2314a qrupu üçün “Ekologiya mühəndisliyi” fənnindən test sualları Müəllim: Hüseynova Sevil Hüseyn

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.6 Mb.
səhifə4/4
tarix05.03.2018
ölçüsü0.6 Mb.
1   2   3   4
:

 1. Kt = ∑Kt.i ;

 2. Kt = ∑Kt.i+1;

 3. Kt = ∑Kt.i-1;

 4. Kt = ∑Kt.i+n;

 5. Kt = ∑Kt.i-n.

456. 220. Su ilə təmizləmə prinsipi üzrə işləyən təmizləyici qurğulara aiddir.

1. skruber 2. elektrosüzgəc 3. köpüklü qazyuyucular

4. siklon 5. elektrik çökdürücüləri

A) 1; 3 B) 1; 2 C) 1; 4 D) 4; 5 E) 2; 3

457. Elektromaqnit sahələrinin ( EMS ) buraxıla bilən səviyyəsi ( BBS )

yaşayış tikililəri ərazisində ......... kV /m təşkil edir. 1. 1

 2. 0,5

 3. 20

 4. 5

 5. 10

458. Su hövzəsinin civə ilə çirklənməsinə ilk dəfə rast gəlinmişdir:

A) Yaponiyada

B) Rusiyada

C) İtaliyada

D) Fransada

E) Misirdə

459. Kapitalizmin inkişafı ilə əlaqədar olaraq:

A) meşələr, heyvanlar kütləvi qırılmağa məruz qaldılar

B) yalnız meşələr kütləvi qırılmağa başladı

C) yalnız fil və balinaları qırmağa başladı

D) yalnız heyvanlar kütləvi qırılmağa başladı

E) yalnız vəhşi heyvanları qirmağa başladılar

460. ƒ parametri :

A) m/san · dərəcə;

B) m/san · dərəcə

C) m/san · dərəcə;

D) m/san · dərəcə

E) m/san · dərəcə

461. Atmosferə buraxılan qaz-hava qarışığının səmərəli həcmi:


 1. m3/san;

 2. ; m3/san

 3. ; m3/san

 4. m3/san;

 5. m3/san.

462. ”Turş yağışlar” biosferdə hansı təzadlar yaradır?

A) metal hissələri, tarixi abidələri xarab edir

B) bitkilərin inkişafına kömək edir

C) daşqın və torpaq sürüşməsi yaradır

D) mikrobların miqdarını artırır

E) zəlzələ yaradır

463. Hava mübadiləsinin dəfəliyi :


 1. saat -1;

 2. saat;

 3. saat -1;

 4. saat -1;

E) saat1;

464. Üzvi yanacaqlarda ekoloji baxımdan ən əlverişlisi:

A) təbii qaz

B) mazut

C) daş mömür

D) antrasit

E) propan, butan

465. Çirkab sularının təmizlənmə üsullarının tətbiq olunma ardıcıllığı:

A) mexaniki, kimyəvi, bioloji

B) kimyəvi-mexaniki-bioloji

C) bioloji-kimyəvi-mexaniki-

D) kimyəvi-bioloji-mexaniki

E) mexaniki-bioloji-kimyəvi

466. ........atmosfer çirklənməsi deyilir.

A) Havada qazların, maye və bərk halında olan maddələrin, eləcədə radioaktiv maddələrin canlı orqnizmlərin həyat şəraitinə mənfi təsir göstərə biləcək miqdarda olmasına

B) maye və bərk halında olan maddələrin tərkibinin dəyişməsinə

C) çirkləndiricilərin dolayısı yolla hava mühitinə keçməsinə

D) hava mühitinin fiziki, kimyəvi xassələrinin dəyişməsinə

E) göstərilən cavabların hamısı

467. Ekosistemi təşkil edən bloklar aşağıdakılardır? 1. biosenoz və biotop

 2. produsent və dayanaqlı

 3. redusent və dövrü

 4. təbii və antropogen

 5. doğru davab yoxdu

468. Ekoloji sistemlər yaranma səbəblərinə görə bölünür?

 1. təbii və antropogen

 2. süni və mədəni

 3. davamlı və dəyişkən

 4. uzunömürlü və dayanıqlı

 5. döğru cavab yoxdur

469. Ekosistemdə azotun mənbəyi aşağıdakılardır?

 1. atmosfer və üzvi maddələrin çürüməsi

 2. hidrosfer və bakteriyalar

 3. litosfer və dünya okeanı

 4. bitki və heyvanat aləmi

 5. döğru cavab yoxdur

470. Biosferdə maddələrin dövretməsi ayrılır?

 1. qeoloji və bioloji

 2. təbii və antropoqen

 3. biokimyəvi və hidroloji

 4. kimyəvi və qeokimyəvi

 5. doğru cavab yoxdur

471. Noosfera termini hansı mənada işlənilir?

 1. ağıl, düşüncə, idrak

 2. yaşayış mühiti, məskun sahəsi

 3. həyat tərzi, əxlaq, mədəniyyət

 4. dövranış tərzi, mənəviyyat

 5. doğru savab yoxdur

472. 1948-ci ildə yaranmış və qərargahı Parisdə yerləşən təşkilat hansıdır?

 1. UNESKO

 2. FAO

 3. VMO

 4. VOZ

 5. UNEP

473. UNESKO hansı proqram həyata keçirir?

 1. insan və biosfer

 2. əhali və istehsal

 3. istehsal və istehlak

 4. atmosferdə baş verən proseslər

 5. beynəlxalq təhsil problemi

474. Ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərinin həllində daha çox əhəmiyyəti olan hansı tədbirlərin keçirilməsi məsləhətdir?

 1. regional xarakterli konfranslar

 2. yerli əhəmiyyətli simpoziumlar

 3. dünya əhəmiyyətli məsləhətləşmələr

 4. ölkələrin iqtisadi durumunun müəyyənləşdirilməsi

 5. baza xarakterli tədbirlər

475. “Kioto protokolu”nun imzalanmasında əsas məqsəd nə olmuşdur?

 1. istilik effekti yaradan qazların atmosferə atılmasını məhdudlaşdırmaq

 2. ETT dövründə əhalinin sağlamlığını qorumaq

 3. “Ətraf mühit və biosfer” proqramına nəzarət etmək

 4. AES-nin fəaliyyətinə nəzarət etmək

 5. dövlət idarəetmə sistemini yaratmaq

476. Stokolm konfransının əsas məqsədi nədən ibarət idi?

 1. ətraf mühitin mühafizəsi haqqında bəyanat qəbul etdi

 2. çirkləmə mənbələrinə qarşı sanksiyalar müəyyən etdi

 3. təbiəti qorumanın hüquqi məsələlərinə baxıldı

 4. əhalinin ərzaq təminatı müzakirə olundu

 5. qlobal problemləri müəyyən etdi

477. Torpaq ehtiyatlarının mühafizə yollarındandır:

1. Meliorasiya; 2. Kimyalaşdırma; 3. İrriqasiya; 4. Bedləndləşmə; 5. Torpağın keyfiyyət qimlətləndirilməsi. 6.Rekultivasiya. 1. 1, 5, 6 ;

 2. 1, 2, 5;

 3. 2, 3, 6;

 4. 4, 5, 6;

 5. 3, 4, 5;

478. Müəssisədə istifadə olunan resurslar və onların ətraf mühitə təsiri hansı texniki-normativ sənəddə göstərilir?

 1. ekoloji pasportunda

 2. şəhər pasportunda

 3. vətəndaş pasportunda

 4. avadanlıqların pasportunda

 5. dəzgahların pasportunda

479. Texnogen (və ya antropogen) amillər nə ilə əlaqədardır?

 1. insanların təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədardır

 2. müəssisənin normal fəaliyyəti ilə əlaqədardır

 3. torpaq sahələrinin eroziyası ilə əlaqədardır

 4. təbii resurslardan istifadə ilə əlaqədardır

 5. müəssisənin qəza şəraiti ilə əlaqədardır.

480. Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə təbii mühitin çirklənməsi ilə mübarizəyə ümumi milli məhsulun(ÜMM) neçə faizi yönəldilir?

 1. 3%-ə qədəri

 2. 1%-ə qədəri

 3. 2%-ə qədəri

 4. 4%-ə qədəri

 5. 5%-ə qədəri

481. Monitorinqin təsir amili dedikdə başa düşülür:

 1. müxtəlif kimyəvi çirkləndirici, müxtəlif təbii və fiziki təsir amilləri

 2. müxtəlif çirkləndirici maddələr.

 3. kimyəvi çirkləndirici maddələr.

 4. təbii təsir amilləri.

 5. fiziki təsir amilləri.

482. Monitorinqin obyekti dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur?

 1. atmosfer, yer üstü sular, okeanlar, dənizlər, yeraltı sular, kriosfera

 2. ümumi nəzarət

 3. monitorinq qiymətləndiriməsi

 4. baza monitorinqi

 5. lokal monitorinq

483. Monitorinq sistemi siniflərinə ayrılır:

 1. təsir amilinə, çirkləndirici mənbələrə, miqyası

 2. təsir amili

 3. çirkləndirici mənbə

 4. miqyas

 5. aparıldığı yer

484. Nəqliyyat vasitələrindən ayrılan tullantı qazların tərkibində hansı birləşmələr olur?

 1. karbon, kükürd, azot oksidləri və üzvi birləşmələr

 2. dəmir, kalsium, manqan oksidləri

 3. gümüş oksidləri

 4. dəmir, civə, kalsium oksidləri

 5. üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr, su buxarı

485. Neft-qaz quyularının qazılması zamanı yaranan ekoloji problemlər:

 1. gilli məhlul, neftli su dənizi və torpağı çirkləndirir

 2. dəniz suyunun şəffalığı və torpağın keyfiyyəti dəyişir

 3. dəniz suyunun rəngi, torpağın örtüyü dəyişir

 4. balıqların sayı artır, bitki aləmi genişlənir

 5. torpaqda və suda mikroorqanizmlər məhv olurlar

486. Dağ-mədən sənayesinin yaratdığı ekoloji problemlər:

 1. atmosfer və hidrosfer çirklənir, torpaqda sürüşmələr və uçqunlar baş verir

 2. su hövzələri, suyun səviyyəsi qalxır

 3. suyun səviyyəsi aşağı düşür, smoq əmələ gəlir

 4. duman yaranır, buludlarən vəziyyəti dəyişir

 5. rütubət çoxalır, görmə qabiliyyəti azalır

487. Zərərli tullantıların ətraf mühitə təsirinin norma səviyyəsindən artıq olmaması, xammal və materialların bir hissəsinin müxtəlif səbəblər üzündən tullantılara çevrilməsi və uzun müddət saxlanılmağa, yaxud basdırılmağa yönəldilməsi aşağıdakılardan hansının xüsusiyyətlərinə aiddir?

 1. aztullantılı texnologiya

 2. tullantısız texnologiya

 3. geokimyəvi texnologiya

 4. biokimyəvi texnologiya

 5. biotexnologiya

488. Atmosferdə rütubətliliyin səviyyəsinin artması ilə nəticələnir?

 1. kükürd turşusunun həcminin artması ilə

 2. karbon qazının miqdarının artması

 3. kükürd anhidridinin artması ilə

 4. ağır metalların artması ilə

 5. radioaktiv tozların artması ilə

489. İstehsal tullantılardan xammal, yarımfabrikat, yanacaq kimi istifadə edilməsi adlanır?

 1. utilizasiya

 2. flotasiya

 3. detonasiya

 4. akkumulyasiya

 5. denudasiya

490. Qaz və toztutucu avadanlıqların, qurğuların sıradan çıxması, onların fiziki və mənəvi cəhətdən amortizasiyaya uğraması hansı sənaye sahəsinin iqtisadi göstəricilərinə təsir göstərir?

 1. kimya və neft-kimya

 2. maşınqayırma və yeyinti

 3. metallurgiya və yüngül sənaye sahəsi

 4. kimya və elektronika

 5. meşə kimya və energetika

491. Smoqların hansı mənfi təsiri vardır?

 1. ultrabənövşəyi şüaların yer səthinə düşməsinə mane olur

 2. zəhərli maddələrin atmosferə düşməsinə mane olur

 3. iqlim dəyişmələri yaradır

 4. təbii şərait və sərvətlərin yerləşməsinə təsir edir

 5. kooperativləşmə prosesini ləngidir

492. İstehsalat zonaları zonasına aid deyil:

 1. təhsil

 2. kommunal

 3. nəqliyyat

 4. sanitar qoruyucu

 5. mühəndis

493. Pozulmuş torpaqları bərpa etmək üçün hansı metoddan istifadə edilir?

 1. rekultivasiyadan

 2. yuyulmadan

 3. gübrələrdən

 4. şumlanmadan

 5. suvarılmadan

494. Rekultivasiya işləri hansı ardıcıllıqla aparılır?

 1. texniki, kimyəvi meliorasiya işləri, bioloji mərhələlər

 2. meliorasiya, meşəsalma, bioloji

 3. yaşılllaşdırma, texniki, bioloji

 4. kənd təsərrüfatı bitkilərinin, ağacların əkilməsi

 5. meşəsalma, texniki, bioloji

495. Çirkab sular su hövzələrinə atılarkən suyun turşuluq həddi hansı miqdarda olmalıdır?

 1. pH = 6,5-8,5

 2. pH = 9,5 – 10,5

 3. pH = 13,5 – 14,5

 4. pH =2,0-3,0

 5. pH = 1,5-4,0

496. Müasir istilik elektrik stansiyalarında soyutma prosesində işlədilmiş suyun temperaturunu azaltmaq üçün nə etmək lazımdır?

 1. Soyuducu qurğularda suyun soyudulmasın təmini

 2. İsti suyun məişətdə istifadə edilməsi

 3. İsti suyun kanal və sututarlarda soyudulması

 4. Suyun qonşu müəssisələrlə istifadəyə verilməsi

 5. Suyun soyudularaq məişətdə istifadə olunması

497. Çirkab sular su hövzələrinə atılarkən hövzənin temperaturuna təsiri necə olmalıdır?

 1. Hövzə suyunun temperaturu maksimal yay temperaturundan 3ºC – dən çox artmamalıdır

 2. Hövzədəki suyun temperaturu 15ºC-dən çox artmamalıdır.

 3. Hövzədəki suyun temperaturu maksimal yay temperaturundan 10ºC – dən çox artmamalıdır.

 4. Hövzədəki suyun temperaturu artmamalıdır

 5. Hövzədəki temperatur havanın temperaturundan 10ºC- dən çox artmamalıdır

498. Təbii suların əsas çirkləndirmə mənbələri hansı istehsal sahələridir?

 1. Qara və əlvan metallurgiya, kimya, neft, qaz, daş kömür, sellüloz, kağız sənayesi müəssisələri, kənd təsərrüfatı məhsulları emalı və məişət müəssisələri

 2. Energetika sənayesi

 3. Toxuculuq və trikotaj sənayesi

 4. Yeyinti sənayesi müəssisələri

 5. Maşınqayırma sənayesi müəssisələri

499. Təbii suların əsas çirklənmə göstəricilərindən deyil?

 1. Suda həll olmuş oksigen miqdarının çox olması

 2. Oksigen biokimyəvi göstəricisinin çox olması

 3. Suda amonyakın nitratların, nitritlərin, neft və neft məhsullarının, sintetik səthi aktiv maddələrin ağır metalların olması

 4. Suda mikroorqanizmlərin olması

 5. Suda bağırsaq bakteriyalarının olması

500. Sənayedə ən çox su sərfiyyatı hansı ölkənin payına düşür?

 1. ABŞ – in

 2. Çin-in

 3. Avstraliyanın

 4. Rusiyanın

 5. Fransanın

501. Atmosferi çirkləndirən əsas mənbələr hansılardır?

 1. sənaye müəssiələri, nəqliyyat vasitələri, kənd təsərrüfatları

 2. məişət, kommunal, heyvandarlıq təsərrüfatları

 3. dəmir yolu, quşçuluq, tikinti təsərrüfatları

 4. əkinçilik, məişət, nəqliyyat təsərrüfatları

 5. neftçıxarma sənayesi, dəmir yolu, quşçuluqHazırladı: “Ekologiya mühəndisliyi” kafedrasının B/m S.H.Hüseynova

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə