M. F. Axundovun fikrincə "Molla" məktəbləri uşaqların əxlaqına hansı mənfi təsir göstərirdi?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.66 Mb.
səhifə5/12
tarix16.12.2018
ölçüsü0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

##num= 5// level= 1// sumtest=25 // name= Musiqi dinlənilməsi mərhələsində musiqi zövqünün tərbiyəedici metodları //


1. Ümumtəhsil məktəblərində musiqinin tədrisi nə kimi əhəmiyyətlidir?

A) Şagird şəxsiyyətinin formalaşması, bədii zövqlərin inkişafı

B) Şagirddə nizam - intizam hissi yaradır, əhval ruhiyyəsi dəyişir

C) Digər fənlərə laqeydlik, rəsm əsərlərinə meyl

D) Şəxsiyyətin formalaşması, rəsm əsərlərinə maraq

E) Bədii zövqün inkişafı, nizam - intizamın bərpası

2. Şagirdlərdə musiqi dinləmələri necə aparıla bilər?

A) Şagirdin ifası, özfəaliyyət kollektivinin ifası

B) Müəllimin ifası, diskə yazılmış ifa

C) İnternetdən götürülmüş ifa, dirijorun ifası

D) Müəllimin ifası, dirijorun ifası

E) Diskə yazılmış ifa, şagirdin ifası

3. Şagirdlərin sinifdənkənar musiqi dinləmələrinin əhəmiyyətini göstər:

A) Dərsdən yayınma, estetik baxışlar formalaşır

B) Musiqi nitqinin formalaşması, musiqi alətində ifa

C) Şən əhval - ruhiyyə, dərsdən yayınma

D) Dinlədikləri musiqi əsərləri ehtiyatı artır, estetik baxışları formalaşır

E) Musiqi alətində ifa, musiqi əsərlərinin miqdarca çoxalması

4. Kollektiv musiqi dinləmə prosesinin üstün cəhətləri hansılardır?

A) Sinifdə tədris edilən dərsin davamı, əyani tamaşa və dinləmə

B) Şən əhval ruhiyyə, dərsdən yayınma

C) Daxili hisslərin tərənnümü, müstəqil fikrin ifadəsi

D) Dərsdən yayınma, əyani tamaşa və dinləmə

E) Müstəqil iş prosesi, sinifdə tədris edilən dərsin davamı

5. Musiqi qabiliyyətinin inkişaf yolu hansıdır?

A) Zəhmətə məhəbbət, musiqi əsərlərinin dinlənilməsi

B) Fiziki tərbiyə, zəhmətə məhəbbət

C) Durğunluq, sağlam mühit

D) Mahnı oxumaq, musiqi əsərlərinin dinlənilməsi

E) Sağlam mühit, mahnı oxumaq

6. Təhlil üçün hansı əsərlər məqsədə uyğundur?

A) Eyni mövzu, keçmiş dövr

B) Müxtəlif mətn, müxtəlif mövzu

C) Keçmiş dövr, müasir dövr

D) Eyni mətn, müxtəlif mövzu

E) Sadə formalı, instrumental janr

7. Şagird müstəqil musiqi dinlənilməsində nə əldə edir?

1 - Keçmiş mövzu möhkəmlənir

2 - Istənilən mövzunu seçir

3 - Dinlənilən əsərlər yadda saxlanılır

4 - Proqramdan uzaqlaşır

5 - Sərbəstliyə meyl edir

6 - Musiqi materialı mənimsənilir

A) 6, 1, 3

B) 4, 2, 5

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 1

E) 1, 6, 2

8. Müsahibələr zamanı şagirdlərlə aparılan söhbətin məzmunu nəyə aiddir?

1 - Forma

2 - Dramaturq

3 - Janrlar

4 - Rəssam

5 - Xarakter

6 - Ifaçı

A) 5, 3, 1

B) 2, 6, 4

C) 1. 2, 5

D) 3, 6, 1

E) 4, 2, 5

9. Dinlənilən musiqi əsərində şagirdlər nə etməyi bacarmalıdırlar?

1 - Not üzrə oxumaq

2 - Musiqinin intonasion təbiəti

3 - Əhval - ruhiyyənin səslə ifadəsi

4 - Solfecio mümarisələri

5 - İnsanlığın kənar varlığa münasibəti

6 - Musiqi alətində ifa

A) 5, 1, 4

B) 1, 4, 6

C) 6, 4, 5

D) 3, 1, 2

E) 2, 5, 3

10. Musiqi əsərlərinin miqdarca çox dinlənilməsinin əhəmiyyəti nədədir?

1 - Musiqi alətində ifa

2 - Dünyagörüşünün genişliyi

3 - Musiqi ehtiyatının çoxluğu

4 - Musiqi savadının inkişafı

5 - Musiqi yaddaşının inkişafı

6 - Oxuma qabiliyyəti

A) 6, 2, 1

B) 1, 6, 4

C) 2, 4, 1

D) 3, 5, 6

E) 3, 5, 2

11. Sinifdənkənar məşğələlərdə bəstəkarın dinləniləcək əsərlərinin miqdarı nədən asılıdır?

1 - Orkestrləşdirmə

2 - Yaradıcılıq diapozonu

3 - Ölçü, vəzn

4 - Janr müxtəlifliyi

5 - Qruplaşdırma

6 - Mürəkkəb formalar

A) 4, 1, 2

B) 1, 5, 3

C) 3, 4, 1

D) 2, 4, 6

E) 5, 2, 1

12. Musiqi dinləmə mərhələsi şagirdlərdə nəyi tərbiyə edir?

1 - Eşitmə qabiliyyəti

2 - Yüksək əhval ruhiyyə artırır

3 - Emosiyaları sistemləşdirir

4 - Fiziki sağlamlıq

5 - Təbiətə məhəbbət

6 - Musiqi zövqünü

A) 2, 4, 6

B) 1, 4, 5

C) 5, 3, 1

D) 6, 3, 2

E) 3, 5, 2

13. Musiqi əsərinin quruluşunu bildirən amilləri ardıcıllıqla göstər:

1 - Alterasiya işarələri

2 - Melodiyanın istiqaməti

3 - Mürəkkəb ölçülər

4 - Cümlə, kadensiya

5 - Terminlər

6 - Forma, janr

A) 1, 5, 3

B) 2, 4, 6

C) 3, 6, 1

D) 2, 1, 5

E) 5, 1, 6

14. I - II sinif şagirdləri üçün sinifdənkənar musiqi dinlənilməsinə məsləhət bilinən tələblərin ardıcıllığı hansıdır?

1 - Həcmcə böyük və yorucu olmaması

2 - Polifonik janr

3 - Sadə formalara mənsub

4 - Kantata

5 - Yüngül janrlı

6 - Simfoniya

A) 5, 4, 1

B) 4, 6, 2

C) 2, 1, 4

D) 3, 6, 5

E) 1, 3, 5

15. Sinifdənkənar musiqi dinlənilməsi prosesində diqqəti cəlb edən əhəmiyyət fərqini ardıcıllıqla göstər:

1 - Proqramın ixtisarı

2 - Əsərin tam şəkildə əyani dinlənilməsi

3 - Diqqətsizlik

4 - Səhnə hərəkətlərinin izlənilməsi

5 - Fikir dağınıqlığı

6 - İfaçıların məharətini qiymətləndirmək

A) 6, 1, 4

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 6

D) 4, 5, 2

E) 3, 6, 1

16. Dinlənilən musiqi əsərlərinin texniki təhlillə yanaşı nəyin açıqlanmasını ardıcıl göstər:

1 - Kodensiyalar

2 - Xarakter

3 - Temp, ölçü

4 - Təəssürat

5 - Tonallıq, lad

6 - Məzmun

A) 3, 5, 1

B) 6, 4, 2

C) 1, 2. 5

D) 5, 6, 2

E) 4, 5, 3

17. Musiqi dinlənilməsində əsas şərtləri ardıcıllıqla göstər:

1 - Fərdi münasdibət

2 - Ümumi fikirlərin söylənilməsi

3 - Müstəqil təhlil

4 - Təhlilin düzgün istiqamətdə aparılması

5 - Musiqi alətində ifa

6 - Musiqi sənətinə marağın artması

A) 3, 1. 4

B) 2, 6, 4

C) 5, 3, 1

D) 4, 2, 5

E) 1, 3, 6

18. Musiqi dinlənilməsində nəticə etibarilə şagirdlərin öyrəndiklərinin ardıcıllığını göstər:

1 - Forma və məzmunun vəhdəti

2 - İfadə imkanlarının birliyi

3 - Musiqi alətlərinin tembri

4 - Emosional mənanın təsir vasitəsi

5 - Musiqi nəzəriyyəsi

6 - Vokal vərdişləri

A) 6, 1, 3

B) 3. 5, 6

C) 5, 1, 4

D) 4, 2, 6

E) 2, 4, 1

19. Musiqi dinlənilməsi prosesində bəstəkarların cərəyanlara görə düzgün uyğunluğunu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Klassitizm

II - Romantizm

III - Impressionizm

IV - Polifoniya, xalq musiqisi

1 - F. Əmirov

2 - K. Debüssi

3 - V. A. Motsart

4 - F. Qarayev

5 - M. İ. Qlinka

6 - İ. S. Bax

7 - F. Şopen

8 - G. Gendel

9 - Q. Qarayev

10 - D. D. Şostakoviç

11 - S. S. Prokofyev

12 - P. İ. Çaykovski

A) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 3, 5, 9; II - 7, 12, 1; III - 2, 11, 4; IV - 6, 8, 10

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

20. Musiqi dinlənilməsi prosesində keyfiyyətlər arasındakı düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Əhəmiyyət

II - Nəticə

III - Vərdiş

IV - Maraq

1 - Təfəkkürün genişlənməsi

2 - Xarici musiqiyə münasibət

3 - Forma və janr təyini

4 - Tembri fərqləndirmək

5 - Məntiq

6 - Milli musiqini bilmək

7 - Obraz təyini

8 - Musiqi duyumu

9 - Dərin düşüncə

10 - Üslub xüsusiyyətlərini dərk etmək

11 - Klaviri izləmək

12 - Xarakter təyini

A) I - 7, 3, 12; II - 9, 1, 5; II - 11, 4, 8; IV - 6, 2, 10

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

21. Şagirdlərin konsert salonlarında aldıqları təəssüratın düzgün uyğunluğunu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Afişa

II - Konsertə hazırlıq

III - Konsertin təhlili

IV - Təəssüratın yazısı

1 - Şagirdlərdə təbliğat

2 - Konsertin proqramı ilə tanışlıq

3 - Repertuar haqqında silahlandırma

4 - Şagirdlər tərəfindən ifanın təhlili

5 - Əsərlərin janrı və forması haqqında məlumat

6 - Ifaçılar haqqında məlumat vermək

7 - Ifaçılar haqqında məlumat

8 - Şagirdlər tərəfindən dinlədikləri proqramın yazılması

9 - Əsərin xarakter və məzmunun təhlili

10 - Təhlilin yazılı aparılması

11 - Ifaçının qiymətləndirilməsi

12 - Konsertin o şagirdlər tərəfindən qiymətləndirilməsi

A) I - 7, 5, 2; II - 3, 1, 6; III - 11, 4, 9; IV - 12, 10, 8

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

22. Musiqi dinlənilməsi mərhələsində düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Qiymətləndirmə

II - Dövrlər

III - Təhlil

IV - Repertuar

1 - Vokal

2 - Musiqi əsərinin eşitmə vasitəsilə təyini

3 - Klassitizm

4 - Forma

5 - Instrumental

6 - Əsərin məzmununun şərhi

7 - Romantizm

8 - Janr

9 - Səhnə əsərləri

10 - Bəstəkar haqqında məlumat

11 - Imprisianizm

12 - Xarakter

A) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 10, 6, 2; II - 11, 7, 3; III - 12, 8, 4; IV - 9, 5, 1

23. Silsilə mahiyyətli formalar arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavabı göstər:

I - Xor musiqisi

II - Opera

III - Sonata silsiləsi

IV - Operetta

1 - Ariya

2 - Xor

3 - Simfoniya

4 - Arioza

5 - Kantata

6 - Duet

7 - Sonata

8 - Oratoriya

9 - Konsert

10 - Monoloq

11 - Rəqs

12 - Poema

A) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 12, 5, 8; II - 6, 10, 1; III - 3, 7, 9; IV - 11, 2, 4

24. Sinifdənkənar musiqi dinlənilməsi zamanı düzgün ardıcıllığı göstərən cavab hansıdır?

I - Məktəbdə

II - Məktəbdən kənarda

III - Konsert salonları

IV - Texnologiya

1 - Musiqi dərnəyi

2 - Musiqili komediya teatrı

3 - Düşərgə

4 - Viktorina

5 - DVD, CD

6 - Opera və balet teatrı

7 - Internet

8 - Ailə

9 - Televizor, radio

10 - Yürüş, gəzinti

11 - Filarmoniya

12 - Səhnələşdirmə

A) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 1, 4, 12; II - 3. 8, 10; III - 6, 2, 11; IV - 5, 7, 9

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

25. Musiqi dinlənilməsi mərhələsində düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I Qiymətləndirmə

II Dövrlər

III Təhlil

IV Repertuar

1 - Vokal

2 - Musiqi əsərinin eşitmə vasitəsilə təyini

3 - Klassitizm

4 - Forma

5 - Instrumental

6 - Əsərin məzmununun şərhi

7 - Romantizm

8 - Janr

9 - Səhnə əsərləri

10 - Bəstəkar haqqında məlumat

11 - Imprisianizm

12 - Xarakter

A) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 10, 6, 2; II - 11, 7, 3; III - 12, 8, 4; IV - 9, 5, 1

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə