Xammal və məhsulun keyfiyyətinə nəzarətYüklə 457,64 Kb.
səhifə2/3
tarix22.06.2018
ölçüsü457,64 Kb.
1   2   3

D) reqlamentləşdirilmiş qiyməti

E) nominal qiyməti


90. Baxılan dövrdə buraxılan məhsulun keyfiyyət göstəricisinin orta tarazlaşmış nisbi qiymətinə bərabər olan müxtəlif cins məhsulun keyfiyyətinin kompleks göstəricisidir.:

A) məhsulun keyfiyyət indeksi

B) nominal qiymət

C) kompleks göstərici

D) vahid göstərici

E) orta ədədi qiymət


91. Normativ sənədlərlə nə müəyyən edilir?

A) məhsulun keyfiyyət göstəricisinin reqlamentləşdirilmiş qiyməti

B) nominal qiymət

C) vahid göstərici

D) orta ədədi qiyməti

E) kompleks göstərici


92. Keyfiyyət göstəricisinin reqlamentləşdirilən qiyməti hansıdır?

A) keyfiyyət göstəricisinin nominal qiyməti

B) indeksi qiyməti

C) kompleks qiyməti

D) çəki əmsalı

E) baza qiyməti


93. Məhsulun keyfiyyət göstəricisinin ən yüksək və ən aşağı reqlamentləşdirilən qiymətini göstərin:

A) keyfiyyət göstəricisinin hədd qiyməti

B) çəki əmsalı

C) baza qiyməti

D) indeksi qiyməti

E) kompleks göstərici


94. Məhsulun faktiki keyfiyyət göstəricisi qiymətinin normativ sənədlərdə verilmiş minimal qiymət fərqi hansıdır?

A) kompleks göstərici

B) çəki əmsalı

C) məhsulun keyfiyyət göstəricisinin buraxıla bilən meyllənməsi

D) keyfiyyət səviyyəsi

E) baza qiyməti


95. Qiymətləndirilən məhsulun keyfiyyət göstəricisinin qiymətlərinin müvafiq baza göstəricisinin qiymətləri ilə müqayisəsinə əsaslanan keyfiyyətin nisbi xarakteristikası necə adlanır?

A) məhsulun keyfiyyət səviyyəsi

B) kompleks göstərici

C) texniki səviyyəsi

D) orta ədədi qiyməti

E) indeksi qiyməti


96. Bu məhsulun keyfiyyət göstəricisinin elə qiymətidir ki, bunun sayəsində məhsulun yaradılması üçün nəzərdə tutulmuş xərclərlə onun istismarından, yaxud istehlakından ən yüksək səmərə alınır:

A) keyfiyyət göstəricisinin optimal qiyməti

B) orta ədədi qiyməti

C) indeksi qiyməti

D) texniki səviyyəsi

E) kompleks göstərici


97. Bu qiymətləndirilən məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin nomenklatur seçimindən, həmin göstəricilərin qiymətlərinin təyin edilməsindən və onların bazalılarla müqayisəsindən ibarət olan əməliyyatlar məcmusudur:

A) kompleks göstərici

B) məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

C) indeksi qiyməti

D) orta ədədi qiyməti

E) texniki səviyyəsi


98. Bu qiymətləndirilən məhsulun texniki təkmilləşmə səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilərin nomenklatur seçimindən, həmin göstəricilərin qiymətlərinin təyin edilməsindən və onların bazalılarla müqayisəsindən ibarət əməliyyatlar məcmusudur.

A) məhsulun texniki səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

B) keyfiyyətin hədd indeksi

C) məhsulun keyfiyyət indeksi

D) optimal qiyməti

E) nominal qiyməti


99. Bu məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin növ müxtəlifliyidir.

A) məhsulun setifikatlaçdırılması

B) nominal qiyməti

C) kompleks göstərici

D) keyfiyyətin hədd qiyməti

E) optimal qiyməti


100. Sertifikatlaşdırma məhsulun müəyyən edilmiş hansı tələbləri təyin etdiyini təsdiq edir?

A) rəsmi


B) real

C) iqtisadi

D) qüvvədə olan tələb

E) heç biri


101. Elmi-texniki inkişafın, tərəqqinin məqsədi nədir?

A) maddi, əmək, maliyyə resursların sərfi ilə yüksək keyfiyyətli məhsulun istehsalını sürətləndirməkdən ibarətdir

B) əmək resursların sərfi

C) maliyyə resursların

D) maddi resursların sərfi

E) maddi və əmək resursların sərfi


102. Sənaye məhsullarının göstərilən sinifləşdirilməsi aşağıdakı hallarda istifadə olunur:

A) konkret məmulatın, yaxud bir neçə məmulatların baza nümunələri kimi qəbul edilməsinin mümkünlüyü əsaslandırılarkən

B) tam xammal olduqda

C) yanacaq olduqda

D) materiallar olduqda

E) məhsullar olduqda


103. Sənaye məhsullarının göstərilən sinifləşdirilməsindən hansı hallarda istifadə olunur?

A) qrup məmulatlarının keyfiyyət göstəricilərinin nomenklaturu üçün dövlət standartlar sistemi yaradılarkən

B) tam xammal olduqda

C) yanacaq olduqda

D) materiallar olduqda

E) məhsullar olduqda


104. Məhsul sinifləşdirilərkən ümumdövlət sinifləşdiricilərinə uyğun olaraq onun hansı əlamətləri göstərilməlidir?

A) hamısı

B) qrupu

C) yarımqrupu

D) sinfi və yarımsinfi

E) növü
105. Aşağıdakılardan hansılar sinifləşdirmə əlamətinə aiddir? 1. Funksional əhəmiyyəti; 2. Obyektin xassələrinin ifadə edilmə üsulu; 3. Təyinatları; 4. Natura ilə, pulla, ballarla.

A) 1, 2

B) 1, 3


C) 1, 4

D) 2, 4


E) 1, 2, 3
106. Verilənlərdən hansılar sinifləşdirmə əlamətinə aiddir? 1. Ümumilik dərəcəsi;

2. İstehsal prosesində funksional rolu; 3. Ümumi, xüsusi; 4. Faydalılıq xərcləri.

A) 1; 2

B) 1 ; 4


C) 1 ; 3

D) 2 ; 4


E) 2 ; 3
107. Göstərilənlərdən hansılar keyfiyyət göstəricisinə aiddir? 1. Funksional əhəmiyyəti; 2. Obyektin xassələrinin ifadə edilmə üsulu; 3. Təyinatlar; 4. Natura ilə, pulla, ballarla.

A) 3 ; 4


B) 2 ; 3

C) 1 ; 3


D) 1 ; 2

E) 2 ; 4
108. Göstəricilərdən hansılar keyfiyyət göstəricilərinə aiddir? 1. Ümumilik dərəcəsi; 2. İstehsal prosesində funksional rolu ; 3. Ümumi, xüsusi ; 4. Faydalılıq xərcləri.

A) 3; 4

B) 2 ; 3


C) 1 ; 2

D) 1 ; 4


E) 1 ; 3
109. Verilənlərdən hansı keyfiyyət səviyyəsinin I göstəricisidir?

A) təyinat göstəricisi

B) xammal göstəricisi

C) texnolojililik göstəricisi

D) etibarlılıq göstəricisi

E) erqonomik göstəricisi


110. Göstəricilərdən hansı keyfiyyət səviyyəsinin II göstəricisidir?

A) təyinat göstəricisi

B) xammal göstəricisi

C) texnolojililik göstəricisi

D) etibarlılıq göstəricisi

E) erqonomik göstəricisi


111. Göstərilənlərdən hansı keyfiyyət səviyyəsinin III göstəricisidir?

A) xammal, material, yanacaq və enerjidən qənaətlə istifadə göstəriciləri

B) etibarlılıq göstəricisi

C) təyinat göstəricisi

D) erqonomik göstəricisi

E) heç biri


112. Keyfiyyət səviyyəsinin IV göstərici hansıdır?

A) texnolojililik göstəricisi

B) etibarlılıq göstəricisi

C) xammal göstəricisi

D) təyinat göstəricisi

E) erqonomik göstəricisi


113. Keyfiyyət səviyyəsinin V göstəricisini göstərin:

A) nəqletdirməyə yararlılıq göstəriciləri

B) etibarlılıq göstəricisi

C) xammal göstəricisi

D) texnolojililik göstəricisi

E) təyinat göstəricisi


114. Keyfiyyət səviyyəsinin VI göstərici hansıdır?

A) erqonomik göstəricisi

B) etibarlılıq göstəricisi

C) təyinat göstəricisi

D) nəqletdirməyə yararlılıq göstəriciləri

E) xammal göstəricisi


115. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyət səviyyəsinin VI göstəricisidir?

A) ekoloji göstərici

B) etibarlılıq göstəricisi

C) erqonomik göstəricisi

D) təyinat göstəricisi

E) esteik göstərici


116. Verilənlərdən hansı keyfiyyət səviyyəsinin VIII göstəricisidir?

A) təhlükəsizlik göstəricisi

B) erqonomik göstəricisi

C) ekoloji göstərici

D) təyinat göstəricisi

E) esteik göstərici


117. Göstəricilərdən hansı keyfiyyət səviyyəsinin IX göstəricisidir?

A) esteik göstərici

B) erqonomik göstəricisi

C) təyinat göstəricisi

D) iqtisadi göstərici

E) heç biri


118. Analoq nümunələrindən cüt-cüt müqayisə üsulu ilə baza nümunələrin seçilməsi aşağıda göstərilən qaydada aparılır.

A) əgər analoq ədədi göstəricisilərin cəminə görə digəranaloqdan geri qalarsa, o, baza nümunəsi kimi tanına bilməz və sonrakı müqayisələrdən çıxarılır

B) elmi ədəbiyyatlar

C) texniki ədəbiyyatlar

D) patent tədqiqatların nəticələri

E) heç biri


119. Yerdə qalan analoqlar baza nümunəsi hesab olunur və bu baza göstəriciləri neçə cür olur?

A) 3 cür


B) 5 cür

C) 2 cür


D) 7 cür

E) 4 cür
120. Sənaye məhsulunun keyfiyyət göstəricilərinin ədədi qiymətlərinin təyin üsullarını neçə qrupa bölmək olar ?

A) 2 qrupa

B) 1 qrupa

C) 3 qrupa

D) 4 qrupa

E) 5 qrupa
121. Sənaye məhsulunun keyfiyyət göstəricilərinin ədədi qiymətlərinin təyini üsullarının qrupu hansıdır ?

A) informasiyanın alınma üsulları

B) informasiyanın verilməsi üsulları

C) informasiyanın öyrənilməsi

D) informasiyanın şərtləri

E) heç biri


122. Sənaye məhsulunun keyfiyyət göstəricilərinin ədədi qiymətlərinin təyini üsullarının II qrupu hansıdır ?

A) informasiyanın alınma mənbələri

B) informasiyanın verilməsi

C) informasiyanın şərtləri

D) informasiyanın öyrənilməsi

E) heç biri


123. İnformasiyanın alınma üsulundan asılı olaraq məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin ədədi qiymətlərinin təyini aşağıdakı üsullarla bölünür ?

A) hamısı

B) qeydiyyat

C) orqanoleptik

D) hesablama

E) ölçü
124. İnformasiya mənbəyindən asılı olaraq məhsulun keyfiyyət göstəricisi qiymətlərin təyini üsulu hansıdır ?

A) ənənəvi

B) ölçmə


C) qeydiyyat

D) hesablama

E) heç biri
125. İnformasiya mənbəyindən asılı olaraq məhsulun keyfiyyət göstəricisi qiymətlərinin təyini üsulu hansıdır ?

A) ekspert

B) ölçmə

C) qeydiyyat

D) hesablama

E) heç biri


126. İnformasiya mənbəyindən asılı olaraq məhsulun keyfiyyət göstəricisi qiymətlərinin təyini üsulu hansıdır ?

A) sosioloji

B) ölçmə

C) qeydiyyat

D) hesablama

E) heç biri


127. Lazım gəldikdə öllərin nisbətləri müvafiq hesablamalarla normal temperatur nə qədər olur ?

A) + 20 dərəcə C

B) + 10 dərəcə C

C) + 30 dərəcə C

D) + 40 dərəcə C

E) + 45 dərəcə C


128. Lazım gəldikdə ölçmələrin nisbətləri müvafiq hesablamaların normal temperatur nə qədər olur ?

A) 1,014 ∙ 10 H/m

B) 1,015 ∙ 10 H/m

C) 1,016 ∙ 10 H/m

D) 1,017 ∙ 10 H/m

E) 1,018 ∙ 10 H/m


129. Ölçmə üsulu nəyə əsaslanır ?

A) texniki ölçü vahidlərindən istifadə edərkən alınan informasiyaya əsaslanır

B) hadisələrə əsaslanır

C) xərclərə əsaslanır

D) informasiyaya əsaslanır

E) heç biri


130. Qeydiyyat üsulu nəyə əsaslanır ?

A) hadisələrin, əşyaların, yaxud xərclərin hesablanması yolu ilə alınan informasiyanın istifadəsinə əsaslanır

B) hadisələrə əsaslanır

C) xərclərə əsaslanır

D) informasiyaya əsaslanır

E) hesablanmaya


131. Orqanoleptik üsul nədən ibarətdir ?

A) insanın hiss orqanlarından gələn və duyguların təhlili nəticəsində alınan informasiyanın istifadəsindən ibarətdir

B) hadisələrdən ibarətdir

C) informasiyadan ibarətdir

D) xərclərdən ibarətdir

E) ölçmələrdən ibarətdir


132. Hesablama üsulu nə ilə səciyyələnir ?

A) məmulatın keyfiyyət göstəricilərinin ədədi qiymətlərinin təyini üçün nəzəri,

Yaxud emprik asılılıqların istifadəsi üzərində qurulur

B) xərclərlə səciyyələnir

C) hadisələrlə səciyyələnir

D) informasiya ilə səciyyələnir

E) heç biri
133. Eksperimental bölmələr, sınaq stansiyaları hansı üsula aiddir ?

A) ənənəvi üsula

B) ekspert üsula

C) hesablama üsula

D) qeydiyyat üsula

E) heç biri


134. Poliqonlar hansı üsula aiddir ?

A) ənənəvi üsula

B) ekspert üsula

C) hesablama üsula

D) qeydiyyat üsula

E) heç biri


135. Etibarlılıq, ekolojililik və təhlükəsizlik hansı üsula aiddir ?

A) ənənəvi üsula

B) hesablama üsula

C) qeydiyyat üsula

D) ekspert üsula

E) heç biri


136. Məhsulun istehlak xassələrini və keyfiyyətə nəzarətin tələblərinə hansı sənədlər daxil edilir ?

A) bütün standartlar və texniki şərtlər

B) bütün standartlar olan şərtlər

C) texniki şərtlər

D) məcburi şərtlər

E) texniki və məcburi şərtlər


137. Verilənlərdən biri keyfiyyətə nəzarət tələbidir. Onu göstərin:

A) standartlaşmaya məruz qalacaq məhsulun sınaq növləri

B) keyfiyyətin qanuna uygun olması

C) hər bir keyfiyyətin yerində olması

D) məruz qalmayan növləri

E) heç biri


138. Verilənlərdən hansı keyfiyyətə nəzarət tələbidir ?

A) sınaqların müntəzəmliyi

B) sınaqların real olması

C) sınaqların tez olması

D) sınaqların gec olması

E) heç biri


139. Göstərilənlərdən hansı keyfiyyətə nəzarət tələbidir ?

A) texniki tələblərin hər bir maddəsi üzrə sınaq üsulları

B) texniki tələb

C) sınaqların gec olması

D) sınaqların tez olması

E) heç biri


140. Aşağıdakılardan biri keyfiyyətə nəzarət tələbidir. Onu göstərin.

A) sınaqlar üzrə seçmə nəzarəti tətbiq edilərkən nümunələrin hazırlanması və seçmə qaydaları

B) sınağa nəzarət

C) standartlaşdırmaya nəzarət

D) seçməyə nəzarət

E) heç biri


141. Verilənlərdən biri keyfiyyətə nəzarət tələbidir. Bu hansıdır ?

A) nəzarətin aparılma qaydaları

B) standartın aparılma qaydası

C) sınağın aparılma qaydası

D) seçmənin aparılma qaydası

E) yoxlama qaydası


142. Verilənlərdən hansı keyfiyyətə nəzarət tələbidir ?

A) lazımi dəqiqlik göstərilməklə nəzarət ölçü avadanlıqları

B) dəqiqlik göstərmək

C) ölçü avadanlığı

D) nəzarət parametrləri

E) hesablama


143. Verilənlərdən hansı keyfiyyətə nəzarət tələbidir ?

A) cihaz və alətlər

B) cihazlar

C) alətlər

D) protokolların forması

E) aparatlar


144. Göstərilənlərdən biri keyfiyyətə nəzarət tələbidir.Onu göstərin:

A) sınaq stendlərinə və qurğulara qoyulan tələblər

B) qurğulara qoyulan tələblər

C) sınaq stendlərinə qoyulan tələblər

D) bir çox tələblər

E) yoxlama tələbləri


145. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyətə nəzarət tələbidir?

A) nəzarət nəticələrinin işlənməsi üsulları

B) cihazlar

C) alətlər

D) mülahizə müyarları

E) hüç biri


146. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyətə nəzarət tələbidir ?

A) nəzarət nəticələrinin protokollarının forması

B) alətlər

C) mülahizə meyarları

D) cihazlar

E) heç biri


147. Hazır məmulatların hansı sınaq növləri mövcuddur ?

A) təhvil – təslim, dövrü, tipli, attestasiya və istismar sinaq növləri

B) dövrü

C) tipli


D) attestasiya

E) təhvil – təslim


148. Hazırlanmış məhsulun keyfiyyətinin standartın tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq üçün hansı sınaqlar aparılır ?

A) təhvil – təslim və müntəzəm sınaqlar

B) müntəzəm sınaqlar

C) təhvil – təslim

D) istismar sınaqlar

E) tipli sınaqlar


149. İstehsalçı hansı sınaqları keçirməyə məcburdur ?

A) təhvil – təslim və müntəzəm sınaqlar

B) müntəzəm sınaqlar

C) təhvil – təslim sınaqlar

D) istismar sınaqlar

E) tipli sınaqlar


150. Hər bir yeni məhsul növü mənimsənildikdə hansı sınaqlar keçirilməlidir?

A) tipli sınaqlar

B) istismar sınaqları

C) attestasiya sınaqları

D) müntəzəm sınaqlar

E) heç biri


151. Hazırlanma texnologiyası tərəfindən keçirilən sınaq hansıdır ?

A) tipli sınaqlar

B) attestasiya sınaqları

C) istismar sınaqları

D) müntəzəm sınaqlar

E) heç biri


152. Materiallar dəyişdikdə istehsalçı tərəfindən keçirilən sinaq hansıdır ?

A) tipli sınaqlar

B) istismar sınaqları

C) müntəzəm sınaqlar

D) attestasiya sınaqları

E) heç biri


153. Hazırlanan məhsulun əldə edilmiş göstəricilərini almaq üçün nə aparılır ?

A) attestasiya sınaqları

B) müntəzəm sınaqlar

C) istismar sınaqları

D) tipli sınaqlar

E) məcburi sınaqlar


154. Texniki xarakteristikaların qiymətlərini təyin etmək üçün hansı sınaq aparılır?

A) attestasiya sınaqları

B) tipli sınaqlar

C) istismar sınaqları

D) müntəzəm sınaqlar

E) heç biri


155. Məhsula dövlət keyfiyyət nişanı vermək üçün nə aparılır ?

A) attestasiya sınaqları

B) istismar sınaqları

C) tipli sınaqlar

D) müntəzəm sınaqlar

E) heç biri


156. Aşağıdakılardan biri texniki nəzarət şöbəsinin vəzifələrindən biridir:

A) buraxılan məhsulun keyfiyyətinin və komplektliyinin qüvvədə olan normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğun gələsinə nəzarət etmək

B) komplektliyinin qüvvəsi

C) sənədlərin tələbi

D) zəmanətli proqram

E) heç biri

157. Göstəricilərdən hansı texniki nəzarət şöbəsinin vəzifələrindən biridir?

A) hazır məhsulun son texniki qəbulunu və sınağını aparmaq

B) hazır məhsulla iş aparmaq

C) zəmanət proqramı

D) nəzarət aparmaq

E) nəzarət funksiyasını


158. Aşağıdakılardan hansı texniki nəzarət şöbəsinin vəzifələrindən biridir?

A) müəssisədən göndərilən məmulatların komplektliliyinə və qablaşdırılmasına

B) hazır məhsulla iş aparmaq

C) nəzarət aptırmaq

D) nəzarət funksiyasını yerinə yetirmək

E) heç biri

159. Aşağıdakılardan biri texniki nəzarət şöbəsinin vəzifələrinə aiddir:

A) müəssisənin, həmçinin sexlərin hazır məhsulunun son texniki qəbulunu həyata keçirmək

B) nəzarət funksiyasını aparmaq

C) hazır məhsulla iş aparmaq

D) zəmanət proqramı

E) heç biri

160. Həndəsilik, dəqiqlik, kimyəvi və digər parametrlər hansı nəzarətə aiddir?

A) cari nəzarətə

B) texniki nəzarətə

C) tamamlanan nəzarətə

D) tamamlanmayan əlamətə

E) heç birinə


161. Göstərilənlərdən biri texniki nəzarət şöbəsinin funksiyalarına aiddir:

A) sexlərdə, yaxud istehsal sahələrində nəzarəti daxildir və çıxardır

B) nəzarət funksiyasını aparmaq

C) hazır məhsulla iş aparmaq

D) zəmanət proqramı

E) heç biri


162. Keyfiyyəti yüksəltmək və təmin etmək zəruriliyini müəyyən edən səbəbləri göstərin.

A) şəxsi, istehsalat və ictimai tələbatın daim güclənməsi

B) nisbətən aşağı keyfiyyətli məhsul istehsal etmək

C) işçilərin bilik və bacarığını problemin həllinə yönəltmək

D) problemin həllinin effektiv idarə olunması

E) inkişaf etmiş ölkələrlə əlaqəni gücləndirmək


163. Keyfiyyəti yüksəltmək və təmin etmək zəruriliyini müəyyən edən neçə səbəb var ?

A) 5 səbəb

B) 4 səbəb

C) 6 səbəb

D) 3 səbəb

E) 8 səbəb


164. Keyfiyyəti yüksəltmək və təmin etmək zəruriliyini müəyyən edən səbəb:

A) bütün cavablar doğrudur

B) nisbətən aşağı keyfiyyətli məhsul və xidmətləri istehlakçıların qəbul etməməsi

C) şəxsi istehsalat və ictimai tələbatın daim güclənməsi

D) xidmətin, buraxılan məhsulların konstruksiyasının müəyyənləşdirilməsi və yerinə yetirilən funksiyanın əhəmiyyətinin güclənməsi

E) elmin, texnikanın istehsalatın, iqtisadiyyatın bütün dünya cəmiyyətlərinin inkişafında ETİ – nin rolunun və surətinin güclənməsi


165. Kİ – nin elmi – nöqteyi nəzəri əsası bizim ölkədə hansı illərdə yer almışdır?

A) 70 – 80 ci

B) 50 – 60 cı

C) 60 – 70 ci

D) 80 – 90 cı

E) 30 – 40 cı


166. Kİ – də necə tədbirlər tətbiq etmək vacibdir?

A) kompleks xarakterli tədbirlər

B) kimyəvi xarakterli tədbirlər

C) istehsalın yüksəldilməsi xarakterli tədbirlər

D) lokal xarakterli tədbirlər

E) inzibati – komanda xarakterli tədbirlər


167. Kİ – nin əsas prinsiplərinin və metodologiyasının öyrənilməsi üzrə aktiv iş nə zaman aparılmışdır ?

A) 70 – ci illərin əvvəllərində

B) 50 – ci illərdə

C) 90 – cı ilin sonunda

D) 80 – ci illərdə

E) 60 – cı illərdə


168. Sistem çərçivəsində Kİ – nə kimlər başçılıq edir ?

A) TNŞ rəisləri

B) müəssisələrin rəhbərləri

C) işçilər

D) sahə rəisləri

E) hamısı doğrudur


169. TNŞ – rəisləri hansı vəzifəni yerinə yetirirdilər ?

A) sistem çərçivəsindəki Kİ üzrə işə başçılıq edirdilər

B) KS - ə nəzarət edirdilər

C) məhsulun keyfiyyətinə nəzarət

D) bütün problemləri həll edirdilər

E) müəssisəyə başçılıq edirdilər


170. Sistemin yaranması və fəaliyyəti zamanı Kİ – nin insan amili necə nəzərə alınırdı ?

A) demək olar ki, nəzərə alınmırdı

B) qismən nəzərə alınırdı

C) tam nəzərə alınırdı

D) nəzərə alınmırdı

E) hamısı düzdür

171. Ənənəvi inkişaf etmiş ölkələr hansılardır ?

A) ABŞ, Yaponiya

B) ABŞ, Fransa

C) ABŞ, İtaliya

D) İtaliya, Fransa

E) Argentina, Fransa


172. A = düsturunda Pn nəyi bildirir?

A) üfüqə görə ilmə sütunlarının sayı

B) əriş sıxlığı

C) arğac sıxlığı

D) hündürlük

E) polotno


173. İlmə sütunlarının hündürlüyü hansı düsturla təyin olunur ?

A) B = 50 / P

B) B = 50 / P1

C) B = 50 ∙ Pn

D) B = 50 – Pn

E) B = 50 + Pn


174. B = 50 / Px düsturunda B nəyi göstərir ?

A) ilmə sırasının hündürlüyünü

B) əriş sıxlığını

C) arğac sıxlığını

D) hündürlük ölçüsünü

E) polotnonu


175. B = 50 / P düsturunda P nəyi göstərir ?

A) şaquliliyi

B) əyriliyi

C) arğac sıxlığını

D) hündürlük ölçüsünü

E) polotnonu


176. Şaqulilik zamanı neçə mm polotnonun eninə və uzununa düşən ilmə sıraları neçə mm təyin edilir ?

A) 50 mm


B) 30 mm

C) 60 mm

D) 70 mm

E) 80 mm
177. Parçanın əriş sapı hansı həriflə işarə olunur ?

A) Eə

B) Eb

C) Ed

D) E


E) Ey
178. Parçanın arğac sapı hansı həriflə işarə olunur ?

A) Ea

B) Eb

C) Ed

D) E

E) Ey


179. Parçanın əriş sapının hesabi diametrinin düsturunu göstərin:

A) Eə = dA/B ∙ 100

B) Ec =

C) Eb = dA ∙ B

D) E = a

E) Ec = dc/100


180. Parçanın arğac sapının hesabi diametrinin düsturunu göstərin:

A) EA = dA/a ∙ 100

B) Ec = dc/a

C) Ec = dc ∙ a

D) E = a

E) Ec = dc/100


181. Parçanın əriş sapının max sıxlığını hansı düstur təyin rdir?

A) Nə = (N1ə + N2ə + N3ə) /3

B) Nə = (N1ə + N2ə ) / 2

C) Nə = (N1ə - N2ə) /3

D) Nə = (N1ə + N2ə) /3

E) Nə = (N1ə + N2ə - N3ə) /4


182. Parçanın arğac sapının max sıxlığını hansı düstur təyin edir?

A) Na = (N1a + N2a + N3a +N4a) /4

B) Na = (N1a + N2a ) /3

C) Na = (N1a + N2a - N3a ) /2

D) Na = (N1a + N2a + N3a ) /3Yüklə 457,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə