207 no. Lu genel emiR (Genel Müdürlüğün 17. 06. 2004 tarih ve 2005 sayılı oluru ile kabul edilerek, 01. 01. 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)


Trenlerİn Teşkİlİ, Sevkİ ve Kabulünde Vagonların MuayenesİYüklə 281,42 Kb.
səhifə2/3
tarix28.11.2017
ölçüsü281,42 Kb.
#33161
1   2   3

Trenlerİn Teşkİlİ, Sevkİ ve Kabulünde Vagonların Muayenesİ
Tren Teşkili

Madde 1-Trenler, trenlerin trafik talimatnamesi hükümlerine uygun olarak hazırlanır, sevk ve kabul edilir.

a) Vagonların Muayenesi: Vagonların muayeneleri, çıkış ve varış istasyonları ile ara istasyonlarda yapılır.

b) Muayene yerleri; Teşkilat gar ve ara istasyonlardaki muayeneler 180 numaralı tamimde belirtilen yerlerde yapılır.

Yolcu Trenlerinin Çıkış Muayenesi

Madde 2- Sefere çıkacak her yolcu trenindeki vagonlar, mutlak surette çıkış muayenesine tabi tutulur. Bu muayene tren kompozisyonunun hazırlandığı park hattında veya yolcular trene binmeden önce peronda yapılır. Bu muayenede;

a) Çıkış muayenesinde kompozisyondaki vagonların, trenin cinsine uygun, aynı cins ve yapıda ve yerlerinde bulunması kontrol edilir.

b) Tren personelinden alakadar olanlarla beraber vagonların seyre elverişli olup olmadığı muayene edilir ve trenin emniyeti için fren tecrübesi yapılır.

c) Vagonlarda sabit ve serbest eşyadan, levha ve resimler, kapı kolları, aynalar, perdeler, pencereler, koridor iskemleleri, yangın söndürme aleti, örtüler, yastıklar, aydınlatma, istikamet levhaları ve vagonun diğer kısımlarını kontrol edilir ve vagonların temizlenmiş olarak sevki sağlanır.

d) Gerekli yerleri yağlanmış, koşum takımlarının sıkıştırılmış, fren, sofaj ve elektrik aküplümanlarının tam olup olmadığı kontrol edilir.

e) Fren pabuçlarının veya balatalarının tamam, tampon ve cer kancalarının muntazam, dingil ve boji yaylarının tam ve sağlam bulunmasını kontrol edilir.

f) Pencere ve kapıların muntazam çalışmasına, camların kırık ve çatlak olmamasına dikkat edilir lavabo ve WC’ lerin temiz ve su depolarının dolu olup olmadığı kontrol edilir.

g) Yolcu trenlerinde vagon körükleri noksan olmamalıdır. Vagonların körükleri birbirine ve yerlerine muntazam bağlanmış olmalıdır.

h) Vagon parçalarında (şasi, boji, sandık vs.) işletme emniyetini tehlikeye sokan arızalar bulunmamalıdır.

i) Yolcu vagonları iyi temizlenmiş kapı ve pencereleri kapanır halde ve sağlam bulunmalıdır.

j) İmdat fren klapeleri mühürlü olmalıdır.

k) Elektrikle ısıtılan vagonların akımı, enerji kaynağının akımına uygun olmalıdır.

l) Sofaj mevsiminde vagonlardaki ısıtma donanımı, tam ve muntazam çalışır durumda olmalıdır.

m) Yolcu vagonlarında, aydınlatma donanımı tam ve çalışır durumda olmalıdır.Yolcu Trenlerinin Ara Muayenesi

Madde 3-Yolcu trenlerinin ara istasyon ve garlardaki muayenesinde;

a) Trenin giriş yolunda son vagonun duracağı limitte, tren en az iki vagon teknisyenince karşılanır, seyir halinde olan trendeki vagonların tekerlekleri ve fren pabuçları kontrol edilir, tekerleklerde apletilik ile fren pabuçlarının muntazam olup olmadığı tespit edilir.

b) Tren durduktan sonra son vagondan başlayarak, iki taraflı yatakların sıcaklığı, sustaların kaçık veya kırıklığı, koşum takımları ile fren, elektrik ve varsa sofaj aküplümanlarının durumu ve çekiç muayenesi ile bandajların laçka olup olmadığı kontrol edilir.

c) Yukarıdaki muayeneler neticesinde görülen aksaklıklar ile vagonların temizliği aydınlatma, ısıtma ve fren muayenesinde tespit olunan arıza ve noksanlıkların imkanlar ölçüsünde giderilmesi temin edilir.

d) Trenin emniyetle seferine engel bir halin giderilmesi mümkün olmayan vagonlar kompozisyondan çıkarılır.

e) Dış hava sıcaklığı -10C den düşük olduğu durumlarda vagonlar 3 saatten fazla ısıtılmadan bekletilecekse suları boşaltılmalı, varsa buhar sofaj tesisatına blöf yapılmak suretiyle su birikintilerinin dışarı atılması sağlanmalıdır.Yolcu Trenlerinin Varış Muayenesi

Madde 4- Yolcu trenleri, seferinin bittiği son istasyonda iki vagon teknisyeni tarafından varış muayenesine tabi tutulur. Bu muayenede;

a) Madde 16’da belirtildiği gibi tren karşılanır ve tren durduktan sonra da fren muayenesi ile vagonların iç muayenesini yapılır, noksanları, hasarları ve yapılması gerekli diğer işleri tespit edilerek, vagon numaraları deftere kaydedilir.

b) Son istasyona varan bir yolcu treninin, bu istasyondan tekrar hareket edeceği saate kadar olan müddet içinde görevli işçiler tarafından lüzumlu bütün işlerin yapılması sağlanır ve gerektiğinde vagon Atölyeye sevk edilir.

c) Periyodik tamir tabloları kontrol edilir.

d) Servis dışı veya yedekte bulunan vagonların sıhhi tesisat ve su depolarının suları boşaltılmış olmalıdır.

Yük Trenlerinin Çıkış Muayenesi:

Madde 5- Sefere çıkacak her yük treni teşkil edildiği istasyonda, yolda veya peronda, mutlak surette çıkış muayenesine tabi tutulur.

a) Tabanı tahta olan vagonlarda kıvılcım sacı bulunmalıdır.

b) Kapı ve kapaklar noksan olmamalı ve yerine tam kapatılmış olmalıdır.

c) Trende lüzumlu demirbaşlar ve alınabilir parçalar ile arka işaret fenerleri yerlerinde, muntazam ve tam olmalıdır.

d) Vagonlarda, el ve hava frenlerinin çalışır (Dolu-Boş), (Yolcu-Yük) ve (Fren iptal) kolları, vagonun hamulesi, trenin cinsine göre tanzim edilmiş ve freni çalışmayan vagonlar trene taksim edilmiş olmalıdır. Otomatik yük değiştirme tertibatı olan vagonlarda sistemin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

e) Teşkil edilen yük treni kompozisyonundaki vagonların cinsleri, taşıdığı hamulenin vagondaki durumu, ağır ve hafif vagonlarla parlayıcı ve patlayıcı maddeleri taşıyan vagonların trendeki yerleri ve fren kollarını kontrol edilir. Tam fren tecrübeleri yapılır.

f) Tekerlek, sabo, koşum takımları, tamponlar ile fren hortumları, sustaları ve cer kancaları topraklama kabloları kontrol edilir.

g) Açık vagonlara yükletilmiş hacimli hamulenin yolda düşmeyecek şekilde bağlantılar açısından emniyette olması, dökme hamulenin dışarı akmaması ve bir dingil üzerine fazla yük konmuş olup olmadığı, tek taraflı ve dengesiz yüklenip yüklenmediği kontrol edilir.

h) Fazla yüklenmiş olduğundan şüphelenilen vagonlarda yükün, taşıma kapasitesinin (% 5) yüzde beşinden fazla olup olmadığı kontrol edilir. (Vagonun, tonajından % 5 fazla hamule ile servise verilip verilemeyeceğine vagon teknisyeni karar verir.)

Yük Trenlerinin Ara İstasyon ve Garlardaki Muayenesi

Madde 6- Yük trenlerinin ara muayenesinde;

Tren ve hamulenin emniyetle seyrine mani görülen aksaklıklar giderilir, trenin duruşu müddetince buna imkan bulunmadığı hallerde vagonun tren teşkilatından çıkarılması için istasyon yetkilisine haber verilir.

a)Koşum ve tampon tertibatı, körük, kapı, kapakların durumu

b)Şasilerin durumu, sustalarda çatlaklık, kırık, bayılma vs. gibi kusurlar,

c)Vagon yüklerinde düzensizlik, hamule kayması ve yanması gibi muhtemel hadiselerin yaşanmaması için nezaret halinde, yükler kontrol edilir.

Yük Trenlerinin Varış Muayenesi

Madde 7-Yük trenleri son istasyonda, iki vagon teknisyeni tarafından varış muayenesine tabi tutulur.

Varış muayenesinde;

a)Madde 4’deki gibi karşılanır ve durduktan sonra kontrol edilir. Trendeki vagonların noksanları, hasarları ve yapılması zorunlu diğer işleri tespit edilir.

b)Arızalı ve hasarlı vagonlar varış muayenesinde durumları tespit edilmek suretiyle vagonların fuzuli manevra yapılmasına mani olunur ve en kısa yoldan tamir yerlerine gitmeleri sağlanır.

c)Makine trenden ayrılmadan evvel yapılan varış fren tecrübesinde freni bozuk vagonlar tespit edilir. Tren şefi ve makinistten vagonlarda daha önce arıza tespit edilip edilmediği sorulur.

d)Vagonlarda mevcut olan demirbaş ve alınabilir parçaların miktarları ve durumları kontrol edilir.

e) Yazı ve işaretleri okunamayan vagonlar tespit edilir ve yazıların okunaklı olması sağlanır.Diğer Trenlerin Muayenesi

Madde 8- İş trenleri, imdat trenleri gibi özel hallerde kullanılan trenlerin (çıkış ve varış) muayeneleri:

a)İş trenlerinin (çıkış) muayenesinde:

Bütün vagonların tekerlekleri, yatakları, tamponları, sustaları, koşum takımları, cer kancaları, yan kapakları, döşeme tahtaları, el ve hava frenleri ve fren pabuçları muayene edilerek eksikleri tamamlanır.

b)İş trenlerinin park yerine dönüşünde çıkış muayenesinde olduğu gibi muayene edilir ve eksiklikleri giderilir.Vagon ve Furgonlarda Bulunan Alınabİlİr Parçalar
Yolcu Vagonu ve Furgonlardaki Parçalar

Madde 9-Alınabilir (yerlerinden çıkarılabilen veya vagonda serbest bulunan) parçalar ile demirbaş malzemeler yolcu vagonu, yolcu ve yük furgonları içinde asılı bulunan demirbaş listesine yazılır.

Furgonlarda fren ve elektrikli sofaj aküplümanlarından birer adet yedek bulundurmak mecburidir.Yük Vagonlarındaki Alınabilir Vagon Parçaları

Madde 10-Alınabilir parçalar, vagonların kullanılmasında sık sık veya geçici olarak yerlerinden çıkartılıp tekrar takılması gereken, vagon üzerine cıvata ya da kaynakla tespit edilmeyen vagon parçalarıdır.

Vagonlara ait alınabilir parçalar, (miktarını belirten bir rakam ve üstteki alınabilir bir vagon parçası olduğunu ifade eden A harfi ile paydasında aşağıdaki listede alınabilir vagon parçasına verilmiş bir sıra numarasından ibaret olan) bir kesirle gösterilir.

Örnek:

12 A Burada 12 : Parça sayısını,1 A : Alınabilir vagon parçasını

1 : Parça sıra no. sunu ifade eder.


Bu örnekten, vagonda 12 adet alınabilir dikme olduğu anlaşılmalıdır.

Sıra No Alınabilir vagon parçasının adı

1 Yerinden alınabilir dikme.

2 Platform vagonda alınabilir yan duvar.

3 Platform vagonda alınabilir alın duvar.

4 Alınabilir yan duvar kapağı

5 Yükün tespiti için kullanılan ara dikme

6 Dikme zinciri

7 Araç vagonlarında kaldırma tertibatı kolu ve volanı

8 Muşamba için taşıma çubuğu

9 Dikmeli döner travers

10 Travers

11 Rezerve

12 Rezerve

13 Kapı önüne konan telli kafes (sebze, meyve için)

14 Sürgülü iç kapı (tahıl boşaltmak için)

15 Rezerve

16 Rezerve

17 Yemlik kabı

18 Yem kabı sehpası

19 At yüklemelerinde öne konan ayırma çubuğu

20 At vagonları için öne konan ayırma paneli

21 At vagonları için seyyar rampa

22 At vagonları için korkuluk

23 At vagonları için açılır-kapanır oturak

24 Koşum çubuğu

25 Taban ızgarası (madeni-tahta-lata)

26 Buz deposu

27 Buzluk önüne konan ön duvar

28 Buz kabı çerçeveleri

29 Et asma sehpası, et asma demiri, askı kancası

30 Çukur vagonlar için alınabilir kiriş

31 Alınabilir destek veya sport

32 Korkuluk, kiriş (Belirli eşyaların taşınmasında kullanılan vagonlar için)

33 Seyyar taban parçası

34 Oksijen tüpü

35 Kama, takoz

36 Fren çubuğu-Araç vagonları için

37 Bağlama kayışı-Araç vagonları için

38 Seyyar rampa kirişi-Araç vagonları için

39 Döner traversli vagon için yükleme sehpası (Sarnıç vb. için)

40 Yedek ısıtma aküplemanı

41 Yangın söndürme cihazı

42 Araç için tekerlek takozu (özel tip araç vagonları için)

43 Taşıt yükleme rampası (özel tip araç vagonları için)

44 Korkuluk

45 Korkuluk kemeri

46 Fren vidalı mili

47 Saç ruloları için metal sehpa

48 Yazılar için plaka

49 Yükleme rampası (Özel yükler için)


Yolcu Vagonlarının Perİyodİk Muayenesİ
Yolcu Vagonlarının Periyodik Muayenesi

Madde 11- istasyonlara teslim edilen yolcu, banliyö, posta vagonlarıyla furgonlar iki ayda bir Vagon Bakım Onarım Teşkillerinde teknik muayeneye tabi tutulurlar. Bu muayene mümkün mertebe kompozisyon halinde yapılır ve kompozisyonun sefer turnisine göre muayene zamanı ayarlanır.

Periyodik Muayenede Yapılacak işler

Madde 12-Periyodik Muayenede Yapılacak İşler şunlardır.

a) Periyodik muayenede 210 No.lu Genel Emir hükümleri tatbik edilir.

b) Vagonların işletmeye, düşük hızla sevk edilmesine ve diğer haline ait hususlar periyodik muayenede daima göz önünde bulundurulur ve işletme sınır ölçülerine göre hareket edilir. Asgari ölçüleri bulmuş veya normal durumundan çıkmış vagon tekerlekleri, sabo (fren pabucu), susta, balata, amortisör vb. kısımlar ile vagonların içindeki parçalar mutlaka değiştirilir.

c) Aydınlatma ve ısıtma tesisleri, kapılar, pencereler, camlar, WC' lerdeki su tesisatı, lavabo ve musluklar ile ayna ve

sabunluklar, kompartımanlarda oturma yerleri ve bagajlıklar, masa, küllük ve perdeler ile ayna ve resimler, panjurlar ile

kapılar, kapı kilitleri, körükler muayene edilir ve arızaları varsa ıslah edilir.

d)Frenlerin muayene ve gerekli tamirleri yapılır.

e)Periyodik muayene görmüş vagonlar esaslı bir şekilde temizlenir, gerektiğinde dezenfekte edilir.

f) Periyodik muayenesi yapılan vagonların dış yüzündeki muayene tablosuna tamiratın bittiği tarih ve yer yazılır.

g) Devamlı olarak yolcu trenlerinde çalıştırılan ve yük vagonu evsafında olan (sofaj, jeneratör, vs.) hizmet vagonları yolcu vagonları gibi bakım ve tamire tabi tutulur.


Fren Muayenelerİ
Fren Muayene Postaları

Madde 13-Fren muayeneleri, fren muayene postaları tarafından yapılır. Fren muayene postaları, bölge merkezinde Vagon Bakım Onarım Atölyesi teşkilatında çalışır.

Yolcu Vagonlarının Fren Muayenesi

Madde 14-Yolcu taşıyan vagonlar ile devamlı olarak yolcu trenlerinde çalıştırılan diğer vagonların frenleri 2 ayda bir defa dizi halinde periyodik muayeneye tabi tutulur. (Madde 24)

a) Fren mekanik aksamı:

Fren çubukları, dikey ve yatay balansiyeler, fren müsellesleri, (üçgenleri) sportlar muayene edilir. Pernolar ve birbiri üzerine sürtünen diğer kısımlar temizlenir, yağlanır.

b) Ana Hava Borusu

Su çantaları boşaltılır. Fren iptal edilir ve toz çantalarının alt tapası açılarak vagonlara teker teker basınçlı hava verilmek suretiyle temizlenir.

c) Kaçak tecrübesi:

Kondüvit su ve toz çantaları temizlendikten ve yerine monte edilip, laçka somunlar sıkıldıktan sonra hava kaçak tecrübesi yapılır. Kondüvit basıncı 5 atmosfer iken nizami hava kaçağı kompozisyon halinde bir dakikada en çok onda iki (0,2) atmosfer olabilir. Bu miktardan fazla kaçak olursa köpük muayenesi yapılarak arıza tespit ve tamir edilir.

d)Fren Tecrübesi

Kaçak tecrübesinden sonra kondüvit 5 atmosfer olmak üzere yarım atmosferlik hava tahliye edilerek fren yapılır. Tecrübe apareyi ayar çantası 4.5 atmosfer üzerine ayar edilir. (Bu vaziyette bütün sabolar sıkı sıkıya frende kalması lazımdır)

Bundan başka piston sialarının muayenesi yapılarak, regülatörlü olanlarda 110 + 5 milimetre olup olmadıkları ölçülür. Regülatörlü vagonlarda sabo (fren pabucu) takmak maksadıyla regülatör ancak vidalı çubuk nihayetindeki işarete kadar açılabilir. Sabolar (fren pabuçları) takıldıktan sonra regülatör tekrar toplanır ve piston siasının doğru olup olmadığı kontrol edilir.

Fren tecrübesi esnasında bazı frenler kendiliğinden laçka olursa sebebi aranır ve arızanın giderilmesine çalışılır. Arıza valfte ise, valf değiştirilir.

Valf lerin Atölyelerde sökülüp açılarak muayenesi yasaktır. Yerlerine yedek valf takılması halinde eski valf ler fabrikalara gönderilir. Kondüvit teki basınç 5 atmosfere çıkarılarak bütün frenlerin çözdüğü tespit edildikten sonra fren tecrübesine son verilir.

Frenlerin bir veya birkaçı çözülmezse tecrübe tekrarlanır. Yine çözme olmazsa sebebi araştırılır ve arıza giderilir.

e) Kondüvit 5 atmosferde tecrübe apareyinin kolu yol vaziyetine getirildikten sonra dizide mevcut vagonlardan birisinin imdat kolu çekilir. İmdat fren kolu çekilen vagon dahil dizideki vagonların frenleri kontrol edilir.

İmdat kolu çekilen vagonla diğer vagonların frene geçmediği görülürse imdat kolunda bir arıza veya boruda tıkanıklık yahut darlık olacağından bunlar ıslah edilir. Tekrar muayeneye tabi tutulur.

f)Furgonlardaki manometre

Kondüvitteki havanın kaç atmosfer olduğunu gösteren manometreler muayene edilir. Bozuk manometre değiştirilir.

Yolcu vagonlarının revizyon zamanının uzatılmasında frenlerinin muayenesi: Yolcu vagonlarının revizyon tamiri Vagon Bakım Onarım Atölyesince uzatılması halinde ve 3 aydan fazla hareketsiz duran yolcu ve hizmet vagonlarını sefere vermeden önce, bunlarda aşağıda açıklanan şekilde fren muayenesi yapılır.

g) Fren mekanik aksamı:

Fren çubukları pernoları sökülerek temizlenir, yağlandıktan sonra tekrar yerlerine takılır. Fazla aşınmış pernolar, yenileriyle değiştirilir. El fren vidası temizlenir, yağlanır.

h)Hava boruları ve fren silindirleri:

Toz kapanlarının vidaları açık bırakılarak kondüvitten hava üflenerek temizlenir. Üfleme esnasında valf içerisine pislik girmemesi için valf iptal edilir, veya valf çıkmış durumda hava püskürtülür, fren silindiri açılır. Piston ve silindir iyice temizlenir ve yeniden yağlanır. Eğer piston manşeti bozuksa yenisi ile değiştirilir.

ı) Triblvalfler (üçlü);

Hava frenli vagonların, triblvalfler Vagon Bakım Onarım Atölyesinde tamir edilmez. Arızalı olmaları halinde triblvalf ilgili fabrikaya sevk edilir.

Arızalı triblvalfler, pürjörler ve tahliye valfleri mutlak surette yedekleri ile değiştirilir.

Triblvalfler valf sandığı içine, oynamayacak şekilde yerleştirilir ve fabrikaya sevk edilir. Yükleme ve tahliyesinde (boşaltma) özen gösterilir.

k) Hava kaçak:

Fren silindiri ve valfler de muayene edilip montajı tamamlandıktan sonra kaçak tecrübesi ve fren tecrübesi yapılır.revİzyon uzatması
Revizyon Uzatması

Madde 15-Yolcu vagonlarının revizyon uzatması 205 numaralı Genel Emre göre yapılır.

Yük Vagonlarında Revizyon Müddetinin Uzatılması

Madde 16-Yük vagonlarının revizyon uzatmaları 205 numaralı Genel Emre göre yapılır.

Hizmet Vagonlarında Revizyon Müddetinin Uzatılması

Madde 17-Görev gereği ya da herhangi bir nedenle uzun süre duran yük vagonları ve yük vagonu niteliğindeki diğer vagonlar, revizyon ve büyük tamir müddetlerini doldurdukları zaman tamire alınarak zamanı gelen tamir grubuna göre muayene ve tamirleri yapılır. Ancak, idari hizmette kullanılan yük furgonları, balast vagonları, sofaj vagonları, ray yükleme taşıma boşaltma teçhizat vagonları ve tesislere ait vagonların V2 onarımları diğer ticari hizmet vagonları gibi fabrikalarda, (TÜDEMSAŞ ve TÜLOMSAŞ’ ta) bunların dışında kalan diğer (çöp vagonu, işçi vagonu, malzeme vagonu vs. gibi) idari hizmet vagonlarının ise, bunlar genelde 40 yaşını aşan vagonlardan tahsis edilmiş olduğundan, bu vagonlara 16-19 yılda bir yapılan V2 onarımı yerine, sadece Vagon Bakım Onarım Atölyelerinde en fazla V1 onarımı yapılmak suretiyle seyir güvenceleri sağlanır. Vagonların ve işyerlerinin durumları dikkate alınarak V1 ve V2 tamirlerin yapılacağı işyerleri TCDD’ce yeniden belirlenir. Vagonlarda revizyon uzatması 205 no.lu Genel Emre göre yapılır.
Vagon Arızaları ve Onarımı
Arızalı Vagonların Tespiti

Madde 18-Trenlerin varış muayenelerinde arızalı vagonlar tespit edilir.

Arızaların Onarımı

Madde 19-Vagon Bakım Onarım Atölye ve Vagon Servis şefliklerinin bulunduğu yerlerde hasar ve arızalar derhal giderilir. Teşkilatların bulunmadığı yerlerde vagon yola devam edemeyecek durumda ise trenlerden çıkarılır. Vagonun durumu, numarası ile birlikte, onarımı yapacak olan Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüğüne ve Vagon Servis şefliğine bildirilir.

Vagonlardaki Hasarın Değerlendirilmesi

Madde 20-Vagonlarda meydana gelen hasarın tespiti Genel Müdürlük emirlerine uygun olarak hesaplanır tamirde kullanılan malzemelerin bedeli belli değil ise, hasar tarihinde geçerli “vagon hasar tarifesi” ndeki bedele göre değerlendirilir.


Fabrikalara Gönderilen Ağır Hasarlı Vagonlar

Madde 21-Fabrikalara gönderilen ağır hasarlı vagonlar Fabrika Müdürlüğünden yetkili bir şube amiri ile Cer Teslim alma Müdürlüğü elemanlarından teşkil olunacak bir heyet tarafından müştereken tetkik ve hadise mahallinde 208 no.lu genel emir hükümlerine göre tanzim edilerek gönderilmiş olan rapora uygunluğu, vagonun tamir masrafı ve tamiratın hangi tarihte sona ereceği de tahmin edilerek bir nüshası Cer Dairesine gönderilmek üzere 3 kopya rapor düzenlenir.

a) Tamiri mümkün olmayan veya tamiri iktisadi olmayacak derecede hasarlı vagonlar için, aynı heyetçe yine 3 kopya ıskat raporu düzenlenir.

b) Tamiri mümkün olmayan veya tamiri iktisadi olmayacak derecede hasarlı ve fabrikaya gönderilmesinde seyrüsefer açısından sakıncalı bulunan vagonlar için Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüğünde oluşturulacak 4 kişilik teknik heyet tarafından ISKAT Tutanağı düzenlenerek Cer Müdürlüğüne verilirler.

Trenlerden çıkarılan Vagonların Tamiri

Madde 22-Trenlerden arızaları dolayısıyla kesilen vagonların tamiri, tamir mıntıkasında vagon teknisyeni nezaretinde işçiler tarafından yapılır.

Vagon onarım ve tamir bölgeleri 180 no.lu tamimde belirtilmiştir.Tamire Tutulan Vagonlar

Madde 23-Tamire tutulan vagonların onarımının gecikmemesi hususu takip edilir. Tamire tutulan ve trenlerden kesilen vagonlar, günlük vagon durumu (M.2078) ile Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

Vagonların Onarımı

Madde 24-Genellikle fren muayenesi, rulman (Buatagres) muayenesi, tekerlek değiştirilmesi, susta veya tampon değişimi ve tamiri mümkün olan bütün işler Vagon Servis şefliklerinde veya Vagon Bakım Onarım Atölyelerinde yapılır. Vagon Bakım Onarım Atölyelerinde tamiri mümkün olmayan vagonlar ilgili Fabrikaya sevk edilir.

Tamire Gönderilen Vagonların Trendeki Yeri

Madde 25-Tren dizisi arasında sevk edilmesi, seyrüsefer emniyeti bakımından sakıncalı olan hasarlı vagonlar, trenin arka tarafına ve son frenli vagondan sonra trene verilerek fabrika veya Atölyeye sevk edilir.

Refakatle sevk

Madde 26-Arızalı veya arızası kısmen giderilen, veya gabari taşkın hamuleli, dolayısıyla sınırlı hızda sevki icap eden vagonların trenlere verilmeleri halinde vagona, vagon teknisyeni veya işçi refakat ettirilebilir.

Dara Düzeltilmesi

Madde 27-Vagonun ağırlığına tesir eden tamirat, vagon üzerinde yazılı darayı en az %2 nispetinde değiştirirse vagon üzerine yeni darası yazılır.

Daralara ait tablolar, yalnız ilgili Fabrikalara ve tartı yapılabilen yetki verilen işyerlerinde düzeltilir.Garanti İle İlgili Vagonların Takibi

Madde 28-Yeni satın alınıp veya imal edilip vagon parkına ilaveten servise verilen vagonlar (garanti müddeti) içinde bilhassa gözetim altında bulundurulur. Bir arıza görüldüğünde, tutanak tanzim edilmekle beraber Vagon Bakım ve Onarım elemanının kanaati da açıkça yazılmak suretiyle 210 numaralı genel emir hükümleri gereğince Cer Dairesine bildirilir.

Sıcak Giden Dingil Yatakları

Madde 29-Buatagres kapağından ölçme cihazı ile sıcaklık kontrolü yapılır. Cihaz yoksa elin tersi buatagrese değdirildiği zaman sıcaklığa tahammül edilmiyorsa, vagon trenden çıkarılır, etiketlenir.

Deray Eden Vagonlar

Madde 30-Deray eden vagonlar vagon teknisyenince muayene edilmeden servise verilmez. Bu vagonların hatta konulduğu zaman yapılan ilk muayenesinde yürüyebileceği kanaatını verse bile vagon Atölyelerinde 219 no.lu Genel Emir hükümlerine göre muayene edilmelidir.

İlk muayenede dingillerin veya dingil başlarının eğrilmiş olup olmadığı tekerlekler arasında mesafe muhtelif yerlerden ölçülerek tespit edilir.Apletilik

Madde 31-Bir vagon tekerleğinin ray üzerinde kızak yapması neticesi, bir veya muhtelif yerlerinden yuvarlanma yüzeyinin aşınmasına apletilik denir. Aşınma (apletilik) 1 mm derinliğe tekabül eden apletilik uzunluğu 60 mm' den az olan vagonlar işletmeye elverişlidir.

Apletilik derinlikleri 1 mm’ den az olsa dahi sebebi araştırılmalıdır.Vagonların Trenlere Verilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 32-Yolcu, yük ve diğer vagonların trenlere verilmesinde, veya sınırlı hızda götürülmesinde dikkat edilecek hususlar,

a) Vagonda iki tekerleğin iç yüzeyleri arasındaki mesafe

Her dingilde bandajlar arasındaki mesafe (dolu veya boş vagonların iç bandaj satıhları) azami 1363 mm asgari 1357 mm olmalıdır.

Tekerlek satıhları arasındaki mesafe bu ölçüler arasında olan vagonlar dolu ve boş olarak işletmeye elverişlidir.

Tekerlek satıhları arası 1363 mm den büyük, 1357 mm den küçük ölçüdeki vagonlar işletmeye ve götürülmeye elverişli değildir.

Ø 1000 mm.lik tekerlekler 920 mm çapa kadar, Ø 920 mm.lik tekerlekler 840 mm. çapa kadar kullanılır, bunun altına olanlar ise değiştirilir.

b) Bandaj genişliği

Kasnak genişliği veya bunun yerine geçen kısmın genişliği azami 140 asgari 133 mm olmalıdır.

140 mm den geniş ve 133 mm den dar bandajlı tekerlekler işletmeye elverişli değildir.

c) Kasnak Kalınlığı

Kasnak kalınlığı yuvarlanma dairesinin bulunduğu kesitte yolcu vagonlarında ve SS işaretli yük vagonlarında 35 mm; ve diğer yük vagonlarında en az 30 mm olmalıdır.

Bu ölçülerin altında olan kasnak kalınlığındaki vagonlar işletmeye elverişli olmadığından bu gibi vagonlar trenlere verilmeyecektir. Bu vagonlar ancak sınırlı hızda götürülebilir.

Kasnak kalınlığı işletme sınır ölçüsüne düşmüş olan vagonlar yük katarları arkasına bağlanmak şartıyla düşük hızda götürülmeğe elverişli vagon olarak en yakın Vagon Servis şefliğine veya Atölyeye gönderilebilir.

Monoblok tekerlekler işletme sınır çizgisine kadar kullanılır.
d) İki tekerleğin bodenler arası mesafesi

1) İki bandaj yuvarlanma daireleri ekseni arasında 1500 mm olan açıklığa göre bodenler arası mesafesi azami 1426 asgari 1410 mm olmalıdır.

2) 1426 mm dan büyük, 1410 mm dan küçük ölçüde olan bandajlı tekerleği olan vagonlar işletmeye elverişli değildir. Ancak sınırlı hızla Atölyeye götürülebilir.

e) Buden Yüksekliği

Buden yüksekliği 28-36 mm arasında olmalıdır. Buden yükseklikleri 28 mm den az 36 mm den fazla olan vagonlar işletmeye ve sınırlı hızla götürülmeye elverişli olmadığından trenlere verilmeyecektir.f) Tekerlek oynaklığı

1) Tekerlekler ,dingil üzerinde hiç bir şekilde oynamış veya kaymış olmamalıdır. Bu durumdaki tekerlekler vagonun bulunduğu yerde değiştirilmelidir.

2) Tekerlekte oynaklık olup olmadığı hususunda yalnız dingille tekerlek arasında yağ sızıntı olup olmadığını aramak kafi değildir. Muhakkak oynaklığı gösteren kayma izinin bulunması lazımdır.

g) Tekerlek Çatlaklığı

1) Tekerlekler üzerinde (gövde, buden, bandaj) herhangi bir çatlak ve kırıklık varsa vagon işletmeye elverişli değildir.

2) Tekerleklerdeki çatlaklıklar kaynakla tamir edilmemelidir.

3) Kaynak işlemi yasaktır. Ancak yetki verilen işyerlerinde tekerlek yuvarlanma yüzeyinde usulüne uygun olarak dolgu kaynağı en çok 2 mm. derinliğe kadar yapılır.h) Apletilik

1) Tekerlek yuvarlanma yüzünde apletilik derinliği 1 mm' den fazla olmamalıdır. Bundan fazla apletilik durumunda olan vagonlar işletmeye elverişli değildirler. Sınırlı hızla götürülebilir.

2) 1 mm Apletilik derinliği ve 60 mm. apletilik uzunluğunda ve daha fazla olan vagonlar 15 Km. süratle en yakın Vagon Bakım Onarım Atölyesine sevk edilir.

ı) Buden kalınlığı

1) Buden kalınlığının asgari 22 mm. olması lazımdır. Bu meyanda aşıntı dolayısıyla budenlerde keskin köşe olmayacaktır. Buden kalınlığı 22 mm’ den az budeni keskin köşeli tekerlekli vagonlar işletmeye elverişli değildir.

2) Buden kalınlığı 21-19 mm. arasında ise bu vagon düşük hızla götürülen vagon olarak yük katarları arkasında Vagon Bakım Onarım Atölyesine sevk edilmelidir. 19 mm.den az vagonlar sevk edilmeyecektir.

j) Dingil

Dingilde eğrilik, kırıklık, keskin kenar, hasar veya çatlaklık bulunmaması ve kusurlu yerlerin kaynak edilmemiş olması lazımdır. Bu durumda olan dingilli vagonlar işletmeye ve sınırlı hızla götürülmeye elverişli değildir. Eğrilik ölçüsü ölçülmek suretiyle kontrol edilir. Dingilde 1 mm.den fazla derinlikte aşınmış kısım olmamalıdır.k) Herhangi bir parçanın dingile sürtünmesi

Dingile fren çubukları ve diğer aksamın sürtünmemesi lazımdır. Bu gibi sürten tek parçalar ya çıkarılır ve ya sürtünmeyecek şekilde bağlanır. Bu suretle sürtünmesi veya düşmesi önlenir. Sürten yerde keskin köşe olmaması ve aşıntı yerinin de 2 mm den fazla olmaması lazımdır. Bu durumdan fazla olan hallerde vagon işletmeye elverişli değildir.l) Vagon dingil yatağının sıcak gitmesi

Vagonun yükleme durumu, yatak yağının temiz veya pis olup olmadığı, cinsi ve miktarı muayene edilir. Yatakta bir arıza yoksa kontrol altında varış istasyonuna kadar sevk edilmek şartıyla işletmeye elverişlidir. Yağı olmayan, gövdesi kırık veya delik ya da aşırı sıcak yataklar sevk edilmez.Taşıma Sustaları

Madde 33-Taşıma sustası olmayan vagon işletmeye elverişli değildir.

a) Taşıma sustaları kaçıklığı

Taşıma sustası veya sustanın ana yaprağı yatay istikamette susta kasasından 10 mm den fazla kaçıklık göstermemelidir. Eğer kaçıklık bu ölçüden fazla ise vagon işletmeye elverişli değildir.b) Susta ana yaprağı

Susta ana yaprağının hiçbir şekilde kırık olmaması lazımdır. Ana susta yaprağı kırık olan vagonlar işletmeye elverişli değildir.c) Kırık susta

Susta ara yapraklarından ancak bir tanesi kırık olabilir. Kırık parçanın boyu o susta boyunun 1/4'den fazla olmaması gerekir. Kırık parça düşmüş olmamalıdır. Bu durumdaki vagonlar zorunlu hallerde işletmeye elverişlidir. Aksi halde sınırlı hızda götürülmeye elverişli vagondur.d) Helezon tipi sustalar

Helezoni sustalardan hiçbiri kırık olmamalıdır. Bir tanesinin 1/4 nispetinde kırık olması halinde vagon boş olarak yük katarı arkasına bağlanmak şartıyla Vagon Bakım Onarım Atölye merkezlerine sınırlı hızla götürülmeye elverişli vagon olarak sevk edilmelidir.e) Taşıma sustası bağlantı parçaları

Taşıma sustalarının şasi ile tespit veya irtibatını sağlayan askı tertibatı rondelalar ve sustalarla susta pernolarında noksanlık veya kırıklık olmamalıdır. Bu meyanda taşıma susta kasası gevşek olmayacaktır. Vagon bu halde değilse işletmeye ve sınırlı hızla götürülmeye elverişli değildir. Susta sportları kırık, çatlak olan vagonlar servise verilmemelidir.f) Susta kasası ile vagon arasındaki mesafe

Susta kasası ile kasaya temas etmesi mümkün olan şasi ana kirişi arasında asgari 15 mm mesafe bulunmalıdır. Vagon aksamının veya ana kirişinin susta kasasına temas ettiğine dair yeni izlerin bulunmaması lazımdır. Susta kasasındaki eski temas izleri vagonun işletmeye elverişli durumunu engellemez. Vagonda (dolu) 15 mm’ den az mesafe varsa vagon işletmeye elverişli değildir. Ancak sınırlı hızla götürülmeye elverişlidir.g) Vagon sandığındaki sürtünmeler

Vagon sandığında veya ana kirişte tekerleklerin sürtünmesine ait yeni izler olmamalı. Eğer varsa vagon işletmeye veya sınırlı hızla götürülmeye elverişli değildir.h) Kırık veya gevşemiş susta kasası

Susta kasasında kırıklık ve laçkalık olmayacaktır. Laçka veya kırık susta kasalı vagonlar takozlanmamışsa sınırlı hızla da götürülmeye elverişli değildir.


Bojiler

Madde 34- Bojilerle İlgili İşlemler şunlardır:

a) Bojide ve emniyet kirişlerinde çatlaklık

1) Bojide ve kirişlerde enine ve boyuna kırıklık, çatlaklık ve çarpıklık olmamalıdır. Bu kırıklık ve çatlaklık olan hallerde vagon işletmeye elverişli değildir. Ancak, Vagon Servisince yapılacak muayene neticesinde bu kırıklık veya çatlaklığın sınırlı hızla götürülmeye mani durumu yoksa tren arkasında Vagon Bakım Onarım Atölyesine gönderilebilir.

2) Boji kaynak yerlerinde çatlaklık görülürse vagon bu haliyle işletmeye elverişli değildir. Ancak Vagon Servisince yapılacak muayeneden sonra sınırlı hızla vagon Atölyesine gönderilebilir.

b) Bojilerin Kontrolü

Apletilik, bandajlarda ovallik, değişik sustalar, boji mil yatağı laçkalığı ve bojilerde ölçülerdeki tolerans dışı farklar servise mani değilse vagon sınırlı hızla vagon Atölyesine gönderilir.Tamponlar

Madde 35-Vagonun her iki tarafında sustalı tamponların bulunması şarttır. Tamponsuz vagon işletmeye elverişli değildir. 2 veya daha çok cıvatası gevşek olmamalıdır. Tampon yayları elle bastırılabilir olmalıdır.

a) Tampon Yüksekliği

Ray seviyesinin üstünden ölçülmek şartıyla tampon eksenine kadar yolcu vagonlarında boş olarak tampon yüksekliği azami 1065 mm asgari 1040 mm ve yük vagonlarında boş olarak azami 1065 mm asgari 1025 mm olmalıdır. Tampon yükseklikleri yük vagonlarında dolu durumda en az 940 mm. yolcu vagonlarında dolu durumda en az 980 mm. olmalıdır.b) Tampon merkezleri mesafesi

Bir tampon merkezinin diğer tampon merkezine olan mesafesi en çok 1760 mm en az 1740 mm olmalıdır.c) Cer kancası kanca içi temas yerinin tampon aynası yüzeyine olan mesafesi

Cer kancası içinde cer kuvvetinin tesir ettiği noktadan (çekilmemiş) vaziyette basılmamış tampon aynası yüzeyine kadar azami 400 asgari 335 mm olmasına dikkat etmek lazımdır. Bu meyanda kanca ağzı açıklığı 41 mm arasında olmalıdır.d) Tampon aynasının kırıklığı

Tampon aynasının kırık ve eksik olmaması lazımdır. Kırıklık ve eksiklik varsa vagon işletmeye ve tekayyüdatla götürülmeye elverişli değildir. Ancak en sona bağlanmak ve bu tamponun en arkada kalmak şartıyla diğer tamponlarda bir noksanlık yoksa vagon işletmeye elverişlidir.e) Kırık tampon gövdesi

Tampon gövdesi noksan olmamalı, ancak bozuk ve noksan tamponla vagon dizinin nihayetinde kalmak şartıyla son istasyona kadar işletmeye elverişlidir.Cer Tertibatı

Madde 36- Cer tertibatı ile ilgili işlemler şunlardır

a) Cer kancası ölçüleri

Cer kancası ve ölçüleri işletme sınır ölçülerine uygun olacaktır.b) Cer kancasının yere mesafesi

Sarkıtılmış vaziyette olan vidalı koşum takımı ray üst seviyesinden itibaren asgari 140 mm olmalıdır. Cer kanca ekseni raydan 945-1045 mm yükseklikte olmalıdır.c) Koşum takımındaki kırıklık ve çatlaklık

Vidalı koşum takımı ve cer kancası ile nizami bir bağlantıyı elde edebilmek için bu aksamın kırık ve çatlak olmaması lazımdır. Bu durumda olmayan koşum takımı işletmeye elverişli değildir. Ancak cer kancası arızalı fakat koşum takımı sağlam durumda ise bu koşum takımı diğer vagonun cer kancasına bağlanmak suretiyle bir irtibat yapılabilir.

Otomatik koşum takımlı vagonlarda otomatik koşum takımları sağlam ve çalışabilir olmalıdır.

d) Cer çubuğu, kamalar, kovan kırık ve noksanlığı

Cer çubuğu, kamalar, kovanlar kırık ve noksan olmamalıdır. Lastik sustalar tamam ve sağlam olmalıdır. Vagon bu halde değilse işletmeye elverişli değildir.

Arızalı cer paketleri değiştirilir ve arızalı cer paketleri tamir için Fabrikaya gönderilir.

Şasi ve Vagon Sandığı

Madde 37-Vagon şasi ve sandığında yapılacak işlemler şunlardır:

a) Yolcu vagonları kapı Kilitleri

Beynelmilel serviste çalışan yolcu vagonlarında dört köşe anahtarla açılan kapı kilitlerinin çalışır hale getirilmeleri lazımdır.b) Yük Vagon Kapakları

Yük vagon kapı ve kapaklarının yuvasından çıkmaması için emniyete alınmış olması lazımdır.c) Dingil çatalları

Dingil çatlakları kırık, eğrilmiş, çatlamış, kaynak yeri açılmış ve laçka vaziyette olmayacaktır. Tespit cıvataları eksiksiz olarak yerine konmuş, tamamen sıkışmış ve emniyete alınmışsa veya tespit perçinlerinde noksanlık veya bir laçkalık mevcut değilse, dingil çatalı üzerindeki çatlak, yatay kesitini 1/4'nü geçmiyorsa cıvataları sıkılarak emniyete alınmak suretiyle vagon tekayyüdatla götürülmeye elverişli vagon olarak katar nihayetine boş olarak verilmek şartıyla en yakın Vagon Bakım Onarım Atölyesine gönderilebilir.d) Dingil çatalı köprüsü (Braga)

Dingil çatalı ara parçası kırık ve çatlak olmayacaktır. Bragaların cıvataları sıkılmış ve emniyete alınmış olması lazımdır.e) Şasi

Vagon şasesinde eğik, kırık, çatlak ve burulmalar talimatlarda verilen toleranslardan fazla olmamalıdır.

Şasinin susta askı tertibat bölgesinde kesinlikle çatlak bulunmamalıdır. Dış boy kirişler, çapraz kirişler arasındaki irtibat parçalarının kaynak dikişleri çatlak olmamalıdır.

f) Vagon sandığı

Sandık duvarları, tavan, taban, kapılar ve bunların kilitleme ve havalandırma tertibatı, yüklemeyi veya işletmeyi tehlikeye sokacak vaziyet gösteriyorsa bu durumda vagon işletmeye elverişli değildir.


Frenler

Madde 38-El frenli vagonlarda, el fren volanının saat ibresi istikametinde çevrilmesiyle, frenlerin sıkışması lazımdır. Bu husus ayrıca fren pabuçlarının muayenesiyle tespit edilir. Frenler bozuk vagonların diğer aksamı işletmeye elverişli durumda ise frenleri iptal edilerek frensiz vagon olarak trenlere verilebilir.

Deray Muayenesi

Deray eden bir vagonun şasi muayenesi ve mesaha ölçümü, susta ve susta sportu muayenesi, dingil çatalı muayenesi, cer tertibatı muayenesi, tekerlek muayenesi, vagon sandığı muayenesi ve fren aksamı muayenesi Vagon Bakım Onarım Atölyesinde yapıldıktan sonra servise verilir.Muayene tarihi geçmiş yük vagonları

1) 30 gün sonra muayene tarihleri dolacak olan, muayene tarihleri okunamayan, muayene tarihleri 3 aydan fazla uzatılan yabancı vagonlar hudutlardan geçemez.

2) Revizyon tamir süreleri RIV’ ye göre;

- SS işaretli yük vagonları yılda 80.000 km.den fazla çalışıyor ise revizyon süresi 1 yıl, 80.000 km.den daha az çalışıyor ise 2 yıldır.

- S işaretli (veya dahili hatta çalışan S işaretsiz) vagonlardan belli şartlara haiz olanlarda revizyon müddeti 6 yıl bu şartlara haiz olmayanlarda 4 yıldır.

- SS işaretli vagonlar bir ay, SS işaretsiz vagonlar revizyon süresini en çok 3 ay aşabilir.

Vagonu yükleyen idare, revizyon bitim gününden sonra yukarıda yazılı süreyi müteakip 14 gün içinde vagonu, vagon sahibi ülke istikametine gönderiyorsa vagon hudut istasyonunda kabul edilmelidir.

Müddeti geçmiş muayene tarihli yolcu vagonları:

RIC' ye göre sefer yapan vagonların muayene tarihleri serbest bırakılmıştır. Ancak vagon üzerinde revizyon müddeti yazılı ise bu süre uzatılamaz.

Revizyon muayene müddetleri: (Yabancı memleketlere giden TCDD vagonlar için)

1- 120 km/saat fazla süratle giden yolcu vagonları 18 ay

2- 120 km/saat' ye kadar giden yolcu vagonları 24 aydır. (210 nolu Genel emir)

39) Vagon muayenelerinde dikkat edilecek diğer hususlar

1) Basınçlı hava frenleri

Fren tesiri az veya çözmeyen fren Arıza giderilemiyorsa fren iptal edilir ve etiketlenir.

Kendi kendine çözen fren Arıza giderilemiyorsa fren iptal edilir ve etiketlenir.

Kondüvit hasarlı Fren iptal edilir ve etiketi yapıştırılarak ilk

fren muayene postasına sevk edilir. Yabancı

yük vagonları tren emniyetini ihlal etmemek şartıyla fren iptal edilir ve etiketlenir.2) Hava kaçağı Bir yolcu treninin 1 dakikadaki kaybı teşkilat

garlarında tam tren tecrübesinde 0,3 atmosfer

periyodik fren muayenesinde 0,2 atmosferden

fazla olmamalıdır.

Yük treninde bir dakikadaki kaybı tam fren

tecrübesinde 0,5 atmosfer, tecrübe

istasyonlarındaki fren yoklamasında 0,3

atmosferden fazla olmamalı.3) Piston siası

Piston siası doğru değil Piston sia ayarı yapılır.4) Fren çubukları

Eğrilmiş veya kırılmış fren çubukları, Emniyeti bozacak kısımlar çıkartılır veya

müselles leri, manivelaları korkulukları. bağlanarak tespit edilir. Çıkarılar kısımlar

Gevşemiş fren silindirleri mesnetleri vs.. vagonla birlikte Vagon Bakım Onarım

Noksan pernolar ve Kupilyalar, sabo sustaları Atölyesine gönderilir.

Regülatörü tutuk, çalışmayan vagonlar dolu- Regülatör çubuğu eğri olmamalı, makara

boş tertibatı zor çalışan vagonlar. yuvasına yapışık olmamalı. Regülatör çalışır

durumda olmalıdır.


Fren çubukları ve diğer hareket eden Pislikler alınır ve yeniden yağlanır.

kısımları yağsız vagonlar.


5) Fren Pabucu ve tutucuları

Noksan, kırık, fazla aşınmış sabo Fren pabucunun en zayıf yeri kompozit

sabolarda 5 mm. pik sabolarda ise 10 mm.den

az olmamalı. Sabolar (fren pabucu) vetutucular eksik

olmamalıdır.

6) El freni

Zor çalışan el freni Bilumum hareket eden parçalar (dişliler, fren

vidası) temizlenip yağlanır. Arızası ıslah

edilemeyen vagonlar etiketlenir ve Atölyeye

gönderilir.

El freni arızalı yabancı vagonlar servis harici

edilemez.

7) Fren aküplemanları Kullanılmayacak kadar bozuk lastik contalar: değiştirilir.

Yabancı vagonlarda hasarlı ve kırık hortum

başlıkları kendi başlıklarımızla değiştirilir.

8) Yük vagonlarının vagon sandığı


a) Sandık İskeleti

Kırılmış ve eğilmiş dikmeler, takviyeler, gevşemiş perçinler, açılmış kaynak yerleri


Bu aksamların kırık olmaması ve seyrüsefer emniyetini ihlal etmemesi lazımdır. Aksi halde vagon işletmeye verilmez. Ancak ıslah ettirildikten sonra servise verilir.

b) Taban çerçevesi

Kırılmış veya çatlak taban çerçevesi
Yüklemeyi tehlikeyi düşürmemelidir.
c) Duvar ve taban

Kırılmış taban ve duvar tahtaları.

Dışarı çıkmış çivi ve kıymıklar.

Paslanmış ve delinmiş yan ve taban saçları

Duvarları sızıntılı vagonlar.
Yüklemeyi tehlikeye düşürmemeli.

Yüklenen eşyaya hasar vermemeli.

Yüklenen eşyanın ıslanmasına meydan verecek delik olmamalıdır. Kapalı vagonlarda içeriye su girebilecek hiçbir delik ve çatlak olmamalı.

Çatlaklık, çivi ve vida delikleri olmamalı.


d) Kapılar

Zor kapanan kapılar çok açık kapı araları

Yağmur girmesine mani koruma saçlarının bulunmaması, zor giren ve tam kapanmayan kapı mandalları.
Kapalı vagonlarda içeriye su girmemeli açık vagonlarda dökme hamule dışarıya akmamalı.

Seyrüseferi tehlikeye sokmamalı, yağmur oluk sacları eksik olmamalı, kapılar sağlam ve kapalı olmalıdır.


e) Alın kapakları

Kapak pernoları.

Çatlamış kapak yatakları, çok genişlemiş ve eğrilmiş kapaklar, çatlamış veya kırılmış mandallar.
Pernolar kapak yataklarına iyice oturmalı. Dökülebilir hamule, aradan dışarı akmamalı.

f) Yükleme ve hava kapakları

Sızıntı yapan kapaklar

Kapaklar tam ve çalışır olmalıdır.g) Dam

Sızıntı yapan dam, eğrilmiş, çatlamış sac damlar


Yüklenen hamulenin bozulmasına sebebiyet verecek veya taşınmasına engel durumda ise vagon servise verilmeyecektir.

h) Vagon sandığı

Kırılmış ve göçmüş yan duvarlar, basamaklar, tutamaklar, bilumum askılar, (fener sportu gibi) noksan, gevşek, kırılmış, eğrilmiş kısımlar.

Yüklemeyi tehlikeye sokacak ve seyrüsefer emniyetini ihlal edecek durumlar varsa vagon işletmeye elverişli değildir. Gabari dahilinde kalmalı.
i) Etiket yerleri

Kullanılabilir durumda olmalı.


j) Taban kilitleme tertibatları ve dikmeler

Dikme ve tutamaklar.Demir dikme yerine kalas kullanılamaz.

Tutamak yerindeki kaynaklar çatlak olmamalı. Kilitleme tertibatları çalışır durumda olmalıdır.k) Sarnıç vagonları

Sızan sarnıçlar.Havalandırma deliğinden başka bilumum kapak vana ve musluklar sızıntı yapmayacak şekilde tamamen kapalı, yolda sızıntıya karşı emniyetli olmalıdır.

l) Diğer özel sarnıçlar

Sarnıçlar vagona iyi bağlanmamış, çatlak ve kopmuş kısımlar.


Sarnıçların vagona tespit yerlerinde bir laçkalık ve tespit cıvata veya perçinlerinde noksanlık ve kırıklık olmamalı, çatlamış veya kopmuş kısımların seyrüsefer emniyetini ihlal etmemeleri lazımdır. Aksi halde vagon işletmeye elverişli değildir.

m) Vagonlara ait demirbaşlar ve alınabilir parçalar

Noksan parçalar ve yazılar.


Tam olmalı. Alınabilir parçaların cins ve adedi vagona yazılı olmalıdır.

n) Boya

Boyası dökülen vagonlar.


Boyaları dökülme neticesinde vagon aksamında herhangi bir paslanma görülüyorsa vagon derhal Atölyelere sevk edilecek ve bu arıza garanti müddeti dahilinde görülmüşse bir raporla belgelenecektir.


o) Yazılar

Yanlış, noksan ve okunamayan yazılar.Vagonların yazıları muhakkak okunabilmeli. (Vagon numarası, tip ve işareti, darası, hamulesi, en son muayene tarihi, sarnıç vagonlarında sarnıç hacmi gibi)


ö)Müddeti geçmiş muayene tarihli vagonlar.
Etiketlenip Atölye veya fabrikalar sevk edilir.


p) Temizleme ve ilaçlama

Kirli vagonlar.Boşaltılan tüm vagonlar gar, istasyon ve ambar tarafından temizliği yapılan vagonların kontrolü yapılacaktır. Temizliği yapılmayan vagonlar servise verilmeyecektir. (202 No.lı Genel Emir)

  1. Yükleme

a) Yükleme şekli

Yükleme tarzı yanlış.

Emniyetle bağlanmamış.

Yükleme talimatlara uygun olmalıdır.(RIV II)

Yük o şekilde bağlanıp emniyet altına alınmalı ki normal sarsıntılarda gevşememeli ve kaymamalıdır.b) Hamule

Hamulenin, sallanan, kırılmış sarkan kısımları var.Emniyeti bozmamalı, ambar haberdar edilmeli.

c) Tespit Malzemeleri

Sarkan ve kırık kısımlar var. Yuvalarından çıkmış veya çıkabilecek dikmeler


Dikmelerin bağlanması
Bağlanmak ve tespit için münasip olmayan tel

İyi gerilmemiş örtülerTespit edilir, düzeltilir ve emniyet altına alınır. Bilhassa yuvarlak, oval hamulelerin tespitinde dikmeler karşıdan karşıya bağlandığında yerlerinden çıkmamasına dikkat edilmelidir.

Karşılıklı duran dikmelerin zincirleri daima bağlı olmalı ve zincir hiç bir suretle tel vs. ile uzatılmamalıdır.

Tel kalınlığı RIV Ek-II’ ye uygun olmalı Tel uçları sivri olmamalı.

Örtüler iyi durumda ve bağlandıktan sonra hiç bir yerinden rüzgar ile kalkmamalıdır. Eğer yük, vagon dışına taşıyorsa örtü üstten çaprazlama halatla emniyet altına alınmalıdır.
d) Hamule Ölçüleri

Hamule ölçüsü gabari ölçülerini geçmemeli. Elektrikli havai hatlı yollarda çabuk yanabilen hamule ile yüklü açık yük vagonları transit ölçülerine uymalıdır. Yabancı memleketlere gidecek yük vagonlarında hamule ölçüleri gidecekleri memleket ölçülerine de uygun olmalıdır.e) Manevracı boşluğu

Hamule vagon yükleme boyunu aşıyorsa taşma miktarı tamponlar gevşek iken tampon kanca arasında, ray üzerinden 2000 mm yükseklikte, en az 400 mm genişlikte ve en az 300 mm derinlikte bir boşluk bulunmalıdır. Manevracı boşluğu kontrol edilmelidir.

Kancanın ucundan 200 mm yükseklikte ve ortasından 200 mm’ lik yer serbest olmalıdır.

f) Dingil basıncı ve metre ağırlığı

Yük, tekerlekler üzerine eşit olarak yüklenmeli (şasi susta kasasına oturmamalı)

Ebadı küçük ve ağır parçalar, ağırlığı dağıtmak maksadıyla kalaslar üzerine oturmalı.

Yük, vagonun tonajını ve vagon şasesinde yazılı metre ağırlığını geçmemelidir.

Birkaç vagona yüklenen uzun rayların beher vagona isabet eden ağırlığı; vagon hamulesinin % 75’i geçmemeli, dingil basıncı ve metre ağırlığı müsaade edilen azami ağırlıkları aşmamalıdır.

g) İki veya daha fazla vagona yükleme halinde koşum takımı ve tampon durumu

Koşum takımları iki vagonun tamponları birbirlerine biraz sustalama yapana kadar sıkılı olmalıdır.

Ana yükü taşıyan vagon ile bundan sonraki emniyet vagonun bağlantısı vagonun gideceği yere kadar çözülmez ve değiştirilmez.

h) Denge için konan yükler

Dengeyi temin etmek maksadıyla konan yükler kondukları yerlere iyi tespit edilmelidir.i) Gümrük malları

Bozulan, bağları kopan gümrük eşyası: Bu gibi haller istasyona bildirilir.

Diğer hususlar: Bahsi geçmeyen konularda RIV hükümleri uygulanır.

10) Yolcu Vagonlarının Vagon Sandığı

Sandıkları hasarlı gelen vagonlar emniyeti ihlal etmemek şartıyla Vagon Bakım Onarım Atölyelerine sevk edilebilir.a) Dış boya

Boyanın dökülmesi.


Muayene tarihi geçmiş vagonlar.

Yanlış istikamet levhası

Dinamo ve kayışı:

Gevşemiş tespit vida ve perçinleri.

Kırılmış veya çatlak dinamo gövdesi bağlantı yerinden çözülmüş kablolar.


Eğer dökülen yerlerden su gelirse ve bütün boyanın bozulup saçlarının paslanması ihtimali varsa vagon Atölyeye sevk edilir. Bu arada gerekiyorsa yazılar okunaklı hale getirilir.

Etiketlenir Atölye veya Fabrikaya sevk edilir.

İlgili birime bildirilerek düzelttirilir.

Gevşemiş ve emniyetsiz vida ve somun olmamalı.
Gövde çatlak olmamalı, çıkmış, kablolar yerine takılmalı.


Noksan veya kopmuş kayış.

Eskimiş kayış.

Gevşemiş dinamo kasnağı

Vagonlarda kaybolan kayış yerine yenisi takılır.

Kayış gevşek veya kopma tehlikesi varsa değiştirilir.

Dingil üzerindeki kasnak noksan veya gevşemiş olmamalıdır.


b) Batarya

Batarya deşarj olmuş, batarya sandığı gevşek, sandık kapıları iyi kapanmıyor.Vagonlarda deşarj olmuş bataryalar şarj edilir. Sandık gevşek olmamalı ve kapağı kapalı olmalıdır.

c) sofaj aküplemanları

Kaçıran aküpleman başlıkları


Buhar ısıtmalı vagonlarda buhar kaçıran aküpleman başlıklarının contaları değiştirilir, buhar kaçağı devam ediyorsa aküpleman değiştirilir.


d) Buhar ve hava muslukları

Kapatmayan veya zor kapatan su tahliye muslukları.

Noksan, gevşek, kırık veya eğrilmiş musluk.

Eğrilmiş basamak.


Yamulmuş kapı sapları.Islah edilir ve yerine takılır.

Islah edilemiyorsa yenisi takılır.

Sürtünme yapmamalı ve seyrüsefer emniyetini ihlal etmemeli.

Kapının açılıp kapanmasına mani olmamalı.


e) Köprü ve körükler

Kırılmış körük mandalları, iyi oturmayan körük, yırtık, körük, eğrilmiş köprü.


Seyrüsefere mani olmamalı ve ıslah edilmelidir.

f) Kapılar

Zor kapanan veya kapanmayan kapılar, gevşemiş kapı tutamakları.

Islah edilemiyorsa emniyete alınmalı, trafik cetveline not edilmelidir.
g) Pencereler

Zor açılan, zor kapanan veya kendiliğinden açılan pencereler ile gevşemiş pencere çerçeveleri.

Kırık pencereler.

Islah edilmelidir. Islah edilemiyorsa emniyete alınmalıdır.

Pencere camları kırık olduğu takdirde yenisi takılır, zaman yeterli değilse herhangi bir suretle kapatılır.


h) Perdeler

Yırtık ve noksan perdeler.

Perdeler tam ve açılır toplanır durumda olmalıdır.ı) Taban kaplaması

Duvar, koltuk ve masalar.

Bavul rafları

Dolap kapıları,

İmdat freni kolları, dam, sofaj

Koltuk ve masalar yırtık, delik ve gevşemiş olmamalı, çıkmış çivi, vida, keskin kenar, tahta kıymık, ayna ve çerçevesi, gevşek olmamalı, kanepe, koltuklar ve masalar yerine iyi tespit edilmiş olmalıdır. Döşeme kumaşları kirli ve yırtık olmamalıdır.

Raf bağlantı yerleri ve borular gevşemiş olmamalı, camlar temiz ve sağlam olmalıdır.

Sarsıntıdan kendiliğinden açılan kapılar olmamalı.

Noksan kurşun, sızan damlar, sızan kaçıran sofaj boru ve radyatörleri, işlemeyen veya yanlış gösteren ayar kolları ve yetersiz ısıtma bulunmamalı.j) Aydınlatma

Bütün lambalar yanmıyor, bütün lambalar zayıf yanıyor.


Islah edilir hiç ıslah edilemiyorsa geçici aydınlatma sağlanır ve trafik cetveline yazılır. Çalışır durumda olmalıdır.


k) Havalandırma
Zor çalışmamalıdır.

l) WC ve yıkama yeri

Sızan su deposu ve borular, musluk tıkanmış veya donmuş boru ve musluklar.


Dış sıcaklık -5C’ den düşük olduğu zaman vagon sıcak değilse su verilmez. Deposunda ısıtma tertibatı olmayan vagonlara dış hava sıcaklığı 0C aşağı ise su verilmez. Su varsa boşaltılır. Vagon ısıtılmış ise su verilir.

Zor işleyen musluklar, noksan ayna, vidaları gevşemiş lavabo, kendiliğinden açılan yıkama yeri kapıları ıslah edilir.m) Demirbaşlar
Demirbaş listesi ile karşılaştırma yapılır, yangın söndürme cihazının muayene tarihinin geçmemiş olmasına bakılır. Cihaz mühürlü olmalıdır.Yabancı Demİryolları İle TCDD Arasında

VAGONLARIN İşletİlmesİ
Madde 40- Milletlerarası Tren Teşkilatındaki Vagonlar

a) Yabancı demiryollarından gelen veya yabancı demiryollarına gidecek yük vagonları RIV şartlarına haiz olmalıdır. RIV şartlarına haiz olmayan vagonlar ancak karşılıklı anlaşma yapmak suretiyle uluslararası trafikte çalıştırılır.

Hudut istasyonlarında trenlerdeki, bütün vagonlar muayeneye tabi tutulur. Vagonlarda görülecek noksanlıklar ve hasarlar hakkında bu işe ait modeller doldurulur ve işleme konur. Sefer emniyetini bozacak arızalar ıslah edilmediği takdirde vagonların hudutlardan giriş ve çıkışına müsaade edilmez. Tren teşkilindeki geçme kasnaklı vagonlarda yivli tekerlek takımı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yivli kasnaklı tekerleklere sahip vagonlar, tren teşkiline verilmez.b) Teslim Alma

Teslim veya tesellüm, RIV (Yük vagonlarının uluslararası trafikte karşılıklı kullanılması talimatnamesi) ve RIC (yolcu vagonları ve furgonlarının uluslararası trafikte karşılıklı kullanılması talimatnamesi) hükümlerine göre yapılır.c) Vagonların Tamir Durumu

Vagonların arızasız olmasına dikkat edilir. Revizyon tamirine bakılır. Revizyon tarihleri bakımından vagonların, RIV talimatnamesi uygun olup olmadığına bakılır.d) Vagonların Tren Teşkilatından Çıkarılması

Hasar veya arızası dolayısıyla tren teşkilatından çıkarılan vagonların durumu, Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

Servisten alınan ve tekrar servise verilen vagonlar için ilgili modeller düzenlenir.

e) Vagonlar Üzerinde Yapılacak İşlemler

Vagona ait bütün kısımlar, kullanılabilecek ve işletmeye elverişli durumda olmalıdır. İcabında RIC ve RIV hükümlerine göre tanzim edilen modeller vagonun her iki tarafına yapıştırılır.f) Vagonların Temizlenmesi

Bütün vagonlar, itina ile temizlettirilir Ayrıca yolcu vagonlarının, duruşu fazla olan ara istasyonlarda ve hudut istasyonlarında temizliği yapılır. Hudut istasyonlarındaki temizlik, vagonu teslim alan idare tarafından yapılır.

Bulaşıcı hastalıklı yolcu, hayvan veya eşya taşıyan vagonlar temizlenmekle beraber dezenfekte edilir.

g) Vagon Parçalarının Arızalı veya Noksan Olması

Yolcu vagonlarının demirbaş listesinde, yük vagonlarının üzerinde yazılı alınabilir parçalar ile hasarlanan veya çalınabilen parçaların arızalı veya noksan olması, vagon üzerine yapıştırılan (M) modelinde işaretlenir.

Alınabilir parçaların vagondan alınması icap ettiği taktirde, bunlar bekletilmeksizin en kısa yoldan vagon sahibi idareye gönderilir. Modeline de parçaların ismi, durumu ve ait olduğu vagon yazılır.

h) Hasarlı Vagonların Tabi Olacağı İşlemler

I) Hasarlı vagonlar esas itibariyle vagon sahibi idare tarafından tamir edilir. Ancak hatlarımızda hasarlanan vagon, seyir edebilecek şekilde, inşa tarzı değiştirilmeden, az bir masrafla, masrafı idaremize ait olmak üzere, kendi vagonlarımız gibi tamir edilir. Ağır hasarlı, seyir edemeyecek durumda olan vagonlar sahip idarenin talebi halinde başka bir vagona yüklenerek iade edilir. Eğer vagon, tamir edilemeyecek derecede hasarlı ise hasar durumu TCDD tarafından vagon sahibine bildirilir. Vagon sahibinin muvafakati alınmadan vagon veya parçaları iade edilmez.

II) Tamirat için, ihtiyaç halinde vagon sahibi idareden H modeli ile yedek parça istenir. (RIC, RIV).

i) Tazminat

Ağır hasarlı veya kayıp vagonlar için tazminat talep edilir. (RIC, RIV)


Uluslararası Demiryolları Birliğine Üye Demiryolları

Madde 41-İlgili açıklamalar aşağıdadır.
Demiryollarının Simgesi KODU Ülkesi Yol Sınıfı

VR 10 Fillandiya D4

LG 24 Litvanya C4

HSH 41 Arnavutluk C2

GYSEV 43 Raab-Oed.-Eben. D4

ZRS 44 Sırp Cum D4

ZBH 50 Bosna ve Hersek C3

PKP 51 Polonya C3

BDZ 52 Bulgaristan D4

CFR 53 Romanya C3

CD 54 Çek C2

MAV 55 Macaristan C2

ZSR 56 Slovakya D4

BLS 63 Lötshberg D4

FNME 64 Nord_Milano Eser. C2

MZ 65 Mekadonya C2

AAE 68 Ahaus-Alstatta C2

ESW 70 İngiltere D4

RENFE 71 İspanya D4

JZ 72 Yugoslavya C2

CH 73 Yunanistan C4

GC(SJ) 74 İsveç D2Yüklə 281,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin