.);

  25. Eşanu Adriana. Corelarea biotehnologiilor medicale în materie de prelevare de organe, ţesuturi şi celule umane cu sistemul de valori socioumane. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul: Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a drepturilor omului”, USEM, CSM, BAM, Chişinău, 12 decembrie 2008, p.139-144 (0,4 c.a.);

  26. Gheorghiţă M. Lăzureanu C. O comparaţie între standardele ISO 17020 şi 17025. Revista rom. Criminalistica, nr.3. 2008. p.11-12. 0,2 c.a.

  27. Jecev Ion. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică. ,,Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului” organizatori Uniunea juriştilor, USEM Moldlex. 2008. Reflecţii conceptuale privind unitatea puterii de stat. /articol/0.5c.a.

  28. Lupaşcu Zinaida, Relaţiile comercial- vamale a statelor româneşti cu ţările europene în perioada Evului Mediu,- Conferinţa internaţională “Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextual procesului integraţionist european”15 .12.2007. Chişinău 2008, 0.5

  29. Lupaşcu Zinaida. Reglementările comercial -vamale cu ţările europene în perioada formării statului unitar român,- Conferinţa internaţională “Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextual procesului integraţionist european”.15 .12.2007.Chişinău 2008/Articol/0.5

  30. Lupaşcu Zinaida. Reglementările comercial -vamale cu ţările europene în perioada formării statului unitar român,- Conferinţa internaţională “Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextual procesului integraţionist european”.15 .12.2007. Chişinău 2008, 0.5

  31. Lupaşcu Zinaida.Relaţiile comercial- vamale a statelor româneşti cu ţările europene în perioada Evului Mediu,-Conferinţa internaţională “Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextual procesului integraţionist european”15 .12.2007. Chişinău 2008/Articol/0.5

  32. Moraru Victor. Побег из мест заключения и способствование побегу в законодательстве Республики Молдова: уголовно-правовой анализ. Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică „Rolul instituţiilor de învăţămînt al Serviciului Federal de Executare a Pedepselor din Federaţia Rusă în asigurarea funcţionării efective a sistemului execuţional-penal”, Vladimir, Federaţia Rusă, 19-20 noiembrie 2008, p.356-363 (0,6 c.a.);

  33. Negru Boris, George Gruia. Probleme actuale a coraportului dreptului naţional şi dreptului internaţional în contextul integrării Europene a Republicii Moldova. Materiale Conferinţei ştiinţifice, organizate de Curtea Constituţională a Republicii Moldova 2008, 0.5

  34. Negru Boris, Probleme actuale a consolidării statalităţii Republicii Moldova- Caiete ştiinţifice a Sesiunii de comunicări ştiinţifice a Institutului de ştiinţe administrative din Republica Moldova, care s-au desfăşurat la 27-28 octombrie 2007. Chişinău 2008 , 1.25

  35. Negru Boris, Problemele consolidării statlităţii Republicii Moldova, materialele ale sesiunii ştiinţifice internaţionale de comunicări ştiinţifice din 27-28 octombrie 2007 organizat de Institutul de Ştiinţe administrative din Republica Moldova, Chişinău 2008, pag-9-21, 1c.a.

  36. Negru Cristina ,, – Noţiunea de capital social prin prisma legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. Corelaţia cu alte noţiuni similare.”, Conferinţa ştiinţifică internaţională anuală a tinerilor cercetători Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric în contextul integrării europene 28.03.2008, c.a.0,2

  37. Rîbca Eugeniu, Comentariu la Legea Audiovizualului a UTA Gagauz-Yeri şi recomandări privind procesul de reorganizare a Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor public regional. „Proiectul „Perspectivele creării mass-media profesioniste şi rentabile în UTA Gagauz-Yerz. Raport final”, Centrul Independent de Jurnalism, 2008, p.8-22, 1,87 c.a.

  38. Rîbca Eugeniu.Impactul adoptării Codului de conduită asupra activităţii radiodifuzorilor”, // „Probleme ale audiovizualului naţional. Standarde naţionale şi europene de etică în domeniul audiovizualului. Spicuiri din materialele conferinţei omonime desfăşurată la Chişinău între 23-24 septembrie 2008”, Chişinău, 2008, p.20-22 şi 28-29 (p.3; 9754≈0,243 c.a.).

  39. Romandaş Nicolae, Bejenari V., Rezonamente privind reglementarea internaţională şi naţională a dreptului la muncă, Conferinţa ştiinţifico-internaţională cu genericul (11.12.2008)„Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – pilon în protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în decurs de 60 ani”, Comunicare ştiinţifică, 0,5 c.a.

  40. Savca Diana.Cultura juridică şi prevenirea corupţiei. Materialele conferinţei internaţionale, p-118-121.Chişinău 2008/articol/0.5c.a.

  41. Spoială Alexandru. Sistemul sancţionator aplicat întreprinderilor mici şi mijlocii. Conferinţa internaţională ştiinţifico–practică cu genericul: ” Inovarea în intreprinderile mici şi mijlocii”, AGP, Chişinău, 26-27 noiembrie 2008 (0,5 c.a.);

  42. Stati Vitalie. Răspunderea penală pentru infracţiunea de tortură şi infracţiunea de organizare sau instigare a acţiunilor de tortură. Experienţa Republicii Moldova. Comunicările Conferinţei „Tradiţie şi reformă în dreptul românesc”, Iaşi, casa de editură Denis, 2008, p. 240-254 (1,2 c.a.);

  43. Şavga Alina. Роль религии в процессе ресоциализации осужденных к лишению свободы. Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică „Rolul instituţiilor de învăţămînt al Serviciului Federal de Executare a Pedepselor din Federaţia Rusă în asigurarea funcţionării efective a sistemului execuţional-penal”, Vladimir, Federaţia Rusă, 19-20 noiembrie 2008, p.352-355 (0,3 c.a.);

  44. T.Cârnaţ ,, Mecanisme naţionale specializate în promovarea şi protecţia drepturilor omului şi excluderea discriminării”, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţionale ,,Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene a drepturilor omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională”, Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională în colaborare cu Curtea Constituţională a Republicii Moldova, p.73-82 (0,5 c.a.).

  45. T.Cârnaţ ,,Prevenirea şi combaterea discriminării prin intermediul cooperării internaţionale (globalizării)”, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţionale Dimensiunea economico-juridicăa glo­ba­li­zării, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova , 45-52 p. (0.5 c.a).

  46. Vidaicu Mihaela. Strulea Maria. Noi perspective interpretative în legea penală a RM. Comunicările Conferinţei „Tradiţie şi reformă în dreptul românesc”, Iaşi, casa de editură Denis, 2008, p.193-210 (0,7 c.a.);

  47. Vidaicu Mihaela. The need for a new law professor. Conferinţa Internaţională „The need of a new Law School”, Krakow, Polonia, 19-22 iunie 2008 (0,3 c.a.);
  Yüklə 3,4 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə