Xammal və Qİda məhsullarinin təHLÜKƏsizliYİYüklə 496,82 Kb.
səhifə3/4
tarix17.06.2018
ölçüsü496,82 Kb.
1   2   3   4

271. Bitki mənşəli piqmentlər (boyaqlar) bir-birilə nə ilə fərqlənirlər?

A) kimyəvi tərkibinə və quruluşuna görə

B) quruluşuna və fiziki-kimyəvi xassəsinə görə

C) kimyəvi tərkibinə və dayanaqlığına görə

D) rəngləyici qabiliyyətinə və bioloji dəyərinə görə

E) kimyəvi tərkibinə və fiziki xassəsinə görə


272. Kimyəvi tərkibinə görə ən geniş yayılmış boyaq maddələri hansılardır?

A) flavonoid və karatinoid tipli

B) flavonoid və antosionid tipli

C) flavonoid və ksantonoid tipli

D) karatinoid və antosionid tipli

E) karatinoid və ksantinoid tipli


273. Təbii boyaq maddələrinin istifadəsində piqmentlərin təbiəti ilə yanaşı daha hansı xüsusiyyət nəzərə alınmalıdır?

A) fiziki və kimyəvi sabitliyinə

B) turşulara, qələvilərə təsirlərə davamlaığına

C) mikrobioloji təsirlərə davamlığına

D) havanın oksigeninin təsirinə davamlığına

E) temperatura və fiziki təsirlərə davamlaığına


274. Texnoloji emal zamanı qida məhsullarının rənginin dəyişməsi məhsula necə təsir göstərir?

A) qidalılıq və bioloji dəyəri aşağı salır

B) orqanoleptik dəyəri aşağı salır

C) fizioloji dəyərini aşağı salır

D) enerjilik qabiliyyətini aşağı salır

E) orqanizmdə həzm prosesini aşağı salır


275. İsti emal zamanı hansı piqment maddələrin dəyişməsi məhlulun keyfiyyətinə xələl gətirir?

A) xlorofillər, antosianlar, karotinodlər, fenol birləşmələri

B) xlorofillər, antosianlar, karotinodlər, qlükozidlər

C) xlorofillər, antosianlar, flavonoidlər, lipidlər

D) antosianlar, fenol birləşmələri, üzvi turşular

E) antosianlar, karotinodlər, antioksidantlar, efirlər


276. Sarı, narıncı və qırmızı rəngli yarımdoymamış birləşmələr necə adlanır?

A) karotinodlər

B) flavonoidlər

C) polifenollar

D) qlükozidlər

E) alkolloidlər


277. O, hansı rəngləyici piqmenlərdir ki, pH-n və bərpaedici maddələrin dəyişməsinə dayanaqlıdır, ancaq ki, asanlıqla oksidləşir

A) karotinodlər

B) antosianlar

C) polifenol birləşmələr

D) flavonoidlər

E) xlorofillər


278. Qida maddələrinin rənglənməsində istifadə olunan karotinoidlərin keyfiyyəti əsasən hansı amildən asılıdır?

A) onun mənşəyinin müxtəlifliyindən

B) onun alınma üsulundan

C) onun kimyəvi tərkibindən

D) onun struktur quruluşundan

E) onun mikrobioloji dayanaqlığından


279. Tibb və qida mütəxəssisləri nə üçün β-karotinə üstünlük verirlər?

A) gückü antioksidan və “A” vitamini xassəli və imun sistemi nazamlanması

B) gückü antioksidan və qida həzm sisteminin gücləndirici

C) “A” vitamininin əmələgətiricisi, yanma prosesinin sürətləndiricisi

D) “A” vitamininin əmələgətiricisi, yağdda həll olan vitaminlərin qoruyucusu

E) oksidləşmənin qarşısını alan, hidrolitik prosesləri məhdudlaşdıran


280. Hazırda qida məhsullarında β-karotinin defisiti faizlə hansı hədd daxilindədir?

A) 30-70


B) 40-70

C) 50-70


D) 60-90

E) 40-80
281. Yağ tərkibli qida məhsullarını rəgləmək üçün β-karotinin neçə %-li məhluldan istifadə olunur?

A) 0,1

B) 0,2


C) 0,4

D) 0,8


E) 0,3
282. β-karotin piqment boyasının tətbiqini çətinləşdirən nədir?

A) suda həll olmaması

B) suda həll olması

C) suda pis həll olması

D) yalnız alkoqolda həll olması

E) yalnız yağda həll olması


283. Antosianlar hansı rəngdə olurlar?

A) təbii göy, qırmızı-bənövşəyi, qırmızı

B) təbii yaşıl, qırmızı-bənövşəyi, qırmızı

C) təbii göy, qırmızı-cəhrayı, qırmızı

D) təbii yaşıl, tünd qırmızı, narıncı

E) təbii navi, qırmızı narıncı, sarı


284. Antosianlar hansı birləşmələrə aid edilir?

A) flavononlu

B) polifenol

C) karatinodli

D) qlikozidli

E) aktiv maddələri


285. Əksəriyyət hallarda flavanoidlər hansı rəngdə olur?

A) sarı, narıncı - sarı

B) sarı, qırmızı - sarı

C) sarı, boz - sarı

D) sarı, cəhrarı - sarı

E) sarı, əlvan – sarı


286. Flavanoidlər nüxtəlif çiçəklərin, yarpaqların və bir sıra meyvələrin hansı hissəsində olur?

A) hüceyrə şirəsində

B) lət hissəsində

C) sitoplazma qatında

D) nüvədə

E) mitoxondirilərdə

287. Çiçəklərdə, yarpaqlarda və bəzi meyvələrdə flavanoidlər hansı hansı formada olur?

A) qlikozidlər

B) aşı maddələri

C) polifenollar

D) ətirli maddələr

E) ksantofinlər


288. Qida məhsulları üçün boyaqdan çox antioksidant rolunu oynayan hansı boyaq maddələridir?

A) kversetin

B) ksanton

C) ksantofil

D) veteron

E) krosetin


289. Yaşıl bitkilərdə zülalla kompleks şəklində olan piqment hansıdır?

A) xlorofillər

B) ksantofillər

C) karatinoidlər

D) flavanoidlər

E) qlikozidlər


290. Xlorofilin yaşıl rəngi temperatur təsirindən dəyişirək sonda necə rənglənir?

A) sarı-palçığı

B) sarı-qəhvəyi

C) sarı-zeytunu

D) sarı-bozumtul

E) sarı- qonuru


291. O, hansı rəngləyici maddədir ki, qədimdə həm boyaq kimi, həm də dərman kimi istifadə edilib?

A) alkanmin

B) kosenil

C) karfisianin

D) kvarsetin

E) krosetin


292. Braziliya kəpənək cücülərindən alınan rəngləyici necə adlanır?

A) kosenil

B) koler

C) alkonnin

D) kosatil

E) kversetin


293.Şəkərlərin termiki parçalanmasından alınan rəngləyici maddə necə adlanır?

A) şəkər koleri

B) karamil

C) karafil

D) şəkər karamili

E) şəkər koloru

294. Şəkərlərin termiki parçalanmasından alınan siropaoxşar maye rəngləyici hansı rəngdə olur?

A) tünd-qəhvəyi

B) tünd-cəhrayı

C) tünd-qonur

D) tünq-qırmızı

E) açıq-qaramtıl


295. Kimyəvi cəhətdən sintetik boyaq maddələri neçə qrupa bölünür?

A) beş


B) iki

C) altı


D) dörd

E) üç
296. Sintetik boyaların turşu, əsas və neytral olmaqla fərqləndirilməsi nədən asılıdır?

A) reaksiyadan

B) temperaturdan

C) aktiv turşuluqdan

D) kimyəvi tərkibdən

E) mənşəyindən

297. Hansı qrupun olması rəngləyicinin suda həll olmasının göstəricisidir ?

A) OH – hidroksil qrupu

B) SO2H - sulfaqrup

C) COOH – karboksil qrupu

D) NHCH3 - aminoqrup

E) COOCH3 – metoksil
298. Hansı rəngləyicilər suda həll olandır?

A) sərbəst və ya qarışıq aminqrupu olan

B) hidroksil qrupu olanlar

C) metoksil qrupları olanlar

D) sulfoqrupları olanlar

E) karboksil qrupu olanlar


299. Hər bir rəngləyici üçün əsasən iki qrup xarakterikdir. Bu qrupları göstərin.

A) xromofor, ayksoxrom

B) xromofor, sulfanil

C) xromofor, amin

D) ayksoxrom, karboksil

E) ayksoxrom, sulfo


R

300. Nitrobirləşmələrin kinyəvi quruluşu N–N=o–r R və R1 hansı qruplardır?

R1

A) alkil, arilaril

B) aril, akisiklik

C) alkil, karboksil

D) alkil, metoksil

E) aril, karboksil


301.Nitritlər və N - nitrobirləşmələrin orqanizmə münasibəti:

A) orqanizmdə sintez olunması, ona konserogen təsiri

B) orqanizmdə sintez olunması, konserogen təsir göstərməsi

C) bioloji fəallığı və konserogen təsir göstərməsi

D) bioloji fəallığı və çmaddələr mübadiləsi pozğunluğu

E) orqanizmdə sintez olunması və bioloji qeyri fəallığı

302.Nitratlarla ammonyak arasında gedən oksidləşmə-bərpaetmə siklində nə əmələ gəlir?

A) nitritlər

B) aminlər

C) amidlər

D) nitrozoqazlar

E) nitraminlər


303.Nitratlarla zülal metabolizmində aralıq məhsulu kikmi nə alınır?

A) aminlər

B) amidlər

C) alkinlər

D) nitritlər

E) orillər


304. Məhsuldarlığı yüksəltmək üçün torpağa verilən azot kütləsi bitkilərdə hansı maddəni çoxaldır?

A) nitrot

B) nitrat

C) sulfonat

D) qlikonat

E) nitroamil


305. Bitkilərdə ammonyakın əmələ gəlməsi hansı üzvi maddələrin parçalanması ilə yekunlaşır?

A) aminturşuların, amidlərin, zülalların

B) aminturşuların, amidlərin,lipidlərin

C) aminturşuların, amidlərin, üzvi turşuların

D) amidlərin, lipidlərin, zülalların

E) amidlərin, lipidlərin, aminturşuların


306. Nitratların bərpa olunma məhsuldur?

A) NAD (P) H

B) NAD (P) H2

C) NADC (P)

D) NAF (P) H

E) NAF (P)

307.Aşağıdakılardan hansı nitratlarin – oksidləşmə məhsuldur?

A) NAD (P)

B) NAD (P) H

C) NAF (P)

D) NAX (P) H

E) NAD (P) O


308.Bitkilərdə əmələ gələn nitritlər toplanmadan nitritreduktaza fermentinin təsirindən ...qədər parçalanır. Nöqtələrin yerində nə durmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)


309. - daxil olmasına cavab olaraq bitki hüceyrələrində nə baş verir?

A) nitratreduktaza fermenti sintez olunur

B) oksireduktaza fermenti sintez olunur

C) nitritreduktaza fermenti sintez olunur

D) molekulyar azotun funksiyası güclənir

E) molekulyar azotun funksiyası zəifləyir


310. Nitratların bərpası zamanı və ya molekulyar azotun funksiyası prosesində bitkilərdə hansı maddə əmələ gəlir?

A) ammonyak

B) amidlər

C) feredoksin

D) aminturşular

E) azot oksidi


311 . Bitkilərə kənardan daxil olan və onda əmələ gələn ammonyak sonradan hansı maddələrə çevrilirlər?

A) aminturşulara və amidlərə

B) aminturşulara və nitrozalara

C) aminturşulara və aldehidlərə

D) amidlərə və aldehidlərə

E) amidlərə və alkillərə

312. Bitki mənşəli qida məhsullarında nitratların qatılığının artması nə ilə əlaqədardır?

A) nəzarət olunmayan azot gübrəsi

B) superfosfat gübrəsinin arıqlığı

C) natamam yetkinlikdə dərilmə

D) düzgün seçilməyən vaxtda gübrələnmə

E) yetişmədə nəmlik qıtlığı


313. Natrium və kalium nitritləri ət və ət məhsullarına nə üçün əlavə edirlər?

A) qırmızı rəngi saxlamağa

B) məxsusi aromat verməyə

C) mikroorqanizmləri öldürməyə

D) zülalların qorunmasına

E) termiki emalın səmərəsinə


314. Ət rəngləyici zülalla nitritlər arasındakı qarşılıqlı əlaqədən hansı maddə əmələ gəlir?

A) nitrozomioqlobin

B) nitrozomioqlobulin

C) nitromioqlobin

D) nitroqlobulin

E) nitroolbumin


315. Bitkilərin əhəmiyyətli dərəcədə nitratları akkumilyasiya etmək qabiliyyəti nə ilə izah olunur?

A) növündən və sortundən

B) növündən və yetişkənlik dərəcəsindən

C) növündən və coğrafi mövqeyindən

D) sortundan və vegetasiya dövründən

E) sortundan və coğrafi mövqeyindən


316. Məhsuldarlığı artırmaq üçün tətbiq edilən aqrokimyəvi texnologiyanın pozulması nəyə səbəb olur?

A) nitratların miqdarına

B) nitritlərin miqdarına

C) məhsuldarlığın azalmasına

D) yetişmə dövrünün uzanmasına

E) məhsulun irilik dərəcəsinə


317. Bitkilərdə nitratların zülalların tərkibinə qoşulmasının sürətlənməsi nə ilə nəticələnir?

A) nitratların miqdarı azalır

B) nitratların miqdarı artırır

C) azotsaxlayan birləşmələrin metabolizmi dəyişir

D) fotosijntez prosesini ləngidir

E) vegetasiya dövrünü qısaldır


318. Nitratların zülalların tərkibinə qoşulma sürəti nədən asılıdır?

A) nitroreduktaza fermentinin fəallığından

B) fosfataza fermentinin fəallığından

C) işığın, temperaturun, nəmliyin artmasından

D) itritrekutaza fermentinin fəallığından

E) işığın, temperaturun, mənliyin azalmasından


319. Bir sıra hirbisidlərin istifadəsi və torpaqda molibden defisiti nəyə səbəb olur?

A) nitratların toplanmasına

B) zülali komplekslərin yaranmasına

C) nitratların azalmasına

D) ammonyakın yaranma sürətinin artmasına

E) azot saxlayan maddələrin parçalanmasına


320. Bir dəfəyə nə qədər nitratlar qəbul edildikdə orqanizmdə kəskin zəhərlənmə törədər?

A)1...4 qr

B) 2...6 qr

C) 4...8 qr

D) 1...5 qr

E) 8...10 qr


321. Bir dəfəyə nitratların qəbul dozası hansı həddə olduqda ğlümlə nəticələnə bilər (qr-la)?

A) 8...14

B) 6...12

C) 5...14

D) 0...14

E) 5...17


322. Nitratların toksiki təsiri....katalizatorluğu hesabına nitritlərə çevrilməsidir. Nöqtələrin yerində duran ifadəni seçin:

A) həzm traktının mikroflorası, toxuma fermentləri

B) həzm traktının mikroflorası, HbFe+ hemoqlobin

C) toxuma fermentləri, mədə şirəsi

D) toxuma fermentləri, ağız boşluğu fermentləri

E) nazik bağırsağın mikroflorası, toxuma fermentləri


323. Orqanizmdə əmələ gələn nitritlər sonda bağırsaqdan sorularaq qana keçir. Qanda nə baş verir?

A) ikivalentli dəmir hemoqlobini oksidləşdirir

B) üçvalentli dəmir hemoqlobini oksidləşdirir

C) methemoqlobini hemoqlobinə oksidləşdirir

D) nitrozoaminləri əmələ gətirirlər

E)eritrositlərin miqdarını azaldar


324. HbFe2+++14H+→3HbFe3++2NH3+4H2O tənliyində hansI rolu oynayır?

A) oksiudləşdirici

B) qruplaşdırma

C) əvəzetmə

D) reduksiyaetmə

E) hidrolitik


325. Dolayısı yolla hemoqlobinin oksidləşməsində əvvəlcə nitritlər oksidləşir. Bu zaman nitrat ionu ilə yanaşı ikinci mərhələ oksidləşmə üçün mühüm olan hansı maddə əmələ gəlir?

A) hidrogen peroksid

B) ammonyak

C) natrium nitrat

D) kalium nitrat

E) hidrogen sulfid

326. Normal fizioloji durumda orqanizmdə nə qədər methemoqlobun əmələ gəlir (5-lə)?

A) 2


B) 4

C) 8


D) 10

E) 6


327. Qanda nə qədər methemoqlobinin toplanması insan həyat üçün təhlükəli sayılır?

A) 20% və daha çox

B) 40% və daha çox

C) 30% və daha çox

D) 10% və daha çox

E) 15% və daha çox


328. Qanda methemoqlobinin miqdarı neçə faizi aşanda ölümlə nəticələnir?

A) 50


B) 20

C) 40


D) 30

E) 60
329. Nitratların və nitritlərin miqdarının orqanizmlə artmaşının ən böyük təhlükəsi nədir?

A) aminlərin və amidlərin nitrozalaşması

B) amidlərin və zülalların nitrozalaşması

C) amidlərin və ammonyakın nitrozalaşması

D) aminlərin və ammonyakın nitrozalaşması

E) metqlobulinin miqdarının artması
330. Nitratların və nitritlərin orqanizmə daxil olmasının əsas mənbəyi nədir?

A) bitki məhsulları

B) içməli su

C) ət və ət məhsulları

D) süd və süd məhsulları

E) meyvlər


331. Hansı texnoloji əməliyyatlarda nitratların miqdarı 5...20% azlır?

A) yuma, təmizləmə və islatma

B) doğrama və pörtmə

C) yoxlama və yuma

D) təmizləmə və pörtmə

E) doğrama və bişirmə


332. Hansı texnoloji əməliyyatda nitratların miqdarı – 80% azalır?

A) bişirmədə

B) suda islatmada

C) təmizləmədə

D) pörtmədə

E) dondurmada
333. İnsan orqanizmində nitrozabirləşmələr necə əmələ gəlir?

A) azot turşusu ilə ikinci aminlərin qarşılıqlı təsirindən

B) azot turşusu ilə ammonyakın qarşılıqlı təsirindən

C) azot turşusu alkillərin qarşılıqlı təsirindən

D) azot turşusu ilə hidrogen peroksidin qarşılıqlı təsirindən

E) azot turşusu ilə alirillərinqarşılıqlı təsirindən


334. Radikalların təbiətindən asılı olaraq əmələ gələn müxtəlif nitrozoaminlərin nə qədəri konserogen, mutagen və teratogen təsir göstərir?

A) 80%-i

B) 90%-i

C) 70%-i

D) 40%-i

E) 50%-i


335.Gəmiricilər, kif göbələkləri, kəsəyənlər, quşlar və s. hər il dünya qida ehtiyyatlarının nə qədərini yeyirlər və yaxud zədələyirlər ?

A) yarısını

B) dörddə birin

C) cuzi hissəsini

D) üçdə birin

E) beşdə birini

336. Dünyada tətbiq edilən ilk sintetik pestisid preparati hansıdır ?

A) DDT


B) bayteks

C) heksoxloran

D) DDBF

E) siodrin337. Pestisidlərin insan orqanizmi üçün mürəkkəb problemi nədir ?

A) genetik təhlükəlik

B) toksiki təhlükəlik

C) bioloji təhlükəlik

D) fizioloji pozqunluq

E) biokimyəvi pozqunluq

338. Pestisidlər qida məhsullarında nə qədər yığıldıqda orqanizm üçün xroniki zəhərlənmələr verə bilər ?

A) izafi miqdarda

B) sezilən miqdarda

C) orta dərəcədə

D) orta həddə yaxın

E) cuzi miqdarda

339. Pestisidlərdən ən böyük təhlükə hansı təhlükədir ?

A) sensibilizator və allergen

B) sensibilizator və toksikilik

C) sensibilizator və mutagen

D) allergen və mutagen

E) allergen və toksiki

340. Gənələri tələf etmək üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır?

A) akarisidlər

B) herbisidlər

C) bakterisidlər

D) algisidlər

E) fungisidlər

341. Alaq otlarını tələf etmək üçün istifadə edilən pestisidlər necə adlanır?

A) herbisidlər

B) algisidlər

C) arborisidlər

D) akarisidlər

E) atraktontlar

342. Zərərli gəmiriciləri tələf etmək üçün işlədilən pestisindlər necə adlanır?

A) insektisidlər

B) akarisidlər

C) herbisidlər

D) algisidlər

E) limasidlər

343. Yosunları və su mənbələrindəki digər bitkiləri məhv etmək üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır?

A) alqisidlər

B) herbisidlər

C) limasidlər

D) insektisidlər

E) antihelminlər

344. Müxtəlif yumşaq bədənliləri – molyuskaları, o cümlədən qarınayaqlıları məhv etmək üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır ?

A) limasidlər

B) antihelminlər

C) atraktantlar

D) alqisidlər

E) funqisidlər

345. Heyvanlarda olan parazit qurdlarla mübarizə aparmaq üçün işlədilən pestisidlər necə adlanır?

A) antihelminlər

B) antirezistentlər

C) arborisidlər

D) zoosidlər

E) larvisidlər

346. Xoşagəlməyən ağac və kolları tələf etmək üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır?

A) arborisidlər

B) afisidlər

C) desikantlar

D) larvisidlər

E) ovisidlər

347. Həşaratları cəlb edən maddələrin ümumi adı necədir?

A) atraktantlar

B) antirezistentlər

C) antiseptiklər

D) antihelminlər

E) nematosidlər

348. Mənələrlə mübarizə aparmaq üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır?

A) afisidlər

B) desikautlar

C) defeliantlar

D) ovisidlər

E) lavrisidlər

349. Bitkiləri qurutmaq üçün istifadə olunan pestisidlər necə adlanır?

A) desikantlar

B) defoliantlar

C) renellentlər

D) sinergisidlər

E) larvisidlər

350. Bitkilərin yarpaqlarını tökmək üçün istifadə edilən pestisidlər necə adlanır?

A) defoliantlar

B) desikantlar

C) renellentlər

D) akarsidlər

E) ovisidlər

351. Gəmiricilərlə mübarizə aparmaq üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır?

A) zoosidlər

B) ovisidlər

C) akarsidlər

D) larvisidlər

E) sinerqisidlər

352. Zərərli həşaratları tələf etmək üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır?

A) insektisidlər

B) akarsidlər

C) ovisidlər

D) herbisidlər

E) larvisidlər

353. Həşaratların süfrə və tırtıllarını məhv etmək üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır?

A) larvisidlər

B) herbisidlər

C) akarsidlər

D) ovisidlər

E) insektisidlər

354. Yumuru qurdları – nematoidləri məhv etmək üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır?

A) nematosidlər

B) insektisidlər

C) sinerqisidlər

D) ovisidlər

E) larvisidlər

355. Həşəratların yumurtalarını məhv etmək üçün istifadə edilən kimyəvi preparatlar necə adlanır?

A) ovisidlər

B) sinerisidlər

C) akarsidlər

D) zoosidlər

E) afisidlər

356. Həşəratları qorxudub qovmaq üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır?

A) renellentlər

B) foliantlar

C) desikantlar

D) atraktantlar

E) defoliantlar

357. İnsektisidlərin təsirini gücləndirən əlavələr necə adlanır?

A) sinergisidlər

B) afisidlər

C) ovisidlər

D) zoosidlər

E) seneriiisidlər

358. Bitkilərin göbələk xəstəliklərinə qarşı istifadə edilən maddələr:

A) fungisidlər

B) hemetosidlər

C) sinersidlər

D) ovisidlər

E) afisidlər

359. Kənd təsərrüfatı məhsullarının müdafiəsi üçün ən çox istifadə edilən pestisidlər hansılardır?

A) insektisidlər, fungisidlər və herbisidlər

B) insektisidlər, fungisidlər və ovisidlər

C) insektisidlər, fungisidlər və afisidlər

D) insektisidlər, herbisidlər və ovisidlər

E) insektisidlər, herbisidlər və zoosidlər

360. Maddə (kimyəvi preparat) dəridən sorulduqda alınan orta ölüm dozasının (50) mədəyə daxil etdikdə müəyyənləşdirilmiş ölüm dozasına olan nisbəti nədir?

A) dəri-oral əmsalı

B) mədə-oral əmsalı

C) dəri-rezorbtiv toksiklik

D) kumulyativlik əmsalı

E) kumulyativlik toksiklik

361. Dəri-oral əmsalının hansı qiyməti daha çox təhlükəli hesab edilir?

A) 300


B) 500

C) 1000


D) 800

E) 600


362. Əgər maddə dəri ilə daxil olduqda < D50 heyvanın bədən çəkisinin hər kiloqramına 600 mq, mədəyə daxil edildikdə isə 800 mq/kq təşkil edirsə onda dəri-oral əmsalı neçəyə bərabər olar?

A) 0,75


B) 1,0

C) 1,5


D) 2,5

E) 0,5


363. Hansı pestisidlərin istehsalatda tətbiqi yol verilməzdir?

A) gigiyenik təsnifatın 1 qrupuna uyğun olanlar

B) orta dərəcəlikumulyativ olanlar

C) güclü allergen xassə kəsb edənlər

D) orta toksiki xassə kəsb edənlər

E) yüksək mutagen xassə kəsb edənlər

364. İnsanlar pestisidlərin təqribən neçə faizini qida məhsulları vasitəsilə qəbul edir?

A) 80-85; B) 85-87; C) 87-89;% D) 90-95; E) 87-90

365.Ətraf mühitin texnogen çirkllənməsi və aqrokimyəvi texnologiyanını pozuntuları nə ilə nəticələnir?

A) qida məhsullarının buraxıla bilə həddən artıq çirklənməsinə

B) məhsuldarlığın aşağı düşməsinə

C) pestisidlərin səef normanın artmasını

D) torpağın həddən çox pestisidlə çirklənməsinə

E) qida məhsullarının keyfiyyətinin aşağı düşməsinə

366. Kənd təsərrüfatı heyvanlarını, quşları və binalar (otaqlar) ən çox hansı tərkibli pestisidlərlə işlənir?

A) xlor və fosforlu üzvi

B) xlorlu üzvi və civəli üzvi

C) xlorlu üzvi və karbomin turşulu

D) metalsaxlayan qeyriüzvi birləşməli

E) fosforlu üzvi və üzvi metalsaxlayan

367. Emal qaydaları pozularsa quş saxlanılan yerlədə onun qalması nə qədər ola bilər?

A) bir neçə ay

B) bir neçə gün

C) bir neçə həftə

D) bir neçə saatYüklə 496,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə