ÜSKÜdar amerikan lisesinden yetiŞenler derneğİ TÜZÜĞÜYüklə 76,67 Kb.
tarix29.08.2018
ölçüsü76,67 Kb.
#75988

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1- DERNEĞİN ADI

Üsküdar Amerikan Lisesinden Yetişenler DerneğiMADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi Üsküdar İstanbul olup şubesi vardır.MADDE 3- AMAÇ VE HİZMET KONULARI

 1. Üsküdar Amerikan Lisesi Mezunları arasında dayanışma ve sosyal ilişkiler kurarak gerekli beraberliğin devamı , yetişenlerin korunması ve yardımlaşmasını sağlamak.

 2. Üsküdar Amerikan Lisesinden Yetişenlerin eğitim ve öğretim, kazandıkları okulun gelişmesi , kalkınması için beklenen hizmet, dayanışma ve parasal yardımın yapılmasına maddi destek sağlamak.

 3. Üsküdar Amerikan Lisesinde Yetişenlerin korunması, iş bulmaları ve yüksek öğrenim görmeleri için ihtiyaçları izlenerek imkanların araştırılmasını yapmak.

 4. Üsküdar Amerikan Lisesinde okuyan muhtaç öğrencilere burs verilmesi, öğrenimleri izlenerek istenilen seviyelere getirilmesini sağlamak.

 5. Sosyal, kültürel etkinliklerin artırılması ve benzeri okul ve kuruluşlardan yetişenler arasında dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması.

 6. Dernek amacını gerçekleştirmek üzere Sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar, müsamere, konser ,çay, yemek ,piknik ,gezi, piyango çekilişi , kermes, spor faaliyetleri, defile, konferans, sergi ,tiyatro, fuar , film günleri ve benzerleri düzenler.

 7. Bilimsel çalışmalar ile öğretici ve mesleki kurslar düzenler, broşür, bülten, dergi, katalog , film video görsel ve işitsel materyal gazete, kitaplar ve benzeri dökümanlar, izin almak koşulu ile yayınlar.

 8. Yerleşim yeri ile amaç ve konuları için gerekli arsa, bina ,kamp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır . Üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırır, menkul ve gayrimenkul alır ve satar.

 9. Dernek yönetim kurulu bünyesi ve bilgisi dahilinde komiteler yada uzman danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yaptırır, gerektiğinde bildiri yayınlar.

 10. Üsküdar Amerikan Lisesinin gelişimi ve kalkınması için gerekli yardımı yapar.

 11. İktisadi işletmeler kurar işletir, işleticiye verir.MADDE 4- DERNEĞİN KURUCULARI

S.N

ADI SOYADI

 

 

ADRESİ

01

SENİYE PAKALIN

 

 

MODA CD.UZAY APT.NO:51/53 D 12 KADIKÖY

02

M.GÜRBUDAK BATI

 

 

AYAZ PAŞA CAMİİ SK.NO:10-14TAKSİM

03

BERİA KIZILAĞAÇ

 

 

RIHTIM CD.NO:168 KADIKÖY

04

A.MÜHENDİS WİESENTHAL

 

 

SİLAHTARNAMİ CD.MAÇKA PALAS KAPI A NO:1 MAÇKA

05

VEDİA KETENOĞLU

 

 

KERİME HATUN CAMİİ YOLU KALDIRIM SK.NO:15/5 ÇENGELKÖY

06

SÜHEYLA BERKER

 

 

TARIK BEY CAD.EGE SK. NO:3/2 GÖZTEPE

07

PERİHAN GENCER

 

 

İSTASYON CD.NO:15/5 GÖZTEPE

MADDE 5- ÜYELİK KOŞULLARI

Derneğe üye olmak koşulları aşağıda gösterilmiştir.

Üsküdar Amerikan Lisesinden mezun olmuş veya okulda tahsil görmüş bulunan 18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanma ehliyetine ve Tüzük’te öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip, sosyal durumu uygun olan ve Dernek’in bir üyesi tarafından önerilmiş bulunan herkes Dernek’e üye olabilir.

Ancak,


 1. Dernek’lere üye olmaları kanunlarla yasaklanmış olan gerçek ve tüzel kişiler,

 2. Kesinleşen Disiplin Kurulu kararı ile Dernek’ten çıkarılan ve bu nedenle kaydı silinenler,

 3. Diğer kanunların Dernek’lere üye olamayacağını belirttiği kişiler Dernek’e üye olamazlar.

MADDE 6- ÜYELİK TÜRLERİ

Derneğin üyelik türleri aşağıya çıkarılmıştır.

      a) Asli Üyesi :  Üsküdar Amerikan Lisesi mezunları ile okulda tahsil görmüş eski öğrencilerden yazılı biçimde, dernek amacını benimsediğini belirterek belli bir aidatı yükümlenenler, yönetim kurulu kararı ile asil üye olurlar .Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak,ödentilerini zamanında ödemek ,amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Üye zorunlu ödentilere eşit olarak katılır,dernekten çıksa veya çıkarılsa , üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

      b) Onursal Üye : Derneğe amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygıları bulunanlar arasında en az iki üyenin önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile seçilen onursal üyelerdir. Dernek organlarına seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler. Aidat ödemesi kendi isteğine bağlıdır.MADDE 7- ÜYELİK İŞLEMLERİ 

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amacı ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Bildirimi” ni doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar.

Dernek yönetim kurulu üyeleri yada kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır .Giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken bölümü alınır.

Dernek Yönetim Kurulunca adayın isteğinin reddine ilişkin kararı başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.MADDE 8- ÜYELİKTEN AYRILMA

Üyelik,ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak ayrılan üyenin mali sorumluluğu, başvuru döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.MADDE 9- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 

Dernek üyeliğinde çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak,verilen görevleri yapmamak görev almaktan kaçınmak ve böylelikle derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek, her ne suretle olursa olsun, Dernek’in kendisine tevdi ettiği para veya belgeleri veya hukuki değeri olan kıymetli evrakı veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarfetmek, tüketmek, satmak, saklamak ve suistimal etmek, Dernek’e ait evrak, defter veya kayıtları tahrif veya yok etmek veya saklamak veya sahte evrak düzenlemek, Dernek’lere üye olma hakkını yitirme ve dernek ana tüzüğü hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranmak.

Tüm ödentilerini ödememekMADDE 10- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Belirtilen durumların birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.MADDE 11- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ

Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararı çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edilebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye baş vurma hakkı saklıdır.

Ölen üyenin dışında ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara baş vurabilir.

MADDE 12- DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. • Genel Kurul

 • Yönetim kurulu

 • Denetleme Kurulu

MADDE 13- GENEL KURUL

Dernek Genel Kurulu İki yılda bir olağan olarak Nisan ayında toplanır ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetimce uygun görülecek bir yerde çalışmalarına başlar.MADDE 14- GENEL KURUL A ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

Dernek genel kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

Dernek Yönetim Kurulu genel kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

Genel kurula katılacak üyeler, en az (15) gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi,saati yeri ve gündemini belirten bir davet mektubu veya gazete ilanı ile davet edilirler. İlk toplantıda yeterli sayı toplanamaz ise ikinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

MADDE 15- GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

Genel Kurul Toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

Genel Kurula katılacak üyeler,Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri” Çizelgedeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

Genel Kurul , Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı yada Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan ,bir başkan yardımcısı , bir sekreter seçebilirler.

Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 1/10 biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

Genel kurulda karar yeter sayısı ,genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak ana tüzük değişikliği ile derneğin feshine ilişkin kararlar toplantıya katılan üyelerin 2/3 sinin çoğunluğu ile alınması zorunludur.

MADDE 16- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü genel kurul, Olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda , aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. Dernek üye sayısının (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru , Yönetim kurulunun, gerek gördüğü konularda alacağı karar, Denetleme kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusundan alacağı oy birliği kararı, Yönetim kurulunun ,isteğe rağmen genel kurulu toplantıya çağırmaması halinde üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilmesi halinde, Olağanüstü genel kurul toplantısı , olağan genel kurul toplantısındaki yönetim ve ilkeleri ne göre yapılır sadece toplantıyı gerektiren konu veya konular görüşülür.MADDE 17- GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır,tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları , ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Mevcut kanunlar ile Dernek ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak ,

Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği , gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak

Çalışma dönemi yönetim ve denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek

Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini ; denetleme kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve yönetim kurulu üyelerini aklamak,

Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

Dernek üyeliğinden çıkarılanların , yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yaptıkları itirazları hakkında karar almak,

Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

Derneğin uluslar arası çalışmalarda bulunması ,yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için yönetim kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

Şube veya şubeler açılmasına veya kapatılmasına karar verir.

Derneğin dağıtılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

Gerekli diğer konularda karar vermekMADDE 18- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Derneğin yetkili yönetim organı bulunan yönetim kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

Yönetim kurulu, iki yıllık süre için seçilmiş en az (11) asil ve (5) yedek üyeden olmak üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı, Genel sekreter ve genel sayman ve 7 asil üyeden oluşur.

Asil üyeliklerde boşalma sebebi ile sırası ile yedek üyeler göreve davet edilir. Başkan dahil Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının salt çoğunluğundan aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 30 gün içinde olağanüstü toplantıya çağırılır. Şayet boşalmalar olağan Genel Kurul toplantısına en çok 45 gün kala vaki olursa, Yeni Yönetim Kurulu bu olağan toplantıda seçilir. İstifa etmemiş Yönetim Kurulu üyeleri seçime kadar görevlerine devam ederler.MADDE 19- YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Yönetim kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda düzenlenmiştir.

Yönetim kurulu ilk toplantıda bir dernek başkanı bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yönetmenler seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.

Yönetim kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.

Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı ,üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

Yönetim kurulu dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı günde doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.MADDE 20- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu ,derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanunlara ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken karaları almak; genel kurul kararlarını uygulamak ,

Derneği ,dernek başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek , bu yetki yönetim kurulunca , üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği , gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve genel kurulca onaylandıktan sonra uygulamak,

Yasal defterler ile bütçe ve kesin hesap defterlerini tutmak, alacak ve borçları kaydetmek, yıllık bilançoyu yaptırmak, bütçe kalemlerinde aktarma yapmak,

Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak ,

Dernek başkanının önerisi üzerine , üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden , aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,

Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini , yerini ve gündemini saptamak; üyelere ve ilçe Kaymakamlığına duyurmak,

Danışma kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekçesi hakkında karar vermek,

Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma gurupları ya da komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken karaları almak.

Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

Ortaklık ,iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,

Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

Genel kurul toplantılarında alınan karaları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek, 

Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek ,

Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda şube veya şubeler açılacak yerlerde şube kurucularını tayin eder ve onlara şube açmaları için onay verir,

Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmakMADDE 21- DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ

Derneğin denetiminden Denetleme kurulu sorumlu bulunmaktadır. Denetleme kurulu , genel kurulda açık oyla iki yıl için seçilmiş (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur,

Denetleme kurulu, seçime müteakip kendi arasında görev bölümü yapar.

Denetleme kurulu en az üç ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.

Denetleme kurulu; derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini yönetim kuruluna bildirmek; yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla kurula sunmakla ve yaptığı denetleme sonuçlarına göre Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak ile görevli ve yetkilidir.

MADDE 22- DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Denetleme Kurulu görevini Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. MADDE 23-ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE 

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

Dernek yönetim kurulu her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait yönetim ve denetim organlarında görevli başkan ve üyelerinin Ad, Adres, Tabiyet ve görev sürelerinin uluslar arası işbirliği çalışmalarına üyesi bulunduğu üst kuruluşlarına Mahallin en büyük mülki idare amirliğine ve üyesi bulunduğu üst kuruluşuna verir. 

MADDE 24- DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

Asil üyelerden alınacak girmelik ve aidatlar.

Derneğin kuracağı iktisadi işletmeden elde edilen gelirler.

Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı , temsil ,festival ve gösteri ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.

Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış ,vasiyet ve yardımlar.

Ortaklıklar, iktisadi işletmeler,lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,

İktisadi işletmeden elde edilen gelirlerMADDE 25- GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ 

Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.

Dernek gelirleri Alındı belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer yönetim kurulu kararı ile belirtilir. Alındı belgesine , ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.

Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir .MADDE 26- DERNEĞİN TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU DEFTERLER

Yürürlükteki Dernekler Yasası’nın ilgili hükümleri uyarınca • Üye kayıt defteri

 • Karar defteri

 • Yevmiye defteri

 • Büyük defter

 • Envanter defteri

Yukarıda belirtilen tüm defterlerin noter tasdik edildikten sonra kullanılır.

MADDE 27- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Genel Kurul toplantısında seçilen ve derneğin zorunlu organı olan denetleme kurulu yılda iki kez derneği denetlemenin yanı sıra herhangi bir ihbar şikayet ve gerek görüldüğü hallerde derneği denetler, tanzim etmiş olduğu tutanakları ilgili makamlara ve toplandığında genel kurulun bilgisine sunar.MADDE 28- ŞUBELERİN KURULUŞU

Şubeler bulundukları yerlerde Üsküdar Amerikan Lisesinden yetişenler ve yetişmekte olanlar arasında dayanışmayı sağlar.

Dernek genel kurul kararı ile Şube açar Şube kuruluşu merkez genel kurul kararı, tasdikli dernek tüzüğü şube açmak için üç kişiye yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararı gerekmektedir Şube kurucularının şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri oturanlardan oluşturulması gerekmektedir.

Şube açmaya yetkili kılınan kişiler, kurucuların ad ve soyadlarını,baba adlarını,doğum yeri ve tarihlerini, meslek ya da sanatlarını, konutlarını,uyruklarını şube merkezi ile adresini, şubelerin açılacağı yerin en büyük Mülki Amirine bildirirler.MADDE 29- ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

Şube Genel Kurulu; Şubeye kayıtlı etkin üyelerin katılması ile iki yılda bir olağan olarak genel merkez olağan genel kurul toplantısından  60 gün önce genel kurul toplantısını yapmak zorundadır.

Şube yönetim kurulu; Şube genel kurulunca gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

Şube Denetleme kurulu ; Şube genel kurulunca seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Şube Genel Kurulunca çağrı yöntemleri toplantı ilkeleri,olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün  Maddelerindeki hükümler aynen uygulanır.

Üsküdar Amerikan Lisesinin muhtaç öğrencilerine burs vererek, öğrenimlerini tamamlamalarına yardımcı olur.

Şube yönetim kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün Maddelerindeki hükümler aynen uygulanır.

Şubeler gelir fazlasının % 20 sini genel merkeze gönderir. Şube genel kurulları seçecekleri iki üye ile merkez genel kurulunda temsil olunurlar.

Şube denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün Maddesindeki hükümler aynen uygulanır.

Şube üyeleri aynı zamanda dernek üyesi bulunduklarından Dernek Genel Kuruluna katılmak , seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler. Şubeler Dernek Genel Kurullarında Şube Yönetim Kurulu üyeleri aracılığı ile temsil edilirler.

MADDE 30- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

Dernek tüzüğü genel kurula katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğunun kararı ile değiştirilir.

Tüzük değişikliği Mahallin en büyük mülki idare amirine bildirilir.

MADDE 31- DERNEĞİN FESHİ

Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Dernek özellikle feshi için çağrılmış bulunan ve genel kurul toplantısına katılan üyelerinin  (2/3) nin kararı ile Olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu kararı ile fesih edilir.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından (5) gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 32- KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA :


 • Amacın gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,

 • İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmaması,

 • Borç ödemede acze düşmüş olması,

 • Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,

 • Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılmaması,

Her ilgilinin Sulh Hakimine müracaat ederek derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

MADDE 33- DERNEĞİN TASFİYESİ

Derneğin feshi halinde, mal varlığı Genel Kurul kararı ile belirlenen yere verilir.MADDE 34- TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLERDE

Yeni Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır. 
Kataloq: docs
docs -> GƏNCƏ ŞƏHƏr məDƏNİYYƏt və turizm idarəSİ GƏNCƏ ŞƏHƏr məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemi Aqrar iqtisadiyyata dair nə oxumalı?
docs -> Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan yeni kitabların siyahısı: İngilis dilində
docs -> Hazırlayanlar: Arzu Hüseynova Xəyalə Məmmədova
docs -> Gəncə şəhər mks-nin fonduna 2011-ci ilin IV rübündə daxil olan Yeni kitabların siyahısı: Azərbaycan dilində : Abbas, Aqil
docs -> Dahi şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyi-1141 1209 / b Metodik tövsiyə b
docs -> AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ Nizami Gəncəvi adına Gəncə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi Muzeyin tarixi
docs -> Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi Qəbul edilmişdir

Yüklə 76,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə