4 Tələb və təklifin elastikliyi və onun təhliliYüklə 445 b.
tarix17.01.2017
ölçüsü445 b.
#6204Elastiklik . . .

 • … tələb və təklifi daha dəqiqliklə təhlil etməyimizə imkan verir.

 • … alıcı və satıcıların bazar şərtlərindəki dəyişikliklərə hansı səviyyədə reaksiya verdiyini ölçür.TƏLƏBİN ELASTİKLİYİ

 • Tələbin qiymət elastikliyi əmtəənin qiymətində baş verən dəyişikliyə əmtəənin tələb həcminin hansı səviyyədə reaksiya verdiyini ölçür.

 • Tələbin qiymət elastikliyi əmtəənin qiymətindəki faiz dəyişməsi qarşısında həmin əmtəənin tələb həcmindəki faiz dəyişməsidir.Tələbin Qiymət Elastikliyi və Onun Determinantları

 • Yaxın əvəzedicilərin taplması;

 • Lüksə qarşı ehtiyaclar;

 • Bazarın müəyyən edilməsi;

 • Zaman aralığı;Tələbin Qiymət Elastikliyi və Onun Determinantları

 • Tələb aşağıdakı hallarda daha elastik olur:

  • Daha çox yaxın əvəzedici əmtəə olarsa;
  • Əmtəə lüks olarsa;
  • Bazar daha dar müəyyən edilmişsə;
  • Zaman aralığı uzun olarsa.


Tələbin Qiymət Elastikliyinin Hesablanması

 • Tələbin qiymət elastikliyi tələb həcmindəki dəyişmə faizinin qiymətdəki dəyişmə faizinə bölünməsi yolu ilə hesablanır.

 • Tələbin qiymət elastikliyi = Tələb həcminin dəyişmə faizi

 • Qiymətin dəyişmə faiziTələbin Qiymət Elastikliyinin Hesablanması

 • Tələbin qiymət elastikliyi = Tələb həcminin dəyişmə faizi

 • Qiymətin dəyişmə faizi

 • Misal: Dondurmanın qiyməti 2$-dan 2,20$-a yüksəldikdə, sizin aldığınız dondurma həcmi 10-dan 8-ə düşürsə, sizin tələb elastikliyiniz aşağıdakı kimi hesablanır:Orta nöqtə Metodu: Faiz Dəyişmələri və Elastikliklərin Hesablanmasının Daha Yaxşı Yolu

 • Orta nöqtə formuluna tələbin qiymət elastikliyinin hesablanmasında ona görə üstünlük verilə bilər ki, o, dəyişmənin istiqamətindən asılı olmayaraq eyni nəticəni almağa imkan verir.Orta nöqtə Metodu: Faiz Dəyişmələri və Elastikliklərin Hesablanmasının Daha Yaxşı Yolu

 • Misal: Dondurmanın qiyməti 2$-dan 2,20$-a yüksəldikdə, sizin aldığınız dondurma həcmi 10-dan 8-ə düşürsə, sizin tələb elastikliyiniz orta nöqtə metodu ilə aşağıdakı kimi hesablana bilər:Elastiklik Növləri

 • Qeyri-elastik Tələb

  • Tələb həcmi qiymət dəyişmələrinə güclü reaksiya vermir.
  • Tələbin qiymət elastikliyi 1-dən aşağı olur.
 • Elastik Tələb

  • Tələb həcmi qiymət dəyişmələrinə güclü reaksiya verir.
  • Tələbin qiymət elastikliyi 1-dən böyük olur.


Tələbin Qiymət Elastikliyinin HesablanmasıElastiklik Növləri

 • Tamamilə Qeyri-elastiklik

  • Tələb həcmi qiymət dəyişmələrinə reaksiya vermir.
 • Tam Elastiklik

  • Tələb həcmi qiymətdəki hər hansı dəyişiklik nəticəsində hədsiz dəyişir.
 • Vahid Elastiklik

  • Tələb həcmi və qiymət eyni faizlə dəyişir.


Elastiklik Növləri

 • Tələbin qiymət elastikliyi tələb həcminin qiymətə olan həssaslığını ölçdüyü üçün tələb əyrisinin mailliliyi ilə yaxından əlaqəlidir.Qrafik 1: Tələbin Qiymət ElastikliyiQrafik 1: Tələbin Qiymət ElastikliyiQrafik 1: Tələbin Qiymət ElastikliyiQrafik 1: Tələbin Qiymət ElastikliyiQrafik 1: Tələbin Qiymət ElastikliyiTələbin Qiymət Elastikliyi və Məcmu Gəlir

 • Məcmu gəlir bir əmtəənin alıcıları tərəfindən ödənilən və satıcılarının əlinə keçən miqdardır.

 • Satılan əmtəənin miqdarını onun qiymətinə vurmaqla hesablanır.

 • TR = P x QQrafik 2: Məcmu GəlirElastiklik və Məcmu Gəlir

 • Qeyri-elastik bir tələb əyrisində qiymətdə bir artım mütənasib olaraq daha kiçik bir miqdar tələb azalmasına yol açır. Beləliklə, məcmu gəlir artır.Qrafik 3: Elastiklik və Məcmu Gəlir: Qeyri-elastik TələbElastiklik və Məcmu Gəlir

 • Elastik bir tələb əyrisində qiymətdəki artım miqdarda mütənasib olaraq daha bötük bir azalmaya yol açır. Beləliklə, məcmu gəlir azalır.Qrafik 3: Elastiklik və Məcmu Gəlir: Elastik TələbElastiklik hesablamasıTələbin Gəlir Elastikliyi

 • Tələbin gəlir elastikliyi bir əmtəədən tələb edilən miqdarın istehlakçının gəlirindəki bir dəyişməyə nə qədər həssas olduğunu ölçür.

 • Tələb edilən miqdardakı dəyişmə faizinin gəlirdəki dəyişmə faizinə bölünməsi yolu ilə hesablanır.Gəlir Elastikliyinin HesablanmasıGəlir Elastikliyi

 • Əmtəə tipləri

  • Normal Əmtəələr
  • Keyfiyyətsiz Əmtəələr
 • Daha yüksək gəlir normal əmtəələrə olan tələbin həcmini artırır, ancaq keyfiyyətsiz əmtəələrə olan tələbin həcmini isə daha da azaldır.Gəlir Elastikliyi

 • İstehlakçıların ehtiyac kimi qəbul etdikləri əmtəələrin gəlir elastikliyi aşağıdır.

  • Məsələn, ərzaq, yanacaq, geyim, kommunal və tibbi xidmətlər.
 • İstehlakçıların lüks kimi qəbul etdikləri əmtəələrin gəlir elastikliyi yüksəkdir.

  • Məsələn, idman maşınları, xəzlər və bahalı qidalar.


TƏKLİFİN ELASTİKLİYİ

 • Təklifin qiymət elastikliyi əmtəənin qiymətindəki dəyişməyə onun təklif həcminin nə qədər reaksiya verdiyini ölçür.

 • Təklifin qiymət elastikliyi qiymətdə dəyişmə faizinin doğurduğu təklif həcmindəki dəyişmə faizidir.Qrafik 6: Təklifin Qiymət ElastikliyiQrafik 6: Təklifin Qiymət ElastikliyiQrafik 6: Təklifin Qiymət ElastikliyiQrafik 6: Təklifin Qiymət ElastikliyiQrafik 6: Təklifin Qiymət ElastikliyiTəklif Elastikliyinin Determinantları

 • İstehsalçıların istehsal ettikləri əmtəə miqdarını dəyişdirə bilmə bacarığı.

  • Çimərlik təklifi qeyri-elastikdir.
  • Kitablar, maşınlar və ya emal məhsulları elastikdir.
 • Zaman aralığı.

  • Təklif uzun zaman aralığında daha elastikdir.


Təklifin Qiymət Elastikliyinin Hesablanması

 • Təklifin qiymət elastikliyi təklif həcmindəki dəyişmə faizinin qiymətdəki dəyişmə faizinə bölünməsi yolu ilə hesablanır.TƏLƏB, TƏKLİF VƏ ELASTİKLİKLƏ BAĞLI ÜÇ TƏTBİQİ MƏSƏLƏ

 • Əkinçilik üçün müsbət xəbərlər fermerlər üçün bəd xəbərlər ola bilərmi?

 • Universitet aqronomları mövcud olan növlərindən daha məhsuldar buğda hibridi ixtira etdikləri zaman buğda fermerləri arasında və buğda bazarında nə baş verir?TƏLƏB, TƏKLİF VƏ ELASTİKLİKLƏ BAĞLI ÜÇ TƏTBİQİ MƏSƏLƏ

 • Tələb və təklif əyrilərinin sürüşüb-sürüşmədiyini izah edin.

 • Əyridəki sürüşmənin istiqamətini müəyyən edin.

 • Bazar tarazlığının necə dəyişdiyini görmək üçün tələb və təklif qrafikindən istifadə edin.Qrafik 8: Buğda Bazarında Təklif ArtımıTəklifin Qiymət Elastikliyinin HesablanmasıXülasə

 • Tələbin qiymət elastikliyi qiymətdəki dəyişmələrə tələbin nə qədər dəyişmə ilə cavab verdiyini ölçür.

 • Tələbin qiymət elastikliyi tələb həcmindəki fazi dəyişməsinin qiymətdəki faiz dəyişməsinə nisbəti formasında hesablanır.

 • Əgər tələb əyrisi elastikdirsə, qiymət yüksəldiyi zaman məcmu gəlir azalacaqdır.

 • Əgər elastik deyilsə, qiymət yüksəldiyi zaman məcmu gəlir də yüksələcəkdir.Xülasə

 • Tələbin gəlir elastikliyi istehlakçı gəlirindəki dəyişmələrə tələb həcminin nə qədər reaksiya verdiyini ölçür.

 • Təklifin qiymət elastikliyi qiymətdəki dəyişmələrə təklif həcminin nə qədər reaksiya verdiyini ölçür.Xülasə

 • Əksər bazarlarda qısamüddətli dövrə nisbətən uzun müddətdə təklif daha elastikdir.

 • Təklifin qiymət elastikliyi təklif həcmindəki dəyişmə faizinin qiymətdəki dəyişmə faizinə bölünməsi yolu ilə hesablanır.

 • Tələb və təklif alətləri çox müxtəlif bazar növlərinə tətbiq edilə bilər.TÖVSİYƏ OLUNAN ƏDƏBİYYATLAR

 • Nick Wilkinson, “Managerial Economics: A Problem-Solving Approach”, Cambridge University Press, 2005

 • Gregory Mankiw, “Principles of Microeconomics”, Cengage Learning, 2011

 • Luke M. Froeb, Brian McCann, “Managerial Economics: A Problem-Solving Approach”, Thomson South-Western, 2008

 • Michael R. Baye, “Managerial Economics and Business Strategy”, McGraw-Hill/Irwin, 2010

 • İbrahim Özer Ertuna, “Yönetim Ekonomisi”, Okan Üniversitesi Yayınları, 2009

 • Qreqory Mənkyu, “Ekonomiksin Əsasları”, Bakı, ADİU, 2010Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin