1. Ölkəmizdə marketinq tətbiqinin zəruriliyi nə ilə əlaqədardır: (Qarışıq)

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.95 Mb.
səhifə4/6
tarix25.05.2018
ölçüsü0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6

176. Sosial məsuliyyətin lehinə olmayan arqumenti göstərin

A) Sosial problemlərin həllinə kömək etmək üçün resursların miqdarı

B) Tələbatın və geniş kütləniin ümüdlərinin dəyişməsi

C) Sosial problemləri həll etmək bacarığının çatışmaması

D) Özünü sosial cəhətdən məsuliyyətli aparmaq mənəvi öhdəliyi

E) Biznes üçün uzun müddətli əlverişli perspertivlər təşkilatın, yerli qrupların həyatının yaxşılaşdıran və ya dövlət tənzimlənməsinin zərurililiyini ləğv edən sosial hərəkətləri cəmiyət həyatında iştirakdan fayda əldə edilməsini təmin etmək177. Sosial məsuliyyətin əleyhinə olmayan arqumenti göstərin

A) Mənfəətin maksimuma çatdırması prinsipinin pozulması

B) Sosial cəlbediciliyə çəkilən xərclərin yüksək səviyyəsi

C) Geniş kütlənin tələb etdiyi hesabat səviyyəsinin yüksək olmaması

D) Özünü sosial cəhətdən məsuliyyətli aparmaq mənəvi öhdəliyi

E) Sosial problemləri həll etmək bacarığının çatışmaması178. Təşkilatın uğur qazanması üçün hansı yanaşma məqsədə uyğun hesab edilmir?

A) Ümumi nəticələrin çıxarılması

B) Nəticəlik

C) Effektivlik

D) Qəbul edilən qərarların praktiki reallaşdırılması

E) Yaşama (mövcud olma)179. Təşkilatın daxili mühitinə aid olmayan amilləri göstərin

A) Insanlar

B) Texnologiya

C) Sosial – mədəni amillər

D) Məqsəd

E) Təşkilatın quruluşu180. Təşkilatın əsl mahiyyətini özündə əks etdirən yanaşma hansıdır?

A) Təşkilat idarəçilik fəaliyətinin tərkib hissəsi olub özündə ayrı-ayrı fərdlər və ya insan qrupları tərəfindən yerinə yetirilən kombinələşdirilmiş əmək prosesini özündə birləşdirir

B) Təşkilat ümumi məqsədə və ya məqsədlərə nail olmaq üçün fəaliyyətləri şüurlu koordinasiya edilən insanlar qrupudur

C) Təşkilat öz tamlığını, strukturunun vahidliyini saxlayan müxtəlif təbiətli sistemlərin xüsusiyyətidir

D) Təşkilat hər biri tamın xarakteristikasına öz lövhəsini verən bir-birilə qarşılıqlı asılılıqda olan müəyyən bir birləşmədir

E) Təşkilat korporativ siyasət işlənib hazırlanması, maliyyənin koordinasiya edilməsi, istehsal, bölgü, təşkilatın sərhədlərinin müəyyən edilməsi və s. məsələləri özündə birləşdirən bir qurumdur181. Fərdi müəssisələrə aid olmayan hüquqi tələbi göstərin

A) Ərazi vergilər idarəsində vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmalıdır

B) Ticarət edilməsi və ya xidmət göstərilməsi haqqında müvafiq səlahiyyətli orqanlardan lisenziya alınmalıdır

C) Əgər başqa adamların əməyindən istifadə olunursa, muzdla işə götürmək haqqında mövcud qanunvericilik gözlənilməməlidir

D) Fərdi müəssisə şəxsin öz adı altında fəaliyyət göstərirsə, onun qydiyyatından ke?məsi tələb olunmur

E) Müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növü haqqındakı qanun və tələbatlar gözlənilməlidir182. Fərdi müəssisələrin üstün cəhətini göstərin

A) Biznesin miqyasının kapital çərçivəsində məhdudluğu

B) Iri miqyasa istehsala nail olmağın az perspektivli olmsaı

C) Motivasiyanın olması

D) Iri miqyaslı tədarükün həyata keçirilməsinin qeyri məhdudluğu

E) Rəqabət qabiliyyətinini zəif olması183. Situasiyalı yanaşmanın mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün idarəetmədə iştirak təmin edilir

B) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün geniş vasitələr yığını müəyyən edilir

C) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün konkret vasitələr konkret situasiya ilə uzlaşdırılır

D) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün güclü nəzarət sistemi yaradılır

E) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün seqmentasiya aparılır184. Birja sövdələşmələrinin əsas növü olan təcili sövdələşməyə aid olmayan variantı göstərin

A) Onkol


B) Möhkəm

C) Opsion

D) Unikal

E) Fyuçers185. Bunlardan hansı ierarxik (burokratik) təşkilati strukturdur?

A) Adaptiv

B) Funksional

C) Edxokratik

D) Layihə

E) Matris186. Funksional təşkilati strukturun üstünlüyü hansıdır?

A) Səylərin bir məsələnin həlli üzərində cəmləşdirilməsi

B) Peşə üzrə ixtisaslaşmanın stimullaşdırılması

C) Təşkiletmənin çevikliyi

D) Istehsal bölmələrində mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma ilə qeyri-mərkəzləşdirilmiş fəaliyyətin uyğunlaşdırılması

E) Müxtəlif fəaliyyət növlərinin ayrı-ayrı bazalarda effektli həyata keçirilməsi187. Idarəetmənin funksional təşkilati strukturunun nöqsanı hansıdır?

A) Uzun komanda zənciri

B) Hakimiyyət uğrunda mübarizə

C) Qruppabazlığın inkişafı

D) Əlavə xərclərin yüksək olması

E) Mürəkkəblik188. Idarəetmənin metodlarının mahiyyətini özündə əks etdirməyən yanaşma hansıdır?

A) Idarəetmə metodları idarəetmə qanun və prinsiplərindən istifadə olunma formasıdır

B) İdarəetmə metodu idarəetmə subyektinin idarəetmə sisteminin strateji taktiki məqsədlərinin praktiki həyata keirilməsi üzrə idarəetmə obyektinə təsir metodudur

C) İdarəetmə metodları, idarəetmə fəaliyyəti, konkret idarəetmə orqanlarının vəzifələri, mürəkkəb münasibətlər sistemi, fəaliyyətin məzmunu ilə əlaqədardır

D) İdarəetmə metodları istehsalı idarə edənlərin işguzar fəaliyyət vasitəsi və məqsədə çatmaq arzusudur

E) İdarəetmə metodları idarəetmə prosesinin üzvi bir hissəsi olmaqla, idarəetmə əməyinin xüsusiyyətinə, sistemin təşkilinə, prosesin məzmununa, həmçinin istehsalın və idarəetmənin səmərəlilik səviyyəsinə təsir göstərir189. Idarəetmə metodlarının məzmunu nədən ibarətdir?

A) İdarəetmə metodlarının məzmunu istehsalın səmərəliliyini yüksəltməkdə, idarəetmə komandalarının dürüst və vaxtında yerinə yetirilməsində maraq yaratmaq və onu inkişaf etdirməkdən ibarətdir

B) İdarəetmə metodlarının məzmunu idarəetmənin obyektiv qanunauyğunluqları ilə bağlıdır

C) İdarəetmə metodlarının məzmunu və ya digər şəraitdə müdirin nə iş görməsi və hansı qaydalar əldə rəhbər tutmasından ibarətdir

D) İdarəetmə metodlarının məzmunu idarəetmə prosesinin düzgün təşkilinə şərait yaratmaqdan ibarətdir

E) İdarəetmə metodlarının məzmunu qarşıya qoyulan məqsədə tam çatmaq üçün müasir texnikadan, əməyin və istehsalın təşkilinin mütərəqqi formalarından səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir190. Idarəetmənin iqtisadi metodunun iqtisadi təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

A) Rentabellik

B) Təsərrüfat hesabı

C) Planlaşdırma

D) Kredit

E) Təlimat191. Idarəetmənin inzibati metodun təşkilati-sərəncam təsiri vasitələrinə aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

A) Sərəncam

B) Operativlik

C) Yoxlama sistemi

D) Təlimat

E) Əmr


192. Idarəetmənin sosial təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

A) Əməyin humanistləşdirilməsi

B) Təcrübə mübadiləsi

C) Sosial həvəsləndirmə

D) Qabaqcıl təcrübə və yeniliklərin yeniləşdirilməsi

E) Əmək kollektivin birləşdirilməsinə təsir edilmə193. Idarəetmənin psixoloji təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

A) Sosial yanaşma

B) Təcrübə mübadiləsi

C) Əməyin humanistləşdirilməsi

D) Təhsil və peşə seçilməsi

E) Təhrik göstərmə194. Idarəetmənin inzibati metodunun müqayisəli xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı əlamət daxil deyildir?

A) Sərtlilik

B) Icraçılıq

C) Mütəşəkkililik

D) Direktivlik

E) Melanxlık195. Idarəetmənin iqtisadi metodunun müqayisəli xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı əlamət daxil deyildir?

A) Əsaslandırma

B) Mütəşəkkililik

C) Motivlərin optimalaşdırılması

D) Sanqvinik

E) Fleqmatik196. Idarəetmənin sosial-psixoloji metodunun müqayisəli xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı əlamət daxil deyildir?

A) Demokrativlilik

B) Şəxsiyyətə adaptivlik

C) Fleqmatik

D) Melarxolik

E) Qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq197. Strateji planlaşdırma menecmentin hansı istiqamətinin yaranmasının əsası olmuşdur?

A) Heyətin idarə edilməsinin

B) Antiböhranlı idarəetmənin

C) Strateji menecmentin

D) Marketinqin

E) Innovasiya menecmentinin198. Strateji planlaşdırmanın yaranmasının əsas səbəbləri hansılardır?

A) Xarici mühitdə sürətli dəyişikliklər, beynəlmiləşmə, insan amili

B) Mənfəəti artırmaq, beynəlmiləşmə, keyfiyyət

C) Keyfiyyət, yeni rəqiblərin meydana çıxması

D) Keyfiyyət insan amili, beynəlmiləşmə

E) Rəqabət, mənfəəti artırmaq, keyfiyyət199. Ingilis şirkətlərində planlaşdırmanın əsas xüsusiyyəti hansıdır?

A) Innovasiya

B) Bazara istiqamətlənmə

C) Resursların bölgüsünə istiqamətlənmə

D) Strateji üstünlük

E) Əməyin səmərəli təşkili200. Biznes-planın əsas məqsədləri hansılardır?

A) Istehsalın genişləndirilməsi

B) Kreditlərin cəlb edilməsi, fəaliyyətin genişləndirilməsi

C) Yeni məhsulun istehsalı

D) Birgə müəssisələrin yaradılması

E) Investisiyalar cəlb etmək201. Təşkilatın layihələşdirilməsinə münasibətdə ən mühüm qərar hansıdır?

A) Təşkilatda hakimiyyətin sərt ierarxiyası

B) Forrmal proseduralardan ekstensiv istifadə

C) Qərarların mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbulu

D) Işdə məsuliyyətin dar şəkildə müəyyən edilməsi

E) Qərarların qəbul edilməsində mərkəzləşdirmə və qeyri-mərkəzləşdirmənin nisbəti202. A. Maslou hansı nəzəriyyənin müəllifidir?

A) Gözləmə nəzəriyyəsi

B) Ədalət nəzəriyyəsi

C) Tələbatın ierarxiyası

D) Qazanılmış tələbatlar nəzəriyyəsi

E) Iki amil nəzəriyəsi203. Adları cəkilən alimlərdən hansı Qazanılmış tələbatlar nəzəriyyəsinin müəllifidir?

A) F.Hersberq

B) A.Maslou

C) D.Makkleland

D) S.Adams

E) B.Brum204. İşçiyə “iqtisadi insan” kimi yanaşılması fikrinin müəllifi kimdir?

A) F.Teylor

B) A.Maslou

C) A.Fayol

D) E.Meyo

E) D.Makkleland205. Motivasiyanın məzmun nəzəriyyəsinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Ədalət nəzəriyyəsi

B) İki amil nəzəriyyəsi

C) Porter-Louler nəzəriyyəsi

D) Möhkəmləndirmə nəzəriyyəsi

E) Gözləmə nəzəriyəsi206. Menecmentin nəzarət funksiyasının mahiyyətini özündə əks etdirməyən yanaşma forması hansıdır?

A) Nəzarət menecmentin ümumi funksiyası olmaq etibarilə bir obyekt kimi istehsalın cari və perspektiv vəziyyətini müəyyən edir, idarəetmə subyektinə bu baxımdan təsir göstərir

B) Nəzarət özündə təşkilatın qarşıya qoyduğu məqsədə çatmasını təmin edən prosesi əks etdirir

C) Nəzarət təşkilatın dəyişən xarici mühiti üçün xarakterik olan qeyri-müəyyənliyi azaldır

D) Nəzarət böhranlı situasiyaların meydana çıxması haqqında xəbərdarlıq edir

E) Nəzarət təşkilatın güclü tərəflərini müdafiə edir207. Nəzarətin əsas növlərini özündə göstərməyən forması hansıdır?

A) Son


B) Ilkin

C) Tam


D) Yekun

E) Cari


208. Kommunikasiya prosesi menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A) Nəzarət

B) Təşkiletmə

C) Motivasiya

D) Hamısı ilə

E) Planlaşdırma209. Hansı tip məlumatlar əksilən (azalan) kommunikasiyaya aiddir?

A) Nəyinsə yaxşılaşdırılması haqqındakı təkliflər

B) Fəaliyyət nəticələri üzrə əks əlaqə

C) Fəaliyyət nəticələri haqqındakı hesabatlar

D) Problem suallar

E) Maliyyə və mühasibat informasiyası210. İdarəetmənin əsl mahiyyətini özündə əks etdirən yanaşma hansıdır?

A) İdarəetmə- ümumi məqsədə və ya məqsədlərə nail olmaq üçün fəaliyyətləri şüurlu surətdə əlaqələndirilən insanlar qrupunun fəaliyyət kimi başa düşülür

B) İdarəetmə- hər biri tamın xarakteristikasına öz lövhəsini verən və bir-birilə qarşılıqlı asılılıqla olan müəyyən bütövlük və tamlıqdan ibarətdir

C) İdarəetmə- obyekt və subyektdən ibarətdir

D) İdarəetmə- dedikdə idarə edən və idarə olunan başa düşülür

E) İdarəetmə- öz tamlığını, strukturunun vahidliyini saxlayan müxtəlif təbiətli sistemlərin xüsusiyyətidir və bunun köməyilə qarşıya qoyulan məqsədə nail olunur211. Aşağıda qeyd edilənlərdən hansı yanaşma A. Fayolun idarəetmə prinsiplərində nəzərə alınmır?

A) İntizam

B) Səlahiyyət və məsuliyyət

C) Qeyri mərkəzləşdirmə

D) Təkbaşına rəhbərlik

E) Əməyin bölgüsü212. Homerin dövründə yunanlar ideal rəhbər üçün aşağıdakı keyfiyyətlərdən hansını zəruri hesab edirdilər?

A) Hekterin cəsarətliyi

B) Qomeyonun ədalətliyi

C) Axillesin enerjiliyi

D) Odisseyin bicliyi

E) Nestorun müdrikliyi213. Aşağıdakılardan hansı insanın davranışına təsir edən xarici amillərə aid deyildir?

A) Siqnalların mütəhərrikliyi

B) Verilən siqnalın intensivliyi

C) Verilən siqnalın ekstensivliyi

D) Siqnalın ölçüsü

E) Insanı əhatə edən mühitin vəziyyəti214. Təşkilat insanlardan özlərini aşağıdakı kimi aparmağı tələb edir. Bunlardan hansı yolverilməzdir?

A) Müəyyən biliklərə və ixtisasa malik olan hər hansı bir sahənin mütəxəssisi

B) Müəyyən şəxsi və əxlaqi keyfiyyətlərə malik insan

C) Təşkilatın uğurla fəaliyyət göstərməsi və inkişafına kömək edən təşkilat üzvü

D) Həmkarlar ilə yaxşı münasibətlə kömək və qarşılıqlı təsirə malik olan kollektiv üzvü

E) Təşkilatdan kənarda onun maraqları qorumayan insan215. Biznesin müxtəlif sahələrində menecerin idarəetmə məharətini məhdudlaşdırır?

A) Sahibkar olmaq

B) Lider olmaq

C) Standart idarəetmə qərarlarını qəbul etmək

D) Özünə bərabər olan insanlarla münasibətlər sistemini qurmaq və onu gözləmək qabiliyyəti

E) Özünü təhlilə hazır etmək216. Aşağıdakılardan hansı menecment məktəblərinə aid deyil?

A) Sosial sistemlər

B) Klassik məktəb (elmi məktəb)

C) Insani münasibətlər məktəbi

D) Neoklasik məktəb məktəbi

E) Empirik məktəb217. Teylora əsasən fiziki əməyin təşkili prosesi hansı elementlərdən ibarətdir?

A) Motivasiya, liderlik, nəzarət

B) Təşkiletmə, koordinasiya, nəzarət

C) Məqsəd, vasitələrin seçilməsi, nəzarət

D) Məqsəd, koordinasiya, motivasiya

E) Məqsəd, vasitələrin se?ilməsi, liderlik218. Elmi menecmentdə əməyin bölgüsü prosesi necə təşkil edilmişdir?

A) Idarəedici və stimullaşdırıcı

B) Qiymətləndirici və idarəedici

C) Idarəedici və planlaşdırıcı

D) Planlaşdırıcı və stimullaşdırıcı

E) İdarəedici və icraedici219. Teylorun konsepsiyasına əsasən menecmentin iki əsas vəzifəsi hansılardır?

A) Hər bir işçinin maddi rifahının artırılması, yoxsulluğun azaldılması

B) Iqtisadiyyatın güclənməsi, sahibkarlığın daha güclü inkişafının təmini

C) Iqtisadiyyatın güclənməsi, müəssisənin genişlənməsi

D) Sahibkarlığın daha güclü inkişafının təmini, hər işçinin maddi rifahının artırılması

E) Sahibkarlığın daha güclü inkişafının təmini, həmkarlar komitəsinin yaradılması220. Menecmentin inzibati məktəbinin yaradıcısı kimdir?

A) Henri Ford

B) Elton Meyo

C) Anri Fayol

D) Lyudvik Fon Bertalanfi

E) Piter Druker221. Inzibati məktəbin fəaliyyətinin məqsədi nədən ibarət olmuşdur?

A) Strateji idarəetmənin tətbiqi

B) Insanların təşkilatda fəaliyyətinin öyrənilməsi

C) Inzibatçıların hazırlanması

D) İdarəetmənin universal prinsiplərinin yaradılması

E) Sistemli yanaşmanın öyrənilməsi222. Fayola görə idarəetmənin tərkib hissəsi olan inzibatçılıq hansı funksiyalardan ibarətdir?

A) Planlaşdırma, sərəncamvermə, motivasiya, nəzarət, koordinasiya

B) Planlaşdırma, təşkiletmə, motivasiya, nəzarəe

C) Qabaqgörmə, təşkiletmə, sərəncamvermə, koordinasiya, nəzarət

D) Planlaşdırma, təşkiletmə, koordinasiya, kommunikasiya, nəzarət

E) Planlaşdırma, sərəncamvermə, motivasiya, nəzarət223. Anri Fayolun menecment konsepsiyasının davamçıları kimlər olmuşdur?

A) Elton Meyo, Lindall Urvik

B) Piter Druker, Ceyms Muni

C) Lindall Urvik, Piter Druker

D) Lindall Urvik, Ceyms Muni

E) Piter Druker, Elton Meyo224. İdarəetmənin matris təşkilati strukturunun nöqsanı hansıdır?

A) İdarəetmə səviyyələri üzrə nəzarətin olmaması

B) İdarəetmə aparatının genişlənməsi nəticəsində əlavə xərclərin çoxalması

C) Təşkilatın yuxarı və aşağı idarəetmə səviyyələri arasındakı əlaqəsinin qırılması

D) Uzun komanda zənciri

E) Müxtəlif növ məhsullar üçün bu və ya digər iş növlərinin təkrarlanması nəticəsində xərclərin çoxalması225. İdarəetmə divizuonal təşkilati quruluşunun nöqsanı hansıdır?

A) Müxtəlif növ məhsullar üçün bu və ya digər iş növlərinin təkrarlanması nəticəsində xərclərin çoxalması

B) Təşkilatın ümumi məqsədinin olmaması

C) Təşkilatın yuxarı və aşağı səviyyələri arasında əlaqənin olmaması

D) Uzun komanda zənciri

E) Anarxiyaya meyillilik tendensiyasının olması226. Idarəetmə qərarlarının mahiyyətini özündə əks etdirməyən yanaşma hansıdır?

A) Insan davranışında variantların seçilməsindən ibarət idarə edilən aktdır

B) Ziddiyətlərin aradan qaldırılması və situasiyanın dəyişdirilməsinə istiqamətlənmiş rəhbərliyin fəaliyyəti

C) Fəaliyyət alternativinin və ya fəaliyyət qamətinin seçilməsi

D) Fəaliyyət məqsədlərin və ona nail olma üsulların seçilməsindən ibarət iradı fəaliyyət anlarından biridir

E) Situasiyanın məqsədəuyğun dəyişdirilməsi, həll edilməsi ilə əlaqədar aktdır, fəaliyyət formulu, təsir variantıdır227. Prosesyal motivasiya nəzəriyyəsinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Möhkəmləndirmə nəzəriyyəsi

B) D.Makklelandın tələbat nəzəriyyəsi

C) Qazanılmış motivasiya nəzəriyyəsi

D) Gözləmə nəzəriyyəsi

E) İki amil nəzəriyyəsi228. Matris təşkilati strukturunun üstünlüyü hansıdır?

A) İşin ixtisaslaşdırılması

B) Təşkiletmənin yüksək səviyyəsi

C) Təşkiletmənin çevikliyi

D) Peşə ixtisaslaşdırılmasının həvəsləndirilməsi

E) Funksional sahələrdəki koordinasiyanın yaxşılaşdırılması229. Aşağıdakı qərarlardan hansı əlverişli nəticələrin yaranmasına səbəb olmur?

A) Cari qərarlar

B) Perspektiv qərarlar

C) Qeyri-sabit qərarlar

D) Operativ qərarlar

E) Strateji qərarlar230. Idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi prosesinə təsir etmir?

A) Rəhbərin şəxsi dəyərləri

B) Qərarın qəbul edilməsi şəraiti

C) Zaman və dəyişən mühit

D) İnformasiya məhdudiyyətləri

E) Qərarların qarşılıqlı asılı olmamağı231. Yaranma ardıcıllığına uyğun olaraq məktəbləri düzün: Klassik, insani münasibətlər, sosial sistemlər, yeni məktəb, empirik məktəb

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 5, 4, 2, 3

C) 1, 3, 2, 4, 5

D) 1, 2, 5, 3, 4

E) 1, 4, 2, 5, 3232. Strateji idarəetmə neçə səviyyədə həyata keçirilir?

A) 7


B) 6

C) 3


D) 4

E) 5


233. İdarəetmə elminin banisi

A) Fayol

B) Marşal

C) Teylor

D) Ford

E) Smit234. Menecerin mühüm keyfiyyəti

A) tabeçiliyində olanları stimullaşdırmaq

B) risk etmək

C) təşəbbüskarlıq və müstəqil qərar qəbul etmək

D) hər bir şəxsə fərdi yanaşmaq

E) tələbkarlıq235. İdarəetmənin neçə funksiyası var?

A) 3


B) 5

C) 7


D) 6

E) 4


236. Ümumi məqsədə çatmaq üçün insanlar arasında qarşılıqlı fəaliyyət

prosesi necə adlanır?

A) nəzarət

B) təşkil

C) planlaşma

D) rəhbərlik

E) koordinasiya237. Planların işlənməsi və yerinə yetirlməsi sisteminin fazaları hansılardır?

A) hazırlıq, planlaşdırma, rəhbərlik

B) hazırlıq, icra, nəzarət

C) hazırlıq,təşkil, koordinasiya

D) planlaşdırma, təşkil, rəhbərlik

E) planlaşdırma, təşkil, koordinasiya238. Strateji idarəetmə prosesinin neçə fazası vardır?

A) 6


B) 5

C) 3


D) 4

E) 2


239. İnformasiyanın idarəetmə ilə əlaqəsi.

A) əsasıdır

B) ilkin zəruri şərtidir

C) məhsuludur

D) zəruri şərti və məhsuludur

E) vasitədir240. İnformasiyanın problem -operativ istiqamətləri.

A) plan, layihə, nəzarət, proqnoz, operativ

B) iqtisadi, sosial, hüquqi, ictimai-siyasi, fövqalədə, təhlükəsizlik

C) əlavə, tam, natamam

D) işarəli, qrafik, mətn, auido-video

E) məlumat, arayış, personal241. İdarəetmə mərhələləri üzrə informasiyanın təsnifatı hansılardır?

A) keçmiş, cari, proqnoz

B) ölkə, regional, sahə, müəssisə, təşkilat

C) proqnoz, operativ, nəzarət, layihə

D) iqtisadi, sosial, siyasi, ictimai-siyasi

E) əlavə, tam, natamam242. İdarəetmə funksiyası üzrə informasiyanın təsnifatı.

A) plan, layihə, nəzarət-uçot, proqnoz, operativ

B) ilkin,təkrar

C) cari, proqnoz, keçmiş

D) işarəli, qrafik, mətn, auido-video

E) məlumat, arayış, personal243. Yaranma üsuluna görə informasiyanın təsnifatı.

A) keçmiş, cari, proqnoz

B) işarəli, qrafik, mətn, auido-video

C) plan, layihə nəzarət-uçot, proqnoz, operativ

D) ilkin, təkrar

E) iqtisadi, sosial, hüquqi, ictimai-siyasi244. Dolğunluq baxımdan informasiyanın təsnifatı.

A) tam, natamam, əlavə

B) keçmiş, cari, proqnoz

C) ilkin, təkrar

D) məlumat, arayış, personal

E) plan, layihə, proqnoz, operativ245. Təqdim olunma üsuluna görə informasiyanın formaları.

A) işarəli, qrafik, mətn, auido-video

B) ilkin, təkrar

C) keçmiş, cari, proqnoz

D) tam, natamam, əlavə

E) iqtisadi, hüquqi, sosial, təhlükəsizlik, fövqəladə246. İnformasiya texnologiyası neçə funksiya yerinə yetirir?

A) 4


B) 6

C) 3


D) 5

E) 7


247. İdarəetmə prosesində neçə növ informasiya texnologiyasından istifadə olununur?

A) 6


B) 8

C) 7


D) 5

E) 3


248. İstifadə istiqamətləri üzrə informasiyanın təsnifatı.

A) predmet, problem, inteqrasiya edilmiş

B) dövlət, qeyri-dövlət, qarışıq

C) lokal, şəxsi

D) plan, layihə, proqnoz, nəzarət-uçot

E) əlavə, tam, natamam
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə