2. İqtisadi təhlilin əsas vəzifəsi bundan ibarətdirYüklə 194,6 Kb.
tarix25.05.2018
ölçüsü194,6 Kb.
#51450

1. İqtisadi təhlil hansı xarakterə malikdir?

A) kompleks

B) simpleks

C) qapalı

D) mütərəqqi

E) tənqidi2. İqtisadi təhlilin əsas vəzifəsi bundan ibarətdir:

A) daxili ehtiyatların aşkar edilməsi və istifadəsinin yaxşılaşdırılmasından

təsərrüfat fəaliyyətinin müasirləşdirilməsindən

B) təsərrüfat fəaliyyətinin müasirləşdirilməsindən

C) xarici əlaqələri aşkar edilməsindən

D) təsərrüfat fəaliyyətinin avtomalaşdırılmasından

E) təsərrüfat fəaliyyətinin intensivləşdirilməsindən

3. Ümumi şəkildə metod nə deməkdir:

A) dərk etmə üsuludur, tədqiqat yoludur

B) marketinq araşdırması

C) kontrollinq

D) audit

E) lizinq4. Mürəkkəb sistemlərin, kompleks problemlərin tədqiqində adətən hansı üsulu tədbiq edirlər:

A) deduksiya

B) korelyasiya

C) induksiya

D) sadə

E) dəfə5. Təhlil prosesində müəssisənin faliyyətini xarakterizə edən bəzi göstəricilərin artma tempini və dinamikasını üçün hansı üsuldan istifadə edirlər:

A) indeks

B) çəkili

C) dispersiya

D) reqressiya

E) əmsal6. İqtisadi təhlildə indekslər fərqləndirilir:

A) bazis və zəncivari

B) əyani və qıyabı

C) mürəkkəb və sadə

D) dəfə və simpleks

E) inteqral və çəkili7. Təhlilin texniki vasitələrini sadalayın:

A) analitik cədvəllər, qrafiklər, diaqramalar

B) analitik araşdırmalar, kontrollinq və menecment

C) qrafik, təftiş, audit, təhlil

D) araşdırma, cədvəl, qrafik, təftiş

E) diaqrama, funksional əlaqə, təhlil8. Analitik cədvəllər təhlil edilən məlumatların hansı xarakterıstikasını verirlər:

A) əyani, qısa və tam

B) qiyabi, tam və kompleks

C) induktiv, deduktiv və kompleks

D) funksional, aşkar və tam

E) əyani, çəkili, dəfə və tam9. Qrafiklər hansı formada ola bilərlər:

A) şəbəkə və təqvim

B) hiperbola və parabola

C) ekstensiv və intensif

D) aşkar və qapalı

E) birbaşa və üstəlik10. Analitik işdə istifadə edilən diaqramları hansı formada ola bilərlər:

A) dairəvi, əyri xətli, sülunlu

B) hiperbola, parabola, sütunlu

C) sözlərlə, rəqəmlərlə, dirəvi

D) hiperbola, dirəvi, işarələrlə

E) əyri xətli, funksional, düz xətli11. Mətn olmayanda təhlilin məlumatları nədən ibarət olmalıdır:

A) ayrıca cədvəllərdən

B) ayrıca işarələrdən

C) ayrıca mətnlərdən

D) ayrıca diaqramlardan

E) ayrıca rəqəmlərdən12. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili neçə yerə bölünür:

A) iki


B) üç

C) dörd

D) on

E) yeddi13. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilinin hamsı növləri mövcuddur:

A) xarici və daxili

B) ənənəni və müasir

C) sadə və çəkili

D) birbaşa və mürəkkəb

E) çəkili və dolayı14. Müəssisənin hesabat informasiyanın çap edilməsinə əsasən aparılan təhlil necə adlanır:

A) xarıcı

B) dolayı

C) birbaşa

D) sadə

E) funksional15. İdarəçilik qararlarını qəbul etmək üçün idarəediciyə zəruri analitik materialların verilməsinin kompleks iqtisadi təhlili necə adlanır:

A) daxili

B) intensiv

C) ekstensiv

D) aşkar

E) qapalı16. Marketinq təhlilinin əsas məqsədi:

A) məhsula olan tələbi və sifarişlərin həcmini öyrəmməkdir

B) tələb və strateqiyaların öyrənilməsi

C) məsrəflərlə gəlir arasında əlaqənin öyrənilməsi

D) ekonometik təhlinin aparılması

E) funksional anlılıq və dəyərin müəyyən olunması17. Balans, gəlirlər haqqında hesabat, maliyyə vaziyyətinin dəyişməsi haqqında hesabat, bölüşdürülməmiş xalis mənfəət haqqında hesabat, xüsusi kapitalın dəyişilməsi haqqında hesabat, maliyyə hesabatına izahat və qeydlər nəyi təşkil edirlər:

A) maliyyə hesabatını əsas formalarını

B) mühasibat uçotunun əsas formalarının

C) daxili təftişıh əsas formalarını

D) auditin aparılması qaydasını

E) strateji məqsədlərin aşkar edilməsini18. Müəssisənin marketinq fəaliyyətinin ilk nöqtəsi nədir:

A) bazar imkanlarının təhlili

B) rəqabətin təhlili

C) kontrollinq

D) audit

E) marketinq araşdırmaları19. Marketinq tədqiqatı neçə mərhələndən ibarət olan prosesdir:

A) beş


B) altı

C) yeddi

D) on

E) altı20. Hadisələrin əhatə dairəsinə görə iqtisadi təhlildə istifadə olunan göstəricilər:

A) ümumi və spesifik

B) ümumi və xüsusi

C) birbaşa və üstəlik

D) spesifik və çəkili

E) funksional və ümumi21. Prosesin mahiyyəti və dərinliyinə görə iqtisadi təhlildə istifadə olunan göstəricilər:

A) keyfiyyət və kəmiyyət

B) kəmiyyət və tələb

C) tələb və təklif

D) keyfiyyət və təklif

E) lizinq və əmtəə22. Proseslərin tədqiqindəki roluna görə iqtisadi təhlildə istifadə olunan göstəricilər:

A) nəticə və amilli

B) tələb və qiymət

C) mayadəyəri və qiymət

D) təklif və qiymət

E) dəyər və fondveri23. Sintez səviyyəsinə görə iqtisadi təhlildə istifadə olunan göstəricilər:

A) ümumiləşdirici və xüsusi köməkçi

B) ümumi və ekstensiv

C) reqressiv və aşkar

D) dolayı və birbaşa

E) xüsusi köməkçi və reqressiv24. Analitikliyinə görə iqtisadi təhlildə istifadə olunan göstəricilər:

A) mütləq və nisbi

B) mütləq və orta

C) orta siyahı və çəkili

D) dolayı və birbaşa

E) aşkar və qapalı25. Proseslərin öyrənilmə vaxtına görə iqtisadi təhlildə istifadə olunan göstəricilər:

A) retrospektiv, cari və proqnoz

B) ekstensiv, intensif və proqnoz

C) çəkili, korelyasya və dəfə

D) multiplikativ, ekonometik və proqnoz

E) dəfə, sadə və çəkili26. Fəaliyyətin qiymətləndirilməsində əhəmiyyətinə görə iqtisadi təhlildə istifadə olunan göstəricilər:

A) əsas və ikinci dərəcəli

B) intensiv və üçüncü dərəcəli

C) birinci və ikinci dərəcəli

D) birinci dərəcəli və dəyər

E) dolayı və birbaşa27. Formalaşma səviyyəsinə görə iqtisadi təhlildə olunan göstəricilər:

A) plan, uçot və analitik

B) fakt, kənarlaşma və ekonometik

C) təftiş, audit və lizinq

D) ekonometik, carı və retrospektiv

E) fakt, plan və kənarlaşma28. İqtisadi təhlil zamanı məlumatların işləmməsinin ənənəvi qaydaları:

A) müqayisə, nisbi kəmiyyətlər, orta kəmiyyətlər, qrafik, cədvəl, qruplaşdırma və balans əlaqəsi

B) müqayısə, təftiş, kontrollinq və balans əlaqəsi

C) fərqlər, kənarlaşmalar, təhlil, təftiş, audit və lizinq

D) lizinq, kompleks təhlil, audit, diaqramlar, qrafiklər

E) nisbi kəmiyyətlər, qrafik, cədvəl, reqəmlər, qruplaşdırma, kənarlaşmalar29. Determinləşmiş amilli təhlil qaydaları:

A) zəncirvari yerdəyişmə, indeks metodu, mütləq kənarlaşma, nisbi kənarlaşma, inteqra, mütənasib bölgü

B) qruplaşdırma, evristik təhlil, proqramlaşdırma, sinxronlaşdırma

C) indeks üsulu, işarə, qrafik, diaqram, nisbi kənarlaşma

D) mütləq kənarlaşma, nisbi kənarlaşma, proqnozlaşdırma, sinxronlaşdırma

E) zəncinvari yerdəyişmə, mütləq kənarlaşma, evristik təhlil, kontrollinq30. Stoxastik amilli təhlil qaydaları:

A) korelyasıya, dispersiya, komponent və çoxölçülü amilli təhlil:

B) inteqral, loqaritmik, parabolik, evristik təhlil

C) kontrollinq, araşdırma, dispersiya, reqressiya, dəfə təhlil

D) təftiş, audit, lizinq, multiplikativ təhlil

E) inteqral, dispersiya, müxtəlif fərqlər, korelyasiya təhlili31. Evristik üsullara aiddir:

A) analoji, zehni və dərketmə, metoloji, intuitiv və ekspert üsulları

B) analoji, multiplikativ, dəfə, proqressiv və reqressiv üsul

C) multiplikativ, reqressif, proqnoz və ekspert üsulları

D) dəfə, qarışıq, sadə, mürəkkəb və reqressiv üsul

E) multiplikativ, zehni, dərketmə, proqnoz, perspektiv və qarışıq üsul32. İqtisadi təhlil işində istifadə olunan nisbi kəmiyyətlərə hansı göstəricilər daxildir:

A) faiz, əmsal və indeks

B) dəyər, impuls və indeks

C) əmsal, rəqəm və işarə

D) rəqəm, impuls və indeks

E) tire, rəqəm və işarə33. İqtisadi təhlil işlərində istifadə olunan bütün indekslər neçə yerə bölünür:

A) iki


B) üç

C) beş


D) on

E) altı34. İqtisadi təhlil zamanı hansı indekslər istifadə olununlar:

A) bazis və zəncirvari

B) əsas və ənənəvi

C) əsas və dolayı

D) bazis və birbaşa

E) birbaşa və dolayı35. İqtisadi təhlil işində keyfiyyət göstəricisi təhlil zaman hansı üsuldan istifadə edilir:

A) bazis indeks

B) bazis deduktiv

C) bazis induktiv

D) bazis ənənəvi

E) bazis respektiv36. Bu və ya digər proses və hadisəyə, iqtisadi kategoriya, təssərüfat əməliyyatlarına iki və daha çox amilin təsiri olduqda bu amillərin təsiri hansı üsulla hesablanır:

A) zəncirvari yerdəyişmə

B) saat hesabı

C) statistik

D) determirik dəyişmə

E) indeks faizlə37. Xalis diskontlaşdırılmış gəlir və yaxud inteqral səmərəyə nələr aiddir:

A) gəlirlik indeksi və ödəmə müddəti

B) büdcə xərcləri

C) səmərəlilik göstəriciləri

D) kommersiya xərcləri

E) real xərclər38. Ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün hansı əmsallardan istifadə edirlər:

A) mütləq likvidlik əmsalı, ümumi likvidlik əmsalı və ödəmənin ümumi əmsal

B) dövrətmə əmsalı

C) fondverimi və fondtutumu

D) fondverimi və dövrətmə əmsalı

E) amortizasiya norması və fondtutumu39. Dəyər ifadəsinə əsas fondlar hansı formada qiymətləndirilir:

A) ilkin dəyərə görə, qalıq dəyərinəgörə, bərpa olunan dəyərə görə

B) bərpa olunan smeta dəyərinə görə,balans dəyərinə görə

C) ilkin dəyərinə görə, balans dəyərinə görə, qalıq dəyərinə görə

D) qalıq dəyərinə, smeta dəyərinə görə, bərpa olunan dəyərə görə

E) qalıq dəyərinə, smeta dəyərinə görə40. İllik amortizasiya ayırmalarının əsas fondlarının dəyərinə faizlə olan nisbətinə nə deyilir:

A) amortizasiya ayırmaları

B) gəlirlilik əmsalı

C) rentabellik göstəricisi

D) fondverimi

E) fondtutumu41. Əsas istehsal fondunun hər vahidinə düşən sənaye məhsulunun həcmi nəyi ifadə edir:

A) fondverimi göstəricilərini

B) gəliri

C) plan yığımı

D) maya dəyərini

E) fond tutumu göstəricilərini42. Əsas fondlardan istifadəni daha ətraflı hansı göstəricilər xarakterizə edir:

A) fondverimi, fondların rentabellik göstəricisi

B) əməyin fondla silahlanması, maşınların yüklənmə əmsalı

C) fond tutumu, maşınların vaxtından istifadə əmsalı

D) əməyin fondla silahlanması, növbəlik əmsalı

E) əməyin mexaniki silahlanması, maşınların məhsuldarlığından istifadə43. Əsas fondların dəyərinə daxildir:

A) balans üzrə əsas fondların ilk dəyəri, əsas vəsaitlər, əsas fondların qalıq

dəyəri

B) istismarda olan fondların dəyəri

C) ehtiyatda olan fondların dəyəri

D) fəaliyyəti dondurulmuş əsas fondların dəyəri

E) xüsusi əsas fondların dəyəri

44. Dövriyyə vəsaiti hansıların hesabına sürətlənir?

A) dövrlər sayının artırılması

B) azad olunmuş vəsaitin həcminin azalması

C) dövriyyə vəsaitin miqdarına artırılması

D) tamamlanmamış tikintini uçotu

E) obyektlərdə vəsaitə nəzarət45. Əmək məhsuldarlığının qiymətləndirilməsinin hansı növləri mövcuddur?

A) dəyər, natural, normativ

B) dəyər, fiziki, mənəvi

C) natural, normativ, faktiki

D) fiziki, faktiki, mənəvi

E) faktiki, natural, fiziki46. Əmək məhsuldarlığının əsas ğöstəricilərinə aiddir:

A) vaxt ərzində məhsulun hasilatı və məhsulun əmək tutumu

B) fond verimi və fond tutumu

C) məhsulun material tutumu

D) avadanlığın intensiv istifadə əmsalı

E) fondla silahlanma47. Maşınların və mexanizmlərin səmərəli istifadəsi hansı ğöstəricilərdən asılıdır?

A) maşınların və mexanizmlərin ekstensiv və intensiv əmsalından

B) fond tutumundan

C) fondlar ilə silahlanmadan

D) əmək vəsaitlərin istifadə əmsalından

E) əsas fondların istifadəsi dərəcəsinə48. Aşağıdakı xərclərin hansı işlərin maya dəyərinə aiddir?

A) düzünə, üstəlik xərclər

B) əmək haqqı, üstəlik xərclər

C) düzünə xərc, maşının istismar xərci

D) materiallar xərci, plan yığımı

E) düzünə, üstəlik xərclər, plan yığımı49. Hal – hazırda rentabelliyin səviyyəsi hansı göstəricilərə əsasən təyin edilir?

A) balans gəlirin işlərin maya dəyərinə nisbəti ilə

B) balans gəlirin əsas fondunda nisbəti ilə

C) balans gəlirin dövriyyə vəsaitlərinə nisbəti ilə

D) balans gəlirin əsas istehsal fondlara nisbəti ilə

E) balans gəlirin işlərin həcminə nisbəti ilə50. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün vəsaitlərin daxili mənbələri hansılırdır:

A) gəlir, amortizasiya ayırmaları

B) debitor borcları

C) qiymətli kağızların satışından alınan vasaitlər

D) kreditor borcları

E) əmək haqqı fondu51. Məhsulun keyfiyyətini qaldırmaq üçün hansı adıcıllıqdan düzgün istifadə olunur:

A) xammal və materialların keyfiyyətinin kontrolu, keyfiyyətli məhsulun istehsalı, dizayn, qablaşdırma

B) keyfiyyətli məhsulun istehsalı, xammal və materialların keyfiyyətinin kontrolu, dizayn, qablaşdırma

C) dizayn, xammal və materialların keyfiyyətinin kontrolu, keyfiyyətli məhsulun istehsalı, qablaşdırma

D) keyfiyyətli məhsulun istehsalı, dizayn, qablaşdırma, xammal və materialların keyfiyyətinin kontrolu

E) keyfiyyətli məhsulun istehsalı, qablaşdırma, dizayn, xammal və materialların keyfiyyətinin kontrolu52. Fondverimi göstəricisi necə təyin olunur:

A) istehsal olunan məhsulun həcmi məhsulun istehsalında istifadə olunan əsas istehsal fondların dəyəri

B) məhsulun istehsalında istifadə olunan əsas fondların

C) istehsal olunan məhsulun həcmi müəssisənin əsas fondların dəyəri

D) istehsal olunan məhsulun həcmi dövriyyə fondların dəyəri

E) istehsal olunan məhsulun həcmi dondurulmuş pul vəsaitləri53. Əsas vəsaitlarin ləğv edilməsi hansı sənədlərdə rəsmiləşdirilir:

A) ləğv edilmə aktı

B) qaimə

C) tələbnamə ilə

D) qəbul aktı ilə

E) deklarasıya aktı ilə54. Planlaşdırılan ildə istifadəyə verilmiş əsas fondların orta illik dəyəri aşağıda göstərilən hansı yolla təyin edilir:

A) onların dəyərinin fəaliyyət göstərmə ayların vurmaqla və 12-ə bölməklə

B) onların dəyərinin fəaliyyət göstərmə aylarının sayına və 4-ə bölməklə

C) onların dəyərinin fəaliyyət göstərmə aylarının sayına bölməklə və 12-ə vurmaqla

D) onların dəyərinin fəaliyyət göstərmə ayların sayına vurmaqla

E) onların dəyərini 12-ə bölməklə55. Maliyyə hesabatının təhlilinin hansı üsulları mövcüddur:

A) faktorolojı təhlil

B) dioqanal təhlil

C) nəticəli təhlil

D) hesabat təhlili

E) ilk təhlil56. Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin təhlili zamanı geniş istifadə olunan maliyyə əmasalı hansıdır:

A) likvidlik əmsalı

B) müqayisəli əmsal

C) kompleks əmsal

D) nisbət əmsalı

E) nəticəlik əmsal57. Müəssisənin maliyyə vəziyyəti təyin edən əsas amil hansıdır?

A) borc kapitalının istifadəsi effektliyi

B) maliyyə resurslarının istifadəsi

C) şəxsi və borc vəsaitlərinin nisbəti

D) istehsalın texniki hazırlıq amili

E) maliyyə planının yerinə yetirlməsi58. Nisbi maliyyə əmasalları sistemində hansı göstəricilər mövcüddur:

A) müəssisənin rentabelliyinin qiymətləndirilməsi göstəriciləri

B) maliyyə məsrəflərin qiymətləndirilməsi göstəriciləri

C) şəxsi vəsaitlərin qiymətləndirilməsi göstəriciləri

D) səmərəlik əmsalları

E) dövretmə əmsalları59. Maliyyə vəziyyətinin hansı tipləri vardır:

A) maliyyə vəziyyətinin mütləq dayanıqlığı

B) tam maliyyə vaziyyəti

C) planlaşdırılmış maliyyə vaziyyəti

D) maliyyə vəziyyətinin proqnozlaşdırılmış dayanıqlığı

E) səmərəlilik əmsalları60. Dəyər formasında əsas fondlar neçə üsulla qiymətləndirilir?

A) üç


B) bir

C) beş


D) altı

E) yeddi61. Tam amortizasiya ayrılması hansıdır?

A) А=

B)

C)

D)

E)62. Əsas fondlardan istifadəni daha ətraflı hansı göstəricilər xarakterizə edir:

A) fondverimi, fondların rentabellik göstəricisi

B) əməyin fondla silahlanması, maşınların yüklənmə əmsalı

C) fond tutumu, maşınların vaxtından istifadə əmsalı

D) əməyin fondla silahlanması, növbəlik əmsalı

E) əməyin mexaniki silahlanması, maşınların məhsuldarlığından istifadə63. Təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilində birbaşa maliyyə marağı olanlar:

A) göstərilənlərin hamısı

B) kreditorlar

C) material ğöndərənlər

D) alıcılar və müştərilər

E) investorlar64. Hal – hazırda rentabelliyin səviyyəsi hansı göstəricilərə əsasən təyin edilir?

A) balans gəlirin işlərin maya dəyərinə nisbəti ilə

B) balans gəlirin əsas fondunda nisbəti ilə

C) balans gəlirin dövriyyə vəsaitlərinə nisbəti ilə

D) balans gəlirin əsas istehsal fondlarla nisbəti ilə

E) Balans gəlirin işlərin həcminə nisbəti ilə65. Əmək məhsuldarlığının giymətləndirilməsinin hansı növləri mövcüuddur:

A) dəyər, natural, normativ

B) dəyər, fiziki, mənəvi

C) natural, narmativ, faktiki

D) fiziki, faktiki, mənəvi

E) mənəvi, natural, fiziki66. İqsadi təhlilin metodu neçə üsuldan ibarətdir?

A) beş


B) dörd

C) altı

D) üç

E) bir


67. Mühasibat balansında məlumatların əks etdirilməsi zamanı neçə prinsipdən istifadə olunur?

A) alti

B) bir

C) iki


D) dörd

E) yeddi68. Mühasibat uçotunda təssərrüfat vasaitləri neçə yerə bölünür:

A) iki


B) üç

C) beş


D) dörd

E) bir


69. Əlavə xərclər neçə bölmədən ibarətdir:

A) dörd

B) üç

C) iki


D) beş

E) altı70. Əmək vəsaitlərinin idarə edilməsi sistemi özündə neçə bloku birləşdirir:

A) üç


B) iki

C) bir


D) dörd

E) beş


71. Maliyyə planı başqa cür necə adlanır:

A) gəlir və sərflər planı

B) fəaliyyət planı

C) inkişaf planı

D) əsas plan

E) ümumiləşmiş plan72. Müəssisənin xüsusi maliyyə rəsurslarına aşağıda göstərilənlərdən hansılar daxildir?

A) bank krediti

B) müəssisənin mülkiyyət payının pul hissəsi

C) təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn yığımlar

D) daxili aktivlərin səfərbər edilməsi

E) göstərinlərin hamsı73. İnvestisiyanın kommersiya səmərəliliyini hesablamaqda məqsəd nədir?

A) Real pul axımı bilmək

B) aksiyaları bilmək

C) istehsal xərcləri bilmək

D) kreditləri bilmək

E) qiymətli kağızları bilmək74. Xalis diskontlaşdırılmış gəlir və yaxud inteqral səmərəyə nələr aiddir:

A) gəlirlik indeksi və ödəmə müddəti

B) büdcə xərcləri

C) səmərəlilik göstəriciləri

D) kommersiya xərcləri

E) qeyri səmərəlilik göstəricilər75. Müəssisənin elmi texniki tərəqqi səmərəliliyinə nələr aiddir:

A) iqtisadi və sosial

B) innovasiya

C) istehsal

D) bazar

E) sahibkarlıq76. Balans hesabatı göstəriciləri hansılardır:

A) dövriyyə kapitalı və əsas kapital

B) maliyyə

C) iqtisadi

D) əmək

E) nəqliyyat77. Müəssisədə maliyyələşdirmənin ümumi məbləği hansı xərclərdən ibarətdir:

A) layihə - axtarış işləri və iş meydançasının hazırlanması

B) əməliyyatlardan alınan mənfəət

C) balans mənfəəti

D) xalis mənfəət

E) bölüşdürülmüş mənfəət78. Xüsusi dövriyyə vəsaitinin əmələ gəlmə mənbələri hansılardır:

A) nizamnamə, əlavə, ehtiyat kapitalı

B) gələcək dövrün xərcləri

C) istehsal ehtiyatları

D) bitməmiş istehsalat

E) əsas materiallar79. Müəssisə sürətli amortizasiya metodundan hanıs hallarda istifadə edə bilər:

A) aktivin amortizasiya obyektindən alınan xidmət dəyəri və aktiv tez mənəvi köhnəlməyə malikdir

B) planlaşdıran ildə sıradan çıxarılmış əsas fondların orta illik dəyəri

C) planlaşdırılan ildə istesmara verilən əsas fondların orta illik dəyəri

D) ləğv edilən obyektin dəyəri

E) istismara verilən obyektin dəyəri80. Əsas fondların dəyərinə nə daxildir:

A) balans üzrə əsas fondların ilk dəyəri, əsas vəsaitlər, əsas fondların qalıq dəyəri

B) istismarda olan fondların dəyəri

C) ehtiyatda olan fondların dəyəri

D) fəaliyyəti dondurulmuş əsas fondların dəyəri

E) xüsusi əsas fondların dəyəri81. İqtisadi təhlil nədir:

A) iqtisadi təhlil-idrak nəzəriyyəsinə əsaslanan tətbiqi elmdir

B) iqtisadi təhlil – humanitar nəzəriyyələrə əsaslanan tətbiqi elmdir

C) iqtisadi təhlil – şəxsi fikirlərə əsaslanan əbədi düşücədir

D) iqtisadi təhlil – kollektiv fikirlərə əsaslanan əbədi düşüncədir

E) iqtisadi təhlil humanist təcrübələrə əsaslanan insan düşüncəsinin məhsuludur82. İqtisadi təhlilin neçə əsas vəzifəsi vardır:

A) 6


B) 5

C) 3


D) 7

E) 1


83. Tematik (qismən) iqtisadi təhlil nəyi öyrənir:

A) nisbətən dar sahəni və ya müəssisənin təsərrüfat – maliyyə fəaliyyətinin konkret bir hissəsini öyrənir

B) müəssisədə qabaqcıl təcrübəni öyrənir

C) müəssisədə yeni texnika və texnologiyaların istehsala tətbiqini öyrənir

D) illik istehsal – maliyyə planının araşdırır

E) müəssisənin maliyyə planının hesablanması84. Məhsul buraxılışı həmçinin keyfiyyət və quruluşunun retrospektiv təhlili neçə əsas mərhələdə aparılır:

A) 5


B) 7

C) 6


D) 4

E) 3


85. istehsala məsrəflərin təhlilində istehsal həcminə görə xərclər necə bölünür:

A) aşkar və qeri aşkar

B) sadə və mürəkkəb

C) nəğd və mükafatla

D) daimi və dəyişən

E) nəğd və kreditlər86. İstehsal məsrəflərin təhlilində axtarış dərəcəsinə görə xərclər elementi hansı xərclərə bölününr:

A) sadə və mürəkkəb

B) dəyişkən və sabit

C) birdəfəlik və dəyişkən

D) real və qeyri – real

E) keçmiş və cari87. Reqressiv xərcləri nədir:

A) istehsalın həcmi artıqca aşağı düşür

B) istehsal həcmi ardıqda sürətlə artır

C) istehsal həcmi artıqda sürətlə artır, azaldıqda aşağı düşür

D) artımı istehsal həcmindən qeyri qalan xərclərdir

E) istehsalla əlagəli deyildir88. Maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsi prosesində maliyyə sabitliyi neçə tipə ayrılır:

A) dörd

B) beş

C) altı

D) üç

E) iki


89. Riskin kəmiyyətcə səviyyəsini təyin etməyin əsasən neçə forması vardır:

A) 2


B) 5

C) 4


D) 3

E) 6


90. İnvestisiyanın iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri investorun məqsədinə görə neçə səviyyədə ola bilər:

A) 3


B) 4

C) 2


D) 5

E) 6


91. Layihələndirilmənin neçə mərhələsindən istifadə olunur:

A) 2


B) 4

C) 5


D) 6

E) 1


92. İnvestisiyanın kommersiya səmərəliliyini hesablamaqda məqsəd nədir:

A) real pul axını bilmək

B) aksiyaları bilmək

C) istehsal xərcləri bilmək

D) kreditləri bilmək

E) qiymətli kağızları bilmək93. Sənaye məhsulunun keyfiyyətinə əsasən neçə mərhələdə baxılır?

A) 4


B) 5

C) 7


D) 8

E) 2


94. Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsində ən çox hansı istifadə olunur?

A) bazar

B) gəlir

C) xüsusi xərclər

D) xərclər

E) inventar95. İqtisadi təhlilin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqaməti hansıdır?

A) riyazı üsullardan geniş istifadə olunması

B) cilips əyrisinin istifadə olunması

C) səmərillik əmsallarının hesablanması

D) lorens əyrisinin qurulması

E) xətti tənliklə sistemi ilə parametlərin təyin olunması96. Determinləçdirilmiş funksional əlaqə dedikdə nə başa düşülür?

A) müəyyən qeyri təsdüfü nəticə əlamətinin məhiyyətinin amillərin əlamətini mahiyyətinə tam uyğun gəlməsi

B) korelyasiya əlaqəsi

C) reqressiya tənliyi

D) optimallaşdırılımış modelin qurulması

E) riyazi proqramlaşdırma97. Stoxastik amilli təhlil üsuluna aiddir:

A) korellyasiya, dispersiya, çöxölçülü amilli təhlil və klastır təhlili

B) reqressiya əmsalı, determinasiya əmsalı və korrelyasiya indeksi

C) üç amilli reqressiya, parabola və hiperbola

D) dispersiya, variasiya və reqressiya

E) korelyasiya indeksi, elastiklik əmsalı və determinasiya əmsalı98. Zəncirvari yerdəyişmə, mütləq və nisbi fərq üsulu, yekun fərqlərini müəyyən edilməsi, loqarifmik, inteqral, indeks və işgüzar iştirak üsulu aiddir:

A) determinləşdirilmiş amilli təhlil üsuluna

B) stinastik təhlil üsuluna

C) loqrifmik təhlil üsuluna

D) riyazi təhlil üsuluna

E) optimallaşdırılmış təhlil üsuluna99. İqtisadi artımın hansı tipləri vardır:

A) intensiv və ekstensiv

B) ənənəvi və müasir

C) qısa müddətli və uzun müddətli

D) orta müddətli və dalğaları

E) müvəqqəti və daimi100. İqtisadi artımın dinamikası hansı amillərin nisbətindən daha çox asılıdır?

A) yığım və istihlakın

B) intensiv və ekstensiv amillərin

C) dövlət xərclərinin və yığımının

D) dövlət xərclərinin və istehlakın

E) xüsusi və dövlət investisiya101. İqtisadi təşilin fazaları necə adlanır:

A) anlanma, yüksəliş, durğunluq, böhran

B) istehsal, bölgü, mübadilə, istehlak

C) alqı, satqı, yığım, istehlak

D) istehsal, mübadilə, yığım, istehlak

E) istehsal, bölgü, təkrar bölgü102. Deterinləşdirilmiş model hansı formalada qurula bilər:

A) multiplikativ və reqressiyalı

B) dəfə və qarışıq

C) qarışıq və disperiyalı

D) additiv, multiplikativ, dəfə və qarışıq

E) dispersiyalı və reqressiyalı103. Eyni tipli hadisələrin qanunauyğunluğunu xarakterizə edən ən geniş yayılmış ümumişləşdirici göstərici:

A) orta kəmiyyət

B) maksimum göstərici

C) index kəmiyyət

D) orta xətti uzaqlaşma

E) variasiya104. Bir göstəricinin təsiri nəticəsində digər göstərici dəyişməyə tam məruz qalarsa, belə asılılıq necə adlanır:

A) funksional asılılıq

B) parabdik asılılıq

C) fərdi asılılıq

D) xətti asılılıq

E) riyazi asılılıq105. Səbəb və nəticə amilləri arasındakı əlaqə sıxlığını kəmiyyətcə xarakterizə edərək qiymətləndirmək nədir:

A) korelyasiya tzhlilinin əsas məsələlərindən biridir

B) risk dərəcəsinin azaldılması

C) inflyasiyanın tənzimlənməsi

D) göstəricilərin qiymətləndirilməsidir

E) qiymətin optimallaşdırılması106. İstehsal xərcləri ilə mənfəət arasında neçə asılılıq vardır:

A) istehsal xərcləri azaldıldıqca, mənfəət artır

B) istehsal xərcləri azaldıqda mənfəət də azalır

C) onların arasında heç bir asılıq yoxdur

D) istehsal xərcləri rtıqda mənfəət də artır

E) sabit gəliri sabit xərclər təmin edir107. Sirayışlı inflyasiya üçün qiymətlərin artmasının hansı səviyyəsi xarakterikdir:

A) il ərzində 10% - dən çox

B) il ərzində 50% - dən çox

C) il ərzində 2 – 3% - dən çox

D) il ərzində 100% - dən çox

E) il ərzində 30% - dən çox108. İqtisadi artımın hansı tiplər vardır:

A) intensiv və ekstensiv

B) ənənəvi və müasir

C) qısa müddətli və uzun müddətli

D) orta müddətli və dalğavari

E) müvəqqəti və daimi109. İqtisadi artımın dinamikası hansı amillərin nisbətində daha çox asılıdır:

A) yığım və istehsalın

B) intensiv və ekstensiv amillərin

C) dövlət xərclərinin və yığımın

D) dövlət xərclərinin və istehlakın

E) xüsusi və dövlət investisiya110. Son hədd xərcləri məhsul buraxılışının həcminə necə təsir göstərir:

A) istehsalın həcmini optimallaşdırır

B) istehsal həcminin azaldır

C) istehsal xərdcini artırır

D) istehsal həcminə heç bir təsir göstərmir

E) istehsal həcminin sabitləşməsi111. İqtisadi ekonometrik təhlildə istifadə olunan göstəricilər formalaşma səviyyəsinə görə necə qruplaşdırılır:

A) plan, uçot, analitik (qiymətləndirici)

B) plan və uçot

C) təhlil və qiymətləndirmə

D) cariv və perspektiv

E) reqressiya təhlili və ekspertiza112. İqtisadi təhlildə istifadə edilən üsulları necə qruplaşdırmaq olar:

A) ənənəvi üsullar və iqtisdi – riyazi üsullar

B) riyazi və məntiqi üsullar

C) dinamik və ekstensiv üsullar

D) şəkillər və qrafiklər

E) cariv və perspektiv üsullar113. İqtisadi təhlildə tətbiq edilən ənənvi müqayisə üsullarına aiddir:

A) qraffik, balans, orta və nisbi kəmiyyətlər, analitik

B) qrafik və balans

C) analitik qruplaşma və ekspert rəyi

D) orta və nisbi kəmiyyətlər

E) balans və analitik qruplaşma114. Özünəməxsus əlamətlərinə görə öyrənilən göstəricilərin keyfiyyətcə oxşar qruplara aid edilməsinə nə deyilir:

A) qruplaşdırma

B) birləşmə

C) indeks

D) yerdəyişmə

E) bazis115. Ümumiləşdirici göstəricilərin həm nisbi və həm də mütləq kənarlaşmalarını amillər üzrə ayırmağa imkan verən üsul necə adlanır:

A) indeks üsulu

B) bazis üsulu

C) qrafik üsulu

D) interpolyasiya üsulu

E) dinamika üsulu116. Bazis səviyyəsindəki amillərin ardıcıl olaraq faktiki amillərlə əvəz edilməsi yolu ilə ümumiləşdirici göstəricinin düzəliş edilmiş sırasının əldə edilməsinə imkanverən üsul necə adlanır:

A) zəncirvarı yerdəyişmə üsulu

B) qrafik üsul

C) ekspert üsulu

D) sadə üsul

E) çəkili üsul117. İqtisadiyyatın optimallaşdırmasının və ahəngdarlığını təmin edən proses necə adlanır:

A) iqtisadi – riyazi modelləşdirmə

B) qruplaşdırma

C) iqtisadi təhlil

D) oyun nəzəriyyəsi

E) ekspert rəyi118. Xətti tənliklər sistemi vasitəsilə nə həyata keçirilir:

A) sahələrarası balans, statik və dinamik iqtisadi modellər qurulur

B) statik və dəyişgən modellər qurulur

C) əmsallar hesablanır

D) variasiya genişliyi müəyyən edilir

E) analitik cədvəllər qurulur119. Özünə məxsus əlamətlərinə görə öyrənilən subyektlərin keyfiyyətcə oxşar qruplara aid edilməsi prosesi necə adlanır:

A) indeksləşdirmə

B) qruplaşdırma

C) dəryərləndirmə

D) zəncirvari yerdəyişmə

E) əsaslandırma120. Tədbiq edilən göstəricilərin miqdarının, istiqamətinin və onların birinin digəri ilə əlaqə formalarının öyrənilməsinə imkan verən proses necə adlanır:

A) analitik qruplaşma

B) analitik təhlil

C) analitik araşdırma

D) analitik təftiş

E) analitik kontrollinq121. Qarşıya qoyulan məqsəddən asılı olaraq qruplaşmanın hansı növlərindən istifadə edilir:

A) tipoloji, struktur və analitik

B) tipoloji, dəyər və fiziki

C) loqarifmik, struktur və dəyər

D) dəyər, fiziki və analitik

E) struktur, simpleks və loqaritmik122. Analitik tədqiqatların səmərəliliyi dedikdə və nəzərdə tutulur:

A) təhlilin kompleks şəkildə və optimal səviyyədə daha az məsrəflərlə aparılması

B) marketinq strateqiyasının formalaşması

C) strateji məqsədlərin aşkar edilməsi

D) daxili təftişin aparılması

E) təssərüfat xərclərinin azaldılması123. Təhlilin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi ən çox nədən asılıdır:

A) təhlilin təşkilindən

B) təhlilin daimiliyindən

C) təhlilin aparılma üsulundan

D) təhlilin dəqiqliyindən

E) təhlilin ardıcıllığından124. İqtisadi təhlil işində istifadə olunan informasiya mənbələrini neçə qrupa ayırmaq olar:

A) üç


B) iki

C) bir


D) yeddi

E) on


125. İqtisadi təhlil işində istifadə olunan informasiya mənbələrin hansı qruplara ayırmaq olar:

A) plan, hesabat və qeyri hesabat

B) fərdi, plan və perspektiv

C) plan, fakt və kənarlaşma

D) dəfə, sadə və mürəkkəb

E) kənarlaşma, hesabat və dəyər126. İqtisadi təhlilin göstəricilər sistemi məzmumuna görə olurlar:

A) sadə və mürəkkəb

B) dəfə və qarışıq

C) fərdi və sosial

D) sadə və dəfə

E) dəfə və çəkili127. Iqtisadi təhlilin göstəricilər sistemi vaxta görə olurlar:

A) keçmiş, carı və gələcək

B) fərdi, kütləvi və dəfə

C) keçmiş, perspektiv və sadə

D) gələcək, induktiv və deduktiv

E) indukstiv, simpleks və sadə128. İqtisadi təhlilin göstəricilər sistemi yerə görə olurlar:

A) daxili və xarici

B) ekstensiv və intensiv

C) cari və mürəkkəb

D) sadə və çəkili

E) sadə və daxili129. İqtisadi təhlilin göstəricilər sistemi təsir dövrünə görə olurlar:

A) daimi və müvəqqəti

B) birbaşa və üstəlik

C) dolayı və üstəlik

D) daimi və dolayı

E) daimi və dəfə130. İqtisadi təhlilin göstəricilər sistemi dərk edilməsinə görə olurlar:

A) dərk edilən və dərk edilməyən

B) alınan və alınmayan

C) impulsiv və ekstensiv

D) induktiv və deduktiv

E) dərk edilən və simpleks131. İqtisadi təhlilin göstəricilər sistemi strukturuna görə olurlar:

A) nümunəvi, standart və standarta uyğun gəlməyən

B) sadə, mürəkkəb və differensian

C) differensial, loqaritmik və funksional

D) standart, funksional və simpleks

E) sixron, standart, mürəkkəb və çəkili132. İqtisadi təhlilin göstəricilər sistemi aşkarlığına görə olurlar:

A) determinativ və təsadüfi

B) determinativ və funsional

C) təsadüfi və faktiki

D) cari və funksional

E) perspektiv və natural133. İqtisadi təhlilin göstəricilər sistemi əsas hadisələrin xarakterinə görə olurlar:

A) funksional və korelyasıya

B) rekressiya və kontinqensiya

C) assosiasiya və kontinqensiya

D) çəkili və dəfə

E) korelyasiya və perspektiv134. İqtisadi təhlilin ən ciddi mərhələsi hansıdır:

A) informasiyanın yoxlanılması

B) informasiyanın yığılması

C) informasiyanın yayılması

D) informasiyanın təftişi

E) marketinq araşdırması135. Təhlil işində zəruri şərt:

A) biznes – plan və hesabat göstəricilərinin hesablanma metodikasının eyni olması

B) məlumatın mürəkkəb olması

C) kontrollinqin aparılması

D) marketinq araşdırmasının olması

E) ekonometik modellərin qurulması136. İqtisadi təhlil necə xarakterə malikdir:

A) kompleks

B) simpleks

C) qapalı

D) mütərəqqi

E) tənqidi137. İqtisadi təhlilin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir:

A) daxili ehtiyatların aşkar edilməsi və istifadəsinin yaxşılaşdırılmasından

B) təsərrüfat fəaliyyətinin müasirləşdirilməsindən

C) xarici əlaqələri aşkar edilməsindən

D) təsərrüfat fəaliyyətinin avtomalaşdırılmasından

E) təsərrüfat fəaliyyətinin intensivləşdirilməsindən138. Ümumi şəkildə metod nə deməktir:

A) dərk etmə üsuludur, tədqiqat yoludur

B) marketinq araşdırması

C) kontrollinq

D) audit

E) lizinq139. Mürəkkəb sistemlərin, kompleks problemlərin tədqiqində adətən hansı üsulu tədbiq edirlər:

A) deduksiya

B) korelyasiya

C) induksiya

D) sadə

E) dəfə140. Təhlil prosesində sənaye müəssisəsinin faliyyətini xarakterizə edən bəzi göstəricilərin artma tempini və dinamikasını üçün hansı üsuldan istifadə edirlər:

A) indeks

B) çəkili

C) dispersiya

D) reqressiya

E) əmsal141. İqtisadi təhlildə necə indeksləri fərqləndirirlər:

A) bazis və zəncivari

B) əyani və qıyabı

C) mürəkkəb və sadə

D) dəfə və simpleks

E) inteqral və çəkili142. Təhlilin texniki vasitələrini sadalayın:

A) analitik cədvəllər, qrafiklər, diaqramalar

B) anolitik araşdırmalar, kontrollinq və menecment

C) qrafik, təftiş, audit, təhlil

D) araşdırma, cədvəl, qrafik, təftiş

E) diaqrama, funksional əlaqə, təhlil143. Analitik cədvəllər təhlil edilən məlumatların hansı xarakterıstikasını verirlər:

A) əyani, qısa və tam

B) qiyabi, tam və kompleks

C) induktiv, deduktiv və kompleks

D) funksional, aşkar və tam

E) əyani, çəkili, dəfə və tam144. Qrafiklər hansı formada ola bilərlər:

A) şəbəkə və təqvim

B) hiperbola və parabola

C) ekstensiv və intensif

D) aşkar və qapalı

E) birbaşa və üstəlik145. Analitik işdə istifadə edilən diaqramları hansı formada ola bilərlər:

A) dairəvi, əyri xətli, sülunlu

B) hiperbola, parabola, sütunlu

C) sözlərlə, rəqəmlərlə, dirəvi

D) hiperbola, dirəvi, işarələrlə

E) əyri xətli, funksional, düz xətli146. Mətn olmayanda təhlilin məlumatları nədən ibarət olmalıdır:

A) ayrıca cədvəllərdən

B) ayrıca işarələrdən

C) ayrıca mətnlərdən

D) ayrıca diaqramlardan

E) ayrıca rəqəmlərdən147. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili neçə yerə bölünür:

A) iki


B) üç

C) dörd

D) on

E) yeddi148. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilinin hamsı növləri mövcuddur:

A) xarici və daxili

B) ənənəni və müasir

C) sadə və çəkili

D) birbaşa və mürəkkəb

E) çəkili və dolayı149. Müəssisənin hesabat informasiyanın çap edilməsinə əsasən aparılan təhlil necə adlanır:

A) xarıcı

B) dolayı

C) birbaşa

D) sadə

E) funksional150. İdarəçilik qararlarını qəbul etmək üçün idarəediciyə zəruri analitik materialların verilməsinin kompleks iqtisadi təhlili necə adlanır:

A) daxili

B) intensiv

C) ekstensivD) aşkar

E) qapalı
Yüklə 194,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin