YahudiLİK (MÛsevîlik)Yüklə 1,38 Mb.
səhifə1/251
tarix03.01.2022
ölçüsü1,38 Mb.
#49048
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   251

DİN 7

Istılah Olarak Dinin Anlamı: 7

Kur'ân-ı Kerîm'de "Dîn": 8

İslâm: 8


Sünnet'te Din: 9

"Din"e yakın Kavramlar: 9

Millet: 10

Şerîat: 10

Din Koyucu Kim Olabilir?: 10

Din Kelimesinin Anlamı: 13

Sözlük Anlamı: 13

İsim Olarak Anlamı: 13

Din Kelimesinin Türevleri: 13

Din’in Kur’an’daki Anlamları: 13

1- En Yüce Kudrete Teslim Olma, İtaat Etme, Boyun Eğme Anlamında. 13

2- Ahiret, Ceza, Yani Amellerin Karşılığını Verme Günü Anlamında: 14

3- Hüküm, Âdet, Şeriat Ve Kanun Anlamında: 14

4- Allah’ın Gönderdiği Tevhid Din’i Anlamında: 14

Din Kelimesindeki Unsurlar: 14

İslâm’a Göre Dinin Tanımı: 15

Din Anlayışları: 16

Dinlerin Çeşitleri: 17

1- Hak Din: 17

2- Batıl Dinler: 17

Din; Anlam ve Mâhiyeti 17

Sözlük Anlamı: 17

Din Kelimesinin Türevleri: 18

Terim Olarak Din: 18

Kur’ân-ı Kerim’de Din Kavramı 18

“Din”in Kur’an’daki Anlamları: 18

1- En Yüce Kudrete Teslim Olma, Itaat Etme, Boyun Eğme Anlamında: 18

2- Âhiret, Ceza, Yani Amellerin Karşılığını Verme Günü Anlamında: 19

3- Hüküm, Âdet, Şeriat Ve Kanun Anlamında: 19

4- Allah’ın gönderdiği Tevhid Dini anlamında: 19

Din Kelimesindeki Unsurlar: 19

Hadis-i Şeriflerde Din Kavramı 20

Din Anlayışları ve Diğer İnançlarda Din 22

İslam’a Göre Din Gerçeği 23

İslâm’a Göre Dinin Tanımı: 23

Dinde Aşırılık: 24

Karşı Din; Allah'a Din Öğretmeye Kalkmak: 25

Dinin Kaynağı 25

Din Duygusunun Menşei 26

Dinin Gerekliliği 28

Din ve Bilim 28

Dinlerin Tasnifi 29

Dinlerin Çeşitleri: 29

Hak Din 29

Hak Dinin Genel Özellikleri Şunlardır: 29

Muharref Dinler 30

Bâtıl Dinler (Uydurma Dinler) 30

Bâtıl Dinleri de Tanımanın Gerekliliği 34

Yozlaştırılan Din; Halkın Dini ve Hakkın Dini 35

Bu Din Benim Dinim Değil! 38

Liselerde Din Dersi Eğitimi ve Ders Kitapları 38

Kemalizm; Resmî Din mi? Atatürk'e Tanrı veya Peygamber Diyenler 40

Yönlendirilen Din; Devlet Dini ve Diyânet 42

“1- Milletimize ve Yurdumuza Karşı Vazifelerimiz: 43

2- Milletin Hükümete Karşı Vazifeleri: 43

Diyanetin Hutbelerinden Küçük Birer Kesit: 48

İSLÂM 49

İslâm Kelimesinin Lügat Manaları: 50

İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme: 52

1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler: 52

2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar: 53

“SLM” Kökünden Türeyen İsimler: 53

İslâm'ın Temel Özellikleri: 54

İhlâs: 54

Şirk: 55

Küfr: 55


İslâm ve Türevleri: 55

İslâm’ın Anlamları: 56

Din Olarak İslâm: 56

İslâm’ın Bölümleri: 57

İslâm; Anlam ve Mâhiyeti 57

İslâm Kelimesinin Anlamları: 58

Din Olarak İslâm 58

Kur’ân-ı Kerim’de İslâm Kavramı 59

Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı 59

İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman 61

Müslim Kelimesi ve Türevleri: 61

Müslüman Kime Denir? 61

Selâm-Müslim Bağlantısı: 62

Mü’min ve Müslim: 62

İslâm’a Teslim Olmanın Boyutları 62

Müslümanın Özellikleri: 63

İslâm; Bütün Varlıkların Dini 63

İslâm’ın Zıddı; Câhiliyye 64

İslâm Dini’nin Gayesi ve Hükümleri 65

İslâm Dini’nin Hükümleri: 65

a- İman (İtikadî hükümler): 65

b- Amel: 65

c- Ahlâk: 65

d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât): 65

İslam’ın Genel Özellikleri 66

İslâm’ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi 67

İslâm’ın Rükûnları/Temelleri 67

İslam’ın Tebliği 68

İslam’ı Hayata Hâkim Kılmak 69

İSLÂMCILIK 69

İSLÂM FELSEFESİ 70

Tabiat Felsefesi: 72

A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri): 72

B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler) 73

C- Bâtinilik 73

D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri) 74

E- Meşşâilik 74

YAHUDİLİK (MÛSEVÎLIK) 75

Yahudiliğin Tarihi Seyri: 75

Tevrât'a Göre Yahûdîliğin Tarihçesi 77

Kur'ân-ı Kerîm'e Göre Yahudilik 79

Tevrât'a Göre Hz. Musa 80

HAVRA (SİNAGOG) 81

TALMUD 82

EHL-İ KİTAP 83

HRİSTİYANLIK 84

İslamiyet İle Hristiyanlık Arasındaki Farklar: 85

Nasârâ ve Hıristiyan; Anlam ve Mâhiyeti 85

Kur’ân-ı Kerim’de Hıristiyanlık: 86

Kur’ân’a Göre Hıristiyanların İslâm’a Zıt Olan Bazı Temel İnançları 88

Hıristiyanlar, Dinlerinde Aşırı Giderler: 88

Hıristiyanlar ‘Allah İsa’dır’ Dediler: 88

‘İsa Allah’ın Oğludur’ Dediler: 88

Hıristiyanlar Teslisi (Üçlü İlâh Anlayışını) Kabul Etmekle Kâfir Oldular: 88

Hz. İsa’yı ve Annesi Meryem’i İlâh Edindiler: 89

Din Adamlarını Tanrı Edindiler: 89

Hıristiyan Âmentüsü: 90

Hıristiyanlıkta İbâdet 91

Hıristiyanlarda Oruç: 92

Körlerin Kör Kılavuzu Pavlus: 92

Pavlus Tarafından Hıristiyanlığa Geçen Hususlar: 93

Hz. İsa: 93

Hıristiyanlara Göre Hz. İsa: 94

Hıristiyanlıkta Aslî Günah ve Bunun Keffâreti İçin Oğul’un Çarmıha Gerilmesi Anlayışı 95

Kitab-ı Mukaddes’e Göre Barış ve Savaş Anlayışı 96

Hıristiyanlıkla İlgili Temel Kavramlar ve Anlamları 97

Absolüsyon: 97

Aforoz: 97

Ahd-i Atik: 97

Ahd-i Cedid: 97

Anglikan: 98

Apokryphos İnciller: 98

Ariusçuluk-Arianizm: 98

Aslî Günah: 98

Ateş Gecesi Yortusu: 98

Ayasofya: 98

Âyin: 99

Aziz (Sint, Saint): 99

Barnaba: 99

Bible: 99

Cizvitlik: 99

Communion Âyini: 99

Ehl-i Kitap: 99

Ekanim-i Selâse: 100

Emmanuel: 100

Engizisyon: 100

Evlilik: 100

Gregoryen: 100

Günah Çıkarma: 100

Haç: 100


Haçlı Seferleri: 101

Haham: 101

Haramlar: 101

Havârî: 101

İkon: 101

İncil(ler): 101

Kardinal: 102

Karnaval: 102

Katedral: 102

Katolik: 102

Keşiş: 102

Kilise: 102

Kitab-ı Mukaddes: 102

Konsil: 102

Kral Salonu: 103

Kutsal Perşembe: 103

Kutsal Kabir: 103

Kutsal Cumartesi: 103

Luka: 103

Manastır: 103

Markos: 103

Matta: 103

Mesih: 104

Misyoner: 104

Misyonerlik: 104

Nasârâ: 104

Nasrânî: 104

Noel: 104

Noel Baba: 104

Ortodoks: 104

Papa: 105

Papalık: 105

Papaz: 105

Paskalya: 106

Paskalya Çöreği: 106

Paskalya Yumurtası: 106

Patrik: 106

Patrikhane: 106

Pavlus (Paulus, Paul, Saint Paul -Sen Pol-): 106

Paulcanien’ler: 106

Petrus: 106

Piskopos: 106

Protestanlık: 107

Protestan: 107

Râhip: 107

Ruhbanlık: 107

Reformasyon: 107

Rûhu’l-Kudüs: 107

Sinoptik İnciller: 107

Süryâni: 108

Tahrif: 108

Tecessüd: 108

Tekfir (Keffâret, Fidye–Redemption): 108

Teslis: 108

Uknum-Akanim: 108

Vaftiz: 108

Yahuda: 108

Yahova: 108

Yahova Şâhitleri: 108

Yuhanna: 109

Yusuf: 109

VAFTİZ 109

TESLİS 110

EHL-İ SÂLİB 112

RUHBÂN 112

Piskoposlar: 113

Presbiterler: 114

Deaconlar: 114

Babilonya: 114

Budizm: 114

Taoizm: 114

Hinduizm: 114

Zerdüştîlik: 114

Yunan Dininde: 115

İslâm Dinine Göre: 115

NOEL 116


Noel Ağacı 116

Noel Baba Geleneği 116

İslam ve Noel 116

Günümüzde Noel 117

HAÇ (SALİB) 117

HAÇLI SEFERLERİ 118

Birinci Haçlı Seferi: 119

İkinci Haçlı Seferi: 120

Üçüncü Haçlı Seferi: 120

Dördüncü Haçlı Seferi 120

Altıncı Haçlı Seferi: 121

Yedinci Haçlı Seferi: 121

Sekizinci Haçlı Seferi: 121

 HAVÂRİ 122

KİLİSE 122

MANASTIR 123

KATOLİK 124

ORTODOKS 124

PROTESTANLIK 125

PAPAZ 127

PATRİK-PATRİKHANE 128

ZERDÜŞTLÜK 128

MECUSÎLİK 130

SABİÎLER 133

Sâbiî; Anlam ve Mâhiyeti 135

Kur’ân-ı Kerim’de Sâbiîler: 136

Tevhidin Önemsenmemesinin Sonucu: Hak Din’den Neye İnanılacağı Bile Belli Olmayan Dine 136

Sâbiîlerin Ehl-i Kitap Sayılıp Sayılmayacağı 137

Sâbiîlerin İnanç ve İbâdetleri 138

1) Allah İnançları: 138

2) Peygamber İnançları: 138

3) Kutsal Kitapları: 138

4) Melek İnançları: 138

5) Ölüm ve Ötesi ile İlgili İnanışları: 139

6) İbâdetleri: 139

7) Oruçları: 139

8) Mandi; Sâbiîlerin Bir Nevî Tapınağı: 139

9) Suya Daldırma (Vaftiz) Töreni: 139

10) Haram Kabul Ettikleri Yiyecekler: 139

Bir Dinin Başına Gelenler; Sâbiîliğin Geçirdiği Evreler 140

Tarihleri: 140

Sâbiîliğin Tarihî Süreç İçerisinde Bozulması: 140

Sâbiî Dininin Geçirdiği Devreler; 140

Birinci Dönem: 140

İkinci Dönem: 140

Üçüncü Dönem: 141

Sâbiî Fırkaları: 141

1) Ruhlara Tapanlar: 141

2) Heykellere Tapanlar: 141

3) Şahıslara Tapanlar: 141

4) Hulûliye: 141

Bugünkü Sâbiîler 142

1) Harran Sâbiîleri: 142

2) Mandeenler (Betâyih Sâbiîleri): 142

ŞAMANİZM 143

Şamanın Görevleri: 144

BUDİZM, BUDDİZM 144

Budizme Göre Kurtuluşa Ulaşabilmenin Yolları: 145

Budizme Göre Doğruluk: 145

Budizimin Mezhepleri: 146

1) Mahayana: 146

2) Hinayana: 146

Budizmle İlgili Kavramlar: 146

1) Karma: 146

2) Tenâsuh: 146

3) Nirvana: 146

4) Maitreya veya Metteya (Gelecek Bir Kurtarıcı): 146

BÂTIL DİNLER 147DİN


 

Kıyamet'te herkese dünyada yaptıklarının karşılığının verilmesi, "Eğer siz ceza görmeyecek (din kökünden: "Medînin") olsaydınız..." (el-Vâkıa: 56/86) âyetinde olduğu gibi "iyi ya da kötü karşılık" anlamında; şâirin, "Ebediyyen onun da benim de "din''im bu mudur?" sözünde olduğu gibi "âdet ve alışkanlık" anlamında;

"Filan kimseler kurallara boyun eğmezler (lâ yedinûne)" denirken ve hadis-i şerifte geçen: "Akıllı kişi nefsine hâkim olandır (dâne)" şeklindeki kullanımında "itâat, zillet ve bağlılık, üstünlük sağlamak, galip gelmek" anlamlarında; başkalarını idare etmek üzere görevlendirilen birisinden: "Deyyentuhu'l-kavme" diye söz edilirken de "Egemenlik, mülk, hüküm (yönetim, yargı), gidiş, idare" anlamında kullanılmaktadır.

Ayrıca: "Tevhid; Allah'a ibadetin her türlüsü: yalın manasıyla millet; verâ ve vasiyet; bir şeye zorlanmak; aziz veya zelil olmak; itaat etmek; asil olmak; iyi ya da kötü bir şeyi alışkanlık haline getirmek anlamına gelmektedir.1

Arapça bir kelime olarak "dal, ye, nün" harflerinden meydana gelen din sözcüğü, söyleyiş şekli değişmeksizin Türkçe'ye girmiştir. Kelime, gerek İslâm öncesi Arapça'sında gerekse Kur'ân ve Sünnet'te oldukça yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bunun tabiî bir sonucu olarak da din sözcüğü İslâm tarihi boyunca, bütün çeşitliliğiyle ve farklı oranlarda yoğun olarak, kaynaklarda, ilmî ve edebî eserlerde, sözlü ve yazılı anlatımda, İslâmî ilimlerin anahtar terimlerinin en başında yer almıştır.

Aynı kökten gelen ve yüce Allah'ın sıfatı ya da ismi olarak kullanılan "ed-Deyyân", yapılan işlerin karşılığını veren, kahreden, yani istediğine zorlayan, egemen, hikmetle yöneten, hesaba çeken, hiçbir ameli karşılıksız bırakmayıp hayra da şerre de karşılık veren demektir.2

"Mütedeyyin" ise, Allah'ın dinine teslim olan, itaatkâr, öldükten sonra hesap ve cezaya inanan kimse demektir.3Yüklə 1,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   251
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə