M. F. Axundovun fikrincə "Molla" məktəbləri uşaqların əxlaqına hansı mənfi təsir göstərirdi?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.66 Mb.
səhifə4/12
tarix16.12.2018
ölçüsü0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

##num= 4// level= 1// sumtest=25 // name= Musiqinin tədrisi metodikası//


1. Mahnının öyrədilməsi prosesində hansı əyani vəsaitlərdən istifadə olunur?

A) Not dəftəri, disk

B) Təbaşir, qələm

C) Sözləri yazılmış plakat, musiqi aləti

D) Musiqi aləti, rəsm dəftəri

E) Not dəftəri, sözləri yazılmış plakat

2. Müəllim tərəfindən yeni mahnı ilk növbədə şagirdlərə necə çatdırılmalıdır?

A) Məzmun və xarakterə dair məlumat, mahnının müəllim tərəfindən bədii şəkildə ifası

B) Mahnının xor ifas, dirijorluq

C) Şagirdin solo ifası, müşayiət

D) Məzmun və xarakterə aid məlumat, dirijorluq

E) Mahnının müəllim tərəfindən bədii şəkildə ifası, müşayiət

3. Musiqi savadının tədrisində məqsəd nədir?

A) Musiqi dinlənilməsi, xor oxuma

B) İfadə vasitələri haqqında anlayış, musiqi nəzəriyyəsinin aşılanması

C) Bəstəkar haqqında məlumat, mahnının tədrisi metodikası

D) Bəstəkar haqqında məlumat, ifadə vasitələri haqqında anlayış

E) Musiqi nəzərityyəsinin aşılanması, xor oxuma

4. Musiqi ədəbiyyatı mərhələsinin tədrisində məqsəd nədir?

A) Bədii zövqlərin inkişafı, şagirdlərin musiqi dinləməyə hazırlaşdırmaq

B) Musiqi nəzəri üzrə biliklər, xorla oxuma

C) Solfecio oxunuşu, dirijorluq

D) Bədii zövqün inkişafı, xorla oxuma

E) Şagirdləri musiqi dinlıəməyə hazırlaşdırmaq

5. Musiqi əsərini dinləmək üçün hansı tələblər qarşıya məqsəd qoyulur?

A) Diqqətsizlik, ritmsizlik

B) Musiqi dinləmə bacarığına yiyələnmək, geniş dünyagörüşünə malik olmaq

C) Laqeydlilik, biganəlik

D) Musiqi dinləmə bacarığına yiyələnmək, diqqətsizlik

E) Geniş dünyagörüşünə malik olmaq, ritmsizlik

6. Şagirdlər musiqi səslərinin xüsusiyyətlərini harada təyin edə bilərlər?

A) Mahnı, solfecio

B) Marş, vokal

C) Musiqi dinlənilməsi, dirijorluq

D) Mahnı, dirijorluq

E) Solfecio, vokal

7. Şagirdlərin estetik tərbiyəsinin inkişafına xidmət edən nədir?

1 - Musiqi zövqünün inkişafı

2 - Mahnının müşayiəti

3 - Musiqi ifaçılıq vərdişlərinə yiyələnmə

4 - Gərginliyin artması

5 - Musiqi sahəsində hərtərəfli inkişaf

6 - Eşitmə qabiliyyətinin zəifləməsi

A) 4, 1, 5

B) 2, 4, 6

C) 1, 4, 3

D) 6, 5, 2

E) 3, 5, 1

8. Öyrədiləcək mahnıda qarşıda duran vəzifələr hansılardır?

1 - Təmiz intonasiya

2 - Qruplaşdırma

3 - Solo ifa

4 - Düzgün ritm

5 - Müşayiət

6 - Səlist diksiya

A) 3, 5, 1

B) 2, 5, 3

C) 6, 4, 2

D) 5, 1, 4

E) 1, 4, 6

9. Musiqi savadının notla oxumada əhəmiyyəti nədir?

1 - Musiqi əsərinin notla ifası

2 - Eşitmə vasitəsilə oxumaq

3 - Mahnının notla oxunuşu

4 - Eşitmə vasitəsilə təyinetmə

5 - Solfecio oxunuşu

6 - Marş sədaları altında yürüş

A) 1. 5, 2

B) 2, 6, 4

C) 4, 3, 1

D) 5, 3, 1

E) 6, 4, 5

10. Musiqi savadı mərhələsində şagirdlər hansı vərdişlərə yiyələnirlər?

1 - Musiqi dinləmək

2 - Marş sədaları altında yerimək

3 - Musiqi əsərini eşitmə vasitəsilə təyin etmək

4 - Düzgün avazla mahnı oxumaq

5 - Bəstəkarlar haqqında məlumat

6 - Poeziya

A) 6, 1, 5

B) 2, 5, 6

C) 4, 1, 3

D) 5, 2, 4

E) 1, 6, 2

11. Musiqi ədəbiyyatı mərhələsində hansı sahələrin işıqlandırılması vacibdir?

1 - İfaçının adı

2 - Əsərin yarandığı tarixi şərait

3 - Harada ifa olunması

4 - Bəstəkar haqqında məlumat

5 - Dirijor

6 - Əsərin quruluşu

A) 5, 1, 3

B) 2, 4, 6

C) 3, 4, 1

D) 2, 5, 1

E) 6, 4, 5

12. Musiqi əsəri dinlənilərkən şagirdlər nəyi yadda saxlamalıdırlar?

1 - İfaçının adı

2 - Melodiyanı

3 - Dirijorun adı

4 - Bəstəkar haqqında məlumat

5 - Əsərin ilk ifasının vaxtı

6 - Əsərin səciyyəvi xüsusiyyətləri

A) 5, 6, 4

B) 3, 1, 5

C) 4, 1, 6

D) 2, 1, 5

E) 6, 4, 2

13. Öyrədiləcək mahnıya dair şagirdlərə veriləcək məlumatın ardıcıllığını göstər:

1 - Ölçü

2 - Müşayiət

3 - Temp

4 - Xarakter

5 - Metodika

6 - Janr

A) 2, 5, 6

B) 3, 1, 4

C) 6, 2, 3

D) 1. 4, 3

E) 5, 6, 1

14. Mahnının öyrədilməsində vacib olan ifadə imkanlarının ardıcıllığını göstər:

1 - Stakkato

2 - Təkrar olunan sətirlər

3 - Modulyasiya

4 - Dinamik işarələr

5 - Kodensiya

6 - Temp

A) 3, 1, 2

B) 1, 3, 5

C) 5, 2, 4

D) 6, 4, 2

E) 4, 6, 3

15. Musiqi savadının mənimsənilməsinin ardıcıllığı hansıdır?

1 - Nəzəri biliklər

2 - Praktiki təcrübə

3 - Musiqi eşitmə vasitəsinin sabitliyi

4 - Musiqi dinlənilməsi

5 - Musiqi yaddaşının möhkəmləndirilməsi

6 - Poeziya

A) 5, 3, 1

B) 2, 6, 1

C) 1, 4, 5

D) 3, 6, 2

E) 4, 1, 5

16. Musiqi savadı mərhələsində şagirdlərin əldə etdikləri biliklərin ardıcıllığını göstər:

1 - Musiqinin ifadə vasitələri

2 - Musiqinin quruluşu

3 - Musiqi ədəbiyyatına dair məlumat

4 - Forma və məzmunu

5 - Dəqiq elmlər haqqında məlumat

6 - Fiziki tərbiyə

A) 6, 4, 2

B) 1, 3, 6

C) 2, 1, 4

D) 5, 1, 3

E) 3, 1, 4

17. Musiqi dinlənilməsinin ardıcıllığını göstər:

1 - Əsərin müəllifi

2 - Dinləmə

3 - Forması

4 - Yadda saxlama

5 - Janrı

6 - Eşitmə vasitəsilə təyin

A) 6, 3, 1

B) 2, 4, 6

C) 5, 1, 2

D) 1, 5, 3

E) 4, 2, 5

18. Musiqi ədəbiyyatının tədrisi prosesində metodika hansı ardıcıllıqla tədris edilir?

1 - Musiqi savadının təkrarı

2 - Keçmiş dərsin sorğusu

3 - Mahnıların xor ilə ifası

4 - Keçmiş mövzu ilə yeni mövzu arasında əlaqə

5 - Ev tapşırığı

6 - Yeni musiqi əsərinin dinlənilməsi

A) 5, 1, 4

B) 1, 5, 3

C) 2, 5, 6

D) 6, 4, 2

E) 4, 2, 3

19. Musiqi dinlənilməsi üçün repertuarın seçilməsində nəyə istinad edilməsini ardıcıllıqla göstər:

1 - Əsərin çətinlik səviyyəsi

2 - Dəbdəbəli musiqi

3 - Proqram

4 - Estrada janrına

5 - Kino musiqisi

6 - Dərslik

A) 6, 2, 4

B) 2, 5, 3

C) 4, 1, 5

D) 1, 3, 6

E) 5, 1, 3

20. Mahnının ifası üçün şagirdlərə veriləcək məlumatların düzgün uyğunluğunu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - İfadə imkanları

II - Müəllif

III - Ölçü

IV - Dinamika

1 - 4/4

2 - Tonallıq

3 - Forte

4 - Bəstəkar

5 - Xarakter

6 - ¾

7 - Piano

8 - Temp

9 - Fortissimo

10 - Şair

11 - 6/8

12 - İfaçı

A) I - 2, 5, 8; II - 4, 10, 12; III - 1, 6, 11; IV - 3, 7, 9

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

21. Mahnının xor şəklində möhkəmləndirilməsində düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - İfa

II - Şagirdin ifası

III - Mahnının sıralarla ifası

IV - Mahnının möhkəmləndirilməsi

1 - I kupleti – I sıra

2 - Müşayiətli xor ifası

3 - II kupleti – II sıra

4 - Müşayiətsiz xor ifası

5 - Nəqarətli xor

6 - Müvafiq ölçüyə dirijorluq

7 - Solo ifa

8 - Mahnının tam şəkildə xorla ifası

9 - Iki şagirdin birlikdə ifası

10 - Mahnının solo ilə xor şəklində tam ifası

11 - Tək şagirdlə xorun birgə ifası

12 - Mahnının müşayiətli və müşayiətsiz tam ifası

A) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

B) I - 6, 4, 2; II - 9, 7, 11; III - 5, 3, 1; IV - 10, 8, 12

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

22. Musiqi savadının tədrisində düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Mahnı

II - Solfecio

III - Musiqi ədəbiyyatı

IV - Not təlimi

1 - Not üzrə oxumaq

2 - Not üzrə solfecio oxunuşu

3 - Notla çalmaq

4 - Musiqi imlası

5 - Müşayiət etmək

6 - Interval və akkordların eşitmə vasitəsilə təyini

7 - Musiqi nümunələrini not üzrə çalmaq

8 - Notların hərflərlə işarələnməsi

9 - Musiqi əsərlərini not üzrə izləmək

10 - Notların müxtəlif açarlarda yerləşdirilməsi

11 - Musiqi əsərlərinin eşitmə vasitəsilə təyini

12 - Vəznlər və alterasiya işarələri

A) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 5, 3, 1; II - 4, 6, 2; III - 11, 9, 7; IV - 12, 10, 8

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

23. Musiqi nəzəriyyəsinin mövzuları əsasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Major qammasının növləri

II - Minor qammasının növləri

III - Septakkordlar

IV - İntervallar

1 - VI pərdəsi ½ ton bəmləşir

2 - Yuxarı hərəkət zamanı VII pillə ½ ton zilləşir

3 - Yuxarı hərəkət zamanı heç bir dəyişiklik edilməyən

4 - Yuxarı hərəkət zamanı VI - VII pərdələr ½ zilləşir

5 - Aşağı hərəkət zamanı VI - VII pərdələrin əskildilməsi

6 - Geri qayıtdıqda VI və VII pərdələr yenidn bəmləşir

7 - Dominant septakkord

8 - Xalis

9 - Əskildilmiş Septakkord

10 - Böyük, artırılmış

11 - Yarı əskildilmiş Septakkord

12 - Kiçik, əskildilmiş

A) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

B) I - 5, 3, 1; II - 6, 4, 2; III - 11, 9, 7; IV - 12, 8, 10

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

24. Musiqi dinlənilməsində janrların düzgün uyğunluğunu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Vokal

II - Səhnə əsəri

III - Xor musiqisi

IV - Sonata silsiləsi

1 - Opera

2 - Mahnı

3 - Simfoniya

4 - Kantata

5 - Romans

6 - Balet

7 - Sonata

8 - Poema

9 - Duet

10 - Oratoriya

11 - Konsert

12 - Musiqili komediya

A) I - 2, 5, 9; II - 1, 6, 12; III - 4, 10, 8; IV - 3, 7, 11

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

25. Dinləniləcək musiqi əsərləri arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavabı göstər:

I - I sinif

II - II sinif

III - III sinif

IV - Yuxarı siniflər

1 - İnstrumental musiqi

2 - Kiçik həcmli musiqi əsəri

3 - Peşəkar musiqi əsərləri

4 - Silsilə mahiyyətli əsərlər

5 - Mürəkkəb formalar

6 - Sadə formalı əsər

7 - Xor əsərləri

8 - Rəqs janrı

9 - Vokal musiqi

10 - Uşaqlar üçün bəstələnmiş əsərlər

11 - Opera

12 - Simfonik əsərlər

A) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 2, 6, 10; II - 4, 8, 1; III - 5, 3, 9; IV - 12, 7, 11


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə