2314a qrupu üçün “Ekologiya mühəndisliyi” fənnindən test sualları Müəllim: Hüseynova Sevil Hüseyn

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.6 Mb.
səhifə2/4
tarix05.03.2018
ölçüsü0.6 Mb.
1   2   3   4

E) q/san

81. İnkişaf etmiş ölkələrdə adambaşına düşən hansı məhsul müntəzəm olaraq azalır? 1. Şəkər

 2. Balıq

 3. Bitki yağı

 4. Tərəvəz

 5. Meyvə

82. Civə buxarları nəyə səbəb ola bilər?

 1. xroniki zəhərlənməyə, bədənin titrəmələrinə

 2. heç nəyə

 3. amalqamaya

 4. allergiyaya

 5. baş ağrılarına

83. Toztutucu aparatlar neçə qrupa bölünürlər?

a) 2 qrupa

b) 7 qrupa

c) 3 qrupa

d) 8 qrupa

e) 5 qrupa

84. Karbohidrogenlərlə hansı elementi daxil etdikdə onların toksiki xüsusiyyətləri güclənir?

A) xlor

B) azot

C) benzol

D) metan

E) spirt


85. Kimyəvi çirklənməyə aiddir:

A) yuyucu maddələrlə, ağır metallarla, azot məhsulları ilə və s.

B) ağır metallarla, bakteriyalarla, kükürdlü birləşmələrlə və s.

C) kükürdlü birləşmələrlə, viruslarla, azotlu məhsullarla və s.

D) göbələkciklərlə, pestisidlərlə, plastik kütlələrlə və s.

E) qicqiran üzvi maddələrlə, ağır metallarla, mikroblarla

86. Hazırda yer səthinin orta temperaturu bərabərdir:

A) 150C

B) 180C

C) 100C

D) 120C

E) 200C

87. Tozların hansı xüsusiyyəti havanı tozlardan təmizlənmə prosesində

mütləq nəzərə alınmalıdır?

a) tozların partlayış təhlükəsi

b) tozların yapışqanlığı

c) tozların islanması

d) tozların dispresliyi

e) tozların fraksiyalara ayrılması

88. Insan orqanizminə təsirlər hansı qruplara bölünür? 1. təhlükəli və zərərli təsirlər

 2. ağrı kəsicilər

 3. ağrı verənlər

 4. ağrını artıranlar

 5. düzgün cavab yoxdur

89. Böyük sənaye şəhərində ətraf mühiti çirkləndirən azot oksidlərinin (NO)

nisbi miqdarı neçə faizdir?

a) 20%

b) 15%


c) 9%

d) 12%


e) 10%

90. Quru toztutucu qurğularda hansı qüvvədən istifadə olunur?

a) mərkəzdən qaçma qüvvəsindən

b) sürtünmə qüvvəsində

c) ətalət qüvvəsindən

d) mexaniki təsir qüvvəsindən

e) ağırlıq qüvvəsindən

91. Qeyd edici qurğulardan hansı quru toztutucu aparatlar qrupuna aiddir?

a) tozçökdürücü kameralar

b) Ventulli Skrubberi

c) forsunkalı skubberlər

d) köpük dağıdıcılar

e) duman tutucular

92. Dəniz heyvanlarının mühafizəsi haqqında ilk sazişi imzaladılar:

A) ABŞ, Yaponiya, Rusiya, Kanada

B) ABŞ, İngiltərə, Rusiya, Fransa

C) Fransa, İtaliya, Kanada, Rusiya

D) Yaponiya, ABŞ, İtaliya,Polşa

E) Rusiya, Kanada, Türkiyə, Rusiya

93. Yeni daş əsrində əkin sahələri əldə edirdilər:

A) meşələri yandırmaqla

B) bataqlıqları qurutmaqla

C) vulkan mənbələrini qapamaqla

D) çayların yatağını dəyişməklə

E) ərazidə heyvanları və meşələri qirmaqla

94. Yüngül sənayedə istifadə olunan enerji resurslarının məcmusu: 1. real yanacaq-enerji resursları

 2. mazut və digər istilik enerji resursları

 3. nominal yanacaq-enerji resursları

 4. potensial yanacaq-enerji resursları

 5. neft-qaz enerji resursları

95. Sənaye, kənd təsərrüfatı, dağ-mədən və s.-də göstərilən fəaliyyət dedikdə nə nəzərdə tutulur?

 1. istehsalat fəaliyyəti

 2. istehlak fəaliyyəti

 3. texniki, texnoloji fəaliyyət

 4. ətraf mühitin sənaye tullantıları ilə çirklənməsi

 5. insanların yaşma tərzi

96. Təbii əsaslı lil sahəsində çöküntünün nəmliyini 75–80%-ə qədər azaltmaq üçün nə qədər vaxt tələb olunur?

a) 3 – 6 ilə kimi

b) 2 – 5 ilə kimi

c) 4 – 8 ilə kimi

d) 6 – 10 ilə kimi

e) 1,5 – 7 ilə kimi

97. Toztutucu qurğuların səmərəlik əmsalının sərhəddi tozun hansı göstəricisindən asılıdır?

a) tozun disperslik tərkibindən

b) toztutucu qurğunun növündən

c) tozun miqdarından

d) tozun islanma səviyyəsindən

e) toza təsir qüvvəsindən

98. Qazları biokimyəvi üsulla təmizləmək üçün tətbiq olunan aparatlar neçə

qrupa bölünür?

a) 2 qrupa

b) 5 qrupa

c) 3 qrupa

d) 7 qrupa

e) 4 qrupa

99. Analitik laboratoriyalar nəyə imkan verir? 1. qaz, buxar, həlledici və aerozolların qatılığına nəzarətə

 2. təlimatların yaradılmasına

 3. standartların işlənməsinə

 4. sağlamlığın qorunmasına

 5. heç bir əlavə imkan vermir

100. Çirkli su çöküntünün susuzlaşdırılmasının ən sadə üsulu hansıdır?

a) elektrik süzgəclərindən istifadə etmək

b) çöküntünün vakuum şəraitində susuzlaşdırmaq

c) susuzlaşdırma əməliyyatı aparılmazdan əvvəl söküntünün

müəyyən temperaturaya qədər qızdırmaq

d) çöküntünün təbii lil sahəsində qurutmaq

e) barabanlı sobalardan istifadə etmək

101. Ətraf mühitə atılan zərərli maddələrin zəhərləyici təsiri əsas hansı göstəricidən asılıdır?

a) orqanizmdə olan məhluldan maddənin həll olma xassələrindən

b) maddənin tərkibindən

c) maddənin miqdarından

d) maddədəki qatışıqların növündən

e) maddənin aqreqaz halından

102. Digər toztutucularla müqayisədə burulğanlı toztutucunun üstün cəhəti nədədir?

a) ölçüsü 3-5 mkm-dən içik fraksiyalı tozlardan qazın təmizlənməsində

b) yüksək temperaturalı qazları tozlardan təmizləməkdə

c) qatılıq çox olan tozlar qazlardan təmizləməkdə

d) yaş tozları qazın tərkibindən təmizlənməsində

e) quru tozları qazın tərkibindən təmizləməsində

103. Aerezollar nədir?

a) havada asılı halda olan dispers hissəciklərdən ibarət sistemdir

b) mayedir

c) qazdır

d) bərk maddədir

e) belə maddə yoxdur

104. Əhalini əsas ərzaq məhsulları ilə təmin edən sahələr: 1. çörəkbişirmə

 2. balıq

 3. tamlı yeyinti

 4. spirt

 5. unüyütmə - yarma

105. Aerozolların tərkibinə nələr daxildir?

 1. toz, tüstü, duman

 2. turşular

 3. duzlar

 4. məcunlar

 5. məhlullar

106. Qum-yağ tutucunun en kəsik sahəsi aşağıdakı kimi təyin olunur:

A) ;

B) ;

C) ;

D)

E)

107. Keyfiyyətinə nəzarət üçün hazırlanmış məmulat otaqda neçə saat saxlanır?

a) 48 saat

b) bir gün

c) dörd gün

d) bir həftə

e) 1 saat

108. Aşağıda sadalananlardan hansı sənayenin kompleks sahəsinə aiddir?


 1. Yeyinti

 2. Neft maşınqayırma

 3. Təmli yeyinti

 4. Toxuculuq

 5. Mebel

109. Torpağı çirkləndirən mənbələrdən biridir?

 1. atmosferə atılmış radioaktiv aerozollar

 2. suxurların tərkibinin müxtəlifliyi

 3. torpağın mikroorqanizmlərlə zənginliyi

 4. atmosfer yağıntıları

 5. yeraltı sular

110. Hüquqi və normativ-texniki sənədlərdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə hansı sınaqlar nəzərdə tutulur?

 1. mexaniki, elektriki, termiki, kimyəvi, yanğın, partlayış və s.

 2. heç bir sınaq nəzərdə tutulmur

 3. optik sınaqlar

 4. hüquqi sınaqlar

 5. normativ sınaqlar

111. İnsanların istehsalat və məişət fəaliyyəti nəticəsində ətraf mühitə edilən təsir necə adlanır?

 1. ətraf mühitin antropogen faktoru

 2. ətraf mühitin biotik faktoru

 3. ətraf mühitin abiotik faktoru

 4. biosferin dəyişilməsibiosferin dəyişilməsi

 5. sənaye və məişət tullantıları

112. Həyat fəaliyyəti təhlükəsizliyinin məqsədi nədir?

 1. havaya, suya, torpağa buraxılan çirkləndiricilərin normalarına riayət etmək

 2. onun məqsədi yoxdur

 3. obyektin qiymətləndirilməsidir

 4. böyük məqsəd daşıyır

 5. burada doğru cavab yoxdur

113. Antropogen amillər nədir?

 1. insanın təsadüfi və ya məqsədyönlü fəaliyyəti səbəbindən yaranan ətraf mühit amillərinin məcmusudur

 2. texnogen səbəblərdir

 3. belə amil yoxdur

 4. bu amillər reqlamentlənməyib

 5. bu amillər ədəbiyyatdan götürülüb

114. Məhsul nədir?

 1. İnsanların həyat fəaliyyətinin nəticəsində istehsal etdikləri əşyalardır

 2. Bərk maddələrdir

 3. maye maddələrdir

 4. Sənaye mallarıdır

 5. Ərzaq mallarıdır

115. Atmosfer qatışığının buraxıla bilən qatılıq həddi neçə yerə bölünür?

a) 2 yerə

b) 8 yerə

c) 5 yerə

d) 3 yerə

e) 6 yerə

116. Ətraf mühitin çirklənməsi əsas hansı amillə əlaqələndirilir?


  1. antropogen

  2. meşə yanğınları

  3. daşqınlar

  4. torpağın eroziyası

  5. vulkan püskürməsi

117. Ətraf mühitə atılan sənaye tullantıları mənbələrinə görə neçə qrupa bölünür?

a) 4 qrupa

b) 2 qrupa

c) 7 qrupa

d) 5 qrupa

e) 6 qrupa

118. Ətraf mühitin çirklənməsi dedikdə nə başa düşülür?

a) ətraf mühitin keyfiyyət göstəricilərinin mənfi təsir səviyyəsinə qədər dəyişməsi

b) ətraf mühitə atılan tullantıların vaxtında yığılması

c) torpağın şoranlaşması

d) ətraf mühitdə bərk zərərli tullantıların miqdarının artması

e) torpağın erroziyaya uğraması

119. Sənaye müəssisələrindən, energetik sistemlərdən və nəqliyyat vasitələrdən ətraf mühitə atılan zərərli tullantıların miqdarı hansı sahədə buraxıla bilən normadan çoxdur?

a) sənaye mərkəzlərində

b) tullantılar emal olunan sahədə

c) tullantı yığılan sahədə

d) tullantılar daşınılan sahədə

e) tullantılar saxlanılan sahədə

120. Nəqliyyat vasitələri tərəfindən ətraf mühitə atılan tullantıların miqdarın mümkün qədər azaltmaq üçün ilk növbədə hansı tədbir görülməlidir?

a) nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyası təkmilləşdirilməsi

b) nəqliyyat vasitələrində təyinatına görə istifadə olunmalı

c) işəyararlı nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunmalı

d) nəqliyyat vasitələrinin yükgötürmə qabliyyəti azaldılmalı

e) nəqliyyat vasitələrindən səmərəli istifadə olunmalı

121. Biokimyəvi təmizləmə üsulunda tətbiq edilən absorbsiya aparatında çiləyici kimi hansı mayedən istifadə olunur?

a) aktiv lilin sulu məhlulundan

b) emusiyadan

c) suspenziyadan

d) adi sudan

e) distillə edilmiş sudan

122. Ətraf mühitin mühafizəsi problemi qlobal xarakter daşıdığından hər bir texniki məsələ hansı miqyasda həll olunmalıdır?

a) Yer kürəsi miqyasında

b) sexlər miqyasında

c) zavodlar miqyasında

d) birliklər miqyasında

e) kompleks miqyasında

123. İstilik energetika kompleksindən ayrılan zərərli tullantıların miqdarı neçə faiz təşkil edir?

a) 30%


b) 50%

c) 25%


d) 10%

e) 35%


124. Tərkibində hansı element olan qazın təmizlənməsində termiki neytrallaşma üsullu tətbiq edilmir?

a) azot


b) hidrogen

c) karbon

d) oksigen

e) kükürd

125. Əgər 0ºS temperatur və 101,3kPa təzyiqdə qazın mayedə həll olunması 1kq həlledicidə neçə qramm komponet təşkil edərsə, onda qaz yaxşı həll olunan hesab olunur?

a) 100 qr

b) 80 qram

c) 90 qr


d) 120 qr

e) 150 qr

126. Su səthində yaranan lil təbəqəsinin qalınlığı hansı sərhəddə dəyişir ?

a) 0,35 – 0,4 m

b) 0,15 -0,35 m

c) 02 – 0,3 m

d) 0,5 – 1, 5 m

e) 0,6 – 0, 8 m

127. Təbii əsaslə lil sahəsində çöküntünün nəmliyi neçə faizə qədər azaldılır?

a) 75-80%-ə

b) 60% -ə

c) 70%-ə


d) 90-95%-ə

e) 65%-ə


128. Vakuum-süzgəc qurğusunda süzgəc kimi əsasən hansı materialdan istifadə olunur?

a) kapron parçadan

b) pambıq parçadan

c) yun parçadan

d) metal tordan

e) sintetik lifli parçadan

129. İkinci növ sututarlarda bioloji oksigen tələbatı(BOT)....olmalıdır

A) <6mq/l

B) <3mq/l

C) ≥3mq/l

D) ≥6mq/l

E) 3mq/l≥BOT<6mq/l

130. Atmosferi çirkləndirən ikinci dərəcəli tullantılar hansı proseslər nəticəsində törənən maddələrdir?


 1. fiziki-kimyəvi proseslərdən

 2. mexaniki-kimyəvi proseslərdən

 3. fotokimyəvi-mexaniki proseslərdən

 4. kimyəvi-akustik proseslərdən

 5. optik-akustik proseslərdə

131. Atmosferi çirkləndirən aerozollar içərisində hansı birləşmə xüsusi yer tutur?

 1. qurğuşunlu birləşmə

 2. azotlu birləşmə

 3. karbonlu birləşmə

 4. natriumlu birləşmə

 5. kükürdlü birləşmə

132. Ən çox şirin su ilə təmin olunmuş ölkə.....

A) Braziliya

B) Rusiya

C) Çin


D) ABŞ

E) Konqo


133. Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir

 1. 1997-ci ildə

 2. 1990-ci ildə

 3. 1995-ci ildə

 4. 2000-ci ildə

 5. 2008-ci ildə

134. Antropogen radiasiya mənbələrinə aiddir 1.AES-lər, 2.Radioaktiv kimyəvi elementlər, 3.nüvə silahları, 4.Günəş şuaları, 5.Rentgen şuaları, 6. Təbii süxurlar

 1. 1,3,5

 2. 1,2,3

 3. 2,4,5

 4. 3,4,6

 5. 4,5,6

135. Elektrik süzgəncinin iş prinsipi nəyə əsaslanır?

a) toz hissəciklərinin elektrik sahəsində zərbə ilə ionlaşmasına

b) toz hissəciklərinin parçalanmasına

c) elektrik sahəsində tozların qarışıq hərəkətlərinə

d) tozların keçiricilik xassəsinə elektromaqnit seperasiya hadisəsinə

e) heç bir cavab düz deyil

136. Antropogen amillər hansı qlobal ekoloji problemlərə səbəb olmuşdur? Bioloji antropogen amilləri sadalayın


 1. istixana effekti, çirkli yağışlar, meşələrin azalması, atmosferin çirklənməsi və s.

 2. tullantılar çoxalmışdır

 3. sular çirklənmişdir

 4. dənizlər qurumuşdur

 5. heç bir problem yoxdur

137. Qazların maksimal qatılığı:

A) , mq/m3;

B) , mq/m3;

C) , mq/m3;

E) , mq/m3;

138. II sinfə aid yüksək təhlükəli maddələr üçün ........ 1. 0,1 < BBQi.z < 1, mq/m3;

 2. BBQi.z. < 0,1 mq/m3

 3. 1 < BBQi.z < 10, mq/m3

 4. 10 < BBQi.z < 20, mq/m3;

 5. BBQi.z > 10, mq/m3

139. Təbii elektromaqnit şualanma mənbələridir?

1.Elektrik və maqnit sahələri, 2. dalğa örürücülər. 3.günəş və qalaktikadan gələn radioşualanma. 4. müxtəlif qurğuların şuaları. 5.atmosferin elektrikliyi. 6. lampalı 1. 1,3,5

 2. 1,2,4

 3. 2,3,4

 4. 3,4,5

 5. 4,5,6

140. Təbiəti Mühafizə Cəmiyyəti yaradıldı:

A) 1910-cu ildə

B) 1899-cu ildə

C) 1913-cü ildə

D) 1922-ci ildə

E) 1932-ci ildə

141. Təbii radiasiya mənbələrinə aiddir?1. günəş şuaları, 2.nüvə silahları, 3. bəzi kimyəvi elementlər. 4.rentgen şuaları. 5, süxurlar və mədən suları, 6. atom elenktrik siansiyaları


 1. 1,3,5

 2. 1,2,5

 3. 2,3,4

 4. 3,4,6

 5. 1,4,6

143. Biosferin ümumi qalınlığı:

A) 40 km-ə çata bilər

B) 100 km

C) 85 km qədər

D) 125 km qədər

E) 12 km qədər

144. Yer qabığında bakteriyaların müşahidə olunan ən dərin yeri:

A) 4 km

B) 25 km

C) 0,5 km

D) 100 km

E) 16 km


145. 20 km-ə qədər yüksəklikdə atmosferin ümumi kütləsinin nə qədər hissəsi toplanmışdır.

A) 95%


B) 45%

C) 25%


D) 65%

E) 50%


138. Okean səviyyəsindən 5km yüksəklikdə atmosferin ümumi kütləsinin ..... %-i toplanmışdır:

A) 50%


B) 15%

C) 65%


D) 95%

E) 20%


149. Dünya okeanının hissəsinin neftlə çirklənməsi ehtimal olunur:

A) 1/5


B) 1/10

C) 1/2


D) 1/4

E) 1/9


150. Çirklənmənin hansı alim tərəfindən verilən təsnifatı əsas sayılır:

A) Fransua Ramid

B) Vernadski

C) Lomonosov

D) Mendeleyev

E) Qərib Məmmədov

151. Atmosfer havasının keyfiyyətinə nəzarətinə əsas meyarı kimi ..... istifadə olunur.

A) zərərli maddələrin buraxıla bilən qatılığı

B) maksimal birdəfəlik buraxıla bilən qatılığı

C) orta gendəlik buraxıla bilən qatılığı

D) işçi zonanın havasındakı buraxıla bilən qatılığı

E) işçi zonanın havasındakı orta gündəlik buraxıla bilən qatılığı

152.Fiziki çirklənmə adlanır:

A) parametrik

B) inqrediyent

C) stasial

D) destruktiv

E) detergentlə çirklənmə

153. Müəssisələrədə texnoloji proseslərin mükəmməl olmaması:

A) tullantıların miqdarını çoxaldır

B) təbii fəlafətlərin baş verməsinə səbəb olur

C) müəssisənin iqtisadiyyatın müsət təsir göstərir

D) yalnız hidrosferın çirklənməsinə səbəb olur

E) müəssisənin dağılmasına səbəb olur.

154. Spirt və efirlərə xlor daxil etdikdə:

A) toksiki xüsusiyyətləri zəifləyir

B) toksiki xüsusiyyətləri zəifləyir

C) heç bir xüsusiyyət dəyişmir

D) partlayici maddə olan trotil əmələ gəlir

E) temperatur 2000C-yə qədər artır

155. Çirkab sularının təmizləmə üsulları .... qrupa bölünürlər:

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

156. Qlobal ekoloji problemlərə aiddir?

1.ətraf mühitin çirklənməsi, 2.atmosferin tozla çirklənməsi, 3. iqlim dəyişkənliyi, 4. yeraltı suların çirklənməsi, 5.ozon təbəqəsinin dağılma təhlükəsi. 6. Xəzər dənizinin problemləri 1. 1,3,5

 2. 1,2,3

 3. 2,3,4

 4. 1,4,6

 5. 2,5,6

157. Ümumiyyətlə atmosferi çirkləndirən əsas maddələr hansı mənşəlidirlər?

 1. pirogen mənşəlidirlər

 2. təbii mənşəlidirlər

 3. turşu mənşəlidirlər

 4. karbon mənşəlidirlər

 5. biotik mənşəlidirlər

158. Asbest tozunun insanlara ziyanı:

A) ağciyər fibrozu yaradır

B) qanda hemoqlabinin miqdarını artırır

C) dəri və selikli qişaları aşındırır

D) başgicəllənmə, süstlük əmələgətirir

E) Göstərilən cavabların hamısı

159. Atmosfer çirklndiricilərini neçə qrupa ayrırlar?


 1. ilkin və ikinci dərəcəli çirkləndiricilər

 2. turşulu və qələvili çirkləndiricilər

 3. birinci və ikinci dərəcəli çirkləndiricilər

 4. tozlu və aerozollu çirkləndiricilər

 5. qumlu və tozlu çirkləndiricilər

160. Havada qazların, bərk və maye halında olan müxtəlif maddələrin, həmçinin radioaktiv maddələrin canlı oqanizmlərin həyat şəraitinə mənfi təsir edə billəcək miqdarda olmasına nə deyilir?

 1. atmosfer çirklənməsi deyilir

 2. suyun çirklənməsi deyilir

 3. ozon qatının çirklənməsi deyilir

 4. suyun çirklənməsi deyilir

 5. litosfer çirklənməsi deyilir

161. Tullantı qazların tərkibində olan faydalı qarışıqları ayırmaq üçün hansı kimyəvi təmizləmə üsulundan istifadə edilir?

 1. katalik təmizləmə üsulundan

 2. termiki üsuldan

 3. qravtasiya üsulundan

 4. absorbsiya üsulundan

 5. adsorbsiya üsulundan

162. Alüminium istehsalında alınan birləşmələr:

A) florlu birləşmələr, kükrd, karbon qazı və s

B) xlorlu birləşmələr, domna qazı və s

C) domna qazları, azot və kükürd qazları

D) freonlu birləşmələr, kükürd qazı və s

E) tozlar, freonlar, xlorlu birləşmələr və s

163. Atmosferi yanma məhsulları ilə çox çirkləndirən mənbələr:

A) İES-lər, nəqliyyat vasitələri və s

B) qida sənayesi müəssisələri

C) yüngül sənaye müəssisələri

D) yalnız nəqliyyat vasitələri

E) SES, AES-lər

164. Üzvi yanacaqlarda ekoloji baxımdan ən əlverişlisi:

A) təbii qaz

B) mazut

C) daş mömür

D) antrasit

E) propan,butan

165. Azərbaycan Respubliksaında hasil olunan əsas yanacaq növləri:

A) qaz, neft məhsulları

B) daş kömür, neft

C) daş kömür, mazut

D) antrasit, maye qazlar

E) neft məhsulları, qaz, daş kömür

166.Təbii qazın tam yanmasından alınır:

A) karbon qazı

B) dəm qazı

C) karbon qazı, dəm qazı

D) yalnız kükürdlü birləşmələr

E) yalnız istilik

167. Qanın dəm qazınnın qəbul etmə qabiliyyəti oksigeni qəbuletmə qabiliyyətindən

neçə dəfə yüksəkdir?

A) 200 dəfə

B) 20 dəfə

C) 5 dəfə

D) 3 dəfə

E) 300 dəfə

168. Tüstünün boru üzərində qalxma hündürlüyü:

A)

B)

C) ;

D)

E)

169. Yanma məhsullarında azot oksidlərinin qatılığı:

A) 0,2-2 mq/m3

B) 1-2 mq/m3

C) 2-3 q/m3

D) 1-2 q/m3

E) 5-10 mq/m3

170. Yanma zamanı dəm qazının əmələgəlmə səbəbi:

A) yanmaya lazım olan havanın miqdarının azlığı

B) hava sərfinin böyük olması

C) təbii qazın tərkibi

D) temperatur rejimi

E) yanacaqda azotun miqdarı

171. BBQ müəssisələrdə döşəmədən hansı yüksəklikdə böyük qiymətə malik olur?

A) 2m

B) 0,5mC) 3m

D) 0,2m

E) 1m

172. Qaz halda olan sənaye tullantılarını təmizləmək üçün hansı üsullrdan istifadə olunur? 1. fiziki və kimyəvi üsullardan

 2. mexaniki və kimyəvi üsullardan  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə