Yasal çerçeveYüklə 445 b.
tarix26.08.2018
ölçüsü445 b.
#74568Yasal çerçeve

 • Yasal çerçeve

 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

  • Atık Listesi
 • Üretici sorumlulukları

  • Tehlikeli Atıklar
  • Tıbbi ve Özel Atıklar
Atıkların, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi yasaktır. (Madde 8)

 • Atıkların, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi yasaktır. (Madde 8)

 • Kirleten öder (Madde 8)

 • Atık üreticileri atıklarını en az düzeye düşürmelidir. Atıkların üretiminin ve zararlarının önlenmesi/azaltılması ile atıkların geri kazanılması ve geri kazanılabilen atıkların kaynağında ayrı toplanması esastır. Geri kazanım imkânı olmayan atıklar, yönetmeliklerle belirlenen uygun yöntemlerle bertaraf edilir. (Madde 11)

 • Atık geri kazanım, geri dönüşüm ve bertaraf tesislerini kurmak ve işletmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler, yönetmelikle belirlenen esaslar doğrultusunda, ürün standardı, ürünlerinin satışa uygunluğu ve piyasadaki denetimi ile ilgili izni, ilgili kurumlardan almak kaydı ile Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür. (Madde 11)

 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

 • Evsel atıklar hariç olmak üzere, atık taşıma ve/veya toplama işlerini yapan kurum veya kuruluşlar Bakanlıktan lisans almak zorundadır. (Madde 11)Bilgi verme ve bildirim yapma yükümlülüğü (Madde 12)

 • Bilgi verme ve bildirim yapma yükümlülüğü (Madde 12)

 • Tehlikeli atıkların ithalatı yasaktır. (Madde 13)

 • Tehlikeli atıkların;

  • - toplanması,
  • taşınması,
  • geçici ve ara depolanması,
  • geri kazanımı,
  • yeniden kullanılması
  • bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, bu Kanun ile getirilen yükümlülükler açısından müteselsilen sorumludurlar. Sorumlular bu Kanunda belirtilen meslekî faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli kimyasal ve tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda olup, faaliyetlerine başlamadan önce Bakanlıktan gerekli izni alırlar. (Madde 13)
 • Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat (09/05/2010- 27576)Kurulamayacak tesisler MADDE 101 – (1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz: a) 7) (Değişik: RG-12.8.2010-27670) Çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam,  iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere,

 • Kurulamayacak tesisler MADDE 101 – (1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz: a) 7) (Değişik: RG-12.8.2010-27670) Çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam,  iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere,

 • her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.Amaç

 • Amaç

 • Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesi • Kirletme yasağı

 • Atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.

 • İthalat yasağı

 • Tehlikeli atıkların, serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır.Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 • (05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete)

 • Ek-IV Atık Listesi

 • Sınıflandırma Türü: Atıkların kaynağı, oluşumları ve özelliklerine göre

 • 20 Bölüm

 • 839 Atık Kodu 405 Tehlikeli Atık 434 Tehlikesiz AtıkAtık kodu 20 bölümden oluşur

 • Atık kodu 20 bölümden oluşur

 • Bölüm 1 - 12, 17 - 19 kaynağa dayanır (endüstriyel işyeri branşı)

 • Bölüm 6 - 7 işleme dayalı

 • Bölüm 13 - 15 madde ve malzemeye dayalı

 • Bölüm 20 Evsel atıklar

 • Bölüm 16 Listede başka türlü tanımlanmayan atıklar • (01) Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar,

 • (02) Tarım, bahçıvanlık, su kültürü, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda üretimi ve işlemesi sonucu ortaya çıkan atıklar,

 • (03) Ahşap işleme ve kağıt, karton, kağıt hamuru, panel (sunta) ve mobilya üretiminden kaynaklanan atıklar,

 • (04) Deri, kürk ve tekstil endüstrilerinden kaynaklanan atıklar,

 • (05) Petrol rafinasyonu, doğal gaz saflaştırma ve kömürün pirolitik işlenmesinden kaynaklanan atıklar,

 • (06) Anorganik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,

 • (07) Organik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,

 • (08) Astarlar (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler), yapışkanlar, yalıtıcılar ve baskı mürekkeplerinin imalat, formülasyon tedarik ve kullanımından (İFTK) kaynaklanan atıklar,

 • (09) Fotoğraf endüstrisinden kaynaklanan atıklar,

 • (10) Isıl işlemlerden kaynaklanan atıklar,(11) Metal ve diğer malzemelerin kimyasal yüzey işlemi ve kaplanması işlemlerinden kaynaklanan atıklar; demir dışı hidrometalurji,

 • (11) Metal ve diğer malzemelerin kimyasal yüzey işlemi ve kaplanması işlemlerinden kaynaklanan atıklar; demir dışı hidrometalurji,

 • (12) Metallerin ve plastiklerin fiziki ve mekanik yüzey işlemlerinden ve şekillendirilmesinden kaynaklanan atıklar,

 • (13) Yağ atıkları ve sıvı yakıt atıkları (yenilebilir yağlar, 05 ve 12 hariç),

 • (14) Atık organik çözücüler, soğutucular ve itici gazlar (07 ve 08 hariç),

 • (15) Atık ambalajlar; başka bir şekilde belirtilmemiş emiciler, silme bezleri, filtre malzemeleri ve koruyucu giysiler,

 • (16) Listede başka bir şekilde belirtilmemiş atıklar,

 • (17) İnşaat ve yıkım atıkları (kirlenmiş alanlardan çıkartılan hafriyat dahil),

 • (18) İnsan ve hayvan sağlığı ve/veya bu konulardaki araştırmalardan kaynaklanan atıklar (doğrudan sağlığa ilişkin olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç)

 • (19) Atık yönetim tesislerinden, tesis dışı atık su arıtma tesislerinden ve insan tüketimi ve endüstriyel kullanım için su hazırlama tesislerinden kaynaklanan atıklar,

 • (20) Ayrı toplanmış fraksiyonlar dahil belediye atıkları (evsel atıklar ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar).

 • ( * ) işaretli olanlar tehlikeli atıktır,

 • Tehlikeli atıklar, EK-III A’daki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptirler,

 • Atık Listesinde (A) işaretli atıklar, EK-III B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer.

 • Atık Listesinde (M) işaretleri atıklar tehlikeli olma olasılığı bulunan atıklardır. Değerlendirme EK-III A ve EK-III B’ye göre yapılır.

• Genel olarak muallaklı atıklar bir işaret ile tehlikeli maddeler olarak karakterize edilirler xx yy zz* atık W, tehlikeli maddeler içerir

 • • Genel olarak muallaklı atıklar bir işaret ile tehlikeli maddeler olarak karakterize edilirler xx yy zz* atık W, tehlikeli maddeler içerir

 • xx yy zz+1 atık W xx yy zz’de belirtilenlerin dışında

  • Bazı durumlarda muallaklı atıklar, bazı özel tehlikeli atıkları karakterize ederler, örneğin
  • 10 12 11* Ağır metaller içeren sırlama atıkları 10 12 12 10 12 11 dışındaki sırlama atıkları
  • Bazı durumlarda ilgili tehlikelilik özelliği atık kodu içerisinde tanımlanmaktadır. 10 05 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler 10 05 11 10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler


 • Tüm geri kazanım ve bertaraf tesisleri

 • Atık taşımacılığı

 • Atıkla ilgili işlem yapan tesislerin lisanslandırılması ve kontrolü

 • Atık üreten işlemlerin ve tesislerin lisanslandırılması ve kontrolü

 • Ulusal ve uluslar arası notifikasyonlar

 • Yıllık raporlamalar için atıkların sınıflandırılması

 • İlgili tarafların atıklarla ilgili konsept ve programları

 • İstatistikler ve raporlar ile ilgili yasalardan kaynaklanan diğer görevlerAtık listesinde atık kodunun belirlenmesi

 • Atık listesinde atık kodunun belirlenmesi

 • 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.

 • Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.

 • Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.

 • Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır. • EK-III A

 • TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ

 • H1 Patlayıcı

 • H2 Oksitleyici

 • H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler

 • H3-B Tutuşabilen

 • H4 Tahriş edici

 • H5 Zararlı

 • H6 Toksik

 • H7 Kanserojen

 • H8 Korozif

 • H9 Enfeksiyon yapıcı

 • H10 Üreme yetisini azaltıcı

 • H11 Mutajenik

 • H12 Havayla, suyla veya asitle temasında toksik veya

 • aşırı toksik gazları üreten maddeler

 • H13 Atıldığında veya başka bir madde üretirken, örnek

 • olarak süzüntü suyu, yukardaki özelliklerden birini

 • gösteren madde ve preparatlar

 • H14 EkotoksikEK-III B

 • EK-III B

 • TEHLİKELİ ATIK EŞİK KONSANTRASYONLARI

 • a) Parlama noktası ≤ 55 0C,

 • b) Yüksek seviyede zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1 olması,

 • c) Zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %3 olması,

 • ç) Zararlı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %25 olması,

 • d) R35’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması,

 • e) R34’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %5 olması,

 • f) R41’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %10 olması,

 • g) R36, R37 ve R38’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %20 olması,

 • ğ) Kategori 1 ya da 2’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddelerdeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1 olması,

 • h) Kategori 3’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması,

 • ı) R60 ya da R61’e göre üreme yetisini azaltıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki konsantrasyonun ≥%0,5 olması,

 • i) R62 ya da R63’e göre üreme yetisini azalttığı özelliği ile sınıflandırılan kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun ≥ %5 olması

 • j) R46’ya göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki konsantrasyonun ≥ 0,1 olması,

 • k) R40’a göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun ≥ 1 de olmasıH3 yanma noktası ≤ 55 °C,

 • H3 yanma noktası ≤ 55 °C,

 • H6 toplam konsantrasyonun ≥ % 0,1 olduğu durumda bir veya daha fazla madde çok toksik,

 • H6 toplam konsantrasyonun ≥%3 olması durumunda bir veya daha fazla madde toksik

 • H5 toplam konsantrasyonun ≥%25 olması durumunda bir veya daha fazla madde zararlı,

 • H8 toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması durumunda bir veya daha fazla korozif madde R35,

 • H8 toplam konsantrasyonun ≥ %5 olması durumunda bir veya daha fazla korozif madde R34

 • H4 toplam konsantrasyonun ≥ %10 olması durumunda bir veya daha fazla tahriş edici madde R41

 • H4 toplam konsantrasyonun ≥ %20 olması durumunda bir veya daha fazla tahriş edici madde R36, R37, R38,

 • H7 konsantrasyonun ≥ %0,1 olan, kategori 1 veya 2’ye ait kanserojen olarak bilinen bir madde

 • H7 konsantrasyonun ≥ %1 olan, kategori 3’e ait kanserojen olarak bilinen bir madde

 • H10 konsantrasyonun ≥ %0,5 olan R60, R61 olarak sınıflandırılmış olan 1. veya 2. kategorilerden üreme için toksik madde,

 • H10 konsantrasyonu ≥ %0,5 olan R62, R63 olarak sınıflandırılmış olan 3. kategoride üreme için toksik madde

 • H11 Konsantrasyonu ≥ %0,1 olan, R46 olarak sınıflandırılmış 1. veya 2. kategoriden mutajenik madde

 • H11 Konsantrasyonu ≥ %1 olan,R40 olarak sınıflandırılmış 3. kategoriden mutajenik madde olarak sınıflandırılmıştır

Atık Sınıflandırma Kılavuzu;

 • Atık Sınıflandırma Kılavuzu;

 • Atık Listesi

 • Sınıflandırma Yöntemleri

 • Sınıflandırma Hiyerarşisi

 • Analizler

 • Atık Bilgi Formları

 • Sınıflandırmalar arası değişim tabloları

 • Sektörler:

  • Döküm
  • Deri Sektörü
  • Galvanizasyon
  • Metal İşleme
  • Boya/Vernik
  • Otomotiv
  • Boya Üretim
  • Atıkların sınır ötesi taşınımı
  • Evimizdeki Tehlikeli Atıklar


Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikalardır.

 • Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikalardır.

 • Atık Üreticileri, üç yıllık Atık Yönetim Planını hazırlayarak Valilikten onay alır.

 • Mahalli İdareler, evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine ilişkin planlarını Mahalli Çevre Kuruluna sunar.

 • Valilik, atık üreticisinin ve belediyenin atık yönetim planlarını esas alan 3 yıllık “İl Tehlikeli Atık Yönetim Planını” hazırlayarak Bakanlığa sunar.

 • Bakanlık, bölgesel atık yönetim planlarını hazırlar.

 • http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/belge/atikyonetimplani.docGeçici Depolama Nedir?

 • Geçici Depolama Nedir?

 • Tehlikeli Atıkların

 • Ara depolama, Geri kazanım, Bertaraf, Tesis içinde tekrar kullanımı öncesinde geçici depolanması.

 • Nerede Yapılır?

 • Tesis içinde,

 • Üreticiye ait uygun bir alanda.

 • İzin/Lisans Prosedürü?

 • Atık üretimi ≤ 1000 kg/ay İzin almaksızın 180 gün

 • depolanabilir

 • Atık üretimi ≥1000 kg/ay Geçici Depolama İzni

 • İÇOM (en fazla 6 ay süreyle atık

 • depolanabilir)Nasıl Olmalıdır?

 • Nasıl Olmalıdır?

 • Atıklar tesis ve binalardan uzak olmalı,

 • Beton saha üzerinde uluslar arası standartlardaki konteynırlarda,

 • Konteynır üzerinde “tehlikeli atık” ibaresi, miktar, tarih yazılmalı,

 • Konteynırlar kapalı olmalı,

 • Reaksiyona girmeyecek şekilde depolanmalı.ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU

 • ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU

 • Form 4 Nüshadan oluşur

 • A, B, C, D E (Uluslar arası Taşıma için kullanılır)

 • A ve C nüshaları 2şer adet

 • Tehlikeli atıklar

 • Lisanslı araçlarla taşınmak zorundadır.TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

 • TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

 • 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişik 9 uncu maddesinin (g) bendi;

 • Atık üreticileri “Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla” yükümlüdür.Geri kazanımı mümkün olmayan atıklar

 • Geri kazanımı mümkün olmayan atıklar

 • Geri kazanım işlemi sonrasında bakiye olarak kalan atıklarResmi Gazete Tarihi: 06.10.2010

 • Resmi Gazete Tarihi: 06.10.2010

 • Resmi Gazete Sayısı: 27721

 • Amaç

 • MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz etkilerini, özellikle hava, toprak, yüzey suları ve yeraltı sularında emisyonlar sonucu oluşan kirliliği ve insan sağlığı için ortaya çıkabilecek riskleri uygulanabilir yöntemlerle önlemek ve sınırlandırmaktır.Sanayiciler,

 • Sanayiciler,

 • Tesislerinden kaynaklanan atık yağ miktarını en az düzeye indirecek tedbirleri almakla,

 • Tesislerinden kaynaklanan atık yağların analizini Yönetmeliğin EK-1 listesinde verilen parametrelere göre Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir laboratuarda yaptırarak atık yağlarının kategorisini belirlemekle,

 • Yönetmelik EK-2’deki Atık Yağ Beyan Formunu doldurarak takip eden bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar İÇOM’a göndermekle,

 • Atık yağların lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla taşınarak, kategorilerine uygun lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlamakla yükümlüdür. • Pil ve akümülatör üretenler ile piyasaya

 • sürenler, Yönetmeliğe uygun şartlarda toplanmasını,

 • taşınmasını ve bertarafını sağlamak ve bu amaçla

 • yapılacak harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.

 • Pil ve akümülatör üreticileri ve ithalatçıları “kota uygulaması” ve “depozito uygulaması” sistemlerine tabidir.

 • Pil üretiminde kurşun, cıva ve kadmiyum kullanımına kısıtlamalar getirilmiştir.

 • Pil ve akümülatör ürünleri Türk Standartlarına uygun olarak etiketlenmek ve işaretlenmek zorundadır.

 • Atık pil ihracatında Bakanlıktan onay alınır.

 • Zararlı maddeleri içeren pilleri üretmemekle veya ithal etmemekle, ürettikleri veya ithal ettikleri pildeki zararlı madde miktarını en az düzeye indirecek tedbirleri almakla yükümlüdür.

 • Pil ve akümülatörlerin ithalatı esnasında Bakanlığımızdan alınacak Çevre Uyum Belgesi bulundurulması zorunludur.

 • Yemeklik Bitkisel Yağ Üreticileri ;

 • - Kızartmalık yağ ambalajlarının etiketlerinde

 • Yönetmelikte tanımlanan çevre bilgisine yer vermek,

 • - Piyasaya sürülen kızartmalık yağ miktarlarını

 • yıllık olarak Bakanlığa bildirmek,

 • - Prosesten kaynaklanan atık yağları

 • (soap-stock, tank dibi tortu, yağlı toprak,

 • yağ tutuculardan kaynaklanan yağlar) taşıma

 • lisanslı araçlarla geri kazanım veya

 • bertaraf tesisine göndermek,

 • - Kullanılmış kızartmalık yağların düzenli olarak

 • toplanması amacıyla halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesine yönelik

 • çalışmaları desteklemekle yükümlüdür.

 • Atık Bitkisel Yağ Üreticileri;

 • - Mutfaklarından kaynaklanan kullanılmış kızartmalık yağları diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirmek ve bunları lisanslı taşıyıcılarla lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesislerine göndermekle yükümlüdür.Kullanılmış PCB, PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar;

 • Kullanılmış PCB, PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar;

 • Bakanlığa bildirimde bulunmak, Bakanlıktan envanter kayıt numarası almakla,

 • Arındırma ve/veya bertaraf işleminden sonra envanter bilgilerindeki değişiklikleri PCB envanter formu kullanarak Bakanlığa bildirmekle,

 • PCB analizlerini yaptırmakla,

 • Etiketleme yapmak veya yaptırmakla,

 • Geçici depolama alanlarında gerekli hususları uygulamakla,

 • Kurallara uygun olarak taşıma yapmakla, Tehlikelere karşı PCB’li ortamlarda gerekli önlemleri almakla,

 • Arındırma ve/veya bertaraf işlemlerini yönetmeliğe uygun olarak yapmak veya yaptırmakla,

 • En geç 2025 yılı sonuna kadar PCB’li madde ve ekipmanların bertarafını sağlamakla yükümlüdür.Tıbbi atık üreticileri (sağlık kuruluşu vb.): Atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve geçici depolanması

 • Tıbbi atık üreticileri (sağlık kuruluşu vb.): Atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve geçici depolanması

 • Belediyeler: Atıkların geçici atık depolarından alınarak bertaraf sahasına taşınması ve nihai bertaraflarının sağlanması

 • sorumluludurlar.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə