yariyil ai 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2+0)2, akts kredisi: Ders İçeriğiYüklə 84,83 Kb.
tarix07.04.2018
ölçüsü84,83 Kb.
#47546

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1. YARIYIL

Aİ 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Türk İnkılabının niteliği ve önemi, Türk İnkılabını hazırlayan nedenlere toplu bakış, Osmanlı devletinin parçalanmasına yol açan siyasi ve askeri gelişmeler, Osmanlı devletinin parçalanması, İşgaller karşısında memleketin durumu ve M. Kemal´in tutumu, M. Kemal´in Milli Mücadelenin önderi haline gelmesi, Kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayi Milliye ve Misak-ı Milli, TBMM´nin açılması ve Yeni Türk Devletinin oluşumu, Milli Mücadelede Cepheler, Batı cephesi be Muharebeler, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Mudanya´dan Lozan´a.

İNG 105 İngilizce (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Introducing yourself-plurals-what is /are-to be questions-nationalities and countries, Possessive (‘s) and adjectives-present simple-Describing a special/typical day, Present simple questions and negatives-adjectives-verbs-nouns, Talking about a holiday- a, an, any, some, Talking about possessions-have/has got, Asking for information in a shop- there is /are – a, an, any, some, Adverbs of frequency-class survey on weekend activities, Prepositions of place-telling where things are- present continuous for now, Making requests-ordering food and drinks in a cafe-‘can’ for ability, Past simple of ‘be’ and regular verbs-discussion what you did last week, Past simple irregular verbs, Interviewing your partner and writing an article.

TD 111 Türk Dili (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Dil nedir? Dilin toplumsal bir kurum olarak insan yaşamındaki yeri ve önemi, Dil-kültür ilişkisi, Yeryüzündeki diller, kaynak (menşe) bakımından dünya dilleri, yapı bakımından dünya dilleri, dil farklılaşması; yazı dili,anadili, ortak dil, konuşma dili (lehçe, şive, ağız), Dillerin doğuşu, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, dil sınıflandırmaları, Türk dilinin gelişimi ve tarihi dönemleri Altay devri, en eski Türkçe, İlk Türkçe, Eski Türkçe. Göktürk Yazıtları. Orta Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kuman-Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Yeni Türkçe, Modern Türkçe, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türklerin günümüze kadar kullandığı alfabeler, ses bilgisi, Türkçenin ses özellikleri, Türkiye Türkçesinin ses olayları, Yazım kuralları, Noktalama işaretleri, Yazışmalar, resmi yazılar, yazışma uygulamaları.

TE 101 Osmanlıca (4+0)4, AKTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: Osmanlı Türkçesi’nin özellikleri, Arap alfabesi tanıtımı (harflerin başta-ortada ve sondaki yazımı), Bitişmeyen harfler ve harekeler, Harflerin ses değerleri, Arapça-Farsça ve Türkçe sözcükleri ayırt etme, Türkçe kelimelerde kalınlık-incelik, Genizsi n, eklerin yazımı, Ayın, Hemze ve vav-ı madule, Elif-i maksure, Şeddeli kelimeler, Halklılaştırma, ay ve günler, ebced.

TE 103 Türkiye Türkçesi (4+0)4, AKTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: Türkiye Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri ve sınırı, Ses ve ses organları, Türkçenin sesleri, Türkçedeki ünlü sesler ve özellikleri, Türkçede ünlülerle ilgili ses olayları ve sözcüklerin bu ses olaylarına göre değerlendirilmesi, Türkçede ünsüzler ve özellikleri, Ünsüzlerle ilgili ses olayları ve sözcüklerin bu ses olaylarına göre değerlendirilmesi, Sesler ve ses olayları çerçevesinde Türkçenin sözvarlığı üzerine incelemeler, Sesler ve ses olayları çerçevesinde Türkçenin sözvarlığı üzerine incelemeler, Türkçede Sözcük oluşturma biçimleri ve Türkçenin yapı bilgisi özellikleri, İsimden isim yapan ekler, İsimden fiil yapan ekler, Fiilden isim yapan ekler, Fiilden fiil yapan ekler, fiilimsiler.

TE 105 Türk Dili Tarihi (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Genel olarak dil tarihinin malzemesi, yararlandığı bilim dalları, diller arası ilişkiler, dil tarihi ve Türk dili tarihine ilişkin kaynak (bibliyografya) bilgisi, Çin kaynaklarındaki Türkçe malzeme, Hunca bu malzemenin ses bilgisi özellikleri, tarihi ve çağdaş Türk yazı dilleriyle karşılaştırmalı olarak karşılaştırılması, Tuna Bulgarcasına ait malzemenin tanıtımı ve ses bilgisi özellikleri, tarihi zemin, tarihi lehçeler ve günümüz lehçeleri ile karşılaştırma, Türkçenin r/l kolu ve z/ş kolu arasındaki denklik ve Altay dilleri ilişkisi. r/l kolundaki Tuna Bulgarcası, Volga Bulgarcası, Çuvaşça ile z/ş kolundaki Orhon Türkçesinden başlayarak günümüz lehçelerine kadar denklik ve karşılaştırmalar, Altay Dilleri teorisinin dayanakları, teorinin savunucuları, Altay dilleri olarak değerlendirilen diller, Türkçe, Moğolca, Mançu-Tunguz dilleri, Korece ve Japoncanın tarihi malzemelerinin karşılaştırılması, tarihi ve coğrafi ilişkilerin değerlendirilmesi, Altay Dilleri Teorisine karşı çıkan araştırmacıların dayanakları, eleştirileri, z/ş kolunun en eski yazılı belgeleri, Orhon yazıtları, yazıtların bulunuşu, Orhon Türkçesi dil özellikleri, alfabenin özellikleri. I. ve II. Doğu Türk Kağanlığı, Uygur Bozkır Kağanlığı tarihine genel bakış, Orhon Türkçesi metinleri, metin yayınları, konuyla ilgili temel kaynaklar (bibliyografya), Uygurca metinlerin bulunması, işlenmesi, Uygurların dahil oldukları inanç çevreleri, Uygur metinlerinin yazımında kullanılan alfabeler, Uygurca malzemenin niteliği: el yazmaları, blok baskı, taş yazıtlar, Uygurcanın Orhon Türkçesi ile ayırt edici özellikleri, tarihte Uygurlar, Uygurca ile Karahanlıca arasındaki ilişkiler, ilk İslami Türk yazı dili olarak Karahanlı Türkçesi, eserleri, Karahanlı tarihi, Dönem eserleri, Divanü Lügati’t-Türk, Kutadgu Bilig, Atebetü’l-Hakayık, Rylands Kuran Tercümesinin tanıtımı, özellikleri, yapılan çalışmalar, Karahanlı Türkçesinin ses bilgisi, biçim bilgisi vb. özellikleri açısından ayırt edici yönleri.

TE 109 Eski Türk Edebiyatına Giriş (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Türk Edebiyatının tarihi gelişimine genel bir bakış; Türk edebiyatının devreleri, Eski Türk edebiyatına verilen adlar, Aruzun doğuşu, gelişmesi, Arap, Fars ve Türk dillerindeki hece çeşitleri, Aruz kusurları: Vasl, imale, med, zihaf, kasr, sekt-i melih, Aruz kalıpları ve bahirleri; aruz uygulamaları, Edebiyat ve araştırmalarla ilgili terimler: Edebiyat, kafiye, redif, nazım, nesir, mısra, beyit; nüsha, istinsah, istinsah kaydı, ist. tarihi, müellif nüshası, müstensih, tenkitli metin, edisyon kritikli metin, Beyitlerle kurulan nazım biçimleri, Bentlerle kurulan nazım biçimleri, Eski Türk Edebiyatı nazım türleri, Eski Türk edebiyatının kaynakları: Divan, tezkireler, tarihler, vefeyatnameler, Tarihi, mitolojik kişi ve olaylar, Beyit çözümleme çalışmaları.

TE 111 Türk Halk Edebiyatına Giriş (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Edebiyat nedir? Türk Edebiyatının kolları, halk edebiyatının bölümleri, halk edebiyatının kaynakları, Genel çizgileriyle halk edebiyatı, Anonim halk edebiyatı ve tasavvuf edebiyatı, Aşık edebiyatı, Türk halk bilimi, tarihçesi, diğer dallarla ilişkileri, Türk halk biliminde alan araştırması yöntemi, Türk halk edebiyatında biçim, tür, içerik, Mani türünün tanıtılması, Koşma türünün tanıtılması.

TE 117 Yeni Türk Edebiyatı (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Roman, öykü ve tiyatro türleri hakkında genel bilgi, Türk romanının doğuşu, Hançerli Hanım Hikâye-i Garibesi ve İntibah (Namık Kemal), İntibah (Namık Kemal), Sergüzeşt (Sami paşazade Sezai), Türk romanında Batılılaşma sorunu, Felâtun Bey ile Râkım Efendi (Ahmet Mithat), Araba Sevdası (Recaizâde Mahmut Ekrem), Karabibik (Nabizâde Nazım), Türk tiyatrosunun tarihçesi ve ilk eserler hakkında bilgi, Şair Evlenmesi (Şinasi), Vatan Yahut Silistre (Namık Kemal), Çok Bilen Çok Yanılır (Recâizade Mahmut Ekrem).

TE 119 Yeni Türk Edebiyatına Giriş (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Tanzimat’tan sonra Türk edebiyatına giren yeni edebi türler. Roman türü. Romanın tarihsel gelişimi. Bir anlatı türü olarak romanın belirgin özellikleri. Romantik, realist, modernist ve postmodernist roman. Kısa öykü türünün genel özellikleri. Roman ile kısa öykünün farkları. Olay öyküsü, durum öyküsü. Tiyatro. Tiyatro türünün edebiyat açısından genel özellikleri. Tanzimat’tan sonra Türk şiirinde kullanılan yeni nazım şekilleri. Yeni kafiye ve vezin anlayışı.

2. YARIYIL

Aİ 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Türk İnkılabının stratejisi, Siyasal alanda inkılaplar, Çok partili hayata geçiş denemeleri, Hukuk alanında inkılaplar, Eğitim ve kültür alanında inkılaplar, Ekonomik alanda inkılaplar, Ekonomik alanda inkılaplar, Sosyal ve sağlık alanında inkılaplar, Sosyal ve sağlık alanında inkılaplar, Atatürk ilkelerinin kökenleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık), Atatürk ilkeleri (Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık), Bütünleyici ilkele, Atatürk dönemi Türk dış politikası (1923-1932), Atatürk dönemi Türk dış politikası (1932-1938).

İNG 106 İngilizce (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Making requests, Past simple ( regular verbs)Positive and negative, Past Simple ( İrregular verbs), Past simple questions, Questions with how + adjective, Expressions of quantity, “Going to” for future plans, Prepositions of movement, Linking Words: Because, So, But and Although, Time Prepositions (in, on, at), Comparatives and Superlatives, Permission and Request, Should for advise, Suggestions.

TD 112 Türk Dili (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Türkçenin yapı özellikleri ( Çekim ekleri), Türkçenin yapı özellikleri ( Yapım ekleri), Cümlenin ögeleri ( Temel ve yardımcı ögeler), Cümle türleri ( Yapılarına, kuruluşlarına, anlamlarına, yüklemin türüne göre), Anlatım bozuklukları ( Yapı ile ilgili yanlışlar, yazım yanlışları), Anlatım bozuklukları ( Anlamla ilgili bozukluklar), Anlatım Bozuklukları ( Söyleyiş bozuklukları), Kompozisyon bilgileri ( İlkeleri, ögeleri, edebi eser örnekleri), Anlatım türleri ( Betimleme, örnekleme, açıklama, tanımlama vb. örnekler), Anlatım türlerinde uygulamalar, Düşünce yazıları ( Deneme, fıkra, makale, eleştiri vb. örnek metinler), Sözlü anlatım türleri ( Konferans, panel, açık oturum, sempozyum vb.), Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş örnek metinlerin değerlendirilmesi.

TE 102 Osmanlıca (4+0)4, AKTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: Osmanlıcada Farsça Unsurlar, Sayılar, günler, aylar, vav-ı ma‘dûle, Farsça Kelimelerin Yapısı, Farsça İsimden Türemiş İsimler (ekler), Farsça İsimden Türemiş Sıfatlar (ekler), Farsça Fiilden Türemiş İsim ve Sıfatlar, Birleşik Sıfatlar ve Zarf Grupları, İsim Tamlaması, Sıfat Tamlaması, Sıfat Tamlamasında Uyum, Atıf tamlaması, Kalıplaşmış Tamlamalar, Birleşik İsimler ve Sıfatlar, Farsça Terkiplerin Söz Diziminde Kullanılışı.

TE 104 Türkiye Türkçesi (4+0)4, AKTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: Türkçenin sözvarlığına ilişkin genel değerlendirmeler ve sözcük türlerine genel bir bakış, İsim türündeki sözcükler, isimlerin özellikleri ve isim çekim ekleri, Sıfatlar, Zamirler, Zarflar, Metin bağlamında isim, sıfat, zamir ve zarf türünden sözcüklerin belirlenmesi, Fiiller ve özellikleri, Fiil Çekimi, Edatlar, Bağlaçlar ve Ünlemler, Metin bağlamında fiil, edat, bağlaç ve ünlem türünden sözcüklerin belirlenmesi.

TE 106 Türk Dili Tarihi (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Harezm Türkçesini yapıtları ve dönemin özellikleriyle tanıtma, inceleme, Kıpçak Türkçesini yapıtları ve dönemin özellikleriyle tanıtma, inceleme, Batı Türkçesinin doğuşu, karışık dilli eserler üzerine tartışmalar, Eski Anadolu Türkçesini yapıtları ve dönemin özellikleriyle tanıtma, inceleme, Osmanlı Türkçesini yapıtları ve dönemin özellikleriyle tanıtma, inceleme, Çağataycayı yapıtları ve dönemin özellikleriyle tanıtma, inceleme, Anadolu Türkçesinde sadeleşme çalışmaları, Tanzimat, Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat döneminde dil anlayışları ve arayışlar, Cumhuriyet dönemi Türkiye Türkçesi, Dil devrimi, yazı devrimi, Türk Dil Kurumu ve Çalışmaları, Kaynak eserler olarak Söz Derleme Dergisi, Tarama Dergisi, Derleme Sözlüğü, Tarama Sözlüğü, Türkçe Sözlük, terim sözlükleri, süreli yayınlar, Türk lehçelerini tasnif çalışmaları, Talat Tekin ve Lars Johanson’un tasnifleri, günümüz Türk lehçeleri.

TE 110 Eski Türk Edebiyatına Giriş (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Edebî sanatların tamını ve tasnif edilmesi, Mecazlar: Teşbih, istiare, mecaz-ı mürsel, kinaye, ta’riz, teşhis ve intak, Anlamla ilgili sanatlar, Sözle ilgili sanatlar, Harflerle yapılan oyunlar, Akrostiş, leb değmez, noktalı ve noktasız; bitişen ve bitişmeyen harflerle yapılan sanatlar, Tarih, tarih düşürme, ebced hesabı.

TE 116 Anonim Türk Halk Edebiyatı Nazmı (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Genel çizgileriyle Anonim halk ed. ve özellikleri, Türkü türünün tanıtılması, Türkü türüyle ilgili örnek şiirlerin açıklanması, Ağıt türünün tanıtılması ve örnek şiirlerin açıklanması, Ninni türünün tanıtılması ve örnek şiirlerin açıklanması, Türk Halk Edebiyatında aruzlu şekiller, Türk halk Edebiyatında Tasavvuf konulu şiirlerin açıklanması, Tekerleme türünün tanıtılması, Atasözleri ve deyimler.

TE 118 Yeni Türk Edebiyatı (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Tanzimat döneminin sosyal, siyasal, kültürel özellikleri hakkında genel bir değerlendirme, Tanzimat ve Islahat Fermanları; eğitim kurumları, yenilik ve değişmeler, Tanzimat döneminde gazetecilik, gazeteciliğin sosyal ve kültür hayatımızdaki önemi, Bir edebi tür olarak şiir ile ilgili genel bilgi, şiirin ögeleri, Tanzimat Döneminde Türk şiiri, Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Recaizade Mahmud Ekrem, Abdülhak Hamit, Muallim Naci.

3. YARIYIL

ENF 221 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (2+2)3, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Bilgisayarın yazılım ve donanım birimleri ve işlevleri, BIT, BYTE kavramları, İşletim Sistemleri, Windows işletim sistemine giriş.Masaüstü, Görev çubuğu, İnternet explorer, Belgeler, Geri dönüşüm kutusu.Başlat Menüsü, Programlar, Ayarlar ve Denetim Masası, Donatılar ,Sistem araçları. Windows gezgini ve menüleri, Dosya ve klasör yaratma,silme, arama,bulma, yeniden adlandırma, sıkıştırma, kopyalama ve taşıma, Farklı Dosya yapıları, Kısayol yaratma, Kelime İşlemcilere giriş, Word menü çubuğu, simgeler, durum çubuğu, cetvel, Dosya açma,kapama, kaydetme ve belge yazdırma, Metin yazma ve üzerinde değişiklikler yapma, Metin yazma uygulamaları, Tablo çizme, yaratma ve üzerinde değişikler yapma, Tablo sıralama Tablo uygulamaları, Şekil çizme ve üzerinde değişiklikler yapma, otomatik şekiller, üçboyutlu şekiller, Tablo ve Şekil uygulamaları, Hücreler ve hücre yapıları, Hücrelerle matematiksel işlemler yapma, Hücrelerle mantıksal işlemler yapma, Hücre sıralama ve filtreleme, Verilerden grafik çizdirme, değişik grafik türleri uygulamaları, sunu hazırlama, sunu uygulamaları.

TE 203 Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Türk halk edebiyatının mensur türlerinin doğuşu ve gelişimi, Mit türünün tanıtılması, Mit türüyle ilgili örnek metinlerin açıklanması, Destan türünün tanıtılması, Destan türüyle ilgili örnek metinlerin açıklanması, Dede Korkut Kitabı’nın tanıtılması, Dede Korkut Kitabıyla ilgili örnek metinlerin açıklanması, Efsane türünün tanıtılması, Efsane türüyle ilgili örnek metinlerin açıklanması, Masal türünün tanıtılması, Masal türüyle ilgili örnek metinlerin açıklanması.

TE 213 Eski Türkçe (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Eski Türkçe, Orhon Türkçesi (Köktürkçe), Uygurca terimlerinin tanımı, kapsamı, dönemin genel özellikleri, I. ve II. Doğu Türk (Köktürk) Kağanlığı (Hüküm sürdüğü dönem, coğrafya, devletin siyasi ve idari yapısı, kağanlığı oluşturan topluluklar ve inanç sistemi), Orhon yazıtlarının bulunuşu ve yazıtlarla ilgili çalışmalar, Eski Türkçe çalışmalarına toplu bakış, genel olarak Eski Türkçe ve Orhon Türkçesine ilişkin kaynaklar, Orhon Türkçesi (Köktürkçe) metinleri, yazımda kullanılan alfabe, alfabenin kökeni konusundaki görüşler, Kültigin yazıtı Güney yüzünde yer alan satırlardan hareketle Orhon Türkçesinin ses, biçim, söz varlığı ve söz dizimi özellikleri, Tunyukuk yazıtındaki satırlardan hareketle Orhon Türkçesinin ses, biçim, söz varlığı ve söz dizimi özellikleri, Çoyr ve Kül İç Çor yazıtlarındaki satırlardan hareketle Orhon Türkçesinin ses, biçim, söz varlığı ve söz dizimi özellikleri, Ongin yazıtındaki satırlardan hareketle Orhon Türkçesinin ses, biçim, söz varlığı ve söz dizimi özellikleri.

TE 215 Eski Anadolu Türkçesi (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Eski Anadolu Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri, oluşumu ve Eski Anadolu Türkçesi dönemine ilişkin kaynakların tanıtılması, Eski Anadolu Türkçesinin yazı ve imla özellikleri, Eski Anadolu Türkçesinin ses özellikleri bakımından genel değerlendirmesi, Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi (Mantıku’t-Tayr, Kelile ve Dimne Tercümesi, Garib-name, Dede Korkut).

TE 217 Sözdizimi (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Sözdizimi, sözdizimi kaynakçası, Yargılı ve yargısız anlatım, yüklem ve çeşitleri, özne, özne çeşitleri, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, bağımsız tümleç, Yargısız anlatım, kelime grupları, iyelik grubu, isim tamlaması, Sıfat tamlaması, ikilemeler, bağlama grupları, Birleşik fiiller, edat grupları, Sayı grubu, isnat grubu, birleşik isim, unvan grubu, Ünlem grubu, aitlik grubu, ilgi grubu, bulunma grubu, yönelme grubu, çıkma grubu, İsim-fiil grubu, sıfat-fiil grubu, Zarf-fiil grupları ve cümle çözümlemeleri.

TE 219 Yeni Türk Edebiyatı (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Servet-i Fünûn edebiyatını hazırlayan sosyal, kültürel ve siyasi etkenler hakkında genel bilgi, Servet-i Fünûn döneminin edebi tartışmaları, Servet-i Fünûn şiiri, Tevfik Fikret ve Servet-i Fünûn şiiri, şiir tahlilleri, Cenap Şehabettin ve Servet-i Fünûn şiiri, Türk şiirinin Batılılaşmasında Servet-i Fünûn döneminin katkıları.

TE 225 Osmanlıca (4+0)4, AKTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: Osmanlıca genel bilgileri ve Osmanlıca metinlerin kavranması ile ilgili düzey belirleme çalışmaları, Arapça üzerine giriş bilgileri, Arapça sözcüklerde vezin ve vezin uygulamaları, metin okuma ve vezin uygulamaları, Arapça sözcüklerde keyfiyet (erillik- çoğulluk), metin okuma ve sözcüklerde keyfiyet belirleme çalışmaları, Arapça sözcüklerde kemiyet (tekillik- ikillik- çoğulluk), metin okuma ve uygulama çalışmaları, Arapça harf-i cerler (edatlar) ve rabıtalar (bağlaçlar), Arapça terkipler (tamlamalar).

TE 227 Eski Türk Edebiyatı (4+0)4, AKTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı. İslâm kültürü etkisinde gelişen Türk Edebiyatının özellikleri, kaynakları ve İslâm kültürü etkisinde gelişen Türk Edebiyatına verilen adlar. İslâm kültürünün bilim dalları, Karahanlı dönemi Türk edebiyatı, Kutadgu Bilig, Divanu Lugati’t-Türk, Atabetü’l-Hakayık. Tezkire-i Satuk Buğra Han; Mukaddimetü’l-Edeb, Şecere-i Ensâb, Tasavvuf düşünce sistemi. Orta Asya Türk Tasavvuf Edebiyatı ve İlk Türk Sufileri, Tasavvuf, Ahmed-i Yesevî, Hakîm Süleyman Ata, Şair Ali, 13. yüzyılda Anadolu’da gelişen Türk edebiyatı, Hacı Bektaş-ı Velî ve Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri, Sultan Veled ve Yunus Emre’nin hayatı, edebî kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi, Ahmed Fakih ve Şeyyâd Hamza’nın hayatı, edebî kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi, Dehhânî´nin hayatı, edebî kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi, Tursun Fakih’in hayatı, edebî kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi, 14. yüzyıl Türk Edebiyatı. 14. yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı. Rabgûzî, Mahmud Bin Ali, İslâm, Kutb, Harezmî, Seyf-i Serâyî, Ebû Hayyân, Hüsâm Katip, Doğu Türkçesiyle yazılmış diğer eserler: Codex Cumanicus, Bahtiyâr-nâme, mirâc-nâme, tezkiretü’l-evliyâ. 14. yüzyıl Azerî Sahası Türk Edebiyatı. Hasanoğlu ve Nesîmî’nin şiirlerinden örnekler, 14. yüzyıl Anadolu sahası Türk Edebiyatı. Gülşehrî, Âşık Paşa ve Hoca Mes‘ud’un hayatı, edebî kişiliği ve eserleri, Şeyhoğlu Mustafa´nın hayatı, edebî kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi, Eflâkî, Ahmedî ve Kadı Burhaneddin’in hayatı, edebî kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi.

4. YARIYIL

TE 204 Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Halk hikâyesi, fıkra türlerinin tanıtılarak örnek metinlerin incelenmesi, Karagöz, kukla, ortaoyunu, meddahlık, hokkabazlık ve köy seyirlik oyunlarının tanıtılması ve bunlarla ilgili metinlerin incelenmesi.

TE 214 Eski Türkçe (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Uygurlar (Hüküm sürdüğü dönem, coğrafyası, siyasi ve idari yapısı, inanç sistemleri), Uygurların kullandığı alfabeler, Uygurcanın dil özellikleri bakımından değerlendirilmesi, Uygur edebiyatına genel bakış ve Budist Uygur metinlerinin tanıtımı. Uygur metinlerinin bulunuşu ve Uygurca çalışmaları, Budist Uygur metinleri üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (Altun Yaruk, İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Budist Uygur şiiri ve din dışı ürünler)

TE 216 Eski Anadolu Türkçesi (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Metinler üzerinde ses, yapı bilgisi ve sentaks incelemesi (Çeng-name, Har-name, Yusuf u Züleyha, Süheyl ü Nevbahar, Dede Korkut).

TE 218 Sözdizimi (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Cümle tasnifi, yapıları bakımından cümleler, basit cümle, Şartlı birleşik cümle, Sıralı birleşik cümle, bağlı birleşik cümle, Bağlı birleşik cümle, İç içe birleşik cümle, saplamalı birleşik cümle, Karmaşık birleşik cümle, Yüklemlerinin yeri bakımından cümleler, Yüklemlerin çeşidi bakımından cümleler, Anlamları bakımından cümleler, Cümle çözümlemeleri ve söz dizimi ile ilgili sorunları tartışma.

TE 220 Yeni Türk Edebiyatı (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Servet-i Fünûn nesri hakkında genel bilgi, Servet-i Fünûn romanı hakkında genel bilgi, Hikâye (Halit Ziya Uşaklıgil), Romantik ve realist ekol tanımları, Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil), Aşk-ı Memnu (Halit Ziya Uşaklıgil), Halit Ziya Uşaklıgil’in romancılığı üzerine genel bir değerlendirme, Eylül (Mehmet Rauf), Dönem romanları ve yazarları üzerine genel bir değerlendirme.

TE 226 Osmanlıca (4+0)4, AKTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: Arapça sözcük türleri, camit (asıl) isimler- türemiş isim, mastarlar- sülasi ve rubai mastarlar ve vezinleri, mimli mastarlar, kıyasi mastarlar ve vezinleri, metin okuma ve uygulama çalışmaları, ism-i failler, ism-i mefuller, sıfat-ı müşebbeheler, mübalaga-i failler, ism-i tafdiller, ism-i zamanlar, ism-i mekanlar, ism-i aletler, cali mastarlar.

TE 228 Eski Türk Edebiyatı (4+0)4, AKTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: 15. yüzyıl Türk edebiyatı ve Çağatay sahasının ilk şairleri, 15. yüzyıl Çağatay sahası şairleri, Emîrî, Sekkakî, Lutfî, Mirzâ Haydar, Mirzâ Gedâyî, Yakînî, Atâyî, Sultan Hüseyin Baykara, Ali Şîr Nevâyî hayatı, edebî kişiliği ve eserleri, Azeri Sahası Türk Edebiyatı. Kâtibî, Bedr-i Şirvânî, Hakîkî (Cihânşâh Yûsuf), Hamîdî, Habîbî’nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri, 15. Yüzyıl Anadolu sahası Türk Edebiyatının genel özellikleri. Ahmed-i Dâi ve Şeyhî’nin hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, Ahmet Paşa ve Necâtî’nin hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, 15. yüzyılın padişah, şehzâde ya da devlet adamı olan şairleri: Murâdî (II. Murâd), Avnî (Fatih Sultan Mehmed), Adlî (II. Bayezid), Harîmî (Şehzâde Korkud) , Cem Sultan, Adnî (Mahmud Paşa), Nişancı (Karamânî) Mehmed Paşa, Cem Şairleri: Sa‘dî-i Cem, Sirozlu Kandî, Sehâyî, Haydar Çelebi, La‘lî, Aynî, Şahîdî, Türâbî, İvâz Paşazâde Atâyî, Cemâlî ve Karamanlı Nizâmî’nin hayatı, edebî kişiliği eserleri ve şiirlerinden örnekler, Sarıca Kemal, Melîhî ve Mesîhî’nin hayatı, edebî kişiliği eserleri ve şiirlerinden örnekler, Ümmî Kemal ve Eşrefoğlu Rûmî’nin hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, Zeynep Hatun ve Mihrî’nin hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, 15. yüzyıl Anadolu sahası mesnevileri ve mensur eserleri.

5. YARIYIL

TE 309 Eski Türk Edebiyatı (4+0)4, AKTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: XVI. yüzyıl Orta Asya ve Osmanlı sahası Türk kültür, tarih ve edebiyatı, XVI. Yüzyıl Çağatay sahası Türk edebiyatı, XVI. Yüzyıl Azerbaycan sahası Türk edebiyatı. (Hatayi, Fuzuli), Fuzuli’den örnek metin okuma ve metin tahlili çalışması, Zati ve Hayali’nin edebi kişilikleri, eserleri, metin okuma ve tahlil çalışması, Baki’nin Hayatı, edebi kişiliği eserleri, Baki’ den örnek metin okuma ve metin tahlili çalışması, Bağdatlı Ruhi, Padişah şairler: Selîmî, Harîmî, Bâbür Şah, Muhibbî, Şâhî, Gazâyî, Adnî, XVI. Yüzyıl mesnevi şairleri: Yahya Bey, Kara Fazlî, Hakani Mehmet vd.

TE 305 Âşık Edebiyatı (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Âşıklık geleneği ve âşık edebiyatı, Âşık edebiyatının hazırlayan etmenler, Âşıklık geleneği ve âşık edebiyatı çalışmaları, Anadolu´da âşıklık geleneği ve âşık edebiyatının oluşumu ve gelişimi, Âşıklık geleneğinin kökeni ve oluşumuyla ilgili görüşler, Âşıklık geleneğini oluşturan sosyo-kültürel koşullar, Âşıkların yetiştikleri sosyal çevreler, Âşık edebiyatına bakışlar, Âşıklık geleneğinde âşıkların yetişmeleri, Kültür ortamları, Âşık Fasılları, Âşıklık geleneğinden örnek metin incelemeleri.

TE 313 Karahanlı Türkçesi (4+0)4, AKTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: Karahanlı Türkçesi eserlerinin tanıtımı, dönemin eserlerinin sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı bakımından değerlendirilmesi, Karahanlı tarihinin incelenmesi, Karahanlı Türkçesinin öncesi ve sonrası ile karşılaştırılması, kaynakça bilgisi, Kutadgu Bilig’in yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, Divanü Lugati’t-Türk’ün yazma metninden şiirler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi, sözvarlığı çalışmaları, Atabetü’l-Hakayık’ın yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, Rylands satırlar arası Kur’an Tercümesinin çevriyazısından seçilmiş bölümler üzerinde anlama, söz varlığı, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları.

TE 319 Yeni Türk Edebiyatı (4+0)4, AKTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: Servet-i Fünun Edebiyatı Dışında Kalan Sanatçılar, Edebi Topluluklar ( Encümen-i Şuara); Mutavassıtîn, Hece Şiirinin Yeniden Filizlenişi, Rıza Tevfik Bölükbaşı: Edebi Kişiliği, Şiirlerinden Örnek Çözümlemeler, Popüler Roman; Örnek yazar ve yapıtlar, Hüseyin Rahmi Gürpınar: Şık, Mehmet Emin Yurdakul: Şiirlerinden Örnek Çözümlemeler, Hüseyin Rahmi Gürpınar: Efsuncu Baba, Mehmet Akif Ersoy: Şiirlerinden Çözümlemeler, Hüseyin Rahmi Gürpınar: Mürebbiye, Fecr-i Ati Dönemi Edebiyatı: Kuruluş- Yapıt verme – Dağılış, Ahmet Haşim: Edebi Kişiliği şiirlerinden örnekler, Çözümlemeler, Başka Romancılar: Ahmet Rasim, Mehmet Celal.

TE 335 Yazılı ve Sözlü Anlatım Bilgileri (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Dilin tanımı, doğuşuyla ilgili teoriler, bakış açıları, Konuşma nedir? Konuşmayı bütünüyle oluşturan (beden dili vb) ögeler nelerdir? Beden dili, Konuşmayı etkili kılan unsurlar (giyim, beden dili, söyleyiş, vurgu ve tonlama vb, Konuşmayı olumsuz etkileyen unsurlar (konuşma rahatsızlıkları, heyecan, yanlış söyleyiş, ağız özelliklerinin kullanımı, Konuşma türleri: Hazırlıksız konuşmalar (ikili konuşmalar, grup içinde konuşma vb.), Hazırlıklı konuşmaların yer aldığı sözlü iletişim türleri (konferans, kongre, sempozyum, panel vb.), Hazırlıklı konuşmalar: sempozyum bildirisi (özellikler, örnekler), Hazırlıklı konuşmalar; münazara, forum, söylev, açılış konuşması, anket.

TE 337 Edebiyat Akımları (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Edebiyat akımı kavramı, Batı´da edebiyat akımlarının ortaya çıkış sebepleri, Klasisizm; akımın ortaya çıkış sebepleri, tarihçesi, önemli temsilcileri, özellikleri, Klasik akımın özellikleri, Klasik akımı temsil eden bir edebi metnin çözümlenmesi; değerlendirme, Romantizm; akımın ortaya çıkış sebepleri, tarihçesi, önemli temsilcileri, özellikleri, Romantizm akımının özellikleri, Romantizmi temsil eden bir edebi metnin çözümlenmesi; değerlendirme, Realizm; realizmin ortaya çıkış sebepleri, tarihçesi, önemli temsilcileri, özellikleri, Realizm akımının özellikleri, Realizmi temsil eden bir edebi metnin çözümlenmesi; değerlendirme, Naturalizm; naturalizmin özellikleri, realizmden ayrılan tarafları, Parnasizm; Parnasizmin özellikleri, Parnas şiirinden örnek metin çözümlemeleri; değerlendirme.

6. YARIYIL

TE 310 Eski Türk Edebiyatı (4+0)4, AKTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: XVII. Yüzyıl Çağatay sahası Türk edebiyatı, XVII. Yüzyıl Azerbaycan sahası Türk edebiyatı, Sebk-i Hindî ve Klâsik Üslubu; Hikemî ve Mahallî Tarzı, Ganîzâde Nâdirî, Nef´î, Nev´îzâde Atâyî, Şeyhülislam Yahya, Şeyhülislam Bahâyî, Nâ´ilî-i Kadîm, Sebk-i Hindî, Neşâtî, Fehîm-i Kadîm, Sabrî, Cevrî, İsmetî, Vecdî, Nedîm-i Kadîm, Nâbî, Hikemî Tarz, Bosnalı Sâbit, Hâletî, XVII. Yüzyıl mesnevileri, XVII. Yüzyıl Osmanlı sahası nesrinin temsilcileri ve mensur eserleri, XVIII. Yüzyıl Ortaasya, Azeri ve Osmanlı sahası Türk Edebiyatı.

TE 306 Âşık Edebiyatı (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Âşık edebiyatında nazım biçimleri, heceli şekiller, aruzlu şekiller, ortak anlatım özellikleri, anlatım şekilleri, anlatım kalıpları, söz sanatlarıyla anlatım, işlenen başlıca tema ve konular, günümüzde âşıklık geleneği, XVI. ve XVII. yüzyıl âşık edebiyatı, XVIII. ve XIX. yüzyıl âşık edebiyatı, XX. yüzyıl âşık edebiyatı.

TE 314 Harezm Türkçesi (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Türk dili tarihinde Harezm Türkçesi dönemi, dönemin eserleri, dönemin ses bilgisi, biçim bilgisi ve sözvarlığı özellikleri, diğer dönelerden ayırt edici özellikleri, kaynakça bilgilerinin verilmesi, Nehcü’l-Feradis tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması, ses bilgisi, biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri, önceki dönemlerle karşılaştırma, anlam verme, Rabguzi’nin Kısasü’l-Enbiya adlı eserinin çevriyazısından seçilmiş metin üzerinde ses bilgisi, biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri, önceki dönemlerle karşılaştırma, anlam verme, Harezm Türkçesi satırlar arası Kur’an Tercümesi tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması, ses bilgisi, biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri, önceki dönemlerle karşılaştırma, anlam verme, Muinü’l-Mürid’in yazma metninden seçilmiş bölüm üzerinde okuma çalışması, ses bilgisi, biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri, önceki dönemlerle karşılaştırma, anlam verme, Mukaddimetü’l-Edeb’in çevriyazısından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması, ses bilgisi, biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri, önceki dönemlerle karşılaştırma, anlam verme.

TE 316 Kıpçak Türkçesi (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Tarihi Kıpçak lehçeleri olarak Altınordu Kıpçak Türkçesi, Harezm-Altınordu Kıpçak Türkçesi, Mısır Memluk Kıpçakçası ve Ermeni Kıpçakçasının Türk dili tarihi içinde tanıtılması, eserlerin değerlendirilmesi, tarihi Kıpçak lehçelerinin ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı ve genel özellikleri bakımından tanıtılması, eserler üzerine yayınların değerlendirilmesi, kaynakça bilgilerinin verilmesi, Codex Cumanicus’un Saadet Çağatay’ın ve V. Drimba’nın yayınlarından çevriyazılı metin örnekleri üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı,anlam çalışmaları, Kutb’un Husrev ü Şirin’inden çevriyazılı metin üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları, Altınordu Hanlarının Yarlık ve Bitiklerinden çevriyazılı örnekler üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı,anlam çalışmaları, Mısır Memluk Kıpçak Türkçesi eserlerinin dil özelliklerinin değerlendirilmesi. Seyf-i Sarayi’nin Gülistan Tercümesi’nin tıpkıbasımından seçilmiş metinler üzerinde okuma, çevriyazı, ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı,anlam çalışmaları, Seyf-i Sarayi’nin Gülistan Tercümesi’nin tıpkıbasımından seçilmiş metinler üzerinde üzerinde okuma, çevriyazı ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları, Münyetü’l-Guzat tıpkıbasımından seçilmiş metinler üzerinde üzerinde okuma, çevriyazı ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları, Kitab Fi ‘İlm An-Nuşşab ve İrşadü’l-Müluk ve’s-selatin metinlerinden çevriyazılı örnek metinler üzerinde biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları, Ermeni Kıpçakçası metinlerinden çevriyazı örnekleri üzerinde biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları.

TE 320 Yeni Türk Edebiyatı (4+0)4, AKTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: Milli Edebiyatın Yeni Lisan Anlayışına kadar “Türkçenin Tarihsel Gelişimi, Milli Edebiyat Dönemine Genel Bakış, Nayilik- Nevyunanilik hareketleri, “Yeni Lisan” , “Türkçülüğün Esasları” ( Lisan-ı Türkçülük), Halit Fahri Ozansoy: Şiirlerinden Çözümlemeler, Ömer Seyfettin: Efruz Bey, Enis Behiç Koryürek: Şiirlerinden Çözümlemeler, Ömer Seyfettin’in Öykülerinden Örnekler, Çözümlemeler, Yusuf Ziya Ortaç: Şiirlerinden Çözümlemeler, Refik Halit Karay: Memleket Hikayeleri, Orhan Seyfi Orhon: Şiirlerinden Çözümlemeler, Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Yaban, Yahya Kemal Beyatlı: Şiirlerinden Çözümlemeler/// Faruk Nafiz’den Şiirler; Yeşil Gece Romanı.

TE 336 Yazılı ve Sözlü Anlatım Bilgileri (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Yazım kuralları ve noktalama işaretleri, Bilimsel yazma teknikleri, Yazınsal türler hakkında genel bilgi, Kurguya dayalı yazınsal metinler üzerine çalışma, Diğer edebi metinler üzerine çalışma, Özgeçmiş, dilekçe yazma çalışması.

TE 338 Edebiyat Akımları (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Sembolist akım; akımın ortaya çıkış sebepleri, tarihçesi, önemli temsilcileri, Sembolist akımın özellikleri, Sembolizmi temsil eden şiir örneklerinin çözümlenmesi, Sürrealizm; akımın ortaya çıkış sebepleri, tarihçesi, önemli temsilcileri, Sürrealizmin özellikleri, Sürrealizmi temsil eden şiir örneklerinin çözümlenmesi, Modernist roman; özellikleri, modernist roman teknikleri, Postmodernizm; postmodernizmin modernizm eleştirisi ve bunun edebiyata yansıması, Postmodern edebiyatın özellikleri, Postmodern akımı temsil eden edebî metin çözümlemesi; genel değerlendirme.

7. YARIYIL

TE 407 Yeni Türk Edebiyatı (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Cumhuriyet’e girerken Türk şiirinin genel görünümü, Yedi Meşale topluluğu; kuruluş, ilkeler ve şiir çözümlemeleri, Garip hareketi, hareketin ortaya çıkış sebepleri, tarihçe, Kurucular, Garip Önsözünün çözümlemesi; Garip hareketinin ilkeleri, Garip hareketinin özellikleri, Garip şiiri örneklerinin analizi, Garip şiiri örneklerinin analizi, Toplumcu gerçekçi şiir; temsilciler; özellikler, İkinci Yeni şiir hareketi; hareketin ortaya çıkış sebepleri, tarihçe, Öncüler, hareketin edebiyat dünyasındaki yankıları, İkinci Yeni şiirinin özelikleri, İkinci Yeni şiirinde anlam sorunsalı, İkinci Yeni şiirinde biçim ve dilsel sapmalar, İkinci Yeni şiiri örneklerinin analizi, İkinci Yeni şiirlerinin analizi, İkinci Yeni´den sonra Türk şiiri.

TE 449 Bitirme Tezi (0+2)1, AKTS Kredisi: 2

Ders İçeriği: Bilimsel araştırma yöntemleri, Amaca uygun biçimde incelenen araştırma malzemesinin gözden geçirilmesi.

Seçmeli Dersler

TE 401 Dil ve Kültür (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Kültürün tanımı, kapsamı, önemi, dil ile ilişkisi, dillerin doğuşuyla ilgili teoriler, doğal diller, yapma diller, dil – kültür ilişkisi, toplum yaşamının ve coğrafyanın dile etkisi, Türk kültür daireleri ve bunların dile etkisi, göçebe kültürün özellikleri, Göçebe Türk toplulukları ve kültürleri, Türklerde yazının gelişimi, yerleşik yaşam, tarım kültürü, Türklerin yerleşik yaşama geçişi, Uygurlar ve kültürleri (sanat, edebiyat, uygarlık), Türklerin İslamiyet’i kabulü ve yeni kültür çevresi, İslami Türk kültürü, batı kültürünün dile yansıması

TE 403 Türk Dünyası Halk Edebiyatları (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Türk Dünyası halk edebiyatlarının  tarihi gelişimini incelemek. Türk Dünyası halk edebiyatlarının çeşitli problemleri ve kültürel yapılarıyla ilgili araştırmalar yapmak ve Türk halk edebiyatı bağlamında değerlendirmeler sunabilmek.

TE 405 Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Dini-tasavvufi edebiyatı besleyen İslâmiyet öncesi inanç sistemleri, Tasavvufun doğuşu-yayılması ve gelişmesi, Anadolu´da tasavvuf akımları, tarikatlar, zümreler ve kurumlar, Halk sufiliğinin Anadolu´da yeniden yapılanması, Tasavvufun toplum yaşamına etkisi, Dini-tasavvufi edebiyatın Anadolu´da oluşumu ve gelişimi, Anadolu´da Türk edebiyatının yeniden yapılanması, Dini-tasavvufi edebiyat nesri, Menkabevi İslâm tarihi, Dini-destani metinler.

TE 409 Eski Türk Edebiyatı (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Osmanzâde Tâib, Seyyid Vehbî ve Kâmî’nin hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, Arpaeminizâde Sâmî, İzzet Ali Paşa ve Nahîfî’nin hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, İsmail Beliğ, Haşmet, Fıtnat’ın hayatı, edebî kişiliği, eserleri, şiirlerinden örnekler, Neş’et, Sünbülzâde Vehbî, Kânî, Koca Râgıp Paşa ve Enderunlu Fâzıl’ın hayatı, edebî kişiliği ve eserleri, Şeyh Gâlip’in hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, Şeyh Gâlip’in Hüsn ü Aşk mesnevisi, 18. yüzyıl mesnevileri ve mensur eserleri, 19. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının genel özellikleri, Leskofçalı Gâlip, Enderunlu Vâsıf’ Keçecizâde İzzet Molla ve Aynî’nin hayatı, edebî kişiliği, şiirlerinden örnekler, Osman Şems ve Yenişehirli Avnî’nin hayatı, edebî kişiliği eserleri ve şiirlerinden örnekler, Şeyhülislâm Arif Hikmet’in hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, Leylâ Hanım ve Şeref Hanım’ın hayatı, edebî kişiliği, eserleri, şiirlerinden örnekler, 19. yüzyıl mesnevileri ve mensur eserleri.

TE 413 Çağdaş Türk Edebiyatında Eleştiri (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Çağdaş Türk Edebiyatında izlenimci eleştiriden nesnel eleştiriye geçiş. Bines (bilimsel-nesnel eleştiri) ve kuramsal eleştiri üzerine değerlendirmeler, şiir eleştirisi ve eleştirmenleri.

TE 419 Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Çağatayca döneminin tanıtımı , dönemin eserlerinin tanıtımı, dönemin eserlerinin sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı bakımından değerlendirilmesi, dönem tarihinin incelenmesi, Çağatay Türkçesinin öncesi ve sonrası ile karşılaştırılması, Çağataycanın dönemlerinin tanıtılması, Klasik öncesi dönemin sanatçıları ve serleri ile değerlendirilmesi, Sekkai Divanı’ndan basma ve yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, Lutfi Divanı’ndan basma ve yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, Gedayi Divanı’ndan basma ve yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, Harezm Türkçesi Gedayi Divanı’ndan basma ve yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, Yakini’nin Ok ve Yaynıng münazarasının matbu metninden seçilmiş bölüm üzerinde okuma, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalışmaları, Ali Şir Nevayi’nin şiirlerinden seçilmiş matbu metinler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalışmaları.

TE 421 Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Ahmet Hamdi Tanpınar, şiir anlayışı; şiirlerinin çözümlenmesi, Tanpınar’ın şiirlerinin çözümlenmesi, Nazım Hikmet, şiir anlayışı; şiirlerinin çözümlenmesi, Asaf Halet Çelebi, şiir anlayışı; şiirlerinin çözümlenmesi, Behçet Necatigil, şiir anlayışı; şiirlerinin çözümlenmesi, Attilâ İlhan, şiir anlayışı, şiirlerinin çözümlenmesi, Hilmi Yavuz, şiir anlayışı, şiirlerinin çözümlenmesi.

TE 437 Çağdaş Türk Lehçeleri (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Türk soylu halklar ve dilleriyle ilgili giriş bilgileri, Türk soylu halklar ve dillerinin yayılma alanları, harita üzerinden çalışmalar, Kril harfleri, Azeriler ve Azeri Edebiyatı, Azerice genel ses bilgisi özellikleri, Türkiye Türkçesiyle karşılaştırma, metin okuma ve karşılaştırma çalışmaları, Azerice genel biçim bilgisi özellikleri, Türkiye Türkçesiyle karşılaştırma.

TE 439 Anadolu ve Rumeli Ağızları (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Anadolu ve Rumeli Ağızları Kaynakçası, Halk ağzından çeviri yazılı metin derleme yöntemleri ve çeviri yazı alfabesi, Adana ve Osmaniye ağızları, Hatay ağzı, Kahramanmaraş ağzı, Gaziantep ve Kilis ağızları, Şanlıurfa Ağzı, Diyarbakır ağzı, Malatya ve Elazığ ağızları, Erzurum ağzı, Kars ağzı.

TE 454 Çocuk Edebiyatı (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Çocuk ve dünyası, Çocuk ve edebiyat, Batı’da Çocuk Edebiyatı, Osmanlı Dönemi Çocuk Edebiyatı, Tanzimat´tan Cumhuriyete Çocuk Edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi Çocuk edebiyatı, Çocuk Edebiyatı Türleri, Çocuk kitaplarının taşıması gereken özellikler, Çocuk Edebiyatı Türleri, Masallar, Fabller, Efsaneler, Destanlar.

TE 457 Türk Halk Bilimi (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Türk Halk biliminin konusu, önemi, Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi, Alan Araştırması Metodu, Halk Bilimindeki terim ve kavramlar, Kuramlar, Sosyal normlar, İnanç sistemleri, Doğum, Evlenme, Ölüm.

TE 463 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Mesnevi, Tarihî Gelişimi, Fuzûlî, Leyla vü Mecnun, Mesnevilerin Şekil Özellikleri, Mesnevilerin Düzenleniş Biçimi, Giriş Bölümü, Konunun İşlendiği Bölüm, Konularına Göre Mesnevi Çeşitleri, Mesnevilerin Bitiş Bölümü, Mesnevilerde Olaylar, Mesnevi Kişileri, Mesnevilerde Zaman, Mesnevilerde Görülen Motifler, Mesnevilerde Yer Alan Başlıklar, Mesnevilerin Dili ve Anlatımı.

TE 465 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Kaside nazım şeklinin tarihî gelişimi, Türk Edebiyatında Kaside, Kasidenin biçim özellikleri, Kasidenin içerik özellikleri, Kasidede üslup özellikleri, Tahkiyevî Anlatım, Tasvirî Anlatım, Metin incelemesi.

8. YARIYIL

TE 408 Yeni Türk Edebiyatı (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Cumhuriyet’e girerken Türk romanının genel görünümü, Taşra gerçekliği, Sabahattin Ali´nin gerçekçi roman anlayışı, Kuyucaklı Yusuf, Kuyucaklı Yusuf´un çözümlemesi, Tanpınar’ın Türk romanındaki yeri, Huzur’un modernist bir roman olup olmadığı, Huzur´un çözümlenmesi, Tarihsel roman ve Kemal Tahir’in Türk edebiyat ve düşünce dünyasındaki yeri, Devlet Ana romanının ATÜT´çü tezler çerçevesinde çözümlenmesi, Modernist romanın özellikleri, Oğuz Atay´ın Türk edebiyatındaki yeri, Tutunamayanlar romanının modernist bir roman olarak çözümlenmesi, Adalet Ağaoğlu, Ölmeye Yatmak romanının çözümlenmesi, Postmodern roman, yeni tarihselcilik, İhsan Oktay Anar, Amat romanının postmodern roman olarak çözümlenmesi, genel değerlendirme.

TE 450 Bitirme Tezi (0+2)1, AKTS Kredisi: 2

Ders İçeriği: Amaca uygun biçimde incelenen araştırma malzemesinin gözden geçirilmesi.

Seçmeli Dersler

TE 402 Dil ve Kültür (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Türklerce önemli değerler ve bu değerlerin dile yansıması: akrabalık adları, atasözleri ve deyimler, dilde örtmece ve yerlileştirme kavramı, Türklerde ad verme geleneği, geçmişten günümüze kültürel değerler bağlamında Türkçede kadınlar ve erkekler için kullanılan sözler, teknolojik gelişmelerin dile etkisi, Orta Asya’da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri, yurt dışındaki Türkçe konuşurları ve kültürel sorunları.

TE 404 Türk Dünyası Halk Edebiyatları (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Türk Dünyası halk edebiyatlarının  tarihi gelişimini incelemek. Türk Dünyası halk edebiyatlarının çeşitli problemleri ve kültürel yapılarıyla ilgili araştırmalar yapmak ve Türk halk edebiyatı bağlamında değerlendirmeler sunabilmek.

TE 406 Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Dini-tasavvufi edebiyatta biçim ve tür, Dini-tasavvufi edebiyatta üslûp, Dini-tasavvufi halk edebiyatı temsilcilerinin ortak anlatım özellikleri, Dini-tasavvufi halk edebiyatında anlatım şekilleri, anlatım kalıpları, Dini-tasavvufi halk edebiyatında anlam ve söz sanatlarıyla anlatım, Dini-tasavvufi halk edebiyatında içerik, Dini-tasavvufi edebiyatta şairin yetişmesi, Dini-tasaavvufi edebiyatta aşk ve güzellik anlayışı, Dini-tasavvufi halk edebiyatında terim kavramlar, Dini-tasavvufi halk edebiyatı temsilcilerinin eserleri, Dini-tasavvufi halk edebiyatı ürünlerinin tahlili.

TE 410 Eski Türk Edebiyatı (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Eski Türk Edebiyatında Nesir ve Özellikleri, Mensur eser türleri. Dinî konulu mensur eserler, Tefsir, Hadis, Akaid, Fıkıh, Sinan Paşa Tazarruat, Tezkiretü’l-evliyâ, Maktel-i Hüseyn, Siyer, Kısas-ı enbiyâ. Ahmed-i Dâi Miftahü’l-Cenne’den, Tezkireler ve özellikleri, Lâtifî ve Sehî Bey tezkiresinden örnek metinler, Münşeâtlar ve özellikleri, münşeâtlarda yer alan mektup metinlerinden örnekler, Menâkıpnâmeler ve özellikleri, Menâkıb-ı Akşemseddin’den örnek metin, Sefâretnâmeler ve özellikleri, Seyahatnâmeler ve özellikleri, Evliya Çelebi seyahatnamesi, Mensur hikâyeler ve özellikleri, Muhayyelât’tan Recep Peşe’nin hikâyesi, Tarihler, Âşık Paşa’nın Tevârih-i Âl-i Osmanı’ndan örnek metinler.

TE 414 Çağdaş Türk Edebiyatında Eleştiri (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Çağdaş Türk edebiyatında farklı eleştirel yöntemler, çoğul disiplinli yaklaşımlar (felsefe-psikanaliz vb.) roman eleştiri ve eleştirmenleri.

TE 420 Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Çağataycanın klasik döneminin klasik öncesi ve sonrası ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi, Çağatayca sonrası gelişen yazı dillerinin değerlendirilmesi, klasik ve klasik sonrası döneminin tanıtımı , dönemlerin eserlerinin tanıtımı, dönemlerin eserlerinin sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı bakımından değerlendirilmesi, dönem tarihinin incelenmesi, Çağatay Türkçesinin öncesi ve sonrası ile karşılaştırılması, Çağataycanın dönemlerinin tanıtılması, Ali Şir Nevayi’nin şiirlerinden seçilmiş matbu metinler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalışmaları, Babür Divanı’ndan basma ve yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi, söz varlığı çalışmaları, Şeybani Han Divanı’ndan seçilmiş çevriyazılı metin üzerinde anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi , sözvarlığı çalışmaları, Ebu’l-Gazi Bahadır Han’ın Şecere-i Terakime adlı eserinin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi , sözvarlığı çalışmaları, Bayram Han ve Sufi Allahyar’ın şiirlerinden yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi , sözvarlığı çalışmaları.

TE 422 Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Kısa öykü türü hakkında kuramsal bilgi, Esendal´ın öykü dünyası, Esendal’ın öykülerinin çözümlenmesi, Sait Faik, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi, Sabahattin Ali, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi, Füruzan, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi, Vüs’at O. Bener, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi, Leyla Erbil, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi.

TE 438 Çağdaş Türk Lehçeleri (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Kril harfleri, Tatarlar ve Tatar Edebiyatı, Tatarca genel ses bilgisi özellikleri, Türkiye Türkçesiyle karşılaştırma, Tatarca genel biçim bilgisi özellikleri, Türkiye Türkçesiyle karşılaştırma.

TE 440 Anadolu ve Rumeli Ağızları (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Rize Ağzı, Trabzon Ağzı, Giresun, Ordu, Zonguldak Ağzı, Ankara, Çankırı, Kırıkkale Ağızları, Kırşehir, Yozgat, Sivas Kayseri Ağızları, Nevşehir, Niğde, Karaman, Konya Ağızları, Burdur, Isparta, Burdur Ağızları, Kütahya, Manisa, Denizli Ağızları, Muğla, Aydın, İzmir Ağızları, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne Ağızları, Kuzey Bulgaristan Türk Ağızları, Florina Ağzı, Kumanova Ağzı.

TE 461 Çocuk Edebiyatı (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Çocuklara Yönelik gazeteler, Çocuklara yönelik dergiler (Cumhuriyet Dönemi 1950 öncesi), Çocuklara yönelik dergiler (Cumhuriyet Dönemi 1950 sonrası), Şiir, Öykü, Roman, Biyografi, Anı, Dramatizasyon.

TE 458 Türk Halk Bilimi (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Halk Bilgisi, Bayram tören ve kutlamalar, Halk inanışları, Mutfak kültürü, Halk bilimi ve Küreselleşme, Halk bilimi ve Müzecilik, Halk bilimi ve Kültürlerarası İletişim, Halk bilimi ve Medya, Halk Kültürünün Ülke Tanıtımına Katkısı, halk kültürü ve turizm.

TE 480 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Mesnevi Çeşitleri, Dini-tasavvufi mesnevi, Didaktik mesnevi, Aşk mesnevileri, Savaş mesnevileri, Şehir ve toplumsal konulu mesneviler, Şehrengiz, Hicviye.

TE 492 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri (2+0)2, AKTS Kredisi: 3

Ders İçeriği: Şekil-Tür ilişkisi, Kaside nazım şekliyle yazılan türler, Nesîb/Teşbib bölümünde işlenen konulara göre kasideler, Tek bir konu etrafında yazılan kasideler, Metin incelemesi.

Yüklə 84,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə