1. İkili yazılış üsulu hansı məqsədlər üçün ifadə edilir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.79 Mb.
səhifə2/6
tarix18.06.2018
ölçüsü0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6

95. Əsas vəsaitlər aşağıdakı qrupların hansına aiddir?

A) Əmək vəsaitləri

B) Əmək predmetləri

C) Hesablaşmalarda olan vəsaitlər

D) Xüsusi mənbələr

E) Balans və inventarizasiya96. Müəssisənin təsərrüfat vəsaitləri əmələgəlmə mənbələrinə görə aşağıdakı qruplara ayrılır?

A) Xüsusi və bor calınmış

B) Təhkim edilmiş və borc alınmış

C) Təhkim edilmiş və xüsusi təyinatlı

D) Borc alınmış və cəlb edilmiş

E) Xüsusi təyinatlı və cəlb edilmiş97. İctimai məhsulun bölüşdürülməsi üzrə öhdəliklər hansılardır?

A) Əmək ödənişi üzrə müəssisənin işçilərinə borc

B) Malsatanlara borc

C) Yüklənib yola salınmış mallar

D) Ssudalar üzrə banka borc

E) Təhtəlhesab şəxslərə borc98. Mühasibat uçotu metodunun hansı elementləri bir sıra elmlər üçün ümumi hesab olunur?

A) Qiymətləndirmə, kalkulyasiya, inventarlaşma

B) Qiymətləndirmə, balans, hesablar sistemi

C) Balans və ikili yazılış

D) Sənədləşdirmə və inventarlaşma

E) Qiymətləndirmə və ikili yazılış99. Hesablaşmalar üzrə öhdəliklər hansılardır?

A) Malsatanlara borc

B) Ssuda üzrə banka borc

C) Əməyin ödənişi üzrə müəssisənin işçilərinə borcu

D) Xüsusi təyinatlı vəsaitlər

E) Büdcəyə olan borc100. Mühasibat balansında hansı göstəricilər sistemi mövcuddur?

A) sintetik

B) məqamlı

C) məqamlı və fasiləli

D) fasiləli

E) sintetik və fasiləli101. Təqribi (müvəqqəti) balans nə üçün tərtibedilir?

A) maliyyə vəziyyətini aydınlaşdırmaqü çün

B) illik planın yerinə yetirilməsinip lanlaşdırmaq üçün

C) təsərrüfat fəaliyyəti planlaşdırmaq üçün

D) tərtib edilmir

E) təsərrüfat fəaliyyətini təhlil etmək üçün102. “Əməyin ödənilməsi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar” hesabı neçə nömrəli hesabdır?

A) 70


B) 20

C) 60


D) 40

E) 30


103. Satışın təşkili üzrə xərclər və hazır məhsul anbarlarında məmulatların tara və qablaşdırma xərcləri hansı xərclərə aiddir?

A) kommersiya xərclərinə

B) istehsal məsrəflərinə

C) işçilərin sosial xərclərinə

D) əsas vəsaitlərdən istifadə xərclərinə

E) əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən xərclərə104. Ləğv balansı hansı hallarda tərtib edilir?

A) Müəssisə ləğv edilərkən təsərrüfat vəsaitlərini qiymətləndirmək üçün

B) Cari ildə təsərrüfat fəaliyyətini planlaşdırmaq üçün

C) İşçilərin illik yekunu göstəricilərinin hesablanması üçün

D) Müasir şəraitdə tərtib edilmir

E) Müəssisənin maliyyə fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün105. Sintetik hesablar üzrə dövriyyə cədvəli nə üçün tərti bolunur?

A) Sintetik uçotun tamamlığını yoxlamaq məqsədilə

B) Analitiku çotun tamlığını yoxlamaq məqsədilə

C) Hesabların müxabirləşmələrinin düzgünlüyünü yoxlamaq üçün

D) Hesablar üzrə yekunların hesablanması üçün

E) Sintetik və analitik uçotun tamlığını yoxlamaq üçün106. 69-«Sosial sığorta və təminat üzrə hesablaşmalar» hesabı debet üzrə hansı hesablarla müxabirləşir?

A) 50, 51, 52, 55, 70

B) 52, 55, 47,70

C) 50, 51, 26, 29

D) 55, 47, 70

E) 50, 51, 26, 71107. Müəssisənin təsərrüfat vəsaitləri əmələgəlmə mənbələrinə görə hansı qruplara ayrılır?

A) Xüsusi və borc alınmış

B) Təhkim edilmiş və borc alınmış

C) Təhkim edilmiş və xüsusi təyinatlı

D) Borc alınmış və cəlb edilmiş

E) Xüsusi təyinatlı və cəlb edilmiş108. 71 – balans hesabı debet üzrə hansı hesablarla müxabirləşir?

A) 50, 51, 52, 55

B) 08, 31, 50

C) 37, 38, 80

D) 36, 85, 86

E) 10, 12, 26, 29109. Ləğv balansı hansı hallarda tərtib edilir?

A) Müəssisələğvedilərkəntəsərrüfatvəsaitləriniqiymətləndirməküçün

B) Cariildətəsərrüfatfəaliyyətiniplanlaşdırmaqüçün

C) İşçilərinillikyekunugöstəricilərininhesablanmasıüçün

D) Müasirşəraitdətərtibedilmir

E) Müəssisəninmaliyyəfəaliyyətiniqiymətləndirməküçün110. Minimal əmək haqqı hal-hazırda nə qədərdir?

A) 105


B) 75, 5

C) 90, 5

D) 60

E) 65


111. Əmək haqqından sosial sığortaya ayırmalar hansı dərəcə ilə tutulur?

A) 3%


B) 2%

C) 1%


D) 22%

E) 14 %112. Tikinti müəssisəsi ƏDV-ni hansı dərəcə ilə ödəyir?

A) 18%


B) 16%

C) 22%


D) 25%

E) Tikinti müəssisəsi ƏDVödəyicisideyildir113. Əmək haqqından tutulan gəlir vergisi minimum hansı dərəcə ilə tutulur?

A) 14%


B) 18%

C) 12%


D) 3%

E) 7%


114. Mühasibat uçotunun prinsipləri hansıdır ?

1- mühasibat uçotu hesablarının tətbiqi

2- təsərrüfat fəaliyyətində ehtiyatlılığın təminatı

3- mühasibat uçotunun optimallığı

4- qiymətləndirmənin təminatı

5- mühasibat uçotunun fasiləsizliyi

A) 1, 2, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 4, 5

E) 1, 3, 4115. Mühasibat uçotunun fasiləsizliyi aşağıdakılardan hansına aiddir?

A) mühasibat uçotunun prinsiplərinə

B) mühasibat uçotunun metoduna

C) mühasibat uçotunun predmetinə

D) mühasibat uçotunun ünsürlərinə

E) mühasibat uçotunun tarixinə116. Mühasibat uçotunun predmeti nəyə əsasən müəyyənləşdirilir?

A) mühasibat uçotunun prinsipinə

B) mühasibat uçotunun metoduna

C) sənədləşdirməyə

D) invertarlaşmaya

E) kalkulyasiyaya117. Mühasibat uçotunun predmetinə hansılar aiddir?

A) müəssisənin əmlakı, onun hərəkəti

B) qiymətləndirmənin təminatı

C) mühasibat uçotunun fasiləsizliyi

D) sənədləşdirmə

E) invertarlaşma118. Mühasibat uçotunun metodu hansılardır?

A) mühasibat uçotunun araşdırılması və öyrənilməsi qaydaları

B) qiymətləndirmənin təminatı, ehtiyatlığın təminatı

C) mühasibat uçotunun fasiləsizliyi, hesabların tətbiqi

D) müəssisənin əmlakı, onun hərəkəti

E) əmlakın əmələ gəlmə mənbələri və formalaşması119. Mühasibat uçotunun ünsürlərinə aiddir?

A) sənədləşdirmə, invertarlaşma, ikili yazılış

B) qiymətləndirmənin təminatı

C) müəssisənin əmlakı, onun formalaşması

D) əsas vəsaitlər, dövriyyə fondları

E) mühasibat uçotunun fasiləsizliyi120. Müəssisə əmlakının faktiki yoxlanılması və müəyyən olunması forması necə adlanır?

A) invertarlaşma

B) ikili yazılış

C) mühasibat balansı

D) hesablar sistemi

E) sənədləşdirmə121. Əməliyyatın icra olunduğu yerdə rəsmiyyətə salınması necə adlanır?

A) sənədləşdirmə

B) invertarlaşma

C) mühasibat balansı

D) ikili yazılış

E) hesablar sistemi122. Rekvizitlər nəyə deyilir?

A) mühasibat uçotu sənədində əks olunmuş göstəricilər sisteminə

B) mühasibat uçotunda əks olunmuş əmlakın faktiki yoxlanılmasına

C) təsərrüfat əməliyyatının rəsmiyyətə salınmasına

D) əməliyyatların iqtisadi cəhətdən qruplaşdırılmasına

E) mövcud olan bütün çeşidlərin ümumiləşdirilmiş həcminə123. Hesablar sistemi nəyə deyilir?

A) əməliyyatların iqtisadi cəhətdən qruplaşdırılmasına

B) mühasibat uçotu sənədində əks olunmuş göstəricilər sisteminə

C) əməliyyatın rəsmiyyətə salınmasına

D) bütün çeşidlərin ümumiləşdirilmiş həcminə

E) əmlakın faktiki yoxlanlmasına124. İki tərəfli yazılış formasının quruluşu necə olur?

A) debet solda, kredit sağda

B) debet və kredit sağda, sol boş qalır

C) debet və kredit solda, sağ boş qalır

D) debet sağda, kredit solda

E) belə yazılış forması yoxdur125. Aktiv hesablarda qalıq harada yerləşir?

A) hesabın debetində

B) hesabın debetində və kreditində

C) balansda

D) passiv hesablarda

E) hesabın kreditində126. Passiv hesablarda qalıq harada yerləşir?

A) hesabın kreditində

B) passiv hesabda

C) aktiv hesabda

D) hesabın debetində

E) hesabın debetində və kreditində127. Əsas vəsaitlərin əsaslı və cari təmiri hansı üsullarla aprılır?

A) təsərrüfat və podrat üsulu ilə

B) podrat üsulu ilə

C) təsərrüfat üsulu ilə

D) əsas vəsaitlər təmir olunmur

E) belə təmir üsulu yoxdur128. Müəssisə əmlakının formalaşdırılması mənbələri, onların məbləği və tərkibi, hərəkəti və öhdəliklərini göstərən mühasibat hesabları hansılardır?

A) passiv hesablar

B) kreditdə yazılan hesablar

C) aktiv və passiv hesablar

D) aktiv hesablar

E) debetdə yazılan hesablar129. Balansın aktiv və passivində əks olunmuş maddələrin yekunu necə olmalıdır?

A) aktiv və passiv hesablar bərabər olmalıdır

B) passiv hesablar çox olmalıdır

C) aktiv hesablar çox olmalıdır

D) passiv hesab sıfır olmalıdır

E) aktiv hesab sıfır olmalıdır130. Mühasibat uçotunda yazılış neçə formada olur?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 1


131. Aşağıdakılardan hansı ikili yazılış formasına aiddir?

A) sadə və mürəkkəb yazılış

B) geniş yazılış

C) dar yazılış

D) qısa yazılış

E) geniş və dar yazılış132. Analitik hesabların qalıqlarının ümumi məbləğinə bərabər olmalıdır?

A) sintetik hesabın ilk və son qalığı

B) analitik hesabın ilk və son qalığı

C) subhesabların ilk və son qalığı

D) sintetik hesabın ilk qalığı

E) sintetik hesabın son qalığı133. 02 saylı hesab hansı hesabdır?

A) əsas fondların köhnəlməsi

B) əsas vəsaitlər

C) təsisçilərlə hesablaşmalar

D) əlavə kapital

E) kapital qoyuluşları134. Aşağıdakılardan hansı podrat üsulla təmirə aiddir?

1- əsas vəsaitlərə köhnəlmə hesablanır

2- əsas vəsaitin təmiri ilə bağlı olan bütün məsrəflər podratçı təşkilatın mühasibatlığında uçota alınır

3- podratçı təşkilatla aparılan təmir üzrə hesablaşmaların uçotu 60 saylı hesabda aparılır

4- hazır məhsulların yüklənməsi və satışı

5- podrat üsulla təmirin aparılması zamanı ixtisaslaşdırılmış tikinti təşkilatları ilə müqavilə bağlanılır

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 3, 4135. Aşağıdakılardan hansı təsərrüfat üsulu ilə aparılan təmirə aiddir?

1- müəssisələrin tərkibində təmir tikinti və təmir sexi yaradılır

2- təmirin aparılması zamanı ixtisaslaşdırılmış tikinti təşkilatları ilə müqavilə bağlanılır

3- sərf olunmuş məsrəflər 23 nömrəli hesabda uçota alınır

4- sərf olunmuş məsrəflər 60 nömrəli hesabda uçota alınır

5- müəssisələrin bütün məsrəflərinin uçotu müəssisənin özünün mühasibatlığında aparılır

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 4

E) 2, 3, 5136. “Banklarda olan xüsusi hesablar” hesabı neçə nömrəli hesabdır?

A) 55


B) 45

C) 35


D) 65

E) 75


137. 56 saylı hesab hansı hesabdır?

A) pul sənədləri

B) banklarda olan xüsusi hesablar

C) təhtəl – hesab şəxslərlə hesablaşmalar

D) ümumistehsalat xərcləri

E) gələcək dövrün xərcləri138. Uçotun normativ metodu forması hansı istehsal sahələrində istifadə olunur?

A) kütləvi və seriyalı məhsulları istehsal edən istehsal sahələrində

B) sifarişçilər üzrə məhsul istehsalı sahələrində

C) nadir məhsullar istehsal edən istehsal sahələrində

D) ilkin xammalın 1 mərhələdən başqa mərhələyə verilməsi yolları ilə məhsulun istehsal olunduğu istehsal sahələrində

E) məhdud çeşiddə məhsul istehsal edən istehsal sahələrində139. Fərdi və xırda seriyalı istehsalda aparılan uçotun kalkulyasiyası metodu hansıdır?

A) sifariş

B) normativ

C) mərhələ

D) sadə

E) mürəkkəb140. «Məhsul (iş və xidmət) satışı» hesabında mənfəət alınmış və ayın axı­rın­da «Mənfəət və zərər» hesabı ilə bağlanmışdırsa hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-46 KT-80

B) DT-80 KT-46

C) DT-81 KT-46

D) DT-88 KT-46

E) DT-87 KT-46141. Fiziki cəhətdən köhnəlmiş əsas vəsait balansdan silinmişdirsə hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-47 KT-01

B) DT-60 KT-01

C) DT-80 KT-01

D) DT-48 KT-01

E) DT-02 KT-47.142. Satılmış qeyri-maddi aktivin ilk dəyəri silinmişdirsə hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-48 KT-04

B) DT-04 KT-05

C) DT-46 KT-04

D) DT-47 KT-04

E) DT-46 KT-01143. Çatışmayanmal -materialqiymətlilərindəyəriişçininəməkhaqqındantu­tulmuşdursa hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-70 KT-73

B) DT-10 KT-84

C) DT-73 KT-84

D) DT-84 KT-10

E) DT-75 KT-84144. Müəssisə pay və səhmlər üçün hesablaşma hesabındakı vəsait hesabına uzun müddətli maliyyə qoyuluşu zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-06 KT-51

B) DT-58 KT-50

C) DT-51 KT-06

D) DT-58 KT-51

E) DT-06 KT-50145. Aktiv hesablar üzrə son qalıq nə zaman sıfra bərabərdir?

A) Ayın əvvəlinə olan qalıq və ay ərzində olan debet üzrə dövriyyə məbləği kredit üzrə olan dövriyyəyə bərabər olduğu halda

B) Hesab üzrə ay ərzində vəsaitlərin hərəkəti olmadığına görə

C) Qeyri-mümkündür

D) Kredit üzrə dövriyyə debet üzrə dövriyyəyə bərabər olduğu halda

E) Passiv hesabın ilk qalığı olmadığı halda146. «Mənfəətin istifadəsi», «Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi», «Azqiymətli və tez­köhnələn əşyaların köhnəlməsi» və «Qeyri-maddia ktivlərin köhnəlməsi» maddə­ləri olmayan balans necə adlanır?

A) «Netto» balansı

B) «Brutto» balansı

C) Sonbalans

D) Təqribibalans

E) İlkinbalans147. Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları hesabı kredit üzrə hansı hesablarla müxabirləşir?

A) 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 76

B) 48, 50, 51, 52, 53, 54, 75, 83, 88

C) 50, 51, 52, 53, 54, 58, 75,76, 88, 94

D) 01, 04, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 76

E) 01, 04, 10, 12, 20, 50, 71148. Mühasibat uçotu qarşısında belə bir spesifik vəzifə durur?

A) İnformasiyanın düzgünlüyü üzərində nəzarət

B) Planın yerinə yetirilməsi üzrə nəzarət

C) Mülkiyyətin qorunması

D) Planın yerinə yetirilməsi, mülkiyyətin qorunması, qənaət üsuluna riayət edilməsi

E) Qənaət üsuluna riayət edilməsi, planın yerinə yetirilməsi149. Texnoloji məqsədlər üçün sexə yanacaq buraxıldıqda hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT- 20 KT- 10

B) DT- 23 KT- 10

C) DT- 20 KT- 12

D) DT- 25 KT- 10

E) DT-50 KT- 10150. Köməkçi istehsala materiallar buraxıldıqda hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT- 23 KT- 10

B) DT- 46 KT- 10

C) DT- 01 KT- 10

D) DT- 85 KT- 10

E) DT- 26 KT- 10151. Satılmış, yüklənib yola salınmış hazır məhsulun faktiki maya dəyəri silindikdə aşağıdakı kimi mü­hasibat yazılışı tərtib edilir?

A) DT- 46 KT- 45

B) DT- 45 KT- 40

C) DT- 45 KT- 60

D) DT- 46 KT- 40

E) DT- 45 KT- 20152. Mühasibatuçotufənnininpredmeti dedikdə əsasən nə başa düşülür?

A) Aktivlər, aktivlərinəmələgəlməmənbələrivətəsərrüfatəməyyatları

B) Əsasvəsaitlərvəəməkpredmetləri

C) Nizamnaməkapitalıvəborcalınmışvəsaitlər

D) Pulvəsaitləri, debitorborclarıvəsatışprosesi

E) Əsasvədövriyyəvəsaitlər153. İnventarlaşmanın əsas məqsədi nədir?

A) Müəssisənin əmlakı və ona məsuliyyət daşıyan maddi məsul şəxslərin üzərində nəzarət etmək

B) Aktivlərin əmələgəlmə mənbələri üzərində nəzarət etmək

C) Maddi məsul şəxslər üzərində nəzarət etmək

D) Müəssisənin əmlakı üzərində nəzarət etmək

E) Maddi məsul şəxslər və mənbələr üzərində nəzarət etmək.154. Müəssisənin qeyri-istehsal təyinatlı əsas vəsaitlərinə hansı vəsaitlər daxil deyil?

1- həkim məntəqəsi

2- inzibatibinavəanbarlar

3- yeməkxana binası

4- uşaq bağçası

5- körpələr evi

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 1


155. Material qiymətlilərinin kənara satışı üçün hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-48 KT-10

B) DT-47 KT-10

C) DT-10 KT-29

D) DT-10 KT-50

E) DT-10 KT-51156. 29-“Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar” hesabı kredit üzrə aşağıdakı hesablarla müxabirləşir:

A) 10, 12, 76, 81

B) 10, 12, 39, 76, 81

C) 10,12, 39, 76

D) 10, 12, 20, 76, 81, 96

E) 10, 12, 76, 80, 81, 96157. Gələcəkdə alınma hüququ ilə uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin dəyəri tam ödənildikdən sonra özünün xüsusi vəsaitinə aid edildikdə hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-01 KT-03

B) DT-08 KT-03

C) DT-03 KT-08

D) DT-01 KT-06

E) DT-03 KT-06158. Tikinti müəssisəsində hüquqi və fiziki şəxslərdən əvəzsiz alınmış əsas vəsaitlər mədaxil edildikdə hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-01 KT-87

B) DT-01 KT-76

C) DT-76 KT-01

D) DT-01 KT-85

E) DT-86 KT-01159. Tikinti müəssisəsində azqiymətli və tezköhnələn əşyalar əsas vəsaitlərin tərkibinə daxil edildikdə hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-01 KT-12

B) DT-02 KT-12

C) DT-12 KT-47

D) DT-03 KT-12

E) DT-12 KT-01160. Tikinti müəssisəsi tərəfindən sonradan satılma (alınma) hüququ ilə uzunmüddətli icarəyə verilmiş əsas vəsaitlərə görə nağd ödəniş aparıldıqda hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-50 KT-09

B) DT-50 KT-01

C) DT-01 KT-50

D) DT-03 KT-50

E) DT-50 KT-03161. Tikinti müəssisəsinin valyuta vəsaitləri rəsmi kursdan fərqli kursla satıldıqda hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-48 KT-52

B) DT-50 KT-52

C) DT-51 KT-52

D) DT-52 KT-51

E) DT-52 KT-50162. Tikinti müəssisəsi qeyri-maddi aktivlərin və qiymətli kağızların satışından mənfəət əldə edildikdə hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-48 KT-80

B) DT-04 KT-80

C) DT-80 KT-04

D) DT-58 KT-80

E) DT-80 KT-58163. 31-“Gələcək dövrlərin xərcləri” hesabında uçota alınan xərclər hansı hesabların debetinə silinir?

A) 20, 26

B) 29, 76

C) 10, 12, 14

D) 08, 10, 20

E) 12, 13, 76164. Təsiscilərin (səhmdarların) oz ohdəlikləri hesabına muəssisəyə nizamnamə kapitalı kimi qoyduqları əsas vəsaitlər mədaxil edildikdə (alınmış səhmlər hesabına) hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-01 KT-75

B) DT-85 KT-75

C) DT-01 KT-85

D) DT-85 KT-51

E) DT-75 KT-01165. Qeyri-maddi aktivlər sıradan çıxan zaman köhnəlmə məbləği silindikdə hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-05 KT-48

B) DT-04 KT-48

C) DT-05 KT-04

D) DT-04 KT-46

E) DT-06 KT-48166. Azqiymətli və tezköhnələn (ATƏ) əşyaların yenidənqiymətləndirmə üzrə məbləğinin maliyyə nəticələrinə bölüşdürülməsi zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-12 KT-88

B) DT-12 KT-80

C) DT-14 KT-80

D) DT-14 KT-88

E) DT-14 KT-81167. Gələcək dövrlərin xərcləri kimi nəzərdə tutulmuş xərclərin bir hissəsi silindikdə hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-26 KT-31

B) DT-21 KT-31

C) DT-22 KT-31

D) DT-33 KT-20

E) DT-31 KT-26168. Əmlakın və işcilərin məcburi sığortasına ayırmalar necə əks olunur?

A) DT-26 KT-65

B) DT-20 KT-65

C) DT-65 KT-20

D) DT-29 KT-65

E) DT-26 KT-01169. İcarə ödəməsinin məbləği daxil olduqda hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-51 KT-09

B) DT-51 KT-03

C) DT-03 KT-51

D) DT-09 KT-20

E) DT-20 KT-03170. Akkretivlərin, cek kitabçalarının istifadə olunmamış qalıqları bankdakı hesablara köçürüldükdə hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-51 KT-55

B) DT-55 KT-52

C) DT-55 KT-51

D) DT-50 KT-55

E) DT-55 KT-50171. Yolda olan pul vəsaitləri bankdakı hesablara daxil olduqda hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-51 KT-57

B) DT-57 KT-51

C) DT-55 KT-57

D) DT-52 KT-57

E) DT-57 KT-52172. Əvvələr verilmiş, lakin istifadə olunmamış avans qaytarıldıqda hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT- 51 KT-61

B) DT- 51 KT-55

C) DT- 61 KT-51

D) DT- 52 KT-61

E) DT- 61 KT-52173. İddia məbləğləri malsatan və digər təşkilatlar tərəfindən odənildikdə hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT- 51 KT-63

B) DT- 51 KT-60

C) DT- 64 KT-51

D) DT- 64 KT-55

E) DT- 60 KT-51174. Sintetik hesablar üzrə dövriyyə cədvəli nə üçün tərtib olunur?

A) Sintetik uçotun tamamlığını yoxlamaq məqsədilə

B) Analitik uçotun tamlığını yoxlamaq məqsədilə

C) Hesabların müxabirləşmələrinin düzgünlüyünü yoxlamaq üçün

D) Hesabla üzrə yekunların hesablanması üçün

E) Sintetik və analitik uçotun tamlığını yoxlamaq üçün175. Muxtəlif debitorlar tərəfindən dividentlər və digər daxilolmalar köçürüldükdə hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-51 KT-76

B) DT-51 KT-75

C) DT-76 KT-51

D) DT-50 KT-76

E) DT-76 KT-50176. Törəmə müəssisələrindən daxil olan vəsaitlər uçotda belə əks olunur:

A) DT- 51 KT-78

B) DT- 78 KT-20

C) DT- 78 KT-50

D) DT- 20 KT-78

E) DT- 57 KT-78
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə