Yazı haqqında qısa məlumat Transkripsiya Müştərək sait və samitlərYüklə 42,58 Kb.
tarix21.06.2018
ölçüsü42,58 Kb.
növüYazı

IV k. Yekun Dövlət Attestasiyası üçün Ərəb dilindən suallar

 1. Ərəb dili vıə yazı haqqında qısa məlumat

 2. Transkripsiya

 3. Müştərək sait və samitlər

 4. Tələffüzcə qismən fərqlənən sait və samitlər

 5. Uzun saitlər

 6. Uzun samitlər

 7. Heca

 8. Vurgu

 9. (ə) – (e) dəyişməsi

 10. Bəzi durğu işarələrinin yazılıması

 11. Köməkçi oxu işarələri

 12. Rəqəmlər

 13. Z, V samitləri

 14. ə- a və i-ı dəyişməsi

 15. ikişəkilli hərflər

 16. təşdid işarəsi

 17. tənvinlər

 18. (au) diftonqu

 19. Həmzə və məddə orfoqrafik işarələri

 20. Əlif hərfinin qrafik vəzifələri

 21. Vav hərfinin köməkçi vəzifələri

 22. Qrammatik cins

 23. Tənvinli isimlərin hallanması

 24. Bə, tə, sə hərflərinin yazılış qaydaları

 25. Zərfdüzəldici halda olan zərflər

 26. Dayaqsız həmzə

 27. Nisbi sifətlər

 28. Hə, nun və yə hərflərinin yazılışı

 29. Yə hərfinin köməkçi vəzifələri

 30. Kiçik əlif işarəsi

 31. Fə və qaf hərfləri

 32. Həmzə dayaqlarının işlədilməsi qaydaları

 33. Uzlaşan təyini söz birləşməsi

 34. İsmi cümlə

 35. Ləm, kəf və mim hərfləri

 36. Liqaturalar və liqaturvari hərf birləşmələri

 37. Müəyyənliyin ifadəsi

 38. Birləşdirici həmzə və vəslə işarəsi

 39. Nəqli ismi cümlə

 40. Sin, şin, sad və dad hərfləri

 41. Ön qoşmalar

 42. Xəbəri ön qoçmalı isimdən ibarət cümlə

 43. Birləşdirici həmzədən əvvəl hecanın fonetik dəyişmələri

 44. Sual ismi cümləsi

 45. Ta, za, ayn, ğayn hərfləri

 46. Şəmsiyyə samitlər

 47. İşarə əvəzliklərinin uzlaşan təyin kimi işlənməsi

 48. Bir neçə təyini olan uzlaşan təyini söz birləşməsi

 49. Cim, ha və xə hərfləri

 50. Ikihallı isimlər

 51. Rəng və fiziki nöqsan bildirən sifətlər

 52. Uzlaşmayan təyini söz birləşməsi

 53. Mübtəda və xəbərin təyini söz birləşməsi iloə ifadəsi

 54. Həmzə dayaqlarının orfoqrafiyası

 55. Qədim orfoqrafiyanın izləri

 56. Əlifbanın əlavə hərfləri, bəzi xarici sözlərin yazılışı

 57. Bəzi sözlərin ixtisarla yazılışı

 58. əbcəd hərfləri, əbcəd heszbı və riqqi xətti

 59. Fellərin keçmiş zaman məlum və məchul növləri

 60. Qrammatik cinsin leksik yolla ifadəsi

 61. Ad qruplu sözlərin təsniyəsi

 62. Bitişən əvəzliklər və onların kpməkçi nitq hissələri ilə işlədilməsi

 63. Zaman mənalı feli sifətlərin xəbər kimi işlədilməsi

 64. Xitab

 65. Ad qruplu sözlərin düzgün cəmi

 66. Cəmdə uzlaşmanın xüsusiyyətləri

 67. Feli cümlə

 68. Qarışıq təyini söz birləşməsi

 69. Bitişən əvəzliklərin fel və isimlə işlədilməsi

 70. Tərkibi vəziyyətdə hallanma

 71. ( li) ön qoşmasının işlədilməsi və mənaları

 72. Qrammatik cinsin morfoloji əlamətləri

 73. Daxili cəm

 74. Mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə

 75. ( min ) önqoşmasının işlədilməsi və mənaları

 76. “ O cümlədən “ məfhumunun ərəb dilində ifadəsi

 77. Elm adlarının ifadəsi

 78. (Yə), ( eyyuhə), və ( eyyətuhə ) xitab ədatlarının işlədilməsi

 79. Fellərin indik-gələcək zaman məlum və məchul növləri

 80. Nisbi sifətlər

 81. Sifət modülləri

 82. Sifət dərəcələdinin morfoloji yolla ifadəsi

 83. Bağlayıcısız təyoni budaq cümləsi

 84. ( mə) nin işlədilməsi və mənaları

 85. ( əmmə ... fə ) ifadəsi

 86. Sadə məsdərlər

 87. Müqayisə və üstünlük dərəcələrinin təsviri ifadəsi

 88. Miqdar sayları

 89. İl tarixlərinin ifadəsi

 90. Bağlayıcılı təyini budaq cümlə

 91. Üçüncü şəxs əvəzliklərinin xəbər şəkilçisi kimi işlədilməsi

 92. Ikihallı daxili cəm modelləri

 93. Üsamitli sadə fellərin fonütik-morfoloji növləri

 94. Sıra sayları

 95. Ay tarixlərinin ifadəsi

 96. Bəzi ikisamitli isimlərin tərkibi vəziyyətdə hallanması

 97. Mütləq inkar

 98. Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə

 99. Fellərin düzəltmə bablarının keçmiş zaman məlum və məchul növləri

 100. Şəxs adları olan xüsusi isimlər

 101. Kənə və leysə felləri

 102. Sifətin isimlə izafəti

 103. Səbəb budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə

 104. Düzəltmə məsdərlər

 105. Düzəltmə bab fellərinin indiki-gələcək zamanı

 106. Başlanğıc bildirən köməkçi fellər

 107. Miqdar saylarının ə\lkavə kimi işlədilməsi

 108. Sərbəst tamamlıq

 109. Cümləvari təyinlər

 110. İsmi üzvü təkrar edilən təyinlər

 111. Feli sifətlər və onların işlədilməsi

 112. Fellərin arzu forması

 113. Arzu formasının məsdər ( ən)-i ilə işlədilməsi

 114. Fellərin arzu formasının məqsəd budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələ\rdə işlədilməsi

 115. (Ələmrul-ləzi) ifadəsi

 116. Rütbə, mənsəb və müraciət bildirən isimlərin şəxs adları ilə işlədilməsi

 117. Fellərin şərt forması və işlədilmə şəraiti

 118. Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə

 119. (mə) və ( mən) – in tabeli mürəkkəb cümlələrdə nisbi əvəzlik kimi işlədilməsi

 120. Tərkibində( mə) nisbi əvəzliyi olan bəzi frazeoloji söz birləşmələri

 121. “ Həmçinin” məfhumunun ərəb dilində ifadəsi

 122. Fellərin əmr və qadağan formaları

 123. Kəsr sayları

 124. Saatların ifadəsi

 125. (mə) və ( mən) sözlərinin şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədə işlədilməsi

 126. Qiyasi modellər üzrə düzələn bəzi isim qrupları

 127. Ərəb dili lüğətlərindən istifadə qaydaları

 128. Həmzəli fellər

 129. Həmzəli fellərdən düzələn məsdər, ismi fail və ismi məfullar

 130. Feli cümlələrin subyektin iştirakına görə təsnifatı

 131. ( Küll) bildirən bəzi sözlərin köməkçi mənada işlkədilməsi

 132. (nəfsun), (zətun),( mucərrədun) və (vahdun) sözlərinin köməkçi mənalarda işlədilməsi

 133. Müdaaf fellər

 134. Müdaaf fellərdən düzələn məsdər, ismi fail və ismi məfullar

 135. Doqquzuncu bab

 136. Sifət tərkibləri və sifət tərkibli cümlələr

 137. İndiki – gələcək zamanla işlədilən ( qad) ədatı

 138. Partitivlik bildirən (min ) ön qoşmasının (mə) nisbi əvəzliyi ilə işlədilməsi

 139. Boş fellər

 140. Boş fellərin düzəltmə babları

 141. Boş fellərdən çoxişlənən sabit formalar üzrə isim və sifətlərin düzəldilməsi

 142. Köməkçi fellərin müxtəsər təsnifatı

 143. ( heysu ) sözünün işlədilməsi

 144. Misal fellər

 145. Misal fellərdən düzələn məsdər, ismi fail və ismi məfullar

 146. Birləşdirmə əlaqəli tabeli mürəkkəb cümlə

 147. Şəxs əvəzliklərinin məntiqi vurğu ilə işlədilməsi

 148. ( cəə), (vadaa), (vasaa) fellərinin küməkçi vəzifələri

 149. Naqis fellər

 150. Naqis fellərdən düzələn məsdər, ismi fail və ismi məfullar

 151. Naqis fellərdən qiyasi modellər üzrə düzələn digər isimlər

 152. “ Gah...gah da...” bildirən bəzi ifadələr

 153. “ Keçmişdə” və “ sonralar” bildirən bəzi ifadələr

 154. İki başlanğıcı olan cümlə

 155. Tərkibində həmzə samiti olmayan ikiqat qeyri – salim fellər

 156. Tərkibində həmzə samiti olmayan ikiqat qeyri – salim fellərdən düzələn məsdər, ismi fail və ismi məfullar

 157. Natamam təsrifli fellər

 158. Təəcüb bildirən xüsusi ifadə formaları

 159. (lau) sözünün müxtəlif mənalarda işlədilməsi

 160. “ Necə ki, bir...” bildirən bəzi ifadələr

 161. Kök hərflərindən biri həmzə samiti olan ikiqat qeyri-salim fellər

 162. Həmzə samiti olan ikiqat qeyri-salim fellərdən düzələn məsdər, ismi fail və ismi məfullar

 163. Mürəkkəb isimlər

 164. Alınma isimlər

 165. İsimlərin qrammatik cinsi

 166. Ədat kimi işlədilən ( mə)

 167. Əvəzlik kimi işlədilən ( mə)

 168. İsimlərin hallanma nıvlərinin təsnifatı

 169. Zərflər

 170. Ədatlar

 171. Bağlayıcılar

 172. Ön qoşmalar

 173. Üçsamitli fellərin azişlənən babları, onlardan qiyasi modellər üzrə düzələn məsdərlər, fail və məfullar

 174. Dördsamitli fellərin quruluşca növləri

 175. Dördsamitli fellərin düzəltmə babları və onlardan düzələn məsdər, fail və məfulları

 176. Çağırış bildirən bəzi sözlər

 177. Sadə və düzəltmə isimlər

 178. Fellərin təkid bildirən şəkilləri

 179. Emosional arzunun felin xəbər forması ilə ifadəsi

 180. Nand bildirən ifadələr

 181. Nidaların ifadə formaları

 182. İsimlərin təsniyəsi və xarici cəmi

 183. Fel və ön qoşmadan ibarət sabit leksik birləşmələr

 184. Bölüşdürmə və qat sayları

 185. İstisna ədatları və onların işlədilmə qaydaları

 186. İsimlərin daxili cəmi

 187. Sifətin mənaca və quruluşca növləri

 188. Əvəzliklərin növləri

 189. Müxtəsər oxu qaydaları

Kataloq: wp-content1 -> uploads -> 2017
2017 -> 1. Tərcümə nəzəriyyəsi fənni üzrə (Azərbaycan bölməsi) (20 bal)
2017 -> Azərbaycan Dillər Universitetinin Tərcümə fakültəsi
2017 -> İtalyan dilinin tərcüməsi ixtisası Tərcümə nəzəriyyəsi fənni üzrə
2017 -> Azərbaycan diLLƏr universiteti “ÜmumiTƏHSİLİn kurikulumlarinin əsaslari” FƏNNİNDƏN İmtahan mövzulari və suallari
2017 -> Imtahan suallari
2017 -> Yazı və oxu qaydaları İsim. İsimlərin müəyyənliyi. İsimlərin cinsi və kəmiyyəti İsimlərin status konstrukts forması
2017 -> Azərbaycan Dillər Universiteti sabah qrupları 2016-2017-cı tədris ilində Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası üzrə
2017 -> Azərbaycan diLLƏr universiteti Əlavə Təhsil fakültəsi Pedaqogika fənni üzrə
2017 -> Azərbaycan diLLƏr universiteti pedaqoji (ingilis dili və fransız dili üzrə) faküLTƏ pedaqogika kafedrasi pedaqogika fənni üzrə

Yüklə 42,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə