Yazı Kurulu: Ali Ulusoy, Aydın Ayaydın, Ercan Kumcu, Ercüment Erdem, Erdal Türkkan, Gamze Öz, Hamdi Pınar, İbrahim GülYüklə 375,67 Kb.
səhifə3/4
tarix30.06.2018
ölçüsü375,67 Kb.
#55258
növüYazı
1   2   3   4
DÜZENLEYİCİ KURUMLARDAN HABERLER

-Rekabet Kurulu Karar Özetleri


REKABET İHLALLERİ
Karar Tarihi: 15.7.2004 DOSYA KONUSU: İzmir ilinde faaliyet gösteren fırıncıların aralarında yaptıkları anlaşmalar vasıtasıyla pazar paylaştıkları iddiası. SONUÇ:Yukarıda yer verilen bilgi ve değerlendirmeler ışığında, -İzmir ilinde faaliyet gösteren fırıncıların anlaşma yapmak suretiyle pazar paylaştıkları iddiasını destekler nitelikte bilgi ve belgeye ulaşılamamasının yanısıra, pazarın rekabetçi bir yapısının bulunduğu, teşebbüslerin alternatif temin kaynaklarına sahip olduğu, satış noktalarına uzak bölgelerden de ekmek sevkiyatının yapılabildiği göz önüne alınarak anılan teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına ve şikayetin reddine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 15.7.2004:. DOSYA KONUSU: 13.5.2004 tarih, 04-34/383-M sayılı Kurul kararı ile başlatılan önaraştırma çerçevesinde, Kurum yetkili raportörlerinin yerinde incelemelerini tamamlamalarını engelleyen ve 8.7.2004 tarih, 04-46/589-M sayılı Kurul kararı uyarınca süreli para cezası ile cezalandırılan Ulusoy Deniz Yolları İşletmeciliği A.Ş.'nin yerinde incelemeye davet yazısından bilgi alınması ve tahakkuk ettirilecek para cezasının saptanması. SONUÇ:Önerge ve eklerinin incelenmesi sonucunda ve öneri doğrultusunda; 1- 8.7.2004 tarih ve 04-46/589-M sayılı Rekabet Kurulu kararı ile Ulusoy Deniz Yolları İşletmeciliği A.Ş.’ye verilen süreli para cezasının, yerinde incelemenin tamamlanmasına imkan tanınan 8.7.2004 tarihine kadar geçen 3 gün için uygulanmasına;2- 4054 sayılı Kanun’un “Süreli Para Cezaları” başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 2004/1 sayılı Rekabet Kurulu tebliği uyarınca Ulusoy Deniz Yolları İşletmeciliği A.Ş.’ye 3.564.945.000.- (üçmilyarbeşyüzaltmışdörtmilyondokuzyüz kırkbeşbin) TL süreli para cezası tahakkuk ettirilmesine; OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi: 29.7.2004:DOSYA KONUSU : Okul servis araçları için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK)’na bağlı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından belirlenen azami ücret tarifelerinin, adı geçen Federasyon tarafından asgari ücret tarifesine dönüştürüldüğü ve İstanbul Servis Aracı İşletmecileri Odası tarafından sabit fiyat şeklinde uygulandığı iddiası. SONUÇ:Düzenlenen rapora, toplanan delillere ve incelenen dosya kapsamına göre;- Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun ücret tarifelerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında yetkisinin olmadığı,- İstanbul Servis Aracı İşletmecileri Odası tarafından 507 sayılı Kanun ile tanınan yetki kullanılarak oluşturulan fiyat tarifelerinin, sadece esnaflar için azami fiyatları belirlemeye yönelik olduğu, anlaşıldığından, tacir sıfatını haiz teşebbüsler eliyle yürütülen servis hizmetlerine yönelik şikayet konusu fiyatlandırma hakkında 4054 sayılı Kanun kapsamında soruşturma açılmasına ve konu hakkında ilgili teşebbüs birliklerine herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek olmadığına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi :12.8.2004:DOSYA KONUSU:Türk Telekomünikasyon A.Ş.nin 1.6.2004 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere kiralık devre tarifelerinde yaptığı değişikliklerle toptan aylık devre tesisi ve nakil ücretlerinin çok yüksek oranlarda artırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiası.SONUÇ:Düzenlenen rapora, toplanan delillere ve incelenen dosya kapsamına göre; Telekomünikasyon Kurulu tarafından Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin şikayet konusu tarifelerinin maliyet esaslı olduğu ve etkin piyasa gücünün bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek aşırı fiyatları içermediği tespit edilerek onaylanmış olması nedeniyle, tarifelerin 4054 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi: 12.8.2004: DOSYA KONUSU: Renault Trucks Türkiye Ticaret A.Ş. (RTT) unvanlı teşebbüs ve bayilerince, şikayetçinin sahibi bulunduğu özel servisin Renault Trucks ürünlerine ait yedek parça ve teknik yardım taleplerinin karşılanmaması suretiyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edildiği iddası. SONUÇ:Düzenlenen rapora, toplanan delillere ve incelenen dosya kapsamına göre;A- Renault Trucks Türkiye Ticaret A.Ş.’nin şikayet konusu eylemlerinin 4054 sayılı Kanun'a ve 1998/3 sayılı Tebliğ’e aykırılık taşımadığına, bu nedenle teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına gerek bulunmadığına, şikayetin reddine; B- Bununla beraber, yapılan incelemeler sırasında Renault Trucks Türkiye Ticaret A.Ş.’nin, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamındaki Bayilik Sözleşmeleri’nin 1998/3 sayılı Tebliğ’e aykırı hükümler içerdiğinin tespit olunması nedeniyle:1.- Bayilik sözleşmelerinin 3-A maddesi ve diğer maddelerinden aksesuarların dağıtımına ilişkin hükümlerin ve 2-D maddesinde yer alan, Renault Trucks Türkiye Ticaret A.Ş.’nin yetkili satıcının anlaşma bölgesinde başka satıcı teşebbüslerle anlaşma yapma hakkını saklı tutmasını düzenleyen hükmün, 1998/3 sayılı Tebliğ’in 7-d maddesine uygun şekilde düzenlenmesi,- 1997-2001 yılları arasında imzalanan sözleşmelerin yürürlük ve feshi ihbar sürelerine ilişkin 21 ve 22. maddelerin 1998/3 sayılı Tebliğ’in 2000/3 sayılı Tebliğ ile değişik 6. maddesine uygun şekilde düzenlenmesi,- 1997-1999 yılları arasında imzalanan sözleşmelerin, başka marka araçların satışı ile ilgili 3-B-VII, 19-A ve B, 7-C maddelerinin 1998/3 sayılı Tebliğ’in 4-b/3 maddesi uyarınca, ayrı satış yerlerinde, ayrı bir yönetimle ve ayrı bir yasal varlık halinde ve markalar arasında karışıklıktan kaçınacak şekilde satış hallerinde, bayinin başka marka motorlu araçları satabilmelerine olanak tanıyacak şekilde düzenlenmesi, bayinin başka kaynaklardan gelen yedek parçaları kullanmasını yasaklayan 14-B maddesinin, 1998/3 sayılı Tebliğ’in 7-h maddesi uyarınca, orjinal parçalarla eşdeğer kalitedeki yedek parça kullanımına izin verecek şekilde düzenlenmesi, üçüncü kişilere mal satılmamasına ilişkin 5-E maddesinin 1998/3 sayılı Tebliğ’in 4-b/9 maddesi uyarınca araçların bakım ve onarımında kullanacak bağımsız tamircilere yedek parçaların satışına yasak getirmeyecek şekilde düzenlenmesi, kaydıyla ilgili sözleşmelerin 1998/3 sayılı Tebliğ kapsamında muafiyetten yararlanabileceğine; 2- Söz konusu değişikliklerin 60 gün içerisinde yapılarak Rekabet Kurumu’na bildirilmesine; Kurul'ca öngörülen düzeltmeler yapılmadan uygulanması halinde haklarında soruşturma açılacağının ve aynı Kanun'un 16 ve 17. maddeleri uyarınca işlem yapılacağının taraflara bildirilmesine;C.1- Renault Trucks Türkiye’nin 4054 sayılı Kanun kapsamında olan ancak 1998/3 sayılı Tebliğ’in sağladığı muafiyetten yararlanmayan bazı sözleşmelerinin 7 yıla yakın bir süredir yürürlükte bulunduğu, bu nedenle teşebbüs hakkında soruşturma açılmasının gerekebileceği, ancak teşebbüsün en son 2003 yılında imzalamış bulunduğu sözleşmeleri Tebliğ’e büyük ölçüde uyumlu hale getirmiş olması, eski sözleşmelerde yer alan 1998/3 sayılı Tebliğ’e aykırılıkların ise açık ihlal niteliğinde olmaması ve Tebliğ’e aykırı hükümlere dayanarak yapılan uygulamaya yönelik herhangi bir bulguya rastlanmaması nedeniyle, bayilik sözleşmelerinin Tebliğ’e uyumlu hale getirilmesi konusunda teşebbüsün uyarılması kaydıyla, bu aşamada soruşturma açılmasına gerek bulunmadığına,2- Renault Trucks Türkiye’nin yetkili bayileri tarafından kurulmuş olan Bayiler Konseyi’nin “yetkili bayilerin kendi aralarındaki iletişim ve işbirliğinin arttırılması” hedefinin, ürünlerin yeniden satış fiyatı konusunda bayilerin aralarında bir yatay işbirliği anlaşması yapmalarına ya da bir uyumlu eylem içine girmelerine yol açması durumunda, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında rekabet ihlaline neden olacağına, bu durumda ilgili teşebbüsler hakkında Kanun’un 40. maddesi uyarınca soruşturma açılacağı konusunda Renault Trucks Türkiye’nin Bayiler Konseyi’nin uyarılmasına;

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 2.9.2004: DOSYA KONUSU : Bayer markalı ilaç ve tıbbi malzeme piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edildiği iddiası. SONUÇ:Düzenlenen rapora, toplanan delillere ve incelenen dosya kapsamına göre; Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.’nin, satın alınmış Bayer marka tıbbi cihazların çalıştırılması için gerekli kiti sağlamamak, bakım onarım, ve satış sonrası desteği vermemek veya tüketicinin zararına olarak pazarlama ya da teknik desteği kısıtlamak yollarıyla rekabeti engellediği iddiasına ilişkin olarak somut belge ve bulgulara ulaşılamamış olması nedeniyle, 4054 sayılı Kanun kapsamında soruşturma açılmasına gerek bulunmadığına; şikayetin reddine, Kurul üyesi Süreyya ÇAKIN’ın farklı gerekçesi ve OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 20.9.2004 DOSYA KONUSU : Şikayet edilen bankaların bazı perakendeciler ve servis sağlayıcıları ile sadece bu bankalara ait kredi kartlarına taksit ve ödüllü işlem uygulanması için münhasır anlaşmaları bulunduğu iddiası.SONUÇ:Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; şikayet dilekçesinde yer alan iddia konusu uygulamalara ilişkin olarak, bu uygulamaların üye işyerleri ile bankaların aynı ekonomik bütünlük içinde yer almalarından veya üye işyerlerinin tek banka ile çalışma yönündeki tercihlerinden kaynaklandığına, iddia konusu üye işyeri sözleşmelerinde rekabet etmeme yükümlülüğüne ilişkin hükümlere rastlanmadığına; dolayısıyla şikayet konusu ile ilgili olarak önaraştırma yapılmasına veya soruşturma açılmasına gerek bulunmadığına, şikayetin reddine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 20.9.2004:. DOSYA KONUSU : Roche Müstahzarları San. Tic. A.Ş.’nin (Roche’un), ecza depolarına ve hastanelere satışlarında ayrımcılık yaparak hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası. SONUÇ:Düzenlenen rapora, toplanan delillere ve incelenen dosya kapsamına göre;Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin NeoRecormon ve Neupogen ürünlerinin Özel Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Beşer Ecza Deposu’na uygun koşullarda satılırken diğer depo ve hastanelere daha yüksek fiyat ve daha kısa vade uygulanarak özellikle SSK’nın zarara uğratıldığı, bu duruma yol açan ayrımcılığın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi kapsamında bulunduğu iddiasının, ortaya çıkan fiyat farklılıklarının alımı gerçekleştiren birimlerin yarattığı farklı rekabet koşulları ile bunların farklı pazarlık güçleri ve etkinliklerinden kaynaklandığına, dolayısıyla bu hastanelerin 4054 sayılı Kanun'un 6(b) maddesi anlamında eşit alıcılar sayılamayacağına, bu iddialar ile ilgili sorunun çözümünün Kanun kapsamı dışında olduğuna, şikayetin reddine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi: 30.9.2004:DOSYA KONUSU: Unilever Tüketim Ürünleri Satış Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (Algida) , Has Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Panda) ve Golf Gıda Sanayi ve Ticaret LimitedŞirketi (Golf) firmalarının ortak hareket ederek tüm ürünlerine aynı anda %20 zam yaptıkları iddiası.

SONUÇ:Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; - başvuru konusu olan Algida, Golf ve Panda markalı ürünleri pazarlayan Unilever Tüketim Ürünleri Satış Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Has Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Golf Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanlı şirketlerin aralarında anlaşarak fiyatlarını %20 artırdıkları iddiasını kanıtlayacak herhangi bir bilgiye rastlanmadığından önaraştırma yapılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olmadığına; şikayetin reddine,OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

MENFİ TESPİT VE MUAFİYETLER

21-9-2004:DOSYA KONUSU: Ege İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş. ile yetkili satıcıları arasında imzalanan “yetkili satıcılık ve cari hesap sözleşmesi”ne menfi tespit/muafiyet verilmesi talebi.SONUÇ:Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; 1. 4054 sayılı Kanun’un 5. ve 8. maddelerinde belirtilen şartlar bulunmadığından, başvuruya konu sözleşmeye menfi tespit belgesi verilemeyeceğine ve bireysel muafiyet tanınamayacağına,2. Ege İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş. “yetkili satıcılık ve cari hesap sözleşmesi” madde 6/1 ve 6/2’deki ifadelerin, alıcıların kendi satış fiyatını belirleme serbestisini engelleme olasılığının bulunduğuna; bu nedenle, ilgili maddenin, 2002/2 sayılı “Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’ne Yönelik Kılavuz”da yapılan açıklamalar çerçevesinde detaylandırılması gerektiğine,3. “Yetkili satıcılık ve cari hesap sözleşmesi”ndeki imza, yürürlük ve sona erme tarihlerinin boş bırakılması ve madde 43/2 nedeniyle ortaya çıkan “belirsiz süreli rekabet etmeme yükümlülüğü”nün, 2002/2 sayılı Tebliğ’in 5. maddesine uygunluğu sağlayacak değişikliklerle kaldırılması halinde bu sözleşmenin ilgili Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlanacağına,4. Sözleşmenin grup muafiyetinden yararlanabilmesini mümkün kılacak değişikliklerin 60 gün içerisinde yapılarak Rekabet Kurumu’na bildirilmesine; Kurulumuzca gerekli görülen düzeltmeler yapılmadan uygulamaya devam edilmesi halinde haklarında soruşturma açılacağının ve aynı Kanun’un 16 ve 17. maddeleri uyarınca işlem yapılacağının taraflara bildirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.21-9-2004:DOSYA KONUSU: Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cesa Haberleşme Hizmetleri Ltd. Şti, Fotech Fiber Optik Teknolojik Hizmetler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve ORCOM Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında ayrı ayrı imzalanacak olan “System Partner Sözleşmesi” isimli sözleşmelere menfi tespit belgesi verilmesi talebi.SONUÇ:Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cesa Haberleşme Hizmetleri Ltd. Şti., Fotech Fiber Optik Teknolojik Hizmetler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve ORCOM Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında imzalanacak olan “System Partner Sözleşmesi” isimli anlaşmanın henüz taraflar arasında akdedilmemiş olması sebebiyle, 4054 sayılı Kanun kapsamında menfi tespit/muafiyet değerlendirmesine tabi tutulamayacağına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

21-9-2004:DOSYA KONUSU: Toprak Seramik Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile yetkili satıcıları arasında imzalanan “yetkili satıcılık sözleşmesi”ne menfi tespit/muafiyet verilmesi talebi SONUÇ:Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; Toprak Seramik Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile yetkili satıcıları arasında imzalanan “yetkili satıcılık sözleşmesi”ne talep edilen menfi tespit belgesinin verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

21-9-2004:DOSYA KONUSU: Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş. ile bayileri arasında imzalanan “bayilik sözleşmesi”, “bayi satış esasları”, “münhasır bayilik sözleşmesi (ECA)” ve “münhasır bayilik sözleşmesi (Serel)”ne menfi tespit/muafiyet verilmesi talebi.SONUÇ:Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; 1. 4054 sayılı Kanun’un 5. ve 8. maddelerinde belirtilen şartlar bulunmadığından, başvuruya konu sözleşmelere menfi tespit belgesi verilemeyeceğine ve bireysel muafiyet tanınamayacağına,2. Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.’nin “bayilik sözleşmesi”ndeki “Bayi, Elmor tarafından zaman zaman çıkarılacak ve sözleşme konusu mamüllerle ilgili satış esaslarına dair sirkülerlere uymayı, aksine davranışta bulunmamayı; uzun yıllardan beri müşterek menfaat için gösterilen gayretlerin devamı olarak kabul eder...” şeklindeki ifadenin, alıcıların kendi satış fiyatını belirleme serbestisini engelleme olasılığının bulunduğuna; bu nedenle, ilgili maddenin, 2002/2 sayılı “Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği” ile “Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’ne Yönelik Kılavuz”da yapılan açıklamalar çerçevesinde detaylandırılması gerektiğine,3. “Münhasır bayilik sözleşmesi (ECA)” ile “münhasır bayilik sözleşmesi (Serel)”nin “belirsiz süreli rekabet etmeme yükümlülüğü” getiren 4. maddelerinde 2002/2 sayılı Tebliğ’in 5. maddesine uygunluğu sağlayacak değişikliklerin yapılması halinde bu sözleşmelerin ilgili Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlanacağına,4. Sözleşmelerin grup muafiyetinden yararlanabilmesini mümkün kılacak değişikliklerin 60 gün içerisinde yapılarak Rekabet Kurumu’na bildirilmesine; Kurulumuzca gerekli görülen düzeltmeler yapılmadan uygulamaya devam edilmesi halinde haklarında soruşturma açılacağının ve aynı Kanun’un 16 ve 17. maddeleri uyarınca işlem yapılacağının taraflara bildirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.


.

21-9-2004:DOSYA KONUSU: 1- İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. ile bayileri arasında imzalanan “münhasır yetkili satıcılık”, “yetkili satıcılık” ve “uygulayıcı bayilik” sözleşmelerine ilişkin menfi tespit/muafiyet verilmesi talebi.2- İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’nin bayilerine, 1.4.2004 – 31.5.2004 tarihleri arasındaki kampanya döneminde, nihai tüketicilere ve tali satıcılara uygulanacak satış koşullarını tavsiye etmesine ilişkin menfi tespit/muafiyet verilmesi talebi.. SONUÇ:Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre;1. 4054 sayılı Kanun’un 5. ve 8. maddelerinde belirtilen şartlar bulunmadığından, başvuruya konu sözleşmelere menfi tespit belgesi verilemeyeceğine ve bireysel muafiyet tanınamayacağına,2. İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’nin “münhasır yetkili satıcılık sözleşmesi”nin 6(b). Maddesindeki “Münhasır Yetkili Satıcı, bu ürünlerin satışında İntema’nın Münhasır Yetkili Satıcılık Ağı’nın itibarına ve İntema Kurumsal Kimliği’ne halel getirecek fiyat uygulamalarından... kaçınacaktır”; “yetkili satıcılık sözleşmesi”nin 5(c). Maddesindeki “Yetkili Satıcı, Sözleşme konusu ürünlerin yeniden satışında İntema’nın itibarına ve İntema Kurumsal Kimliği’ne halel getirecek uygulamalardan... kaçınacaktır”; “uygulayıcı bayilik sözleşmesi”nin 5(b). Maddesindeki “Uygulayıcı Bayi, bu ürünlerin satışında İntema’nın Uygulayıcı Bayilik Ağı’nın itibarına ve İntema Kurumsal Kimliği’ne halel getirecek fiyat uygulamalarından... kaçınacaktır.” şeklindeki ifadelerin, alıcıların kendi satış fiyatını belirleme serbestisini engelleyecek olması nedeniyle, sözleşmelerin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nden yararlanamayacağına, 3. “Münhasır yetkili satıcılık”, “yetkili satıcılık” ve “uygulayıcı bayilik” sözleşmelerinin 2002/2 sayılı Tebliğ’e uygunluğunun tam olarak sağlanabilmesi için İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’nin sözleşmelerdeki imza ve yürürlük tarihlerinin boş bırakılmaması gerektiği konusunda uyarılmasına,4. Rekabet etmeme yükümlülüğünü “süresiz” hale getiren, “münhasır yetkili satıcılık sözleşmesi”nin 11/e; “uygulayıcı bayilik sözleşmesi”nin ise 10/d maddesinde, 2002/2 sayılı Tebliğ’in 5/b maddesine uygunluğu sağlayacak değişikliklerin yapılması gerektiğine, 5. Sözleşmelerin grup muafiyetinden yararlanabilmesini mümkün kılacak değişikliklerin 60 gün içerisinde yapılarak Rekabet Kurumu’na bildirilmesine; Kurulumuzca gerekli görülen düzeltmeler yapılmadan uygulamaya devam edilmesi halinde haklarında soruşturma açılacağının ve aynı Kanun’un 16 ve 17. maddeleri uyarınca işlem yapılacağının taraflara bildirilmesine,6. İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’nin bayilerine, 1.4.2004-31.5.2004 tarihleri arasındaki kampanya döneminde, nihai tüketicilere ve tali satıcılara uygulanacak satış koşullarını tavsiye etmesine ilişkin menfi tespit/muafiyet talebinin esasen 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında olduğuna OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

21-9-2004:DOSYA KONUSU: Kale Pazarlama Ticaret A.Ş. (Kale Pazarlama) ile yetkili satıcıları arasında imzalanan “yetkili satıcılık sözleşmesi”ne menfi tespit/muafiyet verilmesi talebi. SONUÇ:Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; Kale Pazarlama’nın bayilik anlaşmaları ile ilgili olarak;1. “Yetkili Satıcılık Sözleşmesi”nin 4/1, 6/a, 8, 9 ve 19. maddeleri ile “Yetkili Satıcılara Uygulanan Teşhir Protokolu”nun 2 ve 4.1. maddeleri nedeniyle menfi tespit belgesi verilemeyeceğine,2. 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen şartlar bulunmadığından, bireysel muafiyet tanınamayacağına,3. a) “Yetkili Satıcılık Sözleşmesi”nin 4/1, 6/a, 8/1, 9 ve 19. maddeleri nedeniyle 2002/2 sayılı “Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği”nden de yararlanamayacağına, b) Belirtilen maddelerin düzeltilmesi halinde ilgili sözleşmenin grup muafiyetinden yararlanabileceğine; söz konusu değişikliklerin 60 gün içerisinde yapılarak Rekabet Kurumu’na bildirilmesine; Kurulumuzca öngörülen düzeltmeler yapılmadan uygulamaya devam edilmesi halinde haklarında soruşturma açılacağının ve aynı Kanun’un 16 ve 17. maddeleri uyarınca işlem yapılacağının taraflara bildirilmesine,4. Başvuru ekinde yer verilen ve 18.6.1998 tarihinde imzalanıp Kanun’un 10/1. maddesi uyarınca 18.7.1998 tarihine kadar Kurum’a bildirilmesi gereken bayilik sözleşmesinin bildirilmemesinden dolayı, aynı Kanun’un 19/1-a maddesine göre 18.7.2001 tarihinde üç yıllık zaman aşımı süresi dolmuş bulunduğundan, bu tarihten sonra ilgili teşebbüse ve yöneticilerine Kanun’un 16. maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca ceza verilemeyeceğine,OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
BİRLEŞMELER VE DEVRALMALAR
20-9-2004:DOSYA KONUSU: Hermann S.r.l hisselerinin %66,6’sının Vaillant GmbH tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi. SONUÇ:düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; Vaillant Gmbh tarafından her biri Hermann S.r.l’nin hisselerinin %33.3’ünü elinde bulunduran Baltur S.p.A.’dan ve Mazzoni Ailesi (Paolo Mazzoni, Fiorella Chinosi ve Barbara Mazzoni)’nden devralma işleminin; tarafların toplam cirosu bakımından 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesine dayanılarak çıkarılan 1997/1 sayılı “Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ” kapsamında izne tabi bir devir işlemi olduğuna, ancak bu işlem sonucunda aynı Kanun’un 7. maddesinde belirtilen hakim durumun yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmadığına; dolayısıyla bildirime konu devralma işlemine izin verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

20-9-2004:DOSYA KONUSU:  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.’de bulunan %56 oranındaki hissesinin özelleştirme yoluyla devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi. SONUÇ:Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre,Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.’de bulunan %56 oranındaki T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait hissenin Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin sektördeki oyuncu sayısını artıracak olması nedeniyle daha rekabetçi bir ortam oluşturacağına, bu işlem sonucunda 4054 saylı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi anlamında hakim durum yaratılmasının veya mevcut bir hakim durumun daha da güçlendirilmesinin ve bunun sonucunda ülkenin bütünü yahut bir kısmında ilgili piyasalardaki rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmadığına; dolayısıyla bildirime konu devralma işlemine izin verilmesine,OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

30-9-2004:DOSYA KONUSU: The Royal Dutch/Shell Şirketler Grubu’nun Shell Sekiyu K.K.'deki hisselerinin bir kısmını Saudi Arabian Oil Company'e devretmesi işlemine izin verilmesi talebi. SONUÇ:Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; The Royal Dutch/Shell Şirketler Grubu’nun bir Japon şirketi olan Shell Sekiyu K.K.’deki hisselerinin bir kısmını (%9.96+%4.99) Saudi Arabian Oil Company’ye devretmesi ve tarafların Shell Sekiyu K.K.’de ortak kontrole sahip olması işleminin; “Benzin”, “LPG”, “Motorin”, “Madeni Yağlar”, “Gazyağı”, “Akaryakıt”, “Denizcilik Yakıtları” ve “Nafta” ilgili ürün pazarlarında 1997/1 sayılı Tebliğ’in 4. maddesinde belirtilen ciro eşiğinin aşılması nedeniyle izne tabi bir devralma işlemi olduğuna; bununla birlikte bu işlem sonucunda 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi anlamında hakim durum yaratılmasının veya mevcut bir hakim durumun daha da güçlendirilmesinin ve bunun sonucunda ülkenin bütünü yahut bir kısmında ilgili piyasalardaki rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmadığına; dolayısıyla bildirime konu devralma işlemine izin verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

30-9-2004:.DOSYA KONUSU: RWE Power AG’nin sahibi olduğu % 25 oranındaki İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (İSKEN) hisselerinin, Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından devralınmasına izin talebi.SONUÇ:Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; RWE Power AG’nin sahip olduğu %25 oranındaki İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. hisselerinin OYAK Genel Müdürlüğü tarafından devralınması işleminin, kontrol değişikliğine yol açmaması nedeniyle 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında olmadığına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.30-9-2004:DOSYA KONUSU: Cementerie Del Tirreno S.p.A. (Cementir) tarafından, hisselerinin tamamı FLS Industries A/S (FLS)’ye ait olan Aalborg A/S ve Union A/S şirketlerinin devralınması işlemine izin talebi.SONUÇ:Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; Cementerie Del Tirreno S.p.A. tarafından, hisselerinin tamamı FLS Industries A/S’ye ait olan Aalborg A/S ve Union A/S şirketlerinin devralınması işleminin;-gri çimento ve hazırbeton bakımından Türkiye pazarını etkilemeyen bir işlem olduğuna ve bu haliyle 4054 sayılı Kanun’un “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde tanımlanan kapsamın dışında olduğuna; beyaz çimento bakımından ise gelecekteki muhtelif faaliyetleri dikkate alındığında Türkiye çimento pazarını etkileyebileceğine ve bu yönüyle işlemin 4054 sayılı Kanun kapsamında olduğuna, -bununla birlikte, tarafların Türkiye pazarında henüz beyaz çimentoya ilişkin herhangi bir faaliyetleri olmadığından, 1997/1 sayılı Tebliğ’de yer verilen ciro ve pazar payı eşiklerinin aşılmasının söz konusu olmadığı, bu nedenle işlemin yürütülmesi bakımından Rekabet Kurulu’nun iznine gerek bulunmadığına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.Yüklə 375,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə