M. F. Axundovun fikrincə "Molla" məktəbləri uşaqların əxlaqına hansı mənfi təsir göstərirdi?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.66 Mb.
səhifə2/12
tarix16.12.2018
ölçüsü0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

##num= 2// level= 1// sumtest=25 // name= İbtidai siniflərdə musiqi təliminin məqsəd və vəzifələri //


1. Musiqinin tədrisində əhəmiyyət kəsb edən amillər hansılardır?

A) Plagiat, tərtibat

B) Yaradıcılıq, bacarıq

C) İmitasiya, mimika

D) Plagiat, yaradıcılıq

E) Bacarıq, imitasiya

2. Tədrisdə şagirdlərə müsbət təsir edən nədir?

A) Məhəbbət, fiziki təzyiq

B) Fiziki təzyiq, danlaq

C) Danlaq, qayğı

D) Məhəbbət, qayğı

E) Əqli təzyiq, qayğı

3. Musiqi müəllimləri üçün daha hansı fənlər vacibdir?

A) İdman, əmək

B) Pedaqogika, psixologiya

C) Təbiət, pedaqogika

D) İdman, pedaqogika

E) Psixologiya, əmək

4. Estetik tərbiyə vasitəsi hansılardır?

A) Təsviri sənət, əmək

B) İdman, əmək

C) Xoreoqrafiya, rəqs

D) İdman, musiqi

E) Musiqi, təsviri sənət

5. Musiqi müəlliminin müsbət keyfiyyətləri hansılardır?

A) Musiqi sənətinə məhəbbət, müasir dövrə münasibət

B) Estetik zövqün azlığı, keçmişə istinad

C) Dünya görüşünün azlığı, nostalji hisslər

D) Nostalji hisslər, musiqi sənətinə məhəbbət

E) Müasir dövrə münasibət, dünya görüşünün azlığı

6. Musiqi tərbiyəsi hansı sahələrlə əlaqələndirilir?

A) Sərgi, muzey

B) Özfəaliyyət, dərnək

C) Teatr, təsviri incəsənət

D) Teatr, özfəaliyyət

E) Təsviri incəsənət, dərnək

7. Şagirdlərin estetik tərbiyəsinə xidmət edən nədir?

1 - Əqli tərbiyə

2 - Dini əqidə

3 - Fiziki tərbiyə

4 - Xarici təsəvvür

5 - Mənəvi tərbiyə

6 - Bioloji tərbiyə

A) 4, 5, 3

B) 1, 6, 2

C) 5, 1, 3

D) 6, 4, 2

E) 5, 6, 1

8. Musiqi təliminin vəzifələrini seçin:

1 - Bədii zövqün tərbiyəsi

2 - Xaric oxumaq

3 - Musiqi duyumu

4 - Ətrafdakı səsləri eşitməmək

5 - Musiqini qiymətləndirmək

6 - Musiqinin mənfi təsiri

A) 2, 5, 4

B) 3, 1, 6

C) 6, 4, 2

D) 1, 5, 3

E) 4, 6, 3

9. Musiqi dərsinin aparılmasının düzgün seçimi hansıdır?

1 - Elmi tədqiqatlardan xəbərdar

2 - Mətbuatdan uzaq

3 - Dərsin elmi əsaslar üzərində qurulması

4 - Dar düşüncə

5 - Ictimai vəziyyətlə tanışlıq

6 - Hadisələrdən bixəbər

A) 4, 1, 5

B) 2, 4, 6

C) 1, 6, 4

D) 5, 3, 1

E) 3, 2, 5

10. Şagirdlərin əqli və əxlaqi inkişafına təsir edən nədir?

1 - Gündəlik vərdişlər

2 - Möhkəm ideya

3 - Kompyuter oyunları

4 - Düzgün tədris

5 - Təsir altına düşmə

6 - Musiqi tərbiyəsi

A) 5, 1, 6

B) 1, 5, 3

C) 2, 5, 1

D) 4, 2, 3

E) 6, 4, 2

11. Ansamblın yaradılmasında əsas cəhətlər hansılardır?

1 - Sinkopa

2 - Dəqiq metr

3 - Natamam xanələr

4 - Konkret ritm

5 - Səpələnmiş faktura

6 - Bəsit xanələr

A) 5, 3, 6

B) 3, 1, 5

C) 4, 1, 6

D) 1, 2, 5

E) 6, 2, 4

12. Uşaqlar üçün yazılmış səhnə əsərləri hansılardır?

1 - “Yeddi gözəl”

2 - “Tülkü və Alabaş”

3 - “Sevil”

4 - “Qaraca qız”

5 - “Azad”

6 - “Göyçək Fatma”

A) 6, 4, 2

B) 5, 1, 4

C) 3, 2, 6

D) 4, 1, 3

E) 1, 3, 5

13. Mahnıların ifasından əvvəl tələb olunan nədir?

1 - Musiqi nəzəriyyəsi

2 - Vokal mümarisələri

3 - Musiqi dinləmə

4 - Solfecio oxunuşu

5 - Eşitmə vasitəsilə təyin

6 - Köklənmə

A) 6, 2, 4

B) 2, 1, 5

C) 1, 3, 5

D) 4, 5, 3

E) 3. 1, 6

14. Pedaqoji fakültənin musiqi şöbəsində tədris edilən fənlərin xronoloji ardıcıllığı hansıdır?

1 - Fizika

2 - Musiqi tarixi

3 - Dirijorluq

4 - Əmək

5 - Kimya

6 - Vokal

A) 4, 2, 1

B) 5, 4, 1

C) 3, 5, 6

D) 2, 3, 6

E) 1, 3, 5

15. Musiqi müəllimlərində Pedaqoji - Psixoloji sahəni tamamlayan bilik və vərdişlərin ardıcıllığı hansıdır?

1 - Dəqiq elmlər

2 - Musiqi sənətinə məhəbbət

3 - Nostalgiya

4 - Hərtərəfli inkişaf

5 - Dar düşüncə

6 - Müasir dövrə uyğunlaşma

A) 1, 6, 2

B) 4, 1, 3

C) 3, 5, 1

D) 2, 6, 4

E) 5, 6, 3

16. Musiqinin tərbiyəedici imkanları hansıdır?

1 - Sözlə musiqinin vəhdəti

2 - Şeirin təsiri

3 - Ifaçının müşayiəti

4 - Qeyri ritmlilik

5 - Dinləyiciyə zövq

6 - Xaric ifa

A) 3, 2, 5

B) 4, 2, 6

C) 6, 5, 1

D) 5, 3, 1

E) 1, 6, 4

17. Uşaqlara təsir edən xalq musiqi nümunələrinin ardıcıllığı hansılardır?

1 - Rəqslər

2 - Balet

3 - Mahnılar

4 - Poema

5 - Rənglər

6 - Süita

A) 3, 6, 2

B) 2, 6, 4

C) 4, 5, 1

D) 5, 3, 1

E) 1, 4, 3

18. Musiqi sənətinin tərkib hissəsi hansılardır?

1 - Siyasət

2 - Əxlaqi keyfiyyət

3 - Beynəlxalq vəziyyət

4 - Ictimai məna

5 - Geriləmə

6 - Mədəniyyət tarixi

A) 6, 4, 5

B) 2, 5, 1

C) 3, 6, 4

D) 5, 4, 1

E) 6, 4, 2

19. Musiqi dərslərinin əhəmiyyətinin ardıcıllığı hansılardır?

1 - İntizamsızlıq

2 - Intonasiyaların təmizliyi

3 - Səs - küy

4 - Qırtlağın beyin yarımkürəsinə təsiri

5 - Dəcəllik

6 - Musiqinin yaddaşa həkk olunması

A) 3, 4, 1

B) 1, 5, 3

C) 5, 4, 2

D) 6, 1, 5

E) 2, 6, 4

20. Musiqi qabiliyyətinin inkişafı üçün düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Musiqi qavranılması üçün əsas mərhələ

II - Yaradıcı prosesin tərkib hissəsi

III - Müəllifə münasibət

IV - Şagirdlərlə fərdi işin təşkili

1 - Dinləyicinin baxışları

2 - Dinləmə

3 - Dinləyici emosiyaları

4 - Intuisiya

5 - Anlama

6 - Dinləyici təsəvvürləri

7 - Qavrayış

8 - Repertuar seçimi

9 - Musiqi duyumu

10 - Yeni axtarışlar

11 - Maraq

12 - Zehni qabiliyyətlərin nəzərə alınması

A) I - 9, 5, 2; II - 7, 4, 11; III - 1, 3, 6; IV - 8, 10, 12

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

21. Şagirdlərin musiqi tərbiyəsində düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Musiqi inkişafı

II - Məktəbdənkənar işlər

III - Sinifdənkənar işlər

IV - Ictimai fəaliyyət

1 - Xor kollektivləri

2 - Musiqi dinləmə

3 - Sinifdə tədris

4 - Rəqs dərnəyi

5 - Xor oxuma

6 - Sinifdənkənar tədris

7 - Konsertlərdə iştirak

8 - Televiziya verilişlərini izləmək

9 - Konsert - mühazirə

10 - Məktəbdənkənar tədbir

11 - Musiqi dərnəkləri

12 - Müasir texnologiya ilə musiqi dinləmək

A) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

B) I - 10, 3, 6; II - 1, 11, 4; III - 2, 5, 9; IV - 8, 12, 7

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

22. Sinifdə istifadə olunan mərhələlərin düzgün uyğunluğunu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Əsas fəaliyyət növü

II - Musiqi ədəbiyyatı

III - Musiqi savadı

IV - Mahnı oxuma

1 - Bəstəkarın yaradıcılığı

2 - Musiqi dinləmə

3 - Solfecio oxunuşu

4 - Musiqi əsərinin dinlənilməsi

5 - Musiqi savadı

6 - Solo ifa

7 - Musiqi əsərinin eşitmə vasitəsilə təyini

8 - Mahnı oxuma

9 - Musiqi nəzəriyyəsi

10 - Xor ifa

11 - Eşitmə vasitəsilə lad və intervalların təyini

12 - Vokal mümarisələri

A) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 8, 5, 2; II - 1, 7, 4; III - 11, 9, 3; IV - 12, 10, 6

23. Musiqi əsərinin qavranılmasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Musiqi alətində ifa

II - Səslə oxuma

III - Notla izləmə

IV - Solfecio

1 - Mahnı

2 - Solo ifa

3 - Tar

4 - Bir səsli oxuma

5 - Xor oxuma

6 - Kamança

7 - 2 səsli oxuma

8 - Müşayiət

9 - A - capella

10 - Skripka

11 - Eşitmə vasitəsilə təyin

12 - Musiqi ədəbiyyatı

A) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 10, 6, 3; II - 9, 5, 2; III - 12, 8, 1; IV - 11, 4, 2

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

24. Musiqi müəlliminin gündəlik həyatında fəsliyyətinin düzgün uyğunluğunu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Müşayiət

II - Valideynlərlə ünsiyyət

III - Kollektivlə ünsiyyət

IV - Müəllimlik səriştəsi

1 - Özfəaliyyət

2 - Məktəbdənkənar gəzinti

3 - Xor

4 - Konsertlərə davamiyyət

5 - Konsert mühazirə

6 - Radio, televiziya verilişlərini izləmək

7 - Musiqi aləti

8 - Təcrübə

9 - Viktorinalar

10 - Yüksək bilik

11 - Ikinci səs

12 - Intizam

A) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 11, 7, 3; II - 6, 4, 2; III - 9, 5, 1; IV - 12, 10, 8

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

25. Şagirdlərin estetik tərbiyəsinin inkişafında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Musiqi ədəbiyyatı

II - Təlim

III - Inkişaf

IV - Tərbiyəedici imkanlar

1 - Elmi bilik

2 - Qərbi Avropa musiqisi

3 - Pedaqogika

4 - Rus musiqisi

5 - Teatr

6 - Əməyə məhəbbət

7 - Azərbaycan musiqisi

8 - Psixologiya

9 - Şəxsiyyətin formalaşması

10 - Televiziya və radio verilişləri

11 - Musiqinin tədrisi metodikası

12 - Bədii ədəbiyyat

A) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 7, 4, 2; II - 11, 8, 3; III - 6, 9, 1; IV - 5, 10, 12


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə