1677(41) dh. Mui, 2 5/7 24 Bâbı Âlî Dairei Sadâreti Uzmâ Mektubî Kalemi Aded: 1673Yüklə 61,59 Kb.
tarix10.08.2018
ölçüsü61,59 Kb.
#68698

1677(41)

DH. MUİ, 2_5/7_24Bâbı Âlî

Dairei Sadâreti Uzmâ

Mektubî Kalemi

Aded: 1673

Dahiliye Nezâreti Celîlesi Cânibi Âlîsi'ne

Ma‘rûzı çâkerleridir

12 Temmuz sene [1]325 tarihli ve 1811 numaralı tezkirei aliyyei dâverileri ve melfûfı mütâlaagüzârı acizî oldu. Adana Hâdisei müessifesi sırasında Haleb Vilâyeti dahilinde meskenleri erbâbı iğtişâş tarafından tahrib ve ihrâk olunan ve açıkda kalan nüfusun iskânı için Meclisi Umumî kararıyla yirmi bin lira tahsis olunarak icrayı icabı Temmuz sene [1]325 tarihinde tarafı âlîi fahîmânelerine ve Maliye Nezâreti Aliyyesi'ne tebliğ edilmiş ve harab ve muhterik olan mesâkinin hâli asliyelerine ircâ‘ı zımnında iktizâ eden mebâliği külliyenin tahsisine devletin istitâ‘atı maliyesi gayrı müsaid olduğundan ve maksadı aslî açıkda bulunan nüfusu mehmâemken barındırıp sefaletden tahlîs etmek idüğünden nezâreti müşârunileyhâ ile bi'lmuhabere mezkûr yirmi bin liranın serî‘an tedariki ve sarfı ile kışın hulûlünden evvel nüfusı merkûmenin yerleştirilmesine itina edilmesinin Haleb Vilâyeti'ne tebliği temenni olunur. Erbâbı ihtiyacın sureti infâk ve terfîhi keyfiyeti ile tezkirei aliyyei âsafânelerinde münderic mevâddı saire muhtacı müzâkere görüldüğünden bunlara dair Meclisi Mahsusı Vükelâ'da verilecek kararın cânibi sâmîlerine tebliği mukarrerdir. Ol bâbda emr u irâde hazreti men lehü'lemrindir.

Fî 12 Receb sene [1]327 ve fî 16 Temmuz sene [1]325 / [29 Temmuz 1909]

Sadrıazam

(imza)


DH. MUİ, 2_5/7_23

Telgrafnâme

Mahreci: Ayntab

Numarası: 1284

Dahiliye Nezâreti Celîlesi'ne

C. Fî 21 Temmuz sene [1]325. İğtişâşda muhterik olan emâkin inşaâtı için tahsis buyurulan mebâliğ mikdarı tahminden nısf derecede noksan olduğu cihetle tahsisâtı mezkûrenin yapılacak keşif defterlerinin mikdarına göre kurâya ale'nnisbe taksimi icab etmiş ve keyfiyet lâzım gelenlere yazılmış olduğundan vürûd edecek keşif defterlerinin mikdarı yekûnuna nazaran komisyonca tanzim olunacak tevzî‘ât defterlerinin takdim kılınacağı ma‘rûzdur. Fermân

Fî 24 Temmuz sene [1]325 / [6 Ağustos 1909]

Haleb Valisi

Reşid

DH. MUİ, 2_5/7_19Dahiliye Mektubî Kalemi

Evrak Numarası: 393/28

Tarih: 25 Receb sene [1]327  30 Temmuz sene [1]325

Maliye Nezâreti Aliyyesi'ne

19 Temmuz sene [1]325 tarihli ve 1008 numaralı tezkirei aliyyelerine cevabdır.

Esnayı iğtişâşda muhterik olan emâkinin inşaâtı için tahsis kılınan mebâliğ tahmin olunan mikdardan nısf derecede nâkıs olduğu cihetle bu noksan nazarı dikkate alınarak tahsisâtı mezkûrenin yapılacak keşif defterleri netâyicine göre kurâya bir nisbeti muayyene dairesinde tevzî‘ ve taksimi icab etmiş ve lâzım gelenlere tebligât icra edilmiş olduğundan vürûd edecek keşif defterleri üzerine komisyonca tanzim olunacak tevzî‘ât defterinin irsâl olunacağı Haleb Vilâyeti Aliyyesi'nden cevaben iş‘âr kılınmışdır, efendim.

DH. MUİ, 2_5/7_9Telgrafnâme

Mahreci: Haleb

Numarası: 21390

Dahiliye Nezâreti Celîlesi'ne

C. 8 Ağustos sene [1]325. Rüesâyı ruhâniye tarafından mevdû‘ defter mûcebince Keseb ve tevâbi‘inde dört bin dört yüz sekiz muhtac olup bunlara bu güne kadar seksen beş bin yüz altmış iki buçuk kıyye buğday, on beş bin dört yüz yetmiş altı okka dakîk, on sekiz bin sekiz yüz yetmiş iki kıyye nânı aziz ve yüz on iki bin kuruş verildiği ve bi'lhesab beher nefere elli sekiz buçuk dirhem buğday, on buçuk dirhem un, altı buçuk dirhem ekmek ve sekiz küsûr para yevmiye isabet eylediği ve vuku bulan vefeyât çocuklara bu sene ârız olan çiçek ve kızamık yüzünden olduğu Cisr Kaymakamlığı'ndan alınan telgraf üzerine ma‘rûzdur.

Fî 27 Ağustos sene [1]325 / [9 Eylül 1909]

Vali Reşid

DH. MUİ, 2_5/7_7

Dahiliye Nezâreti

Muhaberâtı Umumiye Dairesi

Şube: 2

Evrak Numarası: 493

Tarih: 8 Eylül sene [1]325

Telgrafnâme

Haleb Vilâyeti'ne

C. 27 Ağustos sene [1]325. Muhtacîne yevmiye tevzî‘ edilmekde olduğu bildirilen akçe ve erzak ihtiyaca kifayet etmeyecek derecede az olduğundan tevzî‘ât komisyonuyla bi'lmuhabere bunun mikdarı kifayete iblâğı ve bahsolunan emrâza karşı dahi tedâbîri lâzımei sıhhiye ifa ve oraca tabib yok ise diğer münasib mahallerden tertib ve i‘zâm olunarak nüfusca zâyiâta meydan verilmemesi esbâbının istikmâli.

DH. MUİ, 2_5/7_12

Geçen Nisan ayı zarfında Haleb Vilâyeti dahilinde Keseb nâm mahalde zuhur eden vukuât esnasında muhterik olan takrîben altı yüz bâb hânenin lede'lkeşf duvarları hasardan ârî bulundukları ve yalnız teskîfleri ile mütekarribü'lhulûl olan sonbahar ve kış mevsimlerinde şiddetli yağmurlar esnasında kâbili iskân bir hâle ifrâğı için hâne başına yirmi beş lirayı Osmanî ki minhaysü'lmecmu‘ beş bin Osmanî lirasının sarfı lâzım geleceğinden şayed Hazinei Celîlei Maliye bu hususda on bin lira tedarik edebileceği takdirde mütebâkî beş bin lirayı dahi ashâbı sehâvetden iâneten cem‘ ile iskândan mahrum kalmış olan bir hayli kesânın hayatlarının tahlîs edilebileceği mahallinde teşekkül eden iâne komisyonu tarafından tahmin ve takdir edilmişdir. Diğer tarafdan vukuâtı mezkûre tarihinden beri maişetin ademi kifayetinden nâşi beş yüz etfâl vefat etmiş ve hükûmet tarafından ekmek tevzî‘âtı Rumî yirmi iki Haziran'dan beri ta‘dîl edilmiş olmakla beraber mahalli mezkûrda bulunan on bir köyde üç bini mütecâviz nüfusun yevmiye ekmek tedarikinden külliyyen aciz kaldıkları iki bin altı yüz kişinin de ancak bir ay idare edebilecek ekmeğe mâlik ve yalnız beş yüz kişinin iki ay için maişetlerine medâr olabilecek ekmekleri bulunduğu bi'lhesab anlaşılmış olmakla şu hâlde açlık yüzünden vuku‘u melhûz olan telefâtı külliyyenin önünü almak için buğday tevzî‘atına yeniden mübâşeretle bütün kış mevsiminde dahi devam edilmesi lâbüd ve elzem görülmekdedir.

Fî 12 Eylül sene [1]325 / [25 Eylül 1909]

DH. MUİ, 2_5/7_17Telgrafnâme

Mahreci: Haleb

Numarası: 22746

Dahiliye Nezâreti Celîlesi'ne

Keseb Hâdisesi'nde dûçârı i‘tisâf ve ihtiyac olanların tamiri hâlleri zımnında gerek hükûmetce tahsis olunan gerek insaniyet nâmına etrafdan gelen iânâtın muhtelit bir komisyon ma‘rifetiyle bilâtefrîk mileli muhtelife muhtacînine mütesâviyen tevzî‘ olunmakda bulunduğu hâlde icabınca işbu nâma derc olunup Keseb'de mukim Amerikalı Miss Chambers'in vesâtatına irsâl olunan elli çuval un ile iki bin liraya karîb nakd ve sairenin mûmâileyh tarafından komisyona tevdî‘ edilmeyerek on kadar ecnebiye hasr olunmak istenilmesi ve bu bâbda nezdine gönderilen bir hey’eti mahsusanın tahkir edilmesi komisyon hey’etinin istifasıyla beyne'lmilel ihtilâfı mûcib olmakda bulunduğu anlaşıldığından iktizâyı muamelenin emr ve iş‘ârına Cisri Şugur Kaymakamlığı'nın telgrafı üzerine arz olunur. Fermân.

Fî 14 Eylül sene [1]325 / [27 Eylül 1909]

Haleb Valisi Vekili ve Defterdarı

(imza)

DH. MUİ, 2_5/7_16Dahiliye Nezâreti

Muhaberâtı Umumiye Dairesi

Şube: 2

Evrak Numarası: 533

Tarih: Fî 16 Eylül sene [1]325

Hariciye Nezâreti Celîlesi'ne

Keseb Hâdisesi'nden dolayı muhtacı muâvenet olanlara gerek hükûmetce tahsis olunan gerek etrafdan verilen iânât muhtelit bir komisyon ma‘rifetiyle bilâtefrîki cins ü mezheb muhtacîne mütesâviyen tevzî‘ edilmekde bulunduğu hâlde muhtacîn nâmına derc olunup Keseb'de mukim Amerikalı Miss Chambers vesâtatına irsâl kılınan elli çuval un ile iki bin liraya karîb nakd ve saireyi mûmâileyh komisyona tevdî‘ etmeyerek on kadar ecnebiye hasr etmek ve bu bâbda nezdine gönderilen hey’eti mahsusayı da tahkir eyledikleri cihetle komisyon hey’eti istifa ederek bu yüzden beyne'lmilel ihtilâf zuhur edeceği anlaşıldığından bahisle Haleb Vilâyetince telgrafnâme ile istifsârı muamele olunduğundan muktezâsının serî‘an ifa ve inbâsı hususuna himem.Haleb Vilâyeti'ne Telgraf

C. 14 Eylül sene [1]325. Amerikalı Chambers'in tevdî‘i iâneye müdahalesi keyfiyeti Hariciye Nezâreti'ne bildirildiğinden alınacak cevabın tebliği tabiîdir.

[29 Eylül 1909]

DH. MUİ, 2_5/7_5Dahiliye Nezâreti

Muhaberâtı Umumiye Dairesi

Şube: 2

Evrak Numarası: 1614

Tarih: 20 Eylül sene [1]325

Telgraf

Haleb Vilâyeti'ne

Hâdisei zâilede Keseb'de muhterik olan hânelerin kâbili süknâ bir hâle ifrâğı için on beş bin lira sarfına lüzum görülerek bunun on bin lirası hazinece irsâl kılındığı hâlde beş bin liranın ianeten tedariki mümkün olacağı ve ekmek tevzî‘âtının tatil edilmesinden dolayı bir çok muhtacînin akvâtı yevmiyelerini tedarikde aciz kaldıkları ifade olunmasına ve 9 Eylül sene [1]325 [tarihli] telgrafnâme müfâdına nazaran tahkikâtı serî‘a icra ve iâne komisyonu ile de muhabere olunarak iktizâsının ifa ve inbâsı.

[3 Ekim 1909]

DH. MUİ, 2_5/7_13Dahiliye Nezâreti

Muhaberâtı Umumiye Dairesi

Şube: 2

Evrak Numarası: 687

Tarih: 25 Şevval sene [1]327  26 Teşrîni Evvel sene [1]325

Haleb Vilâyeti Behiyyesi'ne

Keseb hâdisesinden dolayı muhtacı muâvenet olanlara tevzî‘ edilmek üzere Amerikalı Miss Chambers vesâtatına irsâl kılınan dakîk ve nukûd ve saireyi mûmâileyhâ muhtelit komisyona tevdî‘ etmeyerek on kadar ecnebiye hasr etmek istediği ve bu bâbda nezdine gönderilen hey’eti mahsusayı da tahkir etdiği cihetle komisyon hey’eti istifa ederek bu yüzden beyne'lmilel ihtilâf zuhuru melhûz bulunduğu 14 Eylül sene [1]325 tarihli telgrafnâmei vâlâlarında bildirilmesi üzerine keyfiyet Hariciye Nezâreti Celîlesi'ne iş‘âr edilmiş idi. Bu bâbda sebk eden tebligâta cevaben bu hususdaki şikâyet ve ihtilâfa mezkûr komisyon azâsından Latin rahibi Sabatino tarafından ne suretle sebeb verilmiş olduğundan bahisle bazı ifadât ve tafsilâtı ve gerek mûmâileyhâ gerek iânâta iştirak eylemiş olan Amerika tebaasından diğer biri hakkında her gûnâ şikâyet vuku‘u sefâretce bertaraf edilmek arzu olunduğu cihetle tahkir edildiği bildirilen memurların esâmîsinin tebliği talebini hâvî Amerika Sefâreti'nden gönderilip nezâreti müşârunileyhâdan bâtezkire cevaben tevdî‘ olunan takrîrin sureti mütercemesi leffen sûyı vâlâlarına irsâl kılınmakla meâline nazaran iktizâsının ifa ve inbâsı hususuna himem.

[8 Kasım 1909]

DH. MUİ, 2_5/7_14Bâbı Âlî

Nezâreti Hariciye

Umûrı Siyasiye Müdüriyeti Umumiyesi

Devâir ve Vilâyât Kalemi

Aded: 682

Hulâsa: Keseb'de muhtacîn iânesinden dolayı komisyonca zuhur eden ihtilâfa dair

Dahiliye Nezâreti Aliyyesi'ne

Saadetli efendim hazretleri

Keseb hâdisesinden dolayı muhtacı muâvenet olanlar için verilen iânât muhtelit bir komisyon ma‘rifetiyle bilâtefrîki cins ve mezheb muhtacîne mütesâviyen tevzî‘ edilmekde bulunduğu hâlde Keseb'de mukim Amerikalı Miss Chambers vesâtatına gönderilen un ile nakd ve saireyi mûmâileyhâ tevdî‘ etmeyerek on kadar ecnebiye hasr etmek istediği ve bu bâbda nezdine gönderilen bir hey’eti mahsusayı da tahkir eylediği cihetle komisyon hey’etinin istifa ederek bu yüzden beyne'lmilel ihtilâf zuhur edeceği anlaşıldığından bahisle Haleb Vilâyetince istifsârı muamele olunduğu beyânıyla iktizasının ifa ve inbâsı ifadesine dair vârid olan 15 Ramazan sene [1]327 tarihli ve yedi yüz sekiz numaralı tezkirei vâlâyı nezâretpenâhîleri üzerine icra olunan tebligâta cevaben mûmâileyhâya isnâd olunan hareket hakkında sefâretin nazarı dikkatinin celb edilmesinden dolayı beyânı teşekkürü ve bu bâbdaki şikâyet ve ihtilâfa mezkûr komisyon azâsından Latin rahibi Sabatino tarafından ne suretle sebebiyet verilmiş olduğundan bahisle bazı ifadât ve tafsilâtı ve gerek mûmâileyhâ matmazel ve gerek işbu iânâta iştirak etmiş olan Amerika tebaasından diğer biri hakkında sefâretce her gûnâ şikâyât vuku‘u bertaraf edilmek arzu olunduğundan matmazel tarafından tahkir edildiği beyân olunan memurların esâmîsinin vâzıhan tebliği talebini hâvî Amerika Sefâreti'nden ahz olunan 21 Teşrîni Evvel sene [1]909 tarihli ve iki numaralı takrîrin tercümesi leffen tesyîr kılındı. Mündericâtına nazaran iktizâsının ifa ve inbâsı himemi vâlâyı nezâretpenâhîlerine vâbestedir. Emr u irâde efendim hazretlerinindir.

Fî 18 Şevval sene 1327 ve fî 20 Teşrîni Evvel sene 1325 / [2 Kasım 1909]

Hariciye Nâzırı

Rıfat


DH. MUİ, 2_5/7_15

Bâbı Âlî

Nezâreti Umûrı Hariciye

Tercüme Odası

Hariciye Nezâreti'ne 21 Teşrîni Evvel sene [1]909 tarihli
Amerika Sefâreti'nden vârid olan 2 numaralı takrîri şifahînin tercümesidir.

Nezâreti Hariciye'nin 12 Teşrîni Evvel sene [1]909 tarihli ve yirmi sekiz numaralı müzekkirei şifahiyesi ahz olundu. Sefâret geçen Nisan'da zuhur eden hâdisâtı müessife esnasında musâb olanlara mahsus iânâtı nakdiyenin emri tevzî‘ine iştirak hususunda Keseb'de mukime Matmazel Chambers'e isnâd olunan fikdânîi hüsni niyet hakkında nazarı dikkati celb olunmasından dolayı beyânı teşekkür eder. Şikâyâtı mezkûre hakkında sefâretce icra etdirilen tahkikâtı mûşikâfâneden anlaşıldığına göre şikâyâtı vâkı‘a Latin rahibi Sabatino'ca hâsıl olan ademi hoşnudîden inbi‘âs eylemişdir. Amerika misyonerlerinin veznedarı Mösyö Pitt'in bu mesele hakkında şâyânı vüsûk ve itimad üç muhtelif menba‘dan aldığı malumâta istinâden sefârete irsâl eylediği raporlara nazaran Keseb'de iâne cemiyeti teşekkül etdiği zaman bi'lcümle cemaâtı mezhebiye ile milel ve akvâma mensub vekillerin cemiyeti mezkûrede hâzır bulunması için pek ziyade sarfı mesâî edilmişdir. Cemiyet azâsından bulunan rahibi mûmâileyh ile cemiyet tarafından mezhebdaşları olan Latinlere verilecek mebâliğin kendisine teslimini taleb etmiş ve cemiyet ile Matmazel Chambers ise cemiyetin maksadı bilâtefrîki cins ü mezheb bi'lcümle erbâbı ihtiyaca tevzî‘âtda bulunmakdan ibaret olduğu beyânıyla talebi vâki‘i is‘âfdan istinkâf eylemişdir. Rahib Sabatino bu sureti tesviye hoşuna gitmediğinden cemiyet azâlığından çekildiği gibi Roma'dan kendisine vürûd eden mebâliği cemiyete teslimden ve paranın hesabını vermekden imtinâ‘ eylemişdir. Bir de kırâeti ahvâle göre rahibi mûmâileyh cemiyetden infikâk etdikden sonra cemiyetin iânâtın emri taksiminde haksızlık etdiği hakkında ötede beride sözler söylemişdir. Kezâlik İskenderun İâne Cemiyeti Kâtibi İngiltere tebaasından Mösyo Kennedy tarafından bizzat Mösyö Pitt'e gönderilen raporda kendisinin Rahib Sabatino ile görüşdüğü ve mûmâileyhin şikâyâtı vâkı‘asını muhıkk görmediği ve iâne işinin pek güzel idare edildiği ve Matmazel Chambers'in mesâîi mesbûkasından hoşnud bulunduğu İngiltere Konsolosu tarafından kendisine ifade olunduğu muharrerdir. Sefâret, Nezâreti Hariciye'nin müzekkirei mebhûsün anhâsında zikrolunan memurînin şikâyâtı vâkı‘asına hiçbir sebeb bulamamış ise de gerek Matmazel Chambers hakkında ve gerek işbu eseri insaniyetkârâneye iştirak etmiş olan Amerika tebaasından diğer biri hakkında her gûne şikâyât vuku‘unu bertaraf etmek arzusunda bulunduğu cihetle keyfiyetin mütemâdiyen nazarı dikkatden dûr tutulmaması için mûmâileyhâ matmazel tarafından tahkir edildiği beyân olunan memurların esâmîsinin kendisine vâzıhan bildirilmesini taleb eyler.

DH. MUİ, 2_5/7_6

Dahiliye Nezâreti

Muhaberâtı Umumiye Dairesi

Şube: 2

Evrak Numarası: 583/630

Tarih: Gurrei Zilkade sene [1]327  1 Teşrîni Sânî sene [1]325

Huzurı Âlîi Hazreti Sadâretpenâhî'ye

20 Teşrîni Evvel sene [1]325 tarihli tezkirei acizîye zeyldir. Keseb ile mahâlli sairedeki muhtacînin infâkı ve mebânîi muhterikanın tamirâtı için muhassas yirmi bin lira kâmilen sarf olunduğu hâlde ihtiyac kısmen bâkî ve Keseb'deki mebânînin ikmâli tamirâtı ile Keseb'de ve mahâlli muhtelifedeki muhtacînin iâşesi için cem‘an on dört bin iki yüz liranın daha sarfı zarurî olup ancak nüfus başına birer lira hesabıyla muhtacîni merkûmeden beher aileye bir defaya mahsus olmak üzere birer mikdar akçenin i‘tâsı ve henüz tamirâtı ikmâl olunmayan mebânînin bakıyyei masârıfi inşaiyesi olan meblağın da sahiblerine te’diyesi hâlinde sekiz bin lira kadar bir meblağla tesviyei maslahat kâbil olacağından bahis ile ifayı muktezâsı Haleb Vilâyeti'nden bu kere alınıp leffen huzurı âlîi fahîmânelerine takdim kılınan telgrafnâmede izbâr kılınmışdır. Muhtacînin iâşeleri ve meskenlerinin itmâmı inşaâtı için lâzım gelen mebâliğin yedlerine i‘tâsı hâlinde altı bin lira kadar tasarruf husûle geleceği revişi iş‘ârı vilâyetden münfehim olmakda ise de bunlar alacakları parayı havâyici zaruriyelerinden gayrı hususâta sarf ile istihlâk ederek bilâhare yine hükûmetin iânesine arzı ihtiyac eyleyecekleri gibi inşası muktezî hâneler de yapılamayarak yine meskensiz kalacakları cihetle bu suret şâyânı tervîc görülememekde olmasına ve maahâzâ akçe hususunda gösterilen ihtiyacı şedîde ve arz ve iş‘ârı sâbıka nazaran iktizâyı hâlin ifa ve emr ve inbâsı menûtı re’yi sâmîi fahîmâneleridir. Ol bâbda.

[14 Kasım 1909]

DH. MUİ, 2_5/7_8Dahiliye Nezâreti

Muhaberâtı Umumiye Dairesi

Şube: 2

Evrak Numarası: 644/645

Tarih: 9 Zilkade sene [1]327  9 Teşrîni Sânî sene [1]325

Huzurı Âlîi Hazreti Sadâretpenâhî'ye

1 Teşrîni Sânî sene [1]325 tarihli tezkirei acizîye zeyldir. Keseb'de muhterik olan mebânînin ikmâli inşaâtı için muhassas on bin liraya ilâveten sarfı lâzım gelen beş bin lira için henüz me’zûniyet verilmediğinden ve mevsimi bârânın hulûlü inşaâtı tas‘îb etmekde olduğundan bahis ile muhtacînin bir an evvel iskânları zımnında taleb olunan beş bin liranın sarfına âcilen müsaade i‘tâsı ve Keseb'de yevmiye alamamalarından dolayı sızlanmakda bulunan ve mikdarı dört bin yirmi nefere bâliğ olan muhtacînin iâşelerine muktezî mebâliğ için de defterdarlığa tebligât icra etdirilmesi lüzumuna dair Haleb Vilâyeti'nden bu kere alınan iki kıt‘a telgrafnâme dahi leffen takdim kılınmakla meâllerine ve ma‘rûzâtı sâbıkaya nazaran iktizâsının ifa ve emr ve inbâsı menûtı müsaadei aliyyei fahîmâneleridir. Ol bâbda.

[22 Kasım 1909]

DH. MUİ, 2_5/7_4Telgrafnâme

Mahreci: Haleb

Numarası: 29038

Dahiliye Nezâreti Celîlesi'ne

Ermeni muhtacîni emâkininin inşası ve zaten te’mini maişetleri için Haleb Vilâyeti'ne tahsis buyurulan yirmi bin lira kâmilen sarf olunmuş olup elhâletü hâzihî Cisri Şugur, Antakya, Belen, İskenderun kazalarıyla Maraş Livâsı'nda dûçârı tecavüz olan Ermeni muhtacîne yevmiye yedi bin kuruşu mütecâviz yevmiye i‘tâsı tahtı mecburiyetde ve Cisri Şugur'un Keseb karyesinde ameliyâtı tamiriyesi parasızlık hasebiyle dûçârı tatil olan mesâkinin ikmâli tamiri için dahi beş bin lira kadar bir meblağa ihtiyac görülmekde idüğünden mârru'larz yevmiyelerin muntazaman te’diyesi ve mesâkinin ikmâli tamirâtıyla feryada ve müracaata hâtime verilmek üzere evvel ve âhir fî 25 Teşrîni Evvel sene [1]325 tarihli telgrafla Maliye Nezâreti Celîlesi'ne arz olunduğu vechile tahsisâtı munzamma ve sarfiyâta me’zûniyet i‘tâsı müsterhamdır.

Fî 19 Teşrîni Sânî sene [1]325 / [2 Aralık 1909]

Vali


Fahri

DH. MUİ, 2_5/7_3Dahiliye Nezâreti

Muhaberâtı Umumiye Dairesi

Şube: 2

Evrak Numarası: 701

Tarih: 23 Teşrîni Sânî sene [1]325

Telgraf

Haleb Vilâyeti'ne

C. 19 Teşrîni Sânî sene [1]325. Mebânîi muhterikanın tamiri ve saire için istenilen mebâliğ hakkında icabı hâl icra olunmak üzere evvel emirde 19 Teşrîni Sânî sene [1]325 [tarihli] telgrafla taleb olunan malumât ve izahâtın inbâsı muktezîdir.

[6 Aralık 1909]

DH. MUİ, 2_5/7_31Telgrafnâme

Mahreci: Haleb

Numarası: 29674

Dahiliye Nezâreti'ne

Fî 23 Teşrîni Sânî sene [1]325 telgrafa zeyldir. Ermeni muhtacînine verilmekde olan altmışar ve kırkar para yevmiyelerin kat‘ıyla ve bunların yerine derecei ihtiyac ve mikdarı nüfusları nisbetinde kendilerine bir defaya mahsus olmak üzere akçe i‘tâsı lüzumu bu kere de Antakya Kaymakamlığı'ndan iş‘âr olunmuşdur. Evvelce de arz edildiği vechile muhtacîni merkûme her gün aldıkları yevmiyeleri gününde sarf ve istihlâk ile ertesi günü yine destgüşâyı ihtiyac olacakları gibi bu suretle her gün para verilmesi hazineyi de ızrâr edeceğinden her şahsı def‘aten alacağı akçe ile kendi kâr ve sanatı dairesine devri maslahat ve sanatı olmayanlar da bey‘ ü şirâ ve turukı saireye tevessül ile te’mini maişet eylemek için sermaye ittihâz etmek üzere mikdarı nüfusu ve derecei ihtiyacları

DH. MUİ, 2_5/7_30

nazarı tedkik ve itibara alınarak bunlara birer mikdar akçenin peşinen i‘tâsı ve alacağı akçeyi te’mini esbâbı maişet uğrunda tasavvur ve isti‘mâl etmeyip de israf edenlere bir daha muâvenet edilmeyeceği kendilerine tefhîm edilmek üzere icrayı icabına me’zûniyet i‘tâsı Meclisi İdarei Vilâyet ifadesiyle ma‘rûzdur.

Fî 25 Teşrîni Sânî sene [1]325 / []

Haleb Valisi

Fahri

DH. MUİ, 2_5/7_2Maliye Nezâreti

Muamelâtı Nakdiye Şubesi Müdüriyeti

Tahsisâtı Maliye Kalemi

Müdüriyet Numarası: 5412

Evrak Numarası: 2039

Yazılacak cevabın bâlâsına işbu mektubu yazan müdüriyetin ismiyle her iki numaranın işaret olunması rica olunur.

Hulâsa: Ermeni muhtacîninin tehvîni ihtiyacı için sarfa me’zûniyet verilen mebâliğ hakkında

Dahiliye Nezâreti Celîlesi'ne

Ermeni muhtacîni emâkininin inşası ve te’mini maişetleri için tahsis edilen yirmi bin liranın kâmilen sarf edilmiş olduğu hâlde Cisri Şugur ve Antakya ve Belen, ve İskenderun kazalarıyla Maraş Livâsı'nda dûçârı tecavüz olan Ermeni muhtacînine elhâletü hâzihî yedi bin kuruş yevmiye i‘tâsı tahtı mecburiyetde ve Cisri Şugur'un Keseb karyesinde ameliyâtı tamiriyesi parasızlık hasebiyle dûçârı tatil olan meskenlerin ikmâli tamiri için dahi beş bin lira kadar bir meblağa ihtiyac görülmekde idüğünden gerek mezkûr yevmiyelerin muntazaman te’diyesi ve gerek mesâkinin ikmâli tamiri zımnında 25 Teşrîni Evvel tarihli telgrafla nezâreti celîlelerine arz olunduğu vechile tahsisâtı munzamma i‘tâsı Haleb Vilâyeti'nden keşîde olunan telgrafnâmede beyân edilmiş olduğundan sureti iş‘âra ve mezkûr telgrafnâme müfâdına nazaran iktizâyı hâlin ifa ve vilâyeti mezbûreye de tebligât icra buyurulması temennisiyle arzı ihtirâm olunur, efendim.

Fî 28 Zilkade [1]327  Fî 28 Teşrîni Sânî sene [1]325 / [11 Aralık 1909]

Maliye Nâzırı nâmına

(imza)

DH. MUİ, 2_5/7_1Dahiliye Nezâreti

Muhaberâtı Umumiye Dairesi

Şube: 2

Evrak Numarası: 2042

Tarih: 6 Zilhicce sene [1]327  5 Kânûnı Evvel sene [1]325 /

Maliye Nezâreti Aliyyesi'ne

Muamelâtıı Nakdiye Şubesi ifadesiyle yazılan 28 Teşrîni Sânî sene [1]325 tarihli ve 5412/2039 numaralı tezkirei aliyyelerine cevabıdır.

Keseb'de muhterik olan mebânînin tamir ve inşası ve muhtacînin bir müddet daha iâşeleri için Haleb Vilâyeti'nden taleb olunan meblağ hakkında tarafı sâmîi Sadâretpenâhîye istîzânı muamele edilmiş ve alınacak emri cevabîye göre muamele ifası tabiî bulunmuşdur, efendim.

[18 Aralık 1909]

DH. MUİ, 2_5/7_32

Dahiliye Nezâreti

Muhaberâtı Umumiye Dairesi

Şube: 2

Evrak Numarası: 2890

Tarih: 20 Zilhicce sene [1]327 – 20 Kânûnı Evvel sene [1]325

Huzûrı Âlîi Hazreti Sadâretpenâhî'ye

Makamı âlîi Sadâretpenâhîlerinin 8 Kânûnı Evvel sene [1]325 tarihli ve 2890 numaralı tezkireye cevabdır. Keseb'de muhterik olan mebânînin ikmâli tamirât ve inşaâtı ve muhtacînin iskân ve iâşesi için son defa olarak altı bin iki yüz liranın daha sarfı zımnında Meclisi Umumî'nin tasdikine arz olunmak üzere tanzim olunan maddei münferidei kanuniye lâyihası leffen pîşgâhı sâmîi Sadâretpenâhîlerine takdim kılınmakla. Ol bâbda.Haleb Vilâyeti'ne

Telgrafnâme

C. 25 Teşrîni Sânî sene [1]325. Keseb'de muhterik olan mebânînin ikmâli tamirât ve inşaâtı ve muhtacînin iskân ve iâşesi için son defa olarak altı bin iki yüz liranın daha sarfı zımnında maddei münferidei kanuniye lâyihası tanzim ve Sadâreti Uzmâ'ya takdim kılınmış olduğundan Meclisi Umumîce ittihâz olunacak kararın karîben tebliği tabiîdir. Divanı Harb masârıfının masârıfı gayrı melhûze tertibinden tesviyesi hakkında Sadâret'den Maliye Nezâreti'ne tebligât icra olunmuşdur.[2 Şubat 1910]Yüklə 61,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin