Urganch davlat universiteti turizm va iqtisodiyot fakulteti iqtisod kafedrasiYüklə 262,91 Kb.
səhifə1/7
tarix31.12.2021
ölçüsü262,91 Kb.
#112976
  1   2   3   4   5   6   7
212-iqtisod talabasi Ibragimov Jahongirning kurs ishisi
IBRAGIMOVA UMIDA RUSTAMOVNAO’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETITURIZM VA IQTISODIYOT FAKULTETI

IQTISOD KAFEDRASI

1 - BOSQICH 212 – IQTISOD (o’zbek) GURUHI TALABASI

IBRAGIMOV JAHONGIRNING

IQTISODIYOT NAZARIYASI

FANIDAN

KURS ISHI

MAVZU: Inflyatsiya, uning kelib chiqishi sabablari va oqibatlari

Bajardi: Ibragimov Jahongir Tekshirdi:

URGANCH 2021

Mavzu: Inflyatsiya, uning kelib chiqishi sabablari va oqibatlari

Reja:


Kirish

Asosiy qism

1. Inflyatsiya haqida nazariy tushuncha

2. Inflyatsiyaning turlari

3. Inflyatsiyaning oqibatlariXulosa

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

KirishInflyatsiyaning har tomonlama avj olib ketishi mamlakatda sotsial va iqtisodi jihatdan qarama-qarshiliklar yuzaga kelishiga olib keladi. Shuning uchun davlat inflyatsiyaning oldini olish, pul muomalasini barqarorlashtirish chora – tadbirlari ishlab chiqadi. Inflyatsiyaga qarshi kurashning asosiy shakllari: inflyatsiyaga qarshi siyosat va pul islohoti hisoblanadi.

Oldingi markazlashgan, rejali boshqaruvga asoslangan iqtisodiy tizimda pul muomalasi rejalashtirish asosida boshqarib kelingan. Aholining daromadi va harajatlarini davlat tomonidan muvofiqlashtirib turilgan. Tovar ishlab chiqarishni kengaytirish, aholiga kreditga tovar berish, baholar tizimini o`zgartirib turish va hakazolar. Barcha jarayonlar davlat tomonidan boshqarilgani uchun pul muomalasi qonuni buzilganda davlat o`z vakolati doirasida narxlarni o`zgartirish yo`li bilan, pul reformasi bilan pul muomalasini tartibga solib kelgan.Inflyatsiyaning yuzaga chiqishining asosiy sabablari iqtisodiyot tarmoqlari, jamg`arma va iste’mol, talab va taklif, davlat daromadlari va xarajatlari, xo`jaliklarning pul massasi va unga bo`lgan talabi o`rtasidaki mutanosiblik hamda markaziy bankning kredit ekspansiyasi hisoblanadi. Ushbu ta’kidlab o`tkan omillar o`z mohiyatiga asosan inflyatsiyaga, uning darajasiga turlicha ta’sir etishi mumkin.

Tarix haqiqatda ham bu so`zning xar tomonlama xavfli ekanligini ko`rsatdi. Chunki inflyatsiya qandaydir alohida olingan bozorda tovarlar va xizmatlar narxining o`sishidangina iborat bo`lmasdan, bu umumiqtisod uchun xavfli hodisadir. Inflyatsiya so`zining iqtisodiy manosi – muomalada mavjud bo`lgan tovarlar va ularning bahosiga nisbatan ko`p pul chiqarish degan ma’noni anglatadi.

Oxirgi yillarda inflyatsiya tez-tez uchrab turadigan jarayon bo`lib sifati ham o`zgarib bormoqda. Buning sababi shundaki, hozirgi kundagi inflyatsiya: birinchidan, uzluksiz baholarning oshishiga; ikkinchidan pul muomalasi qonunining buzilishi natijasida umumxo`jalik mexanizmining ishdan chiqishiga olib keladi.

Inflyatsiyaning asosiy sababi – bu xalq xo`jaligining turli sohalari o`rtasida vujudga kelgan nomutanosiblikdir. Bu avvalam bor jamg`arma va iste’mol o`rtasidagi, talab va taklif, davlatning daromadlari va xarajatlari o`rtasidagi muomaladagi pul massasi va xo`jaliklarning naqd pulga bo`lgan talabi o`rtasidagi nomutanosibliklardan iboratdir.Inflyatsiyani yuzaga keltiruvchi omillarga qarab uning sabablarini ichki va tashqi sabablarga bo`lish mumkin.Inflyatsiyaning ichki omillari monetar-pul siyosati bilan va xo`jalik faoliyati bilan bog`liq turlarga bo`linadi. Inflyatsiyaning tashqi omillariga jahon iqtisodida bo`lgan krizislar, davlatning valyuta siyosati, davlatning boshqa davlatlar bilan tashqi iqtisodiy faoliyati, oltin va valyuta zaxiralari bilan bo`ladigan noqonuniy operatsiyalar va boshqalar bo`lishi mumkin.

1.Inflyatsiya haqida nazariy tushuncha

Inflyatsiyaning kelib chiqish sabablari va mohiyati

Inflyatsiya so`zi lotincha bo`lib, lug`aviy ma’nosi “bo`rtish” , “`ko`pchish”, mantiqan pulning qadrsizlanishi va narx-navoning muntazam ravishda oshib borishi kabi ma’nolarni bildiradi.

Bu so`z XIX asrning o`rtalaridan boshlab iqtisodchilar tomonidan iqtisodiy termin sifatida ishlatilgunga qadar, u tibbiyotda xavfli o`sma kasalini ifodalashda qo`llanilgan. Tarix haqiqatda ham bu so`zning har tomonlama xavfli ekanligini ko`rsatdi.Chunki inflyatsiya qandaydir aloxida olingan bozrda tovarlar va xizmatlar narxining o`sishidangina iborat bo`lmasdan, bu umumiqtisod uchun xavfli hodisadir.Inflyatsiya so`zining iqtisodiy ma’nosi – muomalada mavjud bo`lgan tovarlar va ularning bahosiga nisbatan ko`p pul chiqarish degan ma’noni anglatadi.

Inflyatsiya so`zi pul muomalasi sohasida AQSH ning Shimoliy va Janubiy shtatlari o`rtasida fuqarolar urushi bo`lganda muomalaga juda ko`p miqdorda (450 mln. grin bek) qog`oz dollar chiqarilgan vaqtdan boshlab qo`llanila boshlangan. Ularning sotib olish qobiliyati ikki yildan keyin 50 foizlargacha tushib ketgan.Agar tarixga e’tibor beradigan bo`lsak, urush va boshqa ofatlar sababli davlat xarajatlarning oshib ketishi, inflyatsiya bilan uzviy bog`liq. Masalan, Angliyada kuchli inflyatsiya XIX asrning boshida Napoleon bilan urush davrida, Fransiyada – frantsuz revolyutsiyasi davrida, Rossiyada XIX asrning o`rtalarida namoyon bo`lgan. Germaniyada juda yuqori sur’atlardagi inflyatsiya 1923 yillarda bo`lib, muomaladagi pul massasi 496 kvintillion markagacha yetgan va pul birligi trillion marta qadrsizlangan. Bu tarixiy misollar ko`rsatadiki, inflyatsiya hozirgi davr jarayoni bo`lmasdan, tarixan mavjud bo`lgan.

Inflyatsiya tushunchasi muomalada haqiqiy pullardan, ya’ni oltin va kumush tangalardan foydalanilgan davrlarda ahamiyat kasb etmagan. Inflyatsiya tushunchasi faqat kredit pullarga tegishlidir. Oxirgi yillarda inflyatsiya tez-tez uchrab turadigan jarayon bo`lib sifati ham o`zgarib bormoqda. Buning sababi shundaki, hozirgi kunlardagi inflyatsiya: birinchidan, uzluksiz baholarning oshishiga; ikkinchidan pul muomalasi qonunining buzilishi natijasida umumxo`jalik mexanizmining ishdan chiqishiga olib keladi. XX asr inflyatsiyasining asosiy sababi tovar kamyobligigina bo`lib qolmasdan, ishlab chiqarish va qayta ishlab chiqarishda krizislar mavjudligi bilan ifodalanadigan hozirgi davr inflyatsiyasi birinchidan: pul talabining tovar taklifidan oshishi natijasida pul muomalasi qonunining buzilishi. ikkinchidan: ishlab chiqarishga ketadigan xarajatlar salmog`ining o`sishi natijasida tovarlar bahosining oshishi va shu sababli pul massasining ortib borishi bilan ifodalanadi.

Inflyatsiyaning asosiy sababi – bu xalq xo`jaligining turli sohalari o`rtasida vujudga kelgan nomutanosiblikdir. Bu avvalam bor jamg`arma va iste’mol o`rtasidagi, talab va taklif, davlatning daromadlari va xarajatlari o`rtasidagi muomaladagi pul massasi va xo`jaliklarning naqd pulga bo`lgan talabi o`rtasidagi nomutanosibliklardan iboratdir. Inflyatsiyani yuzaga keltiruvchi omillarga qarab uning sabablari ichki va tashqi sabablarga bo`lish mumkin. Inflyatsiyaning ichki omillari monetary-pul siyosati bilan va xo`jalik faoliyati bilan bog`liq turlarga bo`linadi. Inflyatsiyaning tashqi omillariga jahon iqtisodiyotida bo`lgan krizislar, (xom-ashyo, yoqilg`I, valyuta bo`yicha ) davlatning valyuta siyosati, davlatning boshqa davlatlar bilan tashqi iqtisodiy faoliyati, oltin va valyuta zaxiralari bilan bo`ladigan noqonuniy operatsiyalar va boshqalar bo`lishi mumkin.

Inflyatsiya quyidagi shakllarda namoyon bo`ladi: • Tovar va xizmatlar bahosining uzluksiz va tartibsiz o`sib borishi natijasida;

 • Pulning qadrsizlanishi va uning sotib olish qobiliyatining tushib borishi;

 • Chet el valyutasiga nisbatan milliy valyuta kursining tushib ketishi;

Inflyatsiya davrida baholarning o`sishi doim bir xil sur’atlarda bo`lmasdan, sakrab turadigan bo`lishi mumkin. Lekin, bazi tovarlar bahosining tushishi yoki barqaror bo`lib turishi XX asrning inflyatsiyasi uchun mos deb to`liq ishonch bilan uqtira olmaymiz. Ba’zida davlat aralashuvi bilan aholi iste'moli uchun zarur bo`lgan ayrim bir tovarlar bahosining ma'lum davrda barqaror ushlab turish mumkin, ammo inflyatsiyaning kuchayib borishi shu tovarlar baholarining ham oxir oqibatda oshishiga olib keladi.

Inflyatsiya sharoitida quyidagilar ro`y beradi: • muomalada keragidan ortiqcha pul paydo bo`ladi;

 • tovarlar bahosi va xizmatlar haqi to`xtovsiz o`sib boradi;

 • pulning qadr-qiymati va xarid qobiliyati pasayib boradi;

Inflyatsiyani quyidagi sabablar keltirib chiqaradi:

 1. Davlat o`z xarajatlarini o`z daromadi hisobidan qoplay olmay qolgan holatda, muomalaga qo`shimcha pul chiqarish orqali qoplaydi. Natijada muomalada tovar va xizmatlar bilan taminlanmagan pul paydo bo`ladi, bu esa o`z navbatida pulning qadrsizlanishiga olib keladi.

 2. Ishlab chiqarishning qisqarishi. Ishlab chiqarish pasayganda muomaladagi pul kamaymaydi, tovarlar miqdori esa kamayadi, natijada narx oshadi pul qadri pasayadi.

 3. Mamlakatda chetdan keltirilgan(import) tovarlar narxining ko`tarilishi. Bu o`z navbatida mamlakatda ishlab chiqarilgan o`xshash va o`rinbosar tovarlar narxini oshiradi.

 4. Kreditning haddan tashqari rivojlanib ketishi. Moddiy ne'matlar yaratish bilan bog`liq bo`lmagan sohalarga berilgan kreditlarning tez sur'atlar bilan o`sishi muomaladagi pul massasining ko`payishiga olib keladi.

 5. Pulga nisbatan xalq ishonchining yo`qolishi, bozorda talabga javob bermaydigan tovarlarning ko`payib ketishi, mamlakat to`lov balansi va boshqalar.


Yüklə 262,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə