Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandırYüklə 0,77 Mb.
səhifə6/9
tarix25.01.2019
ölçüsü0,77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Bağlı Olunan Üst Birim

: Bölüm Başkanı

Birime Bağlı Alt Birimler

: ….

Yatay İlişki İçerisinde Olunan Birimler

: Anabilim Dalı Başkanları

İlişki İçerisinde Bulunan Dış Kuruluşlar

: Kamu Kurum ve kuruluşları, Sanayi Kuruluşları

Görev Tanımı

: Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla anabilim dalı ile ilgili işleri yapar.

Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri

Temsil yetkisini kullanmak

 • Kuruluşun her türlü anabilim dalı ile ilgili faaliyetlerinde içerde ve dışarıda Üst Yönetimi temsil etmek,

Kurumsallaşma ve Yönetim Sorumluluğunu yürütmek

 • İç iletişim çalışmaları kapsamındaki çalışmalara katılmak ve desteklemek,

Birimini Yönetmek
 • Anabilim dalı ile İlgili öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlamak
 • Anabilim dalı ile İlgili değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Bölüm Başkanlığına sunar
 • Anabilim dalı ile İlgili öğretim elemanlarının hazırlayacakları ders programlarının internet ortamında ilan edilmesini ve öğrencilere duyurulmasını sağlamak
 • Anabilim dalı İlgili araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini yaptırmak
 • Anabilim dalı İlgili ERASMUS programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak
 • Anabilim dalı İlgili çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini gerçekleştirmek • Stratejik Planlama Kurulu toplantılarına katılmak
 • Personelinin Disiplin ve Sicil işlerini düzenleyip onaylamak,
 • Anabilim dalı ile İlgili çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,
 • İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklerle Bölüm Başkanının talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak,

Strateji ve hedef belirlemek

 • Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek,
 • Anabilim dalı ile ilgili kısa vadeli hedeflerini uygular, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

 • Vatandaşlar, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurulması için çalışmaları Bölüm Başkanı ile birlikte yürütür,

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

 • Anabilim dalı ile İlgili eğitim vermek,

 • Anabilim dalı ile İlgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak

 • Anabilim dalı ile İlgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek
 • Anabilim dalı ile İlgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak

Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • 2547 Sayılı YÖK Kanunu,

 • Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

 • Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

 • Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.


Bölüm Sekreteri

Bağlı Olunan Üst Birim

: Bölüm Başkanı

Görev Tanımı

: Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri

Görev ve Sorumlulukları

 • Kesinleşen haftalık ders programlarını dekanlığa bildirmek için üst yazısını hazırlar.

 • Kesinleşen sınav programları ile haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda duyurur, tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarına kendi haftalık ders programlarını bildirmek için yazısını hazırlar.

 • Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapar, süresi dolanları kaldırır.

 • Öğretim elemanları ile gözetmenlere sınav programlarını üst yazısını hazırlar.

 • Fakülte-bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yere teslim eder.

 • Bölümden giden ve bölüme gelen yazıların evrak kayıtlarını “giden” ve “gelen” evrak defterine işler, yazıları dosyalar.

 • Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izler,  gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlar.

 • Toplantı duyurularını yapar.

 • Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletir, bir örneğini dosyalar.

 • Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. yazılarını yazar.

 • Dekanlıktan gelen öğrenci ile ilgili “Fakülte Yönetim Kurulu” kararlarını ilgili öğretim elemanlarına duyurur.

 • Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili alınan bölüm kurul kararını Dekanlığa bildirir.

 • Öğrenci ders intibaklarını bilgisayar ortamına aktarır ve tanıtır.

 • Muafiyet dilekçelerinin anabilim dalı başkanları ve danışmanlar tarafından incelemesini sağlar.

 • Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanlarına, danışmanlara ve dersin öğretim elemanlarına duyurur, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazar.

 • Gelen yazıların Bölüm Başkanına iletir.

 • Gelen evrakların kayıt edilmesi ve sevk edilen birimlere yönlendirilmesi yapar.

 • Bölüme gelen postaları dekanlıktan teslim alıp ilgili birimlere teslim eder.

 • Bölümün yazı işlerinin yürütülmesi, Bölüme ait yazıları gerektiği kadar çoğaltmak ve ilgililere teslim eder.

 • Bölümün fotokopi işlerini yürütmek ve sorumluluğundaki optik okuyucu, fotokopi, akıllı tahta ve baskı makinelerini korumak ve genel bakımını yapmak,

 • Sınav zamanlarında soru çoğaltmak ve cevap kâğıdı basmak ve akademik personele ait resmi evrakları çoğaltmak,

 • Bölüm Kurulu Kararlarının ve üst yazıların Bölüm Başkanı gözetiminde yazılması,

 • Giden evrakların kayıt edilmesi ve suretlerinin dosyalanması,

 • Evrakların ilgili kişi veya birime zimmetle teslim etmek ve ilgili kişi veya birimden zimmetle teslim almak.

 • Ders planları, ders yükleri, açık ders görevlendirmeleri, haftalık ders planları, yarıyıllık ders planları, Görevlendirme değişikliği, ders değişikliği, yarıyıl ders değişikliği, öğretim türü değişikliği, dersin gruplara ayrılması işlemlerinin yapılması ve mezuniyet evraklarının hazırlanması,

 • Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders ve ek sınav İşlemlerinin yürütülmesi,

 • Yarıyıl sonu sınavı sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içinde ders veren Öğretim Elemanlarından toplanması ve Dekanlığa sunulması ve öğrenciye ilan edilmesi,

 • Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinin yapılması,

 • Kayıt Yenileme, kayıt dondurma ve derse yazılma işlemlerini yürütmek,

 • Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması çalışmaları işlemleri takibinin yapılması,

 • Yeni kayıt veya yatay geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde görmüş oldukları dersler ile ilgili muafiyet işlemleri ve Üniversite tarafından yapılan muafiyet sınavı sonucu başarılı olan öğrencilerin muafiyet işlemlerinin yapılması,

 • Ders değerlendirme ile ilgili faaliyetlerin takip edilmesi.

 • Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere görevlendirmesi işlemlerinin yapılması,

 • Yeni ders açılması işlemlerinin yapılması,

 • Bölüm Sekreterliği İşlemleri Kontrol Formu’nda belirtilen ilgili faaliyetlerin yürütülmesi,

 • Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

 • Ek ders ve sınav puantajlarının zamanında hazırlanarak muhasebe birimine gönderilmesi,

 • Öğrencilerle ilgili olarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluğu dışındaki ve kendisinin sorumluğuna verilen öğrenci işleri ile ilgili tüm işleri yerine getirmek

 • Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen diğer faaliyetleri yerine getirmek,

Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

Prof. Dr.

Bağlı Olunan Üst Birim

: Bölüm Başkanı

Birime Bağlı Alt Birimler

: ….

Yatay İlişki İçerisinde Olunan Birimler

: Tüm Öğretim Üyeleri

İlişki İçerisinde Bulunan Dış Kuruluşlar

: Kamu Kurum ve kuruluşları, Sanayi Kuruluşları

Görev Tanımı

: Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri

Temsil yetkisini kullanmak

 • Kuruluşun her türlü bölüm ile ilgili faaliyetlerinde içerde ve dışarıda Üst Yönetimi temsil etmek,

Kurumsallaşma ve Yönetim Sorumluluğunu yürütmek

 • İç iletişim çalışmaları kapsamındaki çalışmalara katılmak ve desteklemek,

Birimini Yönetmek

 • İlgili mevzuat gereğince Alanı ile İlgili kararların gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Alanı ile İlgili mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Fakülte ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak
 • Alanı ile İlgili sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Fakülte Dekanının talep ettiği bilgilerin ve dokümanların raporlanmasını sağlamak
 • Alanı ile İlgili her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak
 • Alanı ile İlgili Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak
 • Alanı ile İlgili danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim Mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirmek
 • Alanı ile İlgili kendini sürekli geliştirmek; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirmek
 • Bölümünün“Stratejik Planı” çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,
 • Stratejik Planlama Kurulu toplantılarına katılmak
 • Personelinin Disiplin ve Sicil işlerini düzenleyip onaylamak,
 • Alanı ile İlgili çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,
 • İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklerle Bölüm Başkanının talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak,

Strateji ve hedef belirlemek

 • Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek,
 • Alanı ile ilgili kısa vadeli hedeflerini uygular, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

 • Vatandaşlar, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurulması için çalışmaları Bölüm Başkanı ile birlikte yürütür,

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

 • Alanı ile İlgili eğitim vermek,

 • Alanı ile İlgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak

 • Alanı ile İlgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek
 • Alanı ile İlgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak

Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • 2547 Sayılı YÖK Kanunu,

 • Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak,

 • Doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmak,

 • Mustafa Kemal Üniversitesi Profesör atama kriterlerini sağlamış olmak

Doç. Dr.

Bağlı Olunan Üst Birim

: Bölüm Başkanı

Birime Bağlı Alt Birimler

: ….

Yatay İlişki İçerisinde Olunan Birimler

: Tüm Öğretim Üyeleri

İlişki İçerisinde Bulunan Dış Kuruluşlar

: Kamu Kurum ve kuruluşları, Sanayi Kuruluşları

Görev Tanımı

: Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

Görev ve Sorumluluklar

Ana görevleri

Ana görevlere bağlı alt görevleri

Temsil yetkisini kullanmak

 • Kuruluşun her türlü bölüm ile ilgili faaliyetlerinde içerde ve dışarıda Üst Yönetimi temsil etmek,

Kurumsallaşma ve Yönetim Sorumluluğunu yürütmek

 • İç iletişim çalışmaları kapsamındaki çalışmalara katılmak ve desteklemek,

Birimini Yönetmek

 • İlgili mevzuat gereğince Alanı ile İlgili kararların gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Alanı ile İlgili mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Fakülte ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak
 • Alanı ile İlgili sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Fakülte Dekanının talep ettiği bilgilerin ve dokümanların raporlanmasını sağlamak
 • Alanı ile İlgili her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak
 • Alanı ile İlgili Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak
 • Alanı ile İlgili danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim Mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirmek
 • Alanı ile İlgili kendini sürekli geliştirmek; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirmek
 • Bölümünün“Stratejik Planı” çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,
 • Stratejik Planlama Kurulu toplantılarına katılmak
 • Personelinin Disiplin ve Sicil işlerini düzenleyip onaylamak,
 • Alanı ile İlgili çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,
 • İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklerle Bölüm Başkanının talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak,

Strateji ve hedef belirlemek

 • Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek,
 • Alanı ile ilgili kısa vadeli hedeflerini uygular, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

 • Vatandaşlar, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurulması için çalışmaları Bölüm Başkanı ile birlikte yürütür,

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

 • Alanı ile İlgili eğitim vermek,

 • Alanı ile İlgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak

 • Alanı ile İlgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek
 • Alanı ile İlgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak

Bu Göreve Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

 • 657 Sayılı DMK,

 • 2547 Sayılı YÖK Kanunu,

 • Doçentlik unvanını almış olmak,

 • Mustafa Kemal Üniversitesi Doçent atama kriterlerini sağlamış olmak


Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə