Version 22 maj 2017 ts 1111 Grundkurs I TeaterstudierYüklə 28,68 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü28,68 Kb.

Version 22 maj 2017

TS 1111 Grundkurs i Teaterstudier

Höstterminen 17

Kursansvarig Yael Feiler

Delkurs 1: Drama -och föreställningsanalys

Drama and Performance Analysis

Delkursansvarig: Yael Feiler

Seminarieledare: Yael Feiler

Föreläsare: Yael Feiler (YF) Michael Azar (MA)

Samt Harvey Grossman, Joel Nordström & Karin Pettersson (gäster)


Delkurs 1: Drama- och föreställningsanalys (7,5 hp)

Kursen ger en introduktion till konsten att läsa dramatexter. Studenten inhämtar kunskaper om centrala strukturella element i dramatik, övar förmågan att identifiera dessa i dramatexter och att kritiskt diskutera materialet muntligt och i skrift samt undersöker dramaturgi i kreativa gestaltande övningar. Ett antal teaterföreställningar besöks, varvid studenten övar förmågan att undersöka relationerna mellan teaterns olika uttrycksmedel och att kritiskt jämföra dramatexter med uppsättningar, men också att analysera icke textbundna teaterformer. Samtal med teaterpraktiker anordnas också för att ge studenten inblick i teaterns arbete.Delkursens mål:

Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

• redogöra för komposition av dramatexter såväl teoretiskt som metodiskt

• jämföra och analysera dramatexter

• analysera teaterföreställningar och andra scenkonstföreteelser

• använda teatervetenskaplig teori och metod i analyser

• kritiskt granska och värdera dramatexter och uppsättningar i förhållande till genre- och stilförändringar

Undervisningsformer:

Undervisningen sker huvudsakligen genom föreläsningar och tillhörande seminarier. Under seminarierna diskuteras föreläsningarnas tema och innehåll. I undervisningen ingår ett antal teaterbesök.


Lektionsplanering:

Dag/tid/innehåll Lokal
Tema: Dramaanalys

Måndag 28/8

9:15 - 11:00 Kurs – och delkursintroduktion (YF) H421

11:15 - 13:00 Föreläsning 1: aristotelisk dramaturgi (MA) H421

Läs: Sofokles, Konung Oidipus, ur Om diktkonsten (finns på Gul)

Loman, s. 58-60, samt Tjäder 2008 s. 19-46onsdag 30/8

kl. 10:15-12 seminarium 1 (YF) C364Läs: Ur Brandell s. 11-17 (finns på Gul) & Tjäder 2000 s. 10-17 samt Sofokles Antigone (Idén är att under seminariet hitta konkreta exempel ur pjäsen som bekräftar struktur och teori).

kl. 13:15-15 föreläsning 2 Episk dramaturgi (MA) C364Läs: Brecht, Regeln och undantaget, Brecht En liten hjälpreda för teatern s. 17-53 (finns på Gul), Loman s. 61-67, Järleby s. 62-74 (Finns på Gul), Tjäder 2008 s. 400-409, Tjäder 2000 s. 172-178
Fredag 1/9 kl. 13:15-17: Gemensam introduktion för nyantagna på LiR
tisdag 5/9

kl. 10:15-12 seminarium 2 (YF) K332Läs: Brandell s. 68-71 (finns på Gul) & Tjäder (lämpliga sidor) Långbacka s. 105-118 (finns på Gul) samt Mor Courage (Idén är att under seminariet hitta konkreta exempel ur pjäsen som bekräftar struktur och teori).

Onsdag 6/9

Kl. 10:15-12 föreläsning 3: Dramaanalys (YF) C364Läs: Loman s. 75-91, Sjöberg, s. 29-82, Brandell 118-149, Heed s. 39-50
Fredag 8/9

Kl. 12:15-13 Introduktion till UB (universitetsbiblioteket) och informationssökning

(Karin Pettersson, bibliotekarie)

Lär dig hur du kan använda UB under din studietid. Vi visar hur du hittar din kurslitteratur i bibliotekskatalogen GUNDA och söktjänsten Supersök, hur du når elektroniska böcker och tidskriftsartiklar i fulltext hemifrån, förnyar lån och bokar grupprum. Samling i entréhallen på Humanistiska biblioteket.
Kl. 13:15-15 Föreläsning 4: Perspektiv på dramaanalys (YF) C363

Läs: Loman s. 92-105, Sjöberg, s. 17-28 Brandell, s. 88-91 & 153-190, Margareta Fahlgren, ”Kampen om pengar – Fadren” ur Arping och Nordenstam (red) Feministiska litteraturanalyser 1972-2002, Lund, 2005
måndag 11/9

kl. 10:15-12 Seminarium 3: analysövning (YF) D311Läs: Shakespeare Stormen och Cesaire A Tempest samt, Euripides, Backanterna och Soyinka The Bacchae of Euripides.
Måndagen den 11/9 kl. 24:00 inlämning av dramaanalysuppgift. Se detaljer under rubriken ”Examination”.
Tema: Praktiska dramaturgiövningar 1 – Iscensättning
Tisdag 12/9

Kl. 9:15-17: Workshop (YF) L100


onsdag 13/9

kl. 9:15-17: Självständigt Grupparbete L100torsdag 14/9

kl. 9:15-17: redovisning av självständiga arbetet samt feedback (YF) L100


Fredag 15/9

9:15 – 12 gästföreläsning: Harvey Grossman D311Kl. 19 OBS gemensamt teaterbesök Utvandrarna Göteborgs stadsteater stora scen

Senast kl. 24:00 söndagen den 17/9 inlämning av arbetsdagbok och reflexion (se anvisningar under rubriken Examination).
Tema: Föreställningsanalys

måndag 18/9

kl. 10:15-12 Föreläsning 5: Föreställningsanalys (YF) D311Läs: Loman, s. 111-176

Kl. 13:15 – 15 Föreläsning 6: Att skriva dramatik (MA) D311


Tisdag 19/9

Kl. 10:15-12 Föreläsning 7: Perspektiv på föreställningsanalys (YF) T302Läs: Loman, s. 191-203 och ur Feiler och Sauter Shakespeares Shylock och antisemitismen s. 29-59 (på Gul)

kl. 13:15 - 15 Seminarium 4 & 5: C364

Gemensam föreställningsanalys av Utvandrarna (YF)

onsdag 20/9

kl. 10:15-12 gästföreläsning/seminarium: C364

det dramaturgiska arbetet med Mephisto (gäst: Joel Nordström)
Tema: Praktiska dramaturgiövningar 2 – att skriva dramatik

tisdag 26/9

kl. 10:15 – 12 Föreläsning 8: Metoder inför skrivuppgiften (YF) L100


Kl. 13:15-17 Workshop/ Självständigt Grupparbete L100

Instruktioner inför morgondagens självständigt arbete delas ut.


torsdag 28/9

kl. 9:15 – 17 Seminarium 6: L100

Redovisning av gårdagens självständiga arbete och sammanfattning.
söndag 1/10 Föreställningsanalysuppgift lämnas in senast kl. 24:00 (instruktioner under rubriken Examination)
Examination:

Examinationen består av skriftliga inlämningsuppgifter, 2 hemskrivningar, en arbetsdagbok och två praktiska redovisningar. I examinationen ingår dessutom aktivt deltagande i seminarierna, aktivt deltagande i grupparbeten och gruppuppgifter av olika slag samt deltagande i obligatoriska teaterbesök.


Examination 1 i anslutning till delkursens tema ”Dramaanalys”:

Läs Sofokles Antigone och Anouilhs Antigone. Jämför det dramaturgiska bygget och notera i punktform dramaturgiska element som kan knytas an till de olika dramaturgiska ideal som kursen introducerats. Notera minst två perspektiv/läsart som kan tillämpas på var och en av dessa texter och skriv en kort synopsis utifrån dessa.

Skriv sammanlagt 2-3 sidor (fontstorlek 12 punkter, 1,5 radavstånd).

Lämnas in via Urkund till yael.feiler.2.gu@analys.urkund.se den 11/9 senast kl. 24:00


Examination 2 i anslutning till delkursens tema ”Praktiska dramaturgiövningar 1”:

Skriv en reflekterande arbetsdagbok över de praktiska tillfällen den 12:e, 13:e och 14:e september. Reflektera över det praktiska arbete du/gruppen gjort. Notera samband med den teoretiska kunskapen under delkursens första tema. Skriv 2 sidor (fontstorlek 12 punkter, 1,5 radavstånd).

Lämnas in via Urkund till yael.feiler.2.gu@analys.urkund.se den 17/9 senast kl. 24:00
Examination 3 skriv en föreställningsanalys av en frivillig scenkonstföreställning helst ur de fria teatergruppernas utbud. Texten ska bestå av:


 • Inledning: utgångspunkter och val

 • Delanalys

 • deltolkning

 • Helhetstolkning

 • Slutsats.

Var noga med mellanrubriker, underrubriker, balans mellan beskrivning och tolkning.

Skriv 4-5 sidor (fontstorlek 12 punkter, 1,5 radavstånd).

Lämnas in via Urkund till yael.feiler.2.gu@analys.urkund.se den 1/10 senast kl. 24:00
Instruktioner inför de praktiska redovisningarna samt inför grupparbeten under seminarierna delas ut i samband med de aktuella tillfällen.

Instruktioner inför teaterbesöken:


 • Observera noga miljön. Teaterlokalen, omgivningen, publiken.

Under föreställningen:

 • Observera detaljerna på scenen: färg, form (scenografi, kostym, mask, belysning)

 • Lyssna på ljud, musik.

 • Observera rörelsemönster ev. dans på scen

 • Spelstil?

 • Andra observationer?

Efter föreställningen:

Notera dina observationer så fort du kan efter föreställningen (obs: inga anteckningar under själva föreställningen)! Var noga med att beskriva! Poängen är att du beskriver vad du såg och INTE vad föreställningen handlade om eller vad du tyckte om den.

Dina anteckningar blir ett underlag för grupparbete inför gemensam föreställningsanalys.
Betyg

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).


För betyget Godkänd i delkurserna krävs aktivt deltagande i delkursens samtliga seminarier och praktiska moment samt godkända tentamen, seminarieuppgifter och muntliga redovisningar. För betyget Väl Godkänd krävs att studenten på ett synnerligen produktivt och kritiskt reflekterande sätt har visat kunskaper och färdigheter samt bidragit till det gemensamma lärandet såväl skriftligt som muntligt i kursens olika moment och redovisningsformer.

Omtentamen

Underkända tentamen kan skrivas om och lämnas in i samband med delkursens sista dag, den 1 oktober eller vid uppsamlingstillfället vid terminens slut (datum medges senare). Detsamma gäller försenade inlämnade tentamen/skriftliga uppgifter.


Litteraturlista:

Primärlitteratur (obligatoriskt):

Brandell, Gunnar Drama i tre avsnitt, Stockholm 1971

Heed, Sven Åke, Teaterns tecken, Lund 2002.


Feiler & Sauter Shakespeares Shylock och antisemitismen Stockholm, 2010

Järleby, Anders, Inlevelse och distans. Bertolt Brecht - om dramaturgi och skådespeleri, Skara 2009


Loman, Rikard, Drama- och föreställningsanalys, Lund, 2016

Sjöberg, Birthe, Dramatikanalys, Lund 1999


Tjäder, Per Arne, Fruktan, medkänsla och kritisk distans, den västerländska dramateorins historia, Lund 2001


_____, Uppfostran, underhållning, uppror. En västerländsk teaterhistoria, Lund 2008 (s. 9-62)

Ödeen, Mats, Dramatiskt berättande: om konsten att strukturera ett drama, Stockholm 2005

Arping och Nordenstan (red) Feministiska litteraturanalyser 1972-2002, Lund 2005

Samlingsvolymer:

Litteraturens klassiker (LK), Grekisk litteratur, dramatik , Breithotz,L.,red., Stockholm 2004


Världsdramatik (VD), del 1, 2, 3 och 4, Lewan, Bengt, m fl, red., Lund 1990-99. (NB: Dessa verk förekommer i flera delkurser.)

TK = Textkompendium som läggs på GUL i samband med kursstart.Dramatik:


Anouilh, Jean, Antigone, (översättning Greta Salenius) W&W 1974 (TK)

Beckett, Samuel, I väntan på Godot (VD 3)


Brecht, Bertolt, Mor Courage och hennes barn (VD 3)


_____, Regeln och undantaget (TK)

Cesaire, Aimé, A Tempest, övers. Richard Miller, New York 2002

Euripides, Backanterna 
(översättning Göran O. Eriksson och Jan Stolpe) Atlantis 2014

Ibsen, Henrik Hedda Gabler (frivillig utgåva)

Lugn, Kristina, Idlaflickorna (VD 4)


Shakespeare, William, En midsommarnattsdröm, övers. Göran O Eriksson, Ordfront 1991.


_____, Hamlet, övers. Britt G. Hallqvist, Ordfront 1996.


_____, Stormen, övers. Bengt Anderberg, Ordfront 2004.

_____, Köpmannen i Venedig, övers. Lars Huldén, Ordfront 2004

Sofokles, Antigone (VD 1)
_____, Kung Oidipus (LK)

Strindberg, August Fadren (frivillig utgåva)

Wole Soyinka: The Bacchae of Euripides ingår i Collected Plays 1, Oxford Univ. Press, 1973Artiklar och utdrag ur större verk i textkompendiet:


Aristoteles, ”Om diktkonsten” i Holm, Ingvar, red., Teater 1: Polemik, teorier, manifest, Lund 1970


Boal, Augusto, För en frigörande teater, Stockholm 1978,


Brecht, Liten hjälpreda för teatern och andra skrifter i samma ämne, urval och övers. Herbert Grevenius, Stockholm 1968

Granath, Manus och dramaturgi för film, Stockholm 2006


Johansson, Ola, “Världens viktigaste teater?”, Teatertidningen nr 3/2004.
Kataloq: public

Yüklə 28,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə