M. F. Axundovun fikrincə "Molla" məktəbləri uşaqların əxlaqına hansı mənfi təsir göstərirdi?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.66 Mb.
səhifə3/12
tarix16.12.2018
ölçüsü0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

##num= 3// level= 1// sumtest=25 // name= Musiqi tədrisinin metodikasının məqsəd və vəzifələri //


1. Xor oxuma zamanı şagirdlərin yiyələndikləri sahə hansıdır?

A) Rəqs, musiqi dinləmə

B) Solfecio, musiqi nəzəriyyəsi

C) Vokal vərdişləri, dirijorluq

D) Vokal vərdişləri, rəqs

E) Dirijorluq, musiqi dinləmə

2. Gənc nəslin musiqi tərbiyəsinin inkişafı üçün vacib şərtlər hansılardır?

A) Rəsm çəkmək, teatr tamaşalara getmək

B) Televizor verilişləerini izləmək, kinofilmlərə tamaşa etmək

C) Musiqi dinləmə, mahnı oxuma

D) Musiqi dinləmək, rəsm çəkmək

E) Mahnı oxumaq, kinofilmlərə tamaşa etmək

3. Musiqi müəlliminin fəaliyyətində əsas amillər hansılardır?

A) İfa, müşayiət

B) Metodika, bilik səviyyəsi

C) Tamaşa, intizam

D) Bilik səviyyəsi, müşayiət

E) Metodikas, tamaşa

4. İfaçılıq vərdişlərinə yiyələnməkdə əhəmiyyət kəsb edən nədir?

A) Solo ifa, vocal mümarisələri

B) Müşayiətli xor oxuma, A kapella xor oxuma

C) Duet, kvartet

D) Müşayiətli xor oxuma, solo ifa

E) A kapella xor oxuma, duet

5. Musiqi fənninin mahnı oxuma mərhələsində nəyə üstünlük verilir?

A) Müşayiət elətdirmək, düzgün avazla oxumaq

B) Şagirdlərə oxutmaq, müşayiət elətdirmək

C) Mahnını dinləmək, eşitmə vasitəsilə təyin etmək

D) Düzgün avazla oxumaq, ölçüyə müvafiq dirijorluq etmək

E) Ölçüyə müvafiq dirijorluq etmək, mahnı dinləmək

6. Mutasiya dövründə oğlanların səsləri sonradan nəyə çevrilir?

A) Ahəngdar kişi səsi, xarici səs

B) Uşaq səsi, qadın səsi

C) Cingiltili səs, xarici səs

D) Təravətli kişi səsi, uşaq səsi

E) Təravətli kişi səsi, ahəngdar kişi səsi

7. Mahnıların ifasından əvvəl tələb olunan nədir?

1 - Musiqi nəzəriyyəsi

2 - Vokal mümarisələri

3 - Musiqi dinləmə

4 - Solfecio oxunuşu

5 - Eşitmə vasitəsilə təyin

6 - Köklənmə

A) 1, 3, 5

B) 2, 1, 5

C) 6, 2, 4

D) 4, 5, 3

E) 3. 1, 6

8. Repertuarın seçilməsində nəyə sərbəstlik verilə bilər?

1 - Diapazon

2 - Məzmun

3 - Tonallıq

4 - Xarakter

5 - Reqstr

6 - Həcm

A) 5, 1, 3

B) 2, 1, 5

C) 6, 4, 2

D) 3, 1, 6

E) 4, 2, 1

9. Həmcins xorların tərkibinə hansı səslər müvafiqdir?

1 - Tenor

2 - Yuxarı səslər qrupu, diskantlar

3 - Bas

4 - Aşağı səslər qrupu, altlar

5 - Soprano

6 - Divizi

A) 6, 4, 2

B) 5, 4, 1

C) 3, 5, 1

D) 2, 4, 3

E) 1, 2, 5

10. Musiqinin psixoloji proseslərlə əlaqəsini göstər:

1 - Eşitmə qabiliyyəti

2 - Musiqi qavrayışı

3 - İfaçılıq

4 - Musiqi yaddaşı

5 - Yamsılama

6 - Təxəyyül

A) 4. 6, 2

B) 1, 3, 5

C) 2, 5, 4

D) 6, 2, 1

E) 3, 5, 2

11. Sinifdənkənar tədbirlərdə şagirdlərin estetik inkişafını təmin edən nədir?

1 - Bədbinlik

2 - Nikbinlik

3 - Eqoistlik

4 - Humanizm

5 - Fiziki zəiflik

6 - Estetik inkişaf

A) 2, 6, 4

B) 1, 3, 5

C) 4, 1, 5

D) 3, 6, 2

E) 6, 1, 4

12. Şagirdlərin estetik tərbiyəsinin inkişafına xidmət edən nədir?

1 - Musiqi zövqünün inkişafı

2 - Mahnının müşayiəti

3 - Musiqi ifaçılıq vərdişlərinə yiyələnmə

4 - Gərginliyin artması

5 - Musiqi sahəsində hərtərəfli inkişaf

6 - Eşitmə qabiliyyətinin zəifləməsi

A) 6, 5, 2

B) 2, 4, 6

C) 1, 4, 3

D) 3, 5, 1

E) 4, 1, 5

13. Musiqi dərslərinin əhəmiyyətinin ardıcıllığı hansılardır?

1 - İntizamsızlıq

2 - Intonasiyaların təmizliyi

3 - Səs - küy

4 - Qırtlağın beyin yarımkürəsinə təsiri

5 - Dəcəllik

6 - Musiqinin yaddaşa həkk olunması

A) 6, 1, 5

B) 1, 5, 3

C) 5, 4, 2

D) 2, 6, 4

E) 3, 4, 1

14. Şagirdə təqdim ediləcək musiqi materialında ardıcıllıq hansıdır?

1 - asudəlik

2 - Bilik

3 - Sərbəstlik

4 - Əmək

5 - Özbaşınalıq

6 - Fəal həyat

A) 5, 1, 6

B) 4, 1, 3

C) 3, 2, 5

D) 6, 2, 4

E) 1, 4, 2

15. Şagirdlərin yaş səviyyəsinə görə inkişaf mərhələsinin xronoloji ardıcıllığı hansılardır?

1 - 6 - 7 yaş

2 - 7 - 11 yaş

3 - 10 - 13 yaş

4 - 12 - 15 yaş

5 - 17 - 20 yaş

6 - 15 - 17 yaş

A) 5, 1, 6

B) 1, 5, 3

C) 3, 6, 1

D) 4, 2, 5

E) 6, 4, 2

16. Musiqinin tədrisi ilə əlaqədar şərtlərin ardıcıllığı hansılardır?

1 - Kollektiv

2 - Fərdi yanaşma

3 - İzləmə

4 - Optimallaşdırma

5 - Xarici amilə

6 - Milliləşdirilmə

A) 4. 6, 5

B) 5, 1, 3

C) 3, 1, 6

D) 2, 4, 1

E) 6, 4, 2

17. Musiqi dərsini tamamlayan ardıcıllıq hansıdır?

1 - Mahnı öyrədilməsi

2 - Dərsin yekunu

3 - Keçmiş mövzunun sorğusu

4 - Ev tapşırığı

5 - Davamiyyət

6 - Qiymətləndirmə

A) 2, 3, 5

B) 1, 5, 3

C) 4, 6, 2

D) 5, 4, 1

E) 6, 3, 4

18. Məktəbdə şagirdlərə aşılanan xüsusiyyətlərin ardıcıllığı hansıdır?

1 - Estetik gözəllik

2 - Ani təsəvvür

3 - İncəsənət əsərini dərk etmək

4 - Eksperement

5 - Sənət əsərlərini qiymətləndirmək

6 - Etinadsızlıq

A) 4, 2, 6

B) 5, 3, 1

C) 1, 3, 2

D) 2, 5, 6

E) 6, 4, 1

19. Məktəbdə xorla oxumanın musiqi tədrisində əhəmiyyətinin ardıcıllığı hansıdır?

1 - Solo ifa

2 - Vokal vərdişlərinə yiyələnmə

3 - Müşayiət

4 - Kollektivçilik ruhunda tərbiyə

5 - Dirijorluq

6 - Musiqi eşitmə qabiliyyətinin inkişafı

A) 2, 6, 4

B) 1, 5, 3

C) 3, 4, 2

D) 6, 1, 4

E) 5, 1, 4

20. Musiqi fənninin tədrisində mərhələlər üzrə düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Musiqi savadı

II - Musiqi ədəbiyyatı

III - Mahnı

IV - Sinifdənkənar məşğələlər

1 - Musiqi dinləmə

2 - Konsert mühazirə

3 - Musiqi nəzəriyyəsi

4 - Duet

5 - Eşitmə vasitəsilə əsərlərin təyini

6 - Solfecio

7 - Xor dərnəyi

8 - Bəstəkar haqqında məlumat

9 - Səsli imla

10 - Xor oxuma

11 - Ansambl

12 - Solo ifa

A) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 9, 6, 3; II - 8, 5, 1; III - 12, 10, 4; IV - 2, 7, 11

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

21. Mahnıların oxunuşu zamanı vərdişlər arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Uşaq mahnılarında ənənəvilik

II - Ağzı bağlı ifa

III - Səhvlərin düzəlişi

IV - Müşayiətsiz oxu

1 - İntonasiyada dəqiqlik

2 - Xrommatik hərəkət

3 - Təmiz intonasiya

4 - Intonasiyada təmizlik

5 - Interval sıçrayışı

6 - Dəqiq ritm

7 - Tələsmədən oxu

8 - Sekunda intervalları

9 - Düzgün ritm

10 - Sabit ölçü

11 - Ətrafdakı səslənməni eşitmə

12 - Xaric intonasiyanı təmizləmə

A) I - 2, 5, 8; II - 4, 1, 9; III - 11, 7, 12; IV - 6, 3, 10

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

22. Mahnıların ifası zamanı tələb olunan şərtlərin düzgün uyğunluğunu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - İfadə vasitələri

II - Ölçü

III - Dinamika

IV - Temp

1 - Fortesimo

2 - Metr

3 - Leqato

4 - Diminuendo

5 - Moderato

6 - Ritm

7 - Stakkato

8 - Metsopiano

9 - Prestissimo

10 - Sinkopo

11 - Qruplaşdırma

12 - Qrave

A) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

B) I - 10, 7, 3; II - 11, 6, 2; III - 8, 4, 1; IV - 12, 9, 5

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

23. Uşaqlar üçün yazılan mahnıların düzgün uyğunluğunu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - O. Rəcəbov

II - O. Zülfüqarov

III - S. Rüstəmov

IV - F. Əmirov

1 - “Məktəbə yazdırsana”

2 - “Sarmaşıq”

3 - “Dünya bizim evimizdir”

4 - “İdman”

5 - “Kəpənəyim”

6 - “Üçüncülərik biz”

7 - “Bayramınız mübarək”

8 - “Qatar”

9 - “Anam Azərbaycan”

10 - “Bayrağım”

11 - “Bizim həyət”

12 - “Odlar ölkəsi”

A) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 3, 9, 6; II - 4, 1, 7; III - 5, 2, 10; IV - 12, 11, 8

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

24. Şagirdlərin yaş səviyyələrinə görə yaranan dəyişikliklərin düzgün uyğunluğunu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - Mutasiya

II - Dəyişikliklər

III - Səsin korlanması

IV - Qarşıya qoyulan məqsəd

1 - Səs telləri zəifləyir

2 - Fizioloji hadisə

3 - Xırıltılı səslər yaranır

4 - Mülayim iqlim

5 - Səs diapazonu yerini dəyişir

6 - Şagirdlərin sağlamlığı

7 - Fizioloji zəiflik

8 - Müntəzxəm oxu

9 - Fərdi nəzarətin olmaması

10 - Münasib məşğələ

11 - Dinamikanın güclü olması

12 - Sakit həyat tərzi

A) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 6, 4, 2; II - 5, 1, 3; III - 7, 11, 9; IV - 8, 10, 12

25. Şagirdlərdə səs diapozonunun qorunmasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən səs diapozonu hansıdır?

I - Faktura

II - Mexanizm

III - Səslərin bölünməsi

IV - Diapozonda dəyişmələr

1 - Səs diapozonunun aşağı olunması

2 - Sistematik

3 - Bir səslə

4 - 2 - ci səsin gücləndirilməsi

5 - Məqsədə uyğun

6 - İki səslə

7 - Qeyri sabit funksional tarazlıq

8 - Daima inkişafda olan

9 - Divizi

10 - Kiçik vokal məşğələlərindən istifadə

11 - Qeyri - sabit səslər sistemi

12 - Sekvensiyalılıq

A) I - 6, 9, 3; II - 5, 2, 8; III - 11, 1, 4; IV - 10, 12, 7

B) I - 5, 8, 2; II - 4, 6, 9; III - 10, 5, 7; IV - 12, 3, 8

C) I - 6, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 6, 11, 2; IV - 7, 12, 3

D) I - 10, 4, 6; II - 8, 9, 11; III - 1, 3, 4; IV - 7, 6, 5

E) I - 9, 3, 5; II - 2, 4, 7; III - 11, 12, 10; IV - 5, 9, 4


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə