Azərbaycan diLLƏr universiteti “ÜmumiTƏHSİLİn kurikulumlarinin əsaslari” FƏNNİNDƏN İmtahan mövzulari və suallari

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 56.32 Kb.
tarix25.05.2018
ölçüsü56.32 Kb.

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

ÜMUMİTƏHSİLİN KURİKULUMLARININ ƏSASLARI” FƏNNİNDƏN İMTAHAN MÖVZULARI VƏ SUALLARIMÜƏLLİM: ADPU-nun “Pedaqogika” kafedrasının dissertantı NAĞIZADƏ XURAMAN YAQUB QIZI

 1. Təhsil fəlsəfəsi anlayışı

 2. Təlim prosesinin keyfiyyətli təşkilində təhsil fəlsəfəsinin rolu və əhəmiyyəti

 3. Təhsil ehtiyaclarının təmin edən hüquqi sənədlər

 4. Öyrədənin hüquq və vıəzifələıri

 5. Öyrənənin hüquq və vəzifələr

 6. Valideynin hüquq və vəzifələri

 7. Fənn kurikulumu anlayışı

 8. Fənn kurikulumunun xarakterik cəhətləri

 9. Əsas standart və alt standartların funksiyaları

 10. Məzmun standartlarının bilik komponentləri

 11. Məzmun standartlarının fəaliyyət komponentləri və onların praktiki əhəmiyyəti

 12. Taksonomiya anlayışı

 13. Təhsil taksonomiyasının növləri

 14. Məzmun standartlarının müəyyən olunmasında taksonomiyaların rolu

 15. Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

 16. Təlimin təşkili formaları

 17. Təlimin təşkili üsulları

 18. Müxtəlif üsullarla dərketmə (Hovard Qardner nəzriyyəsi)

 19. Müxtəlif üsullarla dərketmənin təlimin təşkilinə təsiri

 20. Oxu strategiyaları anlayışı

 21. “Ucadan düşün” strategiyasının fəaliyyət ardıcıllığı

 22. Strategiya ilə oxuda tətbiq olunan üsullar

 23. Planlaşdırmanın növləri

 24. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllm üçün zəruri hesab edilən bacarıqlar

 25. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllıq prinsipləri

 26. Cari planlaşdırmanın aparılması qaydaları

 27. Gündəlik təlim planının mərhələləri

 28. Motivasiyanın mərhələləri və onların icrası üçün seçilmiş üsullar

 29. Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinin əhəmiyyəti

 30. Müasir qiymətləndirmənin əsasları və onun ənənəvi qiymətləndirmədən fərqli cəhətləri

 31. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissələri və əsas xüsusiyyətləri

 32. Ümumi təhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparilmasina dair
  müvəqqəti təlimat

 33. Diaqnostik qiymətləndirmənin əsas xüsusiyyətləri, üsul və vasitələri

 34. Müvəqqəti təlimata görə diaqnostik qiymətləndirmənin aparılması qaydaları

 35. Formativ qiymətləndirmənin əsas xüsusiyyətləri, üsul və vasitələri və tətbiqi qaydaları.

 36. Ümumi təhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparilmasina dair müvəqqəti təlimata görə rubriklərin hazırlanması qaydaları

 37. Summativ qiymətləndirmənin əsas xüsusiyyətləri

 38. Qiymətləndirmə standartları

 39. Summativ qiymətləndirmənin üsul və vasitələri və qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanması prinsipləri

 40. Müvəqqəti təlimata əsasən summativ qiymətləndirmənin aparılması qaydaları

İmtahan sualları 1. Proqressivist yanaşma baxımından təlim prosesində öyrənənin və öyrədənin rolu

 2. Taksonomiyanın növləri

 3. Summativ qiymətləndirmənin nəticələrinin hesablanması üçün təlimatda edilən dəyişiklik

 4. 2.1.1. Öyrəndiyi nitq modellərindən məqsədyönlü istifadə edir alt standartını komponentlərə bölün və bilik kateqoriyasını, fəaliyyətin növünü (taksonomiyalara görə) müəyyənləşdirin.

 5. Üç dost nəyi xoşladıqları haqqında söhbət edir. Anar deyir: “Mən bağda gəzməyi, quşların şən nəğmələrini dinləməyi, heyvanlara qulluq etməyi çox xoşlayıram”. Vüsal deyir: “ Mən idmanı çox sevirəm. Məktəbimizdəki idman dərnəyinə yazılmışam”. Elnur isə deyir:”Mən isə internetdə işləməyi çox xoşlayıram. Internet vasitəslə müxtəlif filmlərə baxmaq, maraqlandığın hər şeyin şəklini tapmaq mümkündür” dostların dərketmə üsullarını müəyyən edin.

 6. Perennialist yanaşmaya əsasən təhsilin məqsədi

 7. Təhsil ehtiyaclarının təmin edən hüquqi sənədlər, valideynin hüquq və vəzifələri

 8. Müvəqqəti təlimata görə diaqnostik qiymətləndirmənin aparılması qaydaları

 9. 3.1.2. Mətni uyğun ton, temp, ritm və fasilə ilə oxuyur alt satndartı ilə “Kəşflər” mövzusuna əsasən təlim məqsədləri tərtib edin.

 10. Yuxarıda tərtib etdiyiniz məqsədlər bazasında quracağınız dərs üçün motivasiya və tədqiat sualı yazın.

 11. Təlim prosesinin keyfiyyətli təşkilində təhsil fəlsəfəsinin rolu və əhəmiyyəti

 12. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllm üçün zəruri hesab edilən bacarıqlar

 13. Gündəlik təlim planının mərhələləri

 14. Bir gün qovaq agacına sarılmış qabaq özünü saxlaya bilməyərək, qovaq ağacından neçə ay ərzində belə boy atdığını soruşur.“On ildə”, – deyə qovaq ağacı cavab verir. “On ildə?” – qabaq təəccüblənir, gülür və çiçəklərini sallayır:

  • Mən demək olar ki, iki ayda sənin kimi olmuşam!

  • Doğrudur, – deyə qovaq ağacı cavab verir.

  • Günlər ötür, payızın ilk yelləri əsdikcə qabaq üşüməyə, sonra isə yarpaqlarını tökməyə başlayır. Nəhayət, qabağın “boyu” alçalmağa başlayır. Bunu görən qabaq narahatlıq içərisində qovaq ağacından soruşur:

  • Ay qovaq, mənə nə olur?

  • Ölürsən, – deyə qovaq ağacı dillənir.

  • Nə üçün?

  • Çünki sən mənim on ildə gəldiyim yerə iki aya gəlməyə çalışdın. Bax, buna görə, – qovaq köksünü ötürür. “Ucadan düşün” strategiyasının fəaliyyət ardıcıllığı ilə mətnin suallarını tərtib edin

 15. 5. 3.1.4. Mətndəki əsas fikri müəyyən edir alt standartını komponentlərə bölün və bilik kateqoriyasını müəyyənləşdirin.

 16. Eksistensialist baxışlara əsasən məktəbin rolu

 17. Qiymətləndirmə standartları

 18. Müxtəlif üsullarla dərketmənin təlimin təşkilinə təsiri

 19. Düzgün oxuma” meyarına görə rubriklər hazırlayın

 20. 3.1.4. Oxuduğu mətnin məzmununa münasibət bildirir alt standartının

  • fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin

 21. Essensialistlərə görə təhsilin vəzifələri

 22. Məzmun standartlarının bilik komponentləri

 23. Summativ qiymətləndirmənin üsul və vasitələri və qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanması prinsipləri

 24. 20 yanvar” mətnində faktlara yazılı münasibət bildirir.

  • Həmin mətndə faktlara yazılı münasibət bildirir məqsədlərinə meyarlar hazırlayın.

 25. Yuxarıda qeyd olunan məqsədlərə nail olmaq üçün təlim tapşırıqları hazırlayın.

 26. Öyrədənin hüquq və vəzifələıri

 27. Məzmun standartlarının fəaliyyət komponentləri və onların praktiki əhəmiyyəti

 28. “Ucadan düşün” strategiyasının fəaliyyət ardıcıllığı

 29. Oxuduğu“Yeni il gəlir” mətnində məntiqi ardıcıllığı müəyyən edir.

 30. Həmin mətni məntiqi ardıcıllıqla danışır məqsədləri bazasında hazırladığınız dərsdə yaradıcı tətbiqetmə mərhələsi üçün tapşırıq tərtib edin.

 31. Məntiqi ardıcıllıqla oxuma” meyarına əsasən rubriklər hazırlayın.

 32. Məzmun standartlarının müəyyən olunmasında taksonomiyaların rolu

 33. Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

 34. Oxunun təşkili formaları

 35. 2.1.2. Müxtəlif mövzularda müzakirələr (təbiət, cəmiyyət, ailə, məktəb) aparır alt standartı və “Təbiəti qoruyaq” movzusu əsasında təlim məqsədləri tərtib edin.

 36. Tərtib etdiyiniz məqsədlərə nail olmaq üçün müvafiq iş forması və iş üsulları müəyyən edin, inteqrasiya imkanları müəyyənləşdirin (fənnin adını qeyd etməklə)

 37. Məktəb rəhbərlərinin hüquq və vəzifələri

 38. Fənn kurikulumu anlayışı

 39. Müasir qiymətləndirmənin əsasları və onun ənənəvi qiymətləndirmədən fərqli cəhətləri

 40. Pişik pəyənn yanında yatmışdı. Bir sərçə onun qarşısına qondu. Pişik onu tutdu. Sərçə çırpındı, çırpındı, ancaq pişiyin pəncəsindən qurtula bilmədi.Əlacsız qalan sərçə pişiyə dedi:

Ay pişik, sən nə pintisən. Bax, burnuna da palçıq yapışıb.

Pişik pəncəsi ilə üzünü təmizləmək istəyəndə sərçə uçdu.Pişik sərçənin sözünə baxdığı üçün peşman oldu. Mətni strateji oxunun“Səbəb və keyfiyyət” forması baxımından təhlil edin

 1. 3.1.3. Mətnin məzmununa uyğun plan tutur alt standartının aid olduğu bilik kateqoriyasını müəyyənləşdirin

 2. Təhsil fəlsəfəsi anlayışı

 3. Təlimin təşkili formaları

 4. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllıq prinsipləri

 5. 3.1.1. Söz və ifadələri qrammatik-semantik xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirir standartı bazasında tədqiqat sualı və təlim tapşırırqları tərtib edin

 6. Formativ dəftərçənizdəki qeydlərinizi təhlil edərkən belə bir faktla üzləşdiniz. şagird “mətnin məzmununu hissələrə ayırma” bacarığına görə ayrı – ayrı zamanlarda fərqli nailiyyətlər nümayiş etdirmişdi. Bəzən rubriklərin birinci səviyyəsinə, əsasən ikinci səviyyəyə, tək bircə dəfə isə üçüncü səviyəyə uyğun dəyərləndirilib. Bu fakt sizə hansı qənaətə gəlməyə əsas verir. Pedaqoq olaraq vəziyyəti dəyişmək üçün hansı addımları atardınız?

 7. Öyrənənin hüquq və vəzifələri

 8. Taksonomiya anlayışı

 9. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllm üçün zəruri hesab edilən bacarıqlar

 10. 1.1.2 Dinlədiyi mətndəki əsas fikri müəyyən edir alt standartına “Mənim ailəm” mətninə uyğun təlim məqsədləri və qiymətləndirmə meyarları tərtib edin.

 11. Şagird summativ qiymətləndirmələrdə I ksq-də 4, II ksq-da 3, III ksq-da 5 qiymətləri, bsq-da isə 4 qiyməti almışdır. Şagirdin yarımillik qiymətini düstura əsasən hesablayın.

 12. Müxtəlif üsullarla dərketmə (Hovard Qardner nəzriyyəsi)

 13. Təlimin təşkili üsulları

 14. Planlaşdırmanın növləri

 15. 3.1.2. Mətndəki sözləri düzgün vurğu ilə oxuyur alt standartını biliyə və fəaliyyətə ayırın.

 16. Şagird summativ qiymətləndirmələrdə I bsq-da 4, II bsq-da 3qiyməti almışdır. Şagirdin illik qiymətini summativ qiymətləndirmənin nəticələrinin hesablanması üçün təlimatda edilən dəyişiklik əsasən hesablayın.

 17. Oxu strategiyaları anlayışı

 18. Gündəlik təlim planının mərhələləri

 19. Diaqnostik qiymətləndirmənin əsas xüsusiyyətləri, üsul və vasitələri

 20. Şagirdlərə “Mənim ailəm” mövzusunda şifahi mətn qurmağı tapşırmısınız. Hansı dərketmə üsuluna aid olan şagird bu tapşırığın icrasında daha uğurlu nəticə göstərə bilər? Fikirinizi əsaslandırın.

 21. 2.1.2 Müxtəlif mövzulu dialoqlarda iştirak edir alt standartının təlim prosesində reallaşması üçün hansı iş üsuluna üstünlük verırdiniz? Səbəbi qeyd edin.

 22. Öyrənənin hüquq və vəzifələri

 23. Strategiya ilə oxuda təlim prinsipləri

 24. Gündəlik planda mərhələlər arasında əlaqə

 25. 4.1.1.Verilmiş sözləri məna və qrammatik cəhətdən əlaqələndirərək cümlələr

qurur alt standartının bilik kateqoriyasını müəyyənləşdirin. Bu standartın reallaşması üşün təlim tapşırırqları tərtib edin.

 1. Təlim prosesi zamanı mütəmadi keyfiyyət nümayiş etdirməyəyn şagirdin təhsilində keyfiyyəti təmin etmək üçün hansı qərarları verərdiniz? Sizcə hansı məqamlar tədqiq olunmalıdır?

 2. Proqressivist yanaşma baxımından təlim prosesində öyrənənin və öyrədənin rolu

 3. Əsas standart və alt standartların funksiyaları

 4. Motivasiyanın mərhələləri və onların icrası üçün seçilmiş üsullar

 5. I ksq 3, II ksq 4, III ksq 3 və bsq-dan 4 alan şagirdin movcud vəziyyəti hansı qənaətə gəlməyə əsas verər? Onun yarımillik qiymətini düstura əsasən hesablayın.

 6. Adil bir neçə gün idi ki, dərsə gəlmirdi. Anası Mehdi müəllimə zəng edib oğlunun xəstələndiyini bildirmişdi. Sinif rəhbəri şagirdlərə xəstə yoldaşını ziyarət etməyi təklif etdi. Dərsdən sonra Mehdi müəllim və uşaqlar Adilin sevdiyi şokaladdan alıb onlara getdilər. Qapıda onları Adilin anası qarşıladı. O, uşaqları qonşu otağa dəvət etdi. Özü isə Mehdi müəllimə pıçıltı ilə nəsə dedi. Mehdi müəllim uşaqlara məlumat verdi ki, Adil qızılca olub və uşaqların onun otağına keçməsi doğru olmaz. Xəstə öz otağının qapısından boylanıb gələnlərə təşəkkür etdi. Amma müəllimin və yoldaşlarının onu ziyarəti Adilə xoş təsir bağışlamışdı. mətni strateji oxunun “Ardıcıllıq” forması baxımından təhlil edin.

 7. Eksistensialist baxışlara əsasən məktəbin rolu

 8. Gündəlik təlim planının mərhələləri

 9. Ümumi təhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparilmasina dair müvəqqəti təlimata görə rubriklərin hazırlanması qaydaları

 10. 4.1.3 Sözlərdə böyük və kiçik hərflərin yazılış qaydalarına əməl edir alt standaratı və “R r” hərfinin yazılışı mövzusus əsasında təlim məqsədləri tərtib edin. Siz bu standartın reallaşması üçün hansı iş formasına üstünlük vürərdiniz? Seçiminizi əsaslandırın.

 11. Şagird nailiyyətini qiymətləndirməkdə müəllimin əsas məqsədi nədir? Formativ dəftərçənizdə apardığınız qiymətləndirmədə afişa və dəvətnamə yazma bacarığına görə mütəmadi zəif, mətnin tərkib hissələri arasındakı mənitiqi ardıcıllığı müəyyən etmə bacarığına görə isə həmişə yüksək nəticə nümayiş etdirən şagirdinizin hansı dərketmə qabiliyyəti yüksəkdir, hansı isə inkişaf etdirilməlidir? Fikirinizi əsaslandırın.

 12. Valideynin hüquq və vəzifələri

 13. Gündəlik planda mərhələlər arasında əlaqə

 14. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissələri və əsas xüsusiyyətləri

 15. 3.1.4. Mətndəki əsas fakt və hadisələri seçir, qruplaşdırır alt standartının fəaliyyət növünü və taksonomik səviyyəsini müəyyənləşdirin.

 16. Qruplaşdırma” meyarına görə dörd səviyyədə rubriklər tərtib edin

 17. Taksonomiyanın növləri

 18. Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinin əhəmiyyəti

 19. Formativ qiymətləndirmənin əsas xüsusiyyətləri, üsul və vasitələri və tətbiqi qaydaları.

 20. Diaqnostik qiymətləndirmə nəticəsində bəlli oldu ki, şagirdlərinizin böyük qismi reallaşdırmağı nəzərdə tutduğunuz alt standartın tələbin artıq cavab verir, az sayda şagirdiniz isə bu tələbi ödəmir. Dərsin doğru təşkili üçün hansı qərarları verərdiniz? Qərarınız əsaslandırın.

 21. 2.1.3 Fikirlərini müqayisələr aparmaqla izah edir standartının bilik kateqoriyasını müəyyənləşdirin. Bu standartın reallaşması üçün üsulları müəyyən edin. Seçiminizi əsaslandırın.

 22. Cari planlaşdırmanın aparılması qaydaları

 23. Summativ qiymətləndirmənin əsas xüsusiyyətləri

 24. Müxtəlif üsullarla dərketmə (Hovard Qardner nəzriyyəsi)

 25. 1.1.1. Müraciətdə ifadə olunan fikrə münasibət bildirir alt standartını fəaliyyətin növü və taksonomik mərhələsi baxımından təhlil edin.“Ad günü” mövzusu və həmin alt standart bazasında təlim məqsədləri tərtib edin.

 26. Ucadan düşün” üsulu ilə oxunun təşkili zamanı müəllimin üzərinə düşən funksiyaları qeyd edin. Sizcə bu üsul hansı kateqoriyaya aid oxucunun yetişməsinə xidmət edəcəkdir. Fikrinizi əsaslandırın.

 27. Fənn kurikulumunun xarakterik cəhətləri

 28. Müvəqqəti təlimata əsasən summativ qiymətləndirmənin aparılması qaydaları

 29. Strategiya ilə oxuda tətbiq olunan üsullar

 30. Tapşırıqları ardıcıl icra etmə meyarına əsasən dörd səviyyədə rubriklər hazırlayın.

 31. 1.1.2. Dinlədiyi mətnin məzmununu hissələrə ayırır satandartının reallaşması üçün təlim tapşırığı tərtib edin. Sizcə bu standart reallaşarkən hansı dərketmə qabiliyyəti iti olan şagirdlər daha yüksək keyfiyyət əldə edəcəkdir? Fikrinizi əsaslandırın.

 32. Məzmun standartlarının bilik komponentləri

 33. Summativ qiymətləndirmənin nəticələrinin hesablanması üçün təlimatda edilən dəyişiklik

 34. Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

 35. Şagirdin nailiyyət göstəriciləri aşağıdakı kimidir:

  • I ksq – 4, II ksq – 5, III ksq – 3. Pedaqoq olaraq bu vəziyyəti necə tədqiq etməyi düşünürsünüz? Yenidən keyfiyyəti təmin etmək üçün hansı addımları atmaq qərarı verərdiniz? Fikrinizi əsaslandırın.

 36. 2.1.2. Müzakirələrdə mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirir standartının reallaşması istiqamətində hansı iş üsulu və iş forması seçmək daha məqsədəuyğun olardı? Seçiminizi əsaslandırın.


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə