Yazı b kabartma c taş işçiliği d heykel e resim "Selçuklu süslemesi dinen hoş karşılanmayan heykel sanatının boşluğunu doldurma gayreti içinde gibidir "Yüklə 25,52 Kb.
tarix02.08.2018
ölçüsü25,52 Kb.
#66350
növüYazı

1.)Selçuklu süsleme sanatında hangi sanatların etkisi görülmez? A) Güzel yazı B) Kabartma C) Taş işçiliği D) Heykel E) Resim

2.) “Selçuklu süslemesi dinen hoş karşılanmayan heykel sanatının boşluğunu doldurma gayreti içinde gibidir “ yargısına Selçuklu mimarisinin hangi özelliği kanıt olarak gösterilebilir? A) Yazıyı az kullanması B) Çadırı örnek alması C) Anıtsal yapılar oluşturması D) Taş işçiliğinde gelişmesi E) Kilim motiflerine yer vermesi

3.) Osmanlı sanatında merkezinde cami yer alan mimari yapılara ne ad verilir? A) Kervansaray B) Medrese C) Şifahane D) Külliye E) Bedesten

4.) I. Genel olarak Türkler sanatta deri, ahşap, metal ve taş gibi alanlarda gelişme kaydetmiştir. II. Uygurlarda sanat manastır, saray yapımı, konut yapımı biçiminde gelişme göstermiştir. Yukarıda görülen bu değişikliğin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre kültürlerden etkilenilmesi B) Fetih politikası izlenmesi C) Coğrafi mekan değişikliği D) Ticaret hayatının önem kazanması E) Göçebe hayattan yerleşik hayata geçilmesi

5.) 3. İslamiyet’ten önce Orta Asya Türk devletlerine ait aşağıdaki buluntulardan hangisi yerleşik hayatın göstergesi olarak kabul edilebilir? A) Freskler B) Kılıç ve yay C) Takılar ve süs eşyaları D) Çadırlar E) Halı ve kilim dokumaları

6.) Türkiye Selçuklularının, Beyşehir Gölü kıyısında yaptırdıkları Kubadabad Sarayı’nın duvarları insan ve hayvan figürleri ile süslenmişti. Konya surları üzerinde arslan ve kartal gibi hayvanların heykelleri yapılmıştı. Selçuklu sultanları üzerinde resimler bulunan kıyafetler giyiyorlardı. Resim ve heykel sanatı İslam dünyasında gelişen sanatlardan değildir. Fakat bu sanatlar Türkiye Selçuklularında gelişmiştir. Türkiye Selçuklularında görülen bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ülkede sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve özgür bir ortam olması B) Halkın sosyal ihtiyaçlarına önem verilmesi C) Eski Türk inançlarına bağlı kalınması D) Devlet düzeninin laik olması E) Yerel kültürlerden etkilenilmesi

7.) Aşağıdakilerden hangisi Klasik Dönem Osmanlı mimarisinin eserlerinden biridir? A) Orhan Bey Camii B) Yıldırım Darüşşifası C) Sivas Gök Medrese D) III. Ahmet Çeşmesi E) Süleymaniye Camii

8.) Aşağıdaki eserlerden hangisinde barok üslubunun özellikleri görülmektedir? A) Sultan Ahmed Camii B) İznik Yeşil Camii C) Nuruosmaniye Camii D) Bursa Ulu Camii E) Edirne Selimiye Camii

9.) Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarı olan Anıtkabir’in mimarı ya da mimarları aşağıdakilerden hangisidir? A) Sedat Hakkı Eldem B) Mimar Kemalettin-Vedat Tek C) Emin Onat - Orhan Arda D) Şevki Balmumcu E) Vedat Tek-Sedat Hakkı Eldem

10.) İlk Türkler sağlam kılıçlar yaparlar, yıldızlara bakarak yollarını belirlerler, otlardan ilaç yapıp şifa bulurlardı. Bu cümlede İlk Türklerin hangi özelliğine yer verilmemiştir? A) Mimaride gelişmiştirler. B) Madencilik önemli meslekleri olmuştur. C) Astronomi biliminden faydalanmışlardır. D) Tıp biliminde gelişmişlerdir. E) Eczacılık vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur.

11.) (I) Karahanlılarda medreselerin fiziki durumları sağlıklı bir eğitim yapılması açısından gayet planlı bir şekilde tasarlanmıştır. (II) Bünyesinde cami, kütüphane, derslikler, öğrencilerin çalışma odaları, dinlenme alanları, yine öğretmenlerin ve öğrencilerin kalabileceği odalar, (III) halka yönelik oluşturulmuş derslikler bulunmaktaydı. Öğrencilerin rahat bir eğitim yapabilmeleri için her türlü kolaylık sağlanmış- tır. (IV) Tamgaç Buğra Han’ın açtığı medresede öğrenciler ücretsiz yatılı eğitim görürken buna ilaveten (V) burs da alıyorlardı. Bu bilgilere göre Karahanlı eğitiminde numaralandırılmış ifadelerden hangileri fırsat eşitliği olduğunu göstermektedir? A) I-II B) IV-V C) III-V D) II-III E) I- IV

12.) Türkiye Selçuklu medreselerinde, yurt dışından gelen çok sayıda öğrenci vardı. Bu durumun nedenlerine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi şıklar arasında yer almamalıdır? A) Anadolu’nun bilim merkezi hâline gelmesi B) Çok sayıda medresenin inşa edilmesi C) Avrupa biliminden etkilenmesi D) Tıp eğitiminin gelişmiş olması E) Önemli bilim insanlarının o dönemde Anadolu’da bulunmaları

13.) Osmanlı medreselerinin bozulma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Müderrislerin yetersiz olması B) Hak etmeyenlerin belirli görevlere gelmesi C) Akli bilimlerin göz ardı edilmesi D) Beşik uleması anlayışının ortaya çıkması E) Medreselerin alanlarına göre ihtisaslaşmaları

14.) Aşağıda bulunan okullardan hangisi Tanzimat’tan önce kurulan ortaokul seviyesinde bir okuldur? A) Rüştiyeler B) İptidailer C) Darülfünun D) Şehzadegan E) İdadiler

15.) Osmanlı bürokrasisine devlet adamı yetiştirmek üzere sarayda açılan okul aşağıdakilerden hangisidir? A) Medrese B) Enderun C) Birun D) Harem E) Rüştiye

16.), . Atatürk’ün eğitimle ilgili öngörüleri arasında: (I)“Eğitim, çocuğa hürriyet vererek (II) yeni nesillerde fazilet, (III) fedakârlık, (IV) düzen, disiplin, (V) kendine ve milletimizin geleceğine güven duygularını geliştirmelidir.” ibareleri bulunmaktadır . Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi eğitimin demokratik olabileceğini belirtmektedir. A) I B) II C) III D) IV E) V

17.) Eğitim ve öğretim tek bir çatı altında birleştirilerek kız ve erkek öğrenciler bir arada, bütün okullar aynı müfredat içerisinde Türkçe eğitim vermeye başladılar. Bu gelişmelerin hangi amaç doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir? A) Eğitimde laikleşmeyi sağlama B) Eğitimde bilimi öne çıkarma C) Eğitimde millîlik anlayışını benimsetme D) Eğitimde Batılılaşma sürecini başlatma E) Eğitimde deney ve gözlemi başlatma

18.) Akşemseddin tıp ve din alanında çalışmalar yapmıştır. “Maidetü’l-Hayat” adlı eserinde ilk defa bazı hastalıkların tohum adını verdiği mikroplardan kaynaklandığını öne sürmüştür. Yine Akşemseddin aynı eserinde Pasteur’den çok daha önce bazı hastalıkların kalıtım yoluyla geçtiğini söylemiştir. Bu bilgilere göre Osmanlı bilimi için neler söylenebilir? A) Osmanlı bilimi sadece tıp alanında gelişme göstermiştir. B) Osmanlı biliminde deney ve gözlem vardır. C) Osmanlı’da sadece din alanında çalışma yapılmıştır. D) Osmanlı’da sosyal bilimler geri bırakılmıştır. E) Osmanlı’da akli bilimler göz ardı edilmiştir.

19.) Orta Asya’da yaşayan ilk Türk devletlerinde toplum genelde hayvancılıkla uğraşırken Uygurlardan itibaren tarım önem kazanmıştır. Uygurların, I. Su yolları ve sulama kanalları yapmaları II. İpek Yolu üzerinde bulunmaları III. Keçeden çadırlar yapmaları gibi etkinliklerinden hangileri tarımla uğraştıklarına kanıt olabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II, ve III

20.) Türkiye Selçukluları Döneminde ticareti geliştirmek için yapılan faaliyetler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Gümrük vergilerinin azaltılması B) Devlet sigortacılığının uygulanması C) Din farkı gözetilmeksizin herkese toprak dağıtılması D) Kırım’ın Suğdak Limanının alınması E) Gedik sisteminin uygulanması

21.) Vakfetme, herhangi bir kurumu işletip faaliyetini sağlayacak kişiler adına bir mülkü tahsis etme ve başkalarının eline geçmesini önlemeye yöneliktir. Selçuklularda vakıf arazilerin gelirleri, kamuya yararlı yapıların inşası ve kullanımına ayrılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekonomik gelişmeyi canlandırmaya yönelik vakıf yapısıdır? A) Kervansaray B) İmaret C) Darüşşifa D) Medrese E ) M e s c i t

22.) Osmanlı Devleti’nin Klasik Döneminde maliyenin en önemli gelir kaynaklarından birisini tarıma dayalı ürünlerden alınan vergiler oluşturmaktadır. Aşağıdaki vergilerden hangisi bu kapsama girmektedir? A) Ağnam B) Ağıl C) Avarız D) Haraç E) Cizye

23.) Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı ekonomisini olumlu etkilemiştir? A) Coğrafi Keşifler B) Sanayi İnkılabı C) Balta Limanı Antlaşması D) Düyun-u Umumiye E) Süveyş Kanalı’nın açılması

24.) Bu yeni uygulamayla, köyler dâhil geniş topraklar üstünde mültezimlere mülkiyet haklarına benzer haklar tanınırdı. Bu nedenle bu sistemin büyük miri araziler üzerinde mülk sahibi olarak çeşitli hakları olan yeni bir toprak sahibi sınıfın ortaya çıkmasında çok önemli bir katkısı oldu. Köy ağalarının yükselişini ve büyük mukataa çiftliklere sahip meşhur 18.yüzyıl hanedanlarının kökenleri de bu uygulamada aranmalıdır. Yukarıdaki paragrafta bahsedilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A) Tımar sistemi B) Malikâne sistemi C) Çifthane sistemi D) Vakıf arazi E) Mülk arazi25.) Bir malın piyasa fiyatı genelde rekabet şartları içinde arz ve talep sonucunda oluşur. Üretimin maliyeti arzı etkiler. Kıtlık, mal darlığı, savaşlar, ekonomik darboğazlar arz ve talep dengesini bozar. Böyle dö- nemlerde karaborsacılık meyli başlar. Tüketiciler devletin fiyatlara müdahalesini ister. Böylece devlet fiyatları maliyetin üstünde belirli bir kâr haddi bırakarak tespit eder. Osmanlı Devleti’nin bu doğrultuda uyguladığı sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Mukataa sistemi B) Dirlik sistemi C)Narh sistemi D)Tahvil sistemi E)Muhtesiplik

Yüklə 25,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə