Bəxtiyar Tuncay azərbaycan xalqinin maddiYüklə 1,44 Mb.
səhifə2/15
tarix20.01.2017
ölçüsü1,44 Mb.
#669
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Maraqlıdır ki,həmin işarələrin paralellərinə digər qədim xalqların əlifba-larında da rast gəlinir.Məsələn,Yazıçıoğlu Əliyə görə 11-ci oğuz tayfası olan beg-

dililərin soy damğasına (Cədvəldəki 11-ci ad və tamğa qırmızı haşiyəyə alınır və ekranın sağ tərəfində sözügedən tamğanın böyüdülmüş surəti peyda olur.) Gəmiqaya işarələri arasında cüzi fərqlə rast gəlinir.”

Ekranın sol tərəfində qaranoqayların as (az) soyunun tamğası peyda olur. Sağ tərəf boşdur.

Diktorun səsi:
Qaranoqayların as və ya az soyunun tamğası isə Sofu Novruz pirində ta-pılmış işarə ilə eyni olmaqla yanaşı,(Ekranın sağ tərəfində hind-brahmi əlifbası görünür.) həmin işarəyə eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə Hindistanda formalaşdığı ehti-mal edilən brahmi əlifbasının “ça” və “ba” hecalarının qrafik təsvirində də rast gə-linir.”
Əlifbadakı “ça” və “ba” qrafemləri,eləcə də ekranın solundakı tamğa qırmı-

zı haşiyəyə alınır.


Soldakı tamğa yoxa çıxır,yeri boş qalır.Əlifbadakı qırmızı haşiyələr də ara-dan qalxır.

Diktorun səsi:


Həmin əlifbada “tha”hecasını bildirən qrafem də ağnoqayların türkmən soyunun tamğası ilə eynidir və bu işarənin ən qədim nümunəsi gəmiqayadan tapıl-mışdır.”
Ekranın sol tərəfində sözügedən tamğanın təsviri peyda olunur.Əlifbadakı “tha”qrafemi isə qırmızı haşiyəyə alınır.

Diktorun səsi:


Brahmi əlifbasındakı “dha” hecasının işarəsi isə (Əlifbadakı qırmızı haşiyə “tha”qrafemindən “dha” qrafeminin üzərinə köçür,türkmən soyunun tamğasını isə konqes(kəngər) soyunun tamğası əvəz edir.) qaranoğayların konqes və ya kəngər soyunun tamğası ilə üst-üstə düşür və eyni işarəyə Sofu Novruz pirində də rast gəlinməkdədir.”

Ekranda at çapıb ox atan türkləri əks etdirən süjet canlanır.Süjeti cəngi sə-daları müşayiət edir.

Ekranın sol tərəfində e.ə.5-3-cü əsrlərə aid arami əlfbası,sağ tərəfində isə

Dəməşq-səfaid əlifbası peyda olur.

Diktorun səsi:
Maraqlıdır ki, Şirvan damğalarından bəziləri də sami əlifbalarındakı hərflərə uyğun gəlməkdədir.Belə ki,qaranoğayların qazan boyunun ergenekli soyu-

nun damğası ilə eyni olan işarə eramızdan əvvəl 5-3 -əsrlərdə işlənmiş arami əlif-

basının “h”hərfi ilə üst-üstə düşür.”
Ekranın sol tərəfindəki əlifbanın “h”hərfi qırmızı haşiyəyə alınır.

Diktor mətni:


Şirvan tamğalarından bir qismi Dəməşq-səmud və Dəməşq-səfaid əlif-basının bəzi hərfləri ilə eynilik təşkil edir.”
Ekranın sağ tərəfindəki əlifbanın da “h”hərfi qırmızı haşiyəyə alınır.

Ekrandakı əlifbaları növbə ilə görüntülənən çox sayda qayaüstsü təsvirlər əvəz edir və bu təsvirlər musiqi parçası ilə müşayiət olunur.

Ekranda Orxon və Yenisey əlifbaları əks olunur.

Diktorun səsi:


Qobustan və Gəmiqyadan tapılmış türk tamğalarının bir qisminin paralel-lərinə də Orxon və Yenisey əlifbalarında rast gəlinir.Beləki,bu tamğalarla sözüge-dən əlifbalardakı “nt” və ya “nd”, “ s” və ya “ş”, “ı” və ya “i”, “p”, “b”, “d”, “t”,“z”, “k”, “ç”səslərinin qrafik təsvirləri ilə eynidir.”
Diktor səs və qrafemləri saydıqca hər iki əlifbadakı müqabil qrafemlər qır-

mızı haşiyəyə alınır.

Diktorun kadr arxasından eşidilən səsi davam edir:
Bütün bu faktlar Qobustan və Gəmiqaya təsvirlərini yaradan xalqın məhz əcdad türklər olduğunu təkzibedilməz şəkildə sübut etməklə yanaşı,ulu babalarımı-zın soy tamğalarının sonrakı dövrlərdə ən qədim fonetik və ideoqrafik əlifbaların qrafemlərinə çevrildiyini göstərir.Bu isə o deməkdir ki,Azərbaycan dünya yazı mə-dəniyyətinin ilk beşiyi olmuşdur.”

Ekranda yenidən musiqi sədaları altında Qobustan təsvirləri bir-birini əvəz edir.

Ekranda Mahmud Kaşğarlı və Yazıçıoğlu Əliyə görə oğuz boylarının sıra-lanmasını və onların tamğalarını əks etdirən cədvəllər görüntünəlir.

Diktor mətni:


Mahmud Kaşğarlıya görə 6-cı oğuz boyu olan əfşarlara aid olan tamğaya

(Birinci cədvəldə müvafiq tamğa qırmızı haşiyəyə alınır.),eləcə də Yazıçıoğlunun əfşarlara aid etdiyi (İkinci cədvəldə də müvafiq tamğa qırmızı haşiyəyə alınır.), fə-qət Mahmud Kaşğarlının təsvir etdiyi tamğadan fərqlənən tamğaya Gəmiqaya işa-rələri sırasında,eləcə də Abşeronun Duvannı qəsəbəsinin şimal-qərbində yerləşən Sofu Novruz qəbristanlığında qeydə alınmış tamğalar içərisində rast gəlinir.

Mahmud Kaşğarlının 3-cü oğuz tayfası kimi qeyd etdiyi bayandurların tam-

ğası isə Şamaxının Quşçu kəndində yerləşən Abdal damı mağarasında qeydə alın-mışdır.(Birinci cədvəldə müvafiq tamğa qırmızı haşiyəyə alınır.) Maraqlıdır ki,bu

işarənin ekvivalentinə Egey yazılarında da “şərab”mənası verən heroqlif kimi rast gəlinir.

Yazıçıoğlu Əlidə 11-ci oğuz boyu kimi qeyd edlmiş begdelilərin tamğaları

Gəmiqaya işaələri içərisində də qeydə alınmışdır.(İkinci cədvəldəki müvafiq tamğa qırmızı haşiyəyə alınır.)Eyni müəllifin 16-cı oğuz tayfası kimi göstərdiyi çepnilərin

tamğası da eyni təsvirlər içərisində yer almaqdadır.”

İkinci cədvəldə çepnilərin də tamğası qırmızı haşiyə ilə digərlərindən fərq-ləndirilir.

Ekranda bir-birini əvəz edən Gəmiqaya təsvirləri peyda olur.Bu təsvirlərin fonunda kadr arxasından eşidilən diktor səsi deyir:
Gəmiqayada rast gəlinən tamğalar içərisində Yazıçıoğlu Əlinin 19-cu oğuz boyu olduqlarını söylədiyi ulay-unduğların və Bahadır xanın 17-ci oğuz boyu kimi təsvir etdiyi samurların tamğaları da vardır.”

Ekranda Tarix Muzeyinin öncə xarici,daha sonra isə daxildən görüntüləri canlanır.Muzeyin əməkdaşı eksponatları göstərə-göstərə deyir:


Mezolit dövründə mühüm prosesin,yəni təbiətin hazır məhsullarını mənimsə-məkdən onların bilavasitə istehsalına keçidin əsası qoyulmuşdur.Çox uzun və mü-rəkkəb yol keçmiş bu proses yalnız Neolit dövründə əsaslı surətdə formalaşmış-dır. Mezolit dövründə yaşamış insanların həyat tərzi Qobustan abidələri əsasında öyrənilmişdir.Arxeoloji qazıntılar göstərmişdir ki,burada həyat 12-14 min il öncə başlamışdır.Mezolit dövründə Qobustanda insanların məşğuliyyəti ovçuluq,balıqçı-lıq,yığım,zaman keçdikcə isə maldarlıq və əkinçilik olmuşdur. Burada “Öküzlər”, “Ana Zağa”, “Firuz” və başqa Mezolit dövrü düşərgələrində çaxmaqdaşı və çay daşından,habelə sümükdən hazırlanmış müxtəlif əmək alətləri tapılmışdır. Qobus-tan sakinləri tərəfimdən mikrolit lövhələrindən itiuclu ,gəzli,bıçaqvari,kiçik qaşov və sairə tipli iskənəyə bənzər kəsici alətlərin istehsalı mənimsənilmişdi.

Sümükdən biz,ox ucu,balıq torunun toxunmasında istifadə olunan alətlər ha-zırlanırdı.Qədim qobustanlılar bəzək əşyalarını müxtəlif dəniz ilbizlərinin çanaq hissəsindən,ayrı-ayrı heyvanların sümük və dişlərindən düzəldirdilər.”

Ekranda tarixçi alim H.Cəfərov peyda olur.O deyir:


Qobustanın Mezolit dövrü qayaüstü rəsmlərinin ibtidai incəsənətin və əha-linin dini görüşlərinin,xüsusən ovsun-totem inamlarının öyrənilməsində əhəmiy-yəti çox böyükdür.”

Ekranda Qobustanın Böyükdaş qayalıqlarındakı mağaralar görünür.

Diktor mətni:
Qobustanın Böyükdaş qayalıqlarında çoxlu mağara vardır.Mezolit dövrünün petroqlifləri əsasən bu mağaraların ətrafındakı və daxilindəki qayalarda həkk olun-muşdur.(Ekranda həmin təsvirlərdən bəziləri görüntülənir.)Bu qayalar qədim rəs-samların ,bir növ,qədim “rəsm qalereyası”dır.Böyükdaşın yuxarı mərtəbəsindəki bu “qalereya”da əzəmətli ovçuların surətləri (Ekranda 5№-li mağara,29№-li daşın üzərindəki təsvir canlanır.),bir cərgədə rəqs edən adamların rəsmi (Ekrana 3№-li mağara,45№-li daşın üzərindəki təsvir gəlir.),gizləncəklər-müqəvvalar (Ekranda 49 daşın üzərindəki təsvir peyda olur.),gizləncəklərdən istifadə edərək ov edən iki ovçu (3№-li mağara,45№-li daş),vəhşi atların qovularaq tələyə salınması (3№-li mağara,45№-li daş) və bu kimi dəyərli təsvirlər gözə dəyməkdədir.”

Ekrana yenidən yallı rəqsini ifa edənlərin təsviri (3№-li mağara,45№-li daş)


gəlir. Bu təsviri milli geyimdə yallı rəqsi ifa edən rəqqaslar əvəz edir.Yenə də eyni təsvir görüntülənir.

Diktor mətni:


Böyükdaşın 3№-li mağarasındakı 45№-li daşın üzərindəki təsvirdən də gö-ründüyü kimi,xalqımızın bu günə qədər sevə-sevə ifa etməkdə olduğu yallı rəqslə-rini ulu babalarımız hələ ən azı 12-14 min il əvvəl ifa etməyə başlamışlar.Bu isə o deməkdir ki,rəqs mədəniyyəimizin kökləri ən azı Mezolit dövrünə qədər uzanır.Elə

təsviri sənətimizin kökləri də eyni dövrlərə qədər uzanıb gedir.”

Ekranda 29№-li daşın şimal tərəfindəki çoxfiqurlu kompozisiya canlanır.

Diktor mətni:

Qayalarda nisbətən dərin qazılmış ovçuların böyük fiqurlu siluet şəkilli təs-virləri ilk Mezolit dövrü rəssamlarının yardıcılığı üçün xarakterikdir.Belə rəsmlər-dən ibarət böyük bir təsvir kompozisiyası Böyükdaşın yuxarı mərtəbəsində,29№-lidaşın şimal tərəfində qazılmışdır.Kompozisiyanın mərkəzi hissəsində göstərilən ovçuların siluet şəkilli təsvirləri sxematik və şərti xarakter daşıyır,qulaq,burun,göz, ağız və sairə hissələr göstərilmir.Bu rəsmlər təxminən natural böyüklükdədir.Bura-dakı insan fiqurlarının təsvirində nisbət və sairə realistik xüsusiyyətlər gözlənilmə-

mişdir.Buna baxmayaraq,qədim rəssamlar ovçuların üç baxımdan—ön,yan və arxa

tərəfdən təsvir edilməsinə çalışmışlar.Bunu kamanların tam və yarımçıq şəkildə təs

-vir edilməsindən anlamaq olur.Arxa tərəfdən göstərilmiş ovçuların kamanları bü-tövlüklə,ön tərəfdən rəsm edilmiş ovçuların kamanlarının isə ancaq kənar ucları təsvir edilir.Bundan başqa bu təsvirlərdəki kamanların yönləri də bir-birinin əksinə olan diaqonal xətlər istiqamətindədir.Arxa tərəfdən rəsm edilmiş ovçuların cinsi əlamətləri də bir qayda olaraq göstərilmir.Buradan aydın olur ki,qədim rəssamlar Insanların ön və arxa baxımdan rəsm edilməsinə ancaq bu yolla nail ola bilmişlər. Mezolit rəssamlarının bu nailiyyətini nəzərə alaraq həmin daşın

petroqliflərinə diqqətlə baxdıqda aydın olur ki,burada çevrə boyu düzülmüş ovçular təsvir edilmiş,dairəvi kompozisiya yaradılmışdır.Ona görə də bu petroqlif ibtidai rəsm xüsu-siyyətlərinə baxmayaraq,Mezolit dövründə yardılmış müəyyən kompozisiya tərtibatına malik çoxfiqurlu,monumental xarakterli nadir təsviri sənət əsəri kimi çox qiymətlidir.”

Ekrandakı təsvirin fonunda sənətşünas alim Nəsir Rzayev peyda olur.Ekra-nın altında onun adı,soy adı və elmi dərəcəsi yazılır. O,mövzunu davam etdirərək deyir:


Həmin petroqlifin mərkəzi hissəsində insan təsvirlərinin ayrı-ayrı fraq-mentlərinə bənzər rəsmlər görünür.Onlar bir necə ovçunun profildən primitiv şə-kildə qazılmış təsvirləridir.Bu yarımçıq və anlaşılmaz rəsmlər qədim rəssamların yaradıcılıq axtarışlarında çox cəsarətli bir addım idi.

Petroqlifdə göstərilən ovçuların əllərindəki daş bıçaqlar və çiyinlərindəki kamanlar Mezolit dövrünün xarakterik xüsusiyyətlərindəndir.Bu dövrün yetişdir-diyi təsvir motivlərindən biri də insan fiqurlarında əl və ayaqların statik və standart vəziyyətdə verilməsidir.Əksər hallarda ovçuların qolları yanlara doğru açılmış halda, qıçları isə yarımbükülü vəziyyətdə təsvir edilir.Bu təsvir motivləri qanun şəklini alaraq sonrakı dövrlərdə də təkrar edilmişdir.

Petroqlifin mərkəzində görünən ovçunun qıçları öz kobudluğu ilə diqqəti çəkir.Bu onunla izah edilir ki,rəssam ovçunu heyvan dərisindən enli şalvar geymiş vəziyyətdə təsvir etməyə çalışmışdır.Ovçular qısa önlükdə də rəsm edilir.Lakin petroqliflərə əsasən demək lazımdır ki,Mezolit ovçuları bəzi hallarda enli,dəri şal-varlar geyirdilər.Belə şalvarda asan hərəkət etmək üçün ovçular diz və topuqlarını sarıyırdılar.”

Ekranda Böyükdaşın yuxarı mərtəbəsindəki 49№-li qayanın üzərindəki təs-

vir görüntülənir.

Diktor məni:


Qobustanın Mezolit dövrü ovçuları ox və yayı ixtira etdikdən sonra yeni bir çətinlik qarşısında qalmış oldular.O da bundan ibarət idi ki,daş ucluqlu primitiv oxla uzaq məsafədən vəhşi heyvanları vurmaq olmurdu.Ona görə də ovçular hey-vanlara daha çox yaxınlaşa bilmək üçün və onları yaxın məsafədən oxlamaq üçün tədbirlər axtararkən yeni-yeni kəşflər etmiş oldular.Qobustanın Mezolit dövrünün qaya təsvirlərində o dövrün bir sıra kəşfləri öz əksini tapmışdır.Bu kəşflər bizim qədim əcdadlarımızın –ovçuların fərasət və əməllərinin nəticəsi idi.”

Ekranda eyni təsvirin fonunda görünən Nəsir Rzayev deyir:


Bir zamanlar Almaniyanın Frankfurt şəhərinin zooloji qoruğunun direktoru olmuş professor Bernard Qrijmekin elmi kəşfi bizim üçün xüsusi maraq kəsb edir.

Professor Qrijmek uzun illərdən bəri müxtəlif ölkələrdə vəhşi heyvanlar üzərində təcrübələr apararaq belə nəticəyə gəlmişdir ki,əksər heyvanlar özlərinin qüvvətli iy duymaq qabiliyyətindən daha çox pis görən zəif gözlərinə arxalanırlar və etibar edirlər.Alim bu məqsədlə yüngül materiallardan hazırlatdırdığı heyvan fiqurların-dan gizləncək kimi istifadə edərək çox asanlıqla heyvanlara yaxınlaşa və onların arasında gəzə bilmişdi.Qobustan təsvirlərindən isə belə görünür ki,alman alimin 20-ci əsrdə etdiyi kəşfi əcdadlarımız ondan 14 min il öncə ediblərmiş.

Qobustan ovçularının düzəltdikləri gizləncəklərin yan baxımdan qazılmış daha böyük və aydın təsvirlərini Böyükdaşın yuxarı mərəbəsindəki 49№-li qayada görürük.Bu petroqlifdə bir ovçunun yanında yan görünüşdən qazılmış iki gizləncək siluetinin rəsmi görünür.Həmişə profildən təsvir edilən belə gizləncəklərdə daha çox nəzərə çarpan cəhətlər onların boyunlarının uzun olması,qarınlarının şişmanlı-ğı və aşağı ayaq hissənin getdikcə ensizləşən formada verilməsidir.Rəssam bu cə-hətləri və onların heyvan başlarını olduğu kimi təsvir etdiyindən indi biz həmin gizləncəkləri təsəvvür edirik.Petroqlifdən göründüyü kimi,gizləncəklərin başları ilə bədənləri düz ağac vasitəsi ilə bir-birinə bərkidilmişdir.

Bu petroqlifdən aydın olur ki,qədim ovçular diz və topuqdan sarınmış gen şalvarlarını gizləncəklərin tələbinə uyğun olaraq geyirmişlər.Bəzən bu şalvarlara arxadan heyvan quyruğu da bənd edilir ki,gizləncəkdə olan ovçu arxa tərəfdən də heyvana bənzəmiş olsun.”

Ekranda Böyükdaşın yuxarı mərtəbəsində 42№ -li daşın cənub tərəfindəki qayaüstü təsvir canlanır.Ekran arxasından alimin səsi eşidilir:


Bu xüsusiyyətə Mezolit dövrü ovçularının təsvirlərində tez-tez rast gəli-rik.Misal üçün Böyükdaşın yuxarı mərtəbəsində 42№-li daşın cənub tərəfindəki qayada qazılmış petroqlifdə soldakı ovçunun gen şalvarının arxasından asılmış heyvan quyruğu aydın görünür.”

Qavaldaşda ifa edilən ritmlərin fonunda müxtəlif qayaüstü təsvirlər bir-birini əvəz edir. Ən sonda öküz təsvirlərinə yer verilir və kameranın obyektivi onlardan birinin-42 №–li daşın şərq tərəfindəki təsvirin üzərində durur.

Diktor mətni:
Mezoli,yəni orta Daş dövrünün son mərhələsi üçün uzunluğu iki metrə çatan böyük öküz təsvirləri xarakterikdir.Bu rəsmlər konturlu xətlərlə ,əsasən realistik səpgidə işlənmişdir.Onlardan yuxarı mərəbədə yerləşmiş 42№-li daşın şərq tərəfindəki və 29№-li daşın mağara divarında cızılmış öküz təsvirlərini gös-tərmək olar.Bu təsvirlərdə sözügedən heyvanların güc və əzəməti ifadə edilmişdir.”
Ekranda tədqiqatçı alim İ.Avşarov peyda olur.Ekranın altında onun adı,soy adı,elmi dərəcəsi yazılır.O deyir:
Azərbaycan ərazisindən tapılan maddi mədəniyyət abidələri üzərində təsvir edilən heyvan rəsmləri və zoomorf elementlər qədim mifologiyada xüsusi yerə sa-hibdirlər.Təbii ki,bu,heyvanat aləminin ibtidai insanların həyatlarında oynadığı rolla bağlıdır.Təsadüfi deyil ki,bəzi heyvanlar qədim tayfa və qəbilələrin totemi kimi çıxış etmişlər.

Məlum olduğu kimi,oğuzlar çox qədim və zəngin mədəniyyətə sahib ol-muşlar.Tarixçi-etnoqraf Qoşqarlı özünün “Azərbaycanlıların maddi mədəniyyəti” adlı əsərində “Oğuznamə”yə istinad edərək oğuzların mifik ulu əcdadı olan Oğuz xanın Ayla Öküzün izdivacından döğulduğunu qeyd etmişdir.Elə bu səbəbdən də son Tunc-erkən Dəmir dövrləri abidələrindən əldə edimiş tunc kəmərlərin üzərində təsvir edilən öküz başlarının buynuzları aypara formasında təsvir edilmişdir.

Göründüyü kimi, Azərbaycanın qədim sakinlərinin inanc sistemində öküzə inam xüsusi yer tutmuşdur.Bu baxımdan Xocalı-Gədəbəy abidələrindən üzə çıxarı-lan fiqurların bir çoxu məhz öküz başı formasındadır.Belə fiqurlar Cənubi Azər-baycan və şimali Qafqaz ərazisindən də tapılmışdır.Rus alimi Avdeyevin fikrincə,

öküzə inam ən qədin zamanlardan Qafqaz və Şərqdə geniş yayılmışdı.Azərbaycan ərazisində hətta öküzün xüsusi hörmət və təmtəraqla dəfn edilməsi halına da rast-lanmışdır.Məsələn,arxeoloq Resler Xocalı kurqanında apardığı qazıntılar zamanı belə bir məzara rast gəlmişdir.Burada dəfn edilmiş öküzün başına bütöv ayın rəmzi

olan dairəvi disk bərkidilmişdi.”

Ekranda “Oğuznamə”nin uyğur versiyasının birinci səhifəsinin təsviri görü-nür.Səhifə türk-uyğur əlifbası ilə yazılmışdır və yuxarıda göy öküz təsviri vardır.


Diktor mətni:
Tolstov,Bernştam və Bekmıradov kimi tanınmış türkoloq alimlər də oğuzların ən qədim zamanlarda öküzə totem münasibəti bəslədiklərini söyləmiş-lər.Bu alimlər bu halda “Oğuznamə”də yer alan sözlərə istinad etmişlər...”

Ekranda səhifənin fonunda yazılır və yazılanları kadr arxasından eşidilən diktorun səsi də eynən təkrarlayır:


Olsun dedilər.Onun anqağusu budur.”

Ekrandakı yazı itir.Səhifənin şəkli isə qalır.Diktorun səsi davam edir:


“ “Oğuznamə”nin uyğur versiyasının birnci səhifəsinin birinci sətrində təs-

vir edimiş göy öküz oğuzların əcdadı Oğuz xanın şəkli,daha dəqiq desək,anqağusu,

yəni ideoqrafik işarəsi kimi təqdim edilir.Bu şəkil əsərə sadəcə bir illüstrasiya ki-mi qəbul edilə bilməz.Çünki o,mətnin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi çıxış edir və

Oğuz xanın mətndəki sözlü təsviri ilə üst-üstə düşmür.Mətndə Oğuz xanın sözlü təsviri fərqlidirdir...”

Ekrandakı səhifə itir.Əvəzində isə yazılır:
Yenə günlərin bir günü Ay kağanın gözləri yarıdı,bir oğlu oldu .Bu oğlanın üzü göy idi.Ağzı atəş kimi qırmızı,gözləri ala,saçları,qaşları qara idi.Gözəllikdə mələkdən də gözəl idi...

...Ayağı öküz ayağına,beli qurd belinə,kürəyi samur kürəyinə,köksü ayı köksünə bənzəyirdi.”
Eyni sözlər diktorun ifasında da təkrarlanır.

Ekranda “Oğuznamə”dəki göy öküz təsviri peyda olur.

Diktor mətni:
Gördüyümüz kimi, sözlü təsvirdə söhbət oğlan uşağından gedir və onun xarici görünüşü bu təsvirdən əsaslı surətdə fərqlənir.Deməli,bu halda öküz təsviri

Oğuz”kəlməsinin sadəcə ideoqrafik ifadəsidir.Elə bu səbəbdən də Əbülfəz Hü-seyni və Zelen Yampolski kimi alimlər Qobustandakı öküz təsvirlərini oğuzların ulu babalarının cızdıqlarını söyləmişlər.Burada sıhbətin məhz piktoqrafik yazıdan, yəni şəkil-yazıdan getdiyini elm aləmində şərti olaraq “7gözəl”adlanan petroqlif də sübut etməkdədir.”

Ekrana “7 gözəl”petroqlifi gəlir.Burada böyük öküzün fonunda 8 qadın təsvir

edilmişdir.

Diktor mətni:
Şərti olaraq, “7 gözəl”adlanan bu piktoqramda böyük öküz təsvirinin fonun-da 8 qadın təsvir edilmişdir. Burada öküz oğuz xalqını,8 qadın isə 8 oğuz soyunu təmsil etməkdədir.Nəzərə alsaq ki,ilk soybirləşmələri məhz Mezolit dövründə formalaşmışdır və bu birliklərdə birləşən soyların başında qadınlar dururdu,tam cəsa-rətlə deyə bilərik ki,burada söhbət 8 oğuz soyunun birləşməsini ifadə edən böyük bir qəbilədən,daha doğrusu bu qəbilənin özünü ifadəsindən gedir.”

Ekranda türk-run əlifbası ilə yazılmış mətnlər,yəvi Orxon-Yenisey mətnləri canlanır.

Diktor mətni:
Orxon-Yenisey mətnlərində Üçok,Onok,Onuyğur,Otuztatar,Üçoğuz, Altıo-ğuz,Doqquzoğuz,Üçkarluq və sairə soybirləşmələri ilə birlikdə Səkkizoğuz soybir-ləşməsindən də söhbət açılmaqdadır...”

Ekranda “Moyonçur” abidəsinin şərq tərəfinin mətni görüntülənir.Buradakı 15-ci sətrin altında qırmızı xətt çəkilmişdir.

Diktor mətni:
...Beləki, “Moyonçur”abidəsinin şərq tərəfində belə bir cümlə yer almaqda-dır—Səkkizoğuz,Otuztatar qalmadı gəldi...”

Ekranda Nəsir Rzayev peyda olur və deyir:


İlk Azəraycan piktoqramlarını,yəni şəkil-yazılarını Qobustanın qədim rəs-samları yaratmışlar və bu,orta Daş,yəni Mezolit dövründə baş vermişdir.Bu proses sonrakı dövrlərdə də davam etmişdir.”

Ekranda Qavaldaşıda çalınan ritmlərin səsli fonunda Qobustan təsvirləri bir-birini əvəz edir.

Ekranda yenidən Nəsir Rzayev peyda olur və deyir:
Böyükdaşda aparılmış arxeoloji qazıntı işləri nəticəsində tapılmış, çaxmaq-daşından hazırlanmış əmək alətləri və bişmiş dulusçuluq məmulatları yeni Daş,yə-ni Neolit dövrünün ilk mərhələsi üçün səciyyəvidir.5 №-li yaşayış məskənində gil qabın sivri formalı dibi və düz xətlərlə naxışlanmış boğazı tapılmışdır.(Ekranda sözügedən qabın təsviri görünür və itir.)Qabın divarları naxışsızdır. Həmin mağa-rada çox sayda cilalanmış çay daşı və deşilmiş dəniz daşlarından və balıqqulaqla-rından ibarət asma bəzək əşyaları da tapılmışdır.Bu dövrdə Qobustanda ilk dəfə daş alətlərinin və əşyaların bəzədilməsinə başlanmışdır.”

Ekranda öncə Tarix Muzeyinin xaricdən,daha sonra daxildən görünüşü can-lanır.Görüntüyə muzeyin əməkdaşı gəlir və deyir:


Neolit dövrü Azərbaycanda eramızdan əvvəl 7-ci minilliyin əvvəllərindən başlamış və 6-cı minilliyə qədər davam etmişdir.Neoliti, yəni yeni Daş dövrünü başqa dövrlərdən fərqləndirən əsas xüsusiyyət bu dövrdə əkinçilik və maldarlıq mədəniyyətinin əsaslı surətdə təşəkkülü və inkişafı ilə bağlıdır.Bu dövrdə insanlar istehsal mədəniyyətini mənimsəyir,təbiətdə hazır şəkildə mövcud olmayan yeni materialların istehsalına başlayır.Toxuculuğun kəşfi və gil qabların hazırlanması istehsalda xüsusi yer tutur.İlk vaxtlar toxuculuq materialı qismində gicitkan,kətan və sairə kimi yabanı texniki bitkilərdən istifadə olunurdu.

Neolit dövründə əhali oturaq həyat sürmüş,ovçuluq və balıqçılıqla da məşğul olmuşdur.Əmək alətləri əsasən çaxmaqdaşından hazırlanır və bıçaqlar,iskənə və deşici alətlər üstün yer tuturdu.Dövrün tələblərinə uyğun olaraq,xüsusilə istehsal təsərrüfatının inkişfı ilə əlaqədar yeni alətlər meydana gəlirdi.Daş toxa və oraq ki-mi alətlərdən əkin-biçində geniş istifadə olunurdu.”
Muzeyın əməkdaşı danışdıqca,paralel olaraq,müvafiq eksponatları da nüma-

yiş etdirir.

Ekranda Gəncə yaxınlığındakı Gillidağ,ardınca da Neolit dövrünə aid arxe-oloji tapıntılar göstərilir.Bu görüntüləri diktorun səsi müşayiət edir:
Gəncə yaxındakı Gillidağ adlı yerdə qədim çaxmaqdaşı istehsalı ilə bağlı izlər,istehsal tullantıları və çoxlu hazır məhsullar tapılmışdır.Burada daş balta,çəkic və müxəlif lövhələrə daha çox təsadüf edilmişdir. 133 №-li düşərgədən çaxmaqdaşından bıçaqvari lövhələr,qaşovlar daş toxa ,dəvəgözüdən əmək alətləri aşkar olun-muşdur.Bu alətlərdən təsərrüfatın müxtəlif sahələrində və məişətdə,Damcılı mağa-rasından tapılmış ağlı dişli və pardaqlanmış lövhələrdən isə biçində istifadə edilmişdir.Toxuculuq və saxsı qablar istehsalı ilə bağlı sahələrin meydana gəlməsi əc-dadlarımızın həyatında mühüm rol oynamışdır.Saxsı qablar istehsalı ərzaq məhsullarının saxlanılmasını asanlaşdırmış,məişətin bütün sahələrində əsaslı dəyişikliklərə şərait yaratmışdır.Saxsı qablar 133№-li Gəncəçay düşərgəsində,Təbriz yaxın-lığındakı Yanıqtəpə və Urmiya gölü yaxınlığındakı Firuztəpə abidələrinin müvafiq təbəqələrindən daha çox məlumdur.”

Ekranda Nəsir Rzayev peyda olur və deyir:


Qobustanın yeni Daş dövrünə aid petroqliflərində düz xətlərə çox tez-tez rast gəlinir.”

Ekranda Böyükdaşın aşağı mərtəbəsindəki 2№-li daşın üzərindəki petroqlif görünür.Kadr arxasından alimin səsi eşidilir:


Misal üçün Böyükdaşın aşağı mərtəbəsindəki 2№-li daşda cızılmış gizləncək təsvirində bu xüsusiyyətləri görürük.Bu sxematik,şərti şəkildə verilmiş rəsmdə giz-ləncəyin gövdəsi və başı düz xətlərlə və onların birləşməsindən yaradılmış bucaq-larla bəzədilmişdir.Rəsmdən göründüyü kimi,bu gizləncək-yalançı heyvan fiquru əvvəllər rast gəldiyimiz müqəvvalardan həm həcmi,kiçikliyi,həm də vəzifəsi ilə fərqlənir.Bu petroqlif eramızdan əvvəl 7-ci minilliyə aiddir.”

Ekrandakı təsviri Böyükdaşın yuxarı mərtəbəsindəki 104 №-li daşın üzərində-ki təsvir əvəz edir.Alimin səsi kadr arxasından deyir:


Bu dövrə aid balıq təsvirinə Böyükdaşın yuxarı mərtəbəsində,104 №-li daşda rast gəlrik.Bu petroqlifdə balıq siluet şəklində,realistik səpgidə işlənmişdir.”

Ekrandakı təsvir itir və onun yeinə yenidən görüntüyə gələn Nəsir Rzayev de-

yir:
Bu təsvir Neolit dövründə Azərbaycan ərazisində balıqçılığın inkişafından, yeni bir təsərrüfat sahəsinin yaranmasından xəbər verməkdədir.”

Filmin başında gedən epizod-Soltan Hacıbəyovun “Karvan”simfonik suitası-nın müşayiəti altında hərəkət edən dəvə karvanını əks etdirən epizod növbəti dəfə təkrarlanır.

Ekranda Eneolt dövrü abidələrindən tapılmış nümunələr və o dövrün gil-möhrə evlərinin qrafik təsvirləri nümayiş etdirilir.

Diktor mətni:


Eramızdan əvvəl 6-cı minillikdən başlayaraq Azərbaycanda Neolit dövrünü

Eneolit,yəni Mis-Daş dövrü əvəz etdi.Eneolit dövrü istehsal təsərrüfatının əsaslı surətdə formalaşması və sürətli inkişafı ilə xarakterizə olunur.Bu dövrü tarixin əv-vəlki dövrlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri həmin dövrdə məişətdə

daş məmulatları ilə yanaşı,metaldan istifadə olunmağa başlanmasıdır.”

Ekranda arxeoloq Rəşid Göyüşov peyda olur.Ekranın alt tərəfində onun adı, soy adı və elmi dərəcəsi yazılır.O deyir:


Bəşər tarixində ilk kütləvi metal olan misin kəşfi ilə başlayan Eneolit dövrü

eranızdan əvvəl 6-4-cü minillikləri əhatə edir.Mis yumşaq metal olduğundan daş alətləri bütünlüklə sıradan çıxara bilmədiyi üçün sözügedən dövrə Mis-Daş dövrü

deyilir.

İnsanlıq tarixinin inkişafında misli görünməmiş dəyişikliklər döğuran bu dövr –də cəmiyyətin ictimai inkişafında xüsusi irəliləyiş müşahidə olunur.Əkinçilik və maldarlıq daha da inkişaf edir,tayfalararası əlaqələr genişlənir,sinifli cəmiyyətlər üçün zəmin yaranır.Misdən ilk dövrlərdə soyuq döymə üsulu ilə xırda alətlər:bı-çaqlar,iynələr,bizlər və sairə,həmçinin bəzək əşyaları hazırlanmışdır.İnsanlar mis külçəsinə əvvəllər daşın bir növü kimi baxmışlar.Bu külçələrin daşdan fərqləndiyi onlara yalnız 6-cı minilliyin sonlarında məlum olmuşdur.Misin yüksək istidə əri-məsi,müxtəlif formaya düşməsi,soyuyarkən yenidən bərkiməsi və sairə daşdan fərqləndirilməsinə əsas vermiş,ondan müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilməsinə imkan yaratmışdır.”

Ekranda Eneolit dövrünə aid gil qadın heykəllərinin,möhrə evlərin və toxa-ların qrafik təsvirləri canlanır.

Diktor mətni:
Alimlər bütövlükdə Eneolit dövrünün 5 xarakterik xüsusiyyətini qeyd edir-lər:1.Təsərrüfatın digər sahələrinə nisbətən toxa əkinçiliyinin Eneolit dövründə da-ha da üstünlük təşkil etməsi; 2.Çaxmaqdaşıdan hazırlanmış alətlərlə yanaşı,mis alətlərin də meydana gəlməsi; 3.Möhrədən tikilmiş qəbilə evlərinin mövcud olma-

sı; 4 Ana nəsli üçün xarakterik olan gil qadın heykəllərinin yaranması; 5.Fırça ilə naxışlanmış gil qabların hazırlanması.

Bütün bu əlamətləri Azərbaycanın Eneolit dövrü abidələrində tam təfərrüatı ilə izləmək mümkündür.”

Ekranda Tarix Muzeyinin öncə xaricdən,sonra isə daxildən görünüşü təsvir edilir.Muzeyin əməkdaşı deyir:


İndiyədək Azərbaycanda Eneolit dövrünə aid oturaq əkinçi tayfalara məxsus 60-dan çox yaşayış məskəni aşkar olunmuşdur.Bunlardan Naxçıvan ərazisindəki 1-ci Kültəpə abidəsi,Mil-Qarabağdakı İlanlıtəpə, Çalağantəpə, Qaraköpəktəpə, Zərgər-təpə, Meynətəpə,Çalırtəpə,Şəkəryalı,Muğan düzündəki Əlikömək təpəsi, Sulutəpə, Üçtəpə,Mişarçay,Qurudərə,Kür çayının sağ sahilində,Qazax rayonu ərazisində 1-ci Töyrətəpə,Şomutəpə,Babadərviş,Qarğalar təpəsi və sairə çox zəngindirlər.”

Ekranda Eneolit dövrü yaşayış evlərinin qrafik təsvirləri canlanır.Kadr arxa-sından muzeyin əməkdaşının səsi gəlir:


Eneolit dövrünün yaşayış məskənləri əsasən hündür təpələr formasında olub müxtəlif ölçülüdürlər.Bu məskənlərə həm düzən,həm də dağətəyi zonalarda təsa-düf edilir.Həmin məskənlər mədəni təbəqələrin qalınlığı ilə səciyyələnir.Bu isə öz-lüyündə oturaq həyat tərzinin güclü olması ilə bağlıdır.”

Ekrandakı təsvir itir.Yenidən peyda olan muzey əməkdaşı sözünə davam edərək deyir:


Azərbaycanda qədim oturaq əkinçilik və maldarlıq mədəniyyətini öyrənmək üçün mövcud abidələri tədqiqatçılar iki qrupa bölürlər.Naxçıvanda öyrənilmiş 1-ci Kültəpənin alt təbəqəsi,Mil-Qarabağ və Muğan düzlərindəki yaşayış məskənləri bi-rinci qrupa aid edilir.İkinci qrup abidələrə Kiçik Qafqaz dağ silsiləsi ilə Kür çayı arasında yerləşən yaşayış məskənləri daxildir.”

Ekranda Eneolit dövrünə aid yaşayış məskəninin qrafik planı canlanır.

Diktor mətni:
Yaşayış sahələri 0,5-2 hektar ərazini əhatə edirdi.Eneolitin ilk mərhələsində evlər möhrə və ya kərpicdən dairəvi formada tikilirdisə,son mərhələdə dördbucaqlı evlər də tikilməyə başlamışdır.Bundan başqa qazma tipli evlər də mövcud olmuş-dur.Yaşayış binaları 10-15 kvadratmetr,bəzən 24 -28 kvadratmetrə kimi sahəyə malik,təsərrüfat tikililəri isə kiçik ölçülü idi.Vahid planda deyil,pərakəndə halda tikilən yaşayış binalarının davamlılığını artırmaq üçün evlərin divarların qarşısında xüsusi dayaqlar hörülürdü.

Eyni dövrə aid eyni mədəniyyətin izlərinə Şərqi Anadolu və Cənubi Azər-baycanda da rast gəlinmişdir.Bu baxımdan cənubda Urmiya gölü bölgəsində və Təbriz yaxınlığında öyrənilmişYanıqtəpə,Dolmatəpə,Göytəpə,Anadoludakı Çatal-Hüyük və sairə Eneolit dövrü məskənlərini misal çəkmək mümkündür.”

Ekranda tarixçi alim H.Cəfərov peyda olur və deyir:

Həmin dövrdə gön-dəri emalı və bununla bağlı sahələrin də inkişaf etməsi nəticəsində aşılanmış dəridən ayaqqabı,paltar və sairə də hazırlayırdılar.

Hələ Eneolit dövründə təşəkkül tapmış toxuculuq sənəti daha da inkişaf et-mişdi.Azərbaycanın bir sıra Eneolit abidələrindən—Kültəpə 1,Hacı Firuz,İlanlıtə-pə,Babadərviş,Leylatəpə və sairə abidələrdən tapılmış iy ucları,habelə Əlikömək-təpəsindən tapılmış saxsı qabın səthində qalmış toxuma izi bunu sübut edir.

Eneolit dövrü ev sənətkarlığının müxtəlif sahələri içərisində dulusçuluq daha kütləvi istehsal xüsusiyyətləri ilə fərqlənirdi.Neolit dövrünün bəsit və kobud qabla-

rından fərqli olaraq Eneolit dövründə istehsal olunmuş saxsı qablar həm forma,həm də hazırlanma texnologiyasına görə diqqəti cəlb edir.Əhalinin artan tələbatına uy-ğun yeni qab növlərinin istehsalı mənimsənilirdi.”

Ekranda Eneolit dövrünə aid dulusçuluq məmulatlarının təsvirləri görüntülə-nir.H.Cəfərovun səsi bu dəfə kadr arxasından eşidilir:


Onların davamlılığını artırmaq və keyfiyyətini yüksəltmək üçün yeni texni-ki üsullardan istifadə olunurdu.Bu dövrdə ən mühüm yeniliklərdən biri saxsı qabların bişirilməsi üçün dulus kürələrinin meydana gəlməsidir .Kültəpə, Şomutəpə, İlanlıtəpə,Əliköməktəpə,Çalağantəpə yaşayış məskənlərində dulus kürələri qalıqlarına da çox təsadüf edilmişdir.Burada dulus kürələri əsasən iki qatlıdır.Alt qatda ocaq qalanır,üst qatda isə saxsı qablar yığılırmış.Əliköməktəpə və Leyletəpə abidələrində dulus kürələri yaşayış yerinin kənarında cəmlənmişdi.”

Ekrandakı təsvir itir.Yenidən görünən H.Cəfərov sözünə davam edir:


Tədqiqatçıların fikrincə,bu faktı eramızdan əvvəl 5-ci minilliyin axırı və 4 – cü minilliyin əvvəllərində meydana çıxan “icma sənətkarlığının”varlığı kimi qiy-mətləndirmək lazımdır.Maraqlıdır ki,bu abidələrdə tapılmış saxsı qabların bir qis-mi sadə quruluşlu dulus çarxında hazırlanmışdır.”

Ekranda dulus çarxında qab hazırlayan usta və ardınca da hazırlanmış saxsı qabların təsviri peyda olur.Kadr arxasından diktorun səsi eşidilir:


Öncələr elə hesab edilirdi ki,Azərbaycanda dulus çarxı yalnız son Tunc dövründən tətbiq edilməyə başlamışdır..Dulus çarxının kəşf və ilk dəfə tətbiq edil-diyi yerin isə qədim Şumer ərazisi olduğu hesab edilirdi.Ölkəmizin ərazisindən əl-

də edilmiş arxeoloji tapıntılar dulus çarxının ilk dəfə kəşf edilib,tətbiq edildiyi mə-kanın məhz Azərbaycan ərazisi olduğunu söyləməyə əsas verir və bu,məhz son Eneolit dövründə baş vermişdir.Maraqlıdır ki,qədim yunan müəllifləri dulus çarxı-nın kəşfini iskitlərə,başqa sözlə türklərə aid etmişlər.Məsələn,Posidoniy və Sene-ka saxsı qabların hazırlanmasında istifadə olunan dulus çarxını iskit Anaxarın icad etdiyini yazmışlar.O da maraqlıdır ki,Eneolit,yəni Mis-Daş dövrünün başlamasına səbəb olan misin kəşfi məsələsində də qədim yunanlar birinciliyi iskitlərin ayağına yazmışlar.(Ekrandakı təsvirləri mis və metal əşyaların təsvirləri əvəz edir.) Məsələn, Pliniy Sekund misgərlik sənətinin əsasını iskit xaqanı Lidin qoyduğunu bildir-mişdir.Qədim yunanlara görə,ümumiyyətlə,metallurgiyanın kəşfi iskitlərlə,yəni türklərlə bağlıdır.Belə ki,Esxil İskitlər ölkəsini dəmirin doğulduğu ölkə adlandır-mış, Mitelenli Hellanik isə ilk dəmir alətləri iskitlərin xaqanı Sansvinin qayırdığını yazmışdır.”

Ekranda H.Cəfərov görünür və deyir:


Mis-Daş dövrünün son mərhələsində yeni qab növləri,habelə naxışlanmada yeni üsul və motivlər yaranırdı.Bu yeniliklər Eneolit dövründən erkən Tunc dövrü-nə keçid mərhələsi üçün səciyyəvidir.

Azərbaycanın Eneolit əhalisinin həyatında dini ayin və ovsun mərasimləri də müəyyən yer tuturdu. Qarğalar təpəsində kiçik çalada tapılmış və odun təsirindən qaralmış daş topasını tədqiqatçılar quraqlıq zamanı yağış “çağırmaq”mərasimi ilə bağlayırlar.”

Ekranda yenidən dəvə karvanı ilə bağlı süjet canlanır və yenə də bu süjeti Soltan Hacıbəyovun “Karvan”simfonik suitası müşayiət edir.Süjet bitər –bitməz ekranda Lev Qumilyovun şəkli və ardınca da onun “Qədim türklər” kitabının üz qabığı görüntülənir.

Diktor mətni:
Böyük rus türkoloqu Lev Qumilyov özünün məşhur “Qədim türklər”kita-bında ən qədim zamanlardan etibarən türklər arasında “yada daşı” ,yəni cadu daşı adlanan magik daşların köməyi ilə quraqlıq zamanı yağış yağdırmağın mümkünlü-yünə inamın mövcud olduğunu qeyd etmiş və türklərin bu sənətlə məşğul olduqları barədə müxtəlif qaynaqlarda məlumatlar bulunduğunu yazmışdır.”

Ekranda Lev Qumilyovun sözügedən kitabını tutmuş aktyor peyda olur.O,ki-

tabdan oxuyur:
Yuebanlar haqqında olan rəvayətdə soyuq hava və yağış çağırmağı bacaran

cadugərlərdən söhbət açılır.Jujanlarla döyüş zamanı yueban cadugərləri qarlı fırtına çağırıb düşmənlərin üzərinə göndərmişdilər.Bənzər rəvayəti Turlu Qriqori

də nəql etmişdir.Avarların franklarla döyüşü zamanı avar cadugərləri şimşəkli tufan yarat-mış,şimşək frank düşərgəsini vurmuş və onlar bunun nəticəsində məğlub olmuşdu-lar.Eyni cadu gücü naymanlara da aid edilmişdir.Rəşidəddin yazır ki,Çingiz xana qarşı döyüşən və başında Camuxanın durduğu soy birləşməsinin cadugərləri də tufan yaratmış,fəqət hesablamada səhvə yol verdiklərindən tufan öz başlarına çaxmışdır.”

Ekaranda yenidən öncə Qumilyovun şəkli,sonra isə sözügedən kitabı görü-nür.Kadr arxasında diktor deyir:


Türklərin yağış yağdırmaq gücünə sahib olan daşlardan istifadə etdikləri barədə bir çox müəlliflərin,o cümlədən Təbəri,Səəlibi,Balimi,Firdovsi,Mirxond, Sebos və başqalarıının əsərlərində,eləcə də 7-ci əsrin anonim Suriya və 10-cu əsr fars anonim mənbələrində çox sayda məlumat olduğunu söyləyən Lev Qumilyov daha sonra yazır ki,yalnız Firdovsi bu halı izah etməyə çalışmış və baş verənləri kütləvi hiptnoz kimi şərh etmişdir.Qədim türklərin bu sənəti “yada”,yəni cadu ad-

landırdıqlarını diqqətə catdıran müəllifin bildirdiyinə görə,ayrı-ayrı türk xalqların-da bu inam 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər davam etmişdir.”

Ekranda dilçi alim Firudun Ağasıoğlu peyda olur.Ekranın altında onun adı, soy adı və elmi dərəcəsi yazılır.O deyir:


Təbərinin yazdığına görə,Həzrət Nuh peyğəmbərin oğlu,türklərin ulu babası

hesab edilən Yafəs türk xalqına yağış yağdıran yada daşı vermişdir.Başqa bir rəva-yətdə isə həmin daşın türklərə Həzrət İbrahim peyğəmbərdən miras qaldığı bildiri-lir.”

Ekranda İbn Əl-Fəqih Əl-Həmadaninin “Əxbar əl-buldan”kitabının üz qabəğı

görüntülənir.

Diktor mətni:


Türklərin yada daşının köməyi ilə yağış yağdırdıqları barədə məlumat verən müəlliflərdən biri də 10-cu əsrdə yaşamış məşhur alim İbn Əl-Fəqih Əl-Həməda-nidir.O,ərəb dilində qələmə aldığı “Əxbar əl-buldan”,yəni “Ölkələr haqqında xə-bərlər” adlı kitabının “Türklər,onların ölkəsi və bu ölkədəki möcüzələr haqqında “başlıqlı bölümündə mövzu ilə bağlı maraqlı fikirlər söyləmişdir.”

Ekranda peyda olan aktyor sözügedən müəllifin sözügedən kitabından oxu-yur:


Türklər ölkəsinin möcüzələrindən biri də onların köməyi ilə türklərin yağış,

qar,dolu yağdırdıqları və istədikləri digər bənzər təbiət hadisələrini meydana gətirə bildikləri daşlardır.Onlarda bu daşlar böyük önəmə sahibdirlər və geniş istifadə edilməkdədirlər.Bunu türklərin heç biri inkar etmir,fəqət həmin daşlar doqquzo-ğuzlar arasında daha çox qiymətləndirilir.”

Ekranda qavaldaşda çalınan ritmlərin fonunda Qobustanın qaya təsvirləri bir-birini əvəz edir.Daha sonra bu təsvirlərin yerini müəllifi məlum olmayan “Əcaib əd-dünya”kitabının üz qabığı tutur.

Diktor mətni:
Müəllifi məlum olmayan,13-cü əsrdə fars dilində qələmə alındığı bilinən “Əcaib əd-dünya”,yəni “Dünyanın qəribəlikləri”adlı kitabda da maraqlı bir qeydə rast gəlmək mümkündür.”
Ekranda peyda olan aktyor əlindəki kitabdan oxuyur:
Deyirlər ki,Ərdəbildə böyük daş var,əlinlə onu vurduqda xoş səs çıxarır. Quraqlıq düşdüyü zaman bu daşı şəhərdən kənara çıxarırlar və o saat yağış yağır.

Onu yenidən şəhərə qaytaranda yağış kəsir.”

Ekranda folklorşünas alim Azad Nəbiyev peyda olur.Ekranın alt tərəfində onun adı,soy adı və elmi dərəcəsi yazılır.O deyir:


Xalqımızın ilkin inam və etiqdlarının,ovçuluq,əkinçilik,maldarlıq həyatı ilə bağlı mifik təsəvvürləri bizə əsasən xalq yaradıcılığı nümumələri ilə gəlib çatmış-

dır. Bu nümunələr improvizə edilmiş formalarda,əksər halda isə türkdilli xalqların poetik yaradıcılığı üçün ənənəvi olan ibtidai ölçü qəliblərində yayılmışdır.Türk boy -larının ilkin magik təsəvvürlərinin poetikləşməsi ,şifahi bədii yaradıcılıqda əks olunması dövrünün məhsulu olan ovsunlar müəyyən mərhələdə ibtidai insanın gündəlik həyatında,həyatı dərketmə və öz bildiyi kimi idarə etmə prosesində mühüm mövqe tutmuşdur.Zaman keçdikcə,təbiətin sirləri insan üçün açıldıqca ovsun təsəvvürləri də zəifləmiş, bir janr kimi arxaikləşmişdir.

Ovsun sözün gücünə inamı əks etdirən bir janrdır.Bu janrda oxşar səslər, sözlər vasitəsilə insan psixikasına təsir göstərilir,sözün gücü,təsiri inamın təntənə-sinə çevrilir.

Xalq içərisində uzun müddət quraqlıq olarkən müəyyən “müqəddəs”ocaq-lardan götürülmüş daşları ortadan dəlib suya salardılar.Məsələn, Quba – Qonaq-kənd zonasında Baba dağdan gətirilmiş daşları suya salıb ipin başını sahildəki ağaclardan birinə bağlayardılar.İpin bağlandığı ağac adətən qarağac və ya fındıq ağacı olmalı idi.Daşlar suya salınarkən xorla oxuyardılar:

Daş başım,

Yaş başım,

Yaş oldu

Üst-başım.

Sonra daşı suya salardılar.Bu vaxt ovsun oxunardı”

Ekranda çay qırağında durmuş milli geyimli qızlar görünür.Onlar xorla deyirlər:


Suda daşım,

Baba daşım,

Gələr,getməz

Yağışım.
Suda daşım,

Yaş başım,

Yaş oldu

Üst-başım.”

Ekranda yenidən Azad Nəbiyev peyda olur və deyir:


Məlumdur ki,hələ çox qədimlərdən arası kəsilməz yağışlar zamanı günəşi çağırış mərasimləri xalq arasında geniş yayılmışdı.İbtidai insanlar bu görüşlə bağlı ovsunlar da yaratmışlar.Onlardan biri belədir :Günəşin çıxmasını arzulayan insanlar Baba dağından gətirilmiş daşları ocaqda,küldə basdırar və ocaqda xəşil bişirərdilər. Xəşili ananın ilki çalmalı idi.Ovsunçu basdırılan daşların üstünə közləri yığa-yığa ovsun oxuyardı.”

Ekranda ocaq başına yığışmış milli geyimli qızlar görünür.Onlardan biri ocaqdakı daşların üstünü közlərlə örtə-örtə oxuyur:

Qodu daşı,

Odu daşı,

Qodu kəssin

Yağışı.”

Sonra qızlar birlikdə oxuyurlar:

Budu daşı,Bulutların

Kudu daşı,

Bişirmişəm

Xəmiraşı.

Qonaq gəlsin

Godu başı,

Gətirsin

Qızıl günü,

Aparsın
Yağışı.

Qodu daşı,

Odu daşı,

Qodu kəssin

Yağışı.”

Ekranda eyni səhnə yenidən,fəqət bu dəfə səssiz təkrarlanır.Kadr arxasın-dan diktorun səsi eşidilir:


Qarğalar təpəsindən tapılan ocaq yeri və ocaqdan qaralmış daşlar bu qə-dim türk inancının köklərinin ən azı Eneolit dövrünə,yəni 6-8 min il öncələrə qədər uzandığını və bu mərasim zamanı oxunan ovsunların da 6-8 min il öncəyə aid po-etik nümunələr olduğunu sübut edir.Bu isə o deməkdir ki,Azərbaycanda türk xalq teatr sənətinin,ağız ədəbiyyatının və xor ifaçılığının yaşı minilliklərlə ölçülür.”

Ekranda bir-birini əvəz edən qaya təsvirləri görüntülənir.Kadr arxasından eşidilən diktor səsi deyir:


Deməli,şifahi xalq ədəbiyyatımızın tarixi də Qobustanda izlərinə rastladı-ğımız təsviri incəsənətimiz və rəqs mədəniyyətimiz qədər qədimdir.Lakin gerçək-dənmi əcdadlarımızın minillər öncə danışdıqları dil bu günkündən bu qədər az fərqlənirmiş və 6-8 min il öncə işlənilən sözlər günümüzə qədər dəyişmədən gəlib çıxa bilmişdir?”

Ekranda Sayalı Sadıqovanın öncə qələmə aldığı “Azərbaycan dilində ter-

minologiyanın təşəkkülü və inkişafı”kitabını üz qabığı,daha sonra müəllifin özü görünür.Ekranın alt tərəfində onun adı,soy adı və elmi dərəcəsi yazılır.Alim deyir:
İstehsalat prosesinin genişlənməsi,ictimai-iqtisadi həyatın,elmin inkişafı

terminologiyanın zənginləşməsində həlledici amildir.İstehsalatın inkişafı yeni-yeni əmək alətlərinin yaradılması və müntəzəm olaraq təkmilləşdirilməsi zərurətini ya-radır.Yeni yaradılan və təkmilləşdirilən modellər onların adlandırılmasından doğan ehtiyac zəminində hər bir dilin ayrı-ayrı leksik laylarının inkişafına səbəb olur.

Azərbaycan türkcəsində terminologiyanın təşəkkülü və inkişaf tarixi qədimdir. Tədqiqatçıların müəyyənləşdirdiklərinə görə hələ Eneolit dövründə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı,əkinçilik.maldarlıq kimi sahələr aparıcı sahələr olmaqla, onun iqtisadi həyatının əsasını təşkil etmişdir.Bu dövr Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf tarixi baxımından bir sıra əlamətdar xüsusiyyətləri ilə diqqəti çəkir.”

Ekranda dilçi alim K.M.Musayev görünür.Ekranın alt tərəfində onun adı, soy adı və elmi dərəcəsi yazılır.O deyir:


Söhbət terminologiyadan gedəndə bir çox mütəxəssislər ilk növbədə yazı-

lı ədəbi dilə müraciət edirlər.Halbuki bir çox sahə terminologiyası yazısı olmayan dillərdə,həmçinin ədəbi dilin yazıyaqədərki dövrlərində də formalaşmışdır.”

Ekranda dilçi alim Ağamusa Axundov peyda olur .Ekranın altında onun adı,soy adı və elmi dərəcəsi yazılır.O deyir:


Ümumiyyətlə,terminoloji tədqiqatlara və termin yaradıcılığına da yeni-dən qayıtmağa ehtiyac var.Çünki cəmiyyətin tarixində baş verən bütün ictimai-si-yasi dəyişikliklər,tarixi hadisə və proseslər dildə öz əksini tapır.”

Ekranda “Milyonuncu illər” filmindən mağara həyatını təsvir edən kadrlar canlanır.

Diktor mətni:
Məlum olduğu kimi qədim insanlar ilk dəfə məhz Eneolit dövründə yaşa-yış evləri tikməyə başlamışlar.Bundan öncə isə onlar üçün ev rolunu təbii mağara-lar oynamaqda idi.Ana dilimizdə “mağara”kəlməsinin bir neçə sinonimi var.”

Ekrandakı kadrlar itir və onun əvəzinə yazılır:


" OVUQ------OVULMUŞ YER

OYUQ ---- OYULMUŞ YER

EŞİK ----- EŞİLMİŞ YER”
Kadr arxasından diktor sözünə davam edərək deyir:
Ovuq,yəni ovulmuş yer. Oyuq,yəni oyulmuş yer.Eşik,yəni eşilmiş yer.Bü-tün bu sözlər fel bildirən kökə artırılan sözdüzəldici şəkilçi vasitəsi ilə düzəlmiş-dir.”

Ekrandakı yazıları aşağıdakı yazılar əvəz edir:


OV+UQ= OVUQ

OY+UQ= OYUQ

EŞ+ İK = EŞİK”
Diktor mətni aralıqsız davam edir:
“Ov kökü və uq şəkilçisi.Oy kökü və yenə uq şəkilçisi.Eş və ik şəkilçisi.”

30

Ekrandakı yazılar dəyişir:


OV(MAQ)

OY(MAQ)

EŞ(MƏK)”
Diktor mətni:
Söz kökləri bunlardır:ov,oy və eş.Maraqlıdır ki,əcdadlarımız mağaralar-dan özlərinin qurduqları evlərə köçərkən,əski evlərinin,yəni mağaraların adlarını yeni yaşayış yerlərinə daşımışlar.Beləcə,ana dilimizdə “ev” termini və onun müx-təlif şivə variantları və sinonimləri meydana çıxmışdır.”

Ekrandakı yazılar yeniləri ilə əvəz olur:


OV ---- EV

OY ---- ÖY

EŞ ---- EŞİK ---- EV-EŞİK”
Diktor mətni yenə aralıqsız davam edir:
Ov kökü bir qədər dəyişərək “ev”sözünə,oy kökü cüzi dəyişikliklə “öy”

kəlməsinə, eş kökü isə “eşik” kəlməsinə və “ev-eşik”termininə başlanğıc vermiş-dir.Bu isə o deməkdir ki,dilimizdə bu gün də eyni mənada işlənməkdə olan həmin

terminlərin ən azı 6-8 min il yaşı var. Və bunlar eyni dövrdə formalaşan və günü-müzədək yaşayan yeganə terminlər deyil.

Ekrandakı yazıları Eneolit dövrünə aid saxsı qabların təsvirləri əvəz edir.

Ekran arxasından diktorun səsi gəlməkdə davam edir:
Eneolit dövründə əcdadlarımızın məişətinəinə daxil olan yeniliklərdən biri də, artıq qeyd edildiyi kimi, saxsı qablar olmuşdur.Bəs,görəsən, saxsı qablar kəşf edilməmişdən öncə insanlar müxtəlif ərzaq növlərini,xüsusən də suyu nədə saxlayır və bir yerdən digər yerə necə daşıyırdılar.Quru ərzağı hələ Neolit dövrün-dən məlum olan toxuma səbətlərdə saxlamaq və daşımaq mümkün olsa da, su üçün bu imkansızdır.”

Ekranda balqabaq və kudu təsvirləri fonunda xarici görkəmcə onları xa-tırladan gil qabların təsvirləri çanlanır.Diktorun səsi sözünə davam edərək deyir:


Ən qədim qabların formalarının qabağın məlum iki formasını-balqabaq və kudu formalarını xatırlatması ,eləcə də yaxın vaxtlara qədər məişətdə içi oyul-muş qabaq qabıqlarından qab kimi istifadə edilməsi Enrolit dövrü gil qablarının prototipinin məhz içi ovulmuş qabaq olduğunu söyləməyə əsas verir.”
Ekranda pedaqoq alim Allahverdi Eminov peyda olur.Ekranın altında onun adı,soy adı və elmi dərəcəsi yazılır.O deyir.
Azərbaycanda tərəkəmələrin məişətində içi ovulmuş balqabaqdan ya-xın zamanlara qədər qab kimi istifadə edilmişdir. Mən bu halı ikinci dünya müha-ribəsi dövründə Balakən rayonunda görmüşəm.”

Ekranda yenidən öncəki şəkillər peyda olur.

Diktor mətni:
Deməli,Eneolit dövründə yaşamış əcdadlarımız dulusçuluq sənətini kəşf etməmişdən öncə qab kimi içi ovulmuş qabaqdan istifadə edərmişlər.Və bu,

gil qabların istifadəyə girməsindən sonra da uzun əsrlər boyu məişətdə davam et-

mişdir.”
Ekrandakı təsvirləri aşağıdakı yazı əvəz edir:
QABAQ ----- QAB

QABIQ ----- QAPAQ
Diktorun səsi sözünə davam edir:
“Bu fakt dilimizdəki “qab” və “qapaq” kimi terminlərin “qabaq” və “qabıq”kimi sözlərdən törədiyini və sözügedən yeni terminlərin məhz Eneolit döv-ründə,yəni ən azı 6-8 min il öncə yarandığını sübut edir.

Madam ki,dilimizdə bu gün də ən azı 6-8 min il bundan öncə yaranmış

sözlərimiz heç bir əhəmiyyətli dəyişikliyə uğramadan yaşayır və fəal şəkildə işlə-nir,deməli,o dövrün ovsun mətnlərinin günümüzədək cüzi dəyişikliklərlə gəlib çat-masında təəccüblü bir şey olmamalıdır.”

Ekranda Nəsir Rzayev görünür və deyir:


Ovsunçuluq qədim mədəniyyətimizdə,folklorumuzda dərin köklər sal-dığı üçün onun ənənəvi davam edən izləri dövrümüzədək gəlib çıxmışdır.Bu izlər təsərrüfat həyatında,təbiətdə və məişətdə baş verən hadisələri ovsunlamaq məqsədi ilə,dilimizə canlı və cansız varlıqları ovsunlayan sözlər gətirmişdir.Azərbaycan ərazisində,son vaxtlara qədər ovsunlama ayinlərinin ayrı-ayrı formaları,daha doğ-rusu,fraqmentləri icra edilirmiş.Ovçuluq,maldarlıq,əkinçilik təsərrüfatlarına dair bir neçə ovsun ayini nümunəsi göstərək.Ovçu gələcək ovun müvəffəqiyyətlə keç-məsi üçün ovu nişan alaraq oxu atarkən belə deyir:

Haş getdi,

Huş getdi,

Bu ox sənə

Tuş getdi.
Maldar mal-qaranı canavardan qorumaq üçün bıçaq və ya qayçını bü-külmüş halda parçaya sarıyaraq deyir:

Qurdun ağzını bağladım.”

Ekranda tarixçi alim Nəcəf Müseyibli peyda olur və deyir:


Azərbaycanda geniş yayılmış ovsun folkloru nümunələrindən biri də

Qurd ağzı bağlama” ovsunudur.Maraqlıdır ki,Gəmiqaya təsvirləri içərisində rast gəlinmiş bir təsvir bilavasitə qurd ağzı bağlama ovsunu ilə birbaşa bağlıdır.”

Ekranda Gəmiqaya təsvirlərindən biri-üzərində qurd,qoyun və yumağa dönüşən ip şəkli cızılmış petroqlif görünür.Alim kadr arxasından sözünə davam edir:
Sözügedən petroqlifdə qurd və qoyun,eləcə də onların arasından keçə-rək onları bir-birindən ayıran və ucu yumağa çevrilən ip şəkli çəkilmişdir.”

Ekranda qavaldaşda ifa edilən ritmlərin müşayiəti ilə Gəmiqaya təsvir-ləri bir-birini əvəz edir və sonda yenidən öncəki epizoddakı təsvir,yəni qoyun və qurdun birlikdə olduğu petroqlif peyda olur.

Diktor mətni:
Gəmiqayadan tapılmış bu petroqlifin əhəmiyyəti ondadır ki,onun ifadə etdiyi təsviri informasiyanın səsli-sözlü variantı da dövrümüzədək gəlib çatmışdır və o da “yağış çağırmaq” və “yağış kəsmək” ovsunları kimi sadə bayatı formasın-dadır.

Yağladım,

Dağladım,

Qurdun ağzın

Bağladım.

İstər bu fakt,istərsə də Qarğalı abidəsindən tapılan magik daşlar və müvafiq ovsun mətnləri folklor ədəbiyyatımızın,şerimizin ən qədim formasının məhz bayatı forması olduğunu,byatı yaradıcılığının ən azı 6-8 min il bundan öncə formalaşdığını sübut edir.
Ekranda yenidən Nəsir Rzayev görünür.O deyir:
İlk Azərbaycan piktoqramını qədim Qobustan rəssamları hələ orta Daş dövründə yaratmağa,yazmağa cəhd etmişlər.”

Ekranda Böyükdaşın yuxarı mərtəbəsində 78 №-li daşın üzərindəki “ 7 gözəl” təsviri canlanır.Alim ekran arxasından sözünə davam edir:


Bu baxımdan Böyükdaşın yuxarı mərtəbəsindəki 78 №-li daşın üzərin-dəki təsvir deyilənlərə ən gözəl misaldır.Qobustan rəssamları Mis-Daş dövründən başlayaraq öz əsərlərində təsvirli yazılara daha tez-tez müraciət etmişlər.”

Ekranda görünən Nəsir Rzayev daha sonra deyir:


"Totemistik sehrkarlıq ayinlərinin keçirilməsi haqqında xəbər verən,xronikal səciyyəli, qəbilənin gündəlik həyatında baş verən hadisələri nəql edən təsvirli yazılara,yəni piktoqramlara bu dövrün petroqliflərində rast gəlirik.Totemistik ovsunlama ayini keçirərkən ovçu və ya maldarların iki cərgədə sərbəst vəziyyətdə rəqs etdiklərini Böyükdaşın yuxarı mərtəbəsindəki 67 №-li daşın təsvirlərində görürük.”

Ekranda Böyükdaşın yuxarı mərtəbəsindəki 67 №-li daşın təsviri canla-nır.Alimin səsi kadr arxasından eşidilir.O,sözünə davam edərək deyir:


Burada aşağı cərgənin ortasında üç fiqurun üzündə müxtəlif totemlərin maskası görünür.Demək,bu sehrkarlıq ayini rəqsində üç adam totem obrazında çıxış edir.Ovlanacaq və ya sayı çoxaldılmalı olan əhliləşdirilmiş heyvan rəsmlərinin ovsunlanmasına həsr edilmiş bu ayin rəqsində totemin iştirakı bu sehrkarlıq tədbirinin müvəffəqiyyətlə nəticələnməsi üçün mühüm amil hesab edilirdi.”

Ekrandakı təsvir itir,onun yerini Nəsir Rzayev tutur.O.sözünə belə da-vam edir:

Belə ovsunlanma ayini keçirilməmişdən öncə ovlanılacaq və ya bəslə-nərək artırılacaq mal-qaranın rəsmləri qayada cızılırdı.Bundan sonra qəbilə üzvləri bu təsvirlərin qarşısında rəqs edir,ovsun duası oxuyur,mərasim keçirirdilər.”

Ekranda Böyükdaşın yuxarı mərtəbəsindəki 46№-li daşın (cənub tərəfi)

üzərindəki təsvir görüntülənir.Alimin səsi ekran arxasından eşidilir:
Misal üçün Böyükdaşın yuxarı mərtəbəsində,46№-li daşın cənub tərə-findəki təsvirdə qəbilə atlarını təmsil edən çox sayda at düz xətlərlə ovsunlanmış vəziyyətdə gözə dəyir.Bir atın balalı halda rəsm edilməsi göstərir ki,bu təsvirlər atların çoxalması üçün ovsunlanmalı imiş.Xronikal səciyyəli bu tipli piktoqramlar həmin hadisələri nəql edirlər.”

Yarıya qədər doğmuş günəşin fonunda hərəkət edən dəvə karvanının silu-eti. Bu kadrların fonunda yazılır: “ 1-ci seriyanın sonu." Bütün bunlar Soltan Hacı-bəyovun “Karvan” simfonik suitasının müşayiəti ilə cərəyan edir.Yüklə 1,44 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin