Volební obdobíYüklə 1,53 Mb.
səhifə25/26
tarix18.01.2018
ölçüsü1,53 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Usnesením 139/08 Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schválila předložené materiály – rozbor hospodaření za 1. - 3. čtvrtletí 2008 a II. Aktualizaci rozpočtu ČRo na rok 2008 - a konstatovala příznivý vývoj hospodaření ČRo v roce 2008.

Na posledním zasedání v roce 2008 dne 17. prosince Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schválila rozpočet ČRo na rok 2009.

Zároveň v souvislosti s usnesením č. 148/08 ohledně rekonstrukce historické budovy ČRo Vinohradská, s finančními náklady na úhrady souběžného analogového a digitálního vysílání a s nepříznivou prognózou vývoje hospodaření ČRo po roce 2011 doporučila generálnímu řediteli ČRo Václavu Kasíkovi přijímat průběžně úsporná opatření v hospodaření ČRo

(usnesení č.149/08).


Usnesení obsažena v příloze č. 15


   1. Statut Českého rozhlasu – § 8 písm. c)

V roce 2008 nebyly přijaty žádné změny týkající se statutu Českého rozhlasu

5.3.4. Kodex Českého rozhlasu – § 8 písm. d)

V roce 2008 nedošlo k žádné úpravě či změně Kodexu Českého rozhlasu a Rada Českého rozhlasu nepřijala žádné usnesení týkající se porušení Kodexu. I když upozornění na porušení Kodexu Rada ČRo s generálním ředitelem ČRo Václavem Kasíkem projednala a ten přijal příslušná opatření personálního a finančního charakteru.   1. Schvalování návrhů generálního ředitele na zřizování nebo zrušení rozhlasových studií – § 8 písm. e)

Rada Českého rozhlasu se ztotožnila s názorem RRTV a Městského soudu v Praze vyjádřeným v přípisu Rady pro RTV čj. 3254/0, že se analogovým vysíláním programu ČRo 4 - Radio Wave - jako regionálním vysíláním z vysílače Praha - Cukrák Český rozhlas dopustil a dopouští porušení ustanovení § 3, odst. 1, písm. a) zákona 484/1991 o Českém rozhlase. Rada Českého rozhlasu svůj názor shodný s názorem RRTV a Městského soudu v Praze formulovala už v únoru roku 2007 ve svém usnesení č. 24/07.

Rada ČRo projednala 28. května dopis Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci vysílání programu ČRo 4 - Radia Wave na kmitočtu Praha-Cukrák 100,7 MHz/50 kW a přijala usnesení č. 63/08, ve kterém ukládá generálnímu řediteli Václavu Kasíkovi, aby záležitosti vysílání ČRo Radia Wave neoprávněně šířeného jako program regionálního studia uvedl do právního stavu v souladu se zákonem č. 484/1991 Sb. o ČRo do 31.8.2008.

Na zasedání 23. 7. Rada ČRo v souladu s § 8 odst. 1 písm. e), § 9 odst. 8 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, Statutem Českého rozhlasu a dle usnesení Rady ČRo č. 63/08 z 28.5.2008 včetně jeho písemného rozkladu z 19.6.2008, podle kterého Rada ČRo uložila upravit postavení Českého rozhlasu 4 – Radio Wave pouze jako digitální stanici, schválila zrušení rozhlasového studia Český rozhlas 4 – Radio Wave, a tím zrušila usnesení č. 6/06 z 25.1.2006 (usnesení č. 93/08).

V návaznosti na usnesení č. 93/08 a v souladu se žádostí generálního ředitele ČRo ing. Václava Kasíka z 22.7.2008 na základě Statutu ČRo, článku X. bod 3., upravila Rada ČRo postavení ČRo Radia Wave od 1.9.2008 jako speciální stanice pro mládež šířenou digitálně, a tím doplnila své usnesení č. 43/05 z 27.4.2005 (usnesení č. 94/08).


Usnesení obsažena v příloze č. 15

5.3.6. Schvalování kupních a nájemních smluv na dobu delší tří měsíců- § 9 odst. 7

V průběhu roku 2008 přijala Rada ČRo celkem patnáct usnesení týkajících se pronájmu nemovitostí. V této oblasti Rada úzce spolupracovala s Dozorčí komisí, která vždy předem podrobně projednávala návrh příslušné smlouvy a dala Radě své doporučení. Šlo o nevyužité prostory Českého rozhlasu, a to jak v Praze, tak i v jednotlivých krajích, kde má Český rozhlas svá studia. Jedinou výjimkou byla smlouva s Českou televizí, která se týkala společného užívání multiplexu veřejné služby v rámci digitálního vysílání. Rada Českého rozhlasu se při svých rozhodováních vždy řídila hlediskem dobrého hospodáře.

Rada ČRo na základě doporučení Dozorčí komise RČRo schválila usnesením č. 10/08 uzavření nájemní smlouvy mezi ČRo a TOMMY FOOD.
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo vzala na vědomí a schválila uzavření nájemní smlouvy mezi ČRo Ostrava a Jiřím Halfarem - usnesení č.50/08.
Usnesením č. 51/08 Rada Českého rozhlasu na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo vzala na vědomí a schválila uzavření nájemní smlouvy mezi ČRo Ostrava a SPPA.
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo vzala na vědomí a schválila uzavření nájemní smlouvy mezi ČRo a MUDr. Vladimírou Kohoutovou - usnesení č.52/08.
Usnesením č. 66/08 Rada Českého rozhlasu na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo a svého akceptovaného návrhu na cenu za pronájem schválila uzavření nájemní smlouvy mezi ČRo a OHL ŽS, a.s.
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo a svého akceptovaného návrhu na cenu za pronájem schválila uzavření nájemní smlouvy mezi ČRo a Čedokem a.s. – usnesení č. 67/08
Usnesením č. 78/08 Rada Českého rozhlasu na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo a svého akceptovaného návrhu na cenu za pronájem schválila uzavření nájemní smlouvy mezi ČRo a ČT Plzeň.
Rada Českého rozhlasu si na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo vyžádala upřesňující komentář od vedení ČRo a schválila uzavření nájemní smlouvy mezi ČRo a Nadací BESIP - usnesení č. 79/08.
Usnesením č. 88/08 Rada Českého rozhlasu na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo a doplnění o zdůvodňující komentář výkonného ředitele ČRo schválila uzavření nájemní smlouvy mezi ČRo Plzeň a MUDr. Karlem Moravcem.

Rada Českého rozhlasu na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo schválila uzavření nájemní smlouvy mezi ČRo Plzeň a Elektro Krejcar – usnesení č.89/08.

Usnesením č. 106/08 Rada Českého rozhlasu schválila návrh smlouvy mezi Českým rozhlasem a Českou televizí O sestavování souhrnného datového toku multiplexu veřejné služby.


Rada Českého rozhlasu na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo schválila uzavření nájemní smlouvy na provoz bistra v přízemí budovy ČRo, Římská 15, Praha 2 mezi ČRo a p. Martinem Hájkem - usnesení č. 107/08.
Usnesením č. 117/08 Rada Českého rozhlasu schválila návrh smlouvy mezi Českým rozhlasem a společností American Bureau of Shipping Poland na pronájem nebytových prostor.
Rada Českého rozhlasu na doporučení DK RČRo schválila návrh smlouvy mezi Českým rozhlasem Brno a Institutem regionálních informací s.r.o. - usnesení č.129/08.
Usnesením č. 156/08 Rada Českého rozhlasu na doporučení Dozorčí komise RČRo schválila smlouvu mezi Českým rozhlasem Ostrava a společností On Air Media Group s.r.o.

Přehled pronájmů je obsažen v příloze č. 16


   1. Rozhodování o stížnostech týkajících se generálního ředitele - § 8 písm.f

Přímo na generálního ředitele směřovaly v roce 2008 dvě stížnosti. Je však třeba podotknout, že velká část stížností posluchačů, která se netýkala přímo vysílání ČRo, směřovala k činnosti vedení ČRo, za níž je zodpovědný.

Prvá stížnost od paní Ivany Tothové byla z 25.1.2008 a žádala vysvětlení zahraniční cesty generálního ředitele do Číny.

Rada na ni reagovala 11.2.2008 tím, že generální ředitel se této cesty ve dnech 23. – 30.9.2007 zúčastnil jako člen delegace ČR. Mimo jiné šlo o přípravu vysílání ČRo z OH v Pekingu. Rada neshledala na této služební zahraniční cestě generálního ředitele žádných závad ani z hlediska finančního, ani z hlediska výsledků jednání.

Druhá stížnost, také od paní Ivany Tothové, byla z 5.3.2008 a žádala Radu o vyhodnocení, zda generální ředitel splňuje předpoklady výkonu své funkce. Poukazovala přitom na výměnu ředitelů ČRo 1- Radiožurnál a obecně na situaci kolem této stanice po jmenování Barbory Tachecí ředitelkou.

Rada na tuto stížnost s návrhem na odvolání generálního ředitele reagovala 19.3.2008 se závěrem, že nebude vycházet z unáhlených rozhodnutí a situaci bude nadále sledovat.

   1. Rozhodování o ostatních stížnostech posluchačů směřovaných na Radu

Úvodem je třeba konstatovat, že rok 2008 byl výrazně ovlivněn třemi případy, které Rada musela řešit nadstandardně.

První případ – nesouhlasné reakce posluchačů na programové změny na ČRo1 - Radiožurnál k 1.1.2008, personifikované osobou tehdejší ředitelky Barbory Tachecí - se musel řešit ihned z počátku roku 2008.

Rada k této záležitosti vydala prohlášení, které je součástí zápisu z veřejného zasedání 30.1.2008. Na následném veřejném zasedání 20.2.2008 projednala zprávu k vyhodnocení stížností a připomínek posluchačů, ve které vysvětlila své stanovisko v této věci, podpořila kroky vedení ČRo, i když kriticky poukázala na chyby, které se v přípravě a v propagaci nového programového schématu projevily. Stejně tak poukázala na nevhodnou rychlost a nedostatek časového rozložení takto podstatných zásahů do vysílání této hlavní stanice ČRo.

Na svém veřejném zasedání 26.3.2008 projednala a schválila text vyjádření k petici iniciativy „Nechceme přeladit, nemáme kam“. Podpisů pod touto peticí k uvedenému dni bylo 9 436.

Celou záležitost Rada uzavřela veřejným seminářem na téma Programové změny v ČRo, jejich dopad a budoucí vize, který se konal 19.6.2008 v Tyršově domě. Rada v tomto období reagovala celkem na 161 stížností spojených s touto kauzou, které nebyly pouhým souhlasem s peticí.

Druhý případ se týkal ukončení vysílání ČRo Radio Wave v analogovém vysílání na vysílači Praha – Cukrák, kde Rada odkazovala část posluchačů na vysvětlující dopis uveřejněný na webových stránkách Rady.

Následovaly reakce na veřejné zasedání Rady 23.10.2008, kde v rámci bodu Hodnocení vysílání vybraných stanic ČRo za měsíc září 2008, probíhala diskuse členů Rady ČRo k programu ČRo Radio Wave, a to bez přijatého usnesení. K těmto reakcím posluchačů vydala Rada dvě vysvětlující prohlášení, a to 27.10.2008 a 10.11.2008.

Třetím případem byla reakce posluchačů na rozhodnutí vedení ČRo postupně ukončit projekt Odhalení. K tomu vydala Rada prohlášení 10.12.2008.

Všechna uvedená prohlášení a vyjádření Rady jsou součástí Přílohy č.15 Usnesení Rady v roce 2008.

V roce 2008 Rada odpověděla (mimo uvedené stížnosti u ČRo1 Radiožurnálu) na 623 posluchačských stížností, připomínek či námětů, z nichž velká část se týkala programových otázek, a to jak na některé skutečnosti uvedené ve vysílání, tak na kvalitu moderátorů či výběr hudby. Některé stížnosti od stejných posluchačů se opakovaly.

Další problematika, na kterou Rada reagovala, se týkala rozhlasových poplatků, organizační struktury a kompetencí uvnitř ČRo, možného porušení Kodexu ČRo či zákonných předpisů a vlastní činnosti Rady.

U některých stížností, které se týkaly možného porušení zákonných předpisů, spolupracovala Rada s AK Hrudka, Řípa a partneři. Žádná stížnost se neprokázala jako oprávněná.

U stížností na možné porušení Kodexu ČRo, které se prokázaly jako oprávněné, proběhlo jednání Rady s generálním ředitelem, který následně přijal opatření jak personálního charakteru, tak finančního.

Kvůli aktuálnosti odpovědí posluchačům a snaze o co nejrychlejší předání informací, projednává Rada texty odpovědí na zasedáních předsednictva, kterých se dobrovolně zúčastňují i ostatní členové Rady, a pokud není rozpor, tak odpovědi odesílá následně. V rámci pravidelného bodu poté stížnosti uzavírá na svých veřejných zasedáních, kde se mohou ještě členové Rady vyjádřit.

U třech výše uvedených případů, kde se pisatelé pouze připojovali k petici či k výzvě, Rada odkazovala na své materiály uveřejněné k těmto tématům na webových stránkách Rady.

Růst stížností, připomínek či námětů posluchačů, a to jak maily, tak dopisy, byl v roce 2008 značný. Bylo to způsobeno především třemi výše uvedenými případy a dále tím, že se někteří stěžovatelé několikrát opakovali a angažovali se ve více záležitostech.
5.3.9. Dohlížení na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového

vysílání - § 8 písm. g)
Podrobné informace o kontrolní činnosti Rady obsahují kapitoly této zprávy, které se týkají celoplošných stanic a regionálních stanic ČRo.

Zde je tedy jen základní přehled nejdůležitějších projednávaných otázek:


- dodržování Kodexu Českého rozhlasu

- dostupnost signálu stanic Českého rozhlasu

- ukazatele poslechovosti jednotlivých stanic Českého rozhlasu

- činnost speciálních stanic Českého rozhlasu

- organizační a následné personální změny ve vedení Českého rozhlasu

5.3.10. Schvalování dlouhodobých plánů programového, technického a

ekonomického rozvoje - § 8 odst.1 písm.h)
Rada Českého rozhlasu projednala materiál Vyhodnocení komplexní revize sítí FM z hlediska ČRo, který předložil na základě usnesení Rady č. 129/07 ze dne 28.11.2007 generální ředitel ČRo Václav Kasík.

Rada ČRo:


a) vyslovila uspokojení nad dohodou mezi ČRo, ČTÚ a Radou pro RTV o používání plánovací metody dle GE 84 s použitím marginu 6 dB a i k postupu při novelizaci zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v tomto směru, což zlepší pokrytí obyvatel signálem ČRo 2 Praha a ČRo 3 Vltava.
b) vzala na vědomí zařazení pěti nových kmitočtů do sítě ČRo 2 - Praha a jednoho nového kmitočtu na dokrytí signálu ČRo Region, Střední Čechy - oblast Berounska.
c) vzala na vědomí záměnu kmitočtů mezi stanicemi ČRo 2 - Praha a ČRo 3 - Vltava na vysílačích Pardubice/Krásné a Brno/Kojál - usnesení č.21/08.
Rada ČRo svým usnesením č. 47/08 doporučila generálnímu řediteli ČRo zastavit přípravu stanice mluveného slova v podobě, kterou předložil programový ředitel Richard Medek s tím, že Rada připraví upřesnění svého usnesení č. 56/07.

Yüklə 1,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə