Vallentuna kommunYüklə 148,56 Kb.
səhifə1/27
tarix07.01.2022
ölçüsü148,56 Kb.
#91266
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

1.Vallentuna kommun

Sammanträdesprotokoll()

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2011-09-12

Plats och tid

Karbyrummet Kommunalhuset, Vallentuna. Kl 08.00-14:25

Ajounering 12:00-13:00

Beslutande

Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C), Raimo Vuojärvi (M), Gunnel Orselius-Dahl (FP) och Jaana Tilles (S)


Övriga kallade till § 97.

Lars-Bertil Ohlsson (KD), Åke Uddén (C), Björn Furugren Beselin (C), Marie Lenti-Nilsson (S), Tommy Eckelöv (S).


Övriga närvarande

Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör, Victor Kilén, kanslichef och Patric Andersson, ekonomichef, Ola Brandell, personalchef.


Utses att justera

Jaana Tillses (S)Justeringens plats och tid

Kommunstyrelsens kansli, tisdagen den 13 september 2011.Underskrifter

Sekreterare
§§ 94 – 125Victor KilénOrdförande

Örjan Lid


Justerande


Jaana Tilles (S)
Föredragningslista
Ärende Sidan

1.1.Vallentuna kommun 1

2.3.Vallentuna kommun 3

3.4.Vallentuna kommun 4

§ 94


Val av justerare

Beslut

Jaana Tillses (S) utses att justera protokollet.

§ 95

Fastställande av dagordning • Ordförande yrkar att informationsädendet gällande Vallentuna 2015 ska behandlas som ärende nummer tre.

 • Ordförande yrkar att beslutsärdendet Vallentuna 2015-förslag till ny förvaltning ska lyftas bort från dagordningen och att i dess ställe lyfta ett informationsärendeärdende gällande Vallentuna 2015-förslag till ny förvaltning.

 • Ordförandfe yrkar om tillägg till dagordningen gällande ärendet Uppdrag till kommundirektör - att se över IT i kommunen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer den reviderade dagordningen.
§ 96

Information - Vallentuna 2015Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen och föreslår kommunstyrelsen att göra detsamma.Ärendet i korthet

Vallentuna 2015 står som symbol för att kommunen då ska ha åtgärdat de utvecklingsområden som presenteras nedan:

• Uppfylla politikens förväntningar på leverans!

• Utveckla en kultur som möter framtiden!

• Effektivisera stödprocesser!

• Verksamhetsutveckling (jobba smartare..!)

För att komma tillrätta med ovanstående utarbetades fyra huvudsakliga utvecklingsområden:

• Kund/invånare

• Hållbar utveckling

• Medarbetarskap, ledarskap och kultur

• Organisation/styrmodell

En viktig del av Vallentuna 2015 handlar om att invånaren/kunden/företagarens ärenden är helt centralt för hur verksamheten organiseras. Vallentuna 2015 handlar om en kulturförändring som bygger på en mycket högre grad av samverkan inom organisationen än tidigare. För att gemensamt driva de kommungemensamma utvecklingsinsatserna etablerar ledningsgruppen en kommungemensam modell som namngetts ”Växthuset”.

Potentialen som är identifierad i Kommunplan 2012 är 5 mkr. Detta ska uppnås genom:

• samordnat utvecklingsarbete, arbetstid/resurser sparas, samma sak byggs inte upp inom som mest, sex förvaltningar.

• Handläggarstöd/verktyg/system som i princip gör samma sak köps inte in på olika förvaltningar utan samordnas

• samverkan ökar den totala kompetensen genom att fokus ligger på helhet istället för på delen

• projekt som drivs samlat gör det möjligt att överblicka komplexiteten som också möjliggör beslut på koncernnivå

• Gemensamma metoder och verktyg införs för hela verksamheten

• Förvaltningsgemensamma utbildningar genomförs

Ett stort fokus kommer att ligga på ledarskapet och vikten av att alla ledare företräder helheten och inte bara företräder den egna verksamheten. Information, kommunikation och dialog används för att bidra till kulturutvecklingen.

Se vidare i bifogat ärende.

§97


Vallentuna 2015, förslag till ny förvaltning (KS 2010.049)

Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen och föreslår kommunstyrelsen att göra detsamma.Ärendet i korthet

Förslagen utgår från de två uppdrag som kommundirektören fått från Kommunstyrelsen arbetsutskott och Kommunstyrelsen 2010 och 2011.

-Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att under 2010 genomföra en översyn av kommunens samtliga verksamheter ur ett processperspektiv för att där igenom uppnå ett koncerntänkande.

Uppdraget är förlängt till 2011. Dnr KS 2010.049

-Arbetsutskottet beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag gällande vilka fastigheter som ska överföras till Tufas ansvarsområde, samt att detta förslag presenteras för KSAU när det är färdigställt.

Dnr KS 2011.045

Ledningsgruppens förslag utgår från den invånarnära verksamheten och att utifrån det bygga upp en förvaltning som på bästa sätt kan ge stöd till både verksamhet och nämnd. Genom att skapa en sammanhållen utbildnings- och frivilligförvaltning med bibehållen nämndsorganisation förbereder vi oss också för att hantera framtidens utmaningar i ett växande Vallentuna. Den nya förvaltningen samlar bildnings, upplevelse- och kultur/rekreationsfrågor för breda målgrupper. Se vidare bifogat ärende.

Handlingar


 1. Förslag till Utbildning- och upplevelseförvaltning

 2. Vallentuna 2015, förslag till ny förvaltning

 3. Uppdrag genomföra översyn av samtliga verksamheter ur ett processperspektiv för att uppnå ett koncerntänkande

Expedieras till

Akten


§98

Godkännande av regressavtal och avtal om ansvar för motpartsexponeringar avseende derivat med Kommuninvest i Sverige AB (KS 2011.111)Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att Vallentuna kommun ingår nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB.

att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, daterat med början den 7 maj 1993.

att Vallentuna kommun ingår avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.

att kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen bemyndigas att i förening underteckna ovan angivna avtal för Vallentuna kommuns räkning.Ärendet i korthet

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 3, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 2. Vallentuna kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år 2010.Handlingar

 1. Godkännande av regressavtal och avtal om ansvar för motpartsexponeringar avseende derivat med Kommuninvest i Sverige AB, tjänsteskrivelse

 2. Begäran om godkännande av avtal gällande tydligt medlemsansvar

 3. Reviderat Förslag till avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (daterad 2011-04-07)

 4. Reviderat Förslag till avtal om regress m.m. (Daterad 2011-04-07)

Expedieras till

Akten
§99

Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter juni 2011 (KS 2011.221)Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen.Ärendet i korthet

Kommunledningskontoret har upprättat budgetuppföljning för kommunstyrelsen efter juni månad 2011.Handlingar

 1. Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter juni 2011, rapport

 2. Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter juni 2011, tjänsteskrivelse

Expedieras till

Akten
Handläggare


Kommundirektör
Ekonomichef
Personalchef
IT- och kommunikationschef
Planeringschef
Kanslichef

Yüklə 148,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə