M. F. Axundovun fikrincə "Molla" məktəbləri uşaqların əxlaqına hansı mənfi təsir göstərirdi?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.66 Mb.
səhifə8/12
tarix16.12.2018
ölçüsü0.66 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

##num= 8// level= 1// sumtest=20 // name= Musiqi üzrə pedaqoji - metodik ədəbiyyat //


1. “Xatirələrim” adlı metodiki ədəbiyyatın müəllifini göstər:

A) S. Ə. Şirvani

B) M. Ə. Sabir

C) C. Cəbrayılbəyli

D) S. Urməvi

E) S. S. Axundov

2. Sərbəst fikir söyləməyi təlim edən müasir metodu göstərin:

A) ənənəvi

B) inteqrativ

C) addım - addım

D) İnferaktiv

E) dünyavi

3. Daima öyrənmə əzminin aşlanmasına xidmət edən metodu göstərin:

A) ənənəvi

B) interaktiv

C) inteqrativ

D) addım - addım

E) dünyavi

4. musiqi dərslərində istifadə olunan təlim metodunu göstər:

A) sinifdənkənar məsafə

B) musiqi savadı

C) əyani vəsaitlər

D) interaktiv

E) məktəbdən xatic tədbirlər

5. “Musiqi” proqramının tərtibində pedaqoji prinsipləri göstər

A) təlim və tərbiyənin vəhdəti, elmlilik, maraq

B) fərdi yanaşma

C) maraq dairəsi

D) müstəqil fəaliyyət

E) qiymətləndirmə

6. Musiqi təlimində olan tədricilikləri göstərin:

1 - Ardıcıllıq

2 - sistemlilik

3 - yaş xüsusiyyətləri

4 - əqli qabliyyət

5 - “sadədən mürəkkəbə” sistemi

6 - Uşaqların qavrama dərəcəsi

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 3, 5, 6

E) 1, 2, 5

7. Musiqi təlimində incə sənət əsərlərinin seçilmə prinsiplərini göstərin:

1 - vokal bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi

2 - qavranılmış materialların mənimsənilməsi

3 - xalqlılıq prinsipləri

4 - məzmunun sözlə açıqlanması

5 - məzmun ilə forma arasında vahidlilik

6 - intonasiya, üz mimikasınınvacibliyi

A) 3, 4, 6

B) 2, 4, 6

C) 1, 2, 4

D) 2, 3, 4

E) 1, 3, 5

8. Aparıcı qabliyyətin formalaşmasında vacıb pedaqoji amilləri göstərin:

1 - tədris

2 - müxtəlif musiqi fəaliyyətinin formalaşması

3 - fənləarası əlaqə

4 - musiqi qabliyyəti vərdişləri

5 - biliklərə yiyələnmə qabliyyəti

6 - məqsədyönümün oxşarlığı

A) 2, 4, 6

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 6

E) 1, 3, 5

9. musiqi proqramına verilən tələbləri göstər:

1 - incəsənət əsərlərinin məktəblilər tərəfindən düyülması

2 - opera

3 - musiqinin bədii sürətli mahiyyəti analadılması

4 - simfonik

5 - musiqinin ifadə imkanlarının qavranılıb mənimsənilməsi

6 - instrumental

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 2, 3, 4

E) 2, 4, 5

10. proqrama uyğun musiqi əsərlərinin seçilmə kriterisini göstər:

1 - simfonik janr

2 - yaş xüsusiyyətləri

3 - vokal janr

4 - milli musiqi ilə əlaqə

5 - “millidən klassitirmə” doğru inkişaf

6 - instrumental janr

A) 3, 5, 6

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 5

11. Musiqinin tədrisi prosesində əyaniliklərin xronoloji ardıcıllıqları hansılardır?

1 - Musiqi interval və akkordların səsləndirilməsi

2 - təbiətə məhəbbət

3 - Mənəvi aləmin zənginliyi

4 - müəllimin ifasının əyani dinlənilməsi

5 - mahnıların obrazlı şəkildə ifası

6 - diqqət və düşüncə

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 6

D) 2, 3, 5

E) 2, 3, 6

12. Tədris prosesində sənət əsərlərinin bədii səviyyəsinin xronoloji ardıcıllığı hansıdır?

1 - şüurlu dərketmə

2 - musiqi materiallarının zövqlə seçilməsi

3 - musiqi yaddası

4 - musiqi qavramanın yaş səviyyəsinə uyğunluğu

5 - intonasiya xüsusiyyətləri

6 - musiqi materiallarının şagirdlərin musiqi dünyagörüşünə təsiri

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 6

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 3. 6

13. Musiqi təlimi sahəsində xronoloji ardıcıllıqlar hansılardir?

1 - tədris

2 - fənlərarası əlaqə

3 - fəslə uyğun şagirdlərin münasibəti

4 - musiqi qabliyyəti və vərdişləri

5 - sərbəst istiqamətləndirmə metodu

6 - müxtəlif sahələrdə musiqi fəaliyyətinin formalaşması

A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 6

D) 3, 4, 5

E) 3, 5, 6

14. Musiqi təlimində müvafiqlik arasındakı ardıcıllıq hansıdır?

1 - musiqi intervalları

2 - yaş xüsusiyyətlərinə uyğunluq

3 - muəllimin ifası

4 - xüsusi əqli istedad

5 - musiqili oyunlar

6 - uşaqların qavrama dərəcəsi

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 6

E) 3, 5, 6

15. Mövzunun möhkəmləndirilməsi prinsipinin ardıcıllığı hansıdır?

1 - musiqi materialının yüksək səviyyədə olması

2 - musiqi materialının yadda saxlanılması

3 - qavramanın yaş səviyyəsinə uyğunluğu

4 - təkrar mövzuya yeni elementin əlavə edilməsi

5 - musiqi materialının şüurlu surətdə təkrarı

6 - musiqi materialının şagirdlərinin dünyagörüşünə təsiri

A) 2, 3, 6

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 1, 3, 6

E) 1, 3, 5

16. Musiqi təliminin məzmununun seçilməsində düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - süurluluq prinsipi

II - möhkəmlilik prinsipi

III - sənət əsərlərinin seçilmə prinsipləri

IV - sənət əsərlərinin bədii səviyyəyə uyğunluğu

1 - musiqi materiallarının yadda saxlanılması

2 - qavranılmış materialların mənimsənilməsi

3 - musiqi materiallarının yüksək səviyədə olması

4 - vokal bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi

5 - xalqlılıq

6 - məzmunun sözlə açıqlanması

7 - qavramanın yaş səviyyəsinə uyğunluğu

8 - təkrar prosesinə yeni elementin əlavə edilməsi

9 - məzmun və bədii forma arasında vahidlik

10 - musiqi materialının şüurlu surətdə təkrarı

11 - musiqi materialının şagirdlərin musiqi dünyagörüşünə təsiri

12 - intonasiya, sifət mimikasının labüdlüyü

A) I - 2, 6, 12; II - 1, 8, 10; III - 4, 5, 9; IV - 3, 7, 11

B) I - 1, 3, 4; II - 2, 3, 4; III - 1, 2, 3; IV - 1, 2, 4

C) I - 3, 4, 5; II - 3, 4, 5; III - 3, 6, 7; IV - 4, 5, 6

D) I - 5, 7, 8; II - 5, 6, 7; III - 7, 8, 10; IV - 6, 8, 10

E) I - 9, 10, 11; II - 9, 11, 12; III - 10, 11, 12; IV - 8, 10, 12

17. Musiqi təliminin əsas prinsipləri arasında düzgun uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdir?

I - Tərbiyəedici

II - müvafiqlik

III - tədricilik

IV - əyanilik

1 - yaş xüsusiyyətinə uyğunluq

2 - gözəlliyə sevgi

3 - musiqi intervallarının səsləndirilməsi

4 - xüsusi əqli bacarıq

5 - ardıcıllılıq

6 - mənəvi aləmin zənginliyi

7 - müəllim ifasının dinlənilməsi

8 - sistematiklik

9 - “sadədən mürəkkəbə”

10 - diqqət və düşüncə

11 - mahnıların obrazlı şəkillərlə təsviri

12 - şagirdlərin qavrama dərəcəsi

A) I - 9, 11, 12; II - 8, 9, 10; III - 10, 11, 12; IV - 9, 10, 12

B) I - 1, 3, 4; II - 2, 3, 5; III - 1, 2, 3; IV - 1, 2, 4

C) I - 3, 4, 5; II - 3, 5, 6; III - 2, 3, 4; IV - 2, 4, 5

D) I - 7, 8, 9; II - 5, 6, 7; III - 6, 7, 10; IV - 5, 6, 8

E) I - 2, 6, 10; II - 1, 4, 12; III - 5, 8, 9; IV - 3, 7, 11

18. Ümumi təhsil məktəblərində musiqinin tədrisinə dair pedaqoqlar arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - O. Rəcəbov

II - B. F. Asafyev

III - D. V. Kabalenski

IV - M. N. Danilov

1 - şüurluluq

2 - şagirdin yaş səviyyəsi

3 - Rüb mövzusuna uyğunluq

4 - musiqi ilə yanaşı digər anıayışların formalaşması

5 - biliklərlə əlaqəli musiqi əsərinə bədiii qiyymət

6 - musiqi mədəniyyətilə əlaqə

7 - Qavrama prosesində ümumiləşmiş biliklərin formalaşdırılması

8 - musiqi inkişafının sabit və sistemliyi

9 - sərbəst istiqamətləndirmə bacarığının inkişafı

10 - biliklərin möhkəm öyrənilməsi tələbi

11 - musiqinin qavranılmasında ifaçılığın vacibliyi

12 - millidən beynəlmiləlqiliyədək olan prinsip

A) I - 1, 3, 4; II - 1, 2, 3; III - 2, 3, 4; IV - 1, 2, 4

B) I - 2, 6, 12; II - 4, , 8, 10; III - 1, 5, 11; IV - 3, 7, 9

C) I - 3, 4, 5; II - 5, 6, 7; III - 4, 6, 7; IV - 4, 5, 6

D) I - 7, 8, 9; II - 9, 11, 12; III - 6, 7, 8; IV - 6, 8, 10

E) I - 9, 10, 11; II - 92, 7, 11; III - 9, 10, 12; IV - 10, 11, 12

19. Şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Psixi inkişaf

II - zehni proses

III - hafzə

IV - şaxsiyyətin formalaşması

1 - Mənəvi həyatın yeni məzmununun kəşb edilməsi

2 - mexaniki hafizə

3 - ardıcıl, mütamadi təlim

4 - uşaq killektivində yeni əlaqələr

5 - hafizə, diqqət, təfəkkürün zənginləşməsi

6 - söz ehtiyatının artırılmasi üçün tədbirlər

7 - ardıcıl tələb və intizamlaşdırıcı tədbir

8 - gəncliyə doğru işləmə

9 - fiziki və psixi proseslərin inkişafı

10 - təfəkkürün konkretliyi ilə səciyələnməsi

11 - orjinal yeniyetmə dövrü

12 - təlim tərbiyəsini sevərək onun icrasından həzz almaq

A) I - 6, 7, 8; II - 5, 6, 8; III - 7, 8, 9; IV - 5, 6, 7

B) I - 2, 3, 4; II - 1, 2, 4; III - 1, 3, 4; IV - 1, 2, 3

C) I - 4, 6, 7; II - 2, 4, 5; III - 4, 5, 7; IV - 2, 3, 5

D) I - 1, 5, 9; II - 3, 7, 12; III - 2, 6, 10; IV - 4, 8, 11

E) I - 10, 11, 12; II - 9, 10, 11; III - 9, 11, 12; IV - 9, 10, 12

20. Uşaqların təlim olmağa hazırlığında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - yeniyetmə

II - təfəkkürün artması

III - mədəni rəftar vərdişləri

IV - təhlil

1 - ətrafdakıların rəftarına tənqidi münasibət

2 - tənhalığa meyl

3 - musiqinin xarakter təhlili

4 - müstəqilliyə canatma fəallığını artırmaq

5 - söz ehtiyatının çoxalması, nitqin inkişafı

6 - dəqiqləşmə, mexaniki hafizədə uzaqlaşma

7 - musiqinin janr təhlili

8 - fiziki və zehni qüvvələrin artması

9 - ixtiyarı diqqətin inkişaf etdirilməsi

10 - təfəkkürün inkişafı

11musiqinin instrumental təhlili

12 - tapşırılan işə məsuliyyətli münasibət

A) I - 2, 6, 10; II - 1, 4, 8; III - 5, 9, 12; IV - 3, 7, 1

B) I - 1, 3, 4; II - 2, 3, 5; III - 1, 2, 3; IV - 5, 8, 9

C) I - 4, 5, 7; II - 5, 6, 7; III - 3, 4, 6; IV - 6, 10, 12

D) I - 6, 7, 9; II - 9, 10, 11; III - 7, 8, 10; IV - 6, 10, 12

E) I - 9, 11, 12; II - 2, 10, 12; III - 8, 10, 11; IV - 1, 2, 3


Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə