Yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerindenYüklə 445 b.
tarix28.10.2017
ölçüsü445 b.
#17795Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır.

 • Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır.

 • Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa adilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir.”BİNA İNŞAAT HARCININ İSTİSNASI

 • BİNA İNŞAAT HARCININ İSTİSNASI

 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “İstisnalar” başlıklı ek 2 nci maddesi kapsamında;

 • a) inşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar,

 • b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları,

 • c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile  sera  ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı,

 • d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler,e) Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları,

 • e) Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları,

 • f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı,

 • g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları,

 • h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vuku bulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,i) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

 • i) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

 • j) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup da İmar Kanununun 10 uncu maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar,

 • bina inşaat harcından istisna tutulmuştur.BİNA İNŞAAT HARCININ MÜKELLEFİ

 • BİNA İNŞAAT HARCININ MÜKELLEFİ

 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre;

 • Bina inşaat harcının mükellefi, inşaat yapmak veya yapılmış inşaatına ilave veya tadilat yapmak için inşaat ruhsatı alan gerçek veya tüzel kişilerdir. İnşaata izin alınmadan başlanılması halinde mükellef, inşaat ruhsatı almak mecburiyetinde olanlardır. Binanın kullanış tarzının değiştirilmesi (Konutun işyerine, harca tabi olmayan işyerinin harca tabi olması) halinde mükellef, binanın sahipleridir.BİNA İNŞAAT HARCININ MATRAHI

 • BİNA İNŞAAT HARCININ MATRAHI

 • 2464 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesi kapsamında;

 • bina İnşaat Harcının matrahı, her bir konut veya işyeri biriminin ayrı ayrı inşaat alanının yüzölçümlerinden oluşmaktadır.

 • Konut inşatlarında inşaat alanının tespitinde, sığınak, merdiven sahanlığı, müşterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar ile kömürlükler hariç tutulacak, özel garaj ve özel depo gibi müştemilat hesaplamaya dahil edilecektir.

 • İşyeri inşaatlarında, inşaat alanına müştemilat ve ortak yerlerden gelen hisselerin tümü dahil edilecektir. Matrahın hesaplanmasında metrekare kesirleri atılacaktır.BİNA İNŞAAT HARCININ ÖDENMESİ

 • BİNA İNŞAAT HARCININ ÖDENMESİ

 • 2464 sayılı Kanunun “Harcın ödenmesi ve yeri” başlıklı Ek 5 inci maddesine göre Bina İnşaat Harcı;

 • inşaat ruhsatının alınmasından önce makbuz karşılığında ilgili belediyeye ödenir.

 • İnşaatın kısmen yapılması veya hiç yapılmaması halinde inşaat ruhsatı kısmen veya tamamen iptal edilirse, daha önce ödenmiş olan harçta gerekli düzeltme ve iadeler yapılır.BİNA İNŞAAT HARCININ TARİFESİ

 • BİNA İNŞAAT HARCININ TARİFESİ

 • 13/4/2005 tarihli 2005/8730 Sayılı BKK ile konut ve işyerleri için belediyenin ait olduğu gruba göre metre kare bazında tespit edilmiştir.KAYIT VE SURET HARCI

 • KAYIT VE SURET HARCI

 • 2464 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre belediyeler ile belediyelere bağlı müesseselerden (İSKİ, TESKİ, ASKİ, EGO, ESHOT vb. bağlı kuruluşlar) istenecek her türlü kayıt suretleri ve gayrimenkullerle ilgili harita plan ve krokilerin suretleri, Kayıt ve Suret Harcına tabidir.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; sayfaya bağlı suretlerde sayfa adedi, sayfaya bağlı olmayan suretlerde ise normal bir daktilo sayfasının alanı birim kabul edilerek, bulunacak itibari sayfa adedi esas alınacaktır. Harcın hesaplanmasında yarım ve yarımı aşan sayfalar tam sahife sayılacaktır.

 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; sayfaya bağlı suretlerde sayfa adedi, sayfaya bağlı olmayan suretlerde ise normal bir daktilo sayfasının alanı birim kabul edilerek, bulunacak itibari sayfa adedi esas alınacaktır. Harcın hesaplanmasında yarım ve yarımı aşan sayfalar tam sahife sayılacaktır.

 • Harita, plan ve krokilerin suretlerine ait harçların hesaplanmasında, alanı 1 m² den küçük olan suretler 1 m² sayılacak, metre kareyi aşan miktarlar hesaplamada tam’a çıkarılacaktır.

 • Kayıt ve suret harcının tarifesi; Bakanlar Kurulunun 13/4/2005 Tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararnamesi ile belediye grupları itibariyle aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.İMARLA İLGİLİ HARÇLAR

 • İMARLA İLGİLİ HARÇLAR

 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesinde;

 • “İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar belediyece tahsil olunur.

 • a) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar Kanununa göre ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri "Parselasyon Harcına" (teşvik belgesini haiz organize sanayi bölgeleri hariç olmak üzere),

 • b) Verilecek ifraz ve tevhit kararları "İfraz ve Tevhit Harcına",

 • c) Proje tasdik işlemleri "Plan ve Proje Tasdik Harcına",

 • d) Zemin ve yol kanal açma izni verilmesi, yapım ve yıkım artığı malzeme ile toprak kazısının taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi "Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcına",

 • e) (Mülga: 21/1/1982 - 2589/5 md.)f) Yapı kullanma izni verilmesi işleri "Yapı Kullanma İzni Harcına" tabidir.

 • f) Yapı kullanma izni verilmesi işleri "Yapı Kullanma İzni Harcına" tabidir.

 • (Değişik: 18/5/1987 - 3365/2 md.) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında inşa edilecek sera ve benzeri örtü altı tarım faaliyetinde kullanılmak üzere inşa edilen tesisler, ahır, samanlık, kümes ve hayvan barınakları ile yemlik gibi yapı ve tesisler 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca alınacak ücretler ile Bina İnşaat Harcı dahil yukarıda sayılan Harçlardan müstesnadır.

 • Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi ve Küçük Sanat Sitelerinde yapılan Yapı ve Tesisler Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcından müstesnadır.”

 • Hükmü yer almaktadır. • İmar mevzuatı gereğince alınacak harçların tarifesi; 13/4/2005 Tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararname ile belediye grupları itibariyle tespit edilmiştirBELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR, YAPI KULLANMA İZNİ HARCINDAN MUAF MIDIR?

 • BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR, YAPI KULLANMA İZNİ HARCINDAN MUAF MIDIR?

 • Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 01.09.2007 tarihli ve B.07.1.GİB.0.66/6609-567/076491 sayılı yazısında;

 • Bu düzenlemeler çerçevesinde 2464 sayılı Kanunda konuya ilişkin herhangi bir istisna hükmü yer almamasına karşılık 5393 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık olan ve gelir getirmeyen taşınmazlarının inşasında yapı kullanma izni harcının aranılmaması gerekmektedir.

 • Ancak, belediyeye ait taşınmazın kamu hizmetine ayrılmaması ve kamunun yararlanmasına açık olmaması veya gelir getirmesi halinde, bu taşınmazlara ilişkin olarak yapı kullanma izni işleminde yapı kullanma izni harcının aranılacağı tabiidir.”İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

 • İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “İşyeri açma izni harcı” başlıklı 81 inci maddesinde;

 • Madde 81 – Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması "İşyeri Açma İzni Harcına" tabidir.”

 • hükmü bulunmaktadır.2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in 10-13 üncü maddeleri arasında işyeri açma izin harcına ilişkin düzenlemeler yer almıştır.

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in 10-13 üncü maddeleri arasında işyeri açma izin harcına ilişkin düzenlemeler yer almıştır.Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre, harcın hesaplanmasında, gösterilen faaliyet alanında faydalanılma şartıyla işyerinin üzerinde kurulduğu arsanın tamamı gözönünde tutulacaktır. Şu kadar ki bu şekilde hesaplanan işyerinin kapalı ve açık alanlarının toplam 5 000 m²’ye kadar olan kısmı harca tabi tutulacak olup, beşbin metrekareyi aşan kısımlardan İşyeri Açma İzni Harcı alınamayacaktır.

 • Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre, harcın hesaplanmasında, gösterilen faaliyet alanında faydalanılma şartıyla işyerinin üzerinde kurulduğu arsanın tamamı gözönünde tutulacaktır. Şu kadar ki bu şekilde hesaplanan işyerinin kapalı ve açık alanlarının toplam 5 000 m²’ye kadar olan kısmı harca tabi tutulacak olup, beşbin metrekareyi aşan kısımlardan İşyeri Açma İzni Harcı alınamayacaktır.

 • Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca bir işyerindeki faaliyet türünün veya müstecirin değişmesi Belediye Gelirleri Kanununun uygulanması bakımından yeniden işyeri açma sayılacak ve harca tabi tutulacaktır.MUAYENE, RUHSAT VE RAPOR HARCI

 • MUAYENE, RUHSAT VE RAPOR HARCI

 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 82 nci maddesi, ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı görülen ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenerek ilgilisine verilecek; muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili tahlillere ilişkin olup bu kanunda ayrıca harca tabi tutulmamış olan ruhsatlar ile rapor ve belgeleri "Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcına" tabi tutmuştur.

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in 14 ve 15 inci maddeleri de muayene, ruhsat ve rapor harcı konusunu düzenlemiştir.Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre; mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı olarak belediyeler veya bağlı kuruluşları tarafından düzenlenen her türlü tıbbi, baytari ve fenni muayeneler ile kimyevi ve bakteriyolojik tahliller sonucunda düzenlenen raporlardan alınacak muayene, ruhsat ve Rapor Harcı, Kanunun 96 ncı maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu’nca tayin ve tespit edilen belediye grubu ve hadler esas alınarak, 84 ncü maddede gösterilen tarife cetveline göre belediye meclisince belirlenecektir.

 • Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre; mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı olarak belediyeler veya bağlı kuruluşları tarafından düzenlenen her türlü tıbbi, baytari ve fenni muayeneler ile kimyevi ve bakteriyolojik tahliller sonucunda düzenlenen raporlardan alınacak muayene, ruhsat ve Rapor Harcı, Kanunun 96 ncı maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu’nca tayin ve tespit edilen belediye grubu ve hadler esas alınarak, 84 ncü maddede gösterilen tarife cetveline göre belediye meclisince belirlenecektir.Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre, Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı, harç konusu muayenenin yapılması, ruhsat veya raporun verilmesi sırasında belediye veya ilgili bağlı kuruluşuna makbuz karşılığında ödenecektir.

 • Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre, Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı, harç konusu muayenenin yapılması, ruhsat veya raporun verilmesi sırasında belediye veya ilgili bağlı kuruluşuna makbuz karşılığında ödenecektir.

 • Muayene, ruhsat ve rapor harcının tarifesi; 13/4/2005 Tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararname ile belediye grupları itibariyle tespit edilmiştir. • BELEDİYE GRUBUCİNSİHARCIN MİKTARI

 • 1. grup belediyeler için

 • Muayene ruhsat ve rapor harcı13 TL.SAĞLIK BELGESİ HARCI

 • SAĞLIK BELGESİ HARCI

 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “Sağlık belgesi harcı” başlıklı 83 üncü maddesi kapsamında,

 • yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu tür belgeler ile bunların belli aralıklarla yenilenmeleri "Sağlık Belgesi Harcına" tabidir.1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 126 ncı maddesi uyarınca gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu fıkra kapsamındadır.

 • 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 126 ncı maddesi uyarınca gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu fıkra kapsamındadır.

 • Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar, bizzat çalışan iş yeri sahipleri ve işletenleri de dâhil olmak üzere, alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar, birinci fıkrada belirtilen iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.1593 sayılı Kanun kapsamında, süt annelik yapacak kadınlar da çeşitli hastalıkları taşıyıp taşımadıklarına dair sağlık raporları almaya ve raporları her altı ayda bir yenilenmesi gerekmektedir.

 • 1593 sayılı Kanun kapsamında, süt annelik yapacak kadınlar da çeşitli hastalıkları taşıyıp taşımadıklarına dair sağlık raporları almaya ve raporları her altı ayda bir yenilenmesi gerekmektedir.

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ve hamamlarda çalıştırılacak kişilerin bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmî sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu gerekmekte olup, bu raporların her altı ayda bir yenilenmesi zorunludur.

 • İşte söz konusu raporların belediyeye ait sağlık kuruluşlarından alınması halinde belediyeye sağlık belgesi harcı yatırılması gerekmektedir.13/4/2005 Tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararname ile belediye grupları itibariyle tespit edilmiştir .

 • 13/4/2005 Tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararname ile belediye grupları itibariyle tespit edilmiştir .

 • 1. grup belediyeler için 2.25 TL.YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI

 • YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI

 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı maddesine göre;

 • Yeni yol açılması;

 • - Mevcut yolların yüzde 40 oranında veya daha fazla genişletilmesi;

 • - Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi;

 • - Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi,

 • şeklinde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilecektir. (TEKNİK ALT YAPI BEDELİ)KANALİZASYON HARCAMALARINDAN KATILMA PAYI

 • KANALİZASYON HARCAMALARINDAN KATILMA PAYI

 • 2464 sayılı Kanun Madde 87:

 • belediyeler veya belediyelere bağlı (TESKİ. İSKİ, ASKİ gibi su ve kanalizasyon idareleri) müesseseler tarafından

 • - Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,

 • - Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi halinde bu tesislerden faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınması gerekmektedir.

 • İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller, hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış ise, payın hesabında o yola ait kanalizasyon giderleri dikkate alınacaktır.SU TESİSLERİ HARCAMALARINA KATILMA PAYI

 • SU TESİSLERİ HARCAMALARINA KATILMA PAYI

 • 2464 sayılı Kanun Madde 88:

 • ; belediyeler veya belediyelere bağlı (TESKİ, İSKİ, ASKİ, KASKİ vb. büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşu durumunda olan su ve kanalizasyon idareleri) müesseseler tarafından beldede;

 • a) Yeni içme suyu şebeke tesisleri yapılması,

 • b) Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslah edilmesi halinde, dağıtımın yapıldığı alan dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınacaktır.

 • Birden fazla yol kenarında bulunan gayrimenkullere ait payın hesabında, bunların yalnız suya bağlandıkları yol üzerindeki uzunlukları esas alınacaktır.2464 sayılı Kanun md.89:

 • 2464 sayılı Kanun md.89:

 • Yol, kanalizasyon ve içme suyu tesisleri harcamalarına katılma payları; bir programa bağlı olarak ya da halkın isteği üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Ancak, yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden yüzde yirmibeş noksanı ile alınacaktır. Tesislerle ilgili hizmet giderleri hiç bir zaman Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşmayacaktır.Hesaplama yapılırken giderler tutarından; özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak bedelleri indirilecektir. Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2'sini geçemeyecektir.

 • Hesaplama yapılırken giderler tutarından; özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak bedelleri indirilecektir. Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2'sini geçemeyecektir.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 90 ıncı maddesi uyarınca;

 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 90 ıncı maddesi uyarınca;

 • - Yol Harcamalarına Katılma Payı, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan,

 • - Su Tesisleri İle Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları ise hizmetten faydalanma şekillerine göre,

 • İlgili gayrimenkul sahipleri arasında ve 89 uncu maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilecektir.

 • İbadet yerleri, harcamalara katılma payından muaf tutulmuş

 • Gayrimenkul sahibi deyimi, gayrimenkulün malikini, varsa intifa hakkı sahibini, bunlar yoksa gayrimenkulü malik gibi tasarruf edenler.2464 SAYILI Kanun md. 93:

 • 2464 SAYILI Kanun md. 93:

 • harcamalara katılma payları belediyeler veya bunlara bağlı müesseseler tarafından, 92 nci maddeye göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerle tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunacaktır.

 • Ancak, yukarıda yazılı ödeme sürelerini, ilgili belediyelerin teklifi üzerine, 5 yıla (peşin ödemelerde bir yıla) kadar uzatmaya ve buna göre taksit sürelerini tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca bu yetkinin kullanılması halinde, uzatılan ödeme süreleri için belediyeler, belediye meclislerinin kararı üzerine ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca alınan tecil faizi oranını aşmamak üzere faiz alabileceklerdir.

 • Satış, hibe ve trampa gibi devir hallerinde ferağ sırasında o tarihe kadar ödenmemiş taksitler peşin olarak tahsil olunacaktır. Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesi belediyelerce ilgili tapu dairelerine bildirilecek olup, bu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi haberdar edecek ve pay ödenmedikçe intikal işlemini yapmayacaktır.5393 sayılı Belediye Kanunu

 • 5393 sayılı Belediye Kanunu

 • 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki; “ …. vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.” hükmü, 59/e maddesinde “Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.” belediye gelirleri arasında saymıştır.5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (f) bendinde yer alan “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” hükme de ilgili kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine göre belediyece verilecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek yetki ve görevini belediye meclisine vermiştir

 • 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (f) bendinde yer alan “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” hükme de ilgili kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine göre belediyece verilecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek yetki ve görevini belediye meclisine vermiştir2464 sayılı Kanun Madde 97:

 • 2464 sayılı Kanun Madde 97:

 • belediyelere; bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetki vermiştir. Ancak, belediyeye tekel olarak verilmiş işler (ulaşım, su kanalizasyon, mezarlık gibi) kendi özel hükümlerine tabidir.belediyelerce ilgililerin isteğine bağlı olarak verilen; kanal temizleme ücreti, baca temizleme ücreti, ilan ücreti, otopark ücreti, soğuk hava deposu vb. hizmetler için ücret alınabilecektir.

 • belediyelerce ilgililerin isteğine bağlı olarak verilen; kanal temizleme ücreti, baca temizleme ücreti, ilan ücreti, otopark ücreti, soğuk hava deposu vb. hizmetler için ücret alınabilecektir.

 • Maliye Bakanlığının 31 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (16.06.2005 tarihli ve 25817 sayılı Resmi Gazete)1. Ücretin Konusu ve Kapsamı

 • 1. Ücretin Konusu ve Kapsamı

 • Belediye Kanununun 59’uncu maddesinin (e) fıkrasında, belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, belediyelerin gelirleri arasında yer almaktadır.

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23’üncü maddesinin (e) fıkrasında, büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri ve (m) fıkrasında da, yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler, büyükşehir belediyelerinin gelirleri arasında sayılmıştır.Örnek 2- Büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler, ilan ve reklam vergisi dışında verecekleri hizmete karşılık olarak asma, tahsis ve bakım ücreti alabileceklerdir. Sözü edilen ücretlerin alınabilmesi için mükelleflerin hizmet binaları dışında, meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalara ve diğer yerlere ilan ve reklamlarını asabilmek için belediyelerden asma, tahsis ve bakım hizmeti talebinde bulunması ve belediyelerin de bu hizmeti yerine getirmesi gerekmektedir. Bu durumda belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaları mümkün bulunmaktadır. Buna karşılık, ücrete konu edilen ve mükelleflerin hizmet binalarında ve diğer yerlerde bulunan ve belediyelerden asma, tahsis ve bakım hizmeti talep edilmeyen ilan ve reklamları için, 2464 sayılı Kanunda yer alan ilan ve reklam vergisi dışında herhangi bir ücret alınması söz konusu değildir.

 • Örnek 2- Büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler, ilan ve reklam vergisi dışında verecekleri hizmete karşılık olarak asma, tahsis ve bakım ücreti alabileceklerdir. Sözü edilen ücretlerin alınabilmesi için mükelleflerin hizmet binaları dışında, meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalara ve diğer yerlere ilan ve reklamlarını asabilmek için belediyelerden asma, tahsis ve bakım hizmeti talebinde bulunması ve belediyelerin de bu hizmeti yerine getirmesi gerekmektedir. Bu durumda belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaları mümkün bulunmaktadır. Buna karşılık, ücrete konu edilen ve mükelleflerin hizmet binalarında ve diğer yerlerde bulunan ve belediyelerden asma, tahsis ve bakım hizmeti talep edilmeyen ilan ve reklamları için, 2464 sayılı Kanunda yer alan ilan ve reklam vergisi dışında herhangi bir ücret alınması söz konusu değildir.BÜYÜKŞEHİRLERDE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İLE OKUL VE PERSONEL SERVİSLERİNİN ÜCRETİ HANGI KURUM TARAFINDAN BELİRLENİR?

 • BÜYÜKŞEHİRLERDE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İLE OKUL VE PERSONEL SERVİSLERİNİN ÜCRETİ HANGI KURUM TARAFINDAN BELİRLENİR?

 • İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 09.03.2006 tarihli ve 81-106/2316 sayılı yazısında;….İstanbul İli sınırları içerisinde her türlü toplu taşıma ve trafik hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu, güzergah tespiti, taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak, araç park yerleri ile sayılarının belirlenmesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından, kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi, dolmuş vb. araçların bilet ücret ve tarifelerinin ise Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir.”

 • ….İstanbul İli sınırları içerisinde her türlü toplu taşıma ve trafik hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu, güzergah tespiti, taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak, araç park yerleri ile sayılarının belirlenmesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından, kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi, dolmuş vb. araçların bilet ücret ve tarifelerinin ise Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir.”BELEDİYELER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN NİKAH İŞLEMİ İÇİN VATANDAŞLARDAN ÜCRET ALINABİLİR Mİ?

 • BELEDİYELER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN NİKAH İŞLEMİ İÇİN VATANDAŞLARDAN ÜCRET ALINABİLİR Mİ?

 • Belediye evlendirme salonlarında gerek mesai saatleri içinde kıyılan gerekse mesai saatleri dışında kıyılan nikahlar için 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca salon kirasının alınması gerekmektedir.Kataloq: content -> file -> dokuman
file -> Sıkça Sorulan Sorular (sss)
file -> Tekirdağ BÜYÜKŞEHİr belediye hizmet binasi, meydan ve çevresiNİn düzenlenmesi Mİmari ve kentsel tasarim projesi yarişma ilani
file -> İNŞaat sektöRÜNÜn gündemindeki sorunlar toplantisi 24 aralik 2001 AÇiliş konuşmalari o takdiM
file -> Anne, Ben Barbar mıyım?
file -> Ayrıntılı bilgi için: film iksv org İstanbul Film Festivali’nden yüksek çözünürlüklü görseller
dokuman -> 3572 sayılı Kanun
dokuman -> Madde 51- belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası
dokuman -> Kişisel Bilgiler
dokuman -> C- resmi yazinin dolaşimi ve arşİvlenmesi: 01- belgeniN ÇOĞaltilmasi
dokuman -> Kabahati "idari suç" olarak tanımlamak da mümkündür

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə