2018-jıl Klass: 7-klass Pán: Informatika Tema: Informaciyalidúnyamashqalalarihám internet. Waqtı

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 117.73 Kb.
tarix10.06.2018
ölçüsü117.73 Kb.Qaraqalpaqstan Respublikası Xalıq Bilimlendiriw Ministrligi

Qaraózek rayonı xalıq bilimlendiriw

bóliminine qaraslı 7-sanlı uluwma orta bilim beriw mektebiniń matematika-informatika páni muǵallimi

Otarbaev Aybektiń

Bir saatlıq sabaq islenbesi2018-jıl

Klass:7-klass

Pán:Informatika

Tema:Informaciyalidúnyamashqalalarihám internet.

Waqtı:45 minut

Sabaqtıńmaqseti:

 • Ilimiy maqseti:Oqıwshılarǵa informaciyali dúnya mashqalalari hám internet haqqında túsinik beriledi.

 • Rawajlandırıwshı maqseti:Oqıwshılarda intemettiń kelip shıǵıwı, onıń quramı onda informaciya qanday qaǵıydalar tiykarında jiberiledi hám qabıl etiliwi haqqında maǵluwmatlardı túsindirip bere alıw kónlikpeleri qáliplestiriledi.

 • Tarbiyalıq maqseti:Oqıwshılarda informatika pánine bolǵanqızıǵıwshılıǵı asırıladı. Oqıwshılarda turmıslıq mısallardıń anıq hám tez sheshimin tabıw kónlikpeleri qaliplesedi.

Sabaqtıń tipi:Jańabilimberiw.

Sabaqtıńtúri:Interaktivusıldaǵısabaq

Sabaqtıńbólistiriliwi:

q/s

Basqıshlar

Qollanılatuǵınmetodlar

Waqıt

1

Shólkemlestiriw

Baqlawmetodı

2 minut

2

Úygetapsırmalarintekseriw

Dialog metodı

Juplıqtaislew5minut

3

Tazatemanıtúsindiriw

Monologiyalıqbayanlawmetodı(Mini lekciya)

10minut


4

Bekkemlewushınshınıǵıwlar

1) «Úsh haqıyqat bir jalǵan » hám «Úsh jalǵan bir haqıyqat »

2)Kim tezesaplaydı?

3)Hámmebirewushın ,birewhámmeushın!

4)Krossword!

Izertlewmetodı(juplarda)

Toparlarda, jekeislesiw

Toparlardaislew, salıstırıwmetodı

Toparlardaislew, salıstırıwmetodı23 minut

(4 minut)

(10 minut)

(6 minut)

(3 minut)


5

Oqıwshılardı bahalaw

Baqlaw, salıstırıwmetodları

3minut

6

Úyge tapsırma beriw,sabaqtıjuwmaqlaw

Dialog metodı

2minut

Sabaqtaqollanılatuǵınmetodlar:soraw-juwop, jeketártipteislew, juplarda islesiw kishitoparlardaislew, testusılı, kishilekciya, kórgizbeliawızekibayan.

Sabaqtıqurallandırıw:7-klassinformatikasabaqlıǵı, kompyuter,proektor, prezentaciyalar, taxta, por, 40x60 ólshemliplakatlar, marker

Sabaqtıńbarısı:I.Shólkemlestiriwbólimi

Sabaqtıńshólkemlestiriwbólimijuwmaqlanǵannankeyinoqıwshılardan úygetapsırmanı jeketártiptesoraw-juwap ótkeriwarqalı sorapalaman.Oqıwshılarǵasabaqbarısındabelseneqatnasıwınaqaraybahalanıpbarıladı.Olartoplaǵanballar 40x60 ólshemliplakatqabelgilenipbarıladı.

5 ball 4 ball 3ball

III. Taza temanı túsindiriw(kishi lekciya)

Tema: Informaciyalidúnyamashqalalarihám internet.

 • Internet tariyxı

 • Ózgeriphámrawajlanıpturıwshıdúnyayakijámiethaqqındahártúrlikórinistegiúlkenkólemliinformaciyalardúnyanıńderlikbarlıqmámleketlerindejıynalıpbarmaqta. Bulmaǵluwmatlardanpaydalanıwzamanagóyxabartexnologiyasıqurallarısızúlkenqárejethámwaqıttıtalapetedi. BundaymashqalalarInternet (Xalıqaralıqkompyutertarmaǵı) tińshólkemlestiriliwimenensheshildi. • Internet dáslepbirnesheáskeriyizertlewshilikoraylarıortasındaxabarresurslarınanbirgeliktepaydalanıwmaqsetindejaratıldı. Buǵan XX ásirdiń 70-jılIarınıń baslarındaAQShQorǵanıwministrligitárepinenislepshıǵılǵanARPANetbaylanıstarmaǵıtiykarbolǵan. ARPANet — buzılǵanbaylanısbuwınlarınavtomatikalıqtúrdeaylanıpótiwgehámtarmaqtaǵıkompyuterlerdińmaǵluwmatalmasıwınaimkaniyatjaratıwshıkommunikaciyalarpaketibolıpesaplanadı. ARPANettarmaǵıbirinshimárteisketúsirilgende 4 kompyuterarasındaarnawlıkabelarqalıtek 2 minutdawamındainformaciyaalmasqan. Dáslepbultarmaqqupıyaesaplanǵan. Soń, modem hámtelefontarmaǵıarqalıinformaciyaalmasıwimkaniyatıjúzegekelgennensońbultarmaqqahárqıylıkárxanahámshólkemlerjalǵanǵan.

 • Internet — dúnyabóylapjaylasqanhámbirtarmaqqabirlestirilgenmińlapkompyutertarmaqlarınıńjıynaǵı.

d:\миргул\informatika\22222.jpg

 • Kompyuterlerdińinformaciyalardıtelefontarmaqlarıarqalıjiberealıwınaimkanberiwshimodemdepatalıwshıqurılmanıńjaratılıwı (1979-yil Naeskompaniyası) hámrawajlanıwısebeplitekǵanajekekompyuterihámtelefonı bar millionlaǵanadamlartarmaqtıńamawlıqurılmalarısızaqIntemettenpaydalanaalıwimkaniyatınaiyeboldı. Búgingikúnde World Wide Web Internettińeńtezrawajlanıpatırǵantarawlarınanbiribolıpqaldı. Internet degendekópshilik World Wide Web (qısqasha Web yaki WWW) titúsinedi. Tiykarınan World Wide Web Internettińbirbólimibolıp, xalıqaralıqórmekshi torı mánisinańlatadı. Bultarmaqmillionlapkompyuterler (web- serverler) torınanquraladı. Olarózaratelefontarmaǵı, kabellerhámjasalmajoldastarmaqlarıarqalıjalǵanadı. • WWW quramı

 • WWWdainformaciyaarnawlıbetlerde, yaǵnıyWeb-betlerindejaylasadı. Web-betinetekst, súwret, dawıs, videosúwrethámbasqadakórinistegiinformaciyalardıjaylastırıwmúmkin. Bulóznáwbetindereklama, sawda, bilimlendiriwhámbasqakóplegentarawwákillerinekópimkaniyatlarashıpberdi. Mısalı, júdákópkinostudiyalarózónimlerinreklamaetiwushın Web-betlerjaratadı. Bul Web-betlerdetiykarınanjańa filmier haqqındaǵımaǵluwmatlarmenenbirgeusıfilmlerdenminutlıqúzindilerberiledi. Birshólkemyamasajekeshaxsqatiyislihámmazmunınaqarayózarabaylanısqanbimeshe Web-betlerijıynaǵıWeb-saytdepataladı. Web-sayttıkitapqa, Web-bettibolsakitaptıńbetlerineusatıwmúmkin. Web-saytlarózmánzilineiyeboladı.BulmánzilURL (ingilistilindeUniform Resourse Locator mánisinańlatadı) depataladı. URL Internetkemúrájáátetiwdińeńápiwayıhámqolaylıusılıbolıp, olmánzildiańlatadı.

Mısalı: URL - mánzilindehttp://www.eduportal.uz

 • Internettińpaydalıtáreplerikóp. Olbilimderegibolıp ta esaplanadı. ÓzbekstanRespublikasıPrezidentiniń «ÓzbekstanRespublikasınıńjámietlikbilimlendiriwinformaciyatarmaǵınshólkemlestiriwhaqqında»ǵı 2005- jıl 28-sentyabrdegi qararınamuwapıq 2006-jılda «ZiyoNET» jámietlikxabarbilimlendiriwtarmaǵıshólkemlestirildi. «ZiyoNET» bilimlendiriwtarmaǵıÓzbekstanaymaǵındamuǵallim, talabahámoqıwshılarushınmólsherlengen web-dereklerarasındaǵıeńúlkeni.

Onıńtiykarǵımaqsetijaslardı, tárbiyashılardı, sonday-aq, xalıqtıńtúrliqatlamınkerekliinformaciyamenentámiyinlew, xabartexnologiyalarıtarawındaǵıkereklimaǵluwmatlardıalıwmúmkinshiliginberiw, sóylesiwhámtájiriybealmasıwushınzárúrliimkaniyatlardıjaratıpberiwboladı.Bultarmaqtanmaǵluwmatalıwushınziyonet.uz web-portalınakiriwjetkilikli.IV. Taza temanı bekkemlew ushın shınıǵıwlar:

«Úsh haqıyqat bir jalǵan »hám «Úsh jalǵan bir haqıyqat » shınıǵıwı partalas doslardıń birge juplıqta islesiwi nátiyjesinde orınlanadı.


«Úsh haqıyqat bir jalǵan » shınıǵıwı.

 • Internet XX ásirdiń 70-jılIarınıń baslarındaAQShQorǵanıwministrligitárepinenislepshıǵılǵan.

 • InternetkeARPANetbaylanıstarmaǵıtiykarbolǵan

 • ARPANettarmaǵıbirinshimárteisketúsirilgende2kompyuterarasında 4 minutǵanamaǵlıwmatalmasqan

 • Internet dúnyabóylapjaylasqanhámbirtarmaqqabirlestirilgenmińlapkompyutertarmaqlarınıńjıynaǵı.

«Úsh jalǵan bir haqıyqat» shınıǵıwı.

 • Modem dep atalıwshı qurılmanı 1976-yil Naes kompaniyası jarattı.

 • Tiykarınan World Wide Web Internettiń bir bólimi bolıp, xalıq aralıq órmekshi torı mánisin ańlatadı.

 • Web-betti kitapqa,Web-sayttı bolsa kitaptıń betlerine usatıw múmkin

 • 2006-jılda «ZiyoNET» sawdasatıqtarmaǵıshólkemlestirildi.

 • 1- másele.

1)1011+110

2)1010+1111

3) 101x11

4) 90910=?2


?2

 • 2-másele.

1)1101+110

2)1111+1011

3)110x101

4) 123610=?2
«Kim tez esaplaydı» shınıǵıwı topar aǵzaları menen jeke tártipte orınlanadı.Bul esaptı tez orınlap kelgen oqıwshılarǵa jeke tártipte bahalaw jetonlarınan berip ótemiz.

Al tómendegi «Hámme birew ushın, birew hámme ushın» shınıǵıwı toparlarda islesiw arqalı orınlanadı. • Informaciyaqandayózgesheliklergeiyebolıwkerek

 • Informaciyatasıwshıqurallarǵanelerkiredi

 • Kodlawdegendenenitúsinesiz

 • Qandayinformaciyaólshewbirlikleri bar

 • Informaciya 14 Mb kólemgeiyebolsa, olqansha bit ,bayt, Kb ekenliginanıqlań

 • Kompyuterqurılmalarıhaqqindatúsinikberiń
*

* *


* * *

* *


*


Oqıwshılarbekkemlewbasqıshındabelseneqatnasıwınaqaraybahalanıpbarıladı. Olartoplaǵanballar 40x60 ólshemliplakatqabelgilenipbarıladı. Oqıwshılardıbahalawdaqızıl-5,sarı-4,jasıl-3 kartochkaları menen bahalanadı


1

I

n

f

o

r

m

a

t

i

k

a

2

a

N

a

l

o

g
3

a

r

p

a

n

e

T

4

m

o

d

E

m
5

m

o

d

u

l

y

a

t

o

R


6

N

a

y

e

s7

s

E

r

v

e

r
8

d

i

s

k

r

e

T

 1. Informaciyatoplaw, qaytaislewhámonnanpaydalanıwmáselelerinúyretiwshipán

 2. Insanǵaúziliksiztásiretipturıwshımaǵlıwmatlar

 3. Internet tarıyxı

 4. Internetkejalǵawshıqurılma

 5. Signaldıcifrlıkórinisten analog kóriniskeótkeriwshiqurılma

 6. Modem qaysıkompaniyatarepinenjaratıldı

 7. Lokaltarmaqtakompyuterlerdenbiritiykarǵıkompyuteretiptańlanadı. Olnedepataladı.

 8. Informaciyanińúziliklikórinisi

V.Oqıwshılardıń bilimin bahalaw

Oqıwshılardıń bahaları kúndeligine hám jurnalǵa qoyıladı.VI. Úyge tapsırma beriw.Tema: Informaciyalidúnyamashqalalarihám internet.

.so00382_

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə