Bibliyografya: 3 Fİrza 3

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.96 Mb.
səhifə29/29
tarix12.01.2019
ölçüsü0.96 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
277 BA, KK, nr. 7224, vr. 22a-23b

278 BA, MAD, nr. 15902

279 BA, D.BŞM, ETB, nr. H792

280 BA, HH, nr. 10771; Nuri, vr. 1533-154d

281 Düstûr, III, 254-255

282 Bk. Halkiyat

283 Bk. Çad

284 11 Haziran 1870

285 27 Temmuz 1849

286 et-cİber, IV, 117

287 el-Mesâtik ve'l-memâlik, s. 90

288 a.y.e., s. 155

289 a.g.e., s. 92, 153 vd

290 el-A'lâku'n-nefise, s. 85, 127-130

291 Mürücü'z-zetıeb, II, 32 vd., 34-37; Alm. trc. G. Rotter, s. 202 vd., 204-207; et-Tenbîh, s. 22 vd., 176 vd.

292 İbn Dihye el-Kelbî, s. 139 vd

293 Bazı tarihçiler bunun doğru olmadığını ileri sürerler. El2, III, 1044; ak­sine görüş için bk. Buckler, Harun'al-Ras-hid and Charles the Great, krş. Runciman, English Historical Reuieıv, I |1935|, 606-619; Mâcid Haddûrî, Musca

294 Delia Vida, Aneddoti e svaghi arabi e non ara­bi, s. 26-44; a.mlf., Rivista Storica Italia-na, LXVI (1954), s. 21-38; M. Hamidullah, JPHS, 1/4 [1953], S. 272-300; a.mlf., İTED, 11/1 119571, s, 113-145

295 et-Fihrist, s. 20

296 Ayrıca Bk. Frenk

297 Belçika 330, Almanya 228, İtalya 190, İsviçre 169, Lüksemburg 152, Andorra 132

298 20 Haziran 1789

299 14 Temmuz

300 27 Ağus­tos

301 10 Ağustos 1792

302 Kasım 1799

303 Mart 1814

304 18 Haziran 1815

305 24-25 Şubat 1848

306 2 Aralık 1852

307 4 Eylül 1870

308 Mart 1995

309 Bk. Franklar; Haçlılar

310 25 Ekim 1463

311 1 Şubat 1553

312 Mâmoires du Baron de Tott sur les Turcs et les Tar-teres, Amsterdam 1784

313 Londres 1788

314 22 Haziran 1853

315 16 Mayıs 1916

316 17 Nisan 1917

317 25 Ni­san 1920

318 30 Ekim 1918

319 10 Ağustos 1920

320 20 Temmuz 1936

321 Geniş bilgi için bk. cezayir [Sömürge Dönemi]

322 Geniş bilgi için bk. Fas

323 Cezayir, 1912

324 Tunus, 1920

325 Fas, 1934

326 Ağustos 1946

327 Mart 1956; geniş bilgi için bk. Fas;Tunus

328 Eylül 1958

329 Haziran 1960

330 Bk. ASYA [Sömürgecilik Dönemi ve Bağımsızlık]

331 Yerasimos, s. 9

332 De la republique des turcs, Poitiers 1560; Des histoires orientales et principaiement des turks, Paris 1575

333 Paris 1538-1539

334 Paris 1697; Lattaye 1777-1782

335 Cologne 1678

336 Paris 1694

337 I-XII, Paris 1704-1717

338 Paris 1747-1748

339 Paris 1735

340 Paris 1758-1765

341 I-VI1I, İstanbul 1923-1925

342 Paris 1787

343 Voyage fait â la Tene Sainte en l'annâe MDCCXIX, con-tenant ta description de Jârusalem, tant ancienne que moderne, aoec les moeurs et les coutumes des turcs, Paris 1720, s. 374

344 Paris 1773

345 I-1I, Paris 1810-1831

346 Paris 1816

347 Paris 1785

348 Paris 1834

349 I-II, Paris 1834-1835

350 Paris 1845

351 Paris 1836-1840

352 Paris 1821

353 Paris 1823-1834

354 ProlegomĞnes d'Ibn Khaldoun, 1-111, Paris 1858

355 Histoire des sultans mamlouks, 1-11, Paris 1837-1844

356 Histoire des Mongots de la Perse..., Paris 1836

357 Ğogmphie d'Aboul-feda, I-II, Paris 1840, 1848

358 I-II, Paris 1847-1853

359 Berlin-London 1850

360 Paris 1867

361 Pa­ris 1867

362 1-111, Paris 1884-1928

363 Paris 1887

364 Paris 1886

365 Paris 1846

366 Cezayir 1847

367 Paris 1852

368 Konstantine 1856

369 Les prairies d'or, 1-1X, Paris 1861-1877

370 L'Aİkoran de Mohamet, Paris 1647

371 Le Coran, I-11, Paris 1783

372 Le Koran, Pa­ris 1840

373 Le Coran, Paris 1929

374 Le Coran, Paris 1936

375 Le Coran, Tra-duction nouoelle, Mİ, Paris 1949-1950

376 Le Saint Coran, Paris 1959

377 Le Coran, Paris 1972

378 Le Coran, 1-11, Paris 1972

379 Myzyri, s. 501

380 Ocak 1881

381 Burro, s. 122-125

382 Kristo Fras­heri, Abdyl Frasheri, s. 21-28

383 Diturija, s. 321

384 Kaleshi, Biographisches Lexikon, 1, 541

385 l-II, Bükreş 1886

386 Bük­reş 1886

387 Bükreş 1886

388 Bükreş 1886

389 Bükreş 1888

390 Bükreş 1895

391 Bükreş 1890

392 Bük­reş 1894

393 Bükreş 1896

394 Bük­reş 1898

395 Bük­reş 1898

396 Sofya 1899

397 Sofya 1902

398 Bükreş 1896

399 İstanbul 1288/1871, 2,bs. 1877

400 İstanbul 1298, 1300

401 İstanbul 1298

402 "Kater Stinet dhe fillimet romantike te Naimit", Studime Filologjike, nr. 2, Tirane 1971

403 İstanbul 1303

404 Bükreş 1886; Sofya 1904, 1912

405 İstanbul 1895

406 Tirane 1980,1, 351-392

407 Bk. Sierra Leone

408 Bk. Firengl Mahal

409 Geniş bilgi için bk. batılılaşma [mûsiki]

410 Halle 1830

411 I-IV, Halle 1830-1837

412 Bonn 1834

413 Bonn 1835

414 1-III. Bonn 1838-1843

415 Bonn 1861

416 Paris 1819; Bonn 1820

417 Bonn 1822; Halle 1833, Latince tercümesiyle

418 Bonn 1823. Arap­ça metni ve Latince çevirisiyle

419 Bonn 1823

420 Halle 1827, Arapça metni, şerhi ve Latince çevirisiyle

421 Bonn 1828, Arapça metni ve Hatîb et-Tebrîzî'nin şer­hiyle

422 1 -II. Bonn 1847-1851

423 Halle 1829- Arapça metni, şerhi ve Latince çevirisiyle

424 I-II, Bonn 1832, 1851-1852, Arapça metni, Latince tercü­mesi ve şerhiyle

425 Leipzig 1866-1873, Wüs-tenfeld ile birlikte, fihristler ve zeyiller ilâ­vesiyle

426 Bk. Kalb

427 9 Ekim 1917

428 Sa'd Zağlûl 1924, Mustafa en-Neh-hâs 1928 ve 1930

429 26 Ağus­tos 1936

430 17 Ocak 1815

431 9 Ağustos 1852

432 I Nisan 1854

433 Temmuz-Ağustös 1855

434 30 Mart 1856

435 14 Temmuz 1861

436 21 Aralık

437 4-5 Haziran 1866

438 Şubat 1867

439 21 Haziran-7 Ağustos 1867

440 29 Şevval 1285/ 12 Şubat 1869

441 Bk. Fuad Paşa Camii Ve Türbesi

442 Bk. Bibl

443 Sunshine and Storm, s. 107

444 19 Eylül 1865

445 3 Aralık 1967

446 Kahire 1955

447 Kahire 1957

448 Kahire 1958

449 II-III. ciltleri, Kuveyt 1961

450 ll-VII. ciltleri, Kahire 1962-1967

451 Roma 1971, Yemen'in coğrafyasıyla ilgili bölüm

452 Tunus 1393/1974

453 Kahire 1950

454 I-IV, Kahire 1954-1964

455 Kahire 1956

456 Şezerât, V1U, 223

457 Mu'cemü'l-mü'elliftn, Vlll, 77

458 Mucem, I, 712

459 Keşfü'z-zunûn, I, 45; Osman/ı Müellifleri, 320; Brockelmann, GAL, II, 568

460 Adâbü'l-euşıyâ, Süleymaniye Ktp., Yenicami, nr. 416/2, vr. 114a

461 Cârullah Efendi, nr. 572

462 Kahire 1300, II, 81-358

463 Süleymaniye Ktp., Halet Efen­di, nr. 129; Esad Efendi, nr. 812; Cârullah Efendi, nr. 814

464 Sü­leymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1104/2, 1107/4

465 Bu eserle­rin yazma nüshaları için bk. Brockelmann, GAL, II 573; Suppl., II, 645

466 Sülemî, s. 6-8

467 el-Hadîd 57/16

468 er-Risâle, s. 57

469 Ocak 803

470 Ebû Nuaym, VIII, 98

471 Sülemî, s. 10, 13

472 Ebû Nuaym, VIII, 93, 99

473 a.g.e, VIII, 92

474 Sülemî, s. 10

475 Ali Sâmî en-Neşşâr, III, 403-404

476 Ebû Nuaym, VIII, 98

477 a.g.e., VIII, 106; Attâr, s. 132

478 Zehebî, A'lâmü'n-nübelâ, VIII, 421

479 İbnü'l-İmâd.I, 317;Şeybî, I, 299

480 Ze­hebî, A'lûmü'n-nübelâ, VIII, 435, 442; Câmî, s. 92

481 Bk. Gaflet

482 Bk. Galat

483 Tekvîn, 38/14; Yeşu, 2/1; I. Krallar, 3/16-27

484 Tekvin, 38/14-15

485 Yeşu, 2/4-16

486 Hâkimler, 16/1

487 I. Krallar, 3/16-28

488 Tekvin, 34/31

489 Amos, 7/17

490 Levililer, 19/29

491 Levililer, 21/7

492 Leviliier, 21/9

493 Tesniye, 22/21

494 Tes­niye, 23/18

495 Tesniye, 23/17-18

496 I. Krallar, 14/24, 15/12, 22/46; II. Kral­lar, 23/7; Hoşea, 4/14

497 11. Krallar, 23/4 14; Ye-remya, 2/20; Hezekiel, 23/37 vd

498 Sayılar, 25/1-2; Hâkimler, 2/17, 8/27, 33; Yeremya, 3/6; Hezekiel, 6/9; Hoşea, 4/12 m

499 Tosef., Tem. 4/8; krş. Tesniye, 23/19

500 Maim. Yad, Issurei ha Mizbe'ah, 4/8

501 Tem. 6/4

502 Sayılar, 25/1-2; Hâkimler. 2/ 13, 17, 8/27, 33; Yeremya, 3/6

503 Çıkış, 20/14; Levililer, 18/20; Tesniye, 22/22-29

504 Tesniye, 22/21-24

505 Luka, 15/30

506 Korintoslular'a Birinci Mektup, 6/13

507 Matta, 21/ 31-32

508 Meselâ bk. Luka, 15/30-32

509 Korintoslular'a Birinci Mektup, 6/5-17

510 Vahiy, 17/1-8

511 Matta, 5

512 Matta, 5/28

513 Matta, 5/29

514 Bk. M. F. Abdülbâkî, el-Mu'cem, "fhş" md.

515 Bk. en-Nisâ 4/15, 19, 25; en-Neml 27/54; el-Ahzâb 33/30; et-Talâk 65/1

516 Bk. Wensinck, el-Mu'cem, "fhş" md.

517 Buhârî, "Edeb", 38, 39, 48; Müslim, "Birr", 73; "Selâm", 11; Tirmizî, "Birr", 47, 59

518 Müsned, II, 507; Müslim. "Selâm", 154, 155

519 Buhârî, "Büyü", 113; Müslim, "Müsâkât", 40,41

520 Bk. el-Mümtehine 60/12

521 Taberî, XXVIII, 78; İbn Hişâm, II. 433-434

522 en-Nûr 24/6, 7

523 Buhârî, "Talâk", 31, 34, 35; Müslim, "Li'ân", 9, 12; diğer kaynaklar için bk. Wensinck, el-Mu'cem, "l'an"

524 Tecrid Tercemesi, II, 481-482, 4. dipnot

525 Yedi Askı, s. 20-21

526 en-Nûr 24/33

527 en-Nisâ 4/24; el-Mâide 5/5

528 en-Nisâ 4/25

529 el-En am 6/151; el-A'râf 7/ 33

530 en-Neml 27/54; el-A'râf 7/80-84

531 el-Ankebût 29/28-35

532 Buhârî, "Nikâh", 36

533 en-Nûr 24/3

534 Geniş bilgi için bk. Elmalıh, V, 3473 vd.

535 en-Nûr 24/26

536 el-İsrâ 17/32

537 en-Nûr 24/30-31

538 en-Nûr 24/31

539 en-Nûr 24/31

540 Cevâd Ali, V, 139

541 Hasan İbra­him, 1,432

542 Makrîzî, I. 89

543 Mez, II, 141, 150

544 Ülken, s. 243

545 Bk. ehl-i hadIs

546 İbn Sa'd, s. 319

547 İbnü'n-Nedîm, s. 315

548 el-îhkâm, II, 113

549 Me­selâ bk. Gazzâlî, s. 314

550 Kâdî İyâz, 1,71

551 Mekke, Câmiatü Ümmi'l-kurâ, 1392/1972

552 Bk. Fakr

553 Bk. Futa Calon

554 Nisan 1810

555 Bk. Adamava

556 Bk. Folantler

557 Lewis, s. 209


Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə