M. F. Axundovun fikrincə "Molla" məktəbləri uşaqların əxlaqına hansı mənfi təsir göstərirdi?Yüklə 0,66 Mb.
səhifə1/12
tarix16.12.2018
ölçüsü0,66 Mb.
#86029
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

#Fakültənin adı ---------------------------------------- Musiqi, Təsviri İncəsənət, Fiziki

Tərbiyə və ÇQH

# İxtisas --------------------------------------- Musiqi müəllimliyi

# Bölmə ---------------------------------------- Azərbaycan

# Kurs ---------------------------------------- IV (401)

# Fənnin adı ---------------------------------------- Musiqinin tədrisi metodikası

# Müəllimin adı ---------------------------------------- prof. J.H.Qədimova

# Kafedra müdiri ---------------------------------------- prof. Z.K.Abdullayeva

# İşçi qrup ---------------------------------------- m. F. Hidayətova

---------------------------------------- b/m Ş.Quliyeva---------------------------------------- b/m R.Kərimova


##num= 1// level= 1// sumtest=25 // name= Azərbaycanda musiqi təhsili //


1. Ümumtəhsil məktəblərinin nəzdində təşkil olunmuş orkestrin tərkibi nədən ibarət idi?

A) Kontrabas, violonçel

B) Trambon, saksafon

C) Tar, tütək, nağara

D) Soksofon, tütək

E) Tar, violonçel

2. Qədim Yunanıstanın hansı məktəbində uşaqlara musiqi və rəqs tədris edilirdi?

A) Praqa, Sparta

B) Sparta, Afina

C) Afina, Bonn

D) Moskva, Peterburq

E) Peterburq, Praqa

3. M. F. Axundovun fikrincə “Molla” məktəbləri uşaqların əxlaqına hansı mənfi təsir göstərirdi?

A) Yalançılıq, əyləncə

B) İntizamlıq, düzgünlük

C) Şən əhval ruhiyyə, əyləncə

D) Qorxaqlıq, yalançılıq

E) Düzgünlük, qorxaqlıq

4. Musiqi fənninin mükəmməl səviyyədə tədrisi üçün hansı sahədə biliyə yiyələnmək əhəmiyyət kəsb edir?

A) Musiqi tədrisi metodikası, musiqi ədəbiyyatı

B) Opera, balet

C) Musiqili komediya, ritmika

D) Musiqi tədrisi metodikası, opera

E) Balet, musiqi ədəbiyyatı

5. Qədim dövrlərdən yaranan Azərbaycan xalq musiqi janrları hansılardır?

A) Opera, kontata

B) Teatr, opera

C) Mahnı, fokusçuluq

D) Balet, sonata

E) Mahnı, rəqslər

6. Xalq musiqisinin ayrılmaz ünsürləri hansılardır?

A) Dini fanatizm, feodal həyat tərzi

B) Ahəngdarlıq, aydın ritm

C) Potriarxal həyat tərzi, melodiklik

D) Dini fanatizm, ecazkar ahəngdarlıq

E) Aydın ritm, feodal həyat tərzi

7. Islam dinində bədii emosiyanın hansı təsir gücündən istifadə edilmişdir?

A) Simfoniya, mahnı

B) Mahnı, opera

C) Opera, simfoniya

D) Balet, simfoniya

E) Musiqi, poeziya

8. Gənc nəslin yetişməsində vacib amilləri seçin:

1 - Əxlaq

2 - Dəcəllik

3 - Estetika

4 - Tənbəllik

5 - Siyasət

6 - Laqeydlilik

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 6

C) 3, 5, 1

D) 4, 5, 6

E) 6, 1, 4

9. Azərbaycanda Rusiya məktəblərinin kömək və təcrübəsi nədən ibarətdir?

1 - Rus dilində dərsliklər

2 - Yeni tədris yükü

3 - Köhnə tədris sistemi

4 - Məktəb proqramı

5 - Tədrisə milli münasibət

6 - Dərsliklərin Azərbaycan dilinə tərcüməsi

A) 6, 4, 5

B) 3, 4, 1

C) 5, 1, 2

D) 6, 4, 2

E) 3, 1, 6

10. Məktəbdə tədris edilən musiqi fənninin mərhələləri hansılardır?

1 - Musiqi ədəbiyyatı

2 - Ritmika

3 - Mahnı

4 - Rəsm

5 - Marş hərəkətləri

6 - Musiqi savadı

A) 5, 4, 2

B) 3, 6, 1

C) 4, 3, 2

D) 1, 5, 3

E) 4, 1, 6

11. 1950 - ci ildə qəbul olunmuş qərar nədən ibarətdir?

1 - Estetik tərbiyənin yaxşılaşdırılması

2 - Bədii zövqün artırılması

3 - Bədii tərbiyənin yarıtmaz vəziyyəti

4 - Dünya görüşünün genişliyi

5 - Şagirdlərin geriliyi

6 - Tədrisin zəifliyi

A) 3, 5, 1

B) 1, 2, 4

C) 6, 2, 4

D) 5, 4, 6

E) 2, 6, 1

12. Musiqi əsərinin məzmununun dərk edilməsinin amillərini seçin:

1 - Yazı sistemi

2 - Kompozision quruluş

3 - Səhnələşdirmə

4 - Ifadə vasitələri

5 - Xarici effekt

6 - Əsərin məzmunu

A) 6, 4, 2

B) 1, 2, 4

C) 5, 1, 3

D) 3, 1, 6

E) 4, 2, 5

13. İslam dinində istifadə olunan emosiyalar hansılardır?

1 - Rəqs

2 - Təsir gücü

3 - Rəsm

4 - Musiqi

5 - Heykəltaraşlıq

6 - Poeziya

A) 1, 5, 4

B) 5, 1, 3

C) 4, 6, 1

D) 2, 5, 3

E) 6, 4, 2

14. Pedaqoji fakültənin musiqi şöbəsində tədris edilən fənlərin xronoloji ardıcıllığı hansıdır?

1 - Fizika

2 - Musiqi tarixi

3 - Dirijorluq

4 - Əmək

5 - Kimya

6 - Vokal

A) 1, 3, 5

B) 5, 4, 1

C) 3, 5, 6

D) 4, 2, 1

E) 2, 3, 6

15. Şagirdlərin estetik tərbiyəsinin xronoloji ardıcıllığı hansılardır?

1 - Musiqi tərbiyəsi

2 - Qeyri - əxlaqi normalar

3 - Dünya görüşü

4 - Faciəvi münasibət

5 - Gözəlliyə münasibət

6 - Anti - sanitariya

A) 3, 5, 1

B) 2, 4, 6

C) 6, 5, 2

D) 4, 3, 6

E) 5, 2, 4

16. Musiqi müəlliminin fəaliyyətində xronoloji ardıcıllıq nədən ibarətdir?

1 - Tədrisin mütərəqqi yolları

2 - Dərsə davamiyyət

3 - Musiqi sənətinə yiyələnmə

4 - Qeyri - sistematik təhsil

5 - Fənnin əlverişli tədrisi

6 - Dar dünya görüşü

A) 3, 5, 2

B) 6, 4, 2

C) 1, 6, 3

D) 3, 1, 5

E) 2, 6, 1

17. Rus və Azərbaycan klassik musiqisinin tədrisində uşaqların inkişafı sahəsində görüləsi işin ardıcıllığı hansıdır?

1 - Yürüşlər

2 - Xalq yaradıcılığının nümunələri

3 - Asudə vaxt

4 - Müasir musiqi

5 - Tədrisdə gerilik

6 - Vokal və rəqs məktəblərinin təşkili

A) 4, 5, 1

B) 5, 1, 3

C) 6, 4, 2

D) 5, 3, 6

E) 2, 5, 3

18. M. F. Axundovun uşaqların tərbiyəsi üçün təklif etdiyi tövsiyələrin xronoloji ardıcıllığını göstər:

1 - Fiziki gərginlik

2 - Şən və gümrah tərbiyə

3 - Əqli gerilik

4 - Musiqi

5 - Tənbəllik

6 - Estetik zövq

A) 2, 6, 3

B) 5, 6, 1

C) 3, 1, 5

D) 6, 4, 2

E) 4, 3, 5

19. M. Ə. Sabir, Camo Cəbrayılbəyli və H. B. Zərdabinin məcmuələrinin ardıcıllığı hansıdır?

1 - “Elmə təqrib”

2 - “Cəmeül - Əlhan”

3 - “Türk nəğmələri”

4 - “Məqasidül - Əlhan”

5 - “Xatirələrim”

6 - “Kitabi - Ədvar”

A) 5, 6, 2

B) 1, 6, 2

C) 5, 3, 1

D) 4, 3, 5

E) 2, 5, 1

20. Azərbaycanda musiqi tərbiyəsi sahəsində fəaliyyətin düzgün uyğunluğunu müəyyənləşdirən cavab hansıdır?

I - Azərbaycan maarifçiləri

II - Azərbaycan bəstəkarları

III - Mahnılar

IV - Nəşrlər

1 - Ü. Hacıbəyov

2 - M. F. Axundov

3 - “Məktəb şərqisi”

4 - “Məktəbə təqrib”

5 - H. Zərdabi

6 - “Xatirələrim”

7 - M. Maqomayev

8 - “Nəğmə”

9 - M. Ə. Sabir

10 - Z. Hacıbəyov

11 - “Molla Nəsrəddin” jurnalı

12 - “Elmə təqrib”

A) I - 2, 9, 5; II - 7, 1, 10; III - 12, 4, 3; IV - 8, 11, 6

B) I - 7, 9, 12; II - 4, 1, 8; III - 7, 12, 6; IV - 2, 8, 10

C) I - 8, 5, 11; II - 5, 7, 6; III - 3, 4, 5; IV - 5, 11, 8

D) I - 6, 2, 4; II - 8, 10, 7; III - 1, 3, 2; IV - 4, 6, 3

E) I - 3. 5, 2; II - 3, 1, 4; III - 7, 12, 8; IV - 5, 2, 11

21. Cəmiyyətin tələblərinə uyğun hərtərəfli inkişaf etmiş nəslin yetişdirilməsi arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Qəbul edilmiş qərar və bəyannamə

II - Aradan götürülən məhdudiyyətlər

III - Təhsil prosesi

IV - Əmək məktəbləri

1 - 1918 - ci il Yanvar dekreti

2 - Oğlanlarla qızların birgə təhsili

3 - Müxtəlif cinsin birgə təhsili

4 - 1917 - ci il, Noyabr dekreti

5 - Milli fərq

6 - 5 sinifli məktəb

7 - 1918 - ci il May dekreti

8 - Bərabərsizlik

9 - Qızlarla oğlanların birgə təhsili

10 - 4 sinifli məktəb

11 - 9 illik məktəb

12 - Dini məhdudiyyət

A) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

B) I - 4, 7, 1; II - 5, 12, 8; III - 3, 9, 2; IV - 6, 11, 10

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

22. Şagirdlərin müsbət keyfiyyətlərinin inkişafında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Kollektivçilik

II - Məhəbbət

III - Musiqi

IV - Sinifdənxaric tədbir

1 - Ana

2 - Mahnı

3 - Dostluq

4 - Musiqi savadı

5 - Yoldaşlıq

6 - Vətən

7 - Musiqi ədəbiyyatı

8 - Beynəlmiləlçilik

9 - Təbiət

10 - Musiqi dinləmə

11 - Xor oxuma

12 - Mühazirə konsertlər

A) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

B) I - 8, 3, 5; II - 9, 6, 3; III - 7, 4, 2; IV - 12, 10, 11

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

23. Musiqi fənninin tədrisinə dair düzgün ardıcıllığı müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Didaktik üsullar

II - Tərbiyəedici təsir

III - Inkişaf prosesi

IV - Tərbiyəedici təsir

1 - Müvafiq üsul

2 - Musiqinin ifadə imkanları

3 - Priyom

4 - Ayrı - ayrı detallar

5 - Vasitə

6 - Qavrama

7 - Musiqi yaddaşı

8 - Dərketmə

9 - Perspektiv məqsəd

10 - Musiqi qavrayışı

11 - Fəallaşdırma

12 - Maraq

A) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 5, 3, 1; II - 10, 7, 12; III - 11, 8, 6; IV - 9, 2, 4

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

24. Maarifçilərin fikirləri arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - H. Zərdabinin fikirləri

II - Elmə səsləyən mahnı müəllifləri

III - Camo Cəbrayılbəyli

IV - N. Nərimanovun tövsiyələri

1 - Maarif xadimi

2 - Nağıl

3 - Cəhalət yuxusundan ayılma

4 - Tapmaca

5 - Istedadlı alim

6 - Musiqi əsərlərinin xalq içərisində yayılması

7 - Mahnı

8 - M. Ə. Sabir

9 - Görkəmli pedaqoq

10 - A. Səhhət

11 - Gənc nəslin inkişafı

12 - A. Şaiq

A) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 11, 6, 3; II - 12, 10, 8; III - 9, 5, 1; IV - 2, 7, 4

25. Musiqi qavrayışı arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Musiqi tərbiyəsi

II - Dinləyicinin məqsədi

III - Təfəkkür prosesi

IV - Ifadə imkanları

1 - Bədii təcrübə

2 - Melodik intonasiya

3 - Qavrama

4 - Təxəyyül

5 - Incəlik

6 - Metr, ritm

7 - Psixoloji xüsusiyyət

8 - Temp

9 - Sabitlik

10 - Ritmik quruluş

11 - Tembr

12 - Dinamik inkişaf

A) I - 9, 5, 3; II - 4, 7, 1; III - 12, 10, 2; IV - 11, 8, 6

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

Yüklə 0,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin