1. Elm o vaxt mükəmməl olur ki, o riyaziyyatdan istifadə etməyə başlayır fiziki hansı iqtisadçıya məxsusdur?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.22 Mb.
səhifə4/9
tarix19.06.2018
ölçüsü1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
147. Amillə nəticə arasında asılılıq y = f(x) funksiyası ilə verilərsə elastiklik əmsalı hansı düsturla hesablanır?

A)) B) C)

D) E)

148. Xətti y = a + b ∙ x funksiyası üçün elastiklik əmsalını müəyyən edin:

A)) B) E = b C)

D) E)

149. Xətti y = a + bx funksiyası üçün elastiklik əmsalının orta qiyməti necə hesablanır?

A)) B) C)

D) E)

150. Elastiklik əmsalının nə vaxt iqtisadi mənası olmur?

A)) əlamətlərin qiymətlərinin faizlə dəyişməsinin heç bir əhəmiyyəti olmadıqda;

B) nəticə ilə amil arasında asılılığın sıxlığı güclü olduqda;

C) nəticə ilə amil arasında asılılığın sıxlığı zəif olduqda;

D) əlamətlərin qiymətlərinin faizlə dəyişməsinin böyük əhəmiyyəti olduqda;

E) əlamətlər arasında əlaqənin öyrənilməsi üçün məlumatlar kifayət qədər olmadıqda.151. hiperbolası üçün elastiklik əmsalını müəyyən edin:

A)) B) C)

D) E)

152. qüvvət funksiyası üçün elastiklik əmsalını müəyyən edin:

A) ) B) C)

D) E)

153. Qarşılıqlı əlaqələr təhlil olunarkən lny –dən hansı əyrilər öyrənilərkən istifadə olunmur?

A)) fiziki əməklə çalışan işçinin yaşı ilə əmək haqqı arasındakı asılılığı ifadə edən əyrilərdə;

B) tələb əyrilərində;

C) təklif əyrilərində;

D) Engel əyrilərində;

E) istehsalın masştabı ilə məhsulun əmək tutumu arasında əlaqəni öyrənən əyrilərdə.154. Əgər gəlir investisiya ilə istehlakın cəmindən ibarət olarsa və istehlak funksiyasında xətti reqressiya əmsalı 0,65 -ə bərabər olarsa, investisiya funksiyasında reqressiya əmsalını müəyyən edin:

A)) 0,35 B) 1,65 C) 0,6 D) 0,4 E) 1,35155. A məhsulunun istehlakı ailənin gəlirindən asılı olaraq yx = 5 + 6 ∙ x – x2 tənliyi ilə xarakterizə olunur. Gəlirin hansı qiymətində ailənin istehlakı maksimal olur?

A)) 3 B) 5 C) 6 D) 4 E) 3,5156. B məhsulunun istehlakı ailənin gəlirindən asılı olaraq yx = 4 + 8x – 2x2 tənliyi ilə xarakterizə olunur. Gəlirin hansı qiymətində ailənin istehlakı maksimal olur?

A) )2 B) 4 C) 3D) 8 E) 6157. İstehsalın həcmindən asılı olaraq istehsal xərcləri yx = 1000 – 60x + 3x2 tənliyi ilə xarakterizə olunur. İstehsalın həcminin hansı qiymətində ən az xərc alınır?

A) ) 10 20 B) 15 C) D) 60 E) 3158. Buğdanın məhsuldarlığı verilən kübrənin həcmindən asılı olaraq aşağıdakı kimi müəyyən olunur y = 5 + 4 ∙ x – 0,2x2. Kübrənin optimal normasını müəyyən etməli:

A) )10 B) 4 C) 0,2 D) 5E) 15159. Buğdanın məhsuldarlığı verilən kübrənin həcmindən asılı olaraq aşağıdakı kimi müəyyən olunur y = 10 + 6x – 0,15x2. Kübrənin optimal normasını müəyyən etməli:

A) ) 20 B) 6 C) 15 D) 30 E) 10160. Tələbin qiymətdən asılılığı y = 110 – x-1,15 şəklindədir. Elastiklik əmsalına iqtisadi məna verin:

A)) qiymət 1% artdıqda tələb 1,15% azalır;

B) qiymət 1% artdıqda tələb 110 vahid azalır;

C) qiymət 1% artdıqda tələb 1,15 qədər azalır;

D) qiymət 1% artdıqda tələb 11,5% azalır;

E) qiymət 1% artdıqda tələb 11,5 vahid azalır.161. ŞP və İE –nin tətbiq sahəsinə aid deyil?

A)) Əmək haqqının hesablanması;

B) Yenidənqurma;

C) Yeni texnikanın yaranması;

D) Yeni məhsulun mənimsənilməsi;

E) Tikinti işləri.162. Şəbəkə planlaşdırılması və idarə edilməsinin üstünlüklərinə aid deyil?

A)) Şəbəkə qrafikinin düzgün qurulmaması;

B) Ayrı – ayrı işlər arasında əlaqələrin müəyyən olunması;

C) Mühüm işlərin seçilməsi;

D) İşlər kompleksinin yerinə yetirilməsinin nədən asılı olduğunun müəyyən edilməsi;

E) İşlərin görülməsi vaxtının azaldılması imkanlarının müəyyən olunması.163. Şəbəkə qrafikinin düzgün qurulmasına aid deyil?

A) ) Şəbəkədə qapalı dövrlərin olması mümkündür;

B) Başlanğıc və son hadisələr müstəsna olmaqla elə hadisələr olmalıdır ki, onlardan sonra işlər görülməsin;

C) Şəbəkə qrafikində bir neçə başlanğıc hadisə ola bilər;

D) Şəbəkə qrafikində sallaşmalar olmamalıdır

E) Şəbəkədə bir son hadisə ola bilər.164. İşlərin görülmə vaxtı qeyri – müəyyən olduqda işlərin görülməsinin gözlənilən vaxtını hesablamaq üçün aşağıdakı xarakteristikalardan istifadə olunmur?

A)) İşlərin görülməsinin ən az ehtimallı vaxtı.

B) Pessimistik iş vaxtı;

C) İşlərin görülməsinin ən ehtimallı vaxtı;

D) Optimistik iş vaxtı;pessimistik iş vaxtı;işlərin görülməsinin ən ehtimallı vaxtı;

E) Optimistik iş vaxtı;165. SP və İE tətbiq sahələrinə aid deyil:

A)) konkret əməliyyatın yerinə yetirilməsi;

B) layihələndirmə;

C) mürəkkəb obyektlərin tikintisi;

D) fəaliyyətdə olan avadanlıqların yenidən qurulması və planlı xəbərdarlıqlı təmir sistemi;

E) fərdi və kiçik seriyalarla məhsul buraxılışı;166. Şəbəkə planlaşdırılması və idarə edilməsinin üstünlüklərinə aiddir:

A); ) bütün işlər kompleksinin yerinə yetirilməsini nədən və nə dərəcədə asılı olduğunu göstərir.

B) işlərin nə dərəcədə mühüm olub olmamasının əsaslandırılması;

C) ayrı – ayrı işlər arasında əlaqələrin müəyyən edilməsinin qeyri – mümkünlüyü;

D) b; c;

E) işlərin yerinə yetirilmə vaxtının artırılması imkanlarının müəyyən edilməsi167. Şəbəkə qrafikini düzgün qurmaq üçünhansı qaydalar gözlənilməlidir:

A)) a; b; c; d; -dən heç biri olmamalıdır.

B) Şəbəkə qrafikində heç bir iş daxil olmayan bir neçə hadisənin olması mümkündür;

C) şəbəkədə qapalı dövrlər olmalıdır;

D) a; b; c; hər üçü olmalıdır;

E) Şəbəkə qrafikində döngələr olmalıdır:168. SQ – də işlərin görülməsinin gözlənilən vaxtını müəyyən etmək üçün hansı düsturdan istifadə olunur:

A)) B)

C) D)

E)169. Şəbəkə qrafikində böhran yolu nəyə deyilir:

A) ) tam yollar içərisində davamına görə ən uzununa böhran yolu deyilir

B) başlanğıc hadisə ilə başlayıb son hadisə ilə qurtaran yola böhran yolu deyilir;

C) qarşılıqlı əlaqəli işlərin kəsilməz ardıcıllığı böhran yolu adlanır;

D) bir neçə işin əmələ gətirdiyi yola böhran yolu deyilir;

E) iki hadisə arasındakı yola böhran yolu deyilir.170. Aralıq yolları neçə cür olur?

A) ) 3 B) 4; C) 2; D) 5; E) 6.171. Gərgin olmayan yolların vaxt ehtiyatı aşağıdakı kimi müəyyən olunur:

A) ) Pt (ℒ) = tb – t(l) B) Pt (ℒ) = t (ℒ)/2 C) Pt (l) = t (ℒ)

D) Pt (ℒ) = t(ℒjs) - t (ℒ); E) Pt (ℒ) = t(ℒ) + t (ℒjs);

172. Hadisənin daha tez baş vermə müddəti necə hesablanır?

A)) başlanğıc hadisədən bu hadisəyə qədər olan yollardan ən uzununun davamı ilə müəyyən olunur;

B) başlınğıc hadisədən bu hadisəyə qədər olan yollardan ən kiçiyinin davamı ilə;

C) hadisəyə ən yaxın yolun davamı ilə;

D) hadisədən sonrakı işin davamı ilə müəyyən olunur;

E) hadisədən son hadisəyə qədər olan yolların davamının ən kiçik olanının böhran yolunun davamından çıxmaqla alınır.173. Hadisənin daha gec baş vermə müddəti necə hesablanır:

A)) böhran yolunun davamından bu hadisədən son hadisəyə qədər olan yollardan ən uzununun davamını çıxmaqla alınır.

B) bu hadisədən son hadisəyə qədər olan yollardan ən uzununun davamı ilə müəyyən olunur;

C) Başlanğıc hadisədən verilən hadisəyə qədər olan yollardan ən uzununun davamı ilə müəyyən olunur;

D) bu hadisədən son hadisəyə qədər olan yollardan ən kiçiyinin davamına bərabərdir;

E) Böhran yolunun davamından bu hadisədən son hadisəyə qədər olan yollardan ən kiçiyinin davamını çıxmaqla alınır.174. İşlərin tez başlama müddəti necə müəyyən olunur:

A)) tt ∙ b (i, j) = tt (i); B) tt ∙ b (i, j) = tt (i) + t (i, y);

C) tt b (i, j) = tb – t(i,j); D) tt b (i, j) = tt(j) – t(i,j);

E) tt b (i, j) = tgb – t(i,j);175. İşlərin gec başlama müddət necə müəyyən olunur

A)) tgb (i, j) = tg (j) – t(i,j); B) tgb (i, j) = tb– t(i,j);

C) tgb (i, j) = tg (i) + t(i,j); D) tgb (i, j) = tg (j) + t(i,j);

E) tgb (i, j) = tg (j) – tg (i);176. İşlərin vaxt ehtiyatı necə müəyyən olunur?

A)) Pt (i, j) = tgb (i,j) – ttb (i,j); B) Pt (i, j) = tb– tgb (i,j);

C) Pt (i, j) = tgb (i,j) – ttq (i,j); D) Pt (i, j) = tgq (i,j) – tgb (i,j);

E) Pt (i, j) = tb – tgq (i,j);177. Xüsusi ehtiyatlar hansı işlərdə olur?

A)) ümumi başlanğıc və ümumi son hadisələri olan işlərdə;

B) yalnız başlanğıc hadisədən başlayan işlərdə;

C) yalniz son hadisə ilə qurtaran işlərdə;

D) gözləmə işlərində;

E) b; c;


178. Şəbəkə qrafikinin düzgün qurulmasına aid deyil:

A)) şəbəkədə bir neçə son hadisə ola bilər.

B) Son hadisə müstəsna olmaqla elə hadisə olmamalıdır ki, ondan sonra işlər görülməsin;

C) şəbəkə qrafikində bir neçə başlanğıc hadisə ola bilər;

D) şəbəkədə qapalı dövrlər olmamalıdır;

E) şəbəkə qrafikində sallaşmalar olmamalıdır;179. İşlərin gözlənilən vaxtı müəyyən edilərkən hansı xarakteristikalardan istifadə olunmur:

A)) İşlərin görülməsinin ən ehtimalsız vaxtı.

B) pessimistik iş vaxtı;

C) işlərin görülməsinin ən ehtimallı vaxtı;

D) 1; 2; 3;

E) optimistik iş vaxtı;

0

1

32

5

410

7

86

7

119

5

180. Aşağıdakı şəbəkə qrafiki əsasında 4 hadisəsinin vaxt ehtiyyatını müəyyən edin:

A)) 0;

B) 3;


C) 2;

D) 4;


E) 5.

0

13

2

54

10

78

6

711

9

5181. Aşağıdakı şəbəkə qrafiki əsasında 2 hadisəsinin vaxt ehtiyyatını müəyyən edin:

A)) 8;


B) 7;

C) 2;


D) 9;

E) 4.


D) 4;

E) 5.


0

1

32

5

410

7

86

7

119

5

182. Aşağıdakı şəbəkə qrafiki əsasında (3,4) işinin vaxt ehtiyyatını müəyyən edin:

A)) 0;

B) 3;


C) 2;

D) 4;


E) 5.

0

13

2

54

10

78

6

711

9

5183. Aşağıdakı şəbəkə qrafiki əsasında (1,2) işinin vaxt ehtiyyatını müəyyən edin:

A)) 8;


B) 7;

C) 9;


D) 6;

E) 5.


0

1

32

5

410

7

86

7

119

5

184. Aşağıdakı şəbəkə qrafiki əsasında (1,2) işinin vaxt ehtiyyatını müəyyən edin:

A) ) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E)

EKONOMETRİKA (ƏLAVƏ)

185.Riyazi iqtisadi üsullar nəyi öyrənir.

A)) İqtisadi proseslərin modelləşdirilməsi prinsipləri;

B) Ekonometrik modellərin indefikasiyasını;

C) Riyazi modellərin qurulması;

D) Ekonometrik modellərin reallaşdırılmasını;

E) Riyazi proqramlaşdırilmanın növlərini.186.Mürəkkəb dinamik sistemlərdə qərar qəbulu məsələsi ilə hansı elm sahəsi məşğul olur.

A) ) əməliyyatların tədqiqi

B) statistik həllər nəzəriyyəsi

C) iqtisadi nəzəriyyə

D) dinamik proqramlaşdırma

E) optimal idarəetmə.

187. İqtisadi sistemlərdə həll olunan planlaşdırma və idarəetmə məsələlərinin I tipinə aid deyil?

A)) Həllərin çoxvariantlılıgı ilə fərqlənən məsələlər.

B) Xidmət prosesinin gedişində yaranan operativ iş məsələləri;

C) Qoyuluşu çox aydın və dəqiq olan məsələlər;

D) Qərar qəbulu qısa müddət tələb edən məsələlər;

E) İstehsal prosesinin gedişində yaranan operativ iş məsələləri;

188. İqtisadi sistemlərdə həll olunan planlaşdırma və idarəetmə məsələlərin I tipinə aiddir.

A)) Məsələnin qoyulişu çok sadə və aydındır

B) Məsələlərin həlli müəyyən həllər çoxluğundan optimal həllin seçilməsinə əsaslanır

C) İqtisadi amillərin mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələri ilə xarakterizə olunur;

D) Çoxlu sayda informasiya ilə zəngin olur;

E) Həllərin çoxvariantlılığı;

189. İqtisadi sistemlərdə həll olunan iqtisadi məsələlərin ikinci tipinə aiddir:

A)) Həllərinin çoxvariantlılığı ilə fərqlənən məsələlər

B) Xidmət prosesinin gedişində yaranan operativ xidmət məsələləri

C) Qısa müddət qərar qəbul edilən məsələlər

D) Hesabat üsulu sadə olan məsələlər

E) İstehsal prosesinin gedişində yaranan operativ iş məsələləri

190. İqtisadi sistemlərdə həll olunan iqtisadi məsələlərin II tipinə aid deyil:

A)) İstehsal xidmət prosesinin gedişində yaranan operativ iş məsələləri

B) Müəyyən optimallıq meyarı əsasında həll olunan məsələlər

C) İqtisadi amillərin mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələri ilə xarakterizə olunan məsələlər

D) Çoxlu sayda informasiyalarla zəngin olan məsələlər

E) Həlləri çoxvariantlı olan məsələlər

191. Riyazi proqramlaşdırma nəyi öyrənir?

A)) Dəyişmələrə qoyulmuş müəyyən məh tudiyyətlər daxilində funksiyanın ekstremal qiymətlərinin tapılmasının nəzəri prinsipləri və həlli üsulları

B) Əlaqələrin parametrlərinin qiymətləndirilməsi

C) Gələn dövr üçün proqnozların verilməsi

D) Dəyişənlər arasında əlaqə firmasının seçilməsini

E) Dəyişənlər arasında əlaqənin sıxlığı

192.Aşağıdakılardan biri riyazi modellərə aid deyil:

A)) obyektdə baş verən hadisələr əks olunmur

B) Tədqiq olunan obyektin xassələri bərabərsizliklər şəklində verilir

C) Tədqiq olunan obyektin xassələri funksiyaları şəklində verilir

D) Tədqiq olunan obyektiv xassələri tənliklər vasitəsilə verilir

E) Öyrənilən proseslərin qanunauyğunluqlarını müəyyən edir.

193. Riyazi – iqtisadi modellərin mahiyyətini əks etdirmir:

A) İ) Riyazi iqtisadi modellərin işlənilən növündə izahedici dəyişənlərin hər qiymətinə izahedici dəyişənin yalnız bir qiyməti qarşı qoyulur.

B) İqtisadi proses və hadisələrin tam dərk olunması

C) Kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikalarının ümumiləşdirilməsi

D) İmitasiya eksperimentlərinin aparılması

E) qtisadi proses və hadisələrin riyazi yazılışı

194. Aşağıdakılardan biri riyazi-iqtisadi modellərə xas olan əlamət deyil:

A)) İqtisadı hadisələri daha dərindən təhlil etməyə imkan vermir.

B) Təhlil və proqnozlaşdırma üçün istifadə olunur.

C) İstehsalın idarə edilməsinin səmərəli üsullarının yaradılmasına köməklik göstərir.

D) Plan hesabatlarının avtomatlaşdırilması üçün şərait yaradır.

E) Planlaşdırmanın keyfiyyətini yüklətməyə şərait yaradır

195. Riyazi –iqtisadi modellərə qoyulan ən mühüm tələb hansıdır?

A)) Onların kifayət qədər sadə olması və tədqiqatın məqsədini adekvat əks etdirməsi.

B) Kifayət qədər əmək tutumlu olması

C) Nəticəyə təsir edən bütün amilləri nəzərə ala bilməsı

D) Bütün amillərin və dəyişmələrin ilkin andan riyazi olaraq ifadə olunması

E) Onun kifayət qədər mürəkkəb olması

196. riyazi-iqtisadi modellər qurularkən ilkin yanaşma kimi nəyə çalışırlar?

A))Məsələnin qoyuluşuna

B) Məhdudiyyətli riyazi olaraq ifadə etməyə:

C) Meyarın seçilməsinə

D) kəmiyyət xarakteristikalarının seçilməsinə

E) Həll alqoritminini müəyyən edilməsinə

197. Məhdud resurslardan səmərəli istifadə məsələsi həll olunarkən hansı şərt əsas deyil?

A)) Qeyri məhtud resursların müəyyən edilməsi

B) Məhtudiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi

C) Hər variantda hər resursdan nəqədər istifadə olunduğu

D) Qit resursların müəyyən edilməsi

E) Hansı resursların əsas resurslar olduğu

198. Kəmiyyət xarakteristikalarının seçilməsi və modeldə əks olunası zamanı aşağıdakılardan hansı əsas deyil?

A)) Çoxlu sayda kəmiyyət xarakteristikalarının modelə daxil edilməsi.

B) Asılılıqların kəmiyyətcə ifadə olunması;

C) Müxtəlif variantların müqayisəsi

D) Əlverişli olan variantın seçilməsi

E) Məsələni xarakterizə edən ilkin verilənlər :

199. Aşağıdakı fikirlərdən hansı ekonometrikanın mahiyyətinə yaddır?

A)) İqtisadi siyasət haqqında məsləhət verə bilmir

B) İqtisadi hadisə və proseslər arasında əlaqələri kəmiyyətcə qiymətləndirir

C) Modellərin parametrlərini qiymətləndirir:

D) İqtisadi qanunların empirik nəticələri haqqında elmdir.

E) proqnozlar verir

200. Aşağıdakılardan biri ekonometrikanın əasa məsələlərinə aid deyil:

A)) ilkin verilənlər külliyatını artırmaq məqsədilə iqtisadi obyekt üzərində təcrübənin aparılması

B) modelə əlavə dəyişənlərin daxil edilib edilməməsinin müəyyənləşdirilməsi

C) verilənlər külliyatında modelin struktur əmsallarının müəyyən edilməsi

D) modeldən hansı dəyişənin çıxarılması

E) modelin xətti və ya qeyri xətti seçilməsinin nə qədər doğru olub olmamasının əsaslandırılması

201. Ekonometrik modellər göstərilən hajnsında istifadə olunur?

1) biznesdə; 2) iqtisadiyyatda; 3) ictimai elmlərdə; 4) riyaziyyatda; 5) riyazi proseslərin tədqiqində.

A)) (1,2,3,5)

B) (2,3,4,5)

C) (1,3,4,5)

D) (1,2,3,4)

E) (1,2,4)

202. Ekonometrikada təhlil və proqnozlaşdırma üçün istifadə olunan modellərə aiddir:

1) zaman sıralarının modelləri; 2) təcrübi yolla alınan informasiya əsasında qurulan modellər; 3) optimallaşdırma modelləri; 4) birtənlikli reqressiya modelləri; 5) eynivaxtlı modellər sistemi.

A)) (1,4,5)

B) (1,2,3,4)

C) (1,2,3)

D) (1,2,3,4,5)

E) (3,4,5)

203. Ekonometrikada modellər qurularkən aşağıdakı verilənlərdən hansılardan istifadə olunur?

1) təcrübi yolla alınan verilənlərdən; 2) müəyyən külliyatdan təsadüfən seçilən verilənlərdən; 3) fəza verilənlərdən; 4) zaman sıralarından.

A)) (3,4)

B) (1,2,4)

C) (2,3,4)

D) (1,4)


E) (1,2,3)

204. Ekonometrik modellər qurularkən, fəza verilənlərinə eyni zaman anında toplanan aşağıdakı məlumatlardan hansıları aid etmək olar:

1) işçilərin sayı; 2) gəlir; 3) istehsalın həcmi; 4) milli gəlir.

A)) (1,2,4)

B) (1,3,4)

C) (2,3,4)

D) (1,2,4)

E) (3,4)


205. Ekonometrik modellər qurularkən zaman sıralarına aid olan hansı informasiyalardan istifadə etmək olar?

1) əmək haqqı; 2) milli gəlir; 3) dolların gündəlik kursu; 4) işçilərin sayı; 5) avadanlıqların istismar müddəti

A)) (1,2,3,4)

B) (1,2,3,5)

C) (1,3,4,5)

D) (2,3,4,5)

E) (3,4,5)

206. Xətti proqramlaşdırma məsələsinin ən universal modeli neçə məhtudiyyəti əks etdirir?

A)) 3

B) 2


C) 4

D) 5


E) 1

207. XPM –də dayaq planı nə vaxt cırlaşmayan adlanır?

1) m müsbət komponentdən ibarət olarsa; 2) n müsbət komponentdən ibarət olarsa;

3) n + m – 1 müsbət komponentdən ibarət olarsa; 4) müsbət komponentlərin sayı m –dən az olarsa; 5) müsbət komponentlərin sayı m –dən çox olarsa.

A)) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5

208. Aşağıdakılardan hansı XPM –nin planlarının xassələrinə aid deyil?

1) Əgər dayaq planı m müsbət komponentə malikdirsə belə plan cirlaşmayan plan adlanır; 2) XPM-nin bütün planlar çoxluğu qabarıq çoxluqdur; 3) XPM-nin birdən çox planı varsa sonsuz sayda planı var ; 4) XPM-i öz maksimumunu (minimumunu) mümkün planlar çoxluğunun kənar nöqtələrində alır. 5)XPM-nin həllini planlar çoxluğunda axtarmaq lazımdır.

A)) 5


B) 2

C) 1


D) 3

E) 4


209. Aşağıdakılardan hansı XPM- nin həllinin Dansiq üsulunu əks etdirmir.

A)) XPM-nin həlli mümkün planlar çoxluğunda axtarılır

B) Dayaq planı kənar nöqtələrdə axtarılır:

C) XPM-nin həlli dayaq planlarının müqayisəsi əsasında tapılır

D) Tapılan dayaq planı optimallığa yoslanılır:

E) Dayaq planı optimal deyilsə xüsusu sxem əsasında optimallığa yoxlanılır

210. Simplek üsulla XPM-i həll edilərkən ilkin simpleks cədvəlin sütunları haqqında fikirlərdən biri səhvdir.

A)) XPM –nin optimal həllinin qiymətlərini.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə