Zəhra qızı ƏHMƏdova miRZƏAĞAYüklə 38,07 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü38,07 Kb.

ZƏHRA MİRZƏAĞA qızı ƏHMƏDOVA

Baş müəllim


İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının baş müəllimi

İş telefonu: 012-539-05-45

İmeyl: zahrahmadova@gmail.com
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT • 1981-ci il martın 10-da Bakı şəhərində anadan olub.

 • 1987-1998-ci illərdə Bakı şəhəri 238 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.

 • 1990-1995-ci illərdə 33 saylı 5 illik uşaq musiqi məktəbinin fortepiano şöbəsində təhsil alıb.

 • 1998-2002-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin bakalavr pilləsində İngilis dilinin filologiyası ixtisası üzrə təhsil alıb və fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 2002-2004-cü illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin Magistratura pilləsində Dilşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alıb və fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 2004-cü ildə Universitetdə təhsil aldığı müddətdə göstərdiyi naliyyətlərə görə ADU-nun rektoru tərəfindən Fəxri Fərman ilə təltif olunub.

 • 2012-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində işləyir.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 2014-2018-ci illərdə BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasının 5714.01 – Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik ixtisası üzrə dissertantı olub.

 • 2018-ci ildə “İngilis dilində sözönülər və Azərbaycan dili hal kateqoriyasının konseptual təhlili” mövzusunda dissertasiya işinin elmi seminarı keçirilib.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ • 2004-2012-ci illərdə ADU-nun Əlavə Təhsil fakültəsində müəllim.

 • 2006-2012-ci illərdə Bakı Asiya Universitetinin Xarici dillər kafedrasında baş müəllim.

 • 2012-ci ildən BDU-nun İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasında tam ştat müəllim.

 • 2013-2016 illərdə FLEPP (TEMPUS) – Foreign Languages Education for Professional Purposes (Peşəkar Məqsədlər üçün Xarici Dillərin Tədrisi) layihəsi çərçivəsində koordinatorun köməkçisi, təlimçi müəllim.

 • 2015-ci ildən BDU-nun İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasında tam ştat baş müəllim.

 • 2015-ci ildən British Council (Britaniya Şurası) − Azərbaycan təşkilatında təlimçi-müəllim.

 • 2017-ci ildə Təhsil Nazirliyi və “British Council” təşkilatının birgə əməkdaşlığı, BP və onun Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) layihəsindəki tərəfdaşları tərəfindən maliyyələşdirilən “İngilis dili müəllimlərinin və icma üzvlərinin ingilis dili bilik və bacarıqlarının artırılması layihəsi” çərçivəsində təlimçi müəllim.


TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  
 • Ümumi ingilis dili

 • Hüquqi ingilis dili

 • ESP (xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili) hüquq, filologiya

 • Akademik yazı
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • İngilis və Azərbaycan dillərində hal kateqoriyası
İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KEÇDİYİ KURSLAR, TƏLİMLƏR • 2005, Interactive Teaching Methodologies as Part of the Faculty Development Program, Azerbaijan University of Languages, June

 • 2005, Critical Thinking, Azerbaijan University of Languages, September-December

 • 2006, Academic Writing and Reading, Azerbaijan University of Languages

 • 2007-2008, Newly Qualified Teachers’ Course (NQT),

Module A: Classroom skills and competencies,

Module B: Developing skills,

Module C: Materials and resources,

Module D: Developing as a teacher and a microteaching session. British Council and AzETA • 2008, Interactive Teaching Program (Inclusive and Exclusive Education, Interactive Teaching Methods, Education Standards, Problem Based Learning), U.S. Embassy, AUL, March-May

 • 2008, Workshop Planning and Facilitation AzETA, Associate of IATEFL, October 25

 • 2008, 5th International ELT Conference, AzETA, an Associate of IATEFL, November 8-9

 • 2008-2009, Academic Writing, Workshop Planning, Technology in EFL Teaching, AzETA, an Associate of IATEFL

 • 2009, Creative Writing, AzETA, an Associate of IATEFL workshop by Prof. Mario Rinvolucri, Pilgrims Ltd. UK, April 24

 • 2009, 10th METU ELT Convention, Ankara, Turkey, May 22-23

 • 2009, Civics and Language Education. AzETA, Associate of IATEFL workshop, 6 June

 • 2009, 6th International ELT Conference, “Reaching out … For Success” AzETA, an Associate of IATEFL, November14-15

 • 2009-2010, English Global Training, British Council and Azerbaijan University of Languages

 • 2011, English Global Training, British Council and Azerbaijan University of Languages February-May

 • 2012, Shaping the Way We Teach English, Webinar Course 6. Office of English Language Programs, Bureau of Educational and Cultural Affairs U.S Department of State

 • 2012, Shaping the Way We Teach English, Webinar Course 7. Office of English Language Programs, Bureau of Educational and Cultural Affairs U.S Department of State

 • 2013, Shaping the Way We Teach English, Webinar Course 8. Office of English Language Programs, Bureau of Educational and Cultural Affairs U.S Department of State

 • 2013, Shaping the Way We Teach English, Webinar Course 9. Office of English Language Programs, Bureau of Educational and Cultural Affairs U.S Department of State

 • 2013, Shaping the Way We Teach English, Webinar Course 10. Office of English Language Programs, Bureau of Educational and Cultural Affairs U.S Department of State, April-June

 • 2013, Shaping the Way We Teach English, Webinar Course 11. Office of English Language Programs, Bureau of Educational and Cultural Affairs U.S Department of State, September-November

 • 2013, English Language Teaching Methodology Workshop, Baku State University and the US Embassy, October-December

 • 2014, English Teachers’ Capacity-building and Certification Project,

1. Madad-Intel “Teach to the Future” (face-to-face training)

2. Cambridge ESOL’s Teaching Knowledge Test (online training)3. Microsoft course "Teaching with Technology" (online training). MoE, British Council Azerbaijan, Madad Azerbaijan and Microsoft Azerbaijan, May

 • 2014, Selecting ICT Resources to Support Curriculum, A Microsoft Official E-learning Course, June

 • 2014, Curriculum Workshop, Avicenna Tajik State Medical University, (within the framework of TEMPUS – FLEPP project), Dushanbe, Tajikistan, June

 • 2014, 6th South Caucasus Regional ELT Confrence. Tskaltubo, Georgia, October 3-4

 • 2015, Shaping the Way We Teach English, Webinar Course 15, Office of English Language Programs, Bureau of Educational and Cultural Affairs U.S Department of State

 • 2015, Teacher Training Program, Glasgow University (within the framework of TEMPUS – FLEPP project). Glasgow, Scotland, January

 • 2015, Training session (within the framework of TEMPUS – FLEPP project) Azerbaijan University of Languages, May 6-8

 • 2015, Curriculum Workshop, Isykkul State University, (within the framework of TEMPUS – FLEPP project). Karakol, Kyrgizia, June

 • 2015, Certificate for delivering an effective presentation at the Alumni Teacher’s Conference “Leading the Way” funded by Embassy in Azerbaijan, AUL, December 19

 • 2015, Teacher Training Workshop: Supporting student’s academic skills through CALLA (cognitive and academic language learning approach). British Council, November 5

 • 2016, Study of translation. Trending proqrams and analysis. I International Forum. Qafqaz University, Baku, Azerbaijan, January 29

 • 2016, American English Webinar Series 4, Office of English Language Programs, Bureau of Educational and Cultural Affairs U.S Department of State

 • 2017, The 1st Forum for teachers of other Subjects through English, Modern Educational Complex named after H.Aliyev, March 4

 • 2017, English teaching skills and methodology, Trainer Development Course. British Council, March

 • 2017, The 1st Annual International XXI Century Teachers’ Conference: Innovation, Integration and Inspiration, XXI century IEIC, April 8

 • 2018, Təkmilləşdirmə kursu, BDU, aprel-may
 • 2010, TKT Module 1. Language and background to language learning and teaching. University of Cambridge ESOL Examinations, March 29

 • 2011, TKT Module 2. Lesson planning and use of resources for language teaching. University of Cambridge ESOL Examinations, June 18

 • 2018, Aptis for Teachers, British Council – Azerbaijan, Overall CEFR grade – C, June 10
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİMəqalələr

 • 2005, Terminalogiya. Terminin spesifikası // Elmi axtarışlar (folklorşünaslıq, filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri) XVI, AMEA, Folklor İnstitutu. Bakı:Səda, səh. 49-53

 • 2006, İngilis və Azərbaycan dillərində tərkibində heyvan adları işlədilən frazeoloji vahidlərin adcektiv və adverbial xüsusiyyətlərinin semantik təhlili // Filologiya məsələləri № 1, AMEA, Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Bakı: Elm və təhsil, səh. 74-76

 • 2012, U. Folkner yaradıcılığının ümumi xarakteristikası // Dil və ədəbiyyat. BDU, Bakı, № 4 (84), Bakı, səh. 144-146

 • 2015, İngilis dilində hal kateqoriyasına baxış // Dil və ədəbiyyat. BDU. Bakı, № 4 (92), səh. 36-39

 • 2017, İngilis dilində hal münasibətlərinə dair. // “Tədqiqlər” jurnalı. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı, səh. 131-136

 • 2017, Выражение концепта принадлежности в английском языке формой абсолютного родительного падежа и его эквиваленты в азербайджанском языке. Вестник ДГУ. Серия 2. Гуманитарные науки. Выпуск 2, Том 32. Вып. 2. Дагестан 2017, c. 53-61

 • 2017, Yönlük hal məkan konseptinin ifadə vasitəsi kimi // Tağıyev oxuları № 2. Elmi məqalələr məcmuəsi, BSU. Bakı, səh. 161-165

 • 2018, “Konsept” termininin koqnitiv dilçilik müstəvisində şərhi // Filologiya məsələləri № 3, AMEA, Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Bakı: Elm və təhsil, səh. 117-127

 • 2018, İngilis dilində obyekt konseptinin önlüklər vasitəsi ilə ifadəsi. Elmi əsərlər (dil və ədəbiyyat seriyası) № 1, BSU. Bakı, səh. 131-136

 • 2018, Sintaktik baxımdan bölünməyən birləşmələr. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 3 (107), BDU. Bakı

 • 2018, Концепт времени в когнитивном аспекте в английском языке. «Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія». Белорусский Государственный Педагогический Университет имени Максима Танка.


Tezislər

 • 2014, İsimlərdə temporallıq (ingilis dilinin materialları əsasında). Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, Bakı, səh. 256-265

 • 2015, ’s sonluğunun tədqiqi tarixindən // Doktorantların və gənc tədqiqatşçıların XIX Respublika elmi konfransı, Bakı, səh. 371-373

 • 2015, İngilis dilində hal kateqoriyasının tədqiqi tarixindən // Kitabi Dədə Qorqud və türk dünyası” adlı beynəlxalq elmi konfrans, BDU. Bakı, səh. 634-638

 • 2017, Azərbaycan və ingilis dillərində yiyəlik hal // Gənc tədqiqatçıların I beynəlxalq elmi konfransı, Bakı, səh. 804-806


Proqram

 • 2018, Akademik Yazı (ingilis dili) fənni üzrə proqram, Bakı

Yüklə 38,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə