ZiKİr ehline sorun kitabın Orijinal Adı: «Fes'elu Ehle'z Zikri» Pr. Dr. Muhammed Ticani Semavi Ensariyan Yayınları – Kum BasYüklə 1,17 Mb.
səhifə26/26
tarix31.10.2017
ölçüsü1,17 Mb.
#24439
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

1- Şevahid'ut-Tenzil, c. 1, s. 198.
2- İbn-i Hacer, es-Savaik'ul-Muhrika, s. 126. 3- Sünen-i Ebi Davud, c. i, s. 88.

460/ Zikir Ehline Sorun

        Ehl-i Sünnet ise, Emeviler ve Abbasilerin siyaseti doğrultusunda gelişen "Hilafet Okulu"nu desteklerler. Bugün artık gün gibi açığa çıkmış olan bu gerçeği araştırmacılar çok iyi bilirler. Ehl-i Beyt ve Şiilerine karşı düşmanlık siyasetini izleyen yöneticilere uyan Ehl-i Sünnet ve Cemaat da, Ehl-i Beyt düşmanlarını sevip Ehl-i Beyt dostlarına düşman kesilmekle, farkında olmadan Ehl-i Beyt' e ve Şiilerine düşman oldular. Bu yüzden, Buhari'yi bugün olduğu seviyeye çıkardılar. Dolayısıyla, onların yanında Ehl-i Beyt'in ya da On İki İmam'ın hiçbir eserini göremiyoruz. Hatta, Musa'ya göre Harun nasıldıysa, Resulullah'a göre öyle olan veya Resulullah'a yakınlığı, Resulullah'ın Rabbine yakınlığı gibi olan, ilim şehrinin kapısı Hz. Ali'nin dahi, kayda değer bir eserini göremiyoruz.

        Ehl-i Sünnet' e bu konuyla ilgili olarak şunu soruyoruz: Sizin, Buhari'yi diğer alimlerinizden daha üstün görmenizin sebebi nedir?

        Bence bu sorunun tek cevabı şudur: Çünkü Buhari;

        1- Sahabe, özellikle de Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Muaviye aleyhindeki rivayetleri değiştirmiştir. . . Bunu Muaviye ve ondan sonraki halifeler emretmişti.

        2- Resulullah'ın (s.a.a.) masumluğuyla uyuşmayan ve onu hatalar işleyen normal bir insan gibi gösteren uydurma rivayetleri bolca nakletmiştir... Bunu asırlar boyu çoğu halifeler arzulamıştı.

        3- Özellikle ilk üç halifenin Hz. Ali'ye üstün olduklarını gösteren rivayetleri bolca nakletmiştir... Muaviye -kendi zannınca- özellikle bu vesile ile Hz. Ali'nin adını tarihten


Buhari ve Müslim Hakkında / 461

silmek istiyordu.

        4- Ehl-i Beyt'i yeren uydurma hadisleri nakletmiştir.

        5- Kaza ve kader konusunda cebri onaylayan rivayetleri nakletmiştir... Emevi ve Abbasi halifeleri, ümmetin üzerindeki egemenliklerini koruyabilmek için bu inancı yayıyorlardı.

        6- Halkı uyutmak için efsanelere benzeyen saçmalıkları rivayet etmiştir... Buhari'nin dönemindeki halifeler de bunu istiyorlardı. Örnek olarak şu rivayete dikkat ediniz:

        Buhari, Sahih'inin "Yaratılışın Başlangıcı Kitabı, Cahiliye Günleri Babı"nda şöyle nakleder:

        Amr bin Meymun der ki: "Cahiliye döneminde zina yapan bir maymunu recm eden (taşlayan) birçok maymun gördüm. Ben de onlarla birlikte o maymunu recm ettim."1

        Biz Buhari'ye diyoruz ki: Belki de Allah Teala maymunlara acıdı da onları cennetten çıkardıktan sonra, cahiliye döneminde onlara farz kıldığı "recm" hükmünü kaldırarak İslam gelince zinayı onlara helal kıldı! Bu yüzden Resulullah'ın (s.a.a.) bi'setinden bu yana hiçbir Müslüman zina yapan bir maymunu taşladığını veya onun maymunlar tarafından taşlandığını gördüğünü iddia etmemiştir!SON SÖZÜMÜZ

        Buhari'de mevcut olan bu kadar hurafe ve saçmalıktan Sonra özgür araştırmacılar ve alimler hala susacak ve konuşmayacaklar mı?


-----------------------
1- Sahih-i Buhari, c. 5, s. 56.

462 / Zikir Ehline Sorun

        Bazıları şöyle sorabilir: Neden özellikle Buhari'ye bu kadar yükleniliyor? Halbuki diğer hadis kitaplarında onun kat kat fazlası saçmalıklar vardır?!

        Bu söz doğrudur; ama biz özellikle Buhari'yi şu sebepten dolayı seçtik: Buhari, artık Ehl-i Sünnet'in yanında bir hadis kitabı olmaktan çıkmış ve içinde hiçbir batıl bulunmayan ve içindekilerin hepsi sahih olan kutsal bir kitap konumuna gelmiştir. Ona bu kutsallığı, özellikle Abbasiler döneminde İslam ümmetine hüküm süren sultanlar ve padişahlar kazandırdılar.

        Diğer taraftan her zaman sultanların peşinde koşan kötü alimler de, makam ve servete ulaşmak için, "ihtilaf yarat, hüküm sür" siyasetinin piyonları olarak kimseye içtihat izni vermediler. Böylece Hicri ikinci asrın başlarında sultanlar tarafından içtihat kapısının kapatılmasıyla çoğunlukta olan Ehl-i Sünnet ile azınlıkta olan Ali Şiileri arasındaki ihtilafların halli yoluna gidilmesine engel oldular. Ehl-i Sünnet alimleri, bu siyasi oyuna gelerek Şiileri red ve tekfır ettiler; onlara olmadık iftiralar atarak aleyhlerinde binlerce kitap yazdılar. Bunun neticesinde binlerce suçsuz insan öldürüldü. Bu insanların tek suçu ise, Peygamber'in Ehl-i Beyt'inin velayetini kabul edip onlara uymak ve ümmetin boynuna zorla yüklenen hakimleri reddetmekti.

        Maalesef, ilim ve özgürlükler çağı olarak adlandırılan günümüzde de aynı durum yaşanmaktadır. Bugün eğer bir alim taassup ve taklit zincirlerinden kurtularak, Şiilik kokusu gelen bir yazı yazarsa, kıyameti koparır ve olanca güçleriyle onu kınar ve tekfır ederler. Tek nedeni ise, onların alışık oldukları şeye karşı çıkmış olması! Ama eğer birisi Buhari'yi öven bir kitap yazarsa, onu büyük alim olarak
Buhari ve Müslim Hakkında /463

tanıtıp her taraftan ona övgüler yağdırırlar. Namaz ve oruçları da, onları bu dalkavukluk ve yağcılıktan engellemez.

        Allah'ın kullarının çoğunun Sırat-ı Mustakim'den sapmasının sebebi nedir acaba?! Kur'an-ı Kerim'de Yüce ve Aziz Allah ile kovulmuş Şeytan arasında geçen konuşma, bu gizli sırrı ortaya çıkarmaktadır:

        "(Allah) dedi ki: Sana emrettiğimde secde etmeni engelleyen neydi?

        (Şeytan) dedi ki: "Ben ondan daha hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan."

        Dedi ki: Öyleyse çık cennetten! Bu senin kibrinin cezasıdır. Çık, sen hakir ve alçaksın!

        Dedi ki: Beni kıyamete kadar yaşat.

        Dedi ki: Sen kıyamete kadar yaşayacaksın.

        Dedi ki: Beni azdırdığın için ben de senin kullarını doğru yoldan çıkaracağım. Sonra onlara önden, arkadan, sağdan ve soldan saldıracağım. Artık, onların çoğu sana şükretmeyecekler.

        Dedi ki: Çık cennetten! Sen ve onlardan sana uyanlar kovulmuşsunuz ve cehennemi seninle ve onlarla dolduracağım."1 Bir başka yerde ise şöyle buyuruyor:

        "Ey Adem oğulları! Şeytan, ananızı, babanızı cennetten çıkardığı ve avret yerlerini onlara göstermek için büründükleri elbiseyi sıyırıp üstlerinden attığı gibi,
---------------------------------------
1- A'raf Suresi / 12 - 18.

464/ Zikir Ehline Sorunsakın sizi de bir derde uğratmasın. O ve ona mensup olanlar, sizin görmediğiniz yerlerden sizi kollar ve görürler. Şüphesiz biz şeytanları iman etmeyenlere dost ettik. Onlar kötü iş yapınca derler ki: Babalarımız da bu işi yaparlardı, öyle bulduk onları ve bunu bize Allah emretti. De ki: Allah kesinlikle kötülüğü emretmez. Allah'a bilmediğiniz şeyi mi isnat ediyorsunuz? De ki: Rabbim bana adaletle hareket etmemi emretti. Ve her secde yerinde, her namazda yüzünüzü kıbleye döndürün, dininizde halis olup ona bağlanarak kulluk edin.

        Nasıl sizi O yarattıysa yine O'na döneceksiniz. Halkın bir bölümünü hidayet etti, bir bölümü ise sapıklığı hakketti. Onlar, Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edindiler. Böyle iken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. "1

        Bu yüzden bütün Müslüman kardeşlerime diyorum ki: Şeytana lanet edin ve onun kalbinize ulaşmasına izin vermeyin. Gelin de Kur'an'ın ve doğru sünnetin emrettiği ilmi konuları tartışalım. Sadece sizin ve bizim yanımızda sahih olan şeyleri delil olarak getirelim. İhtilaf ettiğimiz şeyleri bir kenara bırakalım.

        Resulullah (s.a.a.); "Benim ümmetim yanlış üzere toplanmaz." buyurmuyor mu?! Demek ki doğru ve hak olan, Şiilerle Sünnilerin toplanıp ittifak ettikleridir; batıl ise onların ihtilaf ettiği şeylerdir. Eğer sadece bu direği dikebilirsek sefa, samimiyet, dostluk, muhabbet, bereket ve Allah'ın yardımı yeri göğü dolduracaktır.

        Artık beklemeye fırsat yoktur ve bunun zamanı gelmiştir. Hepimiz kitaplarımızın müjdelediği Hz. Mehdi'yi (a.s.) bekle-
-------------------------------
1- A'raf Suresi /27 - 30.


Buhari ve Müslim Hakkında /465

mekteyiz. Bu, bizim alınyazımızın aynı olduğunu göstermiyor mu?! Şiiler sizin kardeşlerinizdir; Ehl-i Beyt de onlara ait değildir. Hz. Muhammed (s.a.a.) ve Ehl-i Beyti (a.s.), bütün Müslümanların İmamlarıdırlar. Şii ve Sünni olarak Resulullah'ın (s.a.a.) şu hadisini ittifakla kabul ediyoruz:

        "Size iki emanet bırakıyorum; onlara sarılırsanız asla sapıtmazsınız: Kur'an ve Ehl-i Beyt."1 Hz. Mehdi de Ehl-i Beyt'tendir. Bu da başka bir delil değil midir?!

        Artık karanlıklar ve zulüm çağı geçmiştir. Allah'a andolsun ki, hiç kimse Resulullah'ın Ehl-i Beyti kadar zulüm görmemiştir. Minberlerde onlara lanetler okunmuş, Müslümanların gözleri önünde kendileri öldürülmüş, kadınları ve çocukları esir edilmiştir. Artık Resulullah'ın Ehl-i Beyt'ine yapılan zulümleri kaldırmanın ve ümmeti onların sıcak yuvasına geri döndürmenin zamanı gelmiştir. Onların yuvası rahmet ve sevgi ile doludur. Gelin onların şeref ve fazilet dolu ağacının altında gölgelenelim. Onlara Allah ve melekler salat ederler; Müslümanlara da onlara salat ve selam göndermeleri emredilmiştir. Tıpkı onları sevmeleri ve velayetlerini kabul etmeleri emredildiği gibi...

        Ehl-i Beyt'in faziletlerini Müslümanlar inkar etmedikleri gibi şairler de asırlar boyu onları bu faziletleriyle övmüşlerdir. Örneğin; Ferazdak, Ehl-i Beyt hakkında der ki:
---------------------------------
1- Sahih-i Buhari, c. I, s. 39. Daha önce de açıkladığımız gibi bu hadis, "Kur'an ve sünnetim" diye geçen hadisle asla çelişmez. Çünkü Kur'an ve sünnet sessizdir ve onları birilerinin açıklaması gerekir. Resulu1lah da (s.a.a.) buyuruyor ki: "Bunların açıklayıcısı, Ehl-i Beyt'imdir" ve bütün Müslümanlar bilirler ki, Ehl-i Beyt, ilimde ve amelde herkesten üstündür.

466/ Zikir Ehline Sorun

Takva ehli sayılırsa, İmamları "onlar" denir
En iyiler aranırsa, başlarında onlar gelir
Onlara buğzetmek, hiç kuşkusuz küfürdür
Sevmelisin onları; bu Allah'ın emridir
Allah'ı andıktan sonra onları anmalısın
Onlarla başlamış bu din, onlarla bitecektir 1

        Ünlü şair Ebu Firas, Ehl-i Beyt'i övdüğü ve Abbas Oğul- larım yerdiği kasidesinin bir bölümünde şöyle der:

Ey şarap müşterileri! Bunlar sizin iftiharlarınız değil


Bunlar din uğrunda kanlarını akıtanların iftiharlarıdır
Ne sorarsan, cevap verirler onlar
Amel yönünden de herkesten öndedirler
Gazaplanırlarsa, Allah için gazaplanırlar
Hükmettiklerinde Allah'ın sınırlarını aşmazlar
Onların evlerinden seher vakitlerinde
Yükselir Kur'an sesi
Sizin evlerinizdense, duyulur saz ve eğlence sesi
Rükün, Kabe ve örtü onların menzilidir
Zemzem, Sara ve Harem ve Hacer'ul-Esved de
Kur'an'da yemin edilmişse, onlara edilmiştir

        Beyhaki ve Kastalani, Ebu Abdullah Muhammed bin Ali el-Ensari eş-Şatibi'den şöyle bir şiir naklederler:

Ebu Bekir ile Ömer'i kötülemek istemem
Ama Haşim Oğullarını oldukça çok severim
--------------------------
1- Divan-ı Ferazdak, c. 2, s. 180 - 181.

467 / Zikir Ehline Sorun

Ali ve evlatlarını sevdiğim için kınanmaktan korkayım
Diyorlar ki: Ne oluyor da onları
Hıristiyanlar da seviyor
Arap ve acemin seçkinleri de?
Diyorum ki: Onların sevgisi, bütün mahlukatın
Hatta hayvanların da kalbine işlemiştir. 1

        Bazı Hıristiyanlar Ehl-i Beyt'in, özellikle de Ali bin Ebi Talib'in faziletleri hakkında kitaplar yazmışlardır. İşte Şatibi de buna değinerek diyor ki: Hıristiyanlar bile onları seviyor.

        Keşf'ul-Gumme adlı eserde bazı Hıristiyanların Hz. Ali'nin methinde şöyle söyledikleri nakledilir:


Ali'dir müminlerin velisi ve emiri


Ondan başka kimsenin yok hilafette hakkı
Ulu bir soyu var, yüce de bir nesebi
Herkesten önce o, kabul etmiş İslam'ı
Toplamış bir araya bütün faziletleri
Nebi'den sonra o, en cesur ve en takvalı
Ve bütün insanların en üstünü, efdali
Dinimden başka bir din sececek olsaydım
Müslümanlık içinde seçerdim Şiiliği2

        Bu durumda Müslümanlar, nasıl Ehl-i Beyt'i sevmez, onlara uymazlar?! Peygamberlerinin elçiliğinin ücretini, onları sevmeden, onlara uymadan nasıl ödeyebilirler?!
----------------------
1- Beyhaki, el-Mehasin ve'l-Mesavi, c. 1, s. 62; Kastalani, el-Mezahib'ul-Ledünniye, c. 3, s. 366.
2- Keşf'ul-Gumıne, c. 1, s. 65.

468 / Zikir Ehline Sorun

        Umarım benim bu feryadım, işiten kulaklara, gören gözlere ve anlayan kalplere ulaşır. Bu durumda dünya ve ahiret mutluluğu benim olur. Yüce Allah'tan amellerimi ihlaslı kılmasını niyaz ediyor ve ondan kabul, af ve mağfiret dileyerek beni dünyada ve ahirette Muhammed (s.a.a.) ve Ehl-i Beyt'inin hizmetçisi kılmasını istiyorum. Şüphesiz, onlara hizmet, büyük bir kurtuluştur ve Rabbimin yolu doğrudur.

        Son sözümüz: Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ın salat ve selamı, Muhammed'e (s.a.a.) ve onun tertemiz Ehl-i Beyt'ine (a.s.) olsun.

Prof.Dr.Muhammed Ticani Semavi

KAYNAKLAR

Tefsir Kitapları
1- Tefsir-i Taberi.
2- Tefsir-i İbn-i Kesir.
3- Tefsir-i Kurtubi.
4- Tefsir-i Kebir, Fahr-i Razi.
5- Tefsir-i Keşşaf, Zemahşeri.
6- Tefsir-i Hakim Haskani (Şevahid'ut- Tenzil).
7- ed-Dürr'ül-Mensur, Suyuti.
8- Zad'ul-Mesir Fi İlm'it-Tefsir, İbn'ül-Cevzi.
9- Tefsir-i Alusi (Ruh'ul-Maani).
10- Tefsir-i Sa'lebi (Tefsir-i Kebir).

Hadis Kitapları

1- Sahih-i Buhari.
2- Sahih-i Müslim.
3- Sahih-i Tirmizi.
4- Sünen-i İbn-i Mace.


470/ Zikir Ehline Sorun

5- Sünen-i Ebu Davud.


6- Sünen-i Nesei.
7- Sünen-i Daremi.
8- Müsned-i Ahmed bin Hanbel.
9- Sünen-i Darekutni.
10- el-Muvatta, Malik.
11- Müstedrek'us-Sahiheyn, Hakim.
12- Kenz'ül-Ummal.
13- Sünen-i Beyhaki.
14- el-Lü'lü ve' I-Mercan Fi Me'ttefeka Aleyh'iş-Şeyhan.
15- Minhac'us-Sünne, İbn-i Teymiye.
16- Müntahabu Kenz'il-Ummal.

Tarih Kitapları
1- Tarih-i Taberi (el-Ümem ve'l-Müluk).
2- Tarih-i İbn-i Esir (el-Kamil).
3- Tarih-i İbn-i Asakir (Tarih-i Dimişk).
4- Tarih'ul-Hulefa, Suyuii.
5- Tarih-i Bağdad, Hatip Bağdadi.
6- Tarih-i Buhari (el-Kebir).
7- Tarih'ul-Hulefa, İbn-i Kuteybe.

Kaynaklar / 471

8- Tarih-i İbn-i Kesir.


9- el-Ikd'ül-Ferid, İbn-i Abdurabbih.
10- Şerh-i Nehc'ül-Belağa, İbn-i Ebi-l Hadid.

Siyer Kitapları
1- es-Siret'ül-Halebiyye.
2- es-Siret'ül-Dahlaniyye.
3- el-Mil eI ve'n-Nihel, Şehristani.
4- es-Savaik'ul-Muhrika, İbn-i Hacer.
5- Hasais-i Nesei.
6- el-İsabe Fi Temyiz'is-Sahabe.
7- Yenabi'ul-Mevedde, Kunduzi el-Hanefi.
8- Tezkiret'ul-Havas.
9- el-Cami'us-Sağir ve el-Cami'ul-Kebir, Suyuti.
10- et- Tabakat'ul-Kubra, İbn-i Sa' d.

Çeşitli Kitaplar
1- İhkak'ul-Hak, Tüsteri.
2- Nehc'ül-Belağa (Muhammed Abduh şerhi)
3- Rebi'ul Ebrar, Zemahşeri.
4- Kitab 'ul-Muvaffakiyyat.
5- el-Gadir, Allame Emini.

472 / Zikir Ehline Sorun6- Kitab-u Sıffin, Nasr bin Mezahim.
7- Ensab'ul-Eşraf, Belazuri.
8- Lisan'ul-Mizan, Zehebi.
9- Tezkiret'ül-Huffaz, Zehebi.
10- Takyid'ul-İlm, Hatip Bağdadi.
11- el-Bidaye ve'n-Nihaye, İbn-i Kesir.
12- el-Cevheret'ün-Neyyire fi'l-fıkh'il-Hanefi.
13- Hadis'ul-İfk, Cafer Murtaza Amili.
14- el-Fitnet'ul-Kubra, Taha Hüseyin.
Bu e-kitap www.IslamKutuphanesi.com sitesinden alınmıştır.
Yüklə 1,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə