Yeterlik kriterleri rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez. Yeterlik kriterleri rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez


Çözüm: personel çalıştırılmasına dayalı işlerde benzer iş tanımı “personel çalıştırılmasına dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü hizmet alımı” şeklinde yapılmalıdır (2008/UH.I-4418)Yüklə 445 b.
səhifə7/7
tarix17.08.2018
ölçüsü445 b.
#71238
1   2   3   4   5   6   7

Çözüm: personel çalıştırılmasına dayalı işlerde benzer iş tanımı “personel çalıştırılmasına dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü hizmet alımı” şeklinde yapılmalıdır (2008/UH.I-4418)

 • Benzer iş tanımının ihale konusu işin adı ile birebir aynı olması rekabeti engelleyicidir. (2007/UH.Z-1900, 2007/UM.Z-1467, 2007/UM.Z-1478, 2008/UH.Z-2119, 2008/UH.Z-2568) • Yapım işlerinde benzer iş tebliğindeki gruplar belirtilmelidir. İşin niteliği birden fazla grubu ilgilendiriyorsa, benzer iş bir grupla sınırlandırılmamalıdır (2008/UY.III-4476)

  • Yapım işlerinde benzer iş tebliğindeki gruplar belirtilmelidir. İşin niteliği birden fazla grubu ilgilendiriyorsa, benzer iş bir grupla sınırlandırılmamalıdır (2008/UY.III-4476)

  • İş deneyim belgesinde benzer iş tanımına uymayan işler de varsa, bunlar dikkate alınmayacaktır.  İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler

  • İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler  Hizmet alımlarında ve Mal alımlarında;

  • Hizmet alımlarında ve Mal alımlarında;

   • İdare tarafından ihaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak, personel çalıştırdığına, çalıştıracağına veya personel sayısı ya da niteliklerine ilişkin belge istenemez.
   • Sayı, nitelik, deneyim ve bunları tevsik edecek belgeler teknik şartnamede istenecektir.
   • Hizmet alımlarında (teknik şartnamede) Teknik personel istenecekse ve asgari deneyim süresi öngörülmesi halinde, bu süre bir yıldan az beş yıldan fazla olmamak üzere idare tarafından belirlenir. Deneyim süresi mezuniyet tarihi esas alınarak mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.


  Teknik personele ilişkin bilgiler, nitelikleri ve sayısı idari şartnamenin “sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar” kısmında belirtilir. Yeterlik kriteri olarak istenemez. Yer teslimi yapıldıktan sonra 5 gün içinde idareye verilmek zorundadır.

   • Teknik personele ilişkin bilgiler, nitelikleri ve sayısı idari şartnamenin “sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar” kısmında belirtilir. Yeterlik kriteri olarak istenemez. Yer teslimi yapıldıktan sonra 5 gün içinde idareye verilmek zorundadır.
   • Teknik personel iş ortaklıklarında herhangi bir ortak tarafından karşılanabilir.


  Kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, yeterlik kriteri olarak isteyebilir. Ancak, işin niteliğine uygun olmak zorunda.

  • Kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, yeterlik kriteri olarak isteyebilir. Ancak, işin niteliğine uygun olmak zorunda.

  • Kendi malı olması durumu, Noter tespit tutanağı, yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile belgelenir.

  • Geçici ithalle getirme veya finansal kiralama da yine kendi malı sayılır.

  • İş ortaklıklarında herhangi bir ortak sağlayabilir.  Tebligat için adres beyanı, irtibat için tel ve faks ile e-mail.

  • Tebligat için adres beyanı, irtibat için tel ve faks ile e-mail.

  • 10. madde taahhütnamesi,

  • Doküman satın alındığına dair belge.

  • Yerli istekli olunduğuna ilişkin belge.

  • Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

  • İş deneyim belgesini başka bir kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname.

  • Mali durum bildirimi

  • Her türlü taahhütname  • 21-b,c ve f’ye göre sözleşme yapılmayan durumlarda yeterlik belgeleri istenecek midir?  a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.             

  • a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.             

  • b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

  • a ve b bendi için Ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenen belgeler, başka bir kurum ya da kuruluştan teyit alınmadan kabul edilebilecektir.  c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

  • c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

  • 2008/UH.Z-2727 “506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Tüzel Kişiliği Haiz İşverenlerin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olduğunun Kabulü İçin İhale Tarihi İtibariyle En Az 11.863,80 YTL Tutarında Borcunun Bulunması Gerekmekte Olduğundan,  11.049,55 YTL Borcu Olan Firmanın, Bu Borcunun 11.863,80 YTL’nin Altında Olması Nedeniyle Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olarak Değerlendirilemeyeceği Hakkında.”

  • Şimdi ise bu tutar 18.339,75 TL’dir. (5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan) (asgari ücret*6,5*3=940,50*6,5*3=18.339,75)  İsteklilerin sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belgeyi işyerinin kayıtlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden/Sosyal Güvenlik Merkezinden alması, bu belgenin; ilgili müdürlükçe aynı işverene ait Türkiye genelini kapsayacak şekilde yapılacak araştırma neticesinde düzenlenmesi ve ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi gerekmektedir.

  • İsteklilerin sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belgeyi işyerinin kayıtlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden/Sosyal Güvenlik Merkezinden alması, bu belgenin; ilgili müdürlükçe aynı işverene ait Türkiye genelini kapsayacak şekilde yapılacak araştırma neticesinde düzenlenmesi ve ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi gerekmektedir.  d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

  • d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

  • Toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.

  • İsteklilerin yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacaktır.

  • Nakil durumunda, bir önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair belge alınarak idareye verilecektir.

  • Ticari şirketlerin ortaklarının kişisel vergi borcu olması ticari şirketin (Şirket tüzel kişiliğinin vergi borcu yoksa) ihaleye katılmasına engel değildir. Çünkü Ticari şirketler ortakları ile ayrı tüzel kişiliğe sahiptir.  “G.T.17.4.1. Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.”

  • “G.T.17.4.1. Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.”

  • Yukarıda sayılmayan damga vergisi, MTV, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi borçlar vergi borcu sayılmaz.  e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

  • e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

  • 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 11, 25 ve 35 inci maddelerinde tanımlandığı şekliyle “muayyen bir meslek ve sanatın tatili icrası”na ilişkin süreli ya da süresiz mahkumiyet hali, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilecektir.

  • ihale tarihinden önceki beş yıllık sürenin başlangıcı olarak Mahkemece verilen hükmün kesinleştiği tarih esas alınacaktır.

  • f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

  • Müfettiş raporuna istinaden ihale dışı bırakılabilir (2008/UH.II-4352)

  • İstekliye daha önce yaptığı iş nedeniyle dava açılmışsa ihale dışı bırakılabilir, yargı kararı bulunmasına gerek yok. (2007/UH.Z-4041)  Hakkında yasaklama kararı verilen istekli, yasaklılık süresinin bitiminden sonra kararı veren idarenin ihalesine katılırsa, idarenin takdir hakkı bulunmaktadır.

  • Hakkında yasaklama kararı verilen istekli, yasaklılık süresinin bitiminden sonra kararı veren idarenin ihalesine katılırsa, idarenin takdir hakkı bulunmaktadır.

  • 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesi için, bu isteklinin davranışının iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olup olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi gerekmekte ve bu hususta takdir idareye ait bulunmaktadır.

  • Yine bu isteklinin 10 uncu maddenin (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesi, ancak ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun bu idare tarafından ispat edilebilmesi halinde mümkün olabilecektir.  g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

  • g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

  • (g) bendine ilişkin olarak, gerçek veya tüzel kişinin kayıtlı olduğu odalar tarafından düzenlenen belgeler, başka bir kurum ya da kuruluştan teyit alınmadan kabul edilebilecektir.     

  • h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

  • i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

  • j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.  İhaleye katılamayacak olanlar için getirilen şartlar, temsilci, vekil, vasi veya velileri de kapsamaktadır. (Dolaylı olarak katılamayacakları için)

  • İhaleye katılamayacak olanlar için getirilen şartlar, temsilci, vekil, vasi veya velileri de kapsamaktadır. (Dolaylı olarak katılamayacakları için)

  • a) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. Kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

  • b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

  • c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. (Üst yöneticiler ihalelere girebilir mi?)  d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. (Ön mali kontrol görevi yapanlar bu kapsama girmez 2007/UH.Z - 1714)

  • d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. (Ön mali kontrol görevi yapanlar bu kapsama girmez 2007/UH.Z - 1714)

  • e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

  • f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).  A)Üçüncü dereceye kadar kan hısımları;

  • A)Üçüncü dereceye kadar kan hısımları;

  • Üstsoy: Anne-baba, Büyük anne-büyük baba, Anne ve babanın büyük anne ve büyük babası.

  • Altsoy: Çocuk, Torun, Çocuğun torunu.

  • Yansoy: Kardeş, Kardeş çocukları (yeğenler), Amca-dayı-hala-teyze.

  • B)İkinci dereceye kadar kayın hısımları;

  • Eşin anne ve babası (kayın peder, kayın valide)

  • Eşin kardeşleri (kayın birader, baldız)

  • Eşin büyük anne ve büyük babası.  Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

  • Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

  • İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

  • Danıştay 10. D, 2004/6709 sayılı Karar: Birkaç firmanın teklif mektubunun aynı kalemle yazılmasının ihaleyi sakatlayacağı, teklif mektuplarının tamamının aynı kalemle yazılmasının gerekmediği  c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. (İdare sahte belgenin kimin tarafından verildiği konusunu araştırmakla yükümlü değildir. Danıştay 6.D, 1997/ 3048 nolu karar)

  • c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. (İdare sahte belgenin kimin tarafından verildiği konusunu araştırmakla yükümlü değildir. Danıştay 6.D, 1997/ 3048 nolu karar)  d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

  • d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

  • - Teklif mektubu farklı kişiler tarafından imzalanmakla birlikte temsil ve ilzama yetkili kişiler aynı ise alternatif teklif olarak değerlendirilir. (2006/UY.Z-21)

  • - İki isteklinin, aynı firmanın yetkili satıcısı olarak ihaleye teklif vermesi mümkündür (2005/UM.Z-1558)

  • e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.  17’nci maddeye göre yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında yasaklama kararı alınacak, ancak geçici teminatları gelir yazılmayacak (e bendi hariç)

  • 17’nci maddeye göre yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında yasaklama kararı alınacak, ancak geçici teminatları gelir yazılmayacak (e bendi hariç)

  • 11’inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belli olan bir kişinin ihaleye katılması halinde (17 e bendi) hakkında yasaklılık kararı alınacak ve geçici teminatları gelir yazılacaktır.

  • 10 uncu madde kapsamında sözleşme imzalanmadan önce istenilen belgeleri vermezse nasıl hareket edilecek, verirse nasıl hareket edilecek, verdiği belgeler gerçeği yansıtmıyorsa nasıl hareket edilecek?  Bu çerçevede; sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından taahhüt edilen hususlara ilişkin yukarıda belirtilen belgelerin sözleşme imzalama süresi içinde sunulmaması halinde, bu istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar” kapsamında değerlendirme yapılacak ve ayrıca anılan Kanunun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatı gelir kaydedilecektir. (yasaklama+ geçici teminat gelir yazılacak)

  • Bu çerçevede; sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından taahhüt edilen hususlara ilişkin yukarıda belirtilen belgelerin sözleşme imzalama süresi içinde sunulmaması halinde, bu istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar” kapsamında değerlendirme yapılacak ve ayrıca anılan Kanunun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatı gelir kaydedilecektir. (yasaklama+ geçici teminat gelir yazılacak)

  • Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerine ilişkin belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından ilgili yerlerden temin edilerek süresi içersinde ihaleyi yapan idareye sunulması ve bu belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içerdiğinin anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, sonradan ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, fakat haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir. (sadece geçici teminat gelir yazılacak)  17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar,

  • 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar,

  • Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar,

  • Yasaklama verilir.

  • Yasaklama kararları, ilgili bakanlık, ilgili veya bağlı değilse ihale yetkilileri, mahalli idarelerde İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

  • Yasaklama kararı 45 gün (Hak Düşürücü Süredir.) içerisinde verilmelidir. Bu sürenin başlangıcı ilgili makama durumun bildirildiği tarihtir.

  • Yasaklama kararları Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  Tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmezler ve yasaklama kararı yürürlüğe girene kadar aynı idarenin sonraki ihalelerine de iştirak edemezler.

  • Tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmezler ve yasaklama kararı yürürlüğe girene kadar aynı idarenin sonraki ihalelerine de iştirak edemezler.

  • “Hakkında yasaklılık işlemleri başlatılmış olan başvuru sahibinin, yasaklılığı başlatan aynı idare tarafından ihale edilmiş ve ihale süreci devam eden ihaleden isteklinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.” 31.08.2009 ve 2009/UY.II-2223

  • Diğer idarelerin ihalelerine girebilir mi?

  • Yasaklama kararı verilen; (dolaylı yasaklar)

   • Şahıs şirketi ise bütün ortakları hakkında,
   • Sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları hakkında verilir.
   • Bu kişiler başka bir şirkete ortak ise, ortak olunan şirket şahıs şirketi ise bunun hakkında da, sermaye şirketi ise yarısından fazla hissesine sahip olması halinde bu şirket hakkında da yasaklama kararı alınır.


  Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği tespit edilenler hakkında TCK’ya göre ceza kovuşturması yapılmak üzere Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

  • Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği tespit edilenler hakkında TCK’ya göre ceza kovuşturması yapılmak üzere Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

  • Bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak üzere ceza 58’inci maddeye göre verilen cezanın bitimine eklenir.

  • İhalelerden dolayı haklarında kamu davası açılanlar, yargılama sonuna kadar ihalelere katılamaz.

  • Gasptan dolayı hakkında kamu davası açılan kişi ihaleye girebilir mi?  Şirketin yarısından fazlasına sahip ortağı hakkında kamu davası açılan şirketin de kamu ihalelerine girmesi mevzuata aykırıdır. 28.05.2009 2009/UH.II-1592

  • Şirketin yarısından fazlasına sahip ortağı hakkında kamu davası açılan şirketin de kamu ihalelerine girmesi mevzuata aykırıdır. 28.05.2009 2009/UH.II-1592

  • Dolaylı yasaklar kamu davası açılanlar için de geçerli.

  • Yasaklı firmanın ürününün yetkili bayi ya da başka bir satıcı tarafından verilmesinde sakınca yoktur.

  • Ortak girişim hakkında yasaklılık verilecekse; kim kusurlu ise o ortak hakkında işlem yapılır.  İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri,

  • İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri,

  • İhale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililer,

   • Yasak fiil veya davranışta bulunmuşsa,
   • Taraflardan birinin zararına ihmal veya kusuru ile sebep olmuşsa, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmamışsa,
  • Haklarında disiplin cezası uygulanır.

  • Bu Kanuna aykırı fiil veya davranıştan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.
  Yüklə 445 b.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə