Valyuta məzənnəzinə birbaşa təsir edir? 1-Ölkənin tədiyyə balansı 2-Dövlət büdcəsinin kəsiriYüklə 308,91 Kb.
səhifə1/3
tarix03.07.2018
ölçüsü308,91 Kb.
#55600
  1   2   3

. Valyuta məzənnəzinə birbaşa təsir edir?

1-Ölkənin tədiyyə balansı

2-Dövlət büdcəsinin kəsiri

3-Daxili bazarın vəziyyəti

4-Dövlət büdcəsinin xərcləri

5-Vergi sistemi

A) 1.3.5

B) 1.2.5

C) 2.3.4

D) 2.3.5

E) 1.2.32. Mo pul kütləsi aqreqatına daxildir.

A) Bank sistemindən kənar nağd pul

B) Əmanət banklarında müddətli əmanətlər

C) Kommersiya banklarında əhalinin depozitləri

D) Bankların depozit sertifikatları

E) Dövlət istiqrar vərəqələri3. M1-pul kütləsi aqreqatına daxil deyildir.

A) Əmanət banklarında müddətli əmanətlər

B) Kommersiya banklarında əhalinin depozitləri

C) Müəssisələrin xüsusi hesablarındakı vəsaitləri

D) Kommersiya banklarında müəssisələrin depozitləri

E) Bank sistemindən kənar nağd pul.4. M2-pul kütləsi aqreqatlarına daxildir

A) Əmanət banklarından müddətli əmanətlər:

B) Dövlət istiqraz vərəqələri

C) Bankların qiymətli kağızları

D) Dövlətin qiymətli kağızları

E) Bankların depozit sertifikatları5. M1-pul kütləsi aqreqatına daxildir

A) Müəssisə və vətandaşların xüsusi hesablarındakı vəsaitləri

B) Əmanət banklarında müddətli əmanətlər

C) Bankların depozit sertifikatları

D) Dövlət istiqraz vərəqələri

E) Bankların qiymətli kağızları6. M2-pul kütləsi aqreqatına daxil deyildir

A) Bankların depozit sertifikatları

B) Bank sistemindən kənar nağd pul

C) Vətandaşların cari hesablarındakı vəsaiti

D) Vətandaşların xüsusi hesablarındakı vəsaiti

E) Əmanət banklarında müddətli əmanətlər7. Nəğd pul tədavülü zamanı pulun hansı funksiyaları yerinə yetirilir?

1-Dəyər və tədiyyə.

2-Dəyər və tədavül.

3-Yığım və dəyər.

4-Tədavül və tədiyyə.

5-Yığım və tədiyyə.

A) 4


B) 2

C) 5


D) 1

E) 3


8. Nəğdsiz pul tədavülü neçə yerə ayrılır?

A) 2


B) 3

C) 5


D) 4

E) 6


9. Büdcəyə daxil olan tədiyyələrə aiddir.

1-Mənfəətdən gəlir.

2-Əlaqə dəyər vergisi.

3-Ssuda faizləri

4-Digər məcburi tədiyyələr

5- Sığorta kompaniyaları ilə hesablaşmalar.

A) 1,2,4

B) 1,3,4

C) 2,4,5

D) 1,2,3

E) 1,2,510. Ölkənin bank sistemi çərçivəsində nağdsız pulları bir bankdan başqa banka hərəkəti prosesində kommersiya banklarını hesablarında onların həcminin artması.

A) Bank multiplikatoru.

B) Kredit multiplikatoru.

C) Depozit multiplikatoru.

D) Pul bazarı.

E) Pul aqreqatı.11. Kommersiya banklarının kreditlərinin mərkəzi bankın kommersiya banklarına verdiyi kreditlərə nisbəti.

A) Kredit multiplikatoru.

B) Depozit multiplikatoru.

C) Pul bazarı.

D) Pul aqreqatı.

E) Bank multiplikatoru.12. Pul təklifinin pul bazarına qarşı münasibəti.

A) Depozit multiplikatoru.

B) Pul kütləsi.

C) Pul aqreqatı.

D) Bank multiplikatoru.

E) Kredit multiplikatoru.13. Məkəzi bank tərəfindən buraxılan nəğd pullar və kommersiya banklarının məcburi ehtiyatları.

A) Pul bazarı.

B) Pul kütləsi.

C) Pul aqreqatı.

D) Kredit multiplikatoru.

E) Bank multiplikatoru.14. Pul bazarının artması zamanı pul təklifinin dəyişməsini müəyyən edən göstərici.

A) Pul multiplikatoru.

B) Pul bazarı.

C) Depozit pultiplikatoru.

D) Pul aqreqatı.

E) Pul kapitalı.15. Pul kütləsinin göstəricisi.

A) Pul aqreqatı.

B) Pul multiplikatoru.

C) Pul bazarı.

D) Kredit multiplikatoru.

E) Depozit multiplikatoru.16. Qiymətlərin artım sürətinə görə inflyasiyanın növlərinə aiddir.

1-Xərclər inflyasiyası.

2-Mötədil inflyasiya.

3-Çaparaq inflyasiya.

4-Hiperinflyasiya.

5-Kredit inflyasiya.

A) 2,3,4

B) 3,4,5

C) 1,2,3

D) 1,3,5

E) 2,4,517. Qiymətlərin orta illik artım tempinin 5-10% olması ilə müşayət olunan qiymətlərin tədricən qalxması.

A) Mötədil inflyasiya.

B) Çaparaq inflyasiya.

C) Inzibati inflyasiya.

D) Hiperinflyasiya.

E) Idxal inflayasiya.18. Qiymətlərin orta illik artım tempinin 10-50% olması ilə müşayət olunan qiymətlərin birdən-birə qalxması.

A) Çaparaq inflyasiya.

B) Inzibati inflyasiya.

C) Tələb inflyasiyası.

D) Hiperinflyasiya.

E) Mötədil inflyasiya.19. Qiymətlərin artım tempi 100%-dən artıq olduqda qiymətlərin çox yüksək templə artması.

A) Hiperinflyasiya.

B) Inzibati inflyasiya.

C) Mötədil inflyasiya.

D) Açıq inflyasiya.

E) Çaparaq inflyasiya.20. Yaranma üsuluna görə inflyasiyanın növlərinə aiddir.

1-nzibati inflyasiya.

2-Qapalı inflyasiya.

3-Açıq inflyasiya.

4-Kredit inflyasiya.

5-Təklif inflyasiya.

A) 1,4,5

B) 2,3,4

C) 1,2,3

D) 3,4,5

E) 1,3,521. Uzun və qısamüddətli kreditləşmənin miqyasının genişlənməsi.

A) Kredit ekspansiyası.

B) Kredit inflasiyası.

C) Inzibati inflyasiyası.

D) Xərclər inflyasiya.

E) Nullifikasiya.22. Xarici faktorların təsiri nəticəsində yaranan inflyasiya.

A) Idxal inflyasiyası.

B) Ixrac inflyasiyası.

C) Kredit inflyasiyası.

D) Qapalı inflyasiyası.

E) Inzibati inflyasiya.23. Aşağıdakılardan hansı xarici dövlət kreditinin təsnifatına aiddir?

A) Qeyri-rezident müəssisələr

B) Rezident müəssisələr

C) İcra hakimiyyəti orqanları

D) Fiziki şəxslər

E) Hamısı24. Pulu tələbin pul-kredit və vergi mexanizmi vasitəsilə məhdudlaşdırılması metodları göstərilənlərdən hansının məzmununu təşkil edir?

A) Deflyasiya siyasəti

B) İnflayasiya siyasəti

C) Gəlirlər siyasəti

D) Struktur siyasəti

E) Sənaye siyasəti.25. Cəlb olunmuş vəsaitlərin yerləşdirilməsi üzrə bank əməliyyatları:

A) Aktivdir

B) Passivdir

C) Aktiv-passivdir

D) Trast əməliyyatlarıdır

E) Komissiyon əməliyyatlaradar26. Bank sistemi üçün nəzərdə tutulmuş hesablar planı necə bölmədən ibarətdir?

A) 2-bölmədən

B) 7-bölmədən

C) 10-bölmədən

D) 4-bölmədən

E) 1-bölmədən27. Bankın hüquqi statusu kim tərəfindən müəyyənləşdirilir?

A) Bank qanunu ilə

B) Mərkəzi Bank tərəfindən

C) Respublikasının Prezidenti tərəfindən

D) Respublikanın Parlamenti tərəfindən

E) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən28. Kommersiya bankı hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) Depozitlərə vəsaitlərin cəlb edilməsidir

B) Bankların bankıdır

C) Dövlətin emissiya mərkəzidir

D) Hökumətin bankıdır

E) Variantların heç biri düuz deyil29. Beynəlxalq Valyuta Fondu hansı müddətə kreditləri verir?

A) 3-ildən 5-ilədək

B) 15-ildən 20 ilədək

C) Bir ilədək

D) 20 ildən 25-ilədək

E) 25-ildən yuxarı30. Göstərilənlərdən hansı bankın passiv əməliyyatına aiddir?

A) Nizamnamə kapitalının formalaşması

B) Kredit əməliyyatları

C) Trast əməliyyatları

D) İdxal əməliyyatları

E) İxrac əməliyyatları31. Bankın əsas təyinatı necədir?

A) Pul vəsaitlərinin satıcılardan alıcılara, kreditorlardan borclanlara doğru hərəkətində vasitəçilik

B) Özünün mülkiyyət maraqlarının müdafiəsi

C) Fiziki və hüquqi şəxslərin sosial təminatı

D) İdxalın artırılması

E) İxracın artırılması32. Mərkəzi bank tərəfindən kommersiya banklarının kredit resurslarının artırılmasına deyilir?

A) Kredit restriksiyası

B) Kredit ekspansiyası

C) Kredit siyasəti

D) Maliyyə siyasəti

E) İnvestisiya fondu33. Milli valyuta məzənnəsinin xarici valyutalara nisbətən düşməsinə nə deyilir?

A) Devalvasiya

B) Staqflyasiya

C) Denominasiya

D) Revalvasiya

E) Restriksiya.34. Milli valyuta məzənnəsinin xarici valyutalara nisbətən qalxmasına deyilir?

A) Revalvasiya

B) Stoqflyasiya

C) Restriksiya

D) Destafasiya

E) Stratifikasiya.35. Pul tədavülünün sabitləşdirilməsinin «sıfırların azaldılması» vasitəsilə qiymətlər miqyasının artırılmasından ibarət metodu necə adlanır?

A) Denominasiya

B) Revalvasiya

C) Devalvasiya

D) Nullifikasiya

E) Diversifikasiya.36. İqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi çərçivəsində inflyasiya əleyhinə yönəlmiş tədbirlər toplusuna deyilir?

A) Antiinflyasiya siyasəti

B) Antidempinq siyasəti

C) Antiinhisar siyasəti

D) Antiböhran siyasəti

E) Antifəhlə siyasəti.37. Pulu tələbin pul-kredit vergi mexanizmi vasitəsilə məhdudlaşdırılması metodları göstərilənlərdən hansının məzmununu təşkil edir?

A) Deflyasiya siyasəti

B) İnflayasiya siyasəti

C) Gəlirlər siyasəti

D) Struktur siyasəti

E) Sənaye siyasəti.38. Müxbir hesablar üzrə vəsaitlər hansı qrupa aiddir?

A) Ehtiyyat fondu.

B) Səhmdarların vəsaitləri

C) İnvestisiya aktivləri

D) Kassa aktivləri

E) Əmanətçilərin vəsaitələri39. Bankların akkreditiv əməliyyatları hansı qrupa aiddir?

A) Vasitəçilik əməliyyatları.

B) Qeyri-depozit əməliyyatlar

C) Balansarxası əməliyyatlar

D) Kassa əməliyyatları

E) Depozit əməliyyatlar40. Qısamüddətli kredit hansı kreditdir?

A) 1-ilə qədər verilən kredit

B) 12-ilə verilən kredit

C) 3-ilə verilən kredit

D) 6-ilə verilən kredit

E) 2-ilə verilən kredit41. Müştərilərə bank əməliyyatları aparmaq üçün açılan hesablar necə adlanır?

A) Hesablaşma

B) Valyuta

C) Depozit

D) Cari

E) Müxbir.42. Müxbir hesablar hansı təşkilatlar üçün açılır?

A) Banklar üçün

B) Təsərrüfat subyektləri üçün

C) Fiziki şəxslər üçün

D) Nümayəndəliklər üçün

E) Bank şöbələri üçün.43. Bankomatlar hansı əməliyyatı aparmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A) Nağd pul alınması

B) Pul köçürülməsi

C) Akkreditiv əməliyyatı

D) İnkassa əməliyyatı

E) Mübadilə əməliyyatı.44. Pul emissiyası hansı təşkilatın müstəsna səlahiyyətindədir?

A) Mərkəzi bankın.

B) İqtisadi inkişaf nazirliyinin

C) Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin

D) Vergilər nazirliyinin

E) Maliyyə nazirliyinin45. Ödəniş tapşırığının icrası zamanı vəsaiti köçürən təşkilat necə adlanır?

A) Emitent

B) Benefisiar

C) Vasitəçi

D) Üçüncü şəxs

E) Kreditor.46. Kredit sisteminin təsisat quruluşunu müəyyən edir?

A) Mərkəzi banklar və kredit təşkilatları

B) Banklar

C) Universal banklar

D) İxtisaslaşmış banklar

E) Qeyri-bank təşkilatlar47. Bankların vəsaitlərin cəlb edilməsi üzrə funksiyası hansıdır?

A) Depozit funksiyası

B) Kredit funksiyası

C) Hesablaşma funksiyası

D) İnvestisiya funksiyası

E) Səfərbərlik funksiyası.48. Göstərilənlərdən hansı bankların fond əməliyyatlarıdır?

A) Qiymətli kağızlarla

B) Əmanətçilərlə

C) Dövlətlə

D) Müştərilərlə

E) İstehlakçılarla49. Bank hansı təşkilati-hüquqi formada yaradıla bilər?

A) Qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti

B) Açıq tipli səhmdar cəmiyyəti

C) Korporasiya formasında

D) Holdinq formasında

E) Transmilli təşkilat formasında.50. Milli Bankın deviz siyasəti ilə əlaqədardır?

A) Banknotların dövriyyəyə buraxılması ilə

B) Diskont siyasəti ilə

C) Valyuta müdaxiləsi ilə

D) Trast əməliyyatları

E) Vergi siyasəti ilə51. Bankların öz öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyəti necə adlanır?

A) Likvidlik

B) Aktivlik

C) Passivlik

D) Rentabellik

E) Kifayətlik.52. İqtisadi mahiyyətinə görə bankın aktiv əməliyyatları hansı səciyyə daşıyır?

A) Vasitəçilik əməliyyatları

B) İnformasiya

C) Hesablaşma-kassa

D) Fond əməliyyatları

E) İnvestsiya53. Depozitin hansı növü cari hesablaşmalar üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A) Müddətsiz depozitlər

B) Əmanət depozitləri

C) Müddətli depozitlər

D) Tələb olunanadək depozitlər

E) Variantlar düz deyil54. Yerinə yetirdiyi əməliyyatların məcmusuna görə kredit sisteminin hansı təsisatları bütün əməliyyatları yerinə yetirə bilərlər?

A) Bank filialları

B) Nümayəndəliklər

C) Kredit itifaqları

D) İnvestisiya fondları

E) Heç biri düzgün deyil.55. Bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, hüquqi şəxs olmayan, bank fəaliyyətinin hamısını həyata keçirə bilən, bankın ayrıca bölməsi nədir?

A) Filialdır

B) Assosasiyadır

C) Nümayəndəlikdir

D) Kredit ittifaqıdır

E) Depozit şöbədir56. Bankın xüsusi və cəlb olunmuş vəsaitlərinin yerləşdirilməsi necə əməliyyatdır?

A) Aktiv əməliyyatlar

B) Passiv əməliyyatlar

C) Komissiyon əməliyyatları

D) Vergi əməliyyatları

E) Depozit əməliyyatları57. Milli bank tərəfindən uçot dərəcəsinin artırılması Milli valyutaya necə təsir göstərir?

A) Milli valyuta ucuzlaşır

B) Milli valyuta bahalaşır

C) Heç bir təsir göstərməz

D) Dollar bahalaşır

E) Türk lirəsi ucuzlaşır58. Dövlət qiymətli kağızlarını kreditin hansı formasını alarkən girov qoymaq olar?

A) Lombard krediti

B) Bank krediti

C) Kommersiya krediti

D) Variantlar düz deyil

E) Variantların hamısı düzdür59. Bankların depozit əməliyyatları göstərilən qrupların hansına aiddir?

A) Passiv əməliyyatlar

B) Aktiv əməliyyatlar

C) Balansarxası əməliyyatlar

D) İnvestisiya

E) Trast.60. Müştərilərin kreditləşdirilməsi əməliyyatları:

A) Aktiv əməliyyatlardır

B) Passiv əməliyyatlardır

C) Vasitəçilik əməliyyatıdır

D) Balansarxası əməliyyatdır

E) Kassa əməliyyatıdır.61. Depozit (əmanət) hesablarından hansı hallarda hesablaşma əməliyyatlarının aparılmasına icazə verilir?

A) Vəsaiti geri götürəndə

B) Faiz hesablamadıqda

C) Heç bir halda

D) Mədaxil əməliyyat aparılmadıqda

E) Krediti qaytardıqda.62. Bankın balansının cəlb edilmiş borc alınmış resurslar hissəsi necə adlanır?

A) Öhdəliklər

B) Gəlir

C) Mənfəət

D) Xüsusi kapital

E) Rentabellik63. Valyuta sistemivalyuta münasibətlərinin təşkili formasıdır. Bu sistem necə tənzimlənir?

A) Miilli qanunvericiliklə və yaxud dövlətlərarası razılaşdırmalar

B) Yalnız dövlətlər arası razılaşdırmalar

C) Beynəlxalq Valyuta Fondu vasitəsilə

D) Bank adət və ənələləri ilə

E) Dövlətlərarası razılaşdırmalar64. Tədiyyə balansının saldosunun təyini zamanı onun maddələri aşağıdakılara bölünür:

A) Milli və xarici – iqtisadi

B) Əsas və balanslaşdırılan

C) Daimi və mövsümi

D) Nisbi və mütləq

E) Balanslaşdırılmayan.65. Kreditin kapital kimi dövriyyəsini şərtləndirən cəhət nədir?

A) İstifadəyə görə haqq

B) Təminat

C) Qaytarılmaq

D) Məqsədli istifadə

E) Qaytarılmamaq66. Banklar tərəfindən beynəlxalq kredit kimlərə verilir?

A) İdxal və ixracatçılara

B) Yalnız borc alan ölkəyə

C) Yalnız ixracatçılara

D) Yalnız idxalçılara

E) Borc istəyən fiziki şəxslərə67. Kredit pullarının meydana gəlməsi bankları hansı əməliyyatları aparmağa imkan verdi?

A) Emissiya

B) Hesablaşma

C) Borc

D) Kassa

E) Dövriyyə68. Bankın hüquqi statusu kim tərəfindən müəyyənləşdirilir?

A) Bank qanunu ilə

B) Mərkəzi Bank tərəfindən

C) Respublikasının Prezidenti tərəfindən

D) Respublikanın Parlamenti tərəfindən

E) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən69. Pul nədir?

A) Kortəbii olaraq ümumi əmtəə kütləsindən ayrılmış və ümumi ekvivalent rolunu oynayan xüsusi növ əmtəədir.

B) Dəyər ölçüsüdür.

C) Tədavül vasitəsidir.

D) Tədiyyə vasitəsidir.

E) Yığım vasitəsidir.70. Bunlardan hansıları pulun funksiyasına aid deyil?

A) Ümumi ekvivalentdir.

B) Tədiyyə vasitəsidir.

C) Dəyər ölçüsüdür.

D) Yığım vasitəsidir.

E) Tədavül vasitəsidir.71. Valyuta bazarı nədir?

A) Pul vəsaitlərinin hərəkətinin təşkil edilməsinin xüsusi forma və sferası olub maliyyə münasibətləri sferasında alqı-satqı münasibətlərinin məcmusudur.

B) Bu bazarın obyekti ilə əməliyyat aparıldığı zaman subyektlər nəinki iqtisadi məqsədyönlülük nöqteyi-nəzərdən və habelə müəyyən mənada təşkilati, iqtisadi və hüquqi məhdudiyyət baxımından fəaliyyət göstərir.

C) Ssuda kapitalının dövriyyəsinin təmin edilməsi prosesində yaranan münasibətləri yaxud dövriyyənin təşkili formasını ifadə edir.

D) Qızılın həm yığım və ölkənin qızıl ehtiyyatlarının artırılması, həm də biznesi təşkil etmək və sənaye istehlakı məqsədilə alqı-satqı ilə əlaqədar olan iqtisadi münasibətlərin məcmusudur.

E) Bu bazarın alətləri xəzinə vekselləri, bank aksepləri, bankların depozit sertifikatlarınan ibarətdir.72. Pul bazarı nədir?

A) Bu bazarın alətləri xəzinə vekselləri, bank aksepləri, bankların depozit sertifikatlarından ibarətdir.

B) Ssuda kapitalın dövriyyəsinin təmin edilməsi prosesində yaranan münasibətləri yaxud dövriyyənin təşkili formasını ifadə edir.

C) Bu bazarın obyekti ilə əməliyyat aparıldığı zaman subyektlər nəinki iqtisadi məqsədyönlülük nöqteyi-nəzərdən və habelə müəyyən mənada təşkilati, iqtisadi və hüquqi məhdudiyyət baxımından fəaliyyət göstərir.

D) Qızılın həm yığım və ölkənin qızıl ehtiyyatlarının artırılması, həm də biznesi təşkil etmək və sənaye istehlakı məqsədilə alqı-satqı ilə əlaqədar olan iqtisadi münasibətlərin məcmusudur.

E) Pul vəsaitlərinin hərəkətinin təşkil edilməsinin xüsusi forma və sferası olub maliyyə münasibətləri sferasında alqı-satqı münasibətlərinin məcmusudur.73. Borc kapitalları nədir?

A) Ssuda kapitalın dövriyyəsinin təmin edilməsi prosesində yaranan münasibətləri yaxud dövriyyənin təşkili formasını ifadə edir.

B) Qızılın həm yığım və ölkənin qızıl ehtiyyatlarının artırılması, həm də biznesi təşkil etmək və sənaye istehlakı məqsədilə alqı-satqı ilə əlaqədar olan iqtisadi münasibətlərin məcmusudur.

C) Bu bazarın alətləri xəzinə vekselləri, bank aksepləri, bankların depozit sertifikatlarından ibarətdir.

D) Bu bazarın obyekti ilə əməliyyat aparıldığı zaman subyektlər nəinki iqtisadi məqsədyönlülük nöqteyi-nəzərdən və habelə müəyyən mənada təşkilati, iqtisadi və hüquqi məhdudiyyət baxımından fəaliyyət göstərir.

E) Pul vəsaitlərinin hərəkətinin təşkil edilməsinin xüsusi forma və sferası olub maliyyə münasibətləri sferasında alqı-satqı münasibətlərinin məcmusudur.Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> tifuser -> files
files -> 35- sosiologiya qiyabi 2017 2202a, 2252a, 2323a, 2483a, 2473a, 2453a, 2745a, 2922a
files -> 35. Politologiya Qiyabi 2017 2204a, 2325a, 2745a, 2924a
files -> Kafedra: Fənn: “İnsan resurslarının idarə edilməsi” Müəllim: Qruplar
files -> 2. İqtisadi təhlilin əsas vəzifəsi bundan ibarətdir
files -> 1. Klassik vergitutma nəzəriyyəsini elmə kimlər daxil etmişdir?
files -> 1. Tikinti quraşdırma işlərinin maya dəyərinin hansı növləri mövcuddur
files -> Sahibinə səhmdar cəmiyyətinin idarə edilməsində iştirak etmək və xalis mənfəətdən divident almaq hüququnu verən sənəddir
files -> 1. Sığorta fəaliyyətində təsərrüfat subyektlərinin əmlak maraqlarına zərər vurulması öz əksini nədə tapır?
files -> Test suallari

Yüklə 308,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə