Viceprim-ministru, ministrul economiei Octavian calmîCYüklə 115,79 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü115,79 Kb.
#73874

Viceprim-ministru,

ministrul economiei Octavian CALMÎC
_____________________

Sinteza recomandărilor

prezentate de către părţile consultate la proiectul Hotărării Guvernului privind desemnarea Furnizorului central de energie electrică


Punctul propus spre modificare

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele Ministerului Economiei privind acceptarea sau respingerea propunerii

Ministerul Finanțelor, nr. 11/1-02-09/1998 din 10.02.2017
Fara obiectii

-

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, nr. 05/1140 din 01/12.2016
Cu referire la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la desemnarea Furnizorului central de energie electrică, Agenția Națională pentru Reglementare în energetică, comunică despre susținerea de principiu a proiectului în cauză.

Totodată, Agenția atenționează asupra faptului că, în preambului proiectului Hotărîrii Guvernului, este indicată ca temei de elaborare a actului normativ, Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile nr. 10 din 26.02.2016, care va intra în vigoare la data de 25.03.2017.

Este de menționat Legea în cauză stabilește un șir de condiții de bază ale Furnizorului central de energie electrică.

În același timp, art. 83 alin. (4) din Legea cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016 stabilește că, furnizorul central de energie electrică achiziționează pe piață energia electrică de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie și energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane și revinde energia electrică respectivă furnizorilor la prețuri reglementate aprobate de Agenție, în cantitățile stabilite de aceasta, cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum și ale actelor normative de reglementare aprobate de Agenție.

În acest context, reiterăm că furnizorul central de energie electrică, poate acționa pe piața energiei electrice doar în strictă conformitate cu reglementările prevăzute de actele legislative menționate, Regulile pieței energiei electrice și Metodologiile de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și a tarifelor reglementate.

Reieșind din cele expuse propunem completarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind desemnarea Furnizorului central de energie electrică cu un punct nou, cu următorul conținut:

”4. Prezenta Hotărîre intra în vigoare la data de 25.03.2017”.


Se acceptă.

După modificările proiectului Hotărîrii Guvernului în baza avizelor, sintagma propusa de ANRE va fi inclusă la puctul 3 și va avea următorul conținut:

3. Prezenta Hotărîre intra în vigoare la data de 25.03.2017.”.
Consiliul Concurenței, nr. DJ-06/722-2200 din 20.12.2016
Plenul Consiliului Concurenţei, în cadrul şedinţei din decembrie 2016, a examinat, în temeiul prevederilor art. 39 lit. c) şi art. 41, alin. (1), lit. d) ale Legii concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012, proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la desemnarea furnizorului central de energie electrică și în limitele competenţei sale, comunică următoarele.

Conform Notei informative la proiect se menționează că, pentru selectarea candidaturii potrivite în calitate de Furnizor central de energie electrică, autorul a examinat mai multe opțiuni, printre care selectarea în bază de concurs a candidaturii pentru a fi desemnat în calitate de Furnizor central de energie electrică.

Reieșind din prevederile art. 3 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, un obiectiv de reglementare al acestei legi constituie organizarea şi asigurarea funcţionării pieţei energiei electrice în condiţii de transparenţă, de competitivitate şi de nediscriminare, integrarea acesteia în piaţa regională şi europeană, crearea condiţiilor necesare pentru asigurarea concurenţei pe piaţa energiei electrice.

Totodată, conform art. 3 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, statul asigură libertatea activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale şi apărarea drepturilor şi intereselor întreprinderilor şi ale cetăţenilor contra practicilor anticoncurenţiale şi concurenţei neloiale.

Reieșind din prevederile art. 2 din Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, furnizorul central de energie electrică furnizează la prețuri reglementate energia electrică produsă din surse regenerabile precum și cea produsă de centralele electrice de termoficare urbane.

Totodată, potrivit informației publice plasată pe pagina web a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, licența furnizării energiei electrice la tarife reglementate mai este deținută de ÎCS "Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" SRL și SA "Furnizarea Energiei Electrice Nord". În acest context, menționăm că, nu sunt clare argumentele autorului din nota informativă referitor la faptul că, SA ”Energocom” este unicul furnizor de acest tip care deține licența corespunzătoare și real activează pe piața energiei electrice din Moldova.

Ținem să menționăm că, conform avizului Consiliului Concurenței nr. DJ-08/400-1233 din 20.07.2015 la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege cu privire la energia electrică, Consiliul Concurenței a menționat că, în vederea asigurării accesului nediscriminatoriu la piața energiei electrice furnizorul central de energie electrică urmează a fi desemnat prin concurs.

Reieșind din cele menționate, cu referire la proiectul remis spre avizare, considerăm că, în vederea asigurării condițiilor de concurență și transparență, Furnizorul central de energie electrică urmează a fi selectat în bază de concurs.Se acceptă parțial.

Furnizarea energiei electrică la tarife reglementate și la tarife nereglementate, se efectuează de furnizori, în baza licențelor eliberate de ANRE.

La moment, licențe pentru activitate de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate dețin doar 2 întreprinderi: ÎCS "Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" SRL și SA Furnizare Energie Electrică Nord”, iar licențe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife nereglementate au fost eliberate la 12 întreprinderi. Pină la momentul actual, din cei 12 deținători de licențe pentru furnizare energie electrică la tarife nereglementate, doar ÎS ”Energocom” și Энергокапитал SA efectuiază activitate de astfel gen.

Astfel, luînd în considerație argumentarea expusă la proiectul Hotîrării Guvernului, și faptul că numai SA ”Energocom” are experiență de activitate în acest sens, analizând toate avantajele şi dezavantajele acestor opțiuni, Ministerul Economiei a conchis că, la etapa inițială, cea mai potrivită şi mai simplă opțiune este desemnarea în calitate de Furnizor central de energie electrică a S.A. „Energocom”.

De asemenea, S.A „Energocom” cunoaște bine specificul pieței de energie electrică, dispune de infrastructură şi personal necesar pentru desfășurarea activității de furnizare a energie electrice, cunoaște şi are experiență de lucru cu operatorul sistemului de transport, cu operatorii sistemelor de distribuție, cu furnizorii şi consumatorii eligibili de energie electrică, precum şi cu ANRE. Important este şi faptul că în cazul desemnării S.A.”Energocom” se va obține cel mai mic cost unitar (lei/kWh) aferent realizării obligațiunilor impuse Furnizorului central de energie electrică şi, respectiv, cel mai mic preț de vânzarea a energie electrice în comparație cu celelalte opțiuni, dat fiind că în acest caz nu apare necesitatea costurilor mari manageriale suplimentare, costuri legate de crearea întreprinderii și înregistrarea acesteia.

Agenția pentru Protecția Consumatorilor, nr. 27/06-3724 din 19.12.2016
Fara obiectii

-

Agenția pentru Eficiența Energetica, nr. 29-746 din 15.12.2016
Fara obiectii

-

Inspectoratul Energetic de Stat, nr. 25/01-375 din 06.12.2016
Fara obiectii

-

Societatea pe Acțiuni ”Energocom”, nr. 1372 din 19.12.2016
SA ”Energocom”, în limitele competenței sale a examinat proiectul respectiv al Hotărîrii Guvernului și Vă comunică că nu are obiecții referitor la conținutul acestuia.

În același timp e necesar de menționat că odată cu aprobarea Hotărîrii menționate pentru a putea funcționa în calitate de Furnizor central este necesară soluționarea unui șir de întrebări. 1. Aprobarea de către ANRE a metodologiei de calcul a prețului de furnizare a energiei electrice pentru Furnizorul central de energie electrică.

 2. Aprobarea de către ANRE (în baza metodologiei) a prețului de furnizare a energiei electrică pentru Frunizorul central de energie electrică.

 3. Introducerea modificărilor necesare în regulile pieței energiei electrice din republica Moldova.

 4. Soluționarea problemei privind echilibrarea grupurilor de generare și introducerea responsabilitîții pentru crearea devierilor de sistem. Reieșind din perspectiva activității viitoare și practica internațională asemenea probleme sunt rezolvate doar prin crearea unei piețe de echilibrare. În eventualitatea în care problma respectivă nu va fi soluționată curînd, există un risc major că devierile de sarcină create atît de grupurile de generare cît și de furnizorii de energie electrică care vor procura energia de la Furnizorul central vor introduce acestuia devieri financiare considerabile (pierderi) care vor afecta activitatea normală a întreprinderii.

Se acceptă.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii cu privire la energia electrică nr.107/27.05.2016, conform dispozițiilor finale, Agenția, în termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative de reglementare în concordanţă cu prezenta lege, de asemenea va elabora, va publica şi va pune în aplicare actele normative de reglementare noi prevăzute de prezenta lege. Metodologiile de calculare a preţurilor şi a tarifelor reglementate în vigoare la momentul intrării în vigoare a prezentei legi vor fi revizuite de Agenţie.

La propunerea ANRE, luînd în considerație și avizul SA ”ENERGOCOM”, s-a acceptat de către Ministerul Economiei de modificat și de completat proiectul Hotărării Guvernului cu două puncte noi, pct. 2 și pct. 3, cu următorul conținut:

2. Prezenta Hotărîre intra în vigoare la data de 25 martie 2017. 1. S.A. ”Energocom” va începe activitatea în calitate de Furnizor central de energie electrică la 1 aprilie 2018”.

Iar punctul 3 al proiectului devine punctul 4.

Astfel considerăm că regelementatorul, pînă la începerea activității Furnnizorului central de energie electrică, va elabora și aduce actele de regementare necesare în concordanță, pentru buna funcționare a SA ”Energocom”, în calitate de Furnizor central de energie electrică.

Societatea pe Acțiuni ”CET-Nord”, nr. 01-9/720 din 23.11.2016
Fără obiecții

-

ÎCS ”RED Union Fenosa” SA, nr. 0104/91476-20161124
Prin prezenta, ÎCS RED Union Fenosa SA vă aduce la cunoștință că, în urma examinării proiectului Hotărîrii Guvernului privind desemnarea Furnizorului central de energie electrică, precum și a Notei informative, alăturate acetui proiect de document, vine cu următoarele comentarii la subiect:

 1. Hotărîrea este binevenită și corespunde întocmai conceptului promovării unei piețe de energie electrică eficiente;
-
 1. Noi nu suntem împotriva desemnării SA ”Energocom” în calitate de Furnizor central de energie electrică. Totdată, dorim să menționăm următoarele:

-
 1. Achiziția energiei electrice de la sursele de energie regenerabile și centralele electrice cu cogenerare era efectuată, pînă în prezent, direct de furnizorii de energie electrică, fără ca această procedură să implice careva costuri adiționale în tariful pentru energia electrică;

Nu se acceptă. Desemnarea Furnizorului central de energie electrică este prevazută în Legea cu privire la energia electrica, care transpune Directiva nr. 2009/72/CE şi Regulamentul (CE) nr. 714/2009, a Parlamentului European şi a Consiliului, acte comunitare care fac parte din Pachetul energetic III. Armonizarea legislației care reglementează sectorul electroenergetic cu principiile sistemului de drept al Uniunii Europene face parte angajamentele asumate de Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 112 din 0.2.07.2014.

Luînd în considerație argumentarea expusă la proiectul Hotîrării Guvernului, și faptul că numai SA ”Energocom” are experiență de activitate în acest sens, analizând toate avantajele şi dezavantajele acestor opțiuni, Ministerul Economiei a identificat că, la etapa inițială, cea mai potrivită şi mai simplă opțiune este desemnarea în calitate de Furnizor central de energie electrică a S.A. „Energocom”.

De asemenea, S.A „Energocom” cunoaște bine specificul pieței de energie electrică, dispune de infrastructură şi personal necesar pentru desfășurarea activității de furnizare a energie electrice, cunoaște şi are experiență de lucru cu operatorul sistemului de transport, cu operatorii sistemelor de distribuție, cu furnizorii şi consumatorii eligibili de energie electrică, precum şi cu ANRE. Important este şi faptul că în cazul desemnării S.A.”Energocom” se va obține cel mai mic cost unitar (lei/kWh) aferent realizării obligațiunilor impuse Furnizorului central de energie electrică şi, respectiv, cel mai mic preț de vânzarea a energie electrice în comparație cu celelalte opțiuni, dat fiind că în acest caz nu apare necesitatea costurilor mari manageriale suplimentare, costuri legate de crearea întreprinderii și înregistrarea acesteia.
 1. Selectarea SA ”Energocom” este efectuată fără concurs public, iar activitatea sa presupune costuri adiționale în tariful pentru energia electrică,
Noi considerăm că Guvernul ar trebui să stabilească apriori o rata de rentabilitate pentru activitatea de Furnizor central de energie, valoarea căreia ar justifica lipsa necesității efectuării concursului respectiv pentru selectarea companiei în cauză.

Nu se acceptă.

Stabilirea ratei de rantabilitate nu poate fi stabilita de Guvern, deoarece:

Conform prevederilor Legii cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016, art.7, alin (2), în domeniul de reglementare a preţurilor şi a tarifelor, Agenţia:

a) elaborează şi aprobă metodologiile de calculare, de aprobare şi de aplicare a preţurilor reglementate pentru energia electrică şi pentru energia termică produsă de centralele electrice de termoficare urbane, a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice, pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, inclusiv a tarifelor diferenţiate în funcţie de nivelul de tensiune al reţelelor electrice, a tarifului reglementat pentru serviciul de operare a pieţei energiei electrice, precum şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, pentru energia electrică furnizată de furnizorul de ultimă opţiune şi pentru energia electrică furnizată de furnizorul serviciului universal, inclusiv a tarifelor binome şi a preţurilor diferenţiate în funcţie de orele de consum;

Conform prevederilor art. 87, din Legea menționată, Metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi a tarifelor reglementate elaborate şi aprobte de către Agenţie, trebuie:

conform alin. (2) să se bazează pe următoarele principii:

g) asigurarea faptului că preţurile şi tarifele reglementate sînt justificate, rezonabile, verificabile, nediscriminatorii, transparente, bazate pe performanţă şi pe criterii obiective şi includ o rată rezonabilă de rentabilitate.

Iar, conform prevederilor alin (3), lit. d) modul de recuperare, prin preţuri şi tarife reglementate, a investiţiilor efectuate, metoda de determinare şi de aplicare a ratei de rentabilitate, pe tipuri de activitate.
Totdată, solicităm ca Hotărîrea Guverului să prevadă procedura și termenii de transfer sau preluare către Furnizorul central desemnat a contractelor existente de achiziție a energiei electrice încheiate între furnizorii actuali și producătorii reglementați.

Se acceptă.

Proiectul hotărîrii Guvernului s-a completat cu două puncte noi, punctele 2 și 3, cu următorul conținut:

2. Prezenta Hotărîre intra în vigoare la data de 25 martie 2017.3. S.A. ”Energocom” va începe activitatea în calitate de Furnizor central de energie electrică la 1 aprilie 2018”.

Astfel, considerăm că prezenta Hotărîre stabilește o perioadă tranzitorie suficientă pentru preluarea către Furnizorul central de energie electrică a contractelor existente de achiziție a energiei electrice încheiate între furnizorii actuali și producătorii reglementați și pentru elaborarea de către reglementator a actelor normative necesare pentru buna funcționare a SA ”Energocom” în calitate de Furnizor central de energie electrică.

SA ”Rețelel Electrice de Distribuție Nord-Vest”, nr. 05/241 din 06.12.2016
Fara obiectii

-

Centrul Național Anticorupție, nr. 06/845 din 10.02.2017
RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

Nr. EHG17/3909 din 08.02.2017

la proiectul hotărârii Guvernului privind desemnarea Furnizorului central de energie electrică

Prezentul raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova în baza Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, a Legii nr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie şi a Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupţie, aprobată prin Ordinul nr.179 din 17 noiembrie 2016 a directorului Centrului Naţional Anticorupţie

I. Analiza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proiectului

I.1. Pertinenţa autorului, categoriei propuse a actului şi a procedurii de promovare a proiectului

Autor al proiectului de act normativ este Guvernul, autor nemijlocit – Ministerul Economiei, ceea ce corespunde art.102 din Constituţie.


Categoria actului normativ propus este hotărâre a Guvernului, ceea ce corespunde art.102 din Constituţie şi art.10 din Legea nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.
I.2. Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul decizional la promovarea proiectului

Conform art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional etapele asigurării transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sunt:a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;

b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;

c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate;

d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;

e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate.”
Materialele aferente proiectului au fost plasate pe platforma http://www.particip.gov.md şi pe

pagina web oficială a Ministerului Economiei http://mec.gov.md la data de 21.11.2016, fiind respectat termenul de 10 zile lucrătoare pentru ca părţile interesate să poată prezenta sau expedia recomandări la proiect.


Totodată, anunţul cu privire la iniţierea elaborării proiectului de decizie nu se regăseşte pe pagina web a Ministerului Economiei, ceea ce constituie o abatere de la prevederile legale cu privire la transparenţa procesului de elaborare a deciziilor, statuate la art.8 lit.a) din Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional.
Prin urmare, având în vedere că proiectul a fost plasat pe paginile oficiale web indicate supra, precum şi apreciind termenele pentru consultări publice, transparenţa decizională a fost, în mare parte, asigurată.

Acceptat
I.3. Scopul anunţat şi scopul real al proiectului

Potrivit autorului, proiectul a fost elaborat în scopul „armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar [...], noua Lege cu privire la energia electrică nr.107 din 27 mai 2016 [...], Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile nr.10 din 26 februarie 2016 [...] şi Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr.92 din. 29.05 2014 [...].”. Conform cadrului legal menţionat, Guvernul are obligaţia de a desemna Furnizorul central de energie electrică.


Autorul menţionează în nota informativă că „prin legile indicate nu se instituie o procedură concretă de desemnare a Furnizorului central de energie electrică şi nu se stabilesc careva cerinţe, condiţii sau criterii faţă de acest Furnizor, cu excepţia faptului că Furnizorul central de energie electrică trebuie să-şi desfăşoare activitatea în condiţii reglementate, în conformitate cu licenţa pentru furnizarea energiei electrice, eliberată de ANRE. Astfel, procedura de desemnare a Furnizorului central de energie electrică rămâne la discreţia Guvernului. Prin urmare, în calitate de Furnizor central de energie electrică poate fi desemnată orice entitate, indiferent de forma sa organizatorică-juridică şi de forma de proprietate, dar care obligatoriu trebuie să deţină licenţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, eliberată de ANRE.
Deşi în nota informativă este specificat că „[...] pentru a selecta candidatura potrivită în calitate de Furnizor central de energie electrică, Ministerul Economiei a examinat mai multe opţiuni posibile [...]”, totuşi a fost selectată varianta de desemnare a furnizorului fără a organiza un concurs sau oricare altă opţiune care să promoveze principiul transparenţei şi concurenţei.
Mai mult ca atât, nu a fost prezentată analiza detaliată a opţiunilor examinate şi rezultatele acesteia conform căreia autorul a decis să desemneze S.A. „Energocom” furnizorul central de energie electrică.

Pe lângă scopul enunţat de autor în nota informativă, depistăm intenţia autorului de a desemna cu precădere S.A. „Energocom” în calitate de furnizor central de energie electrică, fără a respecta rigorile de transparenţă şi concurenţă.
Nu se acceptă.

Legea 107/2016 prevede la Art.4 (1) lit. j) faptul că Guvernul „ j) desemnează furnizorul central de energie electrică„ iar Legea 10/2016 la Art. 10 lit. h) „h) desemnează furnizorul central de energie electrică, în conformitate cu art. 30. Art 30 (1) din acceași Lege prevede: (1) Furnizorul central de energie electrică este desemnat de Guvern. Legiuitorul nu a prevăzut vre-un concurs sau altă formă competitivă de alegere a furnizorului central deoarece:

 • Este o activitate integral reglementată, toate pocedurile de funcționare și tarifele aplicate urmând a fi stabilite de ANRE;

 • Este o activitate de monopol, lipsa unui control al Statului putând duce la blocarea pieței de energie electrică;

 • Este o activitate în care este neceasară experiență de furnizare.

Considerăm că în calitate de Furnizor central nu poate fi desemnată ”orice entitate” cum susține CNA și că este periculos să fie creat un monopol privat în acest domeniu, așa cum propune CNA.

Prin solicitarea expresă a desemnării Furnizorului central prin concurs, CNA adaugă la Lege o prevedere care nu exista deoarece ”Desemnează” =  A indica, a numi pe cineva pentru o demnitate, o funcție etc. (dexonline).

CNA nu arată temeiul Legal ce i-ar permite să adauge cerințe suplimentare față de cele prvăzute de două Legi sectoriale.

Ministerul Economiei a prezentat în Nota informativă argumetele sale privind desemnarea Energocom. Repetăm:

 • Energocom este sigurul furnizor de stat și chiar singurul furnizor din RM cu activitate asemănătoare cu cea ce urmează a fi efectuată de Furnizorul central, respectiv cumpărare de energie de la producători și revânzare către furnizori;

 • Energocom este singurul furnizor de stat cu experiență îndelungată, FE Nord fiind relativ recent înființat.

Desemnarea Energocom pleacă de la realități, dovedește buna credință, iar CNA nu a dovedit eventuale intenții ascunse.
I.4. Interesul public şi interesele private promovate prin proiect
Proiectul promovează interesele S.A. „Energocom”, întrucât aceasta va fi desemnată în calitate de furnizor central de energie electrică în lipsa unui concurs.
Deşi pe piaţa energiei electrice activează şi alte companii care pot fi eligibile pentru a fi desemnate în calitate de furnizor central de energie electrică, autorul susţine că „[...] atribuţiile impuse Furnizorului central de energie electrică ţin de furnizarea de energie electrică doar cu ridicata, iar S.A. „Energocom” este unicul furnizor de acest tip care actualmente deţine licenţa corespunzătoare şi real activează pe piaţa energiei electrice din Moldova.[...]”.
Astfel, proiectul riscă să prejudicieze interesul altor companii care ar putea câştiga concursul datorită unor oferte cu condiţii mai bune pentru furnizarea energiei electrice şi la tarife mai avantajoase cetăţenilor.

Pe lângă acestea, în nota informativă se admite că „[...] în cazul desemnării S.A.”Energocom” se va obţine cel mai mic cost unitar (lei/kWh) aferent realizării obligaţiunilor impuse Furnizorului central de energie electrică şi, respectiv, cel mai mic preţ de vânzare a energiei electrice în comparaţie cu celelalte opţiuni, dat fiind că în acest caz nu apare necesitatea costurilor mari manageriale suplimentare, costuri legate de crearea întreprinderii şi înregistrarea acesteia.[...]”.
În lipsa unor date concrete rezultate din evaluări amănunţite, există riscul ca beneficiile propuse de autor să devină declarative.
Mai mult ca atât, promovarea proiectului în condiţii anticoncurenţiale riscă să prejudicieze interesul public, în special prin încălcarea art.1 din Legea 107/2016 cu privire la energia electrică (a se vedea compartimentul II.2. „Coerenţa legislativă a proiectului” din prezentul raport).


Nu se acceptă.

Proiectul nu promovează ”interesele Energocom” cum greșit și jignitor se afirmă de către CNA. Energocom este însă întreprinderea cea mai calificată, la momentul actual, să devină Furnizor central.

Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile nr. 10 din 26.02.2016, care va intra în vigoare la data de 25.03.2017, stabilește un șir de condiții de bază ale Furnizorului central de energie electrică.

În același timp, art. 83 alin. (4) din Legea cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016 stabilește că, furnizorul central de energie electrică achiziționează pe piață energia electrică de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie și energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane și revinde energia electrică respectivă furnizorilor la prețuri reglementate aprobate de Agenție, în cantitățile stabilite de aceasta, cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum și ale actelor normative de reglementare aprobate de Agenție.

Astfel, furnizorul central de energie electrică, va acționa pe piața energiei electrice doar în strictă conformitate cu reglementările prevăzute de actele legislative menționate, Regulile pieței energiei electrice și Metodologiile de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și a tarifelor reglementate.

Argumentația CNA este greșită. În condițiile în care activitatea Furnizorului central este integral reglementată, marjele de profit, modul de organizare a activității și implicit costurile sale vor fi stabilite de ANRE. Astfel nu este clar ce ” condiţii mai bune pentru furnizarea energiei electrice şi la tarife mai avantajoase cetăţenilor” ar aduce desemnarea Furnizorului central prin concurs, conform solicitării CNA.

CNA nu specifică care ar fi condițiile de concurs și criteriile de selecție în condițiile reglementării integrale a activității Furnizorului central.

Este comparația cu varianta creării unei noi întreprinder, variantă care și ea a fost luată în considerare de Ministerul economiei, dar prezintă costuri suplimentare. Nu înțelegem ce calcule suplimentare ar trebui realizate pentru a dovedi că crearea unei noi întreprinderi este mai costisitoare decât utilizarea uneia existente.

Considerăm că CNA nu ar trebui să utilizeze cu atâta ușurință sintagme de genul ”prejudicieze interesul public”. În cazul dat, considerăm că interesul public nu este acela de a crea un monopol privat, cu riscul de bloca piața angro de energie electrică.Costurile minime pentru consumatori sunt asigurate prin tocmai decizia luată (1) de a utiliza un Furnizor de stat, cu experiență și (2) reglementarea integrală a acestuia.

I.5. Justificarea soluţiilor proiectuluiI.5.1. Suficienţa argumentării din nota informativă. În conformitate cu art.37 din Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale ”grupul de lucru întocmeşte o notă de argumentare (informativă), semnată de persoana responsabilă, care include:

a) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, argumentele necesare, prognozele social-economice şi consecinţele realizării lor;

b) principalele prevederi, locul actului în sistemul de acte normative, evidenţierea elementelor noi;

c) argumentarea şi gradul compatibilităţii proiectului de act normativ cu reglementările legislaţiei comunitare; […]

f) materiale informative şi analitice […]”.
În cadrul notei informative autorul susţine că proiectul a fost elaborat reieşind din angajamente pe care Republica Moldova şi le-a „asumat prin semnarea Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, precum şi a obligaţiilor asumate în calitate de parte semnatară a Tratatului Comunităţii Energetice.[...]”.
Cu toate acestea, nu este indicat dacă în cadrul comunitar se prevede desemnarea unui furnizor central în lipsa unui concurs.
Mai mult, art.1 din Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică (elaborată în vederea armonizării cadrului legal la acquis-ul comunitar) prevede ca scop al legii „[...] dezvoltarea pieţei energiei electrice şi integrarea într-o piaţă de energie electrică competitivă”.
La fel, autorul menţionează că „[...] pentru a selecta candidatura potrivită în calitate de Furnizor central de energie electrică, Ministerul Economiei a examinat mai multe opţiuni posibile, printre care: a) crearea unei noi întreprinderi de stat şi desemnarea acesteia în calitate de Furnizor central de energie electrică; b) desemnarea în calitate de Furnizor central de energie electrică a întreprinderii energetice existente, S.A. „Energocom”, în care statul deţine 100% acţiuni; c) selectarea în bază de concurs a candidaturii pentru a fi desemnată în calitate de Furnizor central de energie electrică.

Analizând toate avantajele şi dezavantajele acestor opţiuni, Ministerul Economiei a identificat că, la etapa iniţială, cea mai potrivită opţiune, care nu implică costuri din partea statului, este desemnarea în calitate de Furnizor central de energie electrică a S.A. „Energocom”.[...]”.
Cu toate acestea, întru susţinerea opţiunii selectate nu a fost prezentată o analiză detaliată care să argumenteze prin indicatori şi date exacte că celelalte variante nu sunt atât de viabile comparativ cu desemnarea directă de către executiv a S.A. „Energocom”.

Respectiv, devine incert dacă autorul a analizat consecinţele reale ale proiectului sau a elaborat o notă informativă formală.Cele deduse supra sunt confirmate şi prin faptul că autorul face trimitere la presupusele beneficii pe care le poate aduce desemnarea S.A. „Energocom” fără a prezenta date exacte care să confirme cele enunţate. Ca exemple sunt argumentele precum că „[...] se va obţine cel mai mic cost unitar (lei/kWh) aferent realizării obligaţiunilor impuse Furnizorului central de energie electrică şi, respectiv, cel mai mic preţ de vânzare a energiei electrice în comparaţie cu celelalte opţiuni”, se va „[...] încuraja atragerea noilor investiţii în dezvoltarea capacităţilor de producere a energiei electrice, [...] dezvoltarea unei pieţe de energie electrică sigure, concurenţiale [...]”, va fi „[...] sporită securitatea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor finali.”.
În final menţionăm că nota informativă nu întruneşte cerinţele art.37 din Legea nr.317/2003, iar argumentele prezentate în favoarea desemnării directe a S.A. „Energocom” în calitate de furnizor central de energie electrică sunt superficiale.


Nu se acceptă.

Cadrul comunitar nu prevede de fel desemnarea unui Furnizor central, și pe cale de consecință cu atât mai puțin vre-o desemnare prin concurs sau fără. Cadrul comunitar prevede obligația de a pune în funcțiune un mecanism de susținere a producerii de energie din surse regenerabile, iar parte din soluția RM elaborată cu consultanță UE a fost și crearea Furnizorului central.

Promovarea surselor regenerabile de energie nu are legătură cu „[...] dezvoltarea pieţei energiei electrice şi integrarea într-o piaţă de energie electrică competitivă”. Mai mult, mecanismele de promovare se încadrează ca excepții de la regulile piețelor concurențaile de energie electrică, conform Art.3 din Directiva 72/2009/EC – Public service obligations. Invocarea Art.1 din Lege este greșită.

Ministerul economiei consideră că a dat suficiente informații în Nota informativă, fiind implicate și raționamente de bun simț.

Considerăm că formularea ” devine incert dacă autorul a analizat consecinţele reale ale proiectului sau a elaborat o notă informativă formală” este jignitoare și depășește modul normal de adresare între instituțiile Statului.

Art. 37 – Fundamentarea din Legea nr.317 din 18.07.2033 prevede ce anume trebuie să conțină Nota informativă și nu gradul de detaliere a fiecărui element. Gradul de detaliere este un element subiectiv, același text fiind considerat de MEc suficient iar de CNA ”superficial”.

I.5.2. Argumentarea economico-financiară. Conform art.37 lit.e) al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, nota informativă trebuie să conţină „e) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”.
Potrivit autorului, desemnarea S.A. „Energocom” în calitate de furnizor central de energie electrică reprezintă ”[...] la etapa iniţială, cea mai potrivită opţiune, care nu implică costuri din partea statului [...]”.
Însă, din lipsa unei analize a tuturor opţiunilor devin incerte care vor fi cheltuielile ce le va suporta statul şi, ce este mai important, efectele proiectului asupra tarifului la energia electrică achitat de către cetăţeni.


Nu se acceptă

MEc a considerat de natura evidenței că față de un furnizor deja specializat în achiziție de energie angro de la producători și revânzarea acesteia către furnizori:

 • Crearea unui funrnizor nou implică costuri suplimentare;

 • Dezvoltarea acestei activități la ceilalți furnizori, care nu o aveau, implică iarăși costuri suplimentare.

Subliniem că SA ”Energocom” este singurul furnizor din RM care a avut și are o activitate asemănătoare cu cea ce urmează a fi desfășurată de Furnizorul central.
II. Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului
II.1. Limbajul proiectului
Potrivit art.46 al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale „textul proiectului de act normativ se elaborează […] cu respectarea următoarelor reguli: […]

(2) Se expune în limbă simplă, clară şi concisă; […]

(3) Se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire; […]

(4) Se utilizează, pe cât este posibil, noţiuni monosemantice; […]

(5) Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sunt consacraţi; […]

(6) În limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni.”

(7) Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri diferite, semnificaţia acestuia în context se stabileşte prin actul normativ ce le instituie; […]”.
Textul proiectului corespunde cerinţelor stabilite de art.46 al Legii nr.317/2003.


-
II.2. Coerenţa legislativă a proiectului
Desemnarea directă a S.A. „Energocom” în calitate de furnizor central de energie electrică fără a organiza un concurs încalcă prevederile art.1 din Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică conform căruia „Scopul prezentei legi este instituirea unui cadru juridic general pentru organizarea, reglementarea, asigurarea funcţionării eficiente şi monitorizarea sectorului electroenergetic menit să aprovizioneze consumatorii cu energie electrică în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, calitate şi transparenţă; asigurarea accesului liber la piaţa energiei electrice; promovarea producerii energiei electrice; asigurarea echilibrului adecvat între ofertă şi cerere, a nivelului corespunzător al capacităţii interconexiunilor pentru facilitarea schimburilor transfrontaliere de energie electrică; dezvoltarea pieţei energiei electrice şi integrarea într-o piaţă de energie electrică competitivă; stabilirea măsurilor menite să garanteze securitatea aprovizionării cu energie electrică; îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor de serviciu public; asigurarea respectării drepturilor consumatorilor, precum şi a normelor privind protecţia mediului.


Desemnarea SA ”Energocom” ca Furnizor central este în concordanță cu prevederile exprese din Legea 107/2016 prevede la Art.4 (1) lit. j) faptul că Guvernul „ j) desemnează furnizorul central de energie electrică„ iar Legea 10/2016 la Art. 10 lit. h) „h) desemnează furnizorul central de energie electrică, în conformitate cu art. 30. Art 30 (1) din acceași Lege prevede: (1) Furnizorul central de energie electrică este desemnat de Guvern.

În mod absolut greșit și fără să argumenteze CNA consideră că este încălcat Art. 1 din Legea 107/2016. Ministerul economiei nu am identificat nicio încălcare a acestui articol și în lipsa argumetației corespunzătoare a CNA nu putem răspunde unei acuzații nefondate.

II.3. Activitatea agenţilor publici şi a entităţilor publice reglementată în proiect
Prin proiect se desemnează S.A. „Energocom” în calitate de Furnizor central de energie electrică, cu stabilirea responsabilităţilor de încheiere a contractelor de achiziţionare a energiei electrice din surse regenerabile cu producătorii eligibili; colectarea şi agregarea prognozelor privind producerea energiei electrice din surse regenerabile primite de la producătorii eligibili, stabilirea volumelor de energie electrică care urmează a fi livrate în reţelele electrice; calcularea lunară a preţului mediu al energiei electrice achiziţionate; determinarea volumelor lunare de energie electrică care urmează a fi achiziţionate de fiecare furnizor de energie electrică şi de fiecare consumator eligibil care consumă energie electrică produsă exclusiv din combustibili fosili, etc.
II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea proiectului
Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
Totodată, menţionăm că în conformitate cu prevederile art.126 alin.(1) şi alin.(2) lit.b) din Constituţia Republicii Moldova „(1) Economia Republicii Moldova este economie de piaţă, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică, antrenate în concurenţă liberă”, iar „(2) Statul trebuie să asigure: [...] b) libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie”.
Cu toate aceste, proiectul presupune desemnarea S.A. „Energocom” în calitate de Furnizor central de energie electrică în lipsa unui concurs. Astfel, există riscul încălcării dreptului cetăţenilor la o piaţă a energiei electrice transparentă şi competitivă.


Nu se acceptă.

Afirmația dovedește o gravă necunoaștere a mecanismelor din piața de energie electrică, a aquisului EU în domeniu, a practicilor din UE.

Menționăm că:

 • Activitatea Furnizorului central nu are nimic de-a face cu concurența din piața concurențială de energie electrică. Este o activitate integral reglementată și nu concurențială;

 • Activitatea Furnizorului central ține de promovarea surselor regenerabile de energie, activitate de serviciu public conform Art.3 din Directiva 72/2009/EU

 • Producerea de energie electrică din surse regenerabile și cea în cogenerare din sistemele de alimentare centralizată cu căldură sunt EXCEPTATE de la concurență pe piața de energie electrică și tocmai materializarea acestei excepții este rolul Furnizorului central.

Afirmația CNA nu este argumentată și din păcate se utilizează sintagme mari, cu impact, precum ”riscul încălcării drepturilor cetățenilor”, ”piață a energie electrice transparentă și competitivă” fără a se explica care ar fi acel risc.
III. Concluzia expertizei
În urma analizei efectuate s-a constatat că proiectul a fost elaborat în scopul desemnării Furnizorul central de energie electrică.
În calitate de Furnizor central este desemnată S.A. „Energocom”, fără a fi organizat un concurs în acest sens.
Respectiv, proiectul promovează interesele companiei menţionate şi prejudiciază interesele altor potenţiali candidaţi la calitatea de furnizor central şi interesul public prin faptul că se încalcă dreptul cetăţenilor la o piaţă a energiei electrice transparentă şi competitivă.
Nota informativă nu corespunde tuturor cerinţelor statuate în art.37 din Legea nr.317/2003.
În special lipseşte analiza economico-financiară, iar opţiunea selectată de autor (desemnarea furnizorului fără un concurs) nu este argumentată, nefiind prezentate date concrete şi analiza consecinţelor fiecărei din opţiunile examinate.
În consecinţă, recomandăm autorului stabilirea cerinţelor minime pentru calitatea de furnizor central de energie electrică şi organizarea unui concurs transparent şi echitabil care să asigure accesul spre participare a tuturor candidaţilor. Ulterior, Guvernul poate purcede la procedura de desemnare a câştigătorului în calitate de furnizor central de energie electrică.


Concluzii:

 • CNA adaugă la Lege prevederi ce nu au fost emise de Parlament, precum obligația de a face concurs acolo unde Leagea stipulează clar ”desemnare”;

 • CNA promovează evident interese ale unor companii private din sectorul energiei, dintre cele de stat doar Energocom (rejectat de CNA) având experiența necesară;

 • CNA impune crearea unui monopol privat, extrem de periculos în gestionarea energiei electrice produse din surse regenerabile;

 • CNA ar trebui să-și asume răspunderea pentru consecințele deciziei sale, începând cu întîrzierea în aplicare Legii 10/2016 și terminând cu eventuale blocaje în piața de energie electrică, în preluarea energie produse din surse regenerabile.
Ministerul Justiției, nr. 03/726 din 23.01.2017

La pct. 1

Cu referire la adresa nr. 06/1-130 din 9 ianuarie 2017, urmare a examinării proiectului hotărîrii Guvernului privind desemnarea furnizorului central de energie electrică, comunicăm următoarele.

La pct. 1, întru respectarea rigorilor de stil, după cuvîntul „Energocom” se va completa cu cuvintele „în calitate de”.Se acceptă

La pct 1

Abrevierea menționată la pct. 1 se va expune desfășurat, întru respectarea art. 46 alin. (8) din Legea nr. 317 –XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, potrivit căruia, exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai după explicarea lor în text, la prima folosire.

Se acceptă

La pct.2

Prevederea de la pct. 2, privind desfășurarea activității în conformitate cu prevederile Legii privind energia electrică și Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, se va exclude, fiind inutilă, avînd în vedere caracterul executoriu al normelor juridice din momentul intrării acestora în vigoare. De altfel, menținerea acestei norme ar admite interpretarea eronată că, alte acte normative decît cele enunțate nu trebuie să fie respectate.

Se acceptă. Prevederea a fost exclusa. Astfel punctul 3 devine pct. 2, și mai departe după cum urmează.

La pct. 3

La pct. 3 cifrele „25.03.2017” vor fi substituire cu textul „25 martie 2017”.

Se acceptă

La pct 4

La pct. 4, pentru precizia normei, textul „nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2018” va fi substituit cu textul „la 1 ianuarie 2018”.

Se acceptă
Lista miniștrilor contrasemnatari urmează a fi expusă ţinînd cont de prevederile art. 102 alin. (4) din Constituţie, potrivit căruia hotărîrile Guvernului se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare. În acest context, hotărîrea propusă urmează a fi contrasemnată de ministrul economiei, iar referinţa la funcţia de viceprim-ministru va fi exclusă. Viceprim-miniştrii fac parte din structura generală a Guvernului şi nu conduc un minister concret, persoanele respective coordonează activitatea miniștrilor şi a ministerelor ramurale.

Nu se acceptă, deoarece funcția de viceprim-ministru nu excede pe cea de ministru. Iar conform prevederilor Decretului Președintelui Republicii Moldova privind numirea Guvernului nr. 1915-VII  din  20.01.2016 (Monitorul Oficial din 29.01.2016, nr.20-24/50), funcția deplină este de viceprim-ministru, ministru al economiei.

Kataloq: sites -> default -> files -> document -> attachments
attachments -> Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008
attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova
attachments -> Outline of research on social inclusion in moldova
attachments -> Prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2013 – 2015 În corespundere cu Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 24. 01. 2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului bugetului”
attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
attachments -> Sinteza avizelor
attachments -> Informaţie operativă cu privire la evoluţia social economică a Republicii Moldova
attachments -> Aprobat viceprim-ministru, ministru al economiei Octavian calmîC
attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova

Yüklə 115,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə