Xammal və Qİda məhsullarinin təHLÜKƏsizliYİYüklə 496,82 Kb.
səhifə4/4
tarix17.06.2018
ölçüsü496,82 Kb.
1   2   3   4

E) ən azı altı ay

368. Xlor- və fosforüzvi pestisidlərlə emal edilmiş donuzların onların qalıqlarını hansı müddətlərdə donuzun yağında aşkarlamaq olar?

A) 4....5 həftə

B) 11...12 həftə

C) 6...7 həftə

D) 8...9 həftə

E) 9....10 həftə

369. Lindan pestisid preparatı iləemal etdikdə (püskürtmə ilə) pestisid qalıqları nə qədərə və nə ilə kənarlaşır?

A) 3 gündən çox, süd ilə

B) 3 gündən çox, tər ilə

C) 3 gündən çox, sidiklə

D) 3 gündən çox, nəcislə

E) 3 gündən çox, nəfəslə

370. Lindan pestisidinin qalıqları südün yağında hansı müddətdə qala bilər?

A) səkkiz həftə

B) on beş həftə

C) on iki həftə

D) doqquz həftə

E) on həftə

371. 1,5...10 il müddətində hansı pestisidlər torpaqda qalırlar?

A) xlorlu üzvi

B) civəli üzvi

C) ağır metalları saxlayan üzvi

D) fosforlu üzvi

E) tiokarbamin turşulu

372.Əksəriyyət xlorüzvi pestiisidlər nədə yaxşı həll olurlar?

A) yağda və üzvi həlledicilərdə

B) yağda və qeyri üzvi həlledicilərdə

C) yağda və suda

D) suda və spirtdə

E) suda və səthi aktiv maddələrdə

373. DDT – insektisidi (CLC6H4)2 CHCCl3 Şvesariyalı alim Paulem Myulleron tərəfindən nə vaxt kəşf edib?

A) 1939; B) 1941; C) 1945; D) 1946 ; E) 1948

374. DDT-nin kəşfi ilə əlaqələr tibbik sahədə Nobrl mükafatı alimə nə vaxt verilmişdir?

A) 19348; B) 1949; C) 1950; D) 1951 ; E) 1952

375.Keçmiş Sovetlər birliyində DDT preparatından nə vaxta qədər istifadə edilib?

A) 70-ci illərədək

B) 80-ci illərədək

C) 90-ci illərədək

D) 85-ci illərədək

E) 75-ci illərədək

376. Əksəriyyət ölkələr DDT-nin istifadəsinə qadağa qoymuşdur. Lakin bəzi ölkələr hələ də bundan istifadə edir.Ölkələri göstərin?

A) Avstraliya, Hindistan, Çin

B) Avstraliya, Çin, İndoneziya

C) Hindistan, Madaqaskar, Sloveniya

D) Sloveniya, Avstraliya, Hindistan

E) Çexiya, Çin, Malaziya

377. DDT preparatı ən böyük nəaliyyəti hansı sahədə qazanmışdır?

A) malyariya ilə mübarizədə

B) gənələrlə qarşı mübarizədə

C) bit və bitlərə qarşı mübarizədə

D) gəmiricilərə qarşı mübarizədə

E) bakteriyalara qarşı mübarizədə

378. Heksaxlortsiklohekson xlorlu üzvi pestisidinə mikroorqanizmlərin təsirindən nə baş veriri?

A) tsixlobenzola çevrilir

B) trixlorbutanola çevrilir

C) sulfohidril qruplara çevrilir

D) heksoxloorun metalitlərinə çevrilir

E) ikixlorbrnzoya çevrilir

379. Fosforlu üzvi pestisidlər əsasən hansı xammalda daha dayanaqlıdır?

A) sitrus meyvələrində

B) tropik meyvələrdə

C) yarpaqlı tərəvəzlərdə

D) giləmetvələrdə

E) kökümeyvəlilərdə

380. Fosforüzvi pestisidlərin uzun müddətli sitrus meyvələrində qalması səbəbi nədir?

A) meyvənin qabıq yağında həll olması

B) meyvənin nüvəsinə nüfuz etməsi

C) meyvənin qabığının qalınlığı

D) qabıq altı maddə ilə təmasda olması

E) meyvələrdə albrnin olması

381. İnsan orqanizminə FÜP –n ən təhlükəli cəhəti nədir?

A) genetik pozuntular törətməsi

B) xroniki xəstəliklər yaratması

C) yaddaş zəifləməsi törətməsi

D) yuxunun pozulması törətməsi

E) tənəffüs yolları xəstəliyi törətməsi

382. İstiqanlı canlılar və insan üçün kəskin təsir göstərən zəhərli maddələri və ya yüksək toksiki preparat hansı hesab edilər?

A) civə üzvi pestisidlər

B) xlorüzvi pestisidlər

C) fosforüzvi pestisidlər

D) ariloksialkilkarbon turşulu pestisidlər

E) metalsaxlayan pestisidlər

383. Ariloksialkil karbon turşulu pestisidlər ən çox nə məqsədlə istifadə olunur?

A) herbisidlər və bitkilərin boy tənzimləyicisi kimi

B) herbisidlər və akarsidlər kimi

C) bitkilərin boy tənzi ləyicisi və defolantlar kimi

D) bitkilərin boy tənzi ləyicisi və nematosidlər kimi

E) herbisidlər və nematosidlər kimi

384. AAKT – pestisidləri suyun keyfiyyətinə pis təsir edir. Beləki onun tamını və iyini zəiflədir. Səbəb nədir?

A) fenolların olması

B) aminlərin olması

C) efirlərin olması

D) turşunun olması

E) metalların olması

385. Xlorüzvi birləşməli pestisidlər əsasən meyvə və tərəvəzlərin hansı hissəsində toplanır?

A) qabığında

B) qabığın altında

C) nüvədə

D) vakuolada

E) hüceyrələr arasında

386. Fosforlu üzvi birləşməli əsasən meyvə və tərəvəzlərin hansı hissəsində toplanır?

A) qabığın üst qatında

B) qabığın alt qatında

C) toxumalarda

D) hüceyrə şirəsində

E) hüceyrələrarası boşluqda

387. Pestisidlərlə çirklənmiş qida xammallarının sənaye emalında onların təmizlənməsi ilkin mərhələsi hansı maddələrin köməyilə aparılır?

A) su, qələvi məhlulu və səthi aktiv maddələr

B) su, duz məhlulu və səthi aktiv maddələr

C) su, soda məhlulu və üzvi turşular

D) qələvi məhlulu, səthi aktiv maddələr, turşular

E) səthi aktiv maddələr, soda məhlulu və spirtlər

388. Qida xammalında lipofil xassəli pestisidlə olduqda onları təmizləmək üçün nədən istfadə edilir?

A) detergentlərdən, sodadan, spirtdən

B) sudan, sodadan, qələvidən

C) detergentlərdən, sodadan, qələvidən

D) spirtdən, sudan, qələvidən

E) detergentlərdən, turşudan, sudan

389. Düşməni (ziyanvericini) öldürürəm mənası verən beynəlxalq aləmdə qəbul edilmiş söz necə adlanır?

A) pestisid

B) akarsid

C) herbisid

D) ovisid

E) bakteriosid

390. Dənli bitkilər pestisidlərlə buraxıla bilən həddən çox toplandıqda emal zamanı emal məhsulunun hansı hissəsində daha çox qalır?

A) kəpəklə

B) II-növ xırdalanmış unda

C) əla növ xırdalanmış unda

D) I-növ xırdalanmış unda

E) bütün hissələrdə

391. Pestisidlərlə buraxıla bilən miqdardan çox çirklənmiş dənli bitkilərin emalından sonra ən az miqdarda hansı hissədə rast gəlinir?

A) çox narın xırdalanmış unda

B) girdə xırdalanmış unda

C) qabıqdan ibarət olan kəpəkdə

D) hamsında bərabər paylanır

E) qara sortlu unda

392. Çirklənmiş əti bişirərkən pestisidlərin qalıq miqdarı necə azalır (itir)?

A) həlimə keçməklə

B) buxarlanmaqla

C) parçalanmaqla

D) digər maddəllərə çevrilməklə

E) dəyişilmir

393. Pestisidlərlə çirklənmiş saxlanan qida məhsullarında pestisidlərin qalıq miqdarının destruksiya sürətin artmasaına hansı amillər təsir edir?

A) məhsulun nəmliyinin artması, temperatur və saxlama müddətinin artması

B) mühitin nəmlik və temperaturunun artması, saxlama müddətinin uzanması

C) mühitin nəmlik və temperaturunun azalması və saxlanma müddətinin artması

D) məhsulun nəmliyin azalması, temperatur və dəvamiyyətin artması

E) məhsulun pH-n dəyişməsi və saxlanma müddətinin uzadılması

394. Hansi yeni pestisid preparatlarından kənd təsərrüfatında istifadə oluna bilər?

A) toksikoloji-gigyenik ekspertizadan keçmiş istehlakçının təlimat vərəqəsi təqdim edilmiş

B) istehlakçının təlimat vərəqəsi təqdim edilmiş

C) yüksək toksiki təsir göstərməyən

D) xüsusi sertifikat almış

E) mutagen xassə göstərməyən

395. Dəyərli flora və faunaya xələl gətirmədən kənd təsərrüfati məhsullarının ziyanvericilərini məhv etməsi pestisidin hanası göstəricisidir?

A) istehsalat səmərəliliyi

B) istehlak səmərəliliyi

C) iqtisadi səmərəliliyi

D) keyfiyyət səmərəliliyi

E) səviyyə səmərəliliyi

396. İnsan orqanizminə və istiqanlı canlılara az təsirə malik olan az toksiki pestisidlər tətbiqinə üstünlük verirlər. Bu zaman hansı alıq təşkil edir?

A) toxumları dərmanlayan və zoosidlər

B) zoosidlər və herbisidlər

C) toxum dərmanları və bakteriosidlər

D) zoosidlər və antiseptiklər

E) zoosidlər və defolfantlar

397. Hansı müddətə dayanaqlı olub, qeyri toksiki komponentlərə parçalanmayan yeni pestisidlərin tətbiqi yol verilməzdir?

A) 1 ildən gec

B) 1,5 ildən gec

C) 3 ildən gec

D) 2 ildən gec

E) 2,5 ildən gec

398. Yeni pestisidlərin tədqiiqinin ən başlıca bölümü hanası hesab edilir?

A) qida məhsullarının çirklənməsinin faktiki səviyyəsinin və xarakterinin öyrənilməsi

B) qida məhsullarının çirklənməsininaradan qaldırılması yolları

C) yeni pestisidlərin eyni tərkibdən olan işlədilmiş pestiiiiiisidlərlə müqayisəsi

D) pestisidlərin qida məhsullarında toplanma səviyyəsinin araşdıırılması

E) qida məhsullarının çirklənməsinin planlaşdırılan miqdarının öyrənilməsi

399. Bütün növ qida xammalı və məhsullarında SQ və N-a uyğun olaraq hansı pestisidlər nəzarətdə saxlanılır?

A) heksoxlortsikloheksan, DDT-nin metabolitləri

B) heksoxlortsikloheksan, DDT-nin əsasları

C) heksoxlortsikloheksan, DDT-nin törəmələri

D) DDT-nin metabolitləri, heksofosforsiklopentan

E) DDT-nin metabolitləri, tetrofosforsiklopentan

400. SQ və N-na əsasən olaraq 2,4-D turşusu, onun duzları və efirləri hansı məhsulda nəzarətdə saxlanılır?

A) balıq və balıq məhsullarında

B) süd və süd məhsullarında

C) quş əti və onun məhsullarında

D) yumurta və yumurta məhsullarında

E) ət və ət məhsullarında

401. Hansı məhsullarda DDT-nin metabolitləri, heksoxlortsikloheksan, 2,4 D turşusu, onun duzları və efirlərindən əlavə civəli üzvi pestisidlər də yoxlanılır və nəzarətdə saxlanılır?

A) buğda və onun məhsulları

B) soya və onun məhsulları

C) paxlalılar və onların məhsulları

D) bitki yağları

E) kolbasa məmulatları

402. DDT-nin metabolitləri, heksoxlortsikloheksan, 2,4 D turşusu və civəliüzvi pestisidlərdən əlavə digər pestisidlər, o cümlədən fumiqantlarda nəyə əsasən yoxlanılır?

A) istehsalçının təqdim etdiyi məlumata əsasən

B) istehsal müəssisəsinin təqdimatına əsasən

C) istehlakçıların məlumatlarına əsasən

D) statistiki məlumatlara əsasən

E) nazirliyin təqdimatına əsasən

403. Səpindən qabaq toxumların emalı və torpağın fumiqasiyası üçün hansı qrup pestisidlər tətbiq edilir?

A) xlorüzvi pestisidlər

B) tərkibində metalsaxlayan pestisidlər

C) fosfor üzvi pestisidlər

D) civə üzvi pestisidlər

E) alkolloid tərkibli pestisidlər

404. Xlorüzvi pestisidlərlə çirklənmiş meyvə və giləmeyvələrdən şirə və şərab hazırlamağa icazə verilir. Nə üçün?

A) pestisid qalıqları əzintidə və süzgəcdə qalır

B) pestisid qalıqları istidən parçalanır

C) qızdırma və qıcqırtmada zərərsizləşir

D) təmiz məhsulla kupaj edildiyinə görə

E) ferment preparatlarına ilə emalına görə

405. XÜP-lə normadan çox çirklənmiş məhsullarin emalindan alinan tullanti necə istifadə olunur?

A) texniki məqsədlər üçün

B) mal-qaranın yemlənməsində

C) pektin və jelatin istehsalında

D) yem unun hazırlanmasında

E) quşların yemlənməsində

406.O, hansı FÜP – ki , onun çirklənmiş qida xammalı bütün hallarda qabıqdan təmizlənməlidir?

A) fozalon; B) abat; C) amifos; D) bayteks; E) bazudik


407. Metafos, xlorofos, tiafos kimi pestisidlərlə buraxıla bilən həddən çox çirklənmiş kələm və digər tərəvəzlərdən hansı konservləşdirilmiş məhsullar istehsal etmək olmaz?

A) sorala və marinadlar

B)viniqretlər

C) qəlyanaltı konservlər

D) təbii şirələr

E) tərəvəz salatları


408. Metafos, xlorofos, tiafos kimi pestisidlərlə buraxıla bilən normadan çox tərəvəzlərdən pH < 4,2 tərkibli hansı konservlər hazırlanmasına qadağa qoyulub?

A) turş mühitdə uzun müddət qalır

B) yüksək olmayan temperaturda emal edilir

C) süd turşusu ilə dayanaqlı birləşmə verir

D) turş mühitdə dəyişmədən qalır

E) heç birinə

409. FÜP sitrus meyvələrin qabığında böyük miqdarda toplanır, buna səbəb nədir?

A) qabığın yağlı olmasıdır

B) qabıqda ətirli maddələr olmasıdır

C) qabığın qalın olmasıdır

D) qabığın pis keçiriciliyidir

E) qabıqda altı maqdəənin təsiri


410. FÜP-lə normadan 3-4 dəfə çox çirklənmiş ətdə necə istifadə etmək olar?

A)bişirilmiş kolbasada

B) soyuq hisə verilmiş kolbasada

C) yarım hisə verilmiş kolbasada

D) sardelka istehsalında

E) sosiska istehsalında


411.Ditiokarbomat tərkibli pestisidlərdən hansı qabığı keçib toxumalarda yayılır?

A) sevin; B) sineb; C) polikarbasin; D) kuparsin E) pirolan


412. Ditiokarbomatlardan sineb, polikarbosinlə çirklənmiş məhsullar 1000C-də 15 dəq emaldan sonra 21-67% parçalanır. Daha 30 dəqiqə emalı davam etdirsək onlar neçə % parçalana bilər?

A) 7-12; B) 8-12; C) 10-13; D) 13-15; E) 9-11

413. Qida xammalı və məhsullarının yad maddələrlə çirklənməsi birbaşa hansı amildən asılıdır?

A) ətraf mühitin çirklənmə dərəcəsindən

B) ksenobiotiklərin istifadə dərəcəsindən

C) ətraf mühitin metereoloji şəraitindən

D) kimyəvi preparatların istifadə yollarından

E) aqrotexniki və emal texnologiyasından


414. Nə qədər kimyəvi maddə ətraf mühit üçün potensial təhlükəli qəbul edilmişdir?

A) dörd milyona yaxın

B) beş milyona yaxın

C) dörd milyon yarıma yaxın

D) alyı yarıma yaxın

E) altı milyona yaxın


415. Potensial təhlükəli kimyəvi maddələrdən nə qədəri uzunmüddətli toksiki və mutagen təsir potensialına malikdir?

A) 180 min; B) 200 min; C) 250 min; D) 300 min; E) 320 min


416. Hal-hazırda insan orqanizmi üçün nə qədər xüsusi təhlükəli olan kimyəvi maddələr istehsal edirlər və istifadə olunur?

A) 40 min; B) 45 min; C) 60 min; D) 55 min; E) 50 min


417. Ksenobiotiklərin ətraf mühitə düşməsinin əsas səbəbi nədir?

A) insanın antropogün fəaliyyəti

B) ziyanvericilərlə mübarizə tədbirləri

C) kimyəvi preperatların natamam tədqiqi

D) kənd təsərrüfatı işçilərinin qeyri peşəkarlığı

E) insanların az maarifləndirilməsi


418. Toksiki kimyəvi maddələr düşdüyü yerdən müxtəlif istiqamətlərdə 100 km-lə yayıla bilir. Bu necə baş verir?

A) atmosfer və su axını ilə

B) küləyin vasitəsilə

C) buxarlanaraq yaxış ilə

D) həşəratlarla miqrasiya ilə

E) hava cərəyanı ilə

419. Ksenobiotiklər insan orqanizminə hansı yolla daxil olur?

A) qida zənciri ilə

B) tənəffüs yolu ilə

C) su vasitəsi ilə

D) dolayısı yolla

E) süd vasitəsilə


420. Çox da böyük olmayan miqdarda arsenli üzvi birləşmələrdən hansı məqsədlə istifadə edilir?

A) cücələrin, donuzların və dovşanların inkişafı

B) cücələrin, donuzların və davarların inkişafı

C) cücələrin, donuzların iri mal-qaranın inkişafı

D) cücələrin, davarların və dovşanların inkişafı

E) donuzların, mal-qaranın və quşların inkişafı


421.Arsen turşusu törəmələri heyvani yemlərə hansı dozada (yemin çəkisinə görə) istifadə edilir?

A) 50-350 mq/kq;

B) 100-140 mq/kq;

C) 200-550 mq/kq;

D) 150-450 mq/kq;

E) 100-450 mq/kq


422. Arsen qalıqlarında toxumanın təmizlənməsi üçün kəsim öncəsi nəyə rəayət olunmalıdır?

A) preparatın beç günlük dayandırılması

B) preparatın həftəlik dayandırılması

C) preparatın aylıq dayandırılması

D) preparatın on günlük dayandırılması

E) preparatın yarı aylıqgünlük dayandırılması


423. Arsen qalıqları heyvanların hansı orqanlarında daha uzun müddət qalır?

A) qara ciyərdə

B) böyrəklərdə

C) əzələ toxumalarında

D) piy toxumasında

E) ağ ciyərdə

424. Arsendən istifadənin insan üçün təhlükəli olması nə vaxt aşkar edilmişdir?

A) hələ də aşkarlanmayıb

B) keçən əsrin 80-ci illərində

C) keçən əsrin 90-ci illərində

D) bu əsrin ilk illərində

E) bu əsrin ikinci illiyində


425. Mis birləşmələri yemlərə əlavə kimi hansı formada istifadə edilir?

A) mis sulfat

B) mis nitrat

C) misfosfat

D) təmiz mis

E) balıq yağı qarışığı ilə

426. Mis birləşmələri hansı heyvanların yeminə əlavə kimi qatılır?

A) buzovların, çoşkaların, qoyunların və quşların

B) buzovların, donuzların, camışların və quşların

C) buzovların,iribuynuzlu malların, dovşanların və atların

D) çoşkaların, qoyunların, cücələrin və dovşanların

E) donuzların, cücələrin, danaların və qoyunların


427.Mis hansı canlılara bakteriosid təsir göstərir?

A) enterokokilərə

B) kif göbələklərinə

C) yosunlara

D) amyöblərə

E) faqlara

429. Hansı maddələrin qalıqlarının (qeyri üzvi biokatalizatorların) qalıq miqdarının qiymətləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirməlidir?

A) müəyyən orqan və ya toxumalarda yığılan

B) bağırsaqlarda pis sorulan

C) qara ciyərdə parçalanmayan

D) böyrəklərdən süzülərək ayrılmayan

E) əzələ toxumasında daha çox toplanan


431. Biokatalizatopların hansı qiymətləndirilmələri fərdi qiymətləndirmə sayılır?

A) farmokoloji, fiziki-kimyəvi, toksikoloji-gigiyenik
B) farmokoloji,uçuculuq dərəcəsi, toksikoloji-gigiyenik
C) fiziki-kimyəvi, mutagen təsiri, uçuculuq dərəcəsi
D) fiziki-kimyəvi,letallıq səviyyəsi, farmokoloji
E) mutagen təsiri, toksikoloji-gigiyenik, letallıq səviyyəsi
432. Üzvi biokatalizatorlardan hansılar daha əhəmiyyətli hesab edilir?

A) sintetik estrogenlər və tireostatik preparatlar


B) təbii estrogenlər və tireostatik preparatlar
C) estrodiol və tireostatik preparatlar
D) sintetik estrogenlər və dienstrol
E) stilbestrol və qlyukoproidlər
434.Təbii estrogenlər, məsələn, estrodiol və esteron və s. orqanizmdə hansı təsirlərə məruz qalır?

A) dərhal hidrolizə uğrayır


B) tez bir zamnda oksidləşir
C) zülallarla əlaqəyə girirlər
D) çətin süzülən birləşmə əmələ gətirirlər
E) turşularla təmasda olurlar
435. Hansı sintetik estrogenlər stilbenlər qrupuna aid edirlər?

A) dietilatilbestrol, dienestrol və heksestrol


B) dietilatilbestrol, dienestrol və mestranol
C) dietilatilbestrol, heksestrol və mestranol
D) dienestrol, heksestrol və tiourasil
E) heksestrol, tiourasil və dienestrol
436. Mübadilə proseslərində təbii estrsdiol qara ciyər və böyrəkdə daha az fəal olan hansı birləşmələrə çevrilirlər?

A) estron və estriol


B) estron və tiourasil
C) estriol və tiourasil
D) estron və mestranol
E) estriol və mestranol
438. Tiourasil törəmələri tireostatik birləşmələr istifadə edildikdən sonra fəsad verdiyinə görə onun tətbiqi qadağan edilib. Fəsadı göstərin:

A) toxumalarda su yığılır


B) südün tərkibinə keçir
C) qara ciyərə toplanıb qalır
D) piy toxumasında toplanır
E) orqanizmdən çətin kənarlaşdırılır
439. Estrogen təsirli birləşmələrə (biokatalizatorlara) təbii halda harada rast gəlinir?

A) bitkilərdə və göbələklərdə


B) bitkilərdə və su canlılarında
C) bitkilərdə və balinalarda
D) göbələklərdə və su canlılarında
E) göbələklərdə və balinalarda
440. Bitkilərdə rast gəlinən estrogen təsirli birləşmələr necə adlanır?

A) fitoestrogenlər


B) mikoestrogenlər
C) faunestrogenlər
D) florestrogenlər
E) fitoflorestrogenlər
442. Antibiotik qalıqlarının südə keçməsi çox vaxt terapevtik tədbirlərlə əlaqələndirilir. Səbəbini göstərin:

A) mastit xəstəliyində


B) qızdırma xəstəliyində
C) qotur xəstəliyində
D) davax xəstəliyində
E) diareya xəstəliyində
443. Antibiotiklər heyvani yemlərin içərisinə hansı məqsədlə qatılır?

A) mənimsənilməsini yaxşılaşdırmaq və boyu stimullaşdırmaq


B) yemin mənimsənilməsini yüksəltmək və çəkini artırmaq
C) yemin mənimsənilməsini artırmaq və profilaktik məqsədlə
D) boyu stimullaşdırmaq və profilaktik məqsədlə
E) boyu və çəkini stimullaşdırmaq

445. Biostimulyator kimi hansı antibiotiklər tətbiq edilir?

A) xlortetrasiklin və oksitetrasiklin
B) xlortetrasiklin və basitrasin
C) xlortetrasiklin və penisillin
D) oksitetrasiklin və streptomisin
E) oksitetrasiklin və basitrasin
446. Antibiotiklərin yemlə qatışdırılıb verilməsi heyvanlarda hansı məsələləri yaxşılaşdırır?

A) azot balansını və B qrup vitaminlərin defisitini


B) azot balansını və yağların nisbətini
C) B qrup vitaminlərin çatışmazlığını və minerallar balansını
D) zülal-lipidlər balansını
E) sulukarbonlar – zülallar balansını

448. Tetrasiklin antibiotikinin orqanizmdən çox zəif ayrılması nə ilə əlaqədardır?

A) bağırsaq-qaraciyər resirkulyasiyası
B) mədə-bağırsaq sorulması
C) onikibarmaq bağısaqda yenidən sorulması
D) bağırsaq-öd resirkulyasiyası
E) onikibarmaq bağısaqda lənginməsi

449. Cücələrin yeminə qatılan hansı antibiotikdir ki, onun qalıqları nə ətdə nə də cücələrin orqanlarında rast gəlinməmişdir?

A) sinkbasitrasin
B) xlortetrasiklin
C) oksitetrasiklin
D) streptomisin
E) penisillin

451. Ev heyvanlarının yemlənməsində hansı antibiotikə icazə verilir?

A) texniki xlortetrasiklin
B) biomisin
C) penisillin
D) sinkabasitrasin
E) tetrasikli hidroxlorid
452. Etoksixinolin, butilhidroksitoluol, butilhidroksianizol heyvanı yemlərə nə məqsədlə qatılır?

A) antioksidant


B) antimikrobial
C) antiinfeksion
D) antihidratasiya
E) antivirus kimi
453. Qida intoksikasiyası (toksikozlar) nə vaxt baş verir?

A) qidada yalnız mikrob toksinləri olduqda


B) qidada patogen mikroorqanizmlər olduqda
C) qidad aerob mikroorqanizmlər olduqda
D) anaerob qidada mikroorqanizmlər olduqda
E) qidada ghöbələk mikroorqanizmlər olduqda

455. Bakterial intoksikasiyaların çox əhəmiyyətlisi hansı intoksikasiyaları hesab edilir?

A) botulizm və stafilokk
B) botulizm və fuzarioz
C) botulizm və erqotizm
D) stafilokk və fuzarioz
E) staiflokokk və erqotizm

456. Cl.botulinium bakteriyaları təbiətdə ən çox harada toplanır?

A) torpaqda, su hövzələrində, balıqların bağırsaqlarında və istiqanlı heyvanlarda
B) torpaqda, tərəvəzlərdə, balıqların bağırsaqlarında və istiqanlı heyvanlarda
C) torpaqda, meyvələrdə nərə balıqlarında və istiqanlı heyvanlarda
D) su hövzələrində, bitkilərdə, nərə balıqlarında və istiqanlı heyvanlarda
E) su hövzələrində, quşlara, istiqanlı heyvanlarda və atmosferdə
458. Cl.botulinum bakteriyalar üçün optimal temperatur həddinin göstərin:

A) 30-370C;


B) 37-400C;
C) 50-550C;
D) 40-450C;
E) 55-620C
459. Cl.botulinum bakteriyalar hansı temperatur intervalında inkişaf etmirlər?

A) 4-50C-n aşağı;


B) 7-80C-n aşağı;
C) 5-60C-n aşağı;
D) 6-70C-n aşağı;
E) 8-90C-n aşağı;
460. Cl.botulinum bakteriyaların sporları ən çox harada toplanır?

A) hüceyrələrin qurtaracağında


B) hüceyrələrin vakuolasında
C) hüceyrələrinqabığında
D) hüceyrələrin mərkəzində
E) hüceyrələrin sitoplazmasında

462. Botulimum xəstəliyinin əsas əlamətləri necədir?

A) görmənin, nitqin pozulması, əzələlərin iflici
B) huşun itirilməsi, sinir sistemi pozulması
C) huşun itirilməsi, əzələlərin iflici
D) dilin tutulması, əzələlərin iflici
E) görmənin pozulması, ürək-damar zəifliyi

464. Toksik maddələr əmələ gətirən göbələklərdə xəstələnmiş hansı qida məhsullarını yedikdə mikotoksikozlar baş verir?

A) dənli bitki məmulatı
B) paxlalı bitki məmulatı
C) nişastalı bitki məmulatı
D) zülalla zəngin bitkilər
E) toxumlu meyvələrdə
466. Alimentar-toksik allergiya xəstəliyinin törədicisi nədir?

A) Fiusarium sportricfiella göbələyi


B) Claviceps purpurca göbələyi
C) Fusarium qraminearum göbələyi
D) Clostridium bakteriyalar
E) Escherichia bakteriyaları
467. Qida toksikoinfeksiyası törədən protey, perfringes, entrokokklar və basila necə bakteriyalar hesab edilir?

A) şərti patogen


B) adi patogen
C) aerob patogen
D) anaerob patogen
E) fakültativ anaerob

469. Normalda xəstəlik törətməyən, ancaq insan orqanızminin zəiflədiyi müəyyən şəraitdə xəstəlik yaradan hansı mikroorqanizmlərdir?

A) şərti patogen
B) patogenlər
C) bakteriofaqlar
D) mikobakteriyalar
E) kif göbələkləri

473. Arı balından baş verən zəhərlənməyə təsir edici maddə nədir?

A) neyrotron zəhəri
B) qarışıq zəhərlər
C) fazin zəhəri
D) salonin zəhəri
E) amiqdalin zəhəri
476. Bağırsaq zəhərini hansı mikroorqanizmlər yaradır?

A) qızılı stafilokokklar


B) Cl.batulinum bakteriyalar
C) mikotoksinlər
D) saprofil mikroorqanizmlər
E) salmonellər

479.Clostridium perfingebsin altı tipi (A,B,C, D,E,F) məlumdur.Bunlardan hansı tip qida toksikoinfeksiyasının əmələ gəlməsində əsas rol oynayır?

A) A tipi
B) F tipi
C) E tipi
D) B tipi
E) C tipi

483.İnsan özünün termotənzimlənmə mexanizminin sayəsində havanın əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə dözür. Məsələn o, hansı anı yüksək temperaturada belə dözmək iqtidarındadır?

A) 160; B) 80; C) 70; D) 60; E) 90
484.Havanın temperaturu yüksəldikdə orqanizmin müvafiq reaksiyası necə olur?

A) istilik hasiletmə azalır, dəri səthinin istilik verməsi güclənir


B) istilik hasiletmə azalır, maddələr mübadiləsi yavaşıyır
C) istilik hasuil etmə azalır, ifrzat güclənir
D) dəri səthinin istilik verməsi güclənir, ifrazat artır
E) dəri səthinin istilik verməsi güclənir, maddələr mübadiləsi yavaşıyır
485.Havanın tərkibindəki hansı qazların fizioloji əhəmiyyəti yoxdur?

A) təsirsiz qazların


B) ozon qazının
C) karbon qazının
D) arqon və helium qazının
E) neon və kripton qazıının
487. Ozonun əsas miqdarı atmosferin nə qədər yuxarı qatında (km-lə) toplanır?

A) 20-30; B) 25-35; C) 35-40; D) 50-55; E) 45-50


492.Orqanizmdə tənəffüüs fizioloji tənzimləyicisi nə hesab edilir?

A) karbon qazı


B) oksigen qazı
C) azot qazı
D) karbon və oksigen nisbəti
E) digər çirkləndiricilər
498. Suda hansı mikroorqanizmlərin miqdarı 100-n artıq olmalıdır?

A) patogen bakteriyaların


B) bakteriya çöpləri
C) anaerob mikroorqanizmlər
D) saprofil mikroorqanizmlər
E) parazitlıər

Yüklə 496,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə