1 nömrəli əlavə İnformasiya ehtiyatı haqqında məlumatın reyestrə daxil (düzəliş, ləğv) edilməsi haqqındaYüklə 173,95 Kb.
tarix09.06.2018
ölçüsü173,95 Kb.
#53117
növüQaydalar

“Dövlət informasiya ehtiyatlarının

reyestrinin aparılması qaydaları

haqqında Əsasnamə”yə


1 nömrəli əlavə

İnformasiya ehtiyatı haqqında məlumatın

reyestrə daxil (düzəliş, ləğv) edilməsi haqqında

müraciət ərizəsi

1.

 

 

(müraciət edən təşkilatın tam adı)
 
(rəhbərin vəzifəsi, adı, soyadı)
 
şəxsində 2.

İnformasiya ehtiyatının tam adı ______________________________

________________________________________________________

3.

İnformasiya ehtiyatının növü: (müvafiq olanı qeyd etməli):
- dövlət informasiya ehtiyatı; 
- milli informasiya ehtiyatı elan olunmuş informasiya ehtiyatı;

- dövlət informasiya ehtiyatları ilə məlumat mübadiləsində

iştirak edən informasiya ehtiyatı;

- digər informasiya ehtiyatı.


 

 
Aşağıdakı informasiya sisteminin tərkibində fəaliyyət göstərir:

__________________________________________________

__________________________________________________
4.

İnformasiya ehtiyatı haqqında məlumatın: (müvafiq olanı qeyd etməli) :

Şəhadətnamə verməklə Reyestrə daxil edilməsini;
№-li Şəhadətnaməni dəyişdirməklə Reyestrdə düzəliş edilməsini;

№-li Şəhadətnaməni qüvvədən salmaqla Reyestrdə ləğv edilməsini

xahiş edirik.
“Dövlət informasiya ehtiyatlarının reyestrinin aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə” ilə tanış olmuşuq.

5.Təşkilati məsələlər və sənədlərin baxışı prosesində operativ əlaqəyə məsul şəxs:

adı, soyadı _________________________________________________

vəzifəsi ___________________________________________________tel.

 

faks

 

e-mail

 

 

 


6. Müraciət edənin rekvizitləri:


Adı

Kodu


Hüquqi ünvanı

Poçt ünvanı

İnternet saytının ünvanı

 


 __________________________________

__________________________________

__________________________________

  __________________________________

http:// ______________________________

 


tel.

 

faks

 

e-mail

 

 

7.

Əlavə olunan sənədlərin siyahısı:

7.1. informasiya ehtiyatının uçot kartı7.2.

7.3.

 

8. Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyini təsdiq edirik. 

M.Y.  

___________________ _______________________________


    (rəhbərin imzası)                                   (rəhbərin adı, soyadı)

« ____ » ____________ 20__Qeyd. Fiziki şəxslər tərəfindən kağız üzərində təqdim olunan müraciət ərizəsində həmin şəxsin imzası notarial qaydada təsdiq edilməlidir.

____________________________________

“Dövlət informasiya ehtiyatlarının

reyestrinin aparılması qaydaları

haqqında Əsasnamə”yə
2 nömrəli əlavə
Dövlət informasiya ehtiyatlarının reyestrində informasiya obyektinin uçot kartı

1.

İnformasiya ehtiyatının tam adı
2.

İnformasiya ehtiyatının qısa adı

 

3.

İnformasiya ehtiyatının təyinatı (siyahıdan seçməli)

məlumat-sorğu

□ kargüzarlıq-sənəd

dövriyyəsi

□ uçot-statistika

□ təhlil-proqnoz

□ nəzarət-idarəetmə

□ arxivləşdirmə

□ qeydiyyat-axtarış

□ ... (rəy və təkliflərə əsasən siyahını tamamlamalı)

□ digər (göstərmək)4.

İnformasiya ehtiyatının tərkibin-dəki verilənlər bazalarının (massivlərin) qısa siyahısı

1.

2.

...5.

İnformasiya ehtiyatının yaradılma üsulu

(siyahıdan seçməli)

□ formalaşdırma

□ alınma


6.

İnformasiya ehtiyatının tətbiq sahəsi

(siyahıdan seçməli)

iqtisadi

□ sosial


□ hüquq

□ ümumi


□ elmi tədqiqat

□ demoqrafiya və miqrasiya

□ arxiv

□ ... (rəy və təkliflərə əsasən siyahını tamamlamalı)□ digər (göstərmək)
7.

İnformasiya ehtiyatının əsas obyekti

(siyahıdan seçməli)□ əhali

□ hüquqi şəxslər

□ daşınmaz əmlak

obyektləri

□ daşınan əmlak obyektləri

□ ... (rəy və təkliflərə əsa-sən siyahını tamamlamalı)

□ digər (göstərmək)


8.

İnformasiya ehtiyatının tipi (siyahıdan seçməli)

□ lokal (idarədaxili)

□ idarələrarası

□ ümumi istifadəli

□ xüsusi və ya məhdud

istifadəli

□ ... (rəy və təkliflərə əsa-sən siyahını tamamlamalı)

□ digər (göstərmək)


9.

İnformasiya ehtiyatına daxilolma növü (müvafiq növün seçilməsi üçün əsas olan sənədin adı, tarixi, nömrəsini göstərməli)

□ açıq

□ konfidensial (fərdi məlu-mat, kommersiya, bank, istintaq, həkim və s. sirri olduğunu konkret göstər-məli)

□ dövlət sirri (qanun-vericiliklə müəyyən edilmiş siyahının uyğun bəndini göstərməli)


10.

İnformasiya ehtiyatının həcmi (MB-lərlə)

 

11.

İnformasiya ehtiyatının məlumat mənbələri

(sadalamalı)

1.

2.

...12.

Aktuallaşdırma dövrü

(siyahıdan seçməli)□ illik

□ yarımillik

□ rüblük

□ aylıq


□ dekadalıq

□ həftəlik

□ gündəlik

□ məlumatlar daxil olduqca13.

Praktiki istismara verilmə tarixi


 

14.

Sənədli informasiyanın toplan-mağa başlandığı tarix


 

15.

Yaradılmasına (modernləşdirilməsinə, inkişafına) əsas olan sənədin növü (qanun, fərman, sərəncam, qərar, müqavilə, protokol, əmr, göstəriş və s.), adı, tarixi və qeydiyyat nömrəsi


 

16.

İstifadə olunan təsnifat və soraq massivlərinin siyahısı

(sadalamalı)
1.

2.

...17.

Tərkibinə daxil olduğu informasiya sistemi (İS):


17.1.

İS-nin tam adı


 

17.2.

İS-nin qısa adı


 

17.3.

İS-nin təyinatı, təsviri


 

17.4.

İS-nin tərkib hissələri, o cümlədən funksional altsistem-ləri, korporativ seqmentləri, kompüter şəbəkələri və s.

(sadalamalı)


 

17.5.

İS-nin əsas funksiyaları


 

17.6.

İS-nin digər tətbiq sahələri (sadalamalı)

17.7.

İS-nin yaradılmasına (modern-ləşdirilməsinə, inkişafına) əsaslar (sənədlərin adı, tarixi, nömrəsi) 

17.8.

İS-nin istehsalçısının adı


 

 17.9.

İS-nin istehsalçı tərəfindən müşayiət olunmasına ehtiyac


□ bəli

□ xeyr


17.10.

İS-yə, onun tərkibinə daxil olan ƏS, MBİS və digər proqram-texniki təminat, o cümlədən informasiyanı mühafizə vasitə-lərinə aid olan lisenziya, sertifi-kat, şəhadətnamə, attestatlar (nömrələr, verilmə tarixi, qüvvədə olma müddəti, kimin adına verilib, kim tərəfindən verilib)

(sadalamalı) 

17.11.

İS-nin səmərəliliyini xarakterizə edən xüsusiyyətlər

(siyahıdan seçməli)□ informasiya təminatının operativliyinin artırılması

□ əlavə xidmətlərin tətbiqi

□ məhsuldarlığın artırılması

□ əmək şəraitinin yaxşılaş-dırılması

□ iş metodlarının təkmilləş-dirilməsi

□ idarəçilik effektivliyinin artırılması

□ planlaşdırma effektivli-yinin artırılması

□ ... (rəy və təkliflərə əsa-sən siyahını tamamlamalı)

□ digər (göstərmək)


18.

İnformasiya ehtiyatından istifadə edən xarici istifadəçilərin siyahısı (təşkilat, İS) (istifadəyə əsas verən sənədlərin siyahısı)
19.

Xarici istifadəçilər üçün həyata keçirilən informasiya xidmətlərinin siyahısı (məlumatların formalaşdırılması və ötürülməsi )

Sıra

№-si


Xidmətin adı

Xidmətin istifadəçiləri

(şkilat, İS)Qeyd

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

20.

İnformasiya ehtiyatının istifadə-çiləri

(sadalamalı)

1.

2.

...


21.

İnformasiya ehtiyatının fəaliyyə-tinin təmin edilməsi üçün istifadə olunan digər İS-lərin adları, onlarla mübadilə üsulları və uzlaşdırma rekvizitləri (FİN, sənədin qeydiyyat nömrəsi, açar sözlər və s.) (sadalamalı)

1.

2.

...22.

Dövlət informasiya ehtiyatları reyestrinin elektron versiyasında informasiya ehtiyatı və tərkibində fəaliyyət göstərdiyi İS haqqında əsas məlumatların internet şə-bəkəsində yerləşdirilməsinə mü-nasibət

□ bəli

□ bu bəndlərdən başqa bə-li

(yerləşdirilməsi müvafiq olmayan bəndlərin siya-hısını vermək )

□ xeyr (əsas)


____________________


 “Dövlət informasiya ehtiyatlarının

reyestrinin aparılması qaydaları

haqqında Əsasnamə”yə
3 nömrəli əlavə
Dövlət informasiya ehtiyatlarının reyestrindən

ÇIXARIŞ

№ ________________________

_____________________________________________________________

(informasiya ehtiyatının tam adı)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________(tərkibinə daxil olduğu informasiya sisteminin tam adı)

__________________________________ informasiya sisteminin tərkibinə daxildir.

«____»____________20___ il tarixində qeyd olunan informasiya ehtiyatına _______ Reyestr nömrəsi verilmişdir.

Reyestrdən çıxarış informasiya ehtiyatının fəaliyyəti dayandırıldıqdan sonra 10 gün müddətində geri qaytarılmalıdır.Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

M.Y.   ___________________ __________________________


                (imza)                                             (vəzifəsi, adı, soyadı)

« ____ » ____________ 20 __ il


________________
Yüklə 173,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin